Különös közzétételi lista

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Különös közzétételi lista"

Átírás

1 T I S Z A C S E G E I Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája Levélcím: 4066 Tiszacsege, Fő út 95 Tel/Fax: 52/ Igazgató tel.: 52/ Internet: Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és az azt módosító 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1

2 2013/2014-es tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus végzettség, szakképzettség ellátott feladat 1. tanító, technika szakkollégium 4. évfolyam technika, testnevelés 2. tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 5. évfolyam magyar 4. évfolyam osztálytanító 3. tanító, testnevelés szakkollégium, közoktatási vezető 4. tanító, rajz szakos tanár 5. tanító, 6. technika szakos tanár, BME Közlekedésmérnöki Karüzemmérnök 7. tanító, 8. tanító, drámapedagógus 1. évfolyam testnevelés 2. évfolyam testnevelés 2. a rajz 5-8.évfolyam rajz egész napos foglalkoztatás 1. évfolyam osztálytanító egész napos oktatás feladat ellátása 5. évfolyam technika 3. évfolyam osztálytanító 1. évfolyam osztálytanító egész napos foglalkoztatás 5-6. évfolyam tánc és dráma 7-8. évfolyam számítástechnika 9. matematika számítástechnika szakos tanár 5-8. évfolyam matematika 10. tanító, 2. évfolyam osztálytanító könyvtár szakkollégium, fejlesztő foglalkozások fejlesztőpedagógus, 11. oligofrénpedagógia-logopédia SNI tanulók foglalkoztatása, szakos gyógypedagógiai tanár, habilitáció, rehabilitáció pszichológus 12. tanító, technika szakos tanár 2. évfolyam technika, szakkollégium 5-8. évfolyam technika 13. matematika kémia szakos 5-8. évfolyam matematika tanár 14. biológia kémia szakos tanár 5-6. évfolyam természetismeret 7-8. évfolyam biológia, kémia 15. informatika szakos tanár, 4-8. évfolyam informatika műszaki tanár, gépész üzemmérnök 16. magyar orosz szakos tanár, angol szakos nyelvtanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár 2 8.a. magyar nyelv és irodalom, 3-8. évfolyam angol nyelv

3 17. magyar orosz szakos középiskolai tanár 18. tanító, népművelés szakkollégium évfolyam magyar nyelv és irodalom, NYIK, egész napos foglalkoztatás 4. évfolyam osztálytanító 19. tanító, népművelés 1. évfolyam osztálytanító szakkollégium 20. ének-zene tanár 5-8. évfolyam ének egész 21. német szakos nyelvtanár 4-8. német nyelv, egész 22. tanító, technika szakkollégium, technika szakos tanár 3-4. évfolyamokon ének 8. évfolyam technika, 23. tanító, magyar nyelv és irodalom szakos tanár 24. tanító technika szakos tanár 25. tanító történelem-mozgókép és médiakultúra szakos tanár 5-8. évfolyam magyar nyelv és irodalom, egész 6-7. évfolyam technika, egész 5-8. évfolyam történelem 8. évfolyam mozgókép és médiaismeret, egész 26. tanító 3. évfolyam osztálytanító rajz szakkollégium 27. óvónő, tanító 2. évfolyam osztálytanító NYIK 2.a ének 28. földrajz - testnevelés szakos tanár 7. évfolyam földrajz 5-8. évfolyam testnevelés 29. tanító 2. a osztály egész 30. tanító, testnevelés műv. ter. 5. évfolyam testnevelés, egész 31. orosz - történelem szakos tanár 5-8. évfolyam történelem,egész 32. tanító, földrajz szakos tanár 1. a osztály egész, 7-8. évfolyam földrajz 33. tanító, SNI tanulók ellátása gyógypedagógiai szakkollégium 34. fizika szakos tanár óraadó 7-8. évfolyam fizika 35. számítástechnika szakos tanár óraadó 4-6. évfolyam számítástechnika 36. angol szakos nyelvtanár 3-8. évfolyam angol nyelv 2. A nevelő és oktató munkát segítők: Név munkakör végzettség Szabó Orsolya iskolatitkár tanító, magyar műv.ter., pedagógiai asszisztens, idegen nyelvi gép gyorsíró, idegen nyelvi levelező, OKJ bizonyítvány -iskolatitkár 3

4 Giba Andrásné pedagógiai asszisztens OKJ-bizonyítvány Szabóné D. J pedagógiai asszisztens Szociálpedagógus, OKJ bizonyítvány Kiss Jánosné hivatalsegéd középfokú végzettség Kiss János karbantartó lakatos Budai Imre portás érettségi bizonyítvány, asztalos 4

5 3. Évfolyamok, tanulócsoportok száma: évfolyam tanulócsoport 1. 2 osztály 2. 2 osztály 3. 2 osztály 4. 2 osztály 5. 3 osztály 6. 2 osztály 7. 2 osztály 8. 2 osztály összesen 17 osztály délutáni csoportok száma 11 csoport évfolyam osztály létszám 1. a 29 b a 29 b a 22 b a 24 b a 22 b 23 C a 30 b a 27 b a 24 b c 434 tanuló 4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói (2012/2013) Alsó tagozat: 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam évismétlők száma oka szülő kérésére javítóvizsgán nem felelt meg Felső tagozat: javítóvizsgán nem felelt meg évismétlők száma oka 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam javítóvizsgán nem felelt meg javítóvizsgán nem felelt meg javítóvizsgán nem felelt meg 5

6 5. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége Mindennapi testedzési lehetőségek: Első - második és ötödik hatodik évfolyamokon szervezett foglalkozások keretében a törvényi előírásoknak megfelelően. Alsó tagozaton: minden héten 3 testnevelés óra, kölyökatlétika, úszásoktatás. Felső tagozaton: heti 2-3 óra testnevelés, délutáni tornaórák, sportköri foglalkozások, DÖK szervezésében kerékpártúrák. Ingyenesen igénybe vehető tanórán kívüli foglalkozások Sportfoglalkozások: Városi Sportegyesülettel közösen megvalósítva: 1-8. évfolyam foci (fiúk-lányok) Birkózás Szakkör, felzárkóztatás, tehetséggondozás: énekkar mazsorett fafaragás kertészkedés biológia, természetvédelem számítástechnika hangszeres szakkörök: gitár, dob, furulya angol és német szakkörök főzés református hittan órák; néptánc katolikus hittan órák; Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: magyar, matematika, 6-8. évfolyamon Továbbtanulásra felkészítő foglalkozások: magyar, történelem, matematika, 8. évfolyam Történelem-honismeret: 5-8. évfolyam, felzárkóztatás illetve továbbtanulásra felkészítés Egyéni fejlesztő foglalkozások fejlesztő pedagógussal, tanulási nehézséggel küzdő diákok számára Madárbarátok köre Természetjárás Rajz szakkör Horgász szakkör KRESZ szakkör Elsősegélynyújtás 6

7 6. Az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Iskolánk nevelő-oktató munkájának egyik fontos feladata a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzése és értékelése. Az előírt követelmények teljesítését az egyes tantárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük. A számonkérés módja, és követelménye alkalmazkodik a tanulók életkori sajátosságaihoz. Mindennapos számonkérés, ellenőrzés Házi feladat javítása, ellenőrzése, esetenkénti értékelése érdemjeggyel. Szóbeli számonkérés a tananyagból. Írásbeli számonkérés (egy vagy több tanulót, az egész osztályt érintően). Óra végén az órai munka értékelése szóban, illetve érdemjeggyel. Az értékelés formái 1. Személyes, verbális értékelés Jellege: korrigáló, segítő, tanácsadó, orientáló, motiváló. Lehet tantárgyi vagy neveléssel, viselkedéssel kapcsolatos. Rendszeres, folyamatos, személyre szól, megerősítést szolgál. 2. Írásbeli, szöveges értékelés A magatartás és szorgalom értékelése a tájékozató füzetbe, bizonyítványba a megszokott módon kerül. A bevezető szakasz évfolyamaiban szöveges értékelést kapnak a tanulók. A szöveges értékelés rendszeressége: félévi, év végi tájékoztatás. Mit értékelünk? A tanulók önmagukhoz mért fejlődését. A tantárgyi követelmények teljesítését. A szöveges értékelés mellett más módokat, eszközöket is alkalmazunk adott időegység alkalmával (piros pont, jelek, szimbólumok). 7

8 Osztályozás A kezdő, az alapozó és a fejlesztő szakaszban megtartjuk a hagyományos ötfokozatú skálát az osztályzásban, értékelésben. -A tantárgyanként meghatározott minimumszintet a kerettanterv alapján a helyi tantervben rögzítjük. - Témazáró felmérőket a tanulók a tantervi követelményeknek megfelelően írnak, de előre tervezetten - az időpontját előre közölni kell, és a naplóban rögzíteni. -A tanévközben a formatív értékelésnél a pedagógus dönti el, hogy melyik témában mikor, milyen formában értékeli a tanulók teljesítményét. - Fontos a tanév közben a kritikus teljesítményt nyújtó tanulók szüleinek figyelmeztető célú tájékoztatása. -A nevelőtestület az értékelés rendszerességét fontos alapelvként ismeri el, ezért valamennyi tanulónak valamennyi tantárgyban legalább havonta, illetve a fontosabb témák lezárásakor adnak osztályzatot. - Nem korlátozza a testület a tanítók, tanárok módszertani szabadságát abban, hogy - a tantárgy sajátosságainak megfelelően - maga döntse el, mely tanulói teljesítményt érdemesít osztályzásra valónak. - Az osztályozás objektív legyen, és vegye figyelembe a tanulók fejlődését. - Az érdemjegy, illetőleg az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. - Meghatározó a szerzett érdemjegyek értéke, sorrendisége, romló vagy javuló tendenciája. - Tanév végén a teljes szorgalmi időszakban szerzett érdemjegyek alapján kerül sor az év végi osztályzatok kialakítására és 8. évfolyam végén 1-1 szabadon választott tantárgyból szóbeli vizsgát tesznek a tanulók. - Az év végén szummatív értékelés tervezése az adott munkaközösség feladata. Ennek egységes értékeléséről (százalékos teljesítmény, tantárgyi jegy) a munkaközösség dönt. - Bukások, javítóvizsga illetve osztályismétlés megítélése a hagyományoknak megfelelően történik. Kritérium a helyi tantervek tantárgyi minimuma. 8

9 7. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A házi feladatok adásának szempontjai figyelembe veszik a következő szempontokat: - a tanulók napi és heti terhelését, - az értelmi fejlettséget, - az egyes diákok képességeit, - a fejlődés ütemét, adottságait, - az életkori sajátosságokat, - a házi feladat előkészítettségét. Alapelvek: A házi feladatok korosztálytól függetlenül sarkallják a diákot állandó önellenőrzésre! A házi feladatok segítsék elő a szülők tájékoztatását gyermekük iskolában végzett munkájáról, az iskolában folyó munkáról. A napközis kollégák folyamatosan tájékoztassák a tanítónőket a házi feladatok mennyiségéről, azok megoldásáról egyénre szabottan is. A házi feladatok mindig kerüljenek ellenőrzésre! A házi feladatok adásának lehetőségei: hétköznap: írásbeli és/ vagy szóbeli házi feladat az egyenletes terhelés elve alapján tanítási szünetekben, pihenőnapokon: házi feladat adását nem alkalmazzuk. A házi feladat jellege hétköznap: - gyűjtőmunka - memoriter - írásbeli munka A házi feladat adásának időbeli korlátai: 1. osztály: fél óra 2. osztály: háromnegyed óra 3. és 4. osztály: egy óra 4. és 6. osztály: másfél óra 7. és 8. osztály: két óra 9

10 10

11 8. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve (a hiányzó évben iskolánk nem volt kijelölve mérésre) Országos kompetenci a-mérés eredménye Iskola Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlag átlag átlag HHH tanulók HHH tanulók HHH tanulók Országos átlag Szövegértés 6. évfolyam évfolyam évfolyam Matematika 6. évfolyam évfolyam évfolyam

12 Országos kompetenci a-mérés eredménye Iskola Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlag átlag átlag HHH tanulók HHH tanulók HHH tanulók Országos átlag Szövegértés 6. évfolyam évfolyam Matematika 6. évfolyam évfolyam

13 9. Középiskolai továbbtanulási mutatók es tanév Osztály Létszám Gimnázium Szakközép Szakisk. Egyéb (spec.) Nem tanul tovább 8.a b * 8.c Össz *tankötelezettsége megszűnt Tiszacsege, november 11. Bana Józsefné mb. igazgató