UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)"

Átírás

1 UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ukrán - Magyar Business Club (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület székhelye: 1092 Budapest, Hőgyes E. u. 6. I/14.a 3. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) alapján egyesületi formában működő önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet, amely érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekegyeztetési és gazdasági kapcsolatok élénkítésére irányuló feladatokat lát el Ukrajna és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatok terén. 4. Az Egyesület működésének időtartama: A jelen Egyesületet az alapítók január 20. napján határozatlan időre hozták létre. II. AZ ALAPÍTÓ TAGOK ÉS ADATAIK: 1. Az alapító tagok névsorát és adatait külön okirat tartalmazza. III. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 1. Az Egyesület célul tűzi ki az Ukrajna és Magyarország gazdasági kapcsolatai kedvező keretfeltételeinek fejlesztését, ill. abban való közreműködést. 2. Az Egyesület hatóköre országos, és nemzetközi. 3. Az Egyesület tevékenységével hozzá kíván járulni a nevezett országok közötti gazdasági kapcsolatok erősödéséhez. 5. Fentiek alapján az Egyesület nemzetközi, közcélú tevékenységet folytat. 4. Az Egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében a következő feladatokat végzi: a) együttműködik hazai és külföldi partner szervezetekkel, gazdasági hálózatokkal, intézményekkel, többek között társadalmi szervezetekkel, egyetemekkel, szakmai kamarákkal, stb.; b) kétirányú gazdasági felvilágosító és tájékoztatótevékenységet végez, bekapcsolódik a tájékoztatási és gazdasági programokba; c) kapcsolatot tart érdekképviseleti és társadalmi szervekkel, közintézményekkel és közigazgatási szervekkel; d) gazdasági szakmai konferenciákat, bemutatókat, konzultációkat, találkozókat és szakmai jellegű utazásokat szervez, illetve ilyen jellegű eseményeken részt vesz; e) Projekt információs irodát és kétirányú gazdasági jogi tanácsadó hálózatot működtet f) Gazdasági havilapot jelentet meg 2

3 g) minden olyan tevékenységet végez, amely a fenti célok eléréséhez és a célokban meghatározott kapcsolatok bővítéséhez, ápolásához vagy továbbfejlesztéséhez tartozik, vagy ahhoz vezet. 5. Az Egyesület a saját tagjait, valamint az érdeklődőket a saját honlapján tájékoztatja az Egyesület tevékenységéről, elért eredményeiről és céljairól. 6. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és tartózkodik mindenfajta ideológiai és vallási tevékenységtől. IV. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ELVEI 1. Az Egyesület az Ectv.-ben meghatározott közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el. 2. Az Egyesület országgyűlési képviselői, illetve megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. 3. Az Egyesület működése nyílt, a szolgáltatási köre a tagjain kívül kiterjed bármely természetes személyre, jogi személyre, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetre, ha az Egyesület céljaival egyetért, azokat elfogadja és támogatni kívánja. 4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Egyesület a feladatkörén kívül gazdasági tevékenységet nem folytat. 5. A vállalkozási tevékenység, az eredmény felosztása: a) Az Egyesület a gazdálkodás során képződött eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. b) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 6. Amennyiben az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg, úgy a hitelezők kielégítése után megmaradt vagyon a Nemzeti Együttműködési alapot illeti meg. 7. törölve V. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 1. Egyesületi tagságot nyerhet minden olyan a III.1. alpontban rögzített országban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező természetes személy, jogi személy és ezen személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akinek, vagy amelynek a tagságát két egyesületi tagnak vagy az érintett országok nagykövetségeinek az írásbeli ajánlása ( letter of good standing ) alapján az Elnökség előnyösnek ítéli meg a III.1. alpontban rögzített célkitűzés előmozdítása szempontjából. 2. A tagok rendes, tiszteletbeli - és pártoló tagok lehetnek. 3. Rendes tag az lehet, akinek tagságát jelen Alapszabály így különösen az V. 1. pontba foglalt rendelkezés lehetővé teszi, továbbá aki az Egyesület céljaival egyetért, az Alapszabály rendelkezéseit írásbeli belépési nyilatkozattal elfogadja, és a Taggyűlés által meghatározott éves tagsági díjat befizeti. A belépés az Elnökség jóváhagyásával válik érvényessé. Új tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt, elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Taggyűléshez lehet fellebbezni. Az Alapító tagok rendes tagnak minősülnek. 4. A Taggyűlés az állami tisztségükben, a diplomáciában, a kereskedelem, az oktatás vagy a kultúra területén kitűnt személyeket tiszteletbeli tagként felveheti soraiba. A tiszteletbeli tagokról az Egyesület nyilvántartást vezet. A nyilvántartás kizárólag a tag nevét és lakóhelyét, illetve székhelyét tartalmazza. 5. Pártoló tag az lehet, aki írásban nyilatkozik, hogy az Egyesület céljaival egyetért és vállalja, hogy annak megvalósítását anyagilag támogatja. Pártoló tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt. A pártoló tagokról az Egyesület nyilvántartást vezet. 3

4 VI. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A rendes tagok fő kötelezettsége az Egyesület Alapszabályában foglaltak betartása, a vállalt feladatok ellátása, - a tiszteletbeli és a pártoló tag kivételével - a tagdíj megfizetése, valamint az Egyesület munkájában való aktív részvétel. 2. Az Egyesület minden tagját megilleti a szolgáltatások, kedvezmények igénybevételének joga, az Egyesület Elnöksége, ill. a Taggyűlés által meghatározott körben és mértékben. 3. A jogi személy tagok nevében a jogok és kötelezettségek gyakorlására a nyilvántartásba bejegyzett képviselő vagy az általa - ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásba foglaltan - eljárásra felhatalmazott személy jogosult/köteles. 4. A rendes tagok jogai: a. Az Egyesület rendes tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, tevékenységében és megilleti a véleménynyilvánítás joga. b. A rendes tag szavazati joggal rendelkezik, bármely testületben tisztséget vállalhat (választható) az Egyesületre vonatkozó jogszabályok által meghatározott korlátokkal, és más tagot tisztségviselővé választhat. c. Jogosult az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni. d. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát megtámadni. 5. A rendes tagok kötelezettségei: a. Lehetőségeikhez képest az Egyesület célját támogatni és munkájában részt venni. b. Aktívan és tevékenyen részt venni a gazdasági, diplomáciai és állami kapcsolattartásban, a kapcsolatok felvételében, fenntartásában, ápolásában, ezen keresztül az Egyesület céljainak megvalósulását előmozdítani. c. Az Alapszabályt és a Taggyűlési határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe venni. d. A székhelyükhöz, állampolgárságukhoz képest más országban folytatott tevékenységüket a legnagyobb szakmai körültekintéssel végezni, ezzel is erősítve az Egyesület pozitív megítélését. e. Korrekt tájékoztatással és tanácsadással segíteni a rendes tagokat és a még nem tag érdeklődőket döntéseik meghozatalához. f. Az Egyesület működéséhez szükséges információkat az Egyesület rendelkezésére bocsátani. g. Az Egyesülettől vagy annak közvetítésével érkezett üzleti titkokat megőrizni. h. Az általánosan elfogadott etikai normákat az egyesületi tevékenység pozitív megítélése érdekében betartani, a tudomásukra jutott visszásságokat az Egyesület Elnöksége felé jelezni. i. Az éves tagdíjat az Alapszabály, vagy a Taggyűlés által meghatározott határidőben befizetni. 6. Az Egyesület tiszteletbeli tagját megilletik mindazon jogok, amelyek a rendes tagot, de tagdíjat nem köteles fizetni, a Taggyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választhat és nem választható. 7. A Tiszteletbeli tagok kötelezettségei: a. Lehetőségeikhez képest az Egyesület célját támogatni és munkájában részt venni. b. Az Egyesülettől vagy annak közvetítésével érkezett üzleti titkokat megőrizni. c. Az általánosan elfogadott etikai normákat az egyesületi tevékenység pozitív megítélése érdekében betartani, a tudomásukra jutott visszásságokat az Egyesület Elnöksége felé jelezni. 4

5 8. Az Egyesület pártoló tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, megilleti a véleménynyilvánítás joga, a Taggyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választhat és nem választható. A pártoló tag kötelezettsége, hogy a vállalt hozzájárulását teljesítse. VII. A TAGDÍJFIZETÉS SZABÁLYAI: 1. A rendes tagok a Taggyűlés által meghatározott szabályok szerint éves tagdíjat fizetnek. 2. Az éves tagdíj befizetésének határideje minden év január 15. napja, évközi belépéskor a belépést követő 30. nap. 3. A tagdíj egy teljes évre előre, egy összegben fizetendő az Egyesület házipénztárába. VIII. A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE 1. A tagsági jogviszony törléssel, kilépéssel és kizárással szűnhet meg. 2. A tagsági viszony a természetes személy tag elhalálozása esetén és jogi személy tag akár jogutóddal történő, akár jogutód nélküli megszűnése esetén megszűnik, ez esetben a tag a nyilvántartásból törölhető. 3. Törölni kell azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességtől számított 6 hónapon belül, a tagsági jogviszony, törléssel történő megszüntetésére való figyelmeztetést tartalmazó felszólítás ellenére sem tesz eleget. 4. Törölni kell azt a tagot, aki a hálózatépítés (direkt marketing, multi level, stb), politikai vagy vallási agitáció céljából megkeresi klubtársait. 5. Törlés esetén a tagság, valamint az Egyesületben viselt tisztség megszűnik. Az elmaradt tagdíj utólagos megfizetése esetén a törölt tag tagsági viszonya helyreáll, ez azonban nem vonatkozik a megszűnt tisztségre. 6. Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszony, ha erre vonatkozó szándékát a tag az Elnökség felé írásban bejelenti. A tagsági viszony ez esetben a kilépés bejelentésének tényével megszűnik. 7. Kizárásra csak az Elnökség fegyelmi határozata alapján kerülhet sor. Kizárásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha a tag veszélyezteti az Egyesület célját, érdekeit, vagy az Alapszabályt súlyosan megszegi, vagy jogerősen szabadságvesztés büntetéssel sújtották. 8. A fegyelmi vétségek körét és a fegyelmi eljárás részletes szabályait a Taggyűlés fegyelmi szabályzatban állapítja meg, melynek elfogadásához 2/3-os szavazati arány szükséges. 9. A törléssel vagy kizárással történő tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatban az Elnökség határozatot hoz. A határozathozatalt megelőzően lehetőséget kell biztosítani az érintett tag számára, hogy az Elnökség előtt előadja szóbeli vagy írásos védekezését. Az érintett tag a számára sérelmes határozat ellen, a határozat kézhezvétele után, a soron következő Taggyűlésen fellebbezéssel élhet. IX. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 1. Az Egyesület szervezete: a. Taggyűlés b. Elnökség c. Elnök d. Főtitkár e. Titkár 5

6 X. A TAGGYŰLÉS 1. Az Egyesület legfőbb szerve a Taggyűlés, amely a tagok összességéből áll. 2. A Taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 3. A Taggyűlést az Elnökség hívja össze. 4. A Taggyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada azt az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 5. A tagoknak a Taggyűlésre szóló meghívót és napirendet írásban kell megküldeni oly módon, hogy azt legalább 14 (tizennégy) nappal a Taggyűlés előtt kézhez kapják. A meghívóban utalni kell az esetleges határozatképtelenség esetén követendő eljárás szabályaira. 6. A Taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele személyesen - a jogi személy tag képviselője útján -, illetve meghatalmazottja útján jelen van. Erre a körülményre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet. 7. Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a Taggyűlés napirendjén szerepelnek. 8. Ha a Taggyűlésen valamennyi tag jelen van, a Taggyűlés napirendjére a szavazásra jogosult tagok legalább felének igen szavazatával a Taggyűlésen is fel lehet venni új napirendi pontokat. 9. A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés Elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá, továbbá két jelenlévő tag (ill. képviselője) hitelesít. 10. A jegyzőkönyv tartalmazza a Taggyűlés helyét, idejét, a jelenlevők által aláírt jelenléti ívet a szavazatképesség bizonyítására, a Taggyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, nyilatkozatokat, határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok mértékét, illetve a szavazástól tartózkodók számát. 11. A Taggyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, ha a törvény, vagy a jelen Alapszabály kötelező jelleggel ettől eltérő szavazási módot, vagy arányt nem ír elő. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a Taggyűlés Elnökének szavazata dönt. 12. A Taggyűlésen jelenlévő, illetve szabályszerűen képviselt tagok szavazatainak legalább 2/3-a szükséges: a) Alapszabály módosítása; b) más egyesülethez, társadalmi szervezethez való csatlakozáshoz; c) a feloszlás és egyesüléssel történő megszűnés elhatározásához; d) a tag kizárása, vagy törlése tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásához; 13. Amennyiben a határozatképességhez szükséges létszám nincs meg, a Taggyűlés Elnöke újabb meghívó kiküldésével megismételt Taggyűlést hív össze azonos napirenddel 15 napon belüli időpontra. Ezen 15 napos időszakba beleértendő a határozatképtelen Taggyűlés napja is. 14. Az így újból összehívott, vagyis megismételt Taggyűlés határozatképes a jelenlévő tagok számára való tekintet nélkül, ha a távolmaradás következményeire történő figyelmeztetést tartalmazza a Taggyűlési meghívó. 15. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b.) az éves költségvetés meghatározása és a mérleg elfogadása; c.) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása; d.) az Egyesület feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének a kimondása; e.) az Elnökség tagjainak, és a Titkárnak a megválasztása, visszahívása f.) az Elnökség által javasolt tagdíj mértékének jóváhagyása; g.) az Elnök és a főtitkár megválasztása/visszahívása, döntés ezen tisztségviselők díjazásáról; h.)a kizárt tag fellebbezésének elbírálása. 6

7 XI. AZ ELNÖKSÉG 1. Az Elnökség az Egyesület operatív végrehajtó szerve, amely a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével bármely, az Egyesületet érintő kérdés eldöntésére jogosult. 2. Az Elnökség szervezi, koordinálja, irányítja az Egyesület tevékenységét, biztosítja az egyesületi szervek működését, közvetlen kapcsolatot tart fenn más egyesületekkel, szervezetekkel, elősegíti a hazai, külföldi és nemzetközi együttműködést. 3. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. 4. Az Elnökség az Elnökből, és két Alelnökből áll. 5. Az Elnökségi tagok, az Elnök megbízatása 5 (öt) évre szól és a megbízatásuk bármikor és korlátlanul meghosszabbítható. 7. Az Elnökség tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik, kivéve az Elnököt akinek díjazását a Taggyűlés határozza meg. Az Elnök az Elnökség határozatai szerint intézi az Egyesület operatív, adminisztratív és pénzügyi feladatait, irányítja az Egyesület alkalmazottainak, megbízottjainak munkáját. 8. Az Elnökség évente legalább 4 ülést tart. Az üléseket az Elnök hívhatja össze. Az Elnökségi ülésre a napirendet is tartalmazó meghívót írásban kell megküldeni az ülés előtt legalább 8 nappal. A meghívó elküldése történhet postai úton, telefaxon, vagy ben. 9. Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint 50 %-a jelen van. Az Elnökség a határozatait a személyesen jelenlévő tagok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza. 10. Minden Elnökségi tag egy szavazatra jogosult. Érvényes döntéseket csak a napirenden szereplő kérdések vonatkozásában lehet hozni. 11. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. 12. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. 13. Az Elnökség szükség szerint bizottságokat vagy szekciókat alakíthat. A bizottságok és a szekciók az Elnökség munkacsoportjai, amelyek döntési joggal nem rendelkeznek. A bizottsági, illetve szekcióüléseken ezek tagjai vesznek részt. 14. Az Elnökség feladata különösen: a) döntés a rendes és pártoló tagok esetén a tagfeltétel kérdésében, b) az Egyesület tevékenységének irányítása, c) a Taggyűlés határozatai végrehajtásának ellenőrzése, d) az Egyesület gazdálkodásának irányítása és felügyelete, e) elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket a jelen Alapszabály előír, vagy amelyet a Taggyűlés meghatároz. XII. AZ ELNÖK 1. Az Elnök feladata az Egyesület gazdasági,- pénzügyi és pénzügyi nyilvántartási tevékenységének felügyelete, az Egyesület Elnökségének irányítása és az Elnökség munkájának koordinálása; 2. Az Elnök feladatköre: a) az Elnökség üléseinek összehívása, a napirendre vonatkozó javaslattétel; 7

8 b) az Egyesület önálló képviselete; c) az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása; d) önállóan gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot és az utalványozási jogot. e) mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a Taggyűlés vagy az Elnökség megbízza. 2. Az Elnököt akadályoztatása esetén a Főtitkár, amennyiben ő is akadályoztatva van, az Elnökség két tagja az Elnökségtől kapott eseti meghatalmazással - helyettesítheti. 3. Az Elnök az alábbi esetekben hívható vissza: a) ha bármilyen oknál fogva három hónapot meghaladóan akadályoztatva van a tisztségének ellátásában vagy b) ha a bíróság jogerősen megállapítja a bűnösségét valamely szándékosan elkövetett bűncselekmény elkövetésében vagy c) ha a saját, vagy az általa képviselt tag egyesületi tagsági jogviszonya megszűnik. XIII. FŐTITKÁR 1. A Főtitkár az Egyesület működésével összefüggő ügyekben kapcsolatot tart az érdekképviseleti és civil szervekkel, közintézményekkel és közigazgatási szervekkel, képviselve az Egyesületet, továbbá javaslataival segíti az Egyesület Elnökségének munkáját. 2. A Főtitkárt az Egyesület Taggyűlése választja 5 évre, megbízatása bármikor és korlátlanul meghosszabbítható. 3. A Főtitkár operatív feladatokat nem végez, fő feladata az Egyesület reprezentálása külső személyek, intézmények felé. XIV. TITKÁR 1. A Titkár feladata az Egyesület gazdasági,- pénzügyi és pénzügyi nyilvántartási tevékenységének az ellátása az Egyesület Elnökségének felügyelete mellett. 2. A Titkár feladatköre: a) előkészíti az Elnökség üléseit, a taggyűlést, biztosítja működésüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról; b) elkészíti az Elnökség üléseinek, illetve a Taggyűlés jegyzőkönyveit; c) rendszeresen beszámol az Elnökségnek az elnökségi ülések között végzett munkájáról; d) az Egyesület ügyviteli tevékenységét ellátja, illetve gondoskodik az ügyvitel folyamatosságáról; e) felel az Egyesület gazdasági ügyeinek folyamatos végrehajtásáért; f) az Elnök felhatalmazása alapján önállóan gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot és az utalványozási jogot. 3. A Titkár az alábbi esetekben hívható vissza: a) ha bármilyen oknál fogva három hónapot meghaladóan akadályoztatva van a tisztségének ellátásában vagy b) ha a bíróság jogerősen megállapítja a bűnösségét valamely szándékosan elkövetett bűncselekmény elkövetésében vagy c) ha a saját vagy az általa képviselt tag tagsága jogviszonya megszűnik. 8

9 XV. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 1. Az Egyesület tagdíjakból és egyéb bevételekből gazdálkodik. Céljainak megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. 2. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. 3. A tagok a tagdíj fizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4. A tagdíj megállapításának alapja a Taggyűlés által jóváhagyott mindenkori tagdíjra vonatkozó határozat. XVI. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 1. Az Egyesületet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt az Elnök önállóan képviseli. 2. Az Elnök akadályoztatása esetén, eseti jelleggel, vagyis egy meghatározott ügyben meghatalmazást adhat a képviselet ellátására a Főtitkárnak önálló, illetve két Elnökségi tagnak együttes aláírási joggal. 3. A bankszámla feletti rendelkezés szabályai a következők: Az Egyesület Elnöke önálló aláírási joggal rendelkezik a bankszámla felett. 4. Az Egyesület jegyzése akként történik, hogy az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott szövegéhez az Elnök (törölve: vagy a Főtitkár) önállóan írja névaláírását az aláírási címpéldány szerint. XVII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 1. Az Egyesület megszűnik a Taggyűlés által történő feloszlás, illetve a más társadalmi szervezettel való egyesülés, átalakulás kimondásával, továbbá a bíróság által történő feloszlatással, vagy megszűnésének megállapításával, továbbá fizetésképtelenség miatti megszűntetés és törlés folytán. 2. törölve XVIII. HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG 1. A testületi szervek döntéseit az Elnök tartja nyilván a határozatok tárában. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők személyét és számarányát. 2. Az Elnök gondoskodik a szervek döntéseinek az érintettekkel való közléséről írásban, vagy más igazolható módon. 3. A testületi szervek döntéseit az Egyesület székhelyén és honlapján megtekinthetővé kell tenni. 4. Az Egyesület működéséről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 5. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén előre egyeztetett időpontban. 9

10 XIX. ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Az Alapszabály akkor lép hatályba, amikor az Egyesületet nyilvántartó bíróság az Egyesületet jogerősen nyilvántartásba veszi. 2. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A civil szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 3. Az Egyesület működése során keletkezett iratokba - előzetes időpont-egyeztetést követően - bárki betekinthet. 4. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXXV. törvényben, a Polgári Törvénykönyvben és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az irányadók. 5. Jelen Alapszabályt az alapító tagok az alakuló Taggyűlés határozatába foglaltan, mint alapítói szándékukkal mindenben egyezőt elfogadták. 10

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület

ALAPSZABÁLY. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület ALAPSZABÁLY Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 6750. Algyő, Bartók Béla u.7. Algyő, 2014. június 22. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Algyői Tisza Szabadidő,

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya

A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A CEGLÉDÉRT FÜGGETLEN EGYESÜLET V. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya (A módosítás szövege vastag és dőlt betűszedéssel kerül feltüntetésre) 1./ Az egyesület neve: Ceglédért Független

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben 1./ Az Egyesület neve: Magyar Anyagtudományi Egyesület (Rövidítve: MAE) Angol nyelvű

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Autószerelők Országos Egyesülete ALAPSZABÁLY

Autószerelők Országos Egyesülete ALAPSZABÁLY Autószerelők Országos Egyesülete ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalva az egyesület közgyűlése elfogadta: 2009. március 21-én. 2 I. Általános rendelkezések I.1. Az Egyesület neve: Autószerelők Országos

Részletesebben

Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET

Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET Az EGYÜTT KÖVEGY FEJLŐDÉSÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Kövegy, 2008. augusztus 18. ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Fekete Sas Társaság Alapszabály 1

Fekete Sas Társaság Alapszabály 1 Fekete Sas Társaság Alapszabály 1 Fekete Sas Társaság ALAPSZABÁLYA Kivonat Preambulum I. ltalános rendelkezések 1. A Társaság neve: Fekete Sas Társaság A Társaság idegen nyelvű elnevezései: angol nyelven:

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület. Belső Szabályzata

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület. Belső Szabályzata Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Belső Szabályzata Az Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Adatai Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület 7632 Pécs, Aidinger J. u. 40. VIII. em. 31. 1. Az

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA *

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * 1. NÉV Az egyesület neve: Hamahama Természetjáró Egyesület Az egyesület rövidített neve: HATE Az egyesület a nevét ( HAMAHAMA ) - a sokéves hagyományoknak

Részletesebben