r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, // Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014"

Átírás

1 H í r l e v é l // Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb kört érintő változásokat. A minimálbér összege től Ft-ra, míg a garantált bérminimum Ft-ra nőtt. SZJA Az adó mértéke továbbra is az adóalap 16%-a. A családi kedvezmény rendszere változott, de a mértéke nem. (kedvezményezett eltartottanként havonta egy és két eltartott esetén Ft -vagyis az adókedvezmény összege Ft/eltartott - három és minden további eltartott esetén Ft, vagyis az adókedvezmény Ft/eltartott) Rendszere: alapvetően az SZJA-alapból vehető figyelembe, mint adóalap csökkentő tétel, ha a magánszemély (és házastársa vagy élettársa) nem tudta az előzőek szerint teljes mértékben igénybe venni a kedvezményt, akkor a még elszámolni nem tudott adóalapcsökkentés 16%-ának megfelelő visszajáró összeget a járulékokból vonhatja le, az alábbi sorrendben: először a 7%-os egészségbiztosítási járulékból, majd a 10%-os nyugdíjjárulékból (családi járulékkedvezmény). (A járulékkedvezményt érvényesítő személy továbbra is jogosult társadalombiztosítási ellátásra, függetlenül attól, hogy a kedvezmény érvényesítése után fizet-e egyáltalán járulékot.) PL: havi jövedelem 200eft, érvényesíthető családi kedvezmény 300eft (3 gyermek miatt és férjével megosztotta) Mivel max 200eft-t tud a havi fizetésénél érvényesíteni, így a maradék 100eft 16%-ával csökkentheti a béréből levonásra kerülő egészségbiztosítási, majd nyugdíj járulékot. Év végén az évközi járulékkedvezményt visszaszorozzuk 625%-kal, így megkapjuk, hogy mennyi családi kedvezményt érvényesített a járulékoknál és a maradék csökkenti az szja alapot. Dear Client, Changes in the tax laws 2014 No material changes have been enacted, but the modified provisions rather made amendments for accuracy. Hereunder, the changes affecting larger groups of taxpayers are discussed. With the effective date of , the amount of the minimum wage and guaranteed minimum wage increased to HUF 101,500 and HUF 118,000, respectively. Personal income tax The tax rate continues to be 16% of the tax base. The system of family-related benefits has changed, but the extent of the benefits. (for each of one or two beneficiary dependents, a monthly amount of HUF 62,500 meaning that the amount of the tax benefit is HUF 10,000 /dependent, and for three or each further dependent it is HUF 206,250, meaning that the amount of the tax benefit is HUF 33,000 /dependent) Scheme: basically, it can be taken into consideration in relation to the PIT base as an item decreasing the tax base, if the private person (or his spouse or partner) is not able to use the benefit fully, the amount corresponding to 16% of the tax base reduction that still has not been utilized can be deducted from the contributions, in the following order: first from the 7% health insurance contribution, and then from the 10% pension contribution (family contribution benefit).(the person relying on the contribution benefit remains entitled to social insurance services as irrespective of the fact whether or not any contribution is paid after the utilization of the benefit.) E.g.: the monthly income is HUF 200,000, and the enforceable amount of the family benefit is HUF 300,000 (for 3 children, as shared with the husband). As max. HUF 200,000 can be used in relation to the monthly income, the health insurance and then pension contribution withheld from the wage can be decreased by 16% of the remaining HUF 100,000. At the end of the year, the contribution benefit used during the year has to be multiplied by 625% to see how much family benefit has been taken into account in relation to contributions, and the remaining amount decreases the PIT tax base. oldal 1/ Bp. Márvány u. 16.

2 Termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadása esetén az Szja-tv. 3. számú mellékletének V. 13. pontja szerint nem számolható el költségként a jövedelem után a magánszemély által fizetendő 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás. (melyet főszabály szerint akkor kell megfizetni, ha a belföldi magánszemély esetében bérbeadásból származó jövedelem összege az 1 millió forintot meghaladja és e magánszemély más jogviszonyában az egészségbiztosítási járulékot 450 ezer forintig nem fizette meg). Nem lakáshoz, hanem más ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog (haszonélvezet) esetében is figyelemmel lehet lenni az idő múlására (bejön a 15 éves szabály). Korábban úgy rendelkezett az Szja-tv., hogy a vagyoni értékű jog az értékesítéséből származó bevétel csak akkor volt adómentes, amennyiben azt előtt szerzett a magánszemély, a később megszerzett vagyoni értékű jog esetében nem volt adóalap csökkentési lehetőség évtől az önkéntes kölcsönös pénztárak bármelyikébe befizetett összeg 20 százalékáról rendelkezhet a magánszemély azzal, hogy a rendelkezés szerinti összeg a forintot nem haladhatja meg. Megszűnik a nyugdíjba vonulás időpontjához (2020) kötődő magasabb összegre vonatkozó rendelkezési jog. A megváltozott jogszabály a magánszemély által a nyugdíjbiztosítási szerződésre befizetett összegek után is biztosítja az adó feletti rendelkezési jogosultságot. A rendelkezési jog mind a belföldi biztosítóval, mind az EGTállamban letelepedett biztosítóval megkötött szerződés után megilleti a magánszemélyt a befizetett összeg 20 százalékáig, de adóévenként legfeljebb forintig. Egyes juttatások adózásának szabályai: Az előző évi rendszer (70. és 71. ) megmaradt, az egyes elemeknél nem történt jelentős változás. Korlátozást fogalmaztak meg azonban az utalványokkal kapcsolatban: a visszaváltható utalvány nem minősíthető utalványnak, aki ilyen formában ad pl. a munkavállalójának, az bérjövedelemnek minősül. Emlékeztetőül: 1.) Kifizetőnél adózó béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások (70. ): a juttatás értékének 1,19-szerese után a kifizető 16% szja-t és 27%-os eho-t fizet, effektív adókulcs 51,17% In the case of the leasing properties not deemed to be agricultural lands under Section V.13 of Appendix 3 to the PIT Act the 14 percent healthcare contribution payable by private persons on their incomes cannot be stated as eligible costs (as a main rule, this contribution has to be paid when the amount of income from the leasing transactions of a domestic private person exceeds HUF 1 million, and in his other legal relations this private person has not paid the healthcare contribution up to HUF 450,000). In the case of valuable rights associated real-estate properties except for apartments (usufruct), the elapsed time can be taken into consideration (the 15-year rule becomes applicable). Formerly, the PIT Act stated that incomes from the selling of valuable rights was tax-exempt only if it has been acquired by the private person before , while for valuable rights acquired later the tax base could not be reduced under any circumstance. From 2014, a private person has the right of disposal over 20 percent of the amount paid to any voluntary mutual fund with the additional condition that the amount of disposal cannot exceed HUF 150,000. The right of disposal over any larger amount associated with the date of retirement (2020) has been canceled. The modified legal regulation ensures the right of disposal over the tax even in connection with amounts paid on pension insurance contracts. The private person may exercise the right of disposal over any amount up to 20 percent of the payment, but at the maximum over HUF 130,000 in each fiscal year, in relation to contracts made with insurance companies established in any EEA member state. Rules of taxation in relation to certain benefits: The scheme from the previous year (Article 70 and 71) has been retained with no material changes in the individual elements. Restrictions have been imposed on vouchers: redeemable vouchers do not qualify to be vouchers any longer, but whoever gives such a benefit to e.g. employees, it is to be deemed as a form of wage. As a remainder: 1.) Certain benefits not deemed to be fringe benefits at the payer (Article 70): the payer is obliged to pay 16% PIT on the 1.19-fold amount of the value of the benefit, and 27% health contribution, making the effective tax rate 51.17% oldal 2/ Bp. Márvány u. 16.

3 Típusai: minden munkavállalónak azonos mértékben, vagy belső szabályzat alapján adott juttatások, a hivatali üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás, telefonszolgáltatás, adóköteles biztosítási díj, reprezentáció és üzleti ajándék, csekély értékű ajándék, rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben a kifizető által viselt költség (beleértve az ott adott ajándéktárgyakra fordított kiadást is), ha a juttató a kedvezményezett béren kívüli juttatásokból (71. ) pont) az egyedi maximum mértéknél többet ad vagy az összjuttatás az éves maximált Ft-ot meghaladja (nem teljes éves munkaviszony esetén az időarányos összeget), akkor a különbözet 2.) Kifizetőnél adózó kedvezményezett béren kívüli juttatások (71. ): a juttatás értékének 1,19-szerese után a kifizető 16% szja-t és 14%-os ehot fizet, effektív adókulcs 35,7%. Ezen körön belül a juttatások együttes értéke továbbra is évi maximum Ft/fő lehet Típusai: üdülési szolgáltatás, munkahelyi (üzemi) étkeztetés, Erzsébet-utalvány, SZÉP-Kártya, iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, az iskolarendszerű képzés átvállalt költsége, foglalkoztatói hozzájárulások Új típus: munkáltatói tag által önkéntes kölcsönös biztosítópénztárban célzott szolgáltatásra (pl.egészségügyi szűrés) befizetett összegből az a rész, amely évente nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát. Ez a juttatás nem fogyasztja az Ft-os keretet, a magánszemély számára ez a juttatás adómentes. 3.) Adómentes juttatások: bármely kifizető korlátlan összegben adómentesen adhat sporteseményre szóló belépőjegyet, bérletet, ha az a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre való belépésre jogosít. Továbbra is évi Ft értékben adómentes a kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító bérlet/ belépő (múzeum, kiállítás, színház-, tánc-, cirkusz-, vagy zeneművészeti előadás; kivéve mozi). Társasági adó A társasági adó 2014-ben továbbra is kétkulcsos: a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10%, az e feletti adóalapra pedig 19%. Sem a jövedelem-(nyereség) minimum meghatározása, sem a minimum mértéke (korrigált összes bevétel 2%-a) nem változott. Types: benefits granted to every employee in the same extent or on the basis of internal regulations, meals or other services connected with official business trips, telephone services, taxable insurance fees, representation and business presents, small-value gifts, costs covered by the payer in association with events or programs (including expenses on gifts that are given at these events) in case the grantor provides more of the preferred fringe benefits (Article 71) than the individual maximum value, or of the total amount of benefits exceeds the annual maximum amount of HUF 500,000 (or any proportionate amount for work not performed all year long), then the difference 2.) Preferred fringe benefits that are taxable at the payer (Article 71): the payer is obliged to pay 16% PIT on the 1.19-fold amount of the value of the benefit, and 14% health contribution, making the effective tax rate 35.7%. In this context, the combined maximum value of benefits continues to be HUF 500,000 per person annually. Types: recreational services, workplace meals (canteen), Erzsébet voucher, SZÉP card, annual school aid, season ticket for local community transport, costs of formal training taken over, employer contributions New type: such a part of the amount paid to targeted services at voluntary mutual insurance funds (e.g. medical screening examinations) by the employer member that exceeds the product of the headcount of employees who are members to the fund and the minimum wage. The amount of this benefit is not to be deducted from the HUF 500,000 limit, but for private persons this benefit is exempt from taxes. 3.) Tax-exempt benefits: any payer can provide entrance or season tickets of unlimited amounts to sporting events as exempt from taxes in case they carry entitlement to enter sporting events falling under the scope of the Act on sports. Season/entrance tickets to cultural services (museum, exhibition, theatre, dance, circus or music performances; with the exception of the movies) can still be provided as exempt from taxes in an annual amount of HUF 50,000. Corporate income tax In 2014, the corporate income tax continues to have two rates: 10% for up to HUF 500 million of the positive tax base, 19% for any tax base over this amount. Neither the definition of the minimum amount of the income (profit), not its minimum rate (2% of the total amount of adjusted incomes) has changed. oldal 3/ Bp. Márvány u. 16.

4 Nem jelentős összegű hiba miatti adóalap módosítás (hiba+hibahatás max a mérlegfőösszeg 2%-a). Ha a feltárt különbözet az adózó javára mutatkozik, és ha a hibával érintett adóévi adóalap meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét, akkor nem kell önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek adóalapját. Választható, hogy a feltárás évében mutatjuk ki. (8. (8)) Veszteségelhatárolás Beolvadás esetén az átvett elhatárolható veszteség már a beolvadás évében figyelembe vehető az átvevőnél A feltételrendszer ezzel kapcsolatban nem változott: többségi befolyást csak olyan tag szerez, akinek magának vagy kapcsolt vállalkozásának is többségi befolyása volt és a jogutód az átalakulást követően 2 évig árbevételt szerez a jogelőd legalább egy tevékenységéből. A főszabály is változatlan: korlátlanul továbbvihető és felhasználni a figyelembevétele nélkül számított adóévi adóalap 50%-áig lehet. Pontosított fogalmak: Bejelentett részesedés: Legalább 10%-os (korábban 30%) mértékű részesedés, valamint minden további megszerzett részesedés. Bejelenteni a szerzést követő 75 napon belül kell, a korábbi 60 nappal szemben. A határidő továbbra is jogvesztő. A bejelentett részesedés lényege, hogy az értékesítésekor felmerülő árfolyam eredményekkel az adóalapot korrigálni kell, így nincs eredményhatása. Ingatlannal rendelkező társaságnak: akkor minősül az adózó, ha a belföldön fekvő ingatlan(ok) értéke több mint 75%-ot képvisel a beszámolóban (kapcsolt vállalkozások esetén együttesen) kimutatott eszközök mérlegforduló-napi könyv szerinti értékének (együttes) összegéből -korábban a piaci értékhez kellett viszonyítani. (További változatlan feltétel, hogy legyen olyan tagja, aki külföldi illetőségű. Ha ő eladja részesedését vagy jegyzett tőke csökkentés esetén társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezik köv. év ig. A magyar csoport tagok bejelentési kötelezettsége a NAV felé Modification of the tax base due to insignificant errors (error + effect of the error max. 2% of the balance sheet total) If the revealed discrepancy is for the benefit of the taxpayer, and the tax base of the fiscal year affected by the error exceeds the insignificant amount of the error, then the tax bases of the earlier years do not need to be adjusted by way of self-inspection. An alternative is to recognize it in the year of identification. (Section (8) of Article 8) Accrued losses In the event of a merger, any accrued loss taken over can be recognized by the acquiring party as soon as in the year of merger. The set of conditions has not changed in this respect: majority influence can be acquired only by a member that or whose associated company had majority influence, as well, and the legal successor has realized sales revenues at least for 2 years following the merger on at least one of the activities of the legal predecessor. The main rule has not been changed: it can be rolled over without limitations, and taken into consideration up to 50% of the tax base that has been calculated without the accrued loss. Adjusted definitions: Reported share: At least any 10% (formerly 30%) share, as well as all the additionally acquired shares. It has to be reported within 75 days following the date of acquisition, instead of the former 60-day period. The above period continues to be a term of preclusion. The significance of the reported share is that with the results achieved in relation to the rate of the share by the time of selling the tax base has to be adjusted, and therefore it does not influence the profit. Real-estate company: a taxpayer is deemed to be a real-estate company in case the value of domestic realestate properties represents more than 75% in the report (jointly with associated companies) from the amount of the book values of assets stated as of the balance sheet date formerly it was to be measured against the respective market values. (Another, unchanged condition is that the company should have a member who is the resident of a foreign country. If this member sells his share or in the event of a drop in the amount of the registered capital until 20 November in the following year the company has to pay corporate income tax. The Hungarian group members have reporting obligations towards the National Tax and Customs Authority (NAV ). Till oldal 4/ Bp. Márvány u. 16.

5 Elismert költség: Az éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetés ellenében kapott nyugta alapján elszámolt költség a vállalkozás érdekében elismertnek minősül, ha reprezentáció keretében történik. (Nem szükséges számlát kérni) Változó adóalap-módosító tételek, adókedvezmények: Látványcsapatsportok támogatása miatti adókedvezmény (22/C. hatály: től): az adott támogatás elismert ráfordítás volt az adó alapjában (vagyis nem kellett vele adóalapot növelni), emiatt az adókedvezményen felül további 10%/19% adómegtakarítást lehetett elérni, az alaptámogatás továbbra is elismert ráfordítás, azonban az így megtakarított többlet adó legalább 75%-át kiegészítő sportfejlesztési támogatásra kell fordítani, mely nem a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül, így adóalap növelő az alaptámogatást, és kiegészítő támogatást az átutalások megtörténtét követő 8 napon belül továbbra is be kell jelenteni a NAV-hoz az adókedvezményt az adózók (4 adóév helyett) 6 év alatt érvényesíthetik, ezt már a 2013-ban adott támogatásra is alkalmazni kell. a kiegészítő sportfejlesztési támogatás szélesebb körben adható az alaptámogatásban részesített sportágban Film- és előadóművészeti szervezetek támogatása miatti adókedvezmény: a rendszer a látványcsapatsport támogatásához hasonlóan működik; a támogatás adóalapbeli elismerése miatt megtakarított adó legalább 75%-át kiegészítő támogatás juttatására kell fordítani, mely nem a vállalkozás érdekében felmerült költségnek minősül, így adóalap növelő (22. ) KKV adóalapkedvezmény: korábban még használatba nem vett szoftvertermék felhasználási jogának bekerülési értékére tekintettel is érvényesíthető (korlátként az adózás előtti eredmény és a 30 mft továbbra is fennáll, 7. (1) zs) KKV hitelkamat miatti adókedvezmény december 31. után megkötött hitelszerződésre: tárgyi eszköz beszerzése, előállítása érdekében felvett hitel után fizetett kamat 60%-áig (korábban 40% volt), de maximum 6 mft értékben érvényesíthető (22/A. ) Recognized cost: When restaurant services are used and paid with bankcard, credit card, the given costs stated on the basis of the receipt are recognized as being in the interest of the enterprise provided that they have been incurred as part of corporate entertainment. (It is not necessary to ask for an invoice.) Changes in the tax base modifying items, tax benefits: Tax benefit for the sponsorship of spectator sports (Article 22/C effective from: ): the sponsorship provided used to be a recognized expenditure in the tax base (i.e. it was not to be added to the tax base), and therefore, in addition to the tax benefit, it brought about a further 10% / 19% rate of tax savings, the basic sponsorship has remained a recognized type of expenditures, but the at least 75% of the additional tax savings has to be expended on sports development sponsorship, which does not qualify to be costs incurred in the interest of the enterprise, and there increases the tax base within 8 days following the transfers, the basic sponsorship and complementary sponsorship continue to be reportable to NAV the taxpayers may enforce the benefit within 6 years (instead of 4 fiscal years), and it is to be applicable to sponsorships granted in the complementary sport development sponsorship can be granted to a broader scope of activities in the sport provided with the basic sponsorship Tax benefit for the sponsorship of film and performing art organization the functioning of the scheme is similar to that of spectator sports; at least 75% of the tax saved on the recognition of sponsorship in the tax base has to be expended on additional sponsorship, which does not qualify to be costs incurred in the interest of the enterprise, and there increases the tax base (Article 22) SME tax base benefit: it can now be enforced with respect to the original cost of the license of any software that still has not been used (the profit before taxes and HUF 30 M have remained to be applicable limits; Para. zs) of Section (1) of Article 7) Tax benefit for SME loan interests in relation to loan agreements concluded after 31 December 2013: it can be enforced up to 60% (formerly 40%) of the amount of the interest payable on loans taken out for procurement, creation of tangible assets, but in a maximum total amount of HUF 6 M (Article 22/A) oldal 5/ Bp. Márvány u. 16.

6 Fejlesztési tartalékból megvalósított eszköz utáni értékcsökkenés: nevesítették az eddigi gyakorlatot, amennyiben a beszerzett eszköz Tao. szerinti számított nyilvántartási értéke a fejlesztési tartalék levonása után nem nulla, akkor a Tao szerinti kulccsal számított écs-t a bekerülési értékre vetítve kell megállapítani (1. Mell. 12. pont) K+F adóalap-kedvezmény: Csökkenthető az adóalap a kapcsolt vállalkozása saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenységének közvetlen költségével ha azt a kapcsolt vállalkozás még nem érvényesítette. (7. (w)) KIVA A kisvállalati adó alapja a korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege. A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16%-a. Ez az adó kiváltja a társasági adót, a foglalkoztatottak utáni szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást. Nem váltja ki azonban a magánszemély tag osztalék utáni személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás kötelezettségét. Tárgyév során módosították a bejelentkezési határidőt, től már év közben is be lehet jelentkezni az adónem alá, ekkor a bejelentést követő hónap első napjával jön létre az adóalanyiság. Az adóalanyis ág választásának feltételei nem változtak. KATA A mikrovállalkozások (bt, kkt), egyéni vállalkozók által választható szintén 2013-tól bevezetett adónem továbbra is fennmarad. A katás által még kedvezményesen adózó bevétel maximális értékhatára továbbra is 6 millió Ft, az e feletti részre az adó maradt 40%. Főállású kisadózó fogalmának változása január 1-jétől az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban megállapított munkaidőt össze lehet számítani a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál. Ez azzal az előnnyel jár, hogy a havi forint helyett forint megfizetésére kötelezett az adózó. Depreciation on assets procured from the development reserve: an existing practice has been described in the regulations wherein if the book value of the procured asset after the deduction of the development reserve, calculated as per the relevant provisions of the Act on corporate income tax and dividend withholding tax (Tao.), is not zero, the depreciation calculated with the use of the rate specified in Tao. has to be established in view of the original value (Section 12 of Appendix 1) R&D tax base benefit: The tax base may be reduced with the amount of the costs of direct research and development activities performed within the scope of activities of the enterprise s associated company in case the tax benefit still has not been enforced by the associated company. (Para. (w) of Article 7) KIVA The base of the small business tax (KIVA) corresponds to the amount of the adjusted cash flow-based profit added with the amount of personnel expenditures, but at least the amount of personnel expenditures. The rate of the small business tax is 16%. This tax replaces the corporate income tax, the social contribution tax and vocational training contribution. On the other hand, it does not replace the personal income tax payable by the private person member on dividends and statutory health contribution. Last year, the deadline for registration was modified, and therefore since one has had the option to register for this type of taxes during the year, and then such taxation becomes effective on the first day of the month following registration. The conditions of choosing this taxation type have not been modified. KATA Introduced in 2013, this type of taxes continues to be optional for microenterprises (limited partnerships, general partnerships), private entrepreneurs. The upper limit of revenues that is still eligible for tax benefits under KATA remains to be HUF 6 million, while any part of this limit amount is taxed with a 40% rate. Change in the definition of full-time small taxpayer Since 1 January 2014, the working times recorded in concurrent labour relations can be consolidated when the weekly 36-hour employment is established. An underlying advantage is that instead of a monthly amount of HUF 50,000 the taxpayer is obliged to pay only HUF 25,000. oldal 6/ Bp. Márvány u. 16.

7 Nem minősül főállású kisadózónak az a magánszemély sem, aki a kisadózó vállalkozáson kívül más vállalkozásban nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, ideértve azt az esetet is, ha más kisadózó vállalkozásban főállású a jogállása. Emelt összegű adó fizetése 2014-től a főállású kisadózó esetében választható a magasabb ellátási alap elérése céljából az emelt összegű tételes adó megfizetése is. A magasabb összegű tételes adó az adóalanyiság választását követően is választható. Az emelt összegű adót már a választásról szóló nyilatkozat megtételének hónapjától kell megfizetni. Ebben az esetben a fizetendő adó havi 75 ezer forint és az ellátások számításának alapja forint. Adatszolgáltatás A kisadózó számláját befogadók esetében kedvező változás már a évre is, hogy a számlát befogadónak az adatszolgáltatási kötelezettségét nem a 08-as, hanem a K102-es nyomtatványon kell teljesítenie március 31-éig, amennyiben a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás bevételének minősülő összeg meghaladja az 1 millió forintot. (Az adatszolgáltatási kötelezettség a pénzforgalmi szemléleten alapul.) Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki. További változás az is, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésekor nem kell közölni a termékértékesítés tényét, szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatás, szolgáltatások TESZOR számát. A kisadózónak (tehát a számlát kibocsátónak) nemcsak a kifizetőtől, hanem bármely más személytől befolyt és bevételnek minősülő összegről is (ide nem értve a magánszemélyt és a bevételt juttató kisadózót) adatot kell szolgáltatnia, amennyiben az meghaladja az 1 millió forintot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a külföldről származó bevételről is adatot kell szolgáltatnia, ha az az 1 millió forintot meghaladja. Az adatszolgáltatás teljesítése során nem kell figyelembe venni a kisadózó vállalkozás olyan bevételét, melyről a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki. Private persons do not qualify to be full-time small taxpayers when they are deemed to be private entrepreneurs or members of partnerships involved in non-complementary entrepreneurial activities beside the small taxpayer business, including cases when they have full-time legal status in any small taxpayer business. Payment of increased amounts of tax In order to achieve a higher social insurance service base, from 2014 full-time small taxpayers have the option to choose the payment of increased amounts of tax with itemized statement. Such increased amounts of itemized tax can also be chosen just after registering for this type of taxation. The increased amounts of tax are payable following the month of submitting the statement in relation to choosing this option. In this case, the monthly due amount of tax is HUF 75,000, while the basis for the calculation of the social insurance services is HUF 136,250. Data services In the case of parties receiving invoices from small taxpayers, a positive change was still back in 2013 that the recipients of the invoices were not to use Form 08, but Form K102 for the fulfillment of their data service obligations until 31 March 2014 provided that the amount of payments made as revenues for the small taxpayer business in the calendar year exceeded HUF 1 million. (These data service obligations are based on cash flow.) In the course of data services, no such revenues of the small taxpayer business need to be taken into consideration where the small taxpayer business has not issued an invoice. Another change is that during the provision of data the details of product sales are not to be indicated, similarly to the TESZOR code for the supply of services. Therefore, the small taxpayer (i.e. the issuer of the invoice) is required to supply data in relation to amounts deemed to be revenues from both the payer concerned and any other persons (not including private persons and small taxpayers paying revenues) in case they exceed HUF 1 million. This requirement means that information also needs to be provided of revenues from abroad given that they exceed HUF 1 million. In the course of data services, no such revenues of the small taxpayer business need to be taken into consideration where the small taxpayer business has not issued an invoice. oldal 7/ Bp. Márvány u. 16.

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu

www.jogiangolszaknyelv.5mp.eu Az alábbi szöveg tartalmát tekintve már nem aktuális, de a benne található kifejezések nagyon hasznosak, ezért került be a szövegértések közé. 2010 Changes in Hungary: The Act on Personal Income Tax (15

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates

1. Forint betéti kamatok / HUF Deposit Interest Rates NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ a forint és deviza betéti kamatokról Közzététel: 2016. november 18-tól Hatályos: 2016. november 21-től Bulletin

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA

AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA KI LEHET EVA-ALANY? AZ EVA FELTÉTELEI AZ EVA MEGFIZETÉSE KIVÁLTJA AZ EVA FÕ JELLEMZÕI EVA EGYSZERÛSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 III. A társasági adó változásai 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

Közvetett K+F ösztönzők

Közvetett K+F ösztönzők Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Közvetett K+F

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1.

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1. HÍRLEVÉL az Országgyűlés által elfogadott 2012.01.01-én hatályba lépő fontosabb adótörvényi változásokról, új szabályokról 1. rész A 2011.11.21-én elfogadott CLVI. törvény tartalmazza a 2012-re vonatkozó

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16.

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2012.12.04. oldal 1/7 www.branko.hu info@branko.hu 1012 Bp. Márvány u. 16. H í r l e v é l //2012.12.04. Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2012. október 1-ei ülésnapján megszavazta a. 2012. évi CXLVII. törvényt a kisadózó vállalkozások tételes adójáról, a kisvállalati adóról,

Részletesebben

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv.

EVA. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. EVA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA FŐ JELLEMZŐI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6.

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6. Kompkonzult Kft SZÁMVITEL 2014 2014. május 6. 1 Beszámoló, könyvvezetés 2 lehet USD is csak az 5. üzleti évet követően változtatható devizás értékelésre az Európai Központi Bank árfolyama is választható,

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják

A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják A kapcsolt vállalkozásokat érinti: ha nem kívánják a Tao. tv. előírásai szerint az adózás előtti eredményt módosítani a különbözettel módosíthatják az ügylet eredeti ellenértékét = a beszerzési értéket

Részletesebben

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28.

www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén 2012. február 28. www.pwc.com/hu Adózási kérdések az innováció és a K+F területén Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó fogalmak K+F tevékenység fogalma - 2012. január 1. előtt: nem egységes, adónemenként eltérhetett K+F tevékenység

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22

1.9. Csoportos átutalási megbízás / Direct credit 0.1% tételenként, min. 22 Ft 0.1% per order, min. HUF 22 SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓS LISTA Érvényes 2010. február 1-től STANDARD CONDITIONS FOR ACCOUNT KEEPING Applicable as of, February 1 st, 2010 1. Belföldi Forint forgalomhoz kapcsolódó

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016

HÍRLEVÉL NEWSLETTER. a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról. about the changes of tax law put into force from 2016 HÍRLEVÉL NEWSLETTER a 2016-tól hatályba lépő adótörvény változásokról about the changes of tax law put into force from 2016 Hírlevelünkben a 2015. november 17-én elfogadott Adózás rendjéről szóló törvény

Részletesebben

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal

dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal dr. H. Nagy Dániel osztályvezető Nemzeti Adó- és Vámhivatal A TÁRSASÁGI ADÓ SZEREPÉNEK NÖVEKEDÉSE 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 734700 689912 341400 Tervezett Tao bevétel (millió

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez

Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez 2011. december Kiegészítő tájékoztatás a 2012. évi nem pénzbeli juttatások közterheihez Auditing and Consulting Phone: +36.1.375.4921

Részletesebben

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria

2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ ÉVI VÁLTOZÁSAI. Készítette :Szalainé Somogyi Valéria 2012. évi CXLVII. SZÁMÚ A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY/KATA/ 2017. ÉVI VÁLTOZÁSAI Készítette :Szalainé Somogyi Valéria Bevételek Bármely jogcímen, bármely formában megszerzett

Részletesebben

A személyi jövedelemadó és a KATA évi változásai. Dr. Honyek Péter

A személyi jövedelemadó és a KATA évi változásai. Dr. Honyek Péter A személyi jövedelemadó és a KATA 2014. évi változásai Dr. Honyek Péter Családi járulékkedvezmény 1. Családi kedvezményből fennmaradó összeg 16 százaléka Csökkenti a fizetendő járulékokat Sorrend Évközben

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 3.2. A társasági adó változásai 3.2.1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedésa belföldi jogszabályok

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül.

Jogtechnikai módosítás a számviteli törvény változása miatt, kimaradt a rendkívüli bevétel a bevételek közül. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] módosításai (a 2016. évi LXVI. törvény alapján) I. Katv. módosításai 2016. június 16-tól hatályosan

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Szja-bevallás 2015-ben

Szja-bevallás 2015-ben Szja-bevallás 2015-ben Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Variációk egy témára 5000,- 10 000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- 10 000,- + 5000,- Variációk egy témára 10 000,- 10 000,- + 5000,-

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

Kisvállalati adó (KIVA)

Kisvállalati adó (KIVA) Dr. Kökényesi László Kisvállalati adó (KIVA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik.

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik. Adóváltozások 2014: szja-t és tao-t érintő adóváltozások Az Országgyűlés 2013. november 18-án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben