" name="description"> ">

Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület""

Átírás

1 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület" Győr, szeptember 2.

2 1 ALAPSZABÁLY < HAJNAL ISTVÁN KÖR - TÁRSADALOMTÖRTÉNETI EGYESÜLET > (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Az Egyesület neve, címe, működési területe, hivatalos nyelve, pecsétje, felügyeleti szerve 1. Az Egyesület neve: Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület; 2. Székhelye: 9700 Szombathely, Hefele M. u. 1. sz.; 3. Működési területe: Magyarország; 4. Hivatalos nyelve: magyar; 5. Pecsétje: bélyegző, Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület. 1. Az Egyesület célja: II. Az Egyesület célja, feladatai a társadalomtörténeti szemlélet és a társadalomtörténeti módszerek terjesztése, elfogadtatása, népszerűsítése; a társadalomtörténettel foglalkozó kutatók összefogása, érdekközösségének megteremtése és megfelelő képviselete; a kapcsolatok kiépítése és ápolása a történetírás és a társtudományok (szociológia, jogtudomány, közgazdaságtudomány, gazdaságföldrajz, néprajz, antropológia, pszichológia, pedagógia, statisztika, demográfia stb.) művelőivel, illetve azok intézményeivel. 2. Az Egyesület feladatai: A magyar társadalomtörténetírás feladatainak megfogalmazása és a társadalomtörténetírás fejlődésének elősegítése, többek között: Hajnal István életművének ápolásával; vitaülések, előadás-sorozatok rendezésével az elért kutatási eredményekről, kutatási programokról, a külföldi iskolákról, irányzatokról, a társadalomtörténet kimagasló hazai képviselőinek munkásságáról; konferenciák rendezésével (egy-két éves gyakorisággal egy-egy problémakör vagy korszak társadalomtörténeti kutatásairól);

3 2 kisebb munkacsoportok kialakításával; a társtudományok művelőivel közös fórumok kialakításával; az Egyesület programjairól, híreiről, valamint a társadalomtörténeti kutatásokról rövid információkat tartalmazó körlevelek elektronikus küldésével; honlap működtetésével; a megrendezett konferenciák anyagának megjelentetésével; a történettudományi intézményekkel, intézetekkel (levéltárakkal, múzeumokkal, a területi akadémiai bizottságokkal, szakmai egyesületekkel) való szoros együttműködés révén országos hálózat kiépítésével; hasonló indíttatású külföldi egyesületekkel, fórumokkal történő nemzetközi kapcsolatok felvételével; lehetőségeihez mérten szakmai elismerések nyújtásával. 1. Az Egyesület vagyona: III. Az Egyesület vagyona az Egyesület céljait támogató alapítványok, magánszemélyek, intézmények, vállalkozások adományai; az Egyesület által elnyert pályázatok bevételei; az Egyesület tulajdonát képező kiadványokból származó bevételek; az Egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, adományok; az Egyesület rendezvényeinek bevételei. 1. Az Egyesület tagjai: - rendes tagok; - tiszteletbeli tagok. IV. Az Egyesület tagjai, azok jogai és kötelességei 2. Rendes tagjai lehetnek az Egyesületnek mindazon társadalomtörténet iránt érdeklődő, azt művelő és az Egyesület céljait elfogadó természetes személyek, akik az egyesület alakulásakor tagsági szándékukat személyesen vagy írásban kifejezték (alapító tagok), illetve felvételüket az alakulást követően írásban kérik. A rendes tagok tagdíjat fizetnek, melynek mindenkori mértékét és a fizetés módját a közgyűlés határozza meg. A rendes tagságnak nem előfeltétele a magyar állampolgárság. 3. Tiszteletbeli tagok a társadalomtörténetírás azon természetes személy művelői közül választhatók, akik nem tagjai ugyan az Egyesületnek, de eddigi eredményeik alapján bizonyították, hogy előmozdítói lehetnek a hazai társadalomtörténetírásnak. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek, de támogatást adhatnak az Egyesületnek. A tiszteletbeli tagságnak szintén nem előfeltétele a magyar állampolgárság.

4 3 4. Az Egyesületbe való be- és kilépés önkéntes, az egyesületi tagok a belépési nyilatkozatban vállalják az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és (rendes tagság esetén) anyagi támogatását. Az egyesületi rendes és tiszteletbeli tagság a Választmány egyszerű szótöbbséggel meghozott döntése alapján a belépési nyilatkozat aláírásával, valamint rendes tag esetében az esedékes tagdíj befizetésével keletkezik. A Választmány az új tagok felvételéről évente legalább 1 (egy) alkalommal, a tagfelvételi kérelem beérkezését követő első ülésekor határoz. A tagfelvételi kérelem benyújtásától kezdődően a tagként részt venni szándékozó személy az Egyesület rendezvényein meghívott vendégként részt vehet, kivéve ha a Választmány egyhangú határozatával ezt az adott személy részére megtiltja. 5. A tagsági jogviszony megszűnik: - a tag halálával, - kilépéssel, - kizárással, - törléssel. A kilépési szándékot az Egyesület Elnökének címzett ajánlott levélben kell bejelenteni. A kilépő tag tagsági viszonya a bejelentést követő hónap 1. (első) napjával szűnik meg. Kizárásnak van helye azzal a taggal szemben, aki megsérti a jelen alapszabályt, vagy az Egyesület tagjához nem méltó magatartást tanúsít és érdemtelen arra, hogy az Egyesület tagja lehessen. A kizárás felől a Választmány javaslata alapján a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. Azt a rendes tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének két egymást követő évben nem tesz eleget és az elmaradását az Elnök vagy a Titkár írásbeli felhívásra 15 (tizenöt) nap alatt sem pótolja, a Választmány javaslata alapján a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel meghozott határozatával kizárja az Egyesületből. A tagsági viszony megszűnésével a tagdíjfizetési kötelezettség is megszűnik, de a már befizetett tagdíj visszafizetésének nincs helye. Tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása következményeként megszűnt rendes tagság után ugyanazon természetes személy csak akkor léphet be ismételten rendes tagként az Egyesületbe, ha a belépési nyilatkozat aláírásáig az elmaradt tagdíjat megfizeti az Egyesület részére. 6. Az éves tagdíj összegét a Választmány javaslata alapján a Közgyűlés határozza meg. Az Egyesület tagjainak jogai: 7. Az Egyesület rendes tagja: - aktív választójogot és szavazati jogot élvez a közgyűléseken, és amennyiben magyar állampolgár három évi rendes tagság után választható az Egyesület bármely tisztségére;

5 4 - joga van részt venni az Egyesület Közgyűlésein, nyilvános rendezvényein külön regisztrációs díj fizetése nélkül; - részesül az egyesületi írásos tájékoztatókban, körlevelekben; - részt vehet az Egyesület munkájában és hozzájárulhat az Egyesület feladatainak teljesítéséhez; - véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő kérdésekben. 8. Az Egyesület tiszteletbeli tagja: - a Közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi joggal rendelkezik; - részesül az Egyesület írásos tájékoztatóiból, körleveleiből; - részt vehet az Egyesület munkájában és hozzájárulhat az Egyesület feladatainak teljesítéséhez; - véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő kérdésekben. Az Egyesület tagjainak kötelezettségei: 9. Az Egyesület minden tagja köteles: - a jelen alapszabály célkitűzéseiben és feladataiban megfogalmazott alapelvek megvalósításában és az alapszabály egyéb elveinek betartásában hathatósan közreműködni; - rendes tagság esetében az éves tagdíjat az adott év közgyűlését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően megfizetni (új belépő esetén, ha az adott rendes tag az éves Közgyűlés után lépett be az Egyesületbe, úgy az év végéig köteles teljesíteni a tagdíjbefizetési kötelezettségét); - lehetőség szerint folyamatosan részt venni az egyesület által szervezett rendezvényeken és eseményeken, az egyesület céljaiban foglaltaknak megfelelően; - személyes részvételükkel hozzájárulni az egyesület eredményes működéséhez; - végrehajtani az Egyesület Közgyűlésének, illetőleg Választmányának rájuk vonatkozó határozatait; - az Egyesület vagyonát óvni; - az Egyesület Közgyűlésein részt venni. 1. Közgyűlés; 2. Elnökség; 3. Választmány; 4. Ellenőrző Bizottság. V. Az Egyesület vezető testületei és szervei

6 5 VI. A Közgyűlés 1. Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés, amely az Egyesületet érintő legfontosabb kérdésekben dönt. A Közgyűlésen kizárólag az Egyesület rendes és tiszteletbeli tagjai vehetnek részt. 2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Elnökség tagjainak, valamint az Egyesület Választmányának és Ellenőrző Bizottságának megválasztása, illetve visszahívása (bármely választott tisztségviselő visszahívásának kezdeményezésére a tagság egyharmadának írásbeli javaslata szükséges, amely a Választmány elé terjesztendő, így bekerül a napirendi pontok közé, és a visszahívásról a Közgyűlés dönt); az Egyesület működési és gazdálkodási irányelveinek meghatározása; az Elnökség és Ellenőrző Bizottság beszámolójának jóváhagyása; az Egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása; az Egyesület más szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása; döntés az Egyesület feloszlása esetén vagyona felhasználásáról, hovafordításáról; az Elnökség és a Választmány által hozott, de a jelen alapszabály alapján megfellebbezhető határozatok felülbírálata; az egyesületi tagdíj megállapítása. 3. Az Egyesület Közgyűlését szükség szerint, de legalább évente 1 (egy) alkalommal (a tisztújító Közgyűlést három évente) össze kell hívni az előző időszak munkájának értékelésére, az előző évi zárszámadás elfogadására és a következő időszak feladatainak, költségvetésének meghatározására, valamint a vezetőség beszámoltatására. A Közgyűlést a Választmány hívhatja össze írásban, a napirendi pontok megjelölése mellett. Írásbeli meghívásnak számít az elektronikus úton eszközölt, a tag nyilvántartott címére történő kézbesítés is. Az Egyesület Közgyűlését össze kell hívni akkor is, ha a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével az Elnökségnél írásban indítványozza, vagy ha a felügyeleti szerv elrendeli azt. A meghívót mindkét esetben a Közgyűlés időpontját megelőzően legalább 14 (tizennégy) nappal kell a tagok részére írásban eljuttatni. A Közgyűlés napirendi pontjait a Választmány határozza meg. 4. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 30 (harminc) napon belüli időpontra történő másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy a megjelentek számára való tekintet nélküli határozatképességről a tagok az eredeti közgyűlés meghívójában tájékoztatásra kerültek. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti Közgyűlés napjára is összehívható; ha azonban a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés másik (későbbi) napra kerül összehívásra, úgy a tagok részére ismételten írásbeli meghívót kell küldeni.

7 6 5. A Közgyűlés a határozatait (jogszabály vagy a jelen alapszabály ettől eltérő rendelkezésének hiányában) nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A tagok többségének jelenléte és a jelenlévők kétharmadának titkos szavazata szükséges minden esetben az alapszabály módosításához, az Egyesület más szervezettel való egyesülésének kimondásához, az Egyesület feloszlatásához, továbbá a Választmány, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásához. A Közgyűlésen megjelentek legalább felének kívánságára titkos szavazással kell a határozatokat meghozni. A Választmány, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása minden esetben titkos szavazással történik. 6. A Közgyűlésen valamennyi rendes és tiszteletbeli tagnak javaslattételi joga van. Amennyiben a javaslat az alapszabály módosítására irányul, úgy azt a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja, ha a javaslatot a tag a Közgyűlés tervezett időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően írásban benyújtotta a Választmánynak (ellenkező esetben a javaslatról nem a 30 napon belül megtartott Közgyűlés, hanem az ezt követő legközelebbi Közgyűlés jogosult dönteni). Minden egyéb javaslat szóban is előterjeszthető a Közgyűlésen. 7. A Közgyűlés elnöke az Egyesület Elnöke, annak távolléte esetén bármely választmányi tag megválasztható erre a posztra a Közgyűlés által. 8. A Közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van. A rendes tagok a szavazati jogukat csak személyesen gyakorolhatják (képviseletnek a szavazás során helye nincs). 9. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza annak lényeges mozzanatait, valamint a meghozott határozatokat (beleértve a határozati javaslatot támogató és elutasító, valamint a szavazástól tartózkodó személyek számát is). A jegyzőkönyv vezetésére egy főt és annak hitelesítésére két főt bármely tag jelölhet a Közgyűlés megkezdésekor, akiket a Közgyűlésnek el kell fogadnia e megbízatásukban. A jegyzőkönyvet az Egyesület Elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és a két arra megválasztott résztvevő hitelesíti. VII. A Választmány 1. A Választmány a Közgyűlés által 3 (három) évre titkosan választott szerv, amely gondoskodik a jelen alapszabályban, valamint a Közgyűlés határozataiban foglaltak végrehajtásáról. A Közgyűlések közötti időszakokban a Választmány dönt továbbá az Egyesületet érintő mindazon ügyekben, amelyeket a jelen alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 2. A Választmány amelynek az Elnökség választott tisztségviselői is tagjai legalább 8 (nyolc), legfeljebb pedig 16 (tizenhat) tagból áll. Amennyiben valamelyik tagjának visszahívása vagy egyesületi tagságának megszűnése esetén a Választmány létszáma 8 (nyolc) fő alá csökkenne, úgy a következő Közgyűlésen helyére új tag választandó a Választmány megbízatásának időtartamára.

8 7 A Választmány tagjává bármely egyesületi tag jelölhet magyar állampolgársággal rendelkező egyesületi rendes tagot a Közgyűlés előtt akár szóban, akár írásban. A jelöléseket a hivatalban levő Ellenőrző Bizottság gyűjti össze és tárja a Közgyűlés elé. 3. A Választmány jogköre és feladatai: elkészíti az Egyesület éves munkatervét és pénzügyi tervét; megállapítja az Egyesület évi költségvetését; a Közgyűlés elé terjeszti a napirendi pontokat; javaslatot tesz a Közgyűlésnek a tagfelvételre, illetőleg a tag kizárására; a taglétszámtól és az anyagi erőforrásoktól függően az Egyesület keretében szakterületi szervezeteket (szekciókat) létesíthet, illetve azok létesítését engedélyezi; állandó és ideiglenes bizottságokat alakíthat; megtárgyalja az Elnökség éves beszámolóját; dönt az Egyesület által alapított szakmai elismerések odaítéléséről. 4. A Választmány üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. A Választmány ülését indokolt esetben 3 (három) választmányi tag javaslata alapján bármikor össze lehet hívni. A Választmány a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza (szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni), kivéve a szakmai elismerések odaítélésének esetét, amikor kétharmados döntés szükséges. Ha a Választmány határozatai az Egyesület alapszabályával összhangban állnak, úgy azok az Egyesület valamennyi tagjára a következő Közgyűlésig kötelezőek. A Választmány ülésének határozatképességére a jelen alapszabály VI. 4. pontjában foglaltak irányadóak azzal azonban, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt ülés is csak akkor határozatképes, ha azon a Választmány tagjainak több, mint fele megjelent. A Választmány üléseiről a Titkár jegyzőkönyvet készít, és azt minden választmányi tagnak megküldi. 1. Az Egyesület Elnökségének tagjai: az Elnök; az Alelnök(ök), legfeljebb két fő; a Titkár. VIII. Az Elnökség 2. Az Elnök, az Alelnök(ök) és a Titkár nem állhatnak egymással alá-fölérendeltségi viszonyban, valamint nem lehetnek egymás hozzátartozói (Ptk b./ pont), és ugyanarra a funkcióra egymás után legfeljebb két ciklusra válaszhatók meg.

9 8 3. Elnöknek, Alelnöknek, illetőleg Titkárnak bármely egyesületi tag jelölhet magyar állampolgársággal rendelkező egyesületi rendes tagot a Közgyűlés előtt akár szóban, akár írásban. A jelöléseket a hivatalban levő Ellenőrző Bizottság gyűjti össze és tárja a Közgyűlés elé. Ha a hároméves megbízatás ideje alatt bármely elnökségi tag visszalép a posztjáról vagy megszűnik a tagsága, úgy a következő Közgyűlésen a fennmaradó időtartamra új elnökségi tag választandó. 4. Az Elnök jogköre és feladatai: képviseli az Egyesületet a hatóságok és egyéb jogi személyek előtt; vezeti a Közgyűlés, a Választmány és az Elnökség üléseit; biztosítja a jelen alapszabályban foglaltak és az Egyesületet érintő jogszabályok rendelkezéseinek megtartását; irányítja és koordinálja az egyesületi rendezvények szervezését; felügyeli az egyesületi kiadványok publikálását; összehangolja a szakterületi szervezetek tevékenységét; ellátja az Egyesület nemzetközi képviseletét. 5. Az Alelnök(ök) jogköre és feladatai: helyettesíti(k) az Elnököt annak akadályoztatása esetén; képviseli(k) az Egyesületet az Elnökség felhatalmazása alapján a szakmai intézményeknél, társulatoknál; irányítjá(k) és koordináljá(k) az egyesületi rendezvények szervezését; gondozzák az egyesületi kiadványokat; összehangoljá(k) a szakterületi szervezetek tevékenységét. 6. A Titkár feladatai: a tagság folyamatos tájékoztatása az Egyesület működéséről; a vagyonkezeléssel és a tagság nyilvántartásával, valamint a tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk összegyűjtése, adatváltozások vezetése; a tagok kérdéseinek megválaszolása, megkereséseik, javaslataik továbbítása a Választmány felé; előterjesztések, javaslatok összeállítása a Választmány és a Közgyűlés számára; az egyesületi rendezvények szervezésének koordinálása; az egyesületi kiadványok gondozása. IX. Az Ellenőrző Bizottság 1. A Közgyűlés az Egyesület vagyonának, illetve ügyvitelének évenkénti vizsgálatára 3 (három) évre 3 (három) tagú Ellenőrző Bizottságot választ. Az Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek sem az Elnökségnek, sem pedig a Választmánynak tagjai. 2. Az Ellenőrző Bizottság munkájáról évente a Közgyűlésnek tartozik beszámolni, illetve évente tájékoztathatja a Választmányt, ha az azt kéri.

10 9 Az Egyesület gazdálkodására vonatkozó információkat az Ellenőrző Bizottság tagjai a Választmánytól és az Elnökségtől szerzik be. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízatásuk idején az Egyesületben más funkciót nem tölthetnek be. 3. Az Ellenőrző Bizottság tagjává bármely egyesületi tag jelölhet magyar állampolgársággal rendelkező egyesületi rendes tagot a Közgyűlés előtt akár szóban, akár írásban. A jelöléseket a hivatalban levő Ellenőrző Bizottság gyűjti össze és tárja a Közgyűlés elé. Ha a hároméves megbízatás ideje alatt bármely Ellenőrző Bizottsági tag visszalép a posztjáról vagy megszűnik a tagsága, úgy a következő Közgyűlésen a fennmaradó időtartamra új Ellenőrző Bizottsági tag választandó meg. 4. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az Elnökség és a Választmány tagjaitól jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Ellenőrző Bizottság feladatai különösen: a vagyonkezelés ellenőrzése és felülvizsgálata; a pénztár ellenőrzése; az évi zárszámadás és a pénzkezelés vizsgálata a költségvetési év lejártával, valamint a teljes ügyvitel vizsgálata részletes módon, illetőleg ezek eredményéről a Közgyűlés részére írásbeli jelentés tétele; az éves beszámoló írásbeli véleményezése. 5. Az Ellenőrző Bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Közgyűlés döntését teszi szükségessé; az Elnökség, illetőleg a Választmány tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. Amennyiben a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 6. Az Elnökség tagjaival kötendő szerződések esetén, valamint az Elnökség tagjai ellen indítandó perekben az Egyesületet az Ellenőrző Bizottság kijelölt tagja képviseli. 7. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább évente ülést tart. Az ülést az Ellenőrző Bizottság tagjai közül választott elnök hívja össze. Az Ellenőrző Bizottság ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. X. Az Egyesület gazdálkodása, ügyvitele

11 10 1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, bevételeit saját bankszámláján tartja. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két erre feljogosított személy együttes aláírása szükséges. 2. Az Egyesület bevételei: - rendes tagok által fizetendő tagdíj, amelynek évenkénti mértékét a Közgyűlés határozza meg; - állami vagy önkormányzati hozzájárulás; - az Egyesület tagjaitól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól (természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek) az Egyesület céljaira, valamint működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; - az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; - pályázatokon elnyert támogatások; - az Egyesület vállalkozási tevékenységéből (rendezvények, kiadványok, stb.) származó bevételek; - egyéb bevételi források. 3. Az egyesület kiadásai: - az Egyesület működéséhez és irányításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása; - az Egyesület céljainak elérése érdekében tett intézkedésekkel kapcsolatosan felmerülő költségek. 4. Az Egyesület önálló vagyonnal rendelkezik, amelyről a Közgyűlés dönt. Az Egyesület megszűnésével a megszűnést kimondó Közgyűlésnek kell a meglévő vagyon felosztásáról rendelkeznie; eltérő rendelkezés hiányában, illetve ha a Közgyűlés ilyen határozat meghozatalára bármilyen okból nem képes, úgy a megszűnő Egyesület vagyona Magyar Tudományos Akadémiát illeti meg. 5. Az Egyesület tartozásaiért a saját vagyonával felel. A rendes tagok csak a tagdíjakat kötelesek az Egyesületnek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 6. Kötelezettségvállalási jog az Elnököt, az Alelnökö(ke)t és írásbeli jóváhagyásukkal a Titkárt illeti meg. Az utalványozási jog az Elnököt és egy, általa írásban felhatalmazott Választmányi tagot illet meg. 7. Az Egyesület ügyviteli teendőit a Titkár látja el, amelybe a Választmány jóváhagyása esetén egyesületi rendes tagokat vagy adminisztrátort is bevonhat. XI. Nemzetközi kapcsolatok

12 11 1. Külföldi szervezetekkel, szervekkel megállapodást kötni a Választmány jóváhagyásával csak az Elnök jogosult, aki azonban a megállapodást utólag köteles a Választmánynak bemutatni és arról a Közgyűlést tájékoztatni. XII. Az Egyesület megszűnése 1. Az Egyesület megszűnik: - ha a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja az Egyesület feloszlását; - ha az arra jogosult szerv az Egyesületet feloszlatja vagy megszűnését megállapítja; - más társadalmi szervezettel történő egyesülés esetén. Az alapszabály módosításáról a szeptember 2. napján megtartott 25. Közgyűlés döntött. A jelen okirat a szeptember 2. napján elhatározott módosításoknak az eddigi alapszabállyal egységes szerkezetbe foglalt szövegét tartalmazza. Kelt: Győr, szeptember 2.. Dr. Valuch Tibor, az Egyesület Elnöke

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. AZ EGYESÜLET NEVE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, PECSÉTJE 1. Az egyesület neve: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2. Székhelye: Budapest 3. Címe: 1014 Hess András

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 PUSZTA NÉMET - MAGYAR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A kecskeméti Puszta Német Magyar Kulturális Egyesület tevékenységébe bekapcsolódó személyek - felismerve a közös Európa megteremtése érdekében

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése

Cégbírósági nyilvántartási szám: /1999. Alapszabály. Az egyesület megjelölése Cégbírósági nyilvántartási szám: 1. 482/1999 Alapszabály I. Az egyesület megjelölése (1) Az egyesület elnevezése: Zalai Borút Egyesület (2) Az egyesület székhelye: 8790 Zalaszentgrót, Bocskai u. 1. (3)

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE

A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A PULSZKY TÁRSASÁG MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET ÜGYRENDJE A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület (Pulszky Társaság) Alapszabályával összhangban a Választmány a Pulszky Társaság ügyeinek intézésére ügyrendet

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Magyar Anatómus Társaság

Magyar Anatómus Társaság Magyar Anatómus Társaság alapszabálya. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A társaság a./ neve : Magyar Anatómus Társaság (MAT) b./ székhelye : Budapest c./ működési területe: Magyarország d./ pecsétje:

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben