mezőgazdáink figyelmét azon szikes területekre vezetni, melyek kaszálónak használtatván széna termelésre szolgálnak. Az ily területekről, a mennyiben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mezőgazdáink figyelmét azon szikes területekre vezetni, melyek kaszálónak használtatván széna termelésre szolgálnak. Az ily területekről, a mennyiben"

Átírás

1 A szikes föld. Magyarország rónáin és hullámos sőt dombos részeiben a szikes talaj nem foglal el ugyan oly nagy kiterjedésű területeket mint a futó homok, mindazonáltal oly jelentékeny, hogy több száz. sőt több ezer holdra is kiterjed, s ennélfogva nemcsak a mezőgazda hanem az erdész figyelmét is a legnagyobb mérvben megérdemli. A szikes föld alkatrészei a legtöbb esetben igen kötött agyag és sziksó lévén, természeti sajátságánál fogva, ott, hol a rónaság hullámos vagy dombos vidékein a legalantabb fekvő helyeket foglalja el, közönségesen vizenyős helyeket sőt tavakat is képez. Ezeknek czélszerü hasznosítására gondolni fájdalom, egyelőre alig lehet; mert azon esetben is, hogy ha a vizet csatornázás által képesek lennénk lecsapolni, az ily féle talaj egyrészt kötöttségénél, másrészt nagy mérvű sziktartalrhálfál fogva bármi némíí növén\ r zet tenyésztésére egészen alkalmatlan. A lecsapolást már csak azon oknál fogva sem tartom czélszerünek, mivel a rendesen erdőtlen és vizszegény rónaságon a tavak lápok sat. előnyös befolyást gyakorolnak a légkör nedvességére s némileg a vízhiányt is pótolják, sőt mint természetes halastavak sem haszontalanok teljesen, sőt a nagyobb kiterjedésüekben a mesterséges haltenyésztés biztos sikerre és jövedelemre nyújt kilátást. Az ily sziktartalmu tavakról csak azon oknál fogva tartottam czélszerünek említést tenni, minthogy ezek a siklóidon fekvő erdők között is előfordulván, némileg az erdészet körébe vágnak. Sokkal nagyobb fontossággal bir az erdészre nézve a szárazabb sziktartalmu agyag föld a mely kissebb nagyobb mértékben más term')íöld>u 1 elegyítve lévén, többé vagy kevésbe

2 termékeny :.sőt oly föltétlen erdő talaj*) melynek alsó rétege szikes és terméketlen agyag föld, mig ellenben felső rétegét termőföld képezi, melynek sekélyebb vagy mélyebb voltától a terület kissebb vagy nagyobb termőképessége függ. Valamely területnek hasznosítása mellőzhetetlenül szükségessé teszi a lehető legczélszerübb üzemrendszert, megfelelő vágás forgást és oly fanemek tenyésztését, melyek természeti sajátságuknál fogva a. szóban lévő talajon legczélszerübben tenyészthetők; ennek folytán a következőkben szólani fogok azon fanemekről, melyek sziktartalmu talajon jó sikerrel tenyészthetők, és azon üzemrendszerről és vágásforgásról mely a legalkalmatosabb. Azon fanemek közé, melyek a mélyebb rétegű és szikes aljréteggel biró területeken a többi fanemekhez képest legjobb sikert engednek reménylenünk, számithatók: a kocsányos-magyal- és a csertölgy, a közönséges szilfa a hárs, a mezei juhar és a vad körte; ellenben sekélyebb termőréteggel biró szikes alj rétegű agyagon egyedül a kocsános- magyal- és csertölgy a szil és vadkörte képes megélni és némi előnnyel tenyészni, mig végre az igen szikes és csak kis mértékben felületén termő réteggel biró területeken igen törpe állapotban a kocsános tölgy, meglehetős sikerrel pedig a vadkörte. Megjegyzendő azonban hogy az ily szikes talaj, télen és tavasszal, sőt esős nyarakon át is vizenyős és posványos szokott lenni, s hogy az ily szikes aljrétegü talajon a szálerdő üzemet csak azon esetben lehet alkalmazni, hogy ha a felső termő réteg elegendő mélységgel és vastagsággal bir; ellenkező esetben egyedül a sarjerdő üzem alkalmazható, melynek vágásforgását a szerént a mint sekélyebb vagy mélyebb a szikes aljréteget boritó termőföld ; kell rövidebbre vagy hosszab- ') Föltétlen erdőtalajnak mondani nem tehet, mert ha a termőréteg sekély, hoszfii vágás forgással fát rajta tenyészteni előnynyel nem lehet, mig a mezőgazdasági terményeknek igen kedvezhet Szerk.

3 ra szabni. A Vágásfórgást első esetben egészen 15 sőt 12 évre is le kell szorítani, mig utóbbi esetben 30 sőt néha 40 évre is föl szabad emelni. Az ily területeket rövidebb forgással csertermelésre (Spiegelrinde) a legczélszerübbnek vélem. Azon esetben ha a magasabb korú erdőt sarj üzemre átváltoztatni már nem lehetne és ez oknál fogva a felújítás kedveért a szálerdőüzem megtartása és behozatala egyidőre szükségessé válnék, az értések kedvéért való irtást és mezőgazdászán czélokravaló használást nem ajánlhatom, mert az egyrészt a talajt termőképességétől fosztaná meg, másrészt pedig az alatta lévő szikes agyagot szántás alkalmával a termőréteggel összekeverné sőt a szikes aljréteg felülkerekedvén, a legeiégülékenyebb erdei fák tenyésztésére alkalmatlanná tenné. Ezen oknál fogva az ily szikes erdőterületeket a mennyire azt a meglévő fák lehetővé teszik, vető vágások által, ellenben pedig ha ez bármi oknál fogva lehetetlen volna, mesterséges uton szükséges felújítani. - Magától érthető, hogy a foltonként vagy pasztánként való magbevetés alkalmával különös figyelem fordítandó arra. hogy a talajnak csak felső, termőrétege lazitassék meg anélkül, hogy a terméketlen szikes agyag a termőréteggel ősszékévertetnék, vagy felszínre hozatnék. A mély ebi), 14" vastagságot meghaladó termőföldréteggel biró területeket, ha azok czélszerütlen kezelés és korlátlan legeltetés következtében annyira megritkultak, hogy a kevés anyafa a területnek csak csekély részét vethetné be, s ennélfogva költségesertésekhez kellene folyamodni, akkora föld kitisztítása, kellő lazitása az ertési költségek megkímélése, sőt némi haszon elérhetése tekintetéből, előnyös az irtás és felszántás. Ezen közteshasználatnak azonban 2. legfeljebb 3 évnél tovább tartani nem szabad, mivel a hosszabb használat következtében bekövetkező talaj-elsoványodás és kimerülés, több

4 kárt mint hasznot, sőt kedvezőtlen helyi viszonyok között az értések teljes meghiúsulását és elpusztulását is előidézheti. - ") Az egészen sekély termőréteggel biró szikes területeken, sőt olyanokon is, a melyeken a termő földréteg csak foltonként és igen csekélyen létezik, egyedül a vadkörteía bir némi növekvéssel, mely okból csak is a vadkörtefát Jegczélszeriibb tenyészteni. Az ültönczök biztosabb megeredése végett egy kis termő földet a beültetés helyére tenni ajánlható. Azon birtokosok tehát kiknek területein, sőt talán kertjeikben is csekélyebb kiterjedésű szikes területek léteznének, legczélszerübb ha azokat vadkörtefákkal beültetik és nemesítés által gyümölcsösökké átalakítják. Hogy a sik erdők közt levő ily nemű szikesterületek vadkörtefa ültönczök által való befásitása esetére, azokat szinte nemesittetve jövedelmezővé lehetne tenni, kétséget sem szenved, főkép ha az égető szükséggé vált mezeirendőri törvények szigorú alkalmazása által a tulajdon több biztonságot nyerend. Hogy szikes területeken fekvő erdőkben, vagy bárminemű faültetvényekben a legeltetés, főkép a juhok által oly mérvben káros, miszerint minden szorgalom, fáradság és költség hasztalan, miután juhtrágya és vizelet a fák időnek előtti elpusztulását vonja maga után, már múltkori czikkemben kimutattam e lapokban. Véleményein szerint tanácsosabb, sőt jövedelmezőbb lenne az ily területeken, a mennyiben azt a helyi viszonyok megengednék, a fa tenyésztést kellő óvatossággal széna termeléssel kötni össze, s ez által az erdő és kaszáló gazdászatot egyesiteni. Hazafiúi köteleséíremnek tartom ez alkalommal tisztelt *) Az értések czélszerfíbb eszközlése czime alatt kiirtott, és sok helyen szántás vetés alá fogott jelentékeny kiterjedésű erdőterületek, szomorú példát mutatnak az értések körül váló ily téves eljárásról.

5 mezőgazdáink figyelmét azon szikes területekre vezetni, melyek kaszálónak használtatván széna termelésre szolgálnak. Az ily területekről, a mennyiben azt a viszonyok megengedik, a juhokkal való legeltetést távol kell tartani, mert a szikes kaszáiokon a juhtrágya. vizelet, és a letaposás a fiinövésre oly kártékony befolyású, hogy annak következtében a nemesebb fűnemek a legnagyobb részben elpusztulnak, sőt némely esőszegényebb években a kaszálás is lehetetlenné válik. Ezen állításomra a kezelésem alatt áló pagonyban lévő és a juhok iegelése előtt kaszálóképen haszrált területek elvitázhatlan tanúságot nyújtanak. Ezeket jelenleg nem csak hogy kaszáltatni nem lehet, de a nemesebb fünemeknek nagy része a juhiegeltetés folytán kiveszve, a silányabb fünemeknek engedetttért, mely utóbbiakis igen rövid életnek örvendve, hamarébb kiszáradnak mintsem hogy a területet kaszáltatni lehetne. Hogy a juhok általi legeltetés nem csak az erdőtenyésztésre tle a széna termelésre is káros, erről egy vagy két évi próba által meggyőződést szerezhet bárki, hogy ha a szikes kaszálónak fele részét a használás után mint szokás tavaszig, vagy egészen Sz. Györgynapig legeltetéstől eltiltja. A következés bizonyára az lesz, hogy azon területen, mely a juhok általi legeltetésnek voltkitéve, sokkal kevesebb és rosszabb fű,- ellenben a legeltetett területen sokkal több és jobb fű fog teremni; sőt fordulhatnak elő oly évek is a midőn a juhok által legeltetett területen épen semmi, ellenben a legeltetéstől elzárt területen még mindig kielégitő füvet lehet kaszálni. A fenntebb leirt szikes talajon kivül létezik még mélyebb rétegű szikes agyag föld, a melyen mivel hogy lejtőkön fekszik, és róla a nedvesség a hó és esőviz sebesen leszalad, a többiekhez képest tehát száraz lévén ; a kocsános- magyal- és csertölgy és a juharfa sehogy sem tenyészik, úgyannyira, hogy kezelésem atatt lévő pagonyban elődeim által eszközölt vetések sőt ültetések is rövid ideig kinlodva, kivesztek. Az ily

6 területen'csak á szil és vadkörtefa tenyészthető, eddigi tapasztalásain) szerint; hiszem ugyan hogy az ily területet jó sikerrel lehetne erdei és fekete fényűvel és akáczfával beerdősiteni, de fájdalom, a gondviselésem allatt álló pagonynak kezelési viszonyai oly szomorú nyomás alatt nyögnek, hogy az illető erdész annyi hatáskörrel sem bir, hogy csak 10CÜ ölnyi tér sem áll rendelkezésére, melyen tanulmányozás czéljából, ha saját költségén is, kísérleteket tehetne. Mindenesetre érdekes lenne az utóbbi szikes talajon az erdei és fekete fényűvel, akáczezal söt nyárfa nemekkel kísérleteket tenni. Láng Gábor. Er dészeti ösztöndíjaink. Az erdőszeti szakképzettség egyik igen lényeges előmozdítói az ösztöndijak. Ezek segitségével lehetővé válik, líögy azon szegény ifjak, kiket a sors anynyi vagyonban sem részesített,. hogy az emberi általános előismeretek megszerzése után hivatásuk szerént választhatnák azon életpályát, melylyel tehetségeiket a közjó érdekében legelőnyösebben érvényesithetik, megszerezhetik azon ismereteket, melylyekkel nem csak maguk egyéni jövőjét lesznek képesek biztosítani, hanem e mellett a. közügynek is hasznos szolgálatott tehetnek. Ha valahol szükség van az erdészeti ösztöndíjakra ugy ez, miután erdőtisztjeink fizetése sem igen ismerhető korunkban csábitónak, különösen áll a magyar birodalomra, nevezetesen pedig Magyar és Erdélyországra. Nálunk a belterjes erdőkezelés általában véve csak most kezd fejlődni, s erdőbirtokosaink leghagyökb része, ide nem számítva az állam erdőségeket, csak most kezdi a valóban szakszerű erdőgazdálkodás szükségét komolyan érezni. A szakszerű kezelés szükségessének elismerése azonban magában véve az erdeket illetőleg nem elég- 36

A szil és éger csemetéinek kertekben való neveléséről.*)

A szil és éger csemetéinek kertekben való neveléséről.*) A szil és éger csemetéinek kertekben való neveléséről.*) Jelige: Mesterünk a természet, tőle tanuljunk. A szilnek több faja közül legelterjedtebb a közönséges (mezei) szil (Ulmus campestris L. Feldűlnie),

Részletesebben

Munkásvédelem. Küzdelem a foszfornekrosis

Munkásvédelem. Küzdelem a foszfornekrosis 254 Munkásvédelem. Küzdelem a foszfornekrosis ellen. A Törvényes Munkásvédelem Magyarországi Egyesülete, mely mint a Nemzetközi Törvényes Munkásvédelmi Egyesület*) magyar osztálya alakult meg, nemcsak

Részletesebben

EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ

EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ RUDOLF STEINER: EGY ÚT AZ EMBER ÖNMEGISMERÉSÉHEZ Nyolc meditációban Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Rudolf Steiner: Egy út az ember önmegismeréséhez 2 A mű eredeti címe: Ein Weg zur

Részletesebben

René Descartes Elmélkedések az elsô filozófiáról, amelyekben bizonyítást nyer Isten létezése s a léleknek testtôl való különbsége

René Descartes Elmélkedések az elsô filozófiáról, amelyekben bizonyítást nyer Isten létezése s a léleknek testtôl való különbsége René Descartes Elmélkedések az elsô filozófiáról, amelyekben bizonyítást nyer Isten létezése s a léleknek testtôl való különbsége ford. Boros Gábor Szinopszis és az első két elmélkedés (12)Az itt következô

Részletesebben

VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS?

VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS? VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS? AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓ MAGYAR CSOPORTJÁNAK ANKÉTJE BERZEVICZY ALBERT ELŐSZAVÁVAL ÍR TÁ Κ ALBRECHT FERENC, BÚZA LÁSZLÓ, FÖLDES BÉLA, GRATZ GUSZTÁV, GYÖMÖREY GYÖRGY,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön

Új utak. a mezõgazdaságban. Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés lehetõsége az Alföldön A projektet támogatta az EURÓPAI UNIÓ www.energiaklub.hu Új utak a mezõgazdaságban Az energetikai célú növénytermesztés

Részletesebben

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban

Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Takáts Péter Gondolatok a pénzügyi krízissel kapcsolatban Ha a nemrég lezajlott, de sajnos még messze nem befejeződött, krízis utóéletét megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy a kormányok valójában nem

Részletesebben

A t. ez. gazdák és szőlőbirtokosok figyelmébe. E L ^ g g E C L A I R "

A t. ez. gazdák és szőlőbirtokosok figyelmébe. E L ^ g g E C L A I R VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi márczíus hó 10 én. 20. (566) szám* KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. A* erszágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

Arisztotelész: Nikamakhoszi etika X. 7-9. Fordította: Szabó Miklós

Arisztotelész: Nikamakhoszi etika X. 7-9. Fordította: Szabó Miklós Arisztotelész: Nikamakhoszi etika X. 7-9. Fordította: Szabó Miklós 7. Ha a boldogság az erénynek megfelelő tevékenység, akkor természetesen csak a legtökéletesebb erényről lehet szó, s ez alig lehet már,

Részletesebben

NŐ-EMANCIPATIO. és a győri ismeretterjesztő egyletben 1872-ik deczember hó 15-én. Dr. Pisztóry Mór. Írta. felolvasta:

NŐ-EMANCIPATIO. és a győri ismeretterjesztő egyletben 1872-ik deczember hó 15-én. Dr. Pisztóry Mór. Írta. felolvasta: A NŐ-EMANCIPATIO. Írta és a győri ismeretterjesztő egyletben 1872-ik deczember hó 15-én felolvasta: Dr. Pisztóry Mór. Nyomatott Czéh Sándornál Győrött 1873. Minden kornak vannak oly kérdései, melyek a

Részletesebben

AZ IDŐ ELMÉLETE. AZ Ε TÁRGYRA VONATKOZÓ FŐBB. PHILOSOPHiAI NÉZETEK ISMERTETÉSÉVEL ÉS BÍRÁLATÁVAL EGYÜTT MEGÍRTA

AZ IDŐ ELMÉLETE. AZ Ε TÁRGYRA VONATKOZÓ FŐBB. PHILOSOPHiAI NÉZETEK ISMERTETÉSÉVEL ÉS BÍRÁLATÁVAL EGYÜTT MEGÍRTA AZ IDŐ ELMÉLETE. AZ Ε TÁRGYRA VONATKOZÓ FŐBB. PHILOSOPHiAI NÉZETEK ISMERTETÉSÉVEL ÉS BÍRÁLATÁVAL EGYÜTT MEGÍRTA POSCH JENŐ, SZOLNOKI GYMNASIUMl TANÁR. I. RÉSZ: ELMÉLET. MEGJELENT A MA0Y. TUD. AKADÉMIA

Részletesebben

A közművelődés mint társadalmi feladat.

A közművelődés mint társadalmi feladat. A közművelődés mint társadalmi feladat. 1. Annak az előadássorozatnak, amelyet az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya rendezett, ez az utolsó előadása. Az előbbi

Részletesebben

Közkötelező v. kényszer- önkéntes biztosítás

Közkötelező v. kényszer- önkéntes biztosítás Biztosítás Feladata, hogy kárpótolja az egyeseknek azokat az anyagi károkat v. veszteségeket, melyeket véletlen, el nem hárítható esemény, többnyire elemi csapás, baleset, idő előtt való elhalálozás által

Részletesebben

A biotömeggazdálkodás szerepe. 1.a vízgazdálkodás lehetőségeit földünkön a biotömeggazdálkodás minősége határozza meg;

A biotömeggazdálkodás szerepe. 1.a vízgazdálkodás lehetőségeit földünkön a biotömeggazdálkodás minősége határozza meg; A biotömeggazdálkodás szerepe A biotömeggazdálkodás még ma is egy teljesen félretett ill. meg nem értett tudományos és műszaki tevékenység. Eddig nem találkoztam egyetlen olyan elismert szakemberrel, aki

Részletesebben

Harry Benjamin. TÖKÉLETES LÁTÁS szemüveg nélkül. A szerző első kiadáshoz írt előszava

Harry Benjamin. TÖKÉLETES LÁTÁS szemüveg nélkül. A szerző első kiadáshoz írt előszava Harry Benjamin TÖKÉLETES LÁTÁS szemüveg nélkül Nem tudom megmondani, hogy rövidlátóként jöttem-e a világra vagy sem. Egy azonban biztos: az iskolában már az első napon észrevették, hogy csökkentlátó vagyok.

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS BESZÉDE A HADER Ő MEGAJÁNLÁSA CÉLJÁBÓL 1848. JÚLIUS 11-ÉN

KOSSUTH LAJOS BESZÉDE A HADER Ő MEGAJÁNLÁSA CÉLJÁBÓL 1848. JÚLIUS 11-ÉN KOSSUTH LAJOS BESZÉDE A HADER Ő MEGAJÁNLÁSA CÉLJÁBÓL 1848. JÚLIUS 11-ÉN Részlet Uraim! Midőn a szószékre lépek, hogy Önöket felhívjam, mentsék meg a veszélyben levб hazát, e pereznek irtózatos ünnepélyessége

Részletesebben

Sieyés: Mi a harmadik rend?

Sieyés: Mi a harmadik rend? 36 II. fejezet: 1789 forradalmai A régi rend felszámolása 11. Sieyés: Mi a harmadik rend? 1789. január Emmanuel Joseph Sieyés abbé, chartres-i püspöki helynök kiváltságok ellen írt röpirata rendkívül népszerűvé

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé

Áttekintés. Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Áttekintés Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé Overview Understanding the Brain: Towards a New Learning Science Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés ERDŐS TIBOR A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés 1. Bevezetés Az 1930-as évek éles választóvonalat alkotnak a közgazdasági gondolkodásban. Eddig, vagyis a közgazdaság-tudomány megszületésétől

Részletesebben

Nem titok, hogy ki mennyit fizet!

Nem titok, hogy ki mennyit fizet! IT Hány biztosításközvetítő használja a rendszert, és mennyit fizetnek ezért? Jelen pillanatban az összes SK Trenddel szerződött biztosításközvetítő által fizetett havi díj átlaga 15 ezer forint. Havonta

Részletesebben

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE

MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE MŰVELÉSBŐL KIVONT TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA, ERDŐSÍTÉSE Készítette: Az Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség megbízásából, az Állami Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit.

Ezeknek az elveknek és érdekeknek szempontjából vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke feltételeit. Védőbeszéd Trianonban szerző: Apponyi Albert Elhangzott: 1920. január 16. Igen tisztelt Elnök úr, Uraim! Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére.

Részletesebben

A teljes tudománytan alapja

A teljes tudománytan alapja JOhANN GOttlieB FiChte A teljes tudománytan alapja ELSŐ RÉSZ a TElJEs TudományTan alaptételei 1. Az első, teljességgel feltétlen alaptétel Fel kell kutatnunk minden emberi tudás abszolút első, teljességgel

Részletesebben

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004.

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Összeállította: dr. Baranyi Tamás és dr. Varga Zoltán Borítókép: Korompai Tamás Témafelelős a KvVM Természetvédelmi Hivatalnál:

Részletesebben

A JELZÁLOGJOG NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE

A JELZÁLOGJOG NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE GÁRDOS ISTVÁN A JELZÁLOGJOG NÉHÁNY AKTUÁLIS KÉRDÉSE 1. Bevezetés Ez év nyarán a kormány az Országgyűlés elé terjesztette a Polgári Törvénykönyv zálogjogi szabályainak átfogó módosítására irányuló javaslatát.

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

AZ ÖNVALÓ ÉS AZ ISMERETELMÉLETI KORLÁTOK*

AZ ÖNVALÓ ÉS AZ ISMERETELMÉLETI KORLÁTOK* Carl Gustav Jung AZ ÖNVALÓ ÉS AZ ISMERETELMÉLETI KORLÁTOK* Amint már többször is volt alkalmam jelezni, a lapisról szóló kijelentések pszichológiai szempontból az önvaló archetípusát írják le. Ugyanakkor

Részletesebben