AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1."

Átírás

1 NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény a és a 120. (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. (1) Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét e/ft-ban b.) bevételi főösszegét e/ft-ban c.) hiányának összegét e/ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom e/ft nélküli bevételek aa.) Előző évek pénzmaradványa működési célú 0 e/ft ab.) Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú e/ft b.) Hitelek e/ft ba.) célú hitelfelvétel (hosszúlejáratú) e/ft bb.) célú hitelfelvétel 0 e/ft

2 (3) A 1. (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegeit - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá. 2. (1) A 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportok szerinti megbontását intézményenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeinek kiadásait előirányzat-csoportonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzati feladatok kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban valamint az általános és céltartalékok összegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához valamint a közfoglalkoztatáshoz az 7. melléklet szerinti álláshelyeket engedélyezi. (5) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A évi költségvetés előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételét és kiadását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A több éves kihatással járó önkormányzati kiadásokat és az önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el. (9) Az önkormányzati hitelállomány, hitelfelvétel és törlesztés tervezett összegét a 12. melléklet szerint, a i adósságszolgálat alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A évben kibocsátott Nyírbátor 2027 kötvénykeret terhére vállalt kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint fogadja el. 3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat a december 31-én fennálló folyószámla hitelállomány az állami adósságátvállalás után fennálló hitelállományt (43 870e/Ft) hosszú távú működési hitellel váltja ki. (3) Az Önkormányzat a évben tervezett feladatok végrehajtásához, az évközi likviditási problémák megoldásához az önkormányzat számlavezető pénzintézetével az OTP Bank Nyrt-vel megkötött e/Ft összegű folyószámlahitel-keretet az állami 2

3 adósságátvállalás időpontjáig, legkésőbb június 30-ig változatlan hitelkerettel fenntartja. Ezt követően az évközi likviditási problémák kezelésére külön döntés alapján új folyószámla hitelkeret szerződést köt. (4) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (5) Bevételkiesés esetén a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza a bevételkiesés nagyságának figyelembe vételével. (6) Az Önkormányzat év közben keletkező nem céljellegű többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselőtestület másként is rendelkezhet. (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (8) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja évben a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. 54. (1) bekezdése alapján forint. (9) A Közoktatási tv ának (13) bekezdésében meghatározott, az alapfokú köznevelési intézményben a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja évben a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. 57. alapján forint/fő/hónap. (10) A Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Intézményben, valamint a Városi Könyvtárban foglalkoztatottak étkezési hozzájárulása - az engedélyezett álláshelyek száma alapján - bruttó Ft/fő/év. (11) A Képviselő-testület, a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény ában foglaltak szerint az illetményalapot - a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. 53. (1) alapján 2013-ben Ftban állapítja meg. (12) A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény a szerinti kötelező cafetéria juttatás a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv 53. (2) bekezdése alapján bruttó 200e/Ft/fő/év. (13) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 53. -a alapján az önkormányzat által juttatott támogatásokkal el kell számolni. Az elszámolást a támogatás felhasználását követően, de legkésőbb az éves beszámoló keretében március 15-ig kell elkészíteni. Az illetékes önkormányzati bizottságok véleményezése alapján az elszámolást a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság ellenőrzi. Amennyiben a kedvezményezett az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a kedvezményezettet - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli. 3

4 (14) A vállalkozási tevékenység (Nyírkom) eredményének felhasználása önkormányzati feladatra csak Képviselőtestületi döntés alapján történhet. 4. Előirányzatok fölötti jogosultság (1) A Képviselőtestület a 6. sz. melléklet szerinti felhalmozási feladatok megvalósításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. (2) A sportfeladatokra biztosított önkormányzati költségvetési támogatás összegének felhasználásával, a támogatási összegek ütemezésének meghatározásával, a támogatott feladatok ellenőrzésével, a támogatási szerződések előkészítésével a Képviselő-testület az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottságot bízza meg. (3) A Kulturális Alapra biztosított önkormányzati költségvetési támogatás összegének felosztásáról, a támogatási összegek ütemezéséről az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság dönt. (4) A Kiemelt Fesztiválok címen jóváhagyott előirányzat feletti szakmai jogosultsággal az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottságot ruházza fel. (5) A Képviselőtestület az egyéb társadalmi szervezetek támogatására jóváhagyott támogatási keret - 50%-nak felhasználásáról a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottságot, - 50%-ának felhasználásáról való döntéssel a Polgármestert hatalmazza fel, a 14/2011. (31.) önkormányzati rendelet szabályai szerint. (6) A Közszolgáltatási Bizottság javaslatot tesz: - a Környezetvédelmi Alap felhasználására, - a közutak üzemeltetésére, karbantartására biztosított előirányzat felhasználására, - valamint a polgármesterrel egyetértésben a csatornarendszerek karbantartására, üzemeltetésére, bel- és csapadékvízmentesítésre biztosított előirányzat felhasználására az előirányzattal gazdálkodó Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft.-nek. (7) A járdaépítés folytatásának ütemezéséről a Közszolgáltatási Bizottság véleménye, javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 5. Előirányzatok módosítása (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (2) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meghatározott célra átvett pénzeszközök összegével saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat, erről a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatják. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítást a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján 4

5 kezdeményezi. Az előirányzat-változást a soron következő költségvetési rendeletmódosításba kell beépíteni. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételeikből a célhoz kötött pénzeszköz átvételeket és a pályázatok útján elnyert előirányzatokat külön testületi döntés nélkül felhasználhatják. (3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírása szerint költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet. (4) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni. (5) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett - az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 0,5 -e erejéig előirányzatátcsoportosítást hajtson végre. 6. Támogatások folyósítása (1) Az önkormányzati finanszírozási rendszer keretében történik az intézmények, a működési és felhalmozási feladatok finanszírozása az előirányzat-felhasználási terv, valamint a kifizetéseket tételes tartalmazó rendszeres igénylés alapján. (2) Az önkormányzati gazdasági társaságok, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozásának ütemezése a tárgyévi közszolgálati megállapodásban, a társadalmi szervezetek részére külön rendelet szerinti támogatás finanszírozása a támogatási szerződésben kerül meghatározásra. (3) Rendkívüli esetekben az előirányzat-felhasználási tervtől való eltérést a polgármester vagy a jegyző engedélyezhet. 7. A gazdálkodás szabályai (1) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az arra vonatkozó munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. 5

6 (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatal szervezetében 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. (3) A pénzmaradványt a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóirodája vizsgálja felül. (4) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függő és átfutó tételekkel korrigált különbsége. Az év végi pénzmaradványokból az intézményeket nem illeti meg: a központosított költségvetési támogatások és a kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásánál az intézményt a jogszabály szerinti meg nem illető része, a célfeladatra biztosított előirányzat maradványa. az intézményi alapfeladat ellátásához kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alultervezésből származik. 9. Pénz és hitel műveletek (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú kamatozó betétként illetve értékpapírba történő befektetésére a polgármester jogosult. (2) A Nyírbátor kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötésére, befektetésére, az önkormányzati fejlesztések megkezdéséig, a pénzügyi tanácsadó cég javaslata, valamint a jegyző és a Költségvetési és Adóiroda vezetőjével való egyeztetés alapján - a polgármester jogosult. (3) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatja. 10. Tartozásokkal kapcsolatos eljárások 6

7 (1) A költségvetési szervek az általuk elismert 30 napon túli tartozás állományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé adatot szolgáltatnak. (2) Az Áht. 1. (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 4. -a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki az intézményhez, ha annak 30 napot meghaladó tartozásállománya az éves költségvetési előirányzatának a 10%-át eléri. 11. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK Ezen rendelet március 8-án 18 órakor lép hatályba. Kmf. BALLA JÁNOSNÉ polgármester DR. TÓTH ÁRPÁD jegyző 7

8 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A évi kv-i rend. 1. melléklete Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása és tőke jell. bevételek Változás Kiadások Változás Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások c. támogatások Ellátottak juttatásai Támogatásértékű bevételek Szociális kiadások Támogatási kölcsönök kiadások Ált. forg. adó befizetés (t.eszk.) Részesedésvásárlás Kölcsönnyújtás Céltartalékok Általános tartalék Bevételek összesen Kiadások összesen Hitelfelvétel ( célú) Hiteltörlesztés (tőke) Pénzforgalom nélküli bevételek 15. Kötvény törlesztés Hitel- és kötvény kamatai Bevételek mindösszesen Kiadások összesen mérleg mérleg mérleg mérleg Összesen: Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) bevételből vállalkozási tevékenység bevétele (nettó összeg) Vállalkozási tevékenység kiadása (nettó összeg)

9 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési mérlege A évi kv. rend. 2. melléklete Sorsz. Bevételek Intézményi működési bevételek kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés Változás Sorsz. Kiadások Intézmények működési kiadása Változás Személyi juttatások Fordított áfa miatti bevétel Munkáltatót terhelő járulékok Kiszámlázott tárgyi eszközök áfája Dologi kiadások Befektetett pü. eszközök kamata Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 1. Intézményi működési bevételek ö Ellátottak pénzbeli juttatása Sajátos működési bevételek Szociális kiadások Helyi adók célú támogatások Átengedett bevételek Intézmények összesen Termőföldbérbeadás bevétele Egyéb sajátos önk. bevételek Visszafizetési kötelezettség Támogatások 0 3. célú kölcsön 0 Normatív állami támogatás célú tartalék 0 Központosított támogatások (műk. célú) céltartalék (2011.évi keresetkieg-ből) Normatív kötött felh. Támogatás 0 Általános tartalék c. tartalék Egyéb működési c. költségvetési tám összesen 4. Támogatásértékű működési bevételek c. kölcsön bevétele Bevételek összesen Kiadások összesen hitelfelvétel hitel törlesztés 5. (tőke) c. pénzmaradvány hitel kamata Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

10 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi felhalmozási mérlege A évi kv. rend. 3. melléklete Bevételek Változás Kiadások Változás és tőkejellegű bevételek Felújítás, fejlesztési kiadás (INT) ÁFA visszatérülés Felújítási, beruházási kiad. (ÖNK) Fordított áfa miatti bevétel célú pénzeszközátadás Értékesített tárgyi eszközök áfa-ja Részesedésvásárlás 0 0 Befektetett pü. eszk. kamata, árfolyamnyereség célú kölcsön nyújtása 0 0 Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Visszafizetési kötelezettség Saját felhalmozási forrás összesen célú áfa befizetés 8. (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (ÖNKORMÁNYZAT) Egyéb fejlesztési célú támogatás célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (INTÉZMÉNY) 0 0 Központosított felhalm. célú kv. tám célú tartalék Támogatások összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek Bevételek összesen Kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része c. hitel éskötvény visszafiz célú hitelek felvétel célú hitelek kamata Kötvény kamata és kockázatkezelés Bevételek mindösszesen Kiadások összesen

11 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A évi kv. rend. 4. melléklete Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal Változás Változás Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Változás IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Változás Önkormányzat összesen Változás I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I Közhatalmi bevételek I Egyéb saját bevétel I Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I Hozam- és kamatbevételek I célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó I Helyi adók Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó I Átengedett központi adók Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj I Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása II Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése II.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II. 1. Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Külterületi feladatok támogatása II központosított előirányzat II Fejlesztési központosított előirányzat II. 2. Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai II. 3. célú támogatások II. 4. Fejlesztési célú támogatások II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

12 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A évi kv. rend. 4. melléklete Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal Változás Változás Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Változás IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Változás Önkormányzat összesen Változás FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Ingatlanértékesítés Termőföld értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től támogatásértékű működési bevétel összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. célú kölcsönök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK VI.1.1. célú hitel VI hitel (hosszú távú, adósságmegújító) VI.1.2. célú hitelfelvétel VI. 1. HITELEK ÖSSZESEN VI. 2. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú VII.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN V Intézményfinanszírozás IX. Intézmények bevétele összesen Intézményfinanszírozásból: Költségvetési támogatás Önkormányzati kiegészítés

13 Cím / Alcím Változás Változás Változás Változás Változás Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A évi kv. rend. 5. melléklete Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak juttatásai kiadások I. Nyírbátori Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) I. 3. Konyha I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda I. 7. Nyírderzs Tagintézmény I. 8. Bölcsőde I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen II. Városi Könyvtár Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa Városháza takarítása Norvég Alap projekt végrehajtási szerződés pont szerinti feltételek teljesítése Hivatásos gondokok Önkormányzati Hivatal összesen IV. Önkormányzati feladatok I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

14 Cím / Alcím Változás Változás Változás Változás Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A évi kv. rend. 5. melléklete Támogatások () Finanszírozási kiadás Tartalékok Intézményi kiadások összesen Intézmény megnevezése I. Nyírbátori Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) I. 3. Konyha I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda I. 7. Nyírderzs Tagintézmény I. 8. Bölcsőde I. II. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen Városi Könyvtár 1. Képviselőtestület 2. Polgármesteri Hivatal 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa 4. Városháza takarítása Norvég Alap projekt végrehajtási szerződés pont szerinti feltételek teljesítése Hivatásos gondokok IV. I-IV. Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

15 Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete 2013-ból kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése I. 1. Parkfenntartás I. 2. Növényegészségügy I. 3. Erdőgazdálkodás I. 4. Helyi televízió I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) I. 6. Közutak üzemeltetése, karbantartása I. 7. Utak téli síkosság mentesítése I. 8. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások I. 9. Ingatlanhasznosítás I. 10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése (műk.), Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése (felhalm.) I. 11. Fordított áfa befizetés I. 12. Főépítészi feladatok I. 13. Környezetvédelmi feladatok (Alap) I. 14. Városgazdálkodási feladatok I. 15. Települési vízellátás I. 16. Közvilágítási feladatok I. 17. Önkormányzatok elszámolásai (int-i alulfinanszírozással együtt) I. 18. Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diákés tömegsport feladat (OKSIB hatáskör) I. 19. Állategészségügyi tevékenység I. 20. Ebrendészeti feladatok I. 21. Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása I. 22. Köztisztasági feladatok I. 23. Önkormányzati rendezvények, kapcsolattartás, kommunikáció I. 24. Önkormányzati kulturális feladatok (szakfeladat később intézmény) I. 25. Közfoglalkoztatás I. 26. Kábeltelevízió és internet szolgáltatás I. Szociális földprogram I. 58/2011. (XII.23.) BM rendelet szerinti hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása 0 0 8

16 Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése I. Közfoglalkoztatás és BM támogatás I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN II. Sportegyesületek támogatása II. Sporttelep működtetésének támogatása II. 1. Sportcélú támogatások II. Központi Orvosi ügyelet működtetése II. Pedagógiai Szakszolgálat II. Tagdíjak II. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, éjjeli menedékhely és Védőnői Szolgálat működtetése II. Idősek Otthona működtetése TÁRSULÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK II. 2. Kistérségi Társulás később Önkormányzati Társulás összesen II. 3. MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés normatívája II. 4. Nyírderzs Önkormányzata ingyenes és kedvezményes gyerm. étkezetés tám II. 5. Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen II. 6. Nyírbátori Polgárőr Egyesület II. 7. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.) II. Kulturális Központ II. Várkastély működtetése II. József A. úti Közösségi Ház II. Közüzemi díjhátralék támogatás II. 8. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft II Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál, Zenei Napok, stb.) II Kulturális Alap II. 9. Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása II. Gyógyfürdő és Kemping II. Inkubátorház (51/2010. (V26.) Önk. hat.) II. 10. Városfejlesztési és Működtető Kft II. 11. Helyi autóbuszközlekedés II. 12. RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.]

17 Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése II. 13. Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) II. 14. Roma Nemzetiségi Önkormányzat II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Rendszeres szociális segély Aktív korú ellátásra jogosult személy aki a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti (Szt (1) bekezdés b) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel (Szt (1) bekezdés c) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki az önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel (Szt (1) bekezdés d) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki egészségkárosodottnak minősül (Szt (1) bekezdés a) pontja alapján) 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt (1) bek. alapján) Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] ( dec. hó) Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(1) bek. a) pont] Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] Helyi lakásfenntartási támogatás [ én hatályos Szt. 38..(1) bek. c) pont] 6. Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] Normatív ápolási díj a [Szt (1) bek., 43/A.. (1) és (4) bek.] ( dec. hó) 8. Helyi ápolási díj a [Szt. 43/B..] 9. Átmeneti segély [Szt (pénzbeli) és 47.. (1) bek. c) pont (természetbeni)] Krízissegély (pénzbeli és természetbeni) Eseti gyógyszertámogatás (pénzbeli)

18 Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése 10. Tüzelőtámogatás [59/2011.(XII.23.) BM rend. alapján] (természetbeni) Tüzelőtámogatás (helyi) (természetbeni) Otthonteremtési támogatás (Gyvt. 25..) Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22..) ( dec. hó) Temetési segély [Szt (pénzbeli) és 47.. (1) bek. d) pont (természetbeni)] Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek pénzbeli támogatása [Gyvt.20/A. ] (évi alkalom) 12. Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt (pénzbeli), 18.. (5) bek (természetbeni)] 14. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás 0 BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás éven felüliek szemétszáll. kedvezménye (2011. évről áthúzódó) Köztemetés [Szt. 48..] Közgyógyellátás [Szt (3) bek.] Szociális étkezés támogatása (Szt. 62..) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) 0 adott pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) Önkormányzat által saját hatáskörben 19. (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) adott természetbeni ellátás 0 Gyermekek átmeneti elhely. (szakértői díj, eseti gondnoki díj, fordítási díj) Iskolatej program ( évi áthúzódó és évi) Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Postaköltségek

19 Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése IV. 1. IV. 2. IV. 3. IV. 4. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére Eszközbeszerzés (Önkormányzati felzárkóztatási tám-ból, 5/20123.(01) BM rend.) ÉAOP /A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása IV. 5. Településrendezési terv IV. 6. IV. 7. IV. 8. IV. 9. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c ) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra és 1 MW -os naperőmű pályázatelőkészítési feladataira IV. 15. Hit és egészség projekt összesen IV. 16. Nyírbátori emeltszintű szakrendelő, kistérségi egészségcentrum korszerűsítés IV. 17. Norvég Alap pályázat IV. 18. Szolgáltató központ megvalósítása az Ipari Parkban LHH-s projekt IV. 19. Kerékpárút építése az Ipari Parkhoz LHHs projekt IV. 20. A Nyírbátori Oktatási Centrum energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése

20 Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése IV. 21. A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Nyírbátori Szakrendelő energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése IV. 22. Informatikai infrastruktúra fejlesztés (Interaktív iskolai táblák beszerzése) TIOP /1 IV. 23. Ultrahanglízing IV. 24. E-Kata program (Polgármesteri Hivatal) IV. 25. Bérmentesítő gép és szoftver (Polgármesteri Hivatal) IV /2011. (V. 15.) 9. pont szerinti zárt kerti ingatlanbevétel elkülönítése (Erdőtelepítési célból) IV. 27. Gépkocsi lízing IV. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN V. 1. Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) V. 2. Nyírbátor- Nyírbogát közötti kerékpárút építéshez V. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN VI. 1. Fejlesztési hiteltörlesztés VI. Támogatás megelőlegezési hitel VI. 2. hiteltörlesztés VI. 3. Fejlesztési célú hitelek kamata célú hitel (folyószámla) VI. 4. kamata, rendelkezésre állás és hitelkezelési ksg. VI. 5. célú hitel (hosszú távú) kamata és hitelkezelési ksg VI. 6. Kötvény tőketörlesztés VI. 7. Kötvény kamatfizetés VI. 8. Kockázatkezelés VI. 9. Részesedés vásárlás 0 0 VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VII. 1. Céltartalék kötvénykibocsátásból (tőke) VII. 2. Céltartalék évi kötvény hozamból VII. 3. Céltartalék évi kötvény hozamból 0 0 VII. Kötvény többletkiadás (kamat) VII. CÉLTARTALÉK V ÁLTALÁNOS TARTALÉK I-V ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 22/ (VIII.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésér l szóló 5/(III.08.) önkormányzati rendeletet módosításáról A Képvisel -testület!

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.12.) Önkormányzati Rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1 Működési költségvetési bevételek 69 735 59 920 57 388 76 780. 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 35 841 21 872 31 549 34 218

1 Működési költségvetési bevételek 69 735 59 920 57 388 76 780. 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 35 841 21 872 31 549 34 218 Cím Alcím 1. melléklet a 8/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2012. évi eredeti Előir. csop. előir. tény várható

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben