A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII."

Átírás

1 Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló évi CXLVII. törvény 2012 Bilance Kft Moore Stephens Wagner Kft. PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Kisadózó vállalkozás bevétele Kisadózó vállalkozás A tételes adót jogszerűen választó Egyéni vállalkozó Egyéni cég Közkereseti társaság Betéti társaság Kisadózó mint magánszemély annak tagja kisadózóként bejelentett tagja Kisadózó vállalkozás bevétele a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben, bármely jogcímen és bármely formában: mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenységhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt, Főállású kisadózó: - aki a tárgyhó bármely napján nem áll legalább 36 órás munkaviszonyban, vagy - nem minősül a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak vagy - külföldön biztosított személynek, továbbá - aki nem minősül egyezmény alapján más államban biztosítottnak. kivéve az e törvényben nem bevételként megfogalmazott tételeket. Nem bevétel Bevétel megszerzésének időpontja kisadózó vállalkozásnál: Nem bevétel a kisadózó vállalkozásnál: áthárított áfa, visszaszolgáltatásra köteles vagyoni érték (kapott kölcsön, hitel), a korábban átadott vagyoni érték a nem ellenértékként történő visszaszolgáltatáskor (adott hitel visszafizetett összege de kivéve annak kamata) figyelemmel a szokásos piaci árra (a meg nem fizetett rész bevételnek minősül), jogszabály bírósági vagy hatósági határozat alapján kapott, nem jövedelem pótló kártérítés, a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó vagyontárgy károsodása miatt kapott vagyoni érték, elemi kárra kapott kártérítés. Pénz, dolog, értékpapír, váltó, csekk, okirat Igénybevett szolgáltatás Jogok Elengedett követelés és átvállalt tartozás Időpont Az átvétel vagy a számlán való jóváírás napja Amikor az Áfa tv. szerinti adófizetési kötelezettség keletkezik vagy keletkezne Az a nap, amelytől kezdődően az adóalany a jog gyakorlására, átruházására, átengedésére, megszűntetésére jogosult. Az a nap, amelyen a kötelezettség illetve a tartozás megszűnik. 1

2 A kisadózó vállalkozások tételes adójának alanya Az adóalanyiság keletkezése és megszűnése KATA alanya: egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság, kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság HA választását az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, és a az adóalanyiság választásával egyidejűleg legalább egy kisadózót bejelent. Nem választhatja ezt az adózási formát: az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül törölte, vagy ezen időszakban a vállalkozás adószáma jogerősen fel volt függesztve, az a vállalkozás, amely a TEÁOR 2008 szerint biztosítási ügynöki, brókeri tevékenységet, biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenységet, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységek folytatásából bevételt szerez. Az adóalanyiság keletkezése Az adóalanyiság megszűnése A választás bejelentését követő hónap első napjával. Legkorábban január 1. Az év közben kezdőnél az állami adóhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg, és ekkor az adóalanyiság nyilvántartásba vétel napjával jön létre. Az adóhatóság a nyilvántartásba vételről értesítő levélben tájékoztatja a kisadózó vállalkozást a törvényben meghatározott adattartalommal. oka Adózói bejelentés Vállalkozási forma megváltozása esetén, ha az nem felel meg a 3. feltételeinek Egyéni vállalkozás megszűnésekor Egyéni cég, Kkt. és Bt. jogutód nélküli megszűnésekor Bejelentett egyedüli kisadózó tag halálával, ha 90 más kisadózó nem kerül bejelentésre Bejelentett egyedüli kisadózó tag kilépésével, ha más nem lép be helyette időpontja a bejelentés hónapjának utolsó napja a változás bekövetkezését megelőző nap a megszűnés napja a megszűnés napja bejelentett egyedüli kisadózó tag halálát követő nap a kilépést követő nap Az adóalanyiság megszűnése Az adóalanyiság megszűnése oka Kkt., Bt. esetén nem magánszemély tag belépésével Mulasztási bírság, jövedéki bírság kiszabó határozat, ha a bírságot számla-nyugtaadás elmulasztása, be nem jelentett alkalmazott vagy igazolatlan eredetű áru miatt szabták ki. Adószám felfüggesztés Adószám törlés A negyedév utolsó napján, a végrehajtható adótartozás nagyobb mint 100 ezer forint időpontja a tagsági jogviszony keletkezésének napja a határozat jogerőre emelkedésének napja határozat jogerőre emelkedésének napja a naptári negyedév utolsó napja oka Végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési eljárás megindítása Kizárt tevékenység Átalakulást megelőző nappal ha a jogutód a feltételeknek nem felel meg időpontja az eljárás kezdő időpontját megelőző nap a tevékenység megkezdését megelőző nap átalakulást megelőző nap Az adóalanyiság megszűnéséről az adóhatóság határozattal értesíti az adózót. A megszűnést követően 24 hónapon át az adóalanyiság ismételten nem választható. 2

3 A bejelentett kisadózó Az adóalanyiság létrejöttének további feltétele: A választással egyidejűleg legalább 1 fő nem munkaviszonyban lévő tag bejelentése (név, cím, adóazonosító jel). egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozó, mint magánszemély, egyéni cég esetén annak tagja, közkereseti társaság és betéti társaság esetén a társaság kisadózóként bejelentett tagja. Kötelező a bejelentés: vezető tisztségviselő ha nem munkaviszonyban foglalkoztatott, megbízási jogviszonyban állók, személyes közreműködésre kötelezett tagok esetében. Kisadózó adóalany Bt., KKt. be nem jelentett tagja kizárólag munkaviszonyban végezhet tevékenységet megsértése be nem jelentett foglalkoztatásnak minősül: szankciója kizárás. Változás bejelentés: Art. szerint 15 nap. A bejelentés végrehajtható okiratnak minősül. A tételes adó mértéke és megfizetése A tételes adó mértéke: Főállású kisadózó: 50 ezer forint / hó Nem főállású kisadózó: 25 ezer forint / hó Minden megkezdett hónap egésznek minősül, a nem főállásúból főállásúba átkerülő személy esetén is. Az adó fizetési határideje: tárgyhónapot követő hó 12. napja. A százalékos adó mértéke: a teljes adóév esetén a 6 millió forint bevételt meghaladó összeg után 40 százalék, Bevallás, adófizetés határideje: tárgyévet követő év február 25. tört év esetén a korlát havi 500 ezer forinttal számítandó. Bevallás, adófizetés határideje: megszűnést követő 30. A tételes adó mértéke és megfizetése A tételes adó mértéke és megfizetése Nem kell megfizetni a tételes adót azokra a hónapokra, amelyek egészében a kisadózó: táppénzben, baleseti táppénzben terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy ápolási díjban részesül, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, fogvatartott, vagy egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, ha a bejelentett kisadózó nem vett részt a tevékenységben. Egyidejű bejelentési kötelezettség azon kisadózókról akik után tárgyhónapban nem keletkezett befizetési kötelezettség, tárgyhót követő hó 12-ig. Ha a keresőképtelenség (ide nem értve az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetését) a hónap egészében nem áll fenn, de annak több hónapot érintő összefüggő együttes időtartama eléri a 30 napot akkor a keresőképtelenség megszűnésének hónapjára vonatkozó tételes adót nem kell megfizetni. Példa: kisadózó március 11-e és május 18-a között beteg, táppénzben részesül. Márciusban még részben kereső képes - adófizetési kötelezettség. Áprilisban keresőképtelen nincs adófizetési kötelezettség, bejelentési kötelezettség május 12-ig. Májusban 18-ig részesül táppénzben a márciusi táppénzes időszakkal együtt (figyelmen kívül hagyva áprilist) a betegség időtartama meghaladja a 30 napot - nincs adófizetési kötelezettség, bejelentési kötelezettség június 12-ig. Ha május 8-ig beteg a márciusi, májusi táppénzes napok száma < 30 adófizetési kötelezettség. A tételes adóval teljesített közterhek A kisadózót megillető ellátások Érintett terület Jogszerű választás esetén Az adóalanyiság időszakában A gazdasági tevékenységgel összefüggésben A bejelentett kisadózó tevékenységével összefüggésben a megszerzett jövedelem, a tagsági jogviszonyból fakadó juttatás Mentesített közterhek Vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó Társasági adó Személyi jövedelemadó Járulékok és az egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Szakképzési hozzájárulás - megállapítása, - bevallása, - megfizetése A tételes adó megfizetése nem mentesít - a kisadózónak nem minősülő személyek foglalkoztatására tekintettel - a kisadózónak nem minősülő személyek részére juttatott jövedelmek utáni adókötelezettség alól. A 40 százalékos adó megfizetése nem mentesít a tételes adó megfizetése alól. A főállású kisadózó e jogállása időtartama alatt A nem főállású kisadózó e jogviszonya alapján A kisadózó jövedelme a jövedelemigazolás szempontjából. Jogosultságok Biztosítottnak minősül a Tbj. törvény szerinti valamennyi ellátásra jogosult Ellátási alap: Ft/hó Az állami adóhatóság adatszolgáltatása rendszeres az egészség és nyugdíjbiztosítási szervek részére. Biztosítottnak nem minősül. Ellátási jogosultságot nem szerez. Az utolsó megszerzett bevételről tett nyilatkozat szerinti bevétel összegének 60 százaléka, több tag esetén fejenkénti arányos része, de legalább a minimálbér. 3

4 Nyilatkozat a bevételről Nyilvántartási kötelezettség Teljes adóév esetén Év közbeni megszűnés esetén Nyilatkozat papír alapon vagy elektronikus úton az adóévi bevételekről Adatszolgáltatás az 1 millió forintot meghaladó számla szerinti bevétellel összefüggésben bármely más adóalanytól megszerzett bevétel összegéről (kivéve magánszemély, nem egyéni vállalkozó) Bevallás a 6 millió forint bevételt meghaladó összeg után elektronikus úton Adatszolgáltatás az 1 millió forintot meghaladó számla szerinti bevétellel összefüggésben bármely más adóalanytól megszerzett bevétel összegéről (kivéve magánszemély, nem egyéni vállalkozó) Kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartást vezet (időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módón), melynek minimális adattartalma sorszám, bizonylat sorszáma, bevétel összege, bevétel időpontja. Bizonylat és nyilvántartási, megőrzési kötelezettség: az adóévet követő 5. naptári év végéig. A kisadózó a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról az ÁFA törvény szabályai szerinti nyugta vagy számla kiállítására kötelezett, azzal, hogy a kiállított számlán feltünteti azt, hogy Kisadózó. Adatszolgáltatási kötelezettség Elhatárolás a munkaviszonytól Az adatszolgáltatásra kötelezettek köre Adatszolgáltatás helye Art. 31. (2) bek. szerinti adó- és járulékbevallás Adatszolgáltatás tartalma az 1 millió forinti meghaladóan kifizetett ellenérték esetén Kötelezettség Art. szerinti adózók, kivéve - nem egyéni vállalkozó, magánszemély - KATA adóalany január hónapra vonatkozó 08-as bevallás A kisadózó vállalkozás - neve, -címe, - adószáma - részére jutatott összeg termékértékesítés, szolgáltatás esetén. A kisadózó által kötött szerződést, ügyletet valódi tartalma szerint, a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének figyelembevételével kell megítélni. Kisadózó és harmadik személy közötti ügyleteknél munkaviszonnyá való adóhatósági minősítés az ellenkező bizonyításáig. Elhatárolás a munkaviszonytól A jogszabályi vélelmet megdőltnek kell tekinteni, ha az alábbiak közül egynél több tényállás megvalósul: A kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte. A kisadózó vállalkozás bevételének legalább 50 százaléka nem az adatszolgáltatásra kötelezett személytől származott. Az adatszolgáltatásra kötelezett nem adhatott utasítást a tevékenység végzésénél. A tevékenység - végzésének helye a kisadózó birtokában áll, - végzésének rendjét a kisadózó határozza meg, - végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem az adatszolgáltatásra kötelezett biztosította. 1. példa Adózási mód Társasági adó Evás társaság KATA Bevétel Ft Ft Ft Költség Ft Ft Ft Szocho Ft Ft - Ft Bevétel - költségek Ft Ft Ft TAO/EVA/KATA Ft Ft Ft Járulékok Ft Ft - Ft Nem önálló munka szja-ja Ft - Ft - Ft Osztalék közterhei (szja és eho) Ft - Ft - Ft Fizetendő közteher Ft Ft Ft Nettó jövedelem Ft Ft Ft 4

5 2. példa Adózási mód Társasági adó KATA Bevétel Ft Ft Költség, kivéve bérköltség Ft Ft Vállalkozói járulékalap Ft - Ft A második személyes közreműködés díja Ft - Ft A második személyes közreműködés díja Ft - Ft A bevétel költségekkel Ft Ft csökkentett része A vállalkozás eredményét terhelő adó Ft Ft A második vállalkozó saját maga után Ft - Ft fizetendő nyugdíjjáruléka egészségbiztosítási és munkaerő-piaci Ft - Ft járuléka személyi jövedelemadója Ft - Ft Osztalék közterhei (Szja + eho) Ft - Ft Nettó jövedelem Ft Ft 3. példa Adózási mód SZJA EVA KATA Bevétel Ft Ft Ft Költség, kivéve bérköltség Ft Ft Ft Vállalkozói járulékalap Ft Ft - Ft Vállalkozói kivét Ft - Ft - Ft Vállalkozói kivét Ft Ft - Ft A bevétel költségekkel csökkentett része Ft Ft Ft A vállalkozás eredményét terhelő adó Ft Ft Ft A vállalkozó saját maga után fizetendő nyugdíjjáruléka Ft Ft - Ft egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járuléka Ft Ft - Ft személyi jövedelemadója Ft - Ft - Ft Osztalék közterhei (Szja + eho) Ft - Ft - Ft Céges vevők által visszaigényelhető áfa Ft Fizetendő közteher Ft Ft Ft Fizetendő közteher csökkentve a vevők által Ft Ft Ft visszaigényelhető áfával Nettó jövedelem Ft Ft Ft Különös szabályok Különös szabályok Személyi jövedelemadó egyéni vállalkozó SZJA Kkt., Bt., egyéni cég] Mérleg Bevételek KATA kezdő napja Költségek Előtt megszerzett bevétel: minden olyan ellenérték, amelynél a bizonylat szerinti teljesítési időpont megelőzi a KATA adóalanyiság napját Megelőző időszakra vonatkozóan felmerült kiadások úgy számolandó el, mintha azok a kezdő napot megelőző napon merültek volna fel. Nem vagyoni betétként megszerzett immateriális jószág tárgyi eszközök együttes könyv szerinti értéke (kivéve: értékhelyesbítés) Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Jóváhagyott osztalék miatti tagi kötelezettség A különbözet után osztalék utáni adót kiváltó adót fizet a vállalkozás. Adóalap: a beszámoló mérlegéből számított fenti különbözet Adó mértéke: 16 százalék Fizetendő adó: az üzleti évre vonatkozó Tao. bevallásban, elkülönítetten. Fizetendő három egyenlő részletben: -Első rész: az üzleti évre előírt Tao. bevallás benyújtásáig - További kettő rész: adóévente, de legkésőbb a KATA adóalanyiság megszűnése évét követő év. A KATA adóalanyiság előtti időszak kedvezményeinek kezelése Tao. tv. és SZJA tv. szerinti korrekciók Adóalap csökkentésként elszámolt beruházás kétszerese Létszámcsökkenés miatti növelő tétel Fejlesztési tartalék fel nem használt része (adó+késedelmi pótlék) június 30-án hatályos rendelkezés szerinti adóalap adótartama Általános szabály 8. (1) u) 8. (1) v) 7. (15) 19. (5) Jogutód nélküli megszűnő 16. (1) cf) 16. (1) ch) 16. (1) b) Egyéni cég 16. (16) b) 16. (16) c) 16. (16) a) 16. (16) b) Egyéni vállalkozó 49/B. (11), (14) 49/B. (5) 49/B. (16) 84/B. (2) A KATA alatti egyéni vállalkozó az SZJA hivatkozott előírásait alkalmazza, az esetlegesen fizetendő adót SZJA bevallásában bevallja és megfizeti. Az e törvény hatálya alatti Kkt., Bt., egyéni cég adózó a választása szerint alkalmazza a Tao. tv fenti előírásait, feltételekkel. Különös rendelkezések [ IV. fejezet 27. és 28. ] Társasági adóval való kapcsolat: A társasági adó alanya az e törvény hatálya alá való bejelentés adóévére vonatkozó társasági adó bevallásában nem szerepeltet adóelőleg kötelezettséget, követő évben társasági adó előleget nem fizet KIVÉVE amennyiben a bejelentés nem jogszerű, - nem mentesül az adóelőleg elmulasztásának jogkövetkezménye alól. [28. (2)] Kis- és középvállalkozások visszafizetendő adókedvezményét (kamatkedvezmény) késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetni. Az adókötelezettség keletkezését kiváltó esemény évéről benyújtott bevallásban kell bevallani. 5

6 Köszönöm a figyelmet! 6

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu

A törvény szövege megtalálható honlapunkon: www.gondoldo.hu Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk tájékoztatni a 2013-ban bevezetésre kerülő két új adónemről. A kisvállalkozói adó választásáról legkésőbb december 20-ig lehet dönteni, valamint a kisadózás választásához

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz

Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Kitöltési útmutató a kisvállalati adóról szóló 13KIVA jelű bevalláshoz Jogszabályi háttér: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozói adó Az egyszerűsített vállalkozási adó (eva) 2003.-tól kezdődően került bevezetésre. Az alábbiakban sorra kerül az eva összes lényegesnek mondható pontja (a lényeges módosításokat

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben