Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről 1"

Átírás

1 Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 40. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő működő és lezárt (nem működő) köztemetőkre (a továbbiakban: köztemető) terjed ki. (2) Martonvásár Város közigazgatási területén köztemető a.) Martonvásár 1241 helyrajzi számon nyilvántartott működő temető, b.) Martonvásár 1247 helyrajzi számon nyilvántartott lezárt temető. 2. (1) A köztemetők tulajdonosa és fenntartója az Önkormányzat. (2) Az Önkormányzat a köztemető és létesítményeik fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatokat település üzemeltetési szerződés alapján és keretein belül látja el. 3. A köztemetőben polgári és - felekezeti hovatartozásra tekintett nélkül - egyházi temetés egyaránt lebonyolítható. 4. A sírhelytáblákat (parcellákat) összekötő belső úthálózatnak biztosítaniuk kell az akadálymentes közlekedést. 2. A temetőlátogatás rendje 5. (1) A temető a.) április 1.-től szeptember 30.-ig óráig b.) október 1.-től március 31.-ig óráig c.) kiemelt ünnepnapokon óráig tart nyitva. (2) A temető látogatása szempontjából kiemelt ünnepnapok: a.) b.) Húsvét Mindenszentek és halottak napja körüli időszak: november és az ezt megelőző és követő 1 hét c.) Karácsony szenteste: december 24. d.) Újév: január 1. (3) A temetőt látogatni nyitvatartási időn belül lehet. 6. (1) Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a kegyeleti érzést sértheti, kegyeleti szertartást zavarhatja. (2) A köztemető területén a.) b.) 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat, járművel közlekedni tilos, ba.) az üzemeltetésben részt vevők, bb.) a temetkezési- illetve kegyeleti szolgáltatást végzők, bc.) a sírgondozás céljából emberi erővel nem mozdítható anyag szállítását végzők, bd.) a mozgásukban korlátozott látogatók 1 Egységes szerkezetben a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelettel.

2 c.) d.) e.) f.) kivételével, hulladékot égetni tilos, a sírhely gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni, a sírok és a sírboltok kerítéssel nem határolhatók körül, padok és ülőalkalmatosságok temető szakaszokban nem építhetők. (3) A temetőbe állatot bevinni a vakvezető kutyák, a temetők őrzésében részt vevő kutyák kivételével tilos. 3. Temetkezési szabályok 7. (1) A temetkezésre használt helyek a köztemetőkben a következők lehetnek: a.) koporsós temetésnél aa.) egyszemélyes sírhely, ab.) kétszemélyes sírhely, ac.) hármas sírhely (csak a meglévők rátemetésével), ad.) négyes sírhely (csak a meglévők rátemetésével), ae.) sírbolthely (kriptahely), b.) hamvasztásos temetésnél ba.) egyszemélyes sírhely, bb.) kétszemélyes sírhely, bc.) sírbolthely (kriptahely), bd.) urnafülke (kolumbárium), be.) urnasírhely. (2) Koporsós temetésnél a sírhelyek felnőtt sírhelyek. Mélyített sírhely és gyermeksírhely kialakítása nem lehetséges. (3) Hamvasztásos temetésnél a hamvakat tartalmazó urnát elhelyezni a.) urnaférőhelyekbe, b.) sírhelybe, c.) sírboltba rátemetéssel lehet. (4) A koporsós sírhelybe (sírboltba) temethető urnák számát azok befogadóképessége határozza meg. Minden férőhely után legfeljebb 4 db urna helyezhető el. (5) Lezárt sírhelytábla temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető. 8. (1) Az önkormányzat, erről szóló döntésével, a köztemetőben díszsírhelyet biztosíthat. (2) Díszsírhelyként biztosítható a) egyszemélyes sírhely, b.) kétszemélyes sírhely, c.) urnasírhely. (3) A díszsírhely használata a temető fennállásáig tart. (4) A díszsírhelybe a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartásával, költségeinek viselése mellett az elhunyt mellett további egy fő közeli hozzátartozó eltemethető. (5) A díszsírhelyeket a köztemető erre a célra elkülönített részében kell kialakítani. (6) Az elhunyt hozzátartozóinak kérésére díszsírhellyé nyilvánítható az elhunyt családjának meglévő (megváltott) sírhelye, amennyiben az elhunytat ott temetik el. (7) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunyt hozzátartozója, ennek hiányában az üzemeltető köteles gondoskodni. (8) A díszsírhelyen felállított síremlék költsége a hozzátartozót, vagy az eltemettetőt

3 terheli. 9. (1) A köztemetőben levő a.) egyszemélyes sírhely szélessége 0,90 m, hossza 2,10 m, mélysége 2,00 m; b.) kétszemélyes sírhely szélessége 1,80 m, hossza 2,10 m, mélysége 2,00 m; c.) háromszemélyes sírhely szélessége 2,70 m, hossza 2,10 m, mélysége 2,00 m; d.) négyszemélyes sírhely szélessége 3,60 m, hossza 2,10 m, mélysége 2,00 m; e.) sírbolthely szélessége 3,00 m, hossza 3,00 m, mélysége 3,00 m; f.) urnasírhely szélessége 0,60 m, hossza 0,80 m, mélysége 0,60 m; g.) urnafülke szélessége 0,30 m, magassága 0,30 m, mélysége 0,30 m méretű lehet. (2) A síremlékek megengedett magassága legfeljebb a.) sírkő esetén 1,50 m b.) emlékoszlop esetén 2,50 m c.) kripta esetén 2,00 m. 10. (1) Az elhelyezés előtt az üzemeltetőnek be kell mutatni a.) a síremlék; b.) a tartozékai; c.) az emlékoszlop tervét (vázrajzát). (2) A temetési helyen a.) sírok fölé épített aa.) szegélykő, ab.) síremlék, ac.) sírbolt, ad.) sírjel nem terjedhet túl a rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén, b.) egyes, kettős-, hármas-, négyes sírhelyen sírboltot építeni nem lehet. 11. (1) Az előírásoknak nem megfelelő sírjelet, vagy annak részét, a használó az üzemeltető felszólítására 15 napon belül köteles eltávolítani. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének a használó az előírt határidőn belül nem tesz eleget, úgy az üzemeltető a használó költségére eltávolíttatja azt. 12. (1) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, legfeljebb 100 cm lehet, az urnasírokat 40 cm távolságra kell elhelyezni. (2) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. (3) A sírhely fedlapjának rendezett talajszinttől számított magassága legfeljebb 50 cm lehet. 13. (1) A sírok fölé emelt sírjelek karbantartása, helyreállítása, és felújítása a használó kötelezettsége. (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén az üzemeltető a használót 15 napos teljesítési határidő kitűzése mellett felszólítja. (3) A sírjel állékonyságát vagy biztonságos használatát veszélyeztető állapot esetén az üzemeltető a használót 15 napos határidő kitűzésével a helyreállításra felszólítja. (4) A (2), (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen eltelte esetén, baleset-, életveszély elhárításához a szükséges munkálatokat az üzemeltető a használó költségére elvégezteti. (5) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. 14. (1) A temetési helyre 1,00 méternél magasabbra növő fák, cserjék, bokrok nem ültethetők ki. A már meglévő kiültetett és zavaró, 1 méternél magasabbra növő fákat, cserjéket az üzemeltető felszólítására a használó eltávolít(tat)ja.

4 (2) Amennyiben a használó az (1) bekezdésben foglalat kötelezettségének az előírt határidőig nem tesz eleget, úgy az üzemeltető a használó költségére elvégezteti azt. 15. (1) A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - a temető üzemeltetőjének a munkavégzés megkezdését megelőzően be kell jelenteni a.) síremlék építése, felújítása, átépítése esetén a munkák megkezdése előtt 8 nappal, b.) temetés miatti sírbontást, a munkák megkezdése előtt 1 munkanappal. 16. (1) Síremléket készíteni e célra előre gyártott elemekből lehet. (2) Sírszegélyek, fedlapok rendkívül indokolt esetben, az üzemeltető írásbeli hozzájárulásával a helyszínen is elkészíthetőek. (3) Síremlékek és sírszegélyek alá, a sír befoglaló szélességi méretétől cmrel nagyobb méretű vasbeton gerenda elhelyezése kötelező, de - figyelembe véve a köztemetők talajadottságait - indokolt esetben sírkőszegély teljes felületű aláalapozása is elvégezhető, azonban ezen alap maximum cmre nyúlhat túl a sírhely befoglaló méretein, s felső felülete általános esetben maximum 3 cm-re emelkedhet a környező terepszint fölé. (4) Koporsós temetésnél az alapozás belső szabad nyílása 200 x 80 cm-nél kisebb nem lehet. Egyedi esetekben (nagyobb lejtésű terep, több személyes, családi sírok) a szegély alap felső szintjének meghatározása az üzemeltető feladata. (5) A sírhely építéshez szükséges ömlesztett anyag (különösen beton, homok, kavics) csak ideiglenes burkolaton tárolható, keverhető. (6) A temetőben csak a napi felhasználásnak megfelelő mennyiségű anyag tárolható. (7) Építési törmelék a temetőben 8 órát meghaladóan nem tárolható. 4. A rendelkezési jog jogosultjának kötelezettségei 17. (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja, gyakorlója (a továbbiakban: használó) köteles a) a használatában lévő sírhelyet, és síremléket folyamatosan tisztán-, rendben- és karbantartani, b.) folyamatosan gondoskodni a síremlék karbantartásról, megfelelő műszaki állapotának fenntartásáról, c.) baleset- vagy életveszélyessé vált síremléket haladéktalanul felújítani, vagy visszabontani, d.) gondoskodni da.) a sírhely díszítéséről, virágosításáról, db.) a sírfeliratok olvashatóságáról, dc.) a sírok beazonosíthatóságáról, e.) a sírhely megváltási idejének lejárta előtt 60 nappal nyilatkozni arról, hogy továbbra is meg kívánja-e váltani a helyet, f.) gondoskodni fa.) a sír áthelyezése, fb.) felújítása, fc.) új síremlék állítása, fd.) exhumálás miatt feleslegessé vált sírjelek, sírkőmaradványok elszállításáról, annak g.) feleslegessé válásától számított 15 napon belül, a sírkőmaradványt az elszállításig az üzemeltető által kijelölt, a köztemető területén kialakított, kőtárolóba köteles elhelyezni. (2) A kőtárolóban elhelyezett síremlékek esetleges megrongálásáért az üzemeltetőt anyagi felelősség nem terheli.

5 (3) Sírjelet és kegyeleti tárgyakat helyreállítás, vagy csere céljából vagyonvédelmi okból - kizárólag az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után, annak írásbeli engedélyével a használó, vagy annak megbízottja viheti ki. 5. Temetői díjak 18. (1) A temetői díjak beszedésére, a működési költségek fedezetének biztosítására, az üzemeltető jogosult. (2) Az üzemeltető köteles az alábbi díjakat beszedni: a.) a sírhelymegváltási díját, b.) temető fenntartási hozzájárulását, c.) halott hűtő díját, d.) áramvételezési díját, e.) kőtároló díját, f.) kauciót. 19. (1) Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, az eltemettetőnek meg kell váltania (egyszeri megváltás), mellyel a sír megváltásának idejére temetkezési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. (2) 2 A sírhely megváltásának és újra megváltásának ÁFÁ-val növelt díja a) egyszemélyes sírhely 25 évre Ft b) kétszemélyes sírhely 25 évre Ft c) háromszemélyes sírhely 25 évre Ft (csak újra megváltás lehetséges); d) négyszemélyes sírhely 25 évre Ft (csak újra megváltás lehetséges); e) sírbolthely 60 évre Ft f) urnasírhely 10 évre Ft g) urnafülke 10 évre Ft h) urnaoszlop 10 évre Ft (3) A díszsírhely megváltása és újraváltása díjmentes. (4) A 8. (6) bekezdés szerinti díszsírhely után a sírhely megváltás és újraváltás díja a 19. (2) bekezdés b) pontja szerinti díj mértékével csökken, de legfeljebb 0.-Ft. (5) Amennyiben a sírhelymegváltás haláleset miatt történik, a megváltás díja a mindenkori díj 50 %-a. (6) Rátemetés, illetve többszemélyes sírhelyeknél betemetkezés esetén, amennyiben a sírhely megváltásából már csak 10 évnél kevesebb idő van hátra, a sírhelyet újra meg kell váltani. Ez esetben a temetkezési hely feletti rendelkezési jog gyakorlásának ideje az első megváltásból még hátra lévő időnek a 19. (2) bekezdés szerinti megváltási idővel növelt összege. (7) A megváltott, de fel nem használt, illetve visszaadott sírhely díja sem részben, sem egészben nem téríthető vissza. (8) Amennyiben a hozzátartozó a megváltási idő letelte előtt az elhunytat áttemetteti, a megváltási díjból visszatérítés nem jár. 20. (1) Jogi személy köztemetőben temetési helyet csak abból a célból válthat meg, hogy oda a saját halottjának tekintett elhunyt személyt, azaz vele munkaviszonyban, vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állt természetes személy elhunyt holttestét vagy hamvait helyezze el úgy, hogy meghatározza a rendelkezési jog jogosultját. (2) A temetkezésre használt hely a.) csere, b.) adás-vétel, c.) ajándékozás ével módosította a 28/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. -a.

6 tárgya nem lehet. (3) A rendelkezési jog jogosultjának kivételével rátemetést csak a jogosult hozzájárulásával lehet végezni. 21. (1) A használó jogosult a sírhelyet a lejárati idő után újra megváltani (a továbbiakban: újra megváltási lehetőség). (2) A használati idő temető tulajdonos általi korlátozása esetén a díj arányos részét kell megfizetni. (3) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása,ha a.) ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár; b.) c.) a temetési hely megszűnik; a használó és az üzemeltető között létrejött megállapodás alapján az elhunyt új temetési helyre történő áthelyezésével, illetőleg elhamvasztásával, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik (1) A köztemetőben a) a temető fenntartási hozzájárulás Ft /alkalom; b) halotthűtő használata ba.) 1-3 nap között Ft /nap, bb.) minden további nap Ft /nap; c) áramvételezési díj Ft /nap; d) ravatalozó használata Ft /alkalom; e) hirdető, vagy tájékoztató tábla (30 x 21 cm) Ft /év; f) kőtároló 260 Ft / alapterület m 2 -e; g) kaució Ft /alkalom. (2) A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 6. Záró és átmeneti rendelkezések 23. (1) Ez a rendelet július 1.-én lép hatályba. (2) A rendeletben hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben az ügyfélre kedvezőbb rendelkezéseket kell alkalmazni. (3) Hatályát veszíti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő Testületének a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 28/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete. Dr. Szabó Tibor polgármester Záradék: Kihirdetve: június 27. Dr. Koltai Gábor jegyző Dr. Koltai Gábor jegyző vel módosította a 28/2012. (XI.28) önkormányzati rendelet 2. -a.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben