Válasz Pólos László opponensi véleményére Demeter Márton: A jel, a kép és az Ikon című PhD disszertációjáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Válasz Pólos László opponensi véleményére Demeter Márton: A jel, a kép és az Ikon című PhD disszertációjáról"

Átírás

1 Válasz Pólos László opponensi véleményére Demeter Márton: A jel, a kép és az Ikon című PhD disszertációjáról Mindenekelőtt köszönöm Pólos professzor széleskörű, logikai, szemiotikai, nyelvészeti és filológiai problémákra is kitérő opponensi bírálatát: az elismerő és a kritikai megjegyzéseket egyaránt. Válaszomban igyekszem a kérdések súlya szerint haladni, a könnyebbnek véltektől a nehezebbek felé haladva. Néhány megjegyzésre nem térek ki külön, ezekkel, köszönettel és maradéktalanul egyetértek: a szöveget javítani fogom. 0. A logikai szimbólumok használatában egységességre törekedtem. Az érvényesként tekintett szimbólumok jegyzékét a Függelék tartalmazza. Ahol az ott felsoroltaktól eltérő szimbólum szerepel, ott a szöveget javítani kell, köszönöm az opponensnek, hogy felhívta a figyelmet néhány ilyen esetre. 1. A Peirce-meghatározásokkal kapcsolatban felvetett kérdés jogos: vajon a citált idézetek egy homogén álláspont aspektusairól, vagy egy fejlődés állomásairól tudósítanak? Noha átolvastam néhány Peirce-monográfiát, nem mernék határozottan elköteleződni valamelyik lehetőség mellett, sőt, attól tartok, talán maga Peirce sem tudná megadni a választ. A Peircekutatók többé-kevésbé egyetérteni látszanak abban, hogy Peirce nem törekedett szigorú, egységes rendszert létrehozni (mások szerint törekedett éppen, de nem sikerült neki). A magam részéről az a meggyőződésem, hogy Peirce-nek egyszerűen túl sok (és ezen belül: túl sok jó) gondolata volt ahhoz, hogy kirakós játékot folytasson. Ennek a nagyvonalúságnak egy másik nyoma, hogy két, egymástól független logikai kalkulust hozott létre (és mindkettőről meggyőződése volt, hogy tökéletes, tehát ezek nem egymás kiegészítéseként születtek). Peirce-től függetlenül azonban a Peirce-re hivatkozó kutatók gyakran tulajdonítanak Peirce-nek (vagy állítanak fel Peirce-re hivatkozva) olyan definíciókat, amelyek jelentősen beszűkítik például az ikon fogalmának jelentését. A meghatározásokkal így arra törekedtem, hogy az ikon peircei fogalmában a lehető legtöbb tartalom szerepeljen, és utóbb igyekeztem ezeket a tartalmakat egy nem-reduktív rendszerben ábrázolni. 2. A másik Peirce-el kapcsolatos kritikai megjegyzés egy fordítási hibára hívja fel a figyelmet: Példának okáért a dolgozat 29-ik oldalán azt olvassuk hogy: Egy reprezentációnak Peirce szerint lehet több tárgya is: ekkor meg kell tudni mondani, hogy mi alapján helyettesít. A fenti parafrázis jelentése nem egészen kristály tiszta. Pláne nem világos, hogy ez a jelentés pontosan hogyan viszonyul az alátámasztásául idézett angol szöveg jelentéséhez: If an Sign is other that its object, there must exist, either in thought or in expression, some explanation or argument or other context, showing how upon what system or for what reason the Sign represents the Object or set of Objects that it does. Az én, hevenyészett fordításomban ez valahogy így lenne magyarul: Ha egy jel és a tárgya különböznek akkor léteznie kell gondolatban vagy kifejezésben valamiféle magyarázatnak vagy érvnek, esetleg másféle kontextusnak ami megmutatja, hogy milyen rendszer alapján vagy mi okból reprezentálja a jel azt az objektumot vagy objektumok azon halmazát amelyet reprezentál. Ez a szöveg mintha nem arról szólna,

2 hogy egy reprezentációnak (esetleg) lehet több tárgya, hanem arról, hogy a tárgy lehet különböző a jeltől magától, ami nem meglepő sőt eléggé általános. A kritikai megjegyzéssel egyetértek annyiban, hogy a dolog részletesebb magyarázatra szorul. Az opponensnek igaza van abban, hogy a Peirce-szöveg szó szerint azt mondja, hogy ha egy jel különbözik tárgyától, akkor kell lennie valamilyen argumentációnak, ami megmondja: ez és ez a jel miért éppen ennek és ennek a jele. Ugyanakkor ezt a megállapítást én nem úgy értelmezem, hogy lényege a reprezentáció és az objektum különbözőségének lehetősége (ami valóban triviális, mindazonáltal érdekes lehet egy más szempontból, ugyanis Peirce lehetőségről és nem szükségszerűségről beszél. Ez azt jelenti, és Peirce ténylegesen így is gondolja, hogy a reprezentáció lehet azonos az objektummal. Ez utóbbi állítás sokak szerint például szerintem is lehet problematikus). Az állítás lényege szerintem az, hogy kell lennie valaminek (ez pedig a PTC szerint épp a konstitutív alap, például egy nyelv), amire való tekintettel egy reprezentáció egy objektumot jelöl (ebből következően létezhet egy másik konstitutív alap, amelyre való tekintettel ugyanaz a reprezentáció egy másik objektumot vagy osztályt jelöl). Például a *comb+ reprezentáció a magyar nyelvre való tekintettel mást jelöl, mint az angol nyelvre való tekintettel. Ahol a magyarázat szükségszerű, ott az alternatív magyarázatok lehetősége is szükségszerű. 3. A következő kritikai megjegyzés a szótáranalízist érinti: a szótári tartalmak adatként való kezelése számomra további indoklást igénylő gyakorlat. Amikor mondjuk a Liddle-Scott egy szócikk jelentését megadja, akkor egy hosszú periódus s egy igen kiterjedt földrajzi terület (írott, hisz csak az maradt fenn) nyelvhasználatára reflektál, aminek, jó esetben is csak kis része nyilvánvalóan releváns. Így aztán további érvek szükségesek annak tisztázására, hogy pontosan mit érdemes figyelembe venni. Ezt a megjegyzést szintén jogosnak érzem, és megpróbálok némi indoklással szolgálni. Pólos professzor bírálatának olvasását megelőzően nem tekintettem úgy, hogy a szótártartalmakat adatként kezeltem volna, azonban most pontosan így látom én is (sőt, utólag egyet is értek magammal). Az elvégzett analízis lényege pont az, hogy nem akarja (vagy nem akarja feltétlenül) megmondani, milyen adatok relevánsak, és melyek nem, sokkal inkább egy - korpusznyelvészeti értelemben vett - tematikus korpusz felmutatására törekszik, amely alapján későbbi kutatók egyszerűbben súlyozhatják ezeket az adatokat (jó esetben explicitté tett előfeltevésekkel). A szótárak között egyébként szerepeltek súlyozott adatokkal dolgozók is: tipikusan ilyen a Lampe-féle patrisztikus lexikon, amely a görög kifejezések patrisztikus értelmezéseit súlyozza, illetve ilyenek az újtestamentumi görög szótárak, amelyek a kifejezések evangéliumi jelentéseit igyekeznek súlyozni. Egy szemiotikai görög szótár (ha lenne ilyen) valószínűleg a szemiotikai szempontból releváns adatokat súlyozná, egy logikai görög szótár (ha lenne rá szükség) pedig a logikai hagyomány kifejezéseit venné (inkább) észre. A disszertáció például a ben az adatokon való súlyozás egy példányát nyújtja. 4. Egy további megjegyzésben az opponens egy kategoriális hibára hívja fel a figyelmet:

3 (i) ( x)([χ] i x) x [χ] i Az (i) biztosan hibás, és köszönöm az opponensnek, hogy felhívta erre a figyelmet. A formulában alkalmazott jelölés helyett egy általánosabb formát lehetne alkalmazni: (ii) x y Fx Gy x y Az állítás mindösszesen annyi, hogy van két olyan dolog, x és y, hogy Fx implikálja Gy-t, és x nem azonos y-al. Valójában a kritizált formula ugyanerre szándékozott utalni, miközben a formulában az individuumváltozó és a PTC egy paramétere is szerepel, ez pedig valóban szerencsétlen. Külön köszönöm Pólos Lászlónak, hogy erre a formulára felhívta a figyelmet, valójában az összes ilyen vegyes formulát ki kellene irtani a szövegből. Nyilván az F predikátum utal a,szignifikánsnak lenni- tulajdonságra, míg a G predikátum a,szignifikátumnak lenni- tulajdonságra. A PTC-ben a szokásos individuumváltozók mellőzésével ezt így kellene jelölni: (iii) χ *χ+ χ {χ} vagy még általánosabban ugyanezt állítja a szignifikatív logikai formája: (iv) Σ σ;ς Az (iii) arra utal, hogy ha a kategóriához tartozik reprezentációs olvasat, akkor ez implikálja a kategória extenzionális vagy intenzionális olvasatát (vagyis: egy jelentés vagy egy objektum, mint szignifikátum tételezését).a (iv) szerint pedig egy szignifikációs rendszerben a szignifikáns implikálja a szignifikátum tételezését. 5. Végül az utolsó, talán legfontosabb - és legnehezebben megválaszolható kérdésre térek rá, ez pedig a szignifikáció és a kompozicionalitás problémáját érintő kérdés: pontosan mi a szignifikáció és a kompozicionalitás viszonya, azaz mennyire dekomponálhatóak a komplex jelek szignifikátumai. A kérdésre három perspektívából próbálok meg válaszolni: 5.1. A kompozicionalitás a PTC-ben; 5.2. A kompozicionalitás példái a dolgozatban; 5.3. a kompozicionalitás elve a dolgozatban A PTC a szignifikáció konstituenseinek néhány, hierarchikusan rendezett, tehát paraméterezhető szintjét különbözteti meg. A szignifikátum leírása (s így: maguk a leíró kategóriák) paraméterezhetőek. Ez a tulajdonság leírások különböző, egymással összevethető szintjeinek konstrukcióját teszi lehetővé. Valójában a PTC szerint a leírás a probléma felismeréséhez és megoldásához szükséges felkészültség egy lehetséges helye: egy leírás akkor tekinthető kimerítőnek, ha egy adott individuális probléma felismeréséhez és megoldásához a leírás által elérhetővé tett felkészültség a problémamegoldó ágens számára elégséges. Magának a kompozicionalitásnak a problémája általában a természetes nyelvek formalizálhatóságának a problémájaként vetődik fel. Ekkor a természetes nyelvek fonémái, morfémái, lexémái az adott természetes nyelv különböző szintű töredékeiként értelmezhetőek; a szignifikáció konstitutív alapja az adott természetes nyelv (a töredékeken kívül a nyelvhez taroznak maguk a kompozicionális szabályok), a töredékek és a szabályok pedig lehetővé teszik a mondat generálását. A természetes nyelvekkel az a probléma (már

4 akinek), hogy általában nem adható meg véges számú szabály, és természetesen, a lexémák véges számú osztálya sem. Ez a nehézség azonban legalábbis kikerülhető, ha a PTC-t notációs rendszerként kezeljük (valójában ebben a dolgozatban ezt tettem). A fő kérdés ekkor az: alkalmazható-e a PTC interlingvaként más nyelvek leírására (valójában ebben a dolgozatban ezt próbáltam tesztelni). Ha igen, ez egyúttal azt jelenti, hogy a PTC leírási szintjei (tipikusan: a fakultások, a kategóriák és a töredékek) között tételezett relációk analógiába (ideális esetben: izomorfiába) állíthatóak a célnyelvekben érvényesülő leírási szintekkel. Nagyon egyszerűen fogalmazva az is mondható, hogy a kompozicionalitás és a természetes nyelvek problémája a természetes nyelvek formalizálhatóságának a problémája. A PTC-t azonban ez a dolgozat nem úgy tekintette, mint ami természetes nyelvek formalizálásának egy lehetséges eszköze, hanem olyan notációs rendszerként, amely leíró kategóriáinak segítségével a PTC-től eltérő tudományos nyelvek explikációjára képes. Az explikáció a forrásnyelvekben foglalt propozíciókra terjedt ki, vagy még pontosabban, propozíciók állítására. Természetesen a tudományos nyelvek (talán néhány ritka kivételtől eltekintve) a természetes nyelvekre épülnek, azonban kidolgozásuknak elvben az a célja, hogy a természetes nyelvekre jellemző homályosságot kiküszöböljék. Mindenesetre ebben a dolgozatban nem arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a PTC alkalmas e a terápiaként természetes nyelvek kompozicionális problémáira (mint amilyenek például a nyelv figurativitása okán fellépőek), hanem arra, hogy tekinthető-e olyan konstruktumnak, amely eltérő tudományos nyelvek fordítására képes. A szignifikáció így a dolgozatban notációként értett, a notációs rendszerektől pedig elvárható (sőt, talán éppen ez az értelmük), hogy bennük kompozicionális problémák ne lépjenek fel. A fordítások pedig e tekintetben akkor számítanak sikeresnek, ha a forrásnyelv állításaiban foglalt propozíciók logikai formái a PTC-beli fordítás segítségével explicitté tehetőek. Végül, noha világos, hogy a természetes nyelvek esetében a kompozicionalitás problémáit általában pragmatikai módszerekkel igyekeznek orvosolni, a notációs rendszerek kifejlesztése épp a pragmatikai problémák eliminálása céljából történik (mely törekvés a természetes nyelvek esetében valószínűleg nem lehet eredményes, legalábbis eddig semmi jel nem utal az ellenkezőjére) A dolgozatban a fenti probléma mind a szemiotikai, mind a képi analízis területéről származó szövegekben megjelenik. A PTC, illetve ennek a dolgozatban érvényesített módosítása a szignifikációk értelmezéséhez rendezett leíró kategóriákat ajánl, miközben a kategóriák leírása háromféle perspektíva mentén történhet: a kategória reprezentációs, extenzionális és intenzionális perspektívájú leírását teszi lehetővé. A rendezés (nagyon vázlatosan lejegyezve) az alábbi szintek szerint történhet. 1. szint: Annak eldöntése, hogy szignifikációról van-e szó egyáltalán. 2. szint: A szignifikáció tételezése implikálja: a szignifikánsnak, a szignifikátumnak, a szignifikáció konstitutív alapjának, valamit a szignifikáció ágensének tételezését. Amennyiben egy entitás szignifikációként azonosított, úgy a 2. szint leíró kategóriái a leírásban szükségszerűen megjelennek.

5 3. szint: A szignifikációban érintett fakultások megállapítása. A szignifikáns mindig a nyers fakultás eleme, a szignifikátum tartozhat a nyers, a szimbolikus, a pszichés vagy a transzcendens fakultáshoz. Ezen a szinten kerül sor az ágens (szignifikáció-beli) szerepének leírására. 4. szint: A szignifikációban érintett fakultások megállapítása maga után vonja a fakultások szerkezeti különbségeit *p A szignifikáns meghatározás szerint mindig a nyers fakultás egy töredéke; a szignifikátum azonban lehet fakultás, exemplum vagy fragmentum. A kompozicionalitás problémája tipikusan a szimbolikus szignifikáció esetében lép fel. Ilyen szignifikációk konstitutív alapjai például a természetes és a formális nyelvek. A formális nyelvek esetében elvárható, hogy a töredékekből az exemplumok - a konstitutív alapra való tekintettel egyértelműen konstruálhatók legyenek. Az exemplum kategóriája maga az adott formális nyelv, amely lehet potenciális végtelen kvantumként értett. Ha ismertek a töredékek (az adott formális nyelv primitívumai) és az érvényes műveletek (például összetett szignifikációk generatív szabályai), akkor az összetett szignifikátumok egyértelműen dekomponálhatóak primitívumaikra. Ez elvileg ugyanúgy érvényes a fragmentumok egymással való relációjára, mint a fragmentumnak az exemplumhoz, illetve az exemplumnak a fakultással való relációjára. A szimptomatikus szignifikációk esetében a tudománytörténet (kiváltképp a fizika esetében) ismer olyan törekvéseket, amelyek célja, hogy a szimptomatikus szignifikációk a szimbolikus (ezen belül: a formális) szignifikációk analógiájára értelmezhetőek legyenek. Ha létezik a szimptomatikus szignifikációk formális nyelve (másképp: ha van a szimptomatikus szignifikációknak notációs rendszere), amely rendelkezik primitív entitások egy véges készletével, valamint a köztük lehetséges érvényes műveletekkel, akkor ez elvben lehetővé teszi az adott szignifikációs rendszer komplex entitásainak magyarázatát. Hasonló törekvések egyébként, mutatis mutandis, a pszichés, sőt, a szakrális szignifikációkkal kapcsolatban is megfogalmazódtak már, legalábbis vitatható eredményekkel. Nagyon röviden összefoglalva az eddigieket: a kompozicionalitás problémája a szignifikáció terminusaiban fogalmazva akkor látszik kiküszöbölhetőnek, ha a szignifikáció konstitutív alapja rendelkezik a notációs rendszerekre jellemző tulajdonságokkal Végül két olyan elv megfogalmazására teszek kísérletet, amely a dolgozat megírása során a szemem előtt lebegett, noha explicit megfogalmazásukkal adós maradtam. Mindkét probléma kifejezetten a kompozicionalitás kérdésével függ össze A dolgozatban bevezetésre kerül egy gráfelméletre alapozott reprezentációs rendszer *pp , mely a hagyományos gráfelméleti felépítményekkel ellentétben csomópontokként hipergráfokat használ. A hipergráf alkalmazásának reprezentációs előnye abból adódik, hogy a hipergráfként reprezentált osztályra a lehető legkevesebb megkötést kell alkalmazni, ugyanakkor a hipergráf felbontása megengedi a topológiai tulajdonságok explikációját. A tárgyalási univerzumként értett SIG gráf nem más, mint a leíró kategóriák összefüggő gráfja: tulajdonképp a PTC fakultásainak komplexe. Maguk a fakultások hipergráfként reprezentáltak, így a fent (5.2.) említett leírási szintek mindegyike reprezentálható annak függvényében, hogy a leíró ágens szükségesnek tartja-e a fakultás (vagyis a hipergráf) felbontását. Az, hogy egy entitásra kvantifikált szögpontként (normál gráf szögpontjaként), vagy halmazként (generalizált gráfként) tekintünk, pusztán döntés kérdése, mely döntést a leírás elérni kívánt szintje alapoz meg. Ebben a rendszerben a reprezentáció formájában a kompozicionalitás (ami itt arra utal:

6 egy osztályt elemei definiálnak) megmutatkozik anélkül, hogy meg kellene adni az elemeket (vagyis az osztályt nem az elemek felsorolása, hanem közös tulajdonságuk: ti.: azonos osztályhoz való tartozásuk definiál). Ugyanakkor, amennyiben a leírás ezt igényli, a hipergráfok felbontásával lehetséges bizonyos elemek, illetve az összes elem megadása is. Ugyanakkor lehetőség van az ezzel ellentétes irányú műveletre, tehát tetszőleges számú (vagy épp: az összes) szögpont hipergráffá való generalizálására. Jelenleg ennek a reprezentációs rendszernek a megalapozásával vagyok elfoglalva, melynek talán épp a kompozicionalitás e problémájának kiküszöbölése lehet a legfőbb érdeme. Külön köszönöm Pólos László kérdését már csak azért is, mert nyilvánvalóvá tette, hogy fontos és kevéssé explikált problémáról van szó A kompozicionalitással kapcsolatos, az opponens kérdésére megfogant utolsó válaszomnak még előzményei sincsenek a dolgozatban. Most azonban úgy vélem, hogy disszertációban érvényesíteni szándékozott logika értelmében az ikonfestészeti kánont - noha igen speciális értelemben - notációs rendszerként lehet tekinteni. Itt nincs lehetőség arra, hogy az ikonfestészeti kánon mibenlétéről részleteiben is írjak, mindenesetre annyit el kell mondani, hogy az (ti.. az ikonfestészeti kánon) nem a szabálygyűjteményekhez vagy az axiómákhoz (propozíció-halmazokhoz) hasonló képződmény, hanem az Egyház eleven hagyománya, amely szigorát tekintve (amennyiben szigor alatt azt kell érteni: a konstitutív alap ti.: az ikonfestészeti kánon alapján a szignifikánsban semmi sem lehet esetleges) mégiscsak az axiomatikus rendszerekhez és nem például a hétköznapi nyelvhez hasonlít. Noha léteznek ha egyházi időmértékkel mérve nem is túl régi ikonfestő kézikönyvek, az axiómákat ezekben nem lehet megtalálni, azok ugyanis magukban az ikonokban, az ikonfestők, a hívek, s általában, az Egyház szignifikatív, sőt, kommunikatív aktusaiban vannak. A szignifikánsban és a szignifikatív aktusban az ikonok esetén elvben mindennek van jelentősége (így az ikonfestők személyenként nem rendelkeznek a szignifikációra vonatkozó felkészültség teljességével: ezért van fontos szerepe az utánzásnak és az imádságnak egyaránt). Ugyanakkor munkája a szabályok pontos betartása mellett sem járhat sikerrel, ha fentről nem hull rá az a bizonyos fény (talán épp az, amit Wittgenstein is emlegetett alkalomadtán). Mindez természetesen nem csak a létrehozáshoz, hanem a befogadáshoz is nélkülözhetetlen (ha valaki ragaszkodik a kettő szétválasztásához). Ha sikerül, a kompozicionalitás problémája eliminálódik, s minden alkotórészben az Alkotó mutatkozik meg (ha nem sikerül, a probléma továbbra is fennáll, mint a műelemzés egy speciális problémája, mellyel azonban dolgozatom nem foglalkozott). Ismét Wittgensteint parafrazálva 1 azt lehet mondani: az ikonfestészet axiómáit követni azt jelenti, hogy nem az odatámasztott, hanem a leeresztett létrán kell felmászni. Demeter Márton Budapest Az én kijelentéseim azáltal nyújtanak magyarázatot, hogy aki megértett engem, végül felismeri, hogy értelmetlenek, ha már fellépvén rájuk túllépett rajtuk. (Úgyszólván el kell hajítania a létrát, miután felmászott rajta.) Meg kell haladnia ezeket a tételeket, akkor látja helyesen a világot. (WITTGENSTEIN, Tractatus 6.54.)

Opponensi Vélemény. Demeter Márton: A Jel a Kép és az Ikon Az ikonteológia PTC szerinti elérhetöségének megalapozása c. doktori disszertációjáról

Opponensi Vélemény. Demeter Márton: A Jel a Kép és az Ikon Az ikonteológia PTC szerinti elérhetöségének megalapozása c. doktori disszertációjáról Opponensi Vélemény Demeter Márton: A Jel a Kép és az Ikon Az ikonteológia PTC szerinti elérhetöségének megalapozása c. doktori disszertációjáról A disszertáció egy egyáltalán nem szokványos, nehéz, s mint

Részletesebben

A CSOPORT, AHOVÁ TARTOZUNK - a beteg, a betegség és a szakember -

A CSOPORT, AHOVÁ TARTOZUNK - a beteg, a betegség és a szakember - dr.terenyi Zoltán A CSOPORT, AHOVÁ TARTOZUNK - a beteg, a betegség és a szakember - DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Kaposvár, 2011 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció

Részletesebben

Demeter Márton Tóth János. A tudományos ismeret specifikációi, mint a tudományos kontroll szükségességének megalapozó feltételei

Demeter Márton Tóth János. A tudományos ismeret specifikációi, mint a tudományos kontroll szükségességének megalapozó feltételei KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZVÉLEMÉNY, MÉDIA 2015/4. szám Demeter Márton Tóth János K R Í Z I S J E L E N S É G E K V A G Y T Ú L Z O T T E L V Á R Á S O K? R E N D H A G Y Ó P R O B L É M Á K A S Z A K É R T Ő I

Részletesebben

Wittgenstein korai és késői képfelfogásáról 1

Wittgenstein korai és késői képfelfogásáról 1 1 Wittgenstein korai és késői képfelfogásáról 1 Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu Wittgenstein képfelfogása filozófiájának egyik olyan területét jelenti, amely két főművében jól tükrözi az időközben

Részletesebben

Typotex Kiadó. Bevezetés

Typotex Kiadó. Bevezetés Járunk, és már a pusztán fiziológiai járásunkon keresztül is kimondjuk, hogy nincs itt maradandó helyünk, hogy úton vagyunk, hogy még valójában csak meg kell majd érkeznünk, még csak keressük a célt, és

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

Doktori Értekezés Tézisei

Doktori Értekezés Tézisei Doktori Értekezés Tézisei Korom Ágoston Az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos elméleti, és gyakorlati problémák A bírósági aktusokból eredő tagállami felelősség Budapest, 2012. Károli Gáspár Református

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika

IFJÚSÁG-NEVELÉS. Nevelés, gondolkodás, matematika IFJÚSÁG-NEVELÉS Nevelés, gondolkodás, matematika Érdeklődéssel olvastam a Korunk 1970. novemberi számában Édouard Labin cikkét: Miért érthetetlen a matematika? Egyetértek a cikk megállapításaival, a vázolt

Részletesebben

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS

ADATBÁZISKEZELÉS ADATBÁZIS ADATBÁZISKEZELÉS 1 ADATBÁZIS Az adatbázis adott (meghatározott) témakörre vagy célra vonatkozó adatok gyűjteménye. - Pl. A megrendelések nyomon követése kereskedelemben. Könyvek nyilvántartása egy könyvtárban.

Részletesebben

Az üzletrész-átruházási szerződésről

Az üzletrész-átruházási szerződésről Pintér Attila Az üzletrész-átruházási szerződésről 1. Bevezetés A napi gyakorlatban számtalanszor kötnek a felek üzletrész-adásvételi szerződést, jogviszonyukra pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

A metaforikus jelentés metafizikai következményei

A metaforikus jelentés metafizikai következményei VILÁGOSSÁG 2006/8 9 10. Metafora az analitikus filozófiában Ujvári Márta A metaforikus jelentés metafizikai következményei Az analitikus filozófiai irodalom ma már hagyományosnak tekinthető, Max Black-hez

Részletesebben

Kant időfelfogása TELEGDI ÁRON

Kant időfelfogása TELEGDI ÁRON Kant időfelfogása TELEGDI ÁRON Ahhoz, hogy az időkoncepció helyét és jelentőségét Kant filo zófiáján belül kijelölhessük, és ez lenne a jelen írás alapkérdése, előbb az időfogalom elementáris értelmére

Részletesebben

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról

A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról Gazdaság és Jog A munkaviszonyból keletkező kötelmek szabályozásáról I. Az előzmények 1. Régi kodifikációs szabály szerint a jogelméleti viták eldöntésére nem a jogalkotó hivatott. Különösen igaz ez a

Részletesebben

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Kokoly Zsolt Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában A doktori értekezés

Részletesebben

Pedagógusok a munkaerőpiacon

Pedagógusok a munkaerőpiacon 1 Györgyi Zoltán Pedagógusok a munkaerőpiacon Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy bár két munkahelyünk is közös volt, közös

Részletesebben

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül?

Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. május (566 585. o.) Nyitrai Tamás Növelhető-e a csőd-előrejelző modellek előre jelző képessége az új klasszifikációs módszerek nélkül? A Bázel 2. tőkeegyezmény bevezetését

Részletesebben

A GENDER FOGALMA BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM

A GENDER FOGALMA BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM A A GENDER FOGALMA 28 BIOLÓGIAI NEM ÉS TÁRSADALMI NEM A gender fogalmának összetettsége etimológiai jelentéseiből is levezethető. Magában rejti egyrészt a latin generare igének, másrészt pedig a fajtát

Részletesebben

A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről

A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 51 (2013): 169 177. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA A nem tipikus szövegek jelentésreprezentációjának egy kérdéséről DOBI EDIT Nem újdonság,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében

Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Országos Bírósági Hivatal Mailáth György Tudományos Pályázat Munkáltatói kárfelelősség a magánjog tükrében Közjogi, munkajogi és EU szekció 10. téma Jelige: Progressio 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve?

Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Modern vagy konzervatív-e az új Ptk. Kötelmi Könyve? Bevezetés Előadásomat azzal a megállapítással szeretném kezdeni, hogy az új Ptk. vitathatatlanul igen kiemelkedő jogászi teljesítmény, amely nagy körültekintéssel

Részletesebben

Szabó Máté Dániel: TANULMÁNYKÖTET AZ INFORMÁCIÓS SZABADSÁGJOGOKRÓL AZ ODAÁTRA NYÍLÓ AJTÓ THE DOOR ONTO THE OTHER SIDE * ismertetése

Szabó Máté Dániel: TANULMÁNYKÖTET AZ INFORMÁCIÓS SZABADSÁGJOGOKRÓL AZ ODAÁTRA NYÍLÓ AJTÓ THE DOOR ONTO THE OTHER SIDE * ismertetése Szabó Máté Dániel: TANULMÁNYKÖTET AZ INFORMÁCIÓS SZABADSÁGJOGOKRÓL AZ ODAÁTRA NYÍLÓ AJTÓ THE DOOR ONTO THE OTHER SIDE * ismertetése A jogállami átmenet idején az információs szabadságjogok különleges szerepet

Részletesebben

TÁMOP 3.1.2 12/1 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban pályázathoz Budapest, 2012. december 19.

TÁMOP 3.1.2 12/1 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban pályázathoz Budapest, 2012. december 19. Pedagógiai terv A Nemzeti alaptanterven alapuló, egyes műveltségi területek önálló tanulását támogató digitális tananyag és képzésmenedzsment rendszer létrehozása 9-12. évfolyamon tanulók számára TÁMOP

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

22. szakkör (Csoportelméleti alapfogalmak 1.)

22. szakkör (Csoportelméleti alapfogalmak 1.) 22. szakkör (Csoportelméleti alapfogalmak 1.) A) A PERMUTÁCIÓK CIKLIKUS SZERKEZETE 1. feladat: Egy húsztagú társaság ül az asztal körül. Néhányat közülük (esetleg az összeset) párba állítunk, és a párok

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

A kérdés felelet alapú szóviccek. vonatkozásai

A kérdés felelet alapú szóviccek. vonatkozásai A kérdés felelet alapú szóviccek pragmatikai vonatkozásai Az emberi kommunikáció fontos alkotórésze a humor. Benne az együttműködő társalgás elsősorban az ugratás és az érdekesség elvének van alárendelve:

Részletesebben

ASPEKTUS ÉS ESEMÉNYSZERKEZET A MAGYARBAN

ASPEKTUS ÉS ESEMÉNYSZERKEZET A MAGYARBAN ASPEKTUS ÉS ESEMÉNYSZERKEZET A MAGYARBAN OHNMACHT MAGDOLNA 1. Bevezetés Célom elkülöníteni az aspektust az eseményszerkezett l, valamint megadni egy eseményszerkezeti osztályozást a magyarra vonatkozóan,

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I.

ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. ADATBÁZIS-KEZELÉS ALAPOK I. AZ ADATBÁZIS FOGALMA Az adatbázis tágabb értelemben egy olyan adathalmaz, amelynek elemei egy meghatározott tulajdonságuk alapján összetartozónak tekinthetők. Az adatbázis-kezelőknek

Részletesebben

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA

A HATALOM ÉS AZ URALOM FOGALMA Farkas Zoltán (egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet) ÖSSZEFOGLALÓ A tanulmány első részében a szerző először röviden utal a hatalom fogalmának jellemző felfogásaira, majd a hatalmat

Részletesebben

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI

A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Takács Albert A MORÁLIS ÉS A JOGI ÉRTÉKELÉS ELTÉRÉSEI Az alkotmányosságról vallott felfogás lényegét 1. aligha lehet jobban szemléltetni, mint ha ez ugyanazon tárgykörben különbözô idôpontokban hozott

Részletesebben

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről

0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről 0Jelentés a K 60635 azonosító számú, Arany János kritikai kiadása című kutatás munkájáról és eredményeiről Általánosságban elmondható az a sajnálatos körülmény, hogy a felsőoktatás komoly színvonalcsökkenéssel

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések

Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések Összetett érvelések Hosszabb szövegekben vagy beszédekben számos esetben találkozunk összetett érvelésekkel. (Lásd előző dián a 22-es csapdájának

Részletesebben

A hazai ökológiai mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatás-fejlesztés aktuális helyzete és fejlődési lehetőségei

A hazai ökológiai mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatás-fejlesztés aktuális helyzete és fejlődési lehetőségei A hazai ökológiai mezőgazdasági és élelmiszeripari kutatás-fejlesztés aktuális helyzete és fejlődési lehetőségei Kérdőíves felmérés összefoglaló értékelése Dezsény Zoltán, Dr. Drexler Dóra 2011. október

Részletesebben

Az ismertetés napja: 2006. január 26. 1

Az ismertetés napja: 2006. január 26. 1 CHRISTINE STIX-HACKL FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA Az ismertetés napja: 2006. január 26. 1 I Bevezető megjegyzések 1. A Gerechtshof te Amsterdam a jelen eljárásban a Közösségi Vámkódex 2 értelmezését kéri a Bíróságtól

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata című fórum

Jegyzőkönyv. A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata című fórum Jegyzőkönyv A Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv felülvizsgálata című fórum - a Kvassay Jenő Terv elkészítése és a Vízgyűjtő gazdálkodási Terv felülvizsgálata című KEOP 7.9.0/12 2013 0007 projekt keretében szervezi

Részletesebben

1. táblázat: A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája. Vizsgaszintek. (240 PERC) 100 pont Az írásbeli vizsga központi tételsor.

1. táblázat: A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája. Vizsgaszintek. (240 PERC) 100 pont Az írásbeli vizsga központi tételsor. Magyar nyelv és irodalom A MINTA ÖSSZETÉTELE A magyar nyelv és irodalom vizsgája a jegyzőkönyvek tanúsága szerint rendben lezajlott. 571 középszintű írásbeli vizsgát tett tanuló eredményét értékeltük,

Részletesebben

Mára új helyzet alakult ki: a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel komplexebb

Mára új helyzet alakult ki: a korábbiakhoz képest nagyságrendekkel komplexebb Iskolakultúra 2004/8 Nagy József ny. egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szeged Az elemi kombinatív képesség kialakulásának kritériumorientált diagnosztikus feltárása tanulmány Ha beírjuk a számítógép

Részletesebben

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze

A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A szelektív utánzás mint a kulturális tanulás eszköze A kultúra megjelenése és átörökítése a szociális tanulás formáira támaszkodik. A kultúra lényegi jellemzője az ismeretek felhalmozása, melyhez találmányokra,

Részletesebben

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN

ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Csécsy - Fézer Hajnal - Károlyi Petkó Törő Zoványi ÜGYLETEK A KERESKEDELMI JOGBAN Debrecen, 2015. Szerzők DR. CSÉCSY GYÖRGY, CSC DR. FÉZER TAMÁS, PHD DR. HAJNAL ZSOLT, PHD DR. KÁROLYI GÉZA, PHD DR. PETKÓ

Részletesebben

2010/február (142. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2010/február (142. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2010/február (142. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Talán folytassuk ott ahol az előző számban befejeztük. A fegyverkereskedőnél, aki a bírósági eljárás lezárásával

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

A Határozatszerkesztés vizsgálatának tárgykörében. felállított joggyakorlat-elemző csoport. összefoglaló véleménye

A Határozatszerkesztés vizsgálatának tárgykörében. felállított joggyakorlat-elemző csoport. összefoglaló véleménye 2013.El.II.JGY.1.1-2. A Határozatszerkesztés vizsgálatának tárgykörében felállított joggyakorlat-elemző csoport összefoglaló véleménye Előzmények A Kúria elnöke 2013. január 17-én a bíróságok szervezetéről

Részletesebben

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Petőfi S. János Benkes Zsuzsa A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Analitikus szövegmegközelítésről akkor beszélünk, amikor az elemzést nem készítik elő

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Második esély típusú intézmények és programjaik Az Equal program keretén belül szervezett Fiatalok Tematikus Hálózat megbízásából a tanulmány szerzői arra vállalkoztak, hogy átfogó

Részletesebben

Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai

Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai Egyes kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerek alkalmazásának értékelési, illetőleg ellenőrzési szempontjai Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal Bevezetés A veszélyes helyzetek azonosítására,

Részletesebben

Kedves Tamás! Kedves Gyuri!

Kedves Tamás! Kedves Gyuri! Kedves Tamás! Kedves Gyuri! Apró megjegyzés: a férfiak filozofikus gondolkodását bizony helyenként nem értettem. Én lényegre és tárgyra törõbb leszek. Csak kiegészítésre törekszem. Szerzõi alkotás - tervezési

Részletesebben

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus?

Pöntör Jenõ. 1. Mi a szkepticizmus? Pöntör Jenõ Szkepticizmus és externalizmus A szkeptikus kihívás kétségtelenül az egyik legjelentõsebb filozófiai probléma. Hogy ezt alátámasszuk, elég csak arra utalnunk, hogy az újkori filozófiatörténet

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint SZENT ISTVÁN EGYETEM, GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PHD) értekezés tézisei A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők halandósága főbb ellátástípusok szerint

Részletesebben

1 SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 64. SZÛCS TIBOR A MAGYAR VERS KETTÕS NYELVI TÜKÖRBEN: NÉMET ÉS OLASZ FORDÍTÁSOKBAN

Részletesebben

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004

Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 Vári Péter-Rábainé Szabó Annamária-Szepesi Ildikó-Szabó Vilmos-Takács Szabolcs KOMPETENCIAMÉRÉS 2004 2005 Budapest Értékelési Központ SuliNova Kht. 2 Országos Kompetenciamérés 2004 Tartalom 1. Bevezetés...4

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS

15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 15. BESZÉD ÉS GONDOLKODÁS 1. A filozófiának, a nyelvészetnek és a pszichológiának évszázadok óta visszatérô kérdése, hogy milyen a kapcsolat gondolkodás vagy általában a megismerési folyamatok és nyelv,

Részletesebben

Ferencz Jácint. Doktori értekezés

Ferencz Jácint. Doktori értekezés Ferencz Jácint Az atipikus munkaviszonyok komplex megközelítése Doktori értekezés Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Témavezető: Társ-témavezető: Dr. Hágelmayer Istvánné, CSc.

Részletesebben

A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései

A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései A gyógyszerpiac szabályozásának versenypolitikai kérdései A gyógyszerpiac liberalizálása hasonlóan az egészségügy privatizációjához mind a mai napig aktuális, a közvéleményt is foglalkoztató kérdés. Az

Részletesebben

A magyar hatóságok véleménye 1557/2009. számú petícióval kapcsolatban

A magyar hatóságok véleménye 1557/2009. számú petícióval kapcsolatban A magyar hatóságok véleménye 1557/2009. számú petícióval kapcsolatban Az Európai Parlament Petíciós Bizottsága elnöke a magyar hatóságok véleményét kérte a Mészárosné Győrvári Izabella által a Vállalkozások

Részletesebben

A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI

A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI Felügyeleti Igazgatóság Pénzügyi csoportok felügyeleti osztálya A BANKCSOPORTOKNÁL LEFOLYTATOTT 2009-ES SREP VIZSGÁLATOK FŐBB TAPASZTALATAI Készítette: Krekó Béla Fliszár Vilmos Menyhért Bálint Szenes

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról

Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról Opponensi vélemény Wilhelm Gábor: Antropológiai tárgyelmélet című doktori disszertációjáról Az előttünk fekvő disszertáció szerzője korábbi munkáival már egyértelműen bizonyította kiemelkedő kvalitásait,

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

Különnyomat: Tanszék.

Különnyomat: Tanszék. Különnyomat: Pusztai Bertalan Tóth Benedek (2012). Előszó. In: Pusztai Bertalan (szerk.). Médiumok, történetek, használatok Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére (pp. 9-11). Szeged:

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1

A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 Hablicsek László Tóth Pál Péter A nemzetközi vándorlás hatása a magyarországi népesség számának alakulására 1994 2010 között 1 A magyarországi népesség-előreszámítások eddig a zárt népesség elvén készültek,

Részletesebben

A TETT NEM AZ, AMI NEM MÚLIK EL A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A Szellem fenomenológiájában *

A TETT NEM AZ, AMI NEM MÚLIK EL A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A Szellem fenomenológiájában * A TETT NEM AZ, AMI NEM MÚLIK EL A kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A Szellem fenomenológiájában * Az emberi közösség mibenlétéről gondolkodva Arisztotelész három igen fontos megállapítást

Részletesebben

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában LÔRINCZ ANDREA 1 A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában The role of libraries in higher education Higher education is inseparable from its libraries as there is common ground between their aims, users

Részletesebben

JÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAMOK

JÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAMOK JÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAMOK HATÁSELEMZÉSE Hajnal György, Kádár Krisztián, Pásztor Miklós BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat 2. Digitális óra 28 OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK 2.1 A feladat Ebben a fejezetben egy viszonylag egyszerő problémára alkalmazva tekintjük át az OO tervezés modellezési technikáit. A feladat

Részletesebben

GRÉTSY László. Nemzetközpontú nyelvművelés

GRÉTSY László. Nemzetközpontú nyelvművelés GRÉTSY László Nemzetközpontú nyelvművelés Hogy miért ez a cím, azt olvasóim bizonyára hosszas fejtegetés nélkül is tudják: Lőrincze Lajos emberközpontú nyelvművelés kifejezésére, illetve ilyen című cikkére,

Részletesebben

Biciklizéseink Mahlerrel

Biciklizéseink Mahlerrel Biciklizéseink Mahlerrel Aaron Blumm-mal és Orcsik Rolanddal Mikola Gyöngyi beszélget 76 Jó estét kívánok! Két író van a színpadon, de én meg sem kíséreltem közös pontokat keresni a könyveikben, részben

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

AOSZ. Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál

AOSZ. Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál AOSZ Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő, modell értékű szervezet - és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál Szeleczki István: Kérdőíves felmérés szervezetfejlesztői összefoglaló (kutatási

Részletesebben

6/3/08 9:49 PM. Illés Anikó

6/3/08 9:49 PM. Illés Anikó A mûvészet mérése Illés Anikó A z A t t e n d o m e t e r e r e d m é n y e i Jelen tanulmány a képzõmûvészet értékelésének néhány változatát kívánja bemutatni. Ennek során a figyelem leginkább azokra

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

A korrupciós bűncselekmények szabályozási újdonságai egy törvényjavaslat margójára

A korrupciós bűncselekmények szabályozási újdonságai egy törvényjavaslat margójára MTA Law Working Papers 2015/16 A korrupciós bűncselekmények szabályozási újdonságai egy törvényjavaslat margójára Hollán Miklós Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian Academy of Sciences Budapest ISSN

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI ÉS MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁSRÓL A KÖRNYEZETJOGI ALAPELVEK, KÜLÖNÖSEN A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN PHD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZERZŐ: TAHYNÉ DR KOVÁCS

Részletesebben

ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYOK A KUTATÁSBAN A KUTATÓI ETIKA 1

ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYOK A KUTATÁSBAN A KUTATÓI ETIKA 1 ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYOK A KUTATÁSBAN A KUTATÓI ETIKA 1 FÓRIS ÁGOTA 1. BEVEZETÉS A kutatás összetett kérdései a társadalmi gyakorlatban kialakult különböző kérdésekkel sok vonatkozásban érintkeznek.

Részletesebben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben

Tudományos publikációs pályázat. Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek dogmatikai szemlélete a 2013. évi V. törvényben Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Polgári jogi Tanszék Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért Tudományos publikációs pályázat Az érvénytelen szerződés jogkövetkezményeinek

Részletesebben

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése

A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata. online kutatás elemzése A szolgáltatástervezési koncepciók készítésének gyakorlata online kutatás elemzése Készítette: Mészáros Zoltán Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Tartalomjegyzék 1. Néhány szó a kutatásról...

Részletesebben

Apedagóguskutatás nagy állomásai: a pedagógus tulajdonságainak személyiségének, A kezdõ pedagógus. Szivák Judit

Apedagóguskutatás nagy állomásai: a pedagógus tulajdonságainak személyiségének, A kezdõ pedagógus. Szivák Judit Szivák Judit A kezdõ pedagógus Az elsõ és legfontosabb dolog: legyen bátorságunk elkezdeni. Clemenceau Új címszó jelent meg a pedagóguskutatás nemzetközi szakirodalmában a hatvanas hetvenes években: a

Részletesebben

A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata

A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 1. Bevezetés

Részletesebben

Aszervezett bűnözés a kriminológiában társulásos,

Aszervezett bűnözés a kriminológiában társulásos, Nánási László * A SZERVEZETT BÛNÖZÉS KÉRDÉSEI A MAGYAR ANYAGI ÉS ELJÁRÁSI BÜNTETÕJOGBAN ** (Egy precedensügy tapasztalai) Aszervezett bűnözés a kriminológiában társulásos, foglalkozásként űzött, hivatásos,

Részletesebben

QUO VADIS, GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA?

QUO VADIS, GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA? MICHALKÓ GÁBOR ZSÓKA ÁGNES QUO VADIS, GAZDÁLKODÁSTANI DOKTORI ISKOLA? A doktori iskolák a magyarországi felsőoktatás jövőjének letéteményesei. Egyrészt gondoskodnak a tudományos utánpótlásról, felkészítik

Részletesebben

Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban

Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban Bírói kérdésfeltevések a magyar tanú- és szakértői bizonyításokban Varga Marianna SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Összefoglaló Tanulmányomban a bírák által feltett kérdések típusait vizsgálom a tanúk

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató

Pszichológia témájú tájékoztató vélemény. Általános tájékoztató Pszichológia témájú tájékoztató vélemény Megbízó cég: A tájékoztatót kapják: Megbízó Kft. Megbízó Személy Pályázó neve: Életkor: Végzettség: Megpályázott munkakör: Vizsgált Személy 34 év felsőfok Területi

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A MENTÁL KLUB IRÁNTI IGÉNYT FELMÉRŐ KÉRDŐÍVRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A MENTÁL KLUB IRÁNTI IGÉNYT FELMÉRŐ KÉRDŐÍVRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A MENTÁL KLUB IRÁNTI IGÉNYT FELMÉRŐ KÉRDŐÍVRŐL A Mentál Klub iránti igényt felmérő kérdőívet, mely 9 kérdésből állt 2012. január végén küldtük el annak a 637 főnek, akik az elmúlt évben végeztek

Részletesebben

Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter

Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter Elméleti összefoglalók dr. Kovács Péter 1. Adatállományok létrehozása, kezelése... 2 2. Leíró statisztikai eljárások... 3 3. Várható értékek (átlagok) vizsgálatára irányuló próbák... 5 4. Eloszlások vizsgálata...

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

Bolonyai Gábor (szerk.): Antik szónoki gyakorlatok Hamp Gábor: Kölcsönös tudás Kárpáti Eszter: A szöveg fogalma

Bolonyai Gábor (szerk.): Antik szónoki gyakorlatok Hamp Gábor: Kölcsönös tudás Kárpáti Eszter: A szöveg fogalma Í R Á S 1. 0 További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Bolonyai Gábor (szerk.): Antik szónoki gyakorlatok Hamp Gábor: Kölcsönös tudás Kárpáti Eszter: A szöveg fogalma Blaskó Ágnes Hamp Gábor Í R Á S 1.

Részletesebben

FRAKTÁLOK ÉS A KÁOSZ

FRAKTÁLOK ÉS A KÁOSZ FRAKTÁLOK ÉS A KÁOSZ Meszéna Tamás Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs, meszena.tamas@gmail.com, az ELTE Fizika Tanítása doktori program hallgatója ÖSSZEFOGLALÁS A fraktálok olyan

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

SZEMLE. Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat

SZEMLE. Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat SZEMLE Digi, dagi, daganat, kergeti a halakat Az ausztrál szerző, aki írása alapján évtizedek óta foglalkozik az iskolai kegyetlenkedés, a bullying problémájával, hasznos kötettel örvendezteti meg az olvasókat.

Részletesebben

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában

A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában A kísérteties szerepe a társadalmi kirekesztés folyamatában VARGA Rita Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország vargarita@mailbox.hu A háború traumája és a pszichoanalitikus kísérteties Az első világháború

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

Régi, statikus adatok élővé tétele és vizsgálata

Régi, statikus adatok élővé tétele és vizsgálata Informatika Régi, statikus adatok élővé tétele és vizsgálata Az előző feladatok esetében már említésre került, hogy minden kor a saját technikai szintjén igyekezett megkönnyíteni a számításokat. Egy lábon

Részletesebben

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78.

S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. S TUDIA CAROLIENSIA 2008. 2. SZÁM 74 78. KÓKAY NAGY VIKTOR A BIBLIA SZÖVEGE ÉRTELMEZÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI Egy költő üldögél, reggeli újságját OLVASGATVA és kávéját fogyasztva, a múlt század elején, egy zsúfolásig

Részletesebben