r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, // Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014"

Átírás

1 H í r l e v é l // Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb kört érintő változásokat. A minimálbér összege től Ft-ra, míg a garantált bérminimum Ft-ra nőtt. SZJA Az adó mértéke továbbra is az adóalap 16%-a. A családi kedvezmény rendszere változott, de a mértéke nem. (kedvezményezett eltartottanként havonta egy és két eltartott esetén Ft -vagyis az adókedvezmény összege Ft/eltartott - három és minden további eltartott esetén Ft, vagyis az adókedvezmény Ft/eltartott) Rendszere: alapvetően az SZJA-alapból vehető figyelembe, mint adóalap csökkentő tétel, ha a magánszemély (és házastársa vagy élettársa) nem tudta az előzőek szerint teljes mértékben igénybe venni a kedvezményt, akkor a még elszámolni nem tudott adóalapcsökkentés 16%-ának megfelelő visszajáró összeget a járulékokból vonhatja le, az alábbi sorrendben: először a 7%-os egészségbiztosítási járulékból, majd a 10%-os nyugdíjjárulékból (családi járulékkedvezmény). (A járulékkedvezményt érvényesítő személy továbbra is jogosult társadalombiztosítási ellátásra, függetlenül attól, hogy a kedvezmény érvényesítése után fizet-e egyáltalán járulékot.) PL: havi jövedelem 200eft, érvényesíthető családi kedvezmény 300eft (3 gyermek miatt és férjével megosztotta) Mivel max 200eft-t tud a havi fizetésénél érvényesíteni, így a maradék 100eft 16%-ával csökkentheti a béréből levonásra kerülő egészségbiztosítási, majd nyugdíj járulékot. Év végén az évközi járulékkedvezményt visszaszorozzuk 625%-kal, így megkapjuk, hogy mennyi családi kedvezményt érvényesített a járulékoknál és a maradék csökkenti az szja alapot. Dear Client, Changes in the tax laws 2014 No material changes have been enacted, but the modified provisions rather made amendments for accuracy. Hereunder, the changes affecting larger groups of taxpayers are discussed. With the effective date of , the amount of the minimum wage and guaranteed minimum wage increased to HUF 101,500 and HUF 118,000, respectively. Personal income tax The tax rate continues to be 16% of the tax base. The system of family-related benefits has changed, but the extent of the benefits. (for each of one or two beneficiary dependents, a monthly amount of HUF 62,500 meaning that the amount of the tax benefit is HUF 10,000 /dependent, and for three or each further dependent it is HUF 206,250, meaning that the amount of the tax benefit is HUF 33,000 /dependent) Scheme: basically, it can be taken into consideration in relation to the PIT base as an item decreasing the tax base, if the private person (or his spouse or partner) is not able to use the benefit fully, the amount corresponding to 16% of the tax base reduction that still has not been utilized can be deducted from the contributions, in the following order: first from the 7% health insurance contribution, and then from the 10% pension contribution (family contribution benefit).(the person relying on the contribution benefit remains entitled to social insurance services as irrespective of the fact whether or not any contribution is paid after the utilization of the benefit.) E.g.: the monthly income is HUF 200,000, and the enforceable amount of the family benefit is HUF 300,000 (for 3 children, as shared with the husband). As max. HUF 200,000 can be used in relation to the monthly income, the health insurance and then pension contribution withheld from the wage can be decreased by 16% of the remaining HUF 100,000. At the end of the year, the contribution benefit used during the year has to be multiplied by 625% to see how much family benefit has been taken into account in relation to contributions, and the remaining amount decreases the PIT tax base. oldal 1/ Bp. Márvány u. 16.

2 Termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadása esetén az Szja-tv. 3. számú mellékletének V. 13. pontja szerint nem számolható el költségként a jövedelem után a magánszemély által fizetendő 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás. (melyet főszabály szerint akkor kell megfizetni, ha a belföldi magánszemély esetében bérbeadásból származó jövedelem összege az 1 millió forintot meghaladja és e magánszemély más jogviszonyában az egészségbiztosítási járulékot 450 ezer forintig nem fizette meg). Nem lakáshoz, hanem más ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog (haszonélvezet) esetében is figyelemmel lehet lenni az idő múlására (bejön a 15 éves szabály). Korábban úgy rendelkezett az Szja-tv., hogy a vagyoni értékű jog az értékesítéséből származó bevétel csak akkor volt adómentes, amennyiben azt előtt szerzett a magánszemély, a később megszerzett vagyoni értékű jog esetében nem volt adóalap csökkentési lehetőség évtől az önkéntes kölcsönös pénztárak bármelyikébe befizetett összeg 20 százalékáról rendelkezhet a magánszemély azzal, hogy a rendelkezés szerinti összeg a forintot nem haladhatja meg. Megszűnik a nyugdíjba vonulás időpontjához (2020) kötődő magasabb összegre vonatkozó rendelkezési jog. A megváltozott jogszabály a magánszemély által a nyugdíjbiztosítási szerződésre befizetett összegek után is biztosítja az adó feletti rendelkezési jogosultságot. A rendelkezési jog mind a belföldi biztosítóval, mind az EGTállamban letelepedett biztosítóval megkötött szerződés után megilleti a magánszemélyt a befizetett összeg 20 százalékáig, de adóévenként legfeljebb forintig. Egyes juttatások adózásának szabályai: Az előző évi rendszer (70. és 71. ) megmaradt, az egyes elemeknél nem történt jelentős változás. Korlátozást fogalmaztak meg azonban az utalványokkal kapcsolatban: a visszaváltható utalvány nem minősíthető utalványnak, aki ilyen formában ad pl. a munkavállalójának, az bérjövedelemnek minősül. Emlékeztetőül: 1.) Kifizetőnél adózó béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások (70. ): a juttatás értékének 1,19-szerese után a kifizető 16% szja-t és 27%-os eho-t fizet, effektív adókulcs 51,17% In the case of the leasing properties not deemed to be agricultural lands under Section V.13 of Appendix 3 to the PIT Act the 14 percent healthcare contribution payable by private persons on their incomes cannot be stated as eligible costs (as a main rule, this contribution has to be paid when the amount of income from the leasing transactions of a domestic private person exceeds HUF 1 million, and in his other legal relations this private person has not paid the healthcare contribution up to HUF 450,000). In the case of valuable rights associated real-estate properties except for apartments (usufruct), the elapsed time can be taken into consideration (the 15-year rule becomes applicable). Formerly, the PIT Act stated that incomes from the selling of valuable rights was tax-exempt only if it has been acquired by the private person before , while for valuable rights acquired later the tax base could not be reduced under any circumstance. From 2014, a private person has the right of disposal over 20 percent of the amount paid to any voluntary mutual fund with the additional condition that the amount of disposal cannot exceed HUF 150,000. The right of disposal over any larger amount associated with the date of retirement (2020) has been canceled. The modified legal regulation ensures the right of disposal over the tax even in connection with amounts paid on pension insurance contracts. The private person may exercise the right of disposal over any amount up to 20 percent of the payment, but at the maximum over HUF 130,000 in each fiscal year, in relation to contracts made with insurance companies established in any EEA member state. Rules of taxation in relation to certain benefits: The scheme from the previous year (Article 70 and 71) has been retained with no material changes in the individual elements. Restrictions have been imposed on vouchers: redeemable vouchers do not qualify to be vouchers any longer, but whoever gives such a benefit to e.g. employees, it is to be deemed as a form of wage. As a remainder: 1.) Certain benefits not deemed to be fringe benefits at the payer (Article 70): the payer is obliged to pay 16% PIT on the 1.19-fold amount of the value of the benefit, and 27% health contribution, making the effective tax rate 51.17% oldal 2/ Bp. Márvány u. 16.

3 Típusai: minden munkavállalónak azonos mértékben, vagy belső szabályzat alapján adott juttatások, a hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás, telefonszolgáltatás, adóköteles biztosítási díj, reprezentáció és üzleti ajándék, csekély értékű ajándék, rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben a kifizető által viselt költség (beleértve az ott adott ajándéktárgyakra fordított kiadást is), ha a juttató a kedvezményezett béren kívüli juttatásokból (71. ) pont) az egyedi maximum mértéknél többet ad vagy az összjuttatás az éves maximált Ft-ot meghaladja (nem teljes éves munkaviszony esetén az időarányos összeget), akkor a különbözet 2.) Kifizetőnél adózó kedvezményezett béren kívüli juttatások (71. ): a juttatás értékének 1,19-szerese után a kifizető 16% szja-t és 14%-os ehot fizet, effektív adókulcs 35,7%. Ezen körön belül a juttatások együttes értéke továbbra is évi maximum Ft/fő lehet Típusai: üdülési szolgáltatás, munkahelyi (üzemi) étkeztetés, Erzsébet-utalvány, SZÉP-Kártya, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége, foglalkoztatói hozzájárulások Új típus: munkáltatói tag által önkéntes kölcsönös biztosítópénztárban célzott szolgáltatásra (pl.egészségügyi szűrés) befizetett összegből az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát. Ez a juttatás nem fogyasztja az Ft-os keretet, a magánszemély számára ez a juttatás adómentes. 3.) Adómentes juttatások: bármely kifizető korlátlan összegben adómentesen adhat sporteseményre szóló belépőjegyet, bérletet, ha az a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre való belépésre jogosít. Továbbra is évi Ft értékben adómentes a kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító bérlet/ belépő (múzeum, kiállítás, színház-, tánc-, cirkusz-, vagy zeneművészeti előadás; kivéve mozi). Társasági adó A társasági adó 2014-ben továbbra is kétkulcsos: a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%, az e feletti adóalapra pedig 19%. Sem a jövedelem-(nyereség) minimum meghatározása, sem a minimum mértéke (korrigált összes bevétel 2%-a) nem változott. Types: benefits granted to every employee in the same extent or on the basis of internal regulations, meals or other services connected with official business trips, telephone services, taxable insurance fees, representation and business presents, small-value gifts, costs covered by the payer in association with events or programs (including expenses on gifts that are given at these events) in case the grantor provides more of the preferred fringe benefits (Article 71) than the individual maximum value, or of the total amount of benefits exceeds the annual maximum amount of HUF 500,000 (or any proportionate amount for work not performed all year long), then the difference 2.) Preferred fringe benefits that are taxable at the payer (Article 71): the payer is obliged to pay 16% PIT on the 1.19-fold amount of the value of the benefit, and 14% health contribution, making the effective tax rate 35.7%. In this context, the combined maximum value of benefits continues to be HUF 500,000 per person annually. Types: recreational services, workplace meals (canteen), Erzsébet voucher, SZÉP card, annual school aid, season ticket for local community transport, costs of formal training taken over, employer contributions New type: such a part of the amount paid to targeted services at voluntary mutual insurance funds (e.g. medical screening examinations) by the employer member that exceeds the product of the headcount of employees who are members to the fund and the minimum wage. The amount of this benefit is not to be deducted from the HUF 500,000 limit, but for private persons this benefit is exempt from taxes. 3.) Tax-exempt benefits: any payer can provide entrance or season tickets of unlimited amounts to sporting events as exempt from taxes in case they carry entitlement to enter sporting events falling under the scope of the Act on sports. Season/entrance tickets to cultural services (museum, exhibition, theatre, dance, circus or music performances; with the exception of the movies) can still be provided as exempt from taxes in an annual amount of HUF 50,000. Corporate income tax In 2014, the corporate income tax continues to have two rates: 10% for up to HUF 500 million of the positive tax base, 19% for any tax base over this amount. Neither the definition of the minimum amount of the income (profit), not its minimum rate (2% of the total amount of adjusted incomes) has changed. oldal 3/ Bp. Márvány u. 16.

4 Nem jelentős összegű hiba miatti adóalap módosítás (hiba+hibahatás max a mérlegfőösszeg 2%-a). Ha a feltárt különbözet az adózó javára mutatkozik, és ha a hibával érintett adóévi adóalap meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét, akkor nem kell önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek adóalapját. Választható, hogy a feltárás évében mutatjuk ki. (8. (8)) Veszteségelhatárolás Beolvadás esetén az átvett elhatárolható veszteség már a beolvadás évében figyelembe vehető az átvevőnél A feltételrendszer ezzel kapcsolatban nem változott: többségi befolyást csak olyan tag szerez, akinek magának vagy kapcsolt vállalkozásának is többségi befolyása volt és a jogutód az átalakulást követően 2 évig árbevételt szerez a jogelőd legalább egy tevékenységéből. A főszabály is változatlan: korlátlanul továbbvihető és felhasználni a figyelembevétele nélkül számított adóévi adóalap 50%-áig lehet. Pontosított fogalmak: Bejelentett részesedés: Legalább 10%-os (korábban 30%) mértékű részesedés, valamint minden további megszerzett részesedés. Bejelenteni a szerzést követő 75 napon belül kell, a korábbi 60 nappal szemben. A határidő továbbra is jogvesztő. A bejelentett részesedés lényege, hogy az értékesítésekor felmerülő árfolyam eredményekkel az adóalapot korrigálni kell, így nincs eredményhatása. Ingatlannal rendelkező társaságnak: akkor minősül az adózó, ha a belföldön fekvő ingatlan(ok) értéke több mint 75%-ot képvisel a beszámolóban (kapcsolt vállalkozások esetén együttesen) kimutatott eszközök mérlegforduló-napi könyv szerinti értékének (együttes) összegéből -korábban a piaci értékhez kellett viszonyítani. (További változatlan feltétel, hogy legyen olyan tagja, aki külföldi illetőségű. Ha ő eladja részesedését vagy jegyzett tőke csökkentés esetén társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezik köv. év ig. A magyar csoport tagok bejelentési kötelezettsége a NAV felé Modification of the tax base due to insignificant errors (error + effect of the error max. 2% of the balance sheet total) If the revealed discrepancy is for the benefit of the taxpayer, and the tax base of the fiscal year affected by the error exceeds the insignificant amount of the error, then the tax bases of the earlier years do not need to be adjusted by way of self-inspection. An alternative is to recognize it in the year of identification. (Section (8) of Article 8) Accrued losses In the event of a merger, any accrued loss taken over can be recognized by the acquiring party as soon as in the year of merger. The set of conditions has not changed in this respect: majority influence can be acquired only by a member that or whose associated company had majority influence, as well, and the legal successor has realized sales revenues at least for 2 years following the merger on at least one of the activities of the legal predecessor. The main rule has not been changed: it can be rolled over without limitations, and taken into consideration up to 50% of the tax base that has been calculated without the accrued loss. Adjusted definitions: Reported share: At least any 10% (formerly 30%) share, as well as all the additionally acquired shares. It has to be reported within 75 days following the date of acquisition, instead of the former 60-day period. The above period continues to be a term of preclusion. The significance of the reported share is that with the results achieved in relation to the rate of the share by the time of selling the tax base has to be adjusted, and therefore it does not influence the profit. Real-estate company: a taxpayer is deemed to be a real-estate company in case the value of domestic realestate properties represents more than 75% in the report (jointly with associated companies) from the amount of the book values of assets stated as of the balance sheet date formerly it was to be measured against the respective market values. (Another, unchanged condition is that the company should have a member who is the resident of a foreign country. If this member sells his share or in the event of a drop in the amount of the registered capital until 20 November in the following year the company has to pay corporate income tax. The Hungarian group members have reporting obligations towards the National Tax and Customs Authority (NAV ). Till oldal 4/ Bp. Márvány u. 16.

5 Elismert költség: Az éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetés ellenében kapott nyugta alapján elszámolt költség a vállalkozás érdekében elismertnek minősül, ha reprezentáció keretében történik. (Nem szükséges számlát kérni) Változó adóalap-módosító tételek, adókedvezmények: Látványcsapatsportok támogatása miatti adókedvezmény (22/C. hatály: től): az adott támogatás elismert ráfordítás volt az adó alapjában (vagyis nem kellett vele adóalapot növelni), emiatt az adókedvezményen felül további 10%/19% adómegtakarítást lehetett elérni, az alaptámogatás továbbra is elismert ráfordítás, azonban az így megtakarított többlet adó legalább 75%-át kiegészítő sportfejlesztési támogatásra kell fordítani, mely nem a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül, így adóalap növelő az alaptámogatást, és kiegészítő támogatást az átutalások megtörténtét követő 8 napon belül továbbra is be kell jelenteni a NAV-hoz az adókedvezményt az adózók (4 adóév helyett) 6 év alatt érvényesíthetik, ezt már a 2013-ban adott támogatásra is alkalmazni kell. a kiegészítő sportfejlesztési támogatás szélesebb körben adható az alaptámogatásban részesített sportágban Film- és előadóművészeti szervezetek támogatása miatti adókedvezmény: a rendszer a látványcsapatsport támogatásához hasonlóan működik; a támogatás adóalapbeli elismerése miatt megtakarított adó legalább 75%-át kiegészítő támogatás juttatására kell fordítani, mely nem a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül, így adóalap növelő (22. ) KKV adóalapkedvezmény: korábban még használatba nem vett szoftvertermék felhasználási jogának bekerülési értékére tekintettel is érvényesíthető (korlátként az adózás előtti eredmény és a 30 mft továbbra is fennáll, 7. (1) zs) KKV hitelkamat miatti adókedvezmény december 31. után megkötött hitelszerződésre: tárgyi eszköz beszerzése, előállítása érdekében felvett hitel után fizetett kamat 60%-áig (korábban 40% volt), de maximum 6 mft értékben érvényesíthető (22/A. ) Recognized cost: When restaurant services are used and paid with bankcard, credit card, the given costs stated on the basis of the receipt are recognized as being in the interest of the enterprise provided that they have been incurred as part of corporate entertainment. (It is not necessary to ask for an invoice.) Changes in the tax base modifying items, tax benefits: Tax benefit for the sponsorship of spectator sports (Article 22/C effective from: ): the sponsorship provided used to be a recognized expenditure in the tax base (i.e. it was not to be added to the tax base), and therefore, in addition to the tax benefit, it brought about a further 10% / 19% rate of tax savings, the basic sponsorship has remained a recognized type of expenditures, but the at least 75% of the additional tax savings has to be expended on sports development sponsorship, which does not qualify to be costs incurred in the interest of the enterprise, and there increases the tax base within 8 days following the transfers, the basic sponsorship and complementary sponsorship continue to be reportable to NAV the taxpayers may enforce the benefit within 6 years (instead of 4 fiscal years), and it is to be applicable to sponsorships granted in the complementary sport development sponsorship can be granted to a broader scope of activities in the sport provided with the basic sponsorship Tax benefit for the sponsorship of film and performing art organization the functioning of the scheme is similar to that of spectator sports; at least 75% of the tax saved on the recognition of sponsorship in the tax base has to be expended on additional sponsorship, which does not qualify to be costs incurred in the interest of the enterprise, and there increases the tax base (Article 22) SME tax base benefit: it can now be enforced with respect to the original cost of the license of any software that still has not been used (the profit before taxes and HUF 30 M have remained to be applicable limits; Para. zs) of Section (1) of Article 7) Tax benefit for SME loan interests in relation to loan agreements concluded after 31 December 2013: it can be enforced up to 60% (formerly 40%) of the amount of the interest payable on loans taken out for procurement, creation of tangible assets, but in a maximum total amount of HUF 6 M (Article 22/A) oldal 5/ Bp. Márvány u. 16.

6 Fejlesztési tartalékból megvalósított eszköz utáni értékcsökkenés: nevesítették az eddigi gyakorlatot, amennyiben a beszerzett eszköz Tao. szerinti számított nyilvántartási értéke a fejlesztési tartalék levonása után nem nulla, akkor a Tao szerinti kulccsal számított écs-t a bekerülési értékre vetítve kell megállapítani (1. Mell. 12. pont) K+F adóalap-kedvezmény: Csökkenthető az adóalap a kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségével ha azt a kapcsolt vállalkozás még nem érvényesítette. (7. (w)) KIVA A kisvállalati adó alapja a korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege. A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16%-a. Ez az adó kiváltja a társasági adót, a foglalkoztatottak utáni szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást. Nem váltja ki azonban a magánszemély tag osztalék utáni személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét. Tárgyév során módosították a bejelentkezési határidőt, től már év közben is be lehet jelentkezni az adónem alá, ekkor a bejelentést követő hónap első napjával jön létre az adóalanyiság. Az adóalanyis ág választásának feltételei nem változtak. KATA A mikrovállalkozások (bt, kkt), egyéni vállalkozók által választható szintén 2013-tól bevezetett adónem továbbra is fennmarad. A katás által még kedvezményesen adózó bevétel maximális értékhatára továbbra is 6 millió Ft, az e feletti részre az adó maradt 40%. Főállású kisadózó fogalmának változása január 1-jétől az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban megállapított munkaidőt össze lehet számítani a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál. Ez azzal az előnnyel jár, hogy a havi forint helyett forint megfizetésére kötelezett az adózó. Depreciation on assets procured from the development reserve: an existing practice has been described in the regulations wherein if the book value of the procured asset after the deduction of the development reserve, calculated as per the relevant provisions of the Act on corporate income tax and dividend withholding tax (Tao.), is not zero, the depreciation calculated with the use of the rate specified in Tao. has to be established in view of the original value (Section 12 of Appendix 1) R&D tax base benefit: The tax base may be reduced with the amount of the costs of direct research and development activities performed within the scope of activities of the enterprise s associated company in case the tax benefit still has not been enforced by the associated company. (Para. (w) of Article 7) KIVA The base of the small business tax (KIVA) corresponds to the amount of the adjusted cash flow-based profit added with the amount of personnel expenditures, but at least the amount of personnel expenditures. The rate of the small business tax is 16%. This tax replaces the corporate income tax, the social contribution tax and vocational training contribution. On the other hand, it does not replace the personal income tax payable by the private person member on dividends and statutory health contribution. Last year, the deadline for registration was modified, and therefore since one has had the option to register for this type of taxes during the year, and then such taxation becomes effective on the first day of the month following registration. The conditions of choosing this taxation type have not been modified. KATA Introduced in 2013, this type of taxes continues to be optional for microenterprises (limited partnerships, general partnerships), private entrepreneurs. The upper limit of revenues that is still eligible for tax benefits under KATA remains to be HUF 6 million, while any part of this limit amount is taxed with a 40% rate. Change in the definition of full-time small taxpayer Since 1 January 2014, the working times recorded in concurrent labour relations can be consolidated when the weekly 36-hour employment is established. An underlying advantage is that instead of a monthly amount of HUF 50,000 the taxpayer is obliged to pay only HUF 25,000. oldal 6/ Bp. Márvány u. 16.

7 Nem minősül főállású kisadózónak az a magánszemély sem, aki a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve azt az esetet is, ha más kisadózó vállalkozásban főállású a jogállása. Emelt összegű adó fizetése 2014-től a főállású kisadózó esetében választható a magasabb ellátási alap elérése céljából az emelt összegű tételes adó megfizetése is. A magasabb összegű tételes adó az adóalanyiság választását követően is választható. Az emelt összegű adót már a választásról szóló nyilatkozat megtételének hónapjától kell megfizetni. Ebben az esetben a fizetendő adó havi 75 ezer forint és az ellátások számításának alapja forint. Adatszolgáltatás A kisadózó számláját befogadók esetében kedvező változás már a évre is, hogy a számlát befogadónak az adatszolgáltatási kötelezettségét nem a 08-as, hanem a K102-es nyomtatványon kell teljesítenie március 31-éig, amennyiben a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összeg meghaladja az 1 millió forintot. (Az adatszolgáltatási kötelezettség a pénzforgalmi szemléleten alapul.) Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki. További változás az is, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor nem kell közölni a termékértékesítés tényét, szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás, szolgáltatások TESZOR számát. A kisadózónak (tehát a számlát kibocsátónak) nemcsak a kifizetőtől, hanem bármely más személytől befolyt és bevételnek minősülő összegről is (ide nem értve a magánszemélyt és a bevételt juttató kisadózót) adatot kell szolgáltatnia, amennyiben az meghaladja az 1 millió forintot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a külföldről származó bevételről is adatot kell szolgáltatnia, ha az az 1 millió forintot meghaladja. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki. Private persons do not qualify to be full-time small taxpayers when they are deemed to be private entrepreneurs or members of partnerships involved in non-complementary entrepreneurial activities beside the small taxpayer business, including cases when they have full-time legal status in any small taxpayer business. Payment of increased amounts of tax In order to achieve a higher social insurance service base, from 2014 full-time small taxpayers have the option to choose the payment of increased amounts of tax with itemized statement. Such increased amounts of itemized tax can also be chosen just after registering for this type of taxation. The increased amounts of tax are payable following the month of submitting the statement in relation to choosing this option. In this case, the monthly due amount of tax is HUF 75,000, while the basis for the calculation of the social insurance services is HUF 136,250. Data services In the case of parties receiving invoices from small taxpayers, a positive change was still back in 2013 that the recipients of the invoices were not to use Form 08, but Form K102 for the fulfillment of their data service obligations until 31 March 2014 provided that the amount of payments made as revenues for the small taxpayer business in the calendar year exceeded HUF 1 million. (These data service obligations are based on cash flow.) In the course of data services, no such revenues of the small taxpayer business need to be taken into consideration where the small taxpayer business has not issued an invoice. Another change is that during the provision of data the details of product sales are not to be indicated, similarly to the TESZOR code for the supply of services. Therefore, the small taxpayer (i.e. the issuer of the invoice) is required to supply data in relation to amounts deemed to be revenues from both the payer concerned and any other persons (not including private persons and small taxpayers paying revenues) in case they exceed HUF 1 million. This requirement means that information also needs to be provided of revenues from abroad given that they exceed HUF 1 million. In the course of data services, no such revenues of the small taxpayer business need to be taken into consideration where the small taxpayer business has not issued an invoice. oldal 7/ Bp. Márvány u. 16.

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV MINUTES OF UNDERSTANDING

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV MINUTES OF UNDERSTANDING TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a lakossági deviza-jelzáloghitel állománnyal rendelkező pénzügyi intézmények képviseletében eljáró Magyar Bankszövetség képviselői között

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary

Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary Transzferár-szabályozás Magyarországon Transfer Pricing Hungary *connectedthinking 01 Háttér* A gazdasági társaságok új piaci lehetôségek után kutatva egyre gyakrabban fordulnak a külföldi piacok felé,

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8

Tartalomjegyzék 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 ÉVES JELENTÉS 2003 ANNUAL REPORT 2003 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 KÖSZÖNTÕ 4 2 MAKROGAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS KÖRNYEZET 2003-BAN 6 2.1 A PÉNZINTÉZETI SZEKTOR 6 2.2 LAKÁSPIAC 2003-BAN 8 3 2003: AZ FHB

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) General Terms and Conditions of Contract (GTC) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015 02.22. napjától visszavonásig Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) célja az, hogy szabályozza a FINGERPRINT Kft. ( FINGERPRINT

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben