Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 40. -ában és a 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján- annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendeletre, az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra figyelemmel -, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli: I. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed Bősárkány Nagyközség közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő Petőfi Sándor utca nyugati végénél fekvő köztemetőre, annak létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra. 2. A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára és fenntartójára, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, illetve mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, vagy a köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek, vagy kötelezettségek terhelnek. (1) Temetkezésre szolgáló temetési helyek: a) egyes sírhely, b) egyes mélyített sírhely, c) kettes sírhely, d) kettes mélyített sírhely e) gyermeksírhely, f) sírbolt,/kripta/ g) urnasírhely, h) urnafülke II. A temetési helyek kialakításának szabályai 3. (2) A sírhelyek méretei: hossza és szélessége a) felnőtt egyes sírhely 210 cm 90 cm b) felnőtt egyes mélyített sírhely 210 cm 90 cm, mélysége 240 cm c) felnőtt kettes sírhely 210 cm 190 cm

2 d) felnőtt kettes mélyített sírhely 210 cm 190 cm, mélysége 240 cm e) gyermeksírhely 130 cm 60 cm f) urnasírhely 130 cm 60 cm g) szociális parcellában egyes sírhely 210 cm 90 cm h) urnasírhely (szociális temetkezési helyen) 130 cm 60 cm (3) A sírgödör mélysége a mélyített sírhelyek kivételével cm; a sírdomb magassága 50 cm, felhantolása nem kötelező. (4) A sírbolt, /kripta/ méreteit a befogadott koporsók száma határozza meg: a) mélysége: 200 cm b) belső hossza: legfeljebb 230 cm c) belső szélessége: két koporsó esetén legfeljebb 150 cm, négy koporsó esetén legfeljebb 250 cm, hat koporsó esetén legfeljebb 350 cm, nyolc koporsó esetén legfeljebb 550 cm. 4. (1) A temetési hely jelölésére a fenntartó által a bejelentés és nyilvántartásba vétel után engedélyezett sírjel vagy síremlék használható. (2) A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb méretet, a magassága anyagától függően a csatlakozó terepszinttől: a) műkő, terméskő esetén legfeljebb 2 méter b) kopjafa esetén legfeljebb 2,2 méter lehet. Magasabb síremlék csak a fenntartó engedélyével létesíthető. (3) A sírjel, vagy azon szereplő felirat, ábra meg kell, hogy feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, és nem lehet a közízlést, kegyeleti jogot sértő. (4) A síremlékek gondozásáról, esetleges helyreállításáról a létesítő, vagy örököse saját költségén köteles gondoskodni. (5) Az egy éven át gondozatlan sírhalmokat felhívás eredménytelensége esetén a fejfa (feliratos rész) meghagyása mellett a fenntartó elegyengeti és fűvel beveti. Az ezzel kapcsolatos költséget a fenntartó a létesítőtől (örököstől) vagy a sírhely megváltójától igényelheti. (6) A már felállított síremlékeket a rendelkezésre jogosult csak a fenntartó engedélyével távolíthatja el. (7) Sírbolt csak érvényes építési engedély, valamint a köztemető tulajdonosának hozzájárulásával létesíthető. 5. (1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) kell igényelnie. A temetési szándékot minden esetben, így a már megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is be kell jelenteni a Hivatalban. A

3 temetkezési szolgáltató a temetést megelőzően minden esetben köteles bejelenteni a temetkezések idejét a fenntartónak. (2) Az újonnan megkezdett sorokban csak a következő sírhelyet lehet igényelni. Az újonnan létesített felnőtt sírhelyek között 60 cm távolságot biztosítani kell. Az új sírhelytáblák (parcellák) között 4 m széles közlekedési utat kell elhagyni. (3) A fenntartó a szociális temetések számára szociális parcellát és temetkezési helyet jelöl ki III. parcellaként a temető dél-nyugati oldalán, a kerítés mellett. Az urnasírhelyek számára a fenntartó a gyermeksírok mellett található területet alakítja ki IV. parcellaként. (4) Az urnafülkék az alábbi 3 urnafalon helyezkednek el: a.) I. számú urnafal: a ravatalozó épületének nyugati homlokzatán található. b.) II. számú urnafal: a ravatalozó mögötti urnakert északi oldalán található. c.) III. számú urnafal: a temető kerítésén található. (5) Az urnafülkék kiadása az alábbi sorrendben történik: Először az I. számú urnafal urnafülkéit lehet kiadni. A II. urnafal urnafülkéit csak az I. urnafal teljes kitöltése után, a III. urnafalat pedig az I. és II. urnafal teljes kitöltése után lehet kiadni. Az egyes, használatban lévő urnafalakon belül az urnafülkéket tetszőleges sorrendben, az eltemettető választása szerint lehet kiadni. (6) A kiadott urnafülkék fedlapjának elkészíttetéséről a temettető saját költségén gondoskodik. Az urnafülkére fedlap csak mechanikus rögzítéssel illeszthető. III. Temetési hely feletti rendelkezési jog szabályai 7. A sírhely használati lejárati ideje a) Sírhelyeknél egységesen 25 év. A több koporsó elhelyezésére szolgáló sírhely esetén a használati időt a megváltás időpontjától kell számítani. b) Sírbolt /kripta/ esetén a 60 év c) Urnafülke esetén 25 év 8. (1) A sírbolt (kripta) újbóli megváltására a fenntartó engedélyével van lehetőség. (2) A sírbolt feletti rendelkezési jogot csak a létesítő, illetve annak örököse gyakorolhatja. 9. (1) A sírboltba, urnasírba, vagy előre megváltott urnafülkébe való temetkezési jogot a létesítő köteles azt a fenntartónál elhelyezett sírbolt, illetve urnasír könyvbe bejegyeztetni.

4 (2) Ha a létesítő a temetkezésről nem intézkedett, a sírboltba csak egyeneságbeli rokon és annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozója temethető. (3) A sírbolt létesítőjének azt kell tekinteni, aki azt felépítette és minőségét a sírbolt könyvbe feljegyeztette. 10. (1) A temetési helyek használatáért az 1. mellékletben meghatározott megváltási díjat kell fizetni. (2) A megváltási díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően egy összegben kell megfizetni. (3) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temettető vagy az általa megbízott, újraváltáskor a sír felett rendelkező hozzátartozó köteles megfizetni. (4) Az e rendeletben szabályozott díjak emelését a fenntartó minden év december 31-ig kezdeményezheti a következő évre vonatkozóan. IV. Temetési szabályok 11. (1) A temetés hamvasztással, vagy koporsós temetéssel történik, egyházi vagy világi szertartás keretében. (2) Az egyes sírhelyekbe egy, az egyes mélyített sírhelyekbe kettő, a kettős sírhelyekbe kettő, a kettős mélyített sírhelyekbe négy felnőtt koporsó helyezhető el. (3) Az urnafalon lévő urnahelyekbe 1-1 urna helyezhető el. (4) A temetés módjára és helyére, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett rendelkezése, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó. 12. (1) Rátemetés a 25 éves porladási időt megelőző újabb temetés - egyes és kettes sírhelyre végezhető a szükséges engedélyek birtokában, ahol a második koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységre kell, hogy kerüljön. (3) Urnát sírhelybe és sírboltba sírnyitási engedély nélkül is el lehet helyezni, de az elhelyezési szándékot ebben az esetben is előzetesen be kell jelenteni a Hivatalban. (4) Rátemetés, illetve mellétemetés esetén a balesetek elkerülése érdekében a síremléket a temettetőnek le kell bontania és újra fel lehet állítania. V.

5 A temetők fenntartása, üzemeltetése 14. A köztemetők fenntartásáról, üzemeltetéséről a temető tulajdonosa saját hatáskörben gondoskodik. 15. (1) A köztemetők fenntartására irányuló tevékenységet csak a fenntartó végezhet. (2) A fenntartó együttműködik a temetkezésben érintett más szolgáltatókkal, illetve hatóságokkal. 16. (1) A temető fenntartója vezeti a nyilvántartó könyvet, a sírbolt és urnakönyvet. (2) A nyilvántartó könyvnek Tv. 18. (2) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia, illetve csatolni kell a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányát. VI. A temetők használatának rendje 17. (1) A köztemető nyitvatartási ideje: április 1-től november 5-ig november 6-tól március 31-éig óráig. Halottak napján a temetők egész nap nyitva tartanak. (2) A köztemetőben a járműforgalom kivéve a köztemető fenntartását és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járműveket tilos. A fenntartó egyéb, munkavégzés céljából behajtani kívánó járműveknek kérelemre egyedi behajtási engedélyt adhat. (3) A köztemetőben mindenki köteles a helynek, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsítani. (4) A köztemető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. (5) Kutyát kivéve vakvezető kutyát, illetve a köztemető őrzését szolgáló kutyát vagy egyéb más állatot a köztemető területére bevinni tilos. (6) A köztemetőben csak a sírok, síremlékek, sírboltok díszítésére szolgáló olyan tárgyak helyezhetők el, melyek mérete a sírhely méretét nem haladja meg. (7) Egyéb tárgyak elhelyezéséhez a fenntartó írásos engedélye szükséges. Az engedély nélkül elhelyezett, a temető rendjét zavaró tárgyakat a fenntartó jogosult eltávolítani.

6 18. (1) Szemetet csak az arra kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad elhelyezni. A hulladékgyűjtő edények kiürítéséről, a hulladék kezeléséről a köztemető fenntartója gondoskodik. (2) A köztemetőben kegyeleti gyertyát, mécsest legkésőbb a köztemető zárása előtt fél órával szabad meggyújtani. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta. (3) Tilos a köztemetőben lévő sírokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, fákat, bokrokat, tájékoztató táblákat, épületeket, illetve bármilyen ott elhelyezett tárgyat megrongálni, beszennyezni, a sírok díszítésére szolgáló virágokat letépni, eltávolítani, illetéktelenül elvinni, a köztemetőből kivinni. (4) A sírok, síremlékek közötti terület gondozása 30 cm szélességben az örökös rendelkezni jogosult kötelessége. (5) A köztemető területén a sírok gondozása kivételével a talajt és a gyepet az üzemeltető engedélye nélkül felásni, elszállítani, azt sírhantolásra használni tilos. (6) A temetési helyek gondozása során körültekintető gondossággal, valamint az alábbiak figyelembe vételével kell eljárni: a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit, b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza, c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza, d) a tevékenység a búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást. (7) Egy méternél magasabb cserjék, illetve fák telepítése, kivágása csak a temető tulajdonosának hozzájárulásával végezhető. 19. (1) A köztemető területére csak kész síremlék, vagy sírbolt építéséhez szükséges építőanyag vihető be. A tárolt anyag az utak forgalmát, a szomszédos sírok megközelíthetőségét nem zavarhatja. (2) Az építkezéssel járó törmelék, hulladék elszállíttatása az építtető feladata. Ha az elszállításról a létesítő 8 napon belül nem gondoskodik, az ő költségére a fenntartó a törmeléket elszállíttathatja, majd hasznosításáról, megsemmisítéséről gondoskodik. (3) A temetések vagy javítások alkalmával megbontott síremlékeket, sírboltokat 12 hónapon belül eredeti állapotába kell visszaállítani. 20. (1) Szociális temetés választása esetén a sírhely vagy urnasírhely kiásása a fenntartóval előre egyeztetett időben, munkanapokon 8-15 óráig történhet.

7 (2) A sírhely vagy urnasírhely kiásásából kitermelt földet a sírhely közvetlen közelében a szomszédos sírhelyek tiszteletben tartásával kell elhelyezni és a helyben szokásos sírhant kialakítással hiánytalanul visszahantolni. A sír kiásását legkésőbb a szociális temetés megkezdését megelőző 3 órával kell befejezni, és a fenntartó felé készre jelenteni. (3) A temető fenntartója gondoskodik arról, hogy a szociális temetés lebonyolításában részt vevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szabályokat. (4) A temető fenntartója jogosult a munkavégzést és annak eredményét ellenőrizni, és a jogszabályban foglaltak be nem tartása esetén azok betartására a figyelmet felhívni. Amennyiben az eltemettető vagy a személyes közreműködésben résztvevők nem tesznek eleget kötelezettségeiknek, a fenntartó erről jegyzőkönyvet vesz fel, és tájékoztatja őket a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény szociális temetkezésre vonatkozó szabályai szerinti jogkövetkezményekről. (5) A sír megjelölésére csak az állam által biztosított sírjel használható, egyéb sírjel, sírszobor, sírkő vagy síremlék nem emelhető. Amennyiben az eltemettető az állam által biztosított sírjelen kívül, vagy ahelyett más sírjellel (pl.: sírkővel, síremlékkel stb.) jelöli a sírt, a fenntartó jogosult az elbontásra felhívni az eltemettetőt, nem teljesítés esetén pedig elbontja azt. A temető fenntartója gondoskodik a szociális temetési kellékek átvételéről és tárolásáról. (6) Az elhunyt ravatalozása, búcsúztatása a külső ravatalozási helyen vagy a sírnál történhet. A ravatalozáshoz a kellékekről az eltemettetésre kötelezett gondoskodik. (7) Szociális temetés esetén nem kérhető a ravatalozó használatáért díj, temető fenntartási hozzájárulási díj, hűtő-tároló díj. VII. A temető gazdálkodási szabályai 21. (1) A köztemető lezárásáról a Képviselő-testület dönt. (2) A köztemetőn belüli temetőrész, sírhelytábla betelte esetén, annak lezárását a fenntartó határozhatja el. 22. (1) A köztemető (temetőrész, parcella) lezárásától számított sírhelyhasználati idő letelte után a Képviselő-testület dönthet a köztemető (temetőrész, parcella) megszüntetéséről, újrahasznosításáról. (2) A fenntartó a lezárt temetőrész (parcella) megszűnte előtt köteles 6 hónappal 2 havonta megismételve legalább egy országos napilapban, és egy területileg illetékes napilapban egyházi (felekezeti) érdekeltség esetén egyházi lapban is a Hivatal és a köztemető hirdetőtábláján illetve a temetői parcellában jelezni a változást. (3) Ha a sírhellyel, urnafülkével, családi urnasírhellyel rendelkezni jogosultak a lejárati időt követő 6 hónapon belül nem rendelkeznek és a felhívásnak sem tesznek eleget, vagy a sírhely

8 használati idejét díjfizetés ellenében nem hosszabbítják meg, a fenntartó jogosult a holttestek maradványait (urnáit) közös sírhelyre áttemettetni, illetve az eredeti sírhelyben lemélyítve elhelyezni. Az így megürült sírhely újból értékesíthető, de erről a fenntartó köteles nyilvántartást vezetni. VIII. Temetkezési szolgáltatások 23. (1) Az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók a köztemetőn belüli létesítmények, illetve a fenntartó által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 2. számú mellékletben meghatározott díjat kötelesek a temetkezési szolgáltatás megkezdéséig megfizetni. (2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek együttműködni a köztemető fenntartójával, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel. (3) A temetkezési szolgáltatás végzése és a szertartás ideje alatt a szolgáltatást, szertartást végző felelős a köztemető rendjének betartásáért, oly mértékben amennyire a tevékenysége kiterjed. IX. Záró rendelkezések 25. (1) E rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és a temetési tevékenységről szóló 7/2001. (IV.5.) rendelet. Szalay Imre polgármester dr. Horváth Rita jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány, augusztus 15. dr. Horváth Rita jegyző

9 1. melléklet a 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelethez A temetkezési helyek megváltási díja (bruttó) Egyes sírhely: 2.800,- Ft Egyes mélyített sírhely: 4.480,- Ft Kettes sírhely: 5.600,- Ft Kettes mélyített sírhely: 8.960,- Ft Gyermeksírhely: 1.120,- Ft Sírbolt: két koporsós: ,- Ft Sírbolt négyes vagy ennél nagyobb férőhellyel, férőhelyenként: ,- Ft Urnasírhely: ,- Ft Urnafülke: ,- Ft A temetési helyek újraváltásakor szintén a fenti díjakat kell megfizetni.

10 2. melléklet a 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelethez A temetői díjak A temetői létesítmények, illetve a fenntartó által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak: - ravatalozó használat bruttó ,- Ft/eset

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó szabályok

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben