UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ukrán - Magyar Business Club (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület székhelye: 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 6. I/14.a 3. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján egyesületi formában működő önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet, amely érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekegyeztetési és gazdasági kapcsolatok élénkítésére irányuló feladatokat lát el Ukrajna és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatok terén. 4. Az Egyesület működésének időtartama: A jelen Egyesületet az alapítók január 20. napján határozatlan időre hozták létre. II. AZ ALAPÍTÓ TAGOK ÉS ADATAIK: 1. Az alapító tagok névsorát és adatait külön okirat tartalmazza. III. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 1. Az Egyesület célul tűzi ki az Ukrajna és Magyarország gazdasági kapcsolatai kedvező keretfeltételeinek fejlesztését, ill. abban való közreműködést. 2. Az Egyesület hatóköre országos, és nemzetközi. 3. Az Egyesület tevékenységével hozzá kíván járulni a nevezett országok közötti gazdasági kapcsolatok erősödéséhez. 5. Fentiek alapján az Egyesület nemzetközi, közcélú tevékenységet folytat. 4. Az Egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat végzi: a) együttműködik hazai és külföldi partner szervezetekkel, gazdasági hálózatokkal, intézményekkel, többek között társadalmi szervezetekkel, egyetemekkel, szakmai kamarákkal, stb.; b) kétirányú gazdasági felvilágosító és tájékoztatótevékenységet végez, bekapcsolódik a tájékoztatási és gazdasági programokba; c) kapcsolatot tart érdekképviseleti és társadalmi szervekkel, közintézményekkel és közigazgatási szervekkel; d) gazdasági szakmai konferenciákat, bemutatókat, konzultációkat, találkozókat és szakmai jellegű utazásokat szervez, illetve ilyen jellegű eseményeken részt vesz; e) Projekt információs irodát és kétirányú gazdasági jogi tanácsadó hálózatot működtet f) Gazdasági havilapot jelentet meg 2

3 g) minden olyan tevékenységet végez, amely a fenti célok eléréséhez és a célokban meghatározott kapcsolatok bővítéséhez, ápolásához vagy továbbfejlesztéséhez tartozik, vagy ahhoz vezet. 5. Az Egyesület a saját tagjait, valamint az érdeklődőket a saját honlapján tájékoztatja az Egyesület tevékenységéről, elért eredményeiről és céljairól. 6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és tartózkodik mindenfajta ideológiai és vallási tevékenységtől. IV. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ELVEI 1. Az Egyesület az Ectv.-ben meghatározott közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el. 2. Az Egyesület országgyűlési képviselői, illetve megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. 3. Az Egyesület működése nyílt, a szolgáltatási köre a tagjain kívül kiterjed bármely természetes személyre, jogi személyre, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetre, ha az Egyesület céljaival egyetért, azokat elfogadja és támogatni kívánja. 4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Egyesület a feladatkörén kívül gazdasági tevékenységet nem folytat. 5. A vállalkozási tevékenység, az eredmény felosztása: a) Az Egyesület a gazdálkodás során képződött eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. b) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 6. Amennyiben az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg, úgy a hitelezők kielégítése után megmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési alapot illeti meg. 7. törölve V. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 1. Egyesületi tagságot nyerhet minden olyan a III.1. alpontban rögzített országban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes személy, jogi személy és ezen személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akinek, vagy amelynek a tagságát két egyesületi tagnak vagy az érintett országok nagykövetségeinek az írásbeli ajánlása ( letter of good standing ) alapján az Elnökség előnyösnek ítéli meg a III.1. alpontban rögzített célkitűzés előmozdítása szempontjából. 2. A tagok rendes, tiszteletbeli - és pártoló tagok lehetnek. 3. Rendes tag az lehet, akinek tagságát jelen Alapszabály így különösen az V. 1. pontba foglalt rendelkezés lehetővé teszi, továbbá aki az Egyesület céljaival egyetért, az Alapszabály rendelkezéseit írásbeli belépési nyilatkozattal elfogadja, és a Taggyűlés által meghatározott éves tagsági díjat befizeti. A belépés az Elnökség jóváhagyásával válik érvényessé. Új tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt, elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Taggyűléshez lehet fellebbezni. Az Alapító tagok rendes tagnak minősülnek. 4. A Taggyűlés az állami tisztségükben, a diplomáciában, a kereskedelem, az oktatás vagy a kultúra területén kitűnt személyeket tiszteletbeli tagként felveheti soraiba. A tiszteletbeli tagokról az Egyesület nyilvántartást vezet. A nyilvántartás kizárólag a tag nevét és lakóhelyét, illetve székhelyét tartalmazza. 5. Pártoló tag az lehet, aki írásban nyilatkozik, hogy az Egyesület céljaival egyetért és vállalja, hogy annak megvalósítását anyagilag támogatja. Pártoló tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt. A pártoló tagokról az Egyesület nyilvántartást vezet. 3

4 VI. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A rendes tagok fő kötelezettsége az Egyesület Alapszabályában foglaltak betartása, a vállalt feladatok ellátása, - a tiszteletbeli és a pártoló tag kivételével - a tagdíj megfizetése, valamint az Egyesület munkájában való aktív részvétel. 2. Az Egyesület minden tagját megilleti a szolgáltatások, kedvezmények igénybevételének joga, az Egyesület Elnöksége, ill. a Taggyűlés által meghatározott körben és mértékben. 3. A jogi személy tagok nevében a jogok és kötelezettségek gyakorlására a nyilvántartásba bejegyzett képviselő vagy az általa - ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásba foglaltan - eljárásra felhatalmazott személy jogosult/köteles. 4. A rendes tagok jogai: a. Az Egyesület rendes tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, tevékenységében és megilleti a véleménynyilvánítás joga. b. A rendes tag szavazati joggal rendelkezik, bármely testületben tisztséget vállalhat (választható) az Egyesületre vonatkozó jogszabályok által meghatározott korlátokkal, és más tagot tisztségviselővé választhat. c. Jogosult az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni. d. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát megtámadni. 5. A rendes tagok kötelezettségei: a. Lehetőségeikhez képest az Egyesület célját támogatni és munkájában részt venni. b. Aktívan és tevékenyen részt venni a gazdasági, diplomáciai és állami kapcsolattartásban, a kapcsolatok felvételében, fenntartásában, ápolásában, ezen keresztül az Egyesület céljainak megvalósulását előmozdítani. c. Az Alapszabályt és a Taggyűlési határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe venni. d. A székhelyükhöz, állampolgárságukhoz képest más országban folytatott tevékenységüket a legnagyobb szakmai körültekintéssel végezni, ezzel is erősítve az Egyesület pozitív megítélését. e. Korrekt tájékoztatással és tanácsadással segíteni a rendes tagokat és a még nem tag érdeklődőket döntéseik meghozatalához. f. Az Egyesület működéséhez szükséges információkat az Egyesület rendelkezésére bocsátani. g. Az Egyesülettől vagy annak közvetítésével érkezett üzleti titkokat megőrizni. h. Az általánosan elfogadott etikai normákat az egyesületi tevékenység pozitív megítélése érdekében betartani, a tudomásukra jutott visszásságokat az Egyesület Elnöksége felé jelezni. i. Az éves tagdíjat az Alapszabály, vagy a Taggyűlés által meghatározott határidőben befizetni. 6. Az Egyesület tiszteletbeli tagját megilletik mindazon jogok, amelyek a rendes tagot, de tagdíjat nem köteles fizetni, a Taggyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választhat és nem választható. 7. A Tiszteletbeli tagok kötelezettségei: a. Lehetőségeikhez képest az Egyesület célját támogatni és munkájában részt venni. b. Az Egyesülettől vagy annak közvetítésével érkezett üzleti titkokat megőrizni. c. Az általánosan elfogadott etikai normákat az egyesületi tevékenység pozitív megítélése érdekében betartani, a tudomásukra jutott visszásságokat az Egyesület Elnöksége felé jelezni. 4

5 8. Az Egyesület pártoló tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, megilleti a véleménynyilvánítás joga, a Taggyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választhat és nem választható. A pártoló tag kötelezettsége, hogy a vállalt hozzájárulását teljesítse. VII. A TAGDÍJFIZETÉS SZABÁLYAI: 1. A rendes tagok a Taggyűlés által meghatározott szabályok szerint éves tagdíjat fizetnek. 2. Az éves tagdíj befizetésének határideje minden év január 15. napja, évközi belépéskor a belépést követő 30. nap. 3. A tagdíj egy teljes évre előre, egy összegben fizetendő az Egyesület házipénztárába. VIII. A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 1. A tagsági jogviszony törléssel, kilépéssel és kizárással szűnhet meg. 2. A tagsági viszony a természetes személy tag elhalálozása esetén és jogi személy tag akár jogutóddal történő, akár jogutód nélküli megszűnése esetén megszűnik, ez esetben a tag a nyilvántartásból törölhető. 3. Törölni kell azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 6 hónapon belül, a tagsági jogviszony, törléssel történő megszüntetésére való figyelmeztetést tartalmazó felszólítás ellenére sem tesz eleget. 4. Törölni kell azt a tagot, aki a hálózatépítés (direkt marketing, multi level, stb), politikai vagy vallási agitáció céljából megkeresi klubtársait. 5. Törlés esetén a tagság, valamint az Egyesületben viselt tisztség megszűnik. Az elmaradt tagdíj utólagos megfizetése esetén a törölt tag tagsági viszonya helyreáll, ez azonban nem vonatkozik a megszűnt tisztségre. 6. Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszony, ha erre vonatkozó szándékát a tag az Elnökség felé írásban bejelenti. A tagsági viszony ez esetben a kilépés bejelentésének tényével megszűnik. 7. Kizárásra csak az Elnökség fegyelmi határozata alapján kerülhet sor. Kizárásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tag veszélyezteti az Egyesület célját, érdekeit, vagy az Alapszabályt súlyosan megszegi, vagy jogerősen szabadságvesztés büntetéssel sújtották. 8. A fegyelmi vétségek körét és a fegyelmi eljárás részletes szabályait a Taggyűlés fegyelmi szabályzatban állapítja meg, melynek elfogadásához 2/3-os szavazati arány szükséges. 9. A törléssel vagy kizárással történő tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatban az Elnökség határozatot hoz. A határozathozatalt megelőzően lehetőséget kell biztosítani az érintett tag számára, hogy az Elnökség előtt előadja szóbeli vagy írásos védekezését. Az érintett tag a számára sérelmes határozat ellen, a határozat kézhezvétele után, a soron következő Taggyűlésen fellebbezéssel élhet. IX. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 1. Az Egyesület szervezete: a. Taggyűlés b. Elnökség c. Elnök d. Főtitkár e. Titkár 5

6 X. A TAGGYŰLÉS 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Taggyűlés, amely a tagok összességéből áll. 2. A Taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 3. A Taggyűlést az Elnökség hívja össze. 4. A Taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada azt az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 5. A tagoknak a Taggyűlésre szóló meghívót és napirendet írásban kell megküldeni oly módon, hogy azt legalább 14 (tizennégy) nappal a Taggyűlés előtt kézhez kapják. A meghívóban utalni kell az esetleges határozatképtelenség esetén követendő eljárás szabályaira. 6. A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele személyesen - a jogi személy tag képviselője útján -, illetve meghatalmazottja útján jelen van. Erre a körülményre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet. 7. Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a Taggyűlés napirendjén szerepelnek. 8. Ha a Taggyűlésen valamennyi tag jelen van, a Taggyűlés napirendjére a szavazásra jogosult tagok legalább felének igen szavazatával a Taggyűlésen is fel lehet venni új napirendi pontokat. 9. A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés Elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá, továbbá két jelenlévő tag (ill. képviselője) hitelesít. 10. A jegyzőkönyv tartalmazza a Taggyűlés helyét, idejét, a jelenlevők által aláírt jelenléti ívet a szavazatképesség bizonyítására, a Taggyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok mértékét, illetve a szavazástól tartózkodók számát. 11. A Taggyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, ha a törvény, vagy a jelen Alapszabály kötelező jelleggel ettől eltérő szavazási módot, vagy arányt nem ír elő. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a Taggyűlés Elnökének szavazata dönt. 12. A Taggyűlésen jelenlévő, illetve szabályszerűen képviselt tagok szavazatainak legalább 2/3-a szükséges: a) Alapszabály módosítása; b) más egyesülethez, társadalmi szervezethez való csatlakozáshoz; c) a feloszlás és egyesüléssel történő megszűnés elhatározásához; d) a tag kizárása, vagy törlése tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásához; 13. Amennyiben a határozatképességhez szükséges létszám nincs meg, a Taggyűlés Elnöke újabb meghívó kiküldésével megismételt Taggyűlést hív össze azonos napirenddel 15 napon belüli időpontra. Ezen 15 napos időszakba beleértendő a határozatképtelen Taggyűlés napja is. 14. Az így újból összehívott, vagyis megismételt Taggyűlés határozatképes a jelenlévő tagok számára való tekintet nélkül, ha a távolmaradás következményeire történő figyelmeztetést tartalmazza a Taggyűlési meghívó. 15. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b.) az éves költségvetés meghatározása és a mérleg elfogadása; c.) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; d.) az Egyesület feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének a kimondása; e.) az Elnökség tagjainak, és a Titkárnak a megválasztása, visszahívása f.) az Elnökség által javasolt tagdíj mértékének jóváhagyása; g.) az Elnök és a főtitkár megválasztása/visszahívása, döntés ezen tisztségviselők díjazásáról; h.)a kizárt tag fellebbezésének elbírálása. 6

7 XI. AZ ELNÖKSÉG 1. Az Elnökség az Egyesület operatív végrehajtó szerve, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével bármely, az Egyesületet érintő kérdés eldöntésére jogosult. 2. Az Elnökség szervezi, koordinálja, irányítja az Egyesület tevékenységét, biztosítja az egyesületi szervek működését, közvetlen kapcsolatot tart fenn más egyesületekkel, szervezetekkel, elősegíti a hazai, külföldi és nemzetközi együttműködést. 3. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. 4. Az Elnökség az Elnökből, és két Alelnökből áll. 5. Az Elnökségi tagok, az Elnök megbízatása 5 (öt) évre szól és a megbízatásuk bármikor és korlátlanul meghosszabbítható. 7. Az Elnökség tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik, kivéve az Elnököt akinek díjazását a Taggyűlés határozza meg. Az Elnök az Elnökség határozatai szerint intézi az Egyesület operatív, adminisztratív és pénzügyi feladatait, irányítja az Egyesület alkalmazottainak, megbízottjainak munkáját. 8. Az Elnökség évente legalább 4 ülést tart. Az üléseket az Elnök hívhatja össze. Az Elnökségi ülésre a napirendet is tartalmazó meghívót írásban kell megküldeni az ülés előtt legalább 8 nappal. A meghívó elküldése történhet postai úton, telefaxon, vagy ben. 9. Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Az Elnökség a határozatait a személyesen jelenlévő tagok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza. 10. Minden Elnökségi tag egy szavazatra jogosult. Érvényes döntéseket csak a napirenden szereplő kérdések vonatkozásában lehet hozni. 11. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. 12. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. 13. Az Elnökség szükség szerint bizottságokat vagy szekciókat alakíthat. A bizottságok és a szekciók az Elnökség munkacsoportjai, amelyek döntési joggal nem rendelkeznek. A bizottsági, illetve szekcióüléseken ezek tagjai vesznek részt. 14. Az Elnökség feladata különösen: a) döntés a rendes és pártoló tagok esetén a tagfeltétel kérdésében, b) az Egyesület tevékenységének irányítása, c) a Taggyűlés határozatai végrehajtásának ellenőrzése, d) az Egyesület gazdálkodásának irányítása és felügyelete, e) elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket a jelen Alapszabály előír, vagy amelyet a Taggyűlés meghatároz. XII. AZ ELNÖK 1. Az Elnök feladata az Egyesület gazdasági,- pénzügyi és pénzügyi nyilvántartási tevékenységének felügyelete, az Egyesület Elnökségének irányítása és az Elnökség munkájának koordinálása; 2. Az Elnök feladatköre: a) az Elnökség üléseinek összehívása, a napirendre vonatkozó javaslattétel; 7

8 b) az Egyesület önálló képviselete; c) az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása; d) önállóan gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot és az utalványozási jogot. e) mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a Taggyűlés vagy az Elnökség megbízza. 2. Az Elnököt akadályoztatása esetén a Főtitkár, amennyiben ő is akadályoztatva van, az Elnökség két tagja az Elnökségtől kapott eseti meghatalmazással - helyettesítheti. 3. Az Elnök az alábbi esetekben hívható vissza: a) ha bármilyen oknál fogva három hónapot meghaladóan akadályoztatva van a tisztségének ellátásában vagy b) ha a bíróság jogerősen megállapítja a bűnösségét valamely szándékosan elkövetett bűncselekmény elkövetésében vagy c) ha a saját, vagy az általa képviselt tag egyesületi tagsági jogviszonya megszűnik. XIII. FŐTITKÁR 1. A Főtitkár az Egyesület működésével összefüggő ügyekben kapcsolatot tart az érdekképviseleti és civil szervekkel, közintézményekkel és közigazgatási szervekkel, képviselve az Egyesületet, továbbá javaslataival segíti az Egyesület Elnökségének munkáját. 2. A Főtitkárt az Egyesület Taggyűlése választja 5 évre, megbízatása bármikor és korlátlanul meghosszabbítható. 3. A Főtitkár operatív feladatokat nem végez, fő feladata az Egyesület reprezentálása külső személyek, intézmények felé. XIV. TITKÁR 1. A Titkár feladata az Egyesület gazdasági,- pénzügyi és pénzügyi nyilvántartási tevékenységének az ellátása az Egyesület Elnökségének felügyelete mellett. 2. A Titkár feladatköre: a) előkészíti az Elnökség üléseit, a taggyűlést, biztosítja működésüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról; b) elkészíti az Elnökség üléseinek, illetve a Taggyűlés jegyzőkönyveit; c) rendszeresen beszámol az Elnökségnek az elnökségi ülések között végzett munkájáról; d) az Egyesület ügyviteli tevékenységét ellátja, illetve gondoskodik az ügyvitel folyamatosságáról; e) felel az Egyesület gazdasági ügyeinek folyamatos végrehajtásáért; f) az Elnök felhatalmazása alapján önállóan gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot és az utalványozási jogot. 3. A Titkár az alábbi esetekben hívható vissza: a) ha bármilyen oknál fogva három hónapot meghaladóan akadályoztatva van a tisztségének ellátásában vagy b) ha a bíróság jogerősen megállapítja a bűnösségét valamely szándékosan elkövetett bűncselekmény elkövetésében vagy c) ha a saját vagy az általa képviselt tag tagsága jogviszonya megszűnik. 8

9 XV. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. Az Egyesület tagdíjakból és egyéb bevételekből gazdálkodik. Céljainak megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. 2. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. 3. A tagok a tagdíj fizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4. A tagdíj megállapításának alapja a Taggyűlés által jóváhagyott mindenkori tagdíjra vonatkozó határozat. XVI. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 1. Az Egyesületet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt az Elnök önállóan képviseli. 2. Az Elnök akadályoztatása esetén, eseti jelleggel, vagyis egy meghatározott ügyben meghatalmazást adhat a képviselet ellátására a Főtitkárnak önálló, illetve két Elnökségi tagnak együttes aláírási joggal. 3. A bankszámla feletti rendelkezés szabályai a következők: Az Egyesület Elnöke önálló aláírási joggal rendelkezik a bankszámla felett. 4. Az Egyesület jegyzése akként történik, hogy az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott szövegéhez az Elnök (törölve: vagy a Főtitkár) önállóan írja névaláírását az aláírási címpéldány szerint. XVII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 1. Az Egyesület megszűnik a Taggyűlés által történő feloszlás, illetve a más társadalmi szervezettel való egyesülés, átalakulás kimondásával, továbbá a bíróság által történő feloszlatással, vagy megszűnésének megállapításával, továbbá fizetésképtelenség miatti megszűntetés és törlés folytán. 2. törölve XVIII. HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG 1. A testületi szervek döntéseit az Elnök tartja nyilván a határozatok tárában. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők személyét és számarányát. 2. Az Elnök gondoskodik a szervek döntéseinek az érintettekkel való közléséről írásban, vagy más igazolható módon. 3. A testületi szervek döntéseit az Egyesület székhelyén és honlapján megtekinthetővé kell tenni. 4. Az Egyesület működéséről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 5. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén előre egyeztetett időpontban. 9

10 XIX. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Az Alapszabály akkor lép hatályba, amikor az Egyesületet nyilvántartó bíróság az Egyesületet jogerősen nyilvántartásba veszi. 2. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 3. Az Egyesület működése során keletkezett iratokba - előzetes időpont-egyeztetést követően - bárki betekinthet. 4. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXXV. törvényben, a Polgári Törvénykönyvben és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók. 5. Jelen Alapszabályt az alapító tagok az alakuló Taggyűlés határozatába foglaltan, mint alapítói szándékukkal mindenben egyezőt elfogadták. 10

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ARTIS Egyesület a Művészetekért 2. Az egyesület rövid neve: ARTEM 3. Az egyesület székhelye: Magyarország,

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben