Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA"

Átírás

1 Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

2 Adóalanyiság keletkezése Ki választhatja: az egyéni vállalkozó az egyéni cég, a kizárólag magánszemély taggal rendelkező Bt., Kkt. Adóalanyiság a választás bejelentését követő hónap első napjától év közben is lehet választani. Az év közben kezdő vállalkozás: a NAV-hoz való bejelentkezéssel egyidejűleg, nyilvántartásba vételének napjával jön létre. Nyomtatvány: 13T101/E egyéni vállalkozó, 12T201T Kkt., Bt., egyéni cég, T201Tműködő Kkt, Bt, egyéni cég

3 Bejelentésre vonatkozó nyilatkozat visszavonása Már működő adózók esetében az adóalanyiság kezdete előtt -Ket. 31. (3) Adóalanyiság ideje alatt észleli, hogy nem választhatta volna adóhatósághoz kérelem az adóalanyiság megszüntetésére határozattal TÖRLI mivel eleve nincs jogosultság a választásra, nem is válhatott adóalannyá, így nem is jött létre, 24 hónapos újraválasztási tilalom NINCS!

4 Mit kell bejelenteni (min. 1 személyről)? : A KATA választás tényét, EGYIDEJŰLEG EV mint magánszemély: neve, címe, adóazonosító jele. KKT., Bt. esetén a tag/tagok (személyes közreműködő, a vezető tisztségviselő, megbízási jogviszony alapján tevékenységet végző) neve, címe, adóazonosító jele. bármilyen jogviszony alapján a tevékenységben részt vesz. KIV: Munkaviszony Kötelező bejelenteni kisadózóként: a vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszonyban ellátó tagot(tehát megbízási jogiszonyban) Aki személyes közreműködésre kötelezett. A be nem jelentett (személyes közreműködésre nem kötelezett) tag csak munkavállalóként működhet közre (be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása KATA alany tevékenységi körében Főállású-e, vagy nem. Változást 15 napon belül be kell jelenteni!

5 Főállású kisadózó Az a kisadózó, aki a tárgyhó bármely napján nem felel meg az alábbiak valamelyikének: legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll, vagy a Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül vagy külföldön biztosított személynek minősül, továbbá aki a kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény alapján más államban biztosítottnak minősül olyan magánszemély, aki december 31-én a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, vagy rokkantsági ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50 %-os vagy kisebb mértékű

6 Nem választhatja a KATA -t (4. ) az a vállalkozás, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két éven belül törölte, vagy a bejelentést megelőző két éven belül a vállalkozás adószáma jogerősen fel volt függesztve, az a vállalkozás, amely a következő tevékenységeket folytatja a TEÁOR 2008 szerint: Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A tevékenységek között szerepelhet, de az adóalanyiság választásának évében bevétele ne legyen!

7 Adóalanyiság megszűnik (5. ) (1/2) Saját elhatározásból: saját döntés, a vállalkozási forma megváltozása jogutód nélküli megszűnéssel, a végelszámolási, a felszámolási eljárásnál kezdő időpontot megelőző nappal; átalakulás Szankcióként! Naptári negyedév utolsó napján ,-Ft-ot meghaladó, nyilvántartott és végrehajtható adótartozás Megszűnést követő 24 hónapban az adóalanyiság ismételten nem választható! Egyéni vállalkozó tevékenységét Katv. alanyaként megszünteti, megszűnést követő 24 hónapban nem választható DE! nem vonatkozik ez a szünetelés esetére (hó 12. napjáig bejelentési kötelezettség és mentesül a tételes adó megfizetése alól)

8 Kisadózó vállalkozások ( KATA ) adózása (8. ) Adómérték Tételes: Évi 6 millió Ft-os bevételig Főállású kisadózó után 50 eft/hó/fő Főállásúnak nem minősülő kisadózó után 25 eft/hó/fő Lineáris: 6 millió Ft-os bevételi határ átlépése esetén az értékhatár feletti rész 40 %-a! De mi a bevétel a kisadózó vállalkozásnál? Törthónapra is teljes adó Amennyiben 1 napig is fennáll a főállású kisadózói jogállás 50 e Ft Befizetés a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig! Főállású kisadózó ellátásának az alapja havi ,- Ft! biztosítottnak minősül Nem főállású kisadózó nem minősül biztosítottnak

9 Társas vállalkozó, egyéni vállalkozó kisadózó Magánszemély, aki egyidejűleg a Tbj. alapján egyéni vállalkozó/társas vállalkozóként biztosított E minőségükben a járulékfizetési kötelezettségüket a járulékfizetési alsó határ után kell teljesítenie: Nyugdíjjárulék alapja: minimálbér legalább Eg.bizt. és munkaerőp. járulék alapja: minimálbér 1.5X legalább Szocho: minimálbér 112,5% Ha egyidejűleg főállású kisadózó is, a kisadózó vállalkozás fizeti utána az 50eFt/hó tételes adót

10 Mikor és mi után kell 40 %-os adót fizetni? Ha teljes naptári évben kisadózó vállalkozásnak minősül, akkor a naptári évben elért bevételének 6 millió Ft feletti része után 40 %-os az adó, de meg kell fizetni a tételes adót is (50 eft/25 eft)! Ha nem minősül teljes naptári évben kisadózó vállalkozásnak, akkor naptári hónaponként max. 500 e Ft adóalap feletti rész után 40 % adó, amely hónapban a KATA jogállása fennáll akár 1 napra is, az érintett hónap(ok) és az 500 e Ft szorzatát meghaladó rész után kell a 40 % adót fizetni. Teljes év esetén amelyik hónapra nem köteles tételes adót fizetni a kisadózó vállalkozás, azt a hónapot a 6 millió Ft-os bevétel számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Adóévet követő év február 25 napjáig kell megfizetni Vagy Megszűnést követő 30 napon belül

11 Adminisztráció (12. ) (1/2) Számla, nyugta kibocsátás az általános szabályok szerint. Azonban a kiállított számlán, nyugtán: Kisadózó szöveget KÖTELEZŐ feltűntetni! Ha másik adóalany (nem kisadózó vállalkozás) felé 1 M Ft-ot meghaladó ellenértékű szolgáltatást számlázunk (akár több számlán is együtt) a TESZOR számot javasolt feltűntetni.

12 Bevételi nyilvántartás Számviteli tv. Hatálya nem terjed ki a Kata alanyokra Időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon Sorszám, bizonylat sorszám, bevétel összege, megszerzésének időpontja rögzítés és törlés csak bizonylat alapján Pénztárgép alkalmazásakor: Napi zárási bizonylatokat időrendben sorszámozva kell megőrizni (rontott bizonylat is) Őrzési kötelezettség: kiállítás adóévét követő 5. adóév végéig!!!áfa alanyok nem mentesülnek az Áfa tv. Nyilvántartási, bizonylatőrzési kötelezettség alól!!

13 Vezető tisztségviselők felelőssége az új Ptk-ban

14 2014. március könyv 1. Bevezető rendelkezések 2. Az ember mint jogalany 3. Jogi személyek 4. Családjog 5. Dologi jog 6. Kötelmek 7. Öröklési jog 8. Záró rendelkezések

15 Vezető tisztségviselő felelőssége 1. általában 2. Harmadik személynek okozott kár esetén 3. a társasággal szemben 4. munkavállalók speciális szabályai 5. előtársaság

16 Vezető tisztségviselő felelősségéről általában Az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben 6:142 Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja: a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta (milyen típusú döntésekkel kell számolnia?) ÉS nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

17 Vezető tisztségviselő felelőssége 3. személynek okozott kárért 3:24 a társaság a 3. személynek megtérített kárt követelheti a vezető tisztségviselőtől Kívülálló vonatkozásában a jogi személy által okozott kárnak kell tekinteni Jogi személy & vezető tisztségviselő közötti belső viszony 6:541 a vezető tisztségviselő e jogviszonyával összefüggésben okoz kárt 3. személynek, a jogi személlyel egyetemlegesen felel (szigorúbb szabály a külső viszonyokban)

18 Vezető tisztségviselő felelőssége a társasággal szemben Az ügyvezetési tevékenysége során a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai az irányadók A társaság a kárigényt felmentvény hiányában érvényesítheti (kiv: adatok hiányossága, valótlansága) Peres eljárás, a legfőbb szerv határoz a megindításról nevében a vezető tisztségviselő jár el új tisztségviselő a határozathozatallal egyidejűleg HA társaság jogutód nélkül megszűnik: kártérítési igényérvényesítés: 1 év (jogvesztő)

19 Munkavállalók speciális felelőssége Munkaszerződés Mt. Kártérítési szabályai Mt 179. (1) munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni Felt: nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható (bizonyítási teher munkáltatón) (4) nem kell megtéríteni azt a kárt, melynek bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható (károkozás időpontja releváns vö. 6:142 szerződéskötés időpontja) Mt. lex speciális

20 Előtársaság A nyilvántartásba vételt jogerősen elutasítják Jogerős elutasításról való tudomásszerzéskor az előtársaság működését haladéktalanul meg kell szüntetni Előreláthatóság kérdése

21 3 millió Ft-os törzstőke Mikor? Hogyan? átmeneti szabályok Bankszámlán akár egyetlen napig is elegendő, hogy megjelenjen Lehetőség lesz kisebb tőkével alapítani, de a hiányzó összeg befizetéséig: nem vehet fel osztalékot Anyagi felelősségük mértéke ugyanolyan, mintha már teljesítették volna a teljes befizetést Fantomcégek megszűnése

22 Köszönöm a figyelmet! Dr. Orbán Adrienn ügyvéd, adójogi szakjogász Az anyagban feltüntetett információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A törvények alkalmazása és hatása jelentős mértékben függ egy adott ügy tényeitől. Tekintettel arra, hogy a törvények, jogszabályok és egyéb rendelkezések bármikor megváltozhatnak, az itt feltüntetett információk nem tekinthetők úgy, hogy azok szerzője és közzétevője jogi, adó illetve egyéb szakmai tanácsadást vagy szolgáltatást nyújt. Ezért a feltüntetett információk nem helyettesíthetnek egy adó-, jogi tanácsadóval folytatott konzultációt. Mielőtt döntést hoz, vagy egy adott lépést megtesz, minden esetben forduljon tanácsért irodánkhoz. Az anyagban található valamennyi információ felhasználása a látogató és olvasó felelősségére történik és azok teljességét, pontosságát, időszerűségét valamint az azok felhasználásából eredő eredményeket a Dr. Orbán Ügyvédi Iroda (dr. Orbán Adrienn) nem garantálja, továbbá azokért nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos szavatosságot.

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES

AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES AMIT KATA-RÓL TUDNI ÉRDEMES A Parlament elfogadta és 2012. október 15-én kihirdetésre került a kisadózó vállalkozások tételes adójáról (KATA) szóló törvény. Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki választhatja

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

2012.12.14. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. Adóváltozások 2013 KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA 2012. december 13. A kisvállalati adó (KIVA) A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek

c) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján külföldön biztosított személynek 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások

Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások Adótörvény változások 2015. Adózás rendjéről szóló törvényt érintő módosítások Alapelvek Ellenőrzés során minősített jogviszony Nem minősíthető adózóként eltérően Hivatalból kell figyelembe venni Ellenőrzés

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról. I. Fejezet Hatályos: 2013. 01. 02-től 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági

Részletesebben

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI

I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. 1 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Az Országgyűlés abból a meggyőződésből

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1

2012. évi CXLVII. törvény. a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról1 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. Törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Az Országgyűlés

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013 13-01-28 1

Személyi jövedelemadó 2013 13-01-28 1 Személyi jövedelemadó 2013 13-01-28 1 Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap kiegészítés

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Gazdaságpolitikai célok

Gazdaságpolitikai célok Dr. Kökényesi László A kisadózó vállalkozások Tételes Adója (KATA) Mérnöktovábbképző Intézet Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzése Gazdaságpolitikai célok Mikrovállalkozások tömegesen vannak Nem

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Vagyonőrként melyiket válasszam?

Vagyonőrként melyiket válasszam? Vagyonőrként melyiket válasszam? (felkínált lehetőségek a 2013. évi közterhek változásai tükrében) Egyre többször hangzik el a kérdés, hisz sürget az idő, decemberben a vállalkozásoknak dönteni kell, hogy

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 13T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben