A sertéshízlalás. 1 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A sertéshízlalás. 1 )"

Átírás

1 A sertéshízlalás. 1 ) Talán európaszerte seholsem játszik oly fontos szerepet a sertéshízlalás mint nálunk Magyarországon, részint mert saját magunk zsirosan szeretünk fızni és csak a disznózsírral fıztet eszszük meg, részint pedig, mert külföldön is hova-tovább terjed a disznózsír használata s a magyar sertés, a magyar disznózsír mindenütt jó keresletnek örvend. Bár idıközönkint itt-ott a hizósertések kivitele megszoritásokban részesíttetik, annak daczára kivitelünk miként arra Magyarország sertéstenyésztésének tárgyalásánál rámutattunk csaknem állandóan jelentékeny, s ezért egyrészt; másrészt pedig azért, mert a belföldi zsírfogyasztás is igen nagy, a sertéshízlalássali foglalkozás annyival is jövedelmezıbb szokott lenni, mert hazai viszonyaink közepette a külföldhöz aránylag a hízlaláshoz szükséges anyagok elég olcsón szerezhetık be, de meg a kicsinyben való házi hízlalásnál sok mindenféle olyan anyag is kinálkozik takarmányul, amely különben mint értéknélküli kárba vész; ezen körülményt is szem elıtt tartva, tehát elmondhatjuk, hogy különösen kisgazdaságokban a sertés az az állat, melynek tartása a legkevesebb költséggel jár, következésképen aránylag a legjövedelmezıbb is. A sertés tudvalevıleg igen nagy mennyiségü tápláló anyagot képes fölvenni s ennek következtében gyorsabban is hizik egyéb házi állatoknál. S amennyire csak lehet, a hízlalást forcirozni is kell; mert minél rövidebb ideig tart az, az eredmény annál kielégitıbb leend. A dolog ugyanis úgy áll, hogy minden állat bizonyos mennyiségü takarmányt testének fentartására igényel, így nevezetesen az anyagcserére. E tekintetben a hizósertésnél sincs kivétel, s így az is a hizás egész tartama alatt a fölvett takarmánynak egy igen jelentékeny részét anyagcserére, hıképzésre fordítja, vagyis a fölvett takarmánynak csak egy része fordíttatik zsírképzésre. Nagyon természetes tehát, hogy minél hosszabb ideig tart a hízlalás, annál több takarmány használtatik fel a test mindennapi szükségletére, következésképen az az intensiv hízlalási mód tekinthetı legjobbnak, amely mellett a sertés legrövidebb idı alatt kihizik. A hízlalás által ugyanis tulajdonképen zsírképzıdés czéloztatik, legalább nálunk Magyarországon, hazai sertéseinkkel. Senkisem fog péld. hároméves mangalicza-ártányokat azért hizóba állitani, hogy nagytömegő húst nyerjen; húsnyerés szempontjából mindenkor csak süldıket czélszerü hizóba fogni és ezeket is félig hizottan leölni. A teljesen kifejlıdött sertés hízlalásának czélja zsírképzés és hiába is tőznık ki egyéb czélt, mert igaz ugyan, hogy a hízlalás elsı idıszakában hússzövet is képeztetik, ámde a második idıszak második felétıl kezdve jóformán kizárólag csak zsírszövet rakódik le, és pedig nemcsak a bır alá, hanem az izomszövet közé mindenütt oly nagy mennyiségben, hogy a tökéletesen kihizott sertés húsa teljességgel élvezhetetlenné válik mint olyan, s értékesiteni legnagyobbrészt csakis kiolvasztás útján lehet. A hizásra hajlammal biró sertésnél ugyanis nemcsak a bır alatt, hanem a test csaknem összes szöveteiben és szerveiben; utóbbiakban nemcsak a felszinen, hanem belsejükben is kisebb-nagyobb mennyiségü kötıszövetet találhatunk, mely hízás közben nagymennyiségü zsírsejtet fogad magába, úgyannyira, hogy egy kihizott sertésnél a zsír súlya a test súlyának %-át teszi ki, holott sovány sertésnél a test súlyának 20 %-a sem mindenkor éri el a zsír súlya. A zsírképzıdés a hizás egy bizonyos fokáig egyenletesen történik, és pedig meglehetıs rohamosan, úgy, hogy a test súlya a hízlalás kezdetén nagy mérvben növekszik. Majd azonban csökkenés áll be s az intensiv takarmányozás daczára kevesebb zsír rakódik le. E körülménynek oka abban keresendı, hogy a test üregei és hézagai zsírral megtelvén, a további 1 Mutatvány Kovácsy Béla és Monsostori Károly A sertés, annak tenyésztése és hizlalása czimü, sajtó alatt levı munkájukból.

2 lerakodás bizonyos ellentállásra talál, tehát akadályba ütközik, vagyis annál lassabban halad elıre a hizás, minél inkább kihizott már a sertés, úgyannyira, hogy egy bizonyos fokon túl való hízlalás költsége nem áll arányban a további haszonnal, vagyis a túlhizott sertés nem nyujt olyan hasznot, mint az alig hizott. A mondottakból is kitünik tehát, hogy a hízlalásnál három idıszakot szokás megkülönböztetni, a hizás fokát és a testben végbemenı folyamatot tartva szem elıtt; azért pedig, mert ezen idıszakokhoz mérten a takarmányozásnak is más és másnak kell lenni. Természetesen ezen idıszakokat egymástól valamely éles határ által megkülönböztetni nem lehet, de nem is szükséges, mert a test súlyából és teriméjébıl, vagyis a hizás fokáról következtetni lehet arra, hogy mely idıponton túl leend szükséges kisebb teriméjü takarmányt nyujtani a hizónak. A hízlalás elsı idıszakában a sertés rendesen igen mohón eszik s a takarmányfélékben egyáltalán nem válogatós. Ilyenkor tehát kevésbé értékes és általa kevésbé kedvelt takarmányféléket is nagyobb mennyiségben nyujthatunk neki, aminı péld. a moslék, burgonya, sörgyári hulladék stb., melyek azonban semmiesetre sem egymagukban, hanem egyéb takarmányfélékkel, nevezetesen zúzott árpával avagy tengeridarával keverten nyujtandók; súlyt fektetvén az ilynemő keverékeknél arra is, hogy azok elegendı mennyiségü proteint tartalmazzanak, amennyiben miként annak helyén rámutattunk a proteinatok nemcsak a szervképzés, hanem a zsírképzésnél is igen fontos szerepet játszanak, s ezért fektetendı súly arra, hogy ilyenek elegendı menynyiségben a takarmányban feltalálhatók legyenek. Wolff Emil azt találta hogy hizósertéseknek legmegfelelıbb a hízlalás elsı idıszakában az olyan takarmánykeverék, mely minden 1000 k / g élısúlyra 5 k / g fehérjét tartalmaz és az arány benne 1: 5.5-hez. Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan takarmánykeveréket, mely az 5 k / g fehérjetartalom mellett a kivánt arányt is mutatja. Naponta és 1000 k / g élısulyra. Szerves anyag Fehérje Szénhydrat és zsír Alaptakarmány Tengeri 35 k/g Takarmányrépa Sójabab-dara Összesen Táparány 1: 5.5 II. árpa 10 (mind kilogrammonkint), tengeri 25, sójabab-dara 6.75, burgonya (gızölve) 5; III. tengeri 30, savó 20, búzakorpa 6, bükkönydara 6; IV. tengeri 25, burgonya (gızölve) 20, borsódara 10; V. tengeri 20, burgonya (gızölve) 30, tengeridara 8, takarmány-húsliszt 3; VI. tengeri 32, tök 60, sójabab-dara 6. Miután azonban a hízlalásnál oly nagy szerepet játszik az elıállitási ár, vagyis a hízlalásnak költsége, nagyon természetesen ki-ki azon takarmányt fogja hízlalóul választani, mely részére a legjutányosabb, s így a fentebb elsorolt takarmányokon kivül sok egyéb is használható hízlalásra, sıt miként a belföldi etetési kisérletek bizonyítják a táparány szők voltára sem szükséges oly kiváló nagy súlyt fektetni, amennyiben az eredmény akkor is kielégitö leend, ha miként a tengeriben is az arány 1:7-nél nem szőkebb. De már azután ennél nyiltabb arányu keverékek eredményre nem vezetnek, s így péld. tisztán burgonyával való etetés rationális nem lehet. Nyiltabb aránya takarmány etetésénél is fıdolog marad nagyobb mennyiségü szerves anyagnak a testbe való juttatása k / g élısúlyra 366 k / g szerves anyag egyáltalán nem sok; szükségli ezt a sertés azért, hogy egyrészt gyomra a nagyobb mennyiségben fölvett tápláló anyag megemésztésére ingereltessék, másrészt pedig, hogy gyomra és belei lehetıleg kitágíttassanak.

3 Bár a hízlalás elsı idıszakában a test térfogatának, gyarapodását nem veszszük is észre, mégis a hizás gyorsan halad elıre, mi a test súlyának rohamos növekedéséböl, tehát a sertés idıközönkinti lemérése által leend szembeötlı. Akkor, amikor a test teriméje is nagyobbodni kezd, beáll a hízlalás második idıszaka, amidın még inkább súly fektetendı arra, hogy a zsírképzésre alkalmatos takarmány nyujtassék a hizónak, mert ezen idıponttól kezdve már inkább zsírra hizik az állat, ami abból is következik, hogy testsúlyának gyarapodása nem áll arányban testi tömegének gyarapodásával. Bár a fehérjefélék jelentékenyen járulnak a zsírképzéshez; úgy látszik (speciálisan a sertéseknél) a zsírok és szénhydratoknak e tekintetben fontosabb szerepkörük van; legalább az eddig megejtett gyakorlati kisérletek mind erre engednek következtetni. Vagyis a hízlalás második idıszakában a tápláló anyagok arányát nem szőkiteni, hanem ellenkezıleg tágitani czélszerü, s míg az elsı idıszakban olyan takarmánykeveréket nyujtottunk a sertésnek, melyben az arány 1:5-höz vagy csak valamivel nyiltabb volt, addig a második idıszakban olyant nyujtsunk, melyben az arány 1:6-hoz, de sıt 1:7-hez vagy 8-hoz; az emészthetı fehérje pedig 1000 k / g élısúlyra nem több 4 k / g -nál. Ilyen takarmánykeverékeket a következıkben mutatunk be: Naponta és 1000 k / g élısulyra. Szerves anyag Fehérje Szénhydrat és zsír Alaptakarmány Tengeri 34 k/g Sójabab-dara Összesen Táparány 1:6.0 II. tengeri 24 (mind kilogrammonkint), árpa 10, cserebogár (frissen) 9, tengeri 30, bükkönydara 7; III. árpa 30, tarlórépa 20, borsódara 7; V. tengeri 25, rozs 5, rozskorpa 6, lefölözött tej 20. Figyelemmel tekintve át az itt felhozott példákat, kitünik, hogy súly van fektetve a takarmány kisebb teriméjére és concentráltabb voltára is; míg az elsı idıszakban 36 k / g szerves anyag nyujtatott, addig e második idıszakban csak 31 k / g lesz nyujtva. S ezt szem elıl téveszteni sohasem volna szabad, mert a hizás folyamán hova-tovább több és több zsír rakódik le a szövetek közé s a szervekbe, aminek következményeképen a test üregei s így a hasüreg is folytonosan szőkülnek, a gyomornak és beleknek mindig kisebb tér áll rendelkezésére, s így az állat hova-tovább kevesebb takarmányt képes fölvenni. Ezen idıszakban tehát már a burgonya, répa, moslék stb.-nek nagyobb mennyiségbeni föletetése lehetetlen, illetıleg a hizó egyáltalán nem képes ezen takarmányfélékbıl annyit fölvenni, amennyi a hízás fokozódása szempontjából szükséges volna. Mennél inkább közeledik az állat a kihizáshoz, annál inkább a kisteriméjü, de tápláló anyagokban gazdag magvakkali tápláltatást igényli. Általában azt lehet mondani, hogy a hízlalás második idıszakában minden 100 k / g élısúlyra 3 4 k / g szemes takarmányt kell nyujtanunk, ha a hízlalást egyáltalán siettetni akarjuk. A második és harmadik idıszak között még olyan határt sem lehet vonni, mint az elsı és második között, és mindössze azt lehet mérvadóul venni, hogy a harmadik idıszak akkor áll be, midın a sertés már annyira hizott, hogy a mozgás nehezére esik. A harmadik idıszakban ugyanis a zsír lerakodás már annyira elıhaladt, hogy az állat egészségét, sıt igen könnyen életét is veszélyezteti, ha t. i. oly sokáig folytattatik a hízlalás, míg a sertés takarmányt egyáltalán fölvenni képes. Ebben az idıszakban már az izomszövet is zsirosan elfajul s ennek következtében az egész szervezet annyira elgyengül, hogy a hizó nem képes fekvı helyzetébıl fölkelni, avagy csak mellsı lábaira állva, testének hátsó részét maga után vonszolja. Az izomszövet zsiros elfajulásával párhuzamban az idegzet tevékenysége is alászáll, az állat érzékenysége hova-

4 tovább csökken, úgy nemkülönben a légzıszervek mőködése is, s így a vérnek szénsavtól való megszabaditása nem történik kellı mérvben s az anyagcsere is hiányos leend. Annyira kihízlalni a sertést, hogy az itt felsorolt tünetek elıtérbe lépjenek, nem czélszerü, de nem is szokásos, annyival is kevésbé, mert vérképzési zavarok következtében könnyen elpusztulhat. De meg ez utolsó idıszakban a hizás oly lassan halad elıre, hogy nem is jövedelmezı; már azért sem, mert a teljesen kihizott sertésnek úgy húsa, mint zsírja lágy és kevésbé ízletes szokott lenni. Miután a nagymérvü zsírlerakodás következtében a harmadik idıszakban a gyomornak és beleknek még szőkebb tér jut, a sertés hova-tovább kevesebb takarmányt képes fölvenni, s így a harmadik idıszakban van szüksége a legconcentráltabb, legkisebb térfogatu takarmányra, s míg a második idıszakban 31 k / g szerves anyagot nyujtottunk 1000 k / g élısúlyra, addig a harmadik idıszakban k / g -nál többet ne adjunk s a fehérjemennyiséget is k / g -ra szállítsuk le, úgy azonban, hogy a takarmánykeverékben a tápláló anyagok aránya 1:6.5-nél ne legyen szőkebb, de sokkal tágabb sem. Ezen elv szerint összeállított néhány takarmánykeveréket az alábbiakban mutatunk be: Naponta és 1000 k / g élısulyra. Szerves anyag Fehérje Szénhydrat és zsír Alaptakarmány Tengeri 26 k/g Sójabab-dara Összesen Táparány 1:6.5 II. tengeri 20 (mind kilogrammonkint), burgonya (gızölve) 16, sójababdara 2; III. tengeri 23.5, borsódara 4; IV. árpa 20, rozs 5, borsódara 3; V. tengeridara 15, burgonya (gızölve) 20, disznóbab 6; VI. gızölt tengeri 14.75, bükkönydara 3, savó 5. Ha az ilynemő keverékek etetésétıl eltekintünk és tisztán csak szemet akarunk etetni, akkor legmegfelelıbb ez idıszakban az árpa- és tengeridara. Ami már mostan a hízlalás egész tartama alatt szükségelt takarmány mennyiséget illeti, arra nézve egy táblázatot mutatunk be az alábbiakban, melyet Lawes adatai nyomán állitottunk össze. (Lásd 541. oldalon.)

5 E kisérletek azt látszanak bizonyitani tehát, hogy a takarmányfogyasztás a hizás kezdetén a legnagyobb s azután következetesen apad. Bár nincs okunk a kisérlet hitelességében kétkedni, mégis a mindennapi tapasztalat, de meg a kıbányai hízlalási kisérletek is azt mutatják, hogy a takarmányfogyasztás nem a hízlalás kezdetén legnagyobb. A dolog azonban oda magyarázandó, hogy Lawes valószinüleg már jó húsban levı, a hizásra elıkészitett állatokat használt kisérleteihez, ami azután a dolgot lényegesen megváltoztatja. Mert tényleg köztudomásu, hogy a hizóba fogástól hat hétig, két hónapig, sıt - miként az alábbi táblázat mutatja az elsı három hónapban hova-tovább nagyobb mennyiségü takarmányt fogyasztanak a hizók és súlyszaporulatuk is a harmadik hónapban legnagyobb. A fentebbi táblázatban a hizott sertések 1885-ki nemzetközi tárlatának catalogusából állitottuk össze. Alig hinnık, hogy ez adatok teljesen pontosak volnának, mert a kisérletek igen nagyban eszközöltettek s inkább arra szolgáltak, hogy kideríttessék: mely tenyészetek szolgáltatják a legjobb hizókat. Mindamellett nagyban és egészben az adatok megbízhatók, s azért is közölnünk kell, mert más hazai adatok rendelkezésünkre ezidıszerint még nem állanak. Kitünik tehát e táblázatból, hogy a sertések átlagosan 4 5 k / g tengerit fogyasztottak, s míg az elsı hónapban a napi adag csak egy esetben érte el a 3.5 k / g -ot, addig a harmadik hónapban a páronkinti fogyasztás a 7.6 k / g -ot is elérte. A nagyobb mennyiségben fogyasztott takarmánynyal karöltve természetesen a súlyszaporulat is nagyobb volt, s míg az elsı hónapban egy-egy pár sertés k / g -ot súlyosbodott, addig a harmadik hónapban 55 k / g súlyszaporulat is mutatkozott. Ez adatok tehát megczáfolni látszanak azon theoriákat, melyek a hízlalásra vonatkozólag eddig felállítva lettek, s melyeket mi is fentebb érintettünk. S tényleg a sertéshízlalás terén még sok homályos pont van, melyeket megvilágitani csak évek során át végzett pontos vizsgálatok és kisérletezés által lehet. Ámde a fenti, homlokegyenest ellenkezı adatokat tekintve, nem szabad figyelmen kivül hagyni azt, hogy Kıbányára sovány és fiatal süldısertések állíttattak be, s ezeknél a fokozódó takarmányfogyasztás könnyen megmagyarázható, míg viszont a Lawes által kísérletre használt, elızetesen jól táplált öreg sertéseknél a csökkenı takarmányfogyasztást. Lawes kisérletei alkalmával azt is tapasztalta, hogy a hízlalás vége felé a keményitı- és zsírtartalmu takarmányfélék iránt nagyobb szükségletet mutattak a sertések, mint proteindús takarmány iránt.

6 Úgy a kisérlet kezdetén, mint befejeztekor vágási próba eszközöltetett, s ez alkalommal találtatott, hogy 100 font tartalmazott: Összes vízmentes ásványi víztartalom protein zsír alkatrész sovány sertésben 60.3% 34.9% 58.7% 6.7 font kövér Hizás közben tehát felnıtt sertéseknél egyedül a zsír az a szövet, mely szaporodik, és pedig a többi szövetek rovására is. A hízlalás egész tartama alatt elfogyasztandó takarmány mennyiségére elsı sorban is az van befolyással, mily fokig kivárjuk a hízlalást folytatni. Árpára vagy tengerire, nagy átlagban értve, 4 7 q-ra van szüksége egy tökéletesen kifejlıdött sertésnek, hogy teljesen kihízzon. Kıbányán péld. egy pár egyéves sertésre 8 q, kétévesre páronkint 12 q eleség számíttatik, melylyel elıbbeniek 165 napi hízlalás után 180 k / g súlyszaporulatot, utóbbiak ugyanannyi idı alatt k / g súlyszaporulatot mutatnak. A hízlalás folyamára azonban nem egyedül az eleség mennyi- és minısége képez elhatározó befolyást, de befolyással van arra az etetés ideje, az istálló minısége, hımérséklete, az ápolás is. Nálunk Magyarországon nagyobb hízlaldákban naponta kétszer (például Kıbányán); házilag való hízlalásnál háromszor szokásos etetni. A háromszori etetés téli idıben elegendınek is mondható, a kétszeri etetés azonban határozottan kevés, és meg vagyunk gyızödve, hogy ott, ahol a kétszeri etetés szokásos, a háromszori etetést behozva, jobb eredmények éretnének el. Naponta négyszeri etetésnél is elegendı ideje van a sertésnek egyik etetéstöl a másikig a fölvett takarmány kihasználására, föltéve, hogy a beosztás jó. Így péld. ott, ahol reggel 4 órakor, délelıtt 10 órakor, délután 3 órakor és estve 7 órakor lesznek etetve a sertések, kétséget nem szenvedıleg gyorsabban fognak azok kihízni, mint kétszeri etetés mellett. Kétszeri etetésnél a sertés egyik etetéstıl a másikig nagyon kiéhezvén, igen mohón és nagymennyiségü takarmányt vesz fel, ami egyik oka a hizás közben oly gyakran jelentkezı emésztési zavaroknak. Ha tehát nyáron hízlalunk sertéseket, a négyszeri takarmányozásnak mindenesetre nyujtsunk elınyt, s télen is takarmányoztassunk háromszor, mert a többszöri takarmányozással járó némi többköltség busásan megtérül az elért jobb eredménynél. Az etetési órát pontosan be kell tartani, mert így a sertés hozzászokván a rendes idıbeni evéshez, jobban kihasználja a takarmányt, mintha egész nap benne turkál és gyomra mindig telve van. Megfigyelendı továbbá, hogy az elébe tett takarmányt elfogyasztja-e mind vagy sem. Ha takarmányt visszahagy, az annak a jele, hogy az nem elég concentrált; ilyenkor tehát concentráltabb takarmányt kell neki nyujtani, sıt miként már hangoztattuk is különösen a hízlalás vége felé csakis szemes takarmány, az is czélszerüen elıkészítve alkalmas részére. Hízlalásra legalkalmasabbak a miskárolt koczák és az ártányok. A nemi szerveitıl csak részben is megfosztott sertés nagy átalakuláson megy keresztül; természete nyugodtabb, vérmérséklete csendesebb lesz, s ez okokból kifolyólag gyorsabban fog hízni, mint a nemzı szerveitıl meg nem fosztott sertés, melynél a dúsabb tápláltatás a nemi ösztön gyakoribb fölébredését eredményezi, ami azután a hizás folyamatára zavarólag hat. A nyugalomadás ugyanis véghetetlen fontossággal bir a hizás folyamatára. Az a sertés, mely folytonosan zavarva, nyugtalanítva lesz, kétszer annyi ideig fog hízni, mint az a társa, melynek nyugalmas, csendes tartózkodási helye van. A sertés már természeténél fogva is nyugalmat, csendet kedvelı állat s különösen a hizó a fölvett takarmányt jól csakis úgy fogja értékesiteni, ha evés után saját maga készitette ágyban heverve végzi az emésztést, s már ezért is czélszerü a hizóistállókat vastag homokréteggel ellátni. Hogy azonban nyugvás közben a

7 hizás jobban történhetik, az természetes is, tudva, hogy minden mozgás fokozott anyagcserével van összekötve, tehát nagyobb mennyiségü, fölösleges módoni takarmányfogyasztással. Ott tehát, ahol a hízlalás nagyban eszközöltetik, okvetetlenül szükséges, hogy a hizók teljesen külön istállóba legyenek elhelyezve, amely etetés után elzárható, hogy a sertéseket semmise háborgassa. Az istállóban végzendı munkálatok is úgy osztandók be, hogy általuk a hizók legkevésbé se háborgattassanak. Így nevezetesen az istálló tisztogatása mindig akkor végzendı, mikor a sertések takarmányozva lesznek, hogy azután nyugvás közben háborgatva ne legyenek. Különösen akkor nagyfontosságu az istálló tisztántartása, ha az szalmával lesz almozva, ami különösen télen, nagy hideg esetén kivánatos is, fıleg akkor, ha az istálló hideg. A hideg istálló azonban egyáltalán nem elınyös a hízlalásra. Mert bár a sertés igen vastag isolálóréteggel van a bır alatt ellátva, mégsem elég vastag az arra nézve, hogy a hideget teljesen távol tartsa testétıl; így azután, hogy a hideggel szemben védekezzék, nagyobb mennyiségü hıt kénytelen fejleszteni, a nagyobb mennyiségü hıképzés nagyobb mennyiségü takarmány fogyasztását, és pedig fölösleges módoni fogyasztását vonja maga után. Bár elismerjük, hogy az ú. n. szállások a legolcsóbb hízlaló-istállóul szolgálnak, de nem egyszersmind azt is, hogy a legjobbak. Nem a legjobbak azért, mert télen a hideg ellen, nyáron pedig a meleg ellen nem nyujtanak absolute védelmet. Hogy az elıbbi hátrányos, bár sokan kétségbe vonják, mi részünkrıl határozottan állítjuk. Nem vonja azonban senki kétségbe a nagy melegnek hátrányos befolyását a hizósertésre, s hogy a nap hevének kitett hizott sertés vérkeringési zavarok és esetleg az agybani edényrepedések folytán el is pusztulhat. E körülményt tekintve, a szállások nyáron sem megfelelı hízlalóhelyiségek, amennyiben az istálló legyen az bármilyen egyszerü alkotmány is fellocsolás, nedves homokkali almozás, az ablakokba rakott friss gallyak által mégis csak némileg hősen tartható s mindenesetre jelentékeny védelmet nyujt a forróság ellen. Éjjelre úgy az ablakokat, mint az ajtókat nyitva kell tartani, nappal pedig czélszerüen alkalmazott szellıztetıkkel a légcserét fentartani. Nyáron semmiesetre sem czélszerü szalmával almozni, mert az a hizóknak csak meleget nyujt, hanem homokkal, annak híján pedig semmivel, hogy így a puszta föld is hősitıleg hasson a rajta fekvı sertésre. Nagyon kövér sertéseket forró idıben tanácsos idıközönkint hideg vízzel leöntözni. Télen át legmegfelelıbb istálló-hımérsék a R. A mondottaktól eltekintve azonban, a szállások már csak azért sem a legmegfelelıbb hizóistállók, mert igen világosak s a világosság foka egyáltalán nem szabályozható, holott a hízlalás szempontjából kivánatos volna, hogy a hizóistálló, ha nem is éppen koromsötét, de legalább világos se legyen. A világosság ugyanis befolyással van elsı sorban a szervezet anyagcseréjére, de az idegrendszer mőködésére is, amennyiben élénkitıleg hat mindkettıre, holott a sötétség éppen az ellenkezı hatással van. Igen sok erre vonatkozó kisérlet eszközöltetett immár, melyek mindenike egy és ugyanazt bizonyítja. Még 1842-ben beigazolta Edward, hogy a vízben élı állatoktól, békaporontyok és halpetéktıl megvonva a világosságot, azoknak növekedése nagy mérvben lassíttatott. Három évtizeddel késıbben Moleschott, kit e téren mindenesetre a fıérdem illet meg, bebizonyitotta azt is, hogy a világosság az idegrendszer élénkebb tevékenységét, az izmok téteményképességét fokozza, a hizásra nézve tehát nem elınyös befolyást gyakorol. Kisérletei kideritették, hogy azok az állatok, melyek világosságban tartattak, nagyobb idegizgékonyságot mutattak, nagyobb izomtevékenységet voltak képesek kifejteni, mint az ugyanoly koru, tápláltságu, de sötétben tartott állatok. Azt is ujolag bebizonyitották ezen kisérletek, hogy az anyagcserét, tehát az állat testelemeinek, a sejteknek tevékenységét a világosság annyira fokozza, hogy a világosságban élı állatok egytizenketted egész egynegyed részszel több szénsavat távolitanak el szervezetükbıl, mint azok, melyek sötétben élnek. A szénsavnak nagyobb mennyiségbeni kilehelése valószinüleg azáltal eredményeztetik, hogy világosságon a lélegzés élénkebb,

8 gyorsabb, mint sötétben, miként ez határozottan bebizonyult. Egyidejüleg azonban az is bebizonyult, hogy világosságban nemcsak a szénsav-kilehelés fokozottabb, hanem az élenyfölvétel is, amely körülmény eléggé bizonyítja az egész szervezet fokozottabb anyagcseréjét. Ebbıl tehát az is következik, miként Fibini, Moleschott tanítványa, bebizonyitotta, hogy sötétben az állatok több húst szednek magukra, mintha ugyanazon takarmányt világosságban fogyasztották volna el, éppen azért, mert az égés, az anyagcsere alászállitott, s így a fölvett takarmánynak nagyobb mennyisége rakódhatik le hús és zsír alakjában. Ezen kisérletek világosan amellett tanuskodnak tehát, hogy hizók részére a sötét istálló határozottan elınyösebb és mégis oly kevesen használják ki a tudomány eme vívmányát. Kovácsy Béla.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0 A korpaetetésrıl. Ha a búza- vagy rozsszemnek keresztmetszetét a górcsı alatt vizsgáljuk, elsıben is az epicarpium (külsı gyümölcshéj) felbıre (epidermise) tünik fel, mely alatt közvetlenül laposra nyomott

Részletesebben

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. Általánosan ismeretes, hogy a konkolyt mainapság a trieurök segélyével majdnem az utolsó szemig lehetséges a gabonából kiválogatni. Az ily kitrieurözött

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s A mőtrágyák mikénti alkalmazásáról. Köztudomásu dolog, hogy e lapok szeptemberhavi füzetében a szerkesztık aláirásával egy felhivás jelent meg, mely a gazdaközönséget mőtrágyákkal teendı trágyázási kisérletekre

Részletesebben

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II.

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. Útátjárók. A gazdaság belterületén, úgyszintén a nyilt pályán is a kocsik átjárására a vágányba egyes részeket kell beiktatni, melyeken a

Részletesebben

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VII. évfolyam 6. szám, 2006. június Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén,

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, átmehetünk most már a tulajdonképeni sajtkészitésre,

Részletesebben

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ

INTENZÍV BROILER INDÍTÓ INTENZÍV BROILER INDÍTÓ Cikkszám: 4-131-012-01 Felhasználási javaslat: 0-14 napos korig Háromfázisos etetési technológiát teljes körűen kielégítő takarmány fajtától függetlenül, biztonságos, ellenőrzött

Részletesebben

A sertésistálló és annak berendezése. 1 )

A sertésistálló és annak berendezése. 1 ) A sertésistálló és annak berendezése. 1 ) Daczára a mérsékelt égövnek, amelybe hazánk is beleesik, az istálló nálunk is egy szükséges rosz, ami nélkül nemcsak azért nem lehetünk el, mert idıjárási viszonyaink

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. Mezıgazdasági szakoktatásnak és a praxis. Mezıgazdasági tanintézeteink ellen gyakran hallhatjuk azt

Részletesebben

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl. A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. Lefölözött tej név alatt a fölözetlen tejnek zsíron kívüli alkatrészeit

Részletesebben

A hordókról és bortartályokról.

A hordókról és bortartályokról. A hordókról és bortartályokról. A boraszatban fontos helyet foglalnak e1 a hordók és a bortartályok. A hordók szolgálnak a must erjesztésére, a fiatal borok érlelésére, kifejlesztésére, éppen úgy az érett,

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik.

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekő kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Bár tőrhetı kézi darálógépek léteznek öntésbıl vagy aczélból készült tárcsákkal vagy hengerekkel, melyek igényeinket

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA GYÁRTMÁNYJEGYZÉK A mai rohanó világban egyre gyakrabban érkezik el az a pillanat, amikor összefut a nyál a szánkban és a nagymamáink által elkészített,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-190 /2007/21. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Jakab András (Budapest) eljárás alá vont egyéni vállalkozó ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 1. MINİSÉGÜGY AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 BALATONFÜRED, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZAT@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21.

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekü kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet. VIII. évfolyam. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. Magyar-Óvár, 1890 szeptember hó. Kilenczedik füzet. A gazdasági pénztári számadás berendezésérıl. Minden mezıgazdasági vállalat üzlet természetével

Részletesebben

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 Mezıgazdasági Szemle. Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 A tengeri, kukoricza, málé vagy törökbúza (Zea Mays L.) bizvást hazánk egyik legnagyobb

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI

A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI A ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS ELİZETES EREDMÉNYEI A Romániában 1977. január 5-én tartott népszámlálás elızetes eredményeit a központi népszámlálási bizottság a Revista de statistică 1977. júniusi számában közölte.

Részletesebben

Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl. Tisztelt Betegünk!

Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl. Tisztelt Betegünk! Betegtájékoztató mőtétek és beavatkozások során végzett altatásról és érzéstelenítésrıl Tisztelt Betegünk! Az Ön gyógyulása érdekében mőtéti vagy egyéb eszközös beavatkozásra van szükség. A tervezett beavatkozás

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Tartalomjegyzék... 2... 6 Alapfogalmak tisztázása... 6 Bemelegítés... 11 Nyújtás... 12 Eszközök... 12 Alapozó zsírégetı edzés... 13 Haladó zsírégetı edzés... 14 Naplózás...

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Használati utasítás INSPORTLINE VIOLET vibromasszázsgép

Használati utasítás INSPORTLINE VIOLET vibromasszázsgép Használati utasítás INSPORTLINE VIOLET vibromasszázsgép A SZERVIZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ BIZTOSÍTJA! Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 sztergom tel/fax: +36(06)33 3132, mobil:

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó;

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó; Gazdasági élet Hollandiában. Hollandia és Belgium, valamint Észak-Francziaország ama szerencsés vidékek közé sorozhatók, ahol a mezıgazdaság magas és nagyszerü fejlettségnek örvend. Talán Lombardia kivételével,

Részletesebben

1876. évi XIV. törvénycikk A közegészségügy rendezésérıl. I. rész Egészségügyi intézkedések

1876. évi XIV. törvénycikk A közegészségügy rendezésérıl. I. rész Egészségügyi intézkedések 1876. évi XIV. törvénycikk A közegészségügy rendezésérıl I. rész Egészségügyi intézkedések I. fejezet Átalános határozatok 1. A közegészségügy vezetése az állami igazgatás köréhez tartozik. 2. Mindaz,

Részletesebben

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl.

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. V. Arankarosták. 1. Magyar-óvári arankarosta. A gépkisérleti állomás már néhány év óta egy, az egyszerüséget és czélszerüséget magában foglaló arankarostáló

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. A nyári istállózás és a takarmánytermelés. Mintegy 25 év elıtt a müveltebb nemzetek gazdasági irodalmát végig járta a marhaállomány száraztakarmánynyal való nyári etetésének

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése

6. FEJEZET. A nyúl felnevelése 6. FEJEZET A nyúl felnevelése 6.1 A szopósnyulak nevelése 6.1.1 Tejtermelés A szopósnyulak 19-21 napos korukig kizárólag tejet fogyasztanak. Életbemaradásuk, növekedésük és fejlődésük eddig a korig az

Részletesebben

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA

A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA A VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA www.evp.hu A víz az élet forrása: víz nélkül nincs, és nem is lehetséges egészséges élet. A víz lehetővé teszi a vérkeringést, segíti a sejtek működését és a test méregtelenítését,

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN

A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN A FOGLALKOZTATÁS KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETEI A GLOBALIZÁCIÓ TÜKRÉBEN Lipták Katalin Ph.D. hallgató Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Világgazdaságtani Tanszék Eddigi kutatásaim eredményeképpen a közgazdasági

Részletesebben

HVS Tervezési Útmutató - MUNKAANYAG -

HVS Tervezési Útmutató - MUNKAANYAG - BIZALMAS HVS Tervezési Útmutató - MUNKAANYAG - Segédlet az elızetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok és a Vidékfejlesztési Irodák számára 2007. november 8. Tartalom Bevezetı...2 1 A HVS általános

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.

A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény. A szarvasmarha-istálló mint szilárd, állandó, félig szilárd és mint olcsó építmény.,,wiener landwirthschaftliche Zeitung. 1886, 80.sz. Valamely szarvasmarha-istálló czélszerüsége függ az általánosan érvényes

Részletesebben

Szarvasmarha-hizlalás

Szarvasmarha-hizlalás Szarvasmarha-hizlalás hizlalás Dr. Kovács Alfréd egyetemi docens Szent István Egyetem Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi tudományi Intézet 2007 Forrás: internet Történeti

Részletesebben

Elso elemzés Example Athletic

Elso elemzés Example Athletic 50 KHz R 520 Xc 69 [Víz és BCM zsír nélkül] A mérés 11.07.2005 Ido 15:20 dátuma: Név: Example Athletic Születési dátum: 22.07.1978 Keresztnév: Kor:: 26 Év Neme: férfi Magasság: 1,70 m Mérés sz.: 1 Számított

Részletesebben

Vadhívás 1. Bevezetés

Vadhívás 1. Bevezetés Vadhívás 1. Bevezetés A vadhívás szerintem a vadászatok csúcsa, a legizgalmasabb feladat egy vadász számra. A vad kifinomult érzékszerveit kijátszani, lıhetı távolságra behívni, sok gyakorlást igénylı

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VIII. évfolyam 12. szám, 2007. december

TÁPLÁLKOZÁS ÉS TUDOMÁNY VIII. évfolyam 12. szám, 2007. december Tisztelt Olvasó! A Táplálkozás és Tudomány címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS A1-K000000/000 számú ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZİDÉS amely a.. szám alatti lakóépület, illetıleg vegyes célra használt épület (a továbbiakban együtt: épület), mint felhasználási hely hıközponti mérés szerinti

Részletesebben

Sigma fitnesskerékpár Használati utasítás

Sigma fitnesskerékpár Használati utasítás Sigma fitnesskerékpár Használati utasítás A SZERVíZT ÉS AZ ALKATRÉSZEKET AZ ELADÓ BIZTOSÍTJA! Insportline Hungary kft., Kossuth Lajos utca 65, 2500 Esztergom tel/fax: +36(06)33 313242, mobil: (0670)2118227

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Épületgépészeti szaktanácsok

Épületgépészeti szaktanácsok - Padlófőtés Épületgépészeti szaktanácsok Az energia árak növekedése miatt az utóbbi néhány évben rohamosan növekedett az alacsony hımérséklettel mőködı főtési rendszerek, mint a padlófőtési rendszerek

Részletesebben

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás Gyepgazdálkodás Sáringer-Kenyeres Tamás Bevezetés A telepítés (felújítás) elıkészítése táblásítás. A táblák méreteit a természetes határok, a hasznosítási, továbbá az üzemelési igények figyelembevételével

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y)

DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) DROGHASZNÁLAT A VESZPRÉMI EGYETEMISTA FIATALOK KÖRÉBEN ( K U T A T Á S I Z Á R Ó T A N U L M Á N Y) KÉSZÜLT A KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETİ FÓRUM (VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT) MEGBÍZÁSÁBÓL VESZPRÉM,

Részletesebben

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Versenytanács 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-190/2001/76. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Diákhitel Központ Rt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés

Részletesebben

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei

EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei EF-090 ERGO TGR Befektetési egységekhez kötött Életbiztosítások Általános Feltételei Tartalomjegyzék 1. A szerzıdéssel kapcsolatos fogalmak 2. Általános rendelkezések 3. A biztosítási szerzıdés alanyai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére

SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Szerzıdésszám:./2008 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS Mikrohullámon történı Internet szolgáltatás igénybevételére Egyrészrıl mint szolgáltató ( továbbiakban ): cégnév: Hermina-Szer Bt székhely 2314 Halásztelek,

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1)

Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) Az ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata (SV-00/2000/1) TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK...1 II. A BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉS FORMAI SAJÁTOSSÁGAI...4 A biztosítási

Részletesebben

(Fordította: Dr Való Magdolna)

(Fordította: Dr Való Magdolna) Nemesíthetı acélok alkalmazása és önkeményedésének kihasználása zománcozásra. Dr. Joachim Schöttler, Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (Email Mitteilungen, 2009/6) (Fordította: Dr Való Magdolna) Bevezetés

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. H/11435. számú. országgyőlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/11435. számú országgyőlési határozati javaslat a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró között a Magyar Köztársaságban élı szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban

Részletesebben

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai.

Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. Az emberiség táplálkozásának szocziológiai vonatkozásai. ÍRTA: D R. BUDAY DEZSŐ. KÜLÖNLENYOMAT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 651 652. FÜZETÉBŐL. BUDAPEST. A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVSAJTÓJA. 1916. Az emberiség

Részletesebben

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése

Új gyep kialakítása. 1. A talaj elıkészítése Új gyep kialakítása 1. A talaj elıkészítése Mindenek elıtt tudnunk kell, hogy a talajokban sok millió gyommag arra vár, hogy mővelést követıen a talaj felszínére kerülve kikeljen. Ezért ne siessük el a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok

A POOL SZABÁLYAI. World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok A POOL SZABÁLYAI World Pool Billiard Association (WPA) A Pool Biliárd Világszövetség által jóváhagyott hivatalos szabályok 1 1. Általános játékszabályok 1.1 A játékos felelıssége 1 1.2 Tempólökés, a kezdés

Részletesebben

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015.

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 5. A és B OSZTÁLY 2015. 1. Nemed: Fiú 19 fő Lány 17 fő Összesen:36 fő 2. Véleményed szerint mennyire vagy egészséges? a) Teljesen egészséges vagyok 9 fő 25% b) Eléggé egészséges vagyok

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY GERİCS IBOLYA PÁLYÁZATÁRÓL (Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetıi munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan) 1. Általánosságban Gerıcs Ibolya

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában

A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Minisztérium A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmányozásban Budapest, 2013. július 8. A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262

EURÓPAI PARLAMENT ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0262 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2005. május 26-án került elfogadásra

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

Apró közlemények. Álattenyésztés.

Apró közlemények. Álattenyésztés. Apró közlemények. Álattenyésztés. Az állatok itatásáról. Az állatok némelyike nem igen válogatós ital dolgában és olyan vizet is ártalom nélkül megiszik, melyet alig tartanánk megengedhetınek. Így látjuk

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek A haj és a vitaminok A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek Hajunk állapotát nagyban befolyásolja, hogy milyen ételeket fogyasztunk. A hajhagymák vitamin vagy nyomelemhiánya

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben