AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1."

Átírás

1 NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény a és a 120. (1) a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. (1) Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét e/ft-ban b.) bevételi főösszegét e/ft-ban c.) hiányának összegét e/ft-ban állapítja meg. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból a.) Belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom e/ft nélküli bevételek aa.) Előző évek pénzmaradványa működési célú 0 e/ft ab.) Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú e/ft b.) Hitelek e/ft ba.) célú hitelfelvétel (hosszúlejáratú) e/ft bb.) célú hitelfelvétel 0 e/ft

2 (3) A 1. (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeg szerinti pénzügyi mérleget - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - az 1. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzügyi mérlegeit - a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve - a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá. 2. (1) A 1. (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat-csoportok szerinti megbontását intézményenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményeinek kiadásait előirányzat-csoportonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzati feladatok kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban valamint az általános és céltartalékok összegét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához valamint a közfoglalkoztatáshoz az 7. melléklet szerinti álláshelyeket engedélyezi. (5) Az Önkormányzat költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A évi költségvetés előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételét és kiadását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A több éves kihatással járó önkormányzati kiadásokat és az önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint fogadja el. (9) Az önkormányzati hitelállomány, hitelfelvétel és törlesztés tervezett összegét a 12. melléklet szerint, a i adósságszolgálat alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A évben kibocsátott Nyírbátor 2027 kötvénykeret terhére vállalt kötelezettségeket tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint fogadja el. 3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat a december 31-én fennálló folyószámla hitelállomány az állami adósságátvállalás után fennálló hitelállományt (43 870e/Ft) hosszú távú működési hitellel váltja ki. (3) Az Önkormányzat a évben tervezett feladatok végrehajtásához, az évközi likviditási problémák megoldásához az önkormányzat számlavezető pénzintézetével az OTP Bank Nyrt-vel megkötött e/Ft összegű folyószámlahitel-keretet az állami 2

3 adósságátvállalás időpontjáig, legkésőbb június 30-ig változatlan hitelkerettel fenntartja. Ezt követően az évközi likviditási problémák kezelésére külön döntés alapján új folyószámla hitelkeret szerződést köt. (4) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (5) Bevételkiesés esetén a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza a bevételkiesés nagyságának figyelembe vételével. (6) Az Önkormányzat év közben keletkező nem céljellegű többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik. A többletbevétel felhasználásáról a Képviselőtestület másként is rendelkezhet. (7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (8) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja évben a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. 54. (1) bekezdése alapján forint. (9) A Közoktatási tv ának (13) bekezdésében meghatározott, az alapfokú köznevelési intézményben a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja évben a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. 57. alapján forint/fő/hónap. (10) A Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Intézményben, valamint a Városi Könyvtárban foglalkoztatottak étkezési hozzájárulása - az engedélyezett álláshelyek száma alapján - bruttó Ft/fő/év. (11) A Képviselő-testület, a Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény ában foglaltak szerint az illetményalapot - a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv. 53. (1) alapján 2013-ben Ftban állapítja meg. (12) A Közszolgálati köztisztviselők jogállásáról szóló évi CXCIX. törvény a szerinti kötelező cafetéria juttatás a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. tv 53. (2) bekezdése alapján bruttó 200e/Ft/fő/év. (13) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 53. -a alapján az önkormányzat által juttatott támogatásokkal el kell számolni. Az elszámolást a támogatás felhasználását követően, de legkésőbb az éves beszámoló keretében március 15-ig kell elkészíteni. Az illetékes önkormányzati bizottságok véleményezése alapján az elszámolást a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottság ellenőrzi. Amennyiben a kedvezményezett az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a kedvezményezettet - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli. 3

4 (14) A vállalkozási tevékenység (Nyírkom) eredményének felhasználása önkormányzati feladatra csak Képviselőtestületi döntés alapján történhet. 4. Előirányzatok fölötti jogosultság (1) A Képviselőtestület a 6. sz. melléklet szerinti felhalmozási feladatok megvalósításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. (2) A sportfeladatokra biztosított önkormányzati költségvetési támogatás összegének felhasználásával, a támogatási összegek ütemezésének meghatározásával, a támogatott feladatok ellenőrzésével, a támogatási szerződések előkészítésével a Képviselő-testület az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottságot bízza meg. (3) A Kulturális Alapra biztosított önkormányzati költségvetési támogatás összegének felosztásáról, a támogatási összegek ütemezéséről az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottság dönt. (4) A Kiemelt Fesztiválok címen jóváhagyott előirányzat feletti szakmai jogosultsággal az Oktatási-Kulturális-Sport és Ifjúsági Bizottságot ruházza fel. (5) A Képviselőtestület az egyéb társadalmi szervezetek támogatására jóváhagyott támogatási keret - 50%-nak felhasználásáról a Pénzügyi Ellenőrzési és Gazdasági Bizottságot, - 50%-ának felhasználásáról való döntéssel a Polgármestert hatalmazza fel, a 14/2011. (31.) önkormányzati rendelet szabályai szerint. (6) A Közszolgáltatási Bizottság javaslatot tesz: - a Környezetvédelmi Alap felhasználására, - a közutak üzemeltetésére, karbantartására biztosított előirányzat felhasználására, - valamint a polgármesterrel egyetértésben a csatornarendszerek karbantartására, üzemeltetésére, bel- és csapadékvízmentesítésre biztosított előirányzat felhasználására az előirányzattal gazdálkodó Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft.-nek. (7) A járdaépítés folytatásának ütemezéséről a Közszolgáltatási Bizottság véleménye, javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 5. Előirányzatok módosítása (1) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (2) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek a meghatározott célra átvett pénzeszközök összegével saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat, erről a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatják. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítást a pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján 4

5 kezdeményezi. Az előirányzat-változást a soron következő költségvetési rendeletmódosításba kell beépíteni. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételeikből a célhoz kötött pénzeszköz átvételeket és a pályázatok útján elnyert előirányzatokat külön testületi döntés nélkül felhasználhatják. (3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírása szerint költségvetési szerv előirányzat-módosítás nélkül eltérhet. (4) A központi költségvetésből meghatározott célra juttatott, érdemi döntést nem igénylő módosításokat a soron következő rendelet-módosításba be kell építeni. (5) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két ülés közötti időszakban utólagos beszámolási kötelezettség mellett - az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 0,5 -e erejéig előirányzatátcsoportosítást hajtson végre. 6. Támogatások folyósítása (1) Az önkormányzati finanszírozási rendszer keretében történik az intézmények, a működési és felhalmozási feladatok finanszírozása az előirányzat-felhasználási terv, valamint a kifizetéseket tételes tartalmazó rendszeres igénylés alapján. (2) Az önkormányzati gazdasági társaságok, a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozásának ütemezése a tárgyévi közszolgálati megállapodásban, a társadalmi szervezetek részére külön rendelet szerinti támogatás finanszírozása a támogatási szerződésben kerül meghatározásra. (3) Rendkívüli esetekben az előirányzat-felhasználási tervtől való eltérést a polgármester vagy a jegyző engedélyezhet. 7. A gazdálkodás szabályai (1) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az arra vonatkozó munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását. 5

6 (4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Polgármesteri Hivatal szervezetében 1 fő belső ellenőr foglalkoztatásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. (3) A pénzmaradványt a jegyző útján a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóirodája vizsgálja felül. (4) A pénzmaradvány elszámolásának alapja a tárgyévi bevételek és kiadások függő és átfutó tételekkel korrigált különbsége. Az év végi pénzmaradványokból az intézményeket nem illeti meg: a központosított költségvetési támogatások és a kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásánál az intézményt a jogszabály szerinti meg nem illető része, a célfeladatra biztosított előirányzat maradványa. az intézményi alapfeladat ellátásához kapcsolódó olyan bevétel nettó (az indokolt kiadással csökkentett) összege, mely bizonyítottan alultervezésből származik. 9. Pénz és hitel műveletek (1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek rövidlejáratú kamatozó betétként illetve értékpapírba történő befektetésére a polgármester jogosult. (2) A Nyírbátor kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötésére, befektetésére, az önkormányzati fejlesztések megkezdéséig, a pénzügyi tanácsadó cég javaslata, valamint a jegyző és a Költségvetési és Adóiroda vezetőjével való egyeztetés alapján - a polgármester jogosult. (3) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabér megelőlegezési hitel felvételére a polgármester jogosult, melynek forgalmáról a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Képviselő-testületet tájékoztatja. 10. Tartozásokkal kapcsolatos eljárások 6

7 (1) A költségvetési szervek az általuk elismert 30 napon túli tartozás állományukról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-ig az önkormányzat Polgármesteri Hivatala felé adatot szolgáltatnak. (2) Az Áht. 1. (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. tv. 4. -a szerint adósságrendezési eljárást az önkormányzat, vagy hitelezői nem kezdeményezték önkormányzati biztost rendel ki az intézményhez, ha annak 30 napot meghaladó tartozásállománya az éves költségvetési előirányzatának a 10%-át eléri. 11. ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK Ezen rendelet március 8-án 18 órakor lép hatályba. Kmf. BALLA JÁNOSNÉ polgármester DR. TÓTH ÁRPÁD jegyző 7

8 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A évi kv-i rend. 1. melléklete Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása és tőke jell. bevételek Változás Kiadások Változás Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások c. támogatások Ellátottak juttatásai Támogatásértékű bevételek Szociális kiadások Támogatási kölcsönök kiadások Ált. forg. adó befizetés (t.eszk.) Részesedésvásárlás Kölcsönnyújtás Céltartalékok Általános tartalék Bevételek összesen Kiadások összesen Hitelfelvétel ( célú) Hiteltörlesztés (tőke) Pénzforgalom nélküli bevételek 15. Kötvény törlesztés Hitel- és kötvény kamatai Bevételek mindösszesen Kiadások összesen mérleg mérleg mérleg mérleg Összesen: Összesen: Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) Pü.mérl.-(Felh.+Műk.mérl.) bevételből vállalkozási tevékenység bevétele (nettó összeg) Vállalkozási tevékenység kiadása (nettó összeg)

9 Nyírbátor Város Önkormányzata évi működési mérlege A évi kv. rend. 2. melléklete Sorsz. Bevételek Intézményi működési bevételek kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés Változás Sorsz. Kiadások Intézmények működési kiadása Változás Személyi juttatások Fordított áfa miatti bevétel Munkáltatót terhelő járulékok Kiszámlázott tárgyi eszközök áfája Dologi kiadások Befektetett pü. eszközök kamata Tárgyi eszköz áfa befizetés 0 1. Intézményi működési bevételek ö Ellátottak pénzbeli juttatása Sajátos működési bevételek Szociális kiadások Helyi adók célú támogatások Átengedett bevételek Intézmények összesen Termőföldbérbeadás bevétele Egyéb sajátos önk. bevételek Visszafizetési kötelezettség Támogatások 0 3. célú kölcsön 0 Normatív állami támogatás célú tartalék 0 Központosított támogatások (műk. célú) céltartalék (2011.évi keresetkieg-ből) Normatív kötött felh. Támogatás 0 Általános tartalék c. tartalék Egyéb működési c. költségvetési tám összesen 4. Támogatásértékű működési bevételek c. kölcsön bevétele Bevételek összesen Kiadások összesen hitelfelvétel hitel törlesztés 5. (tőke) c. pénzmaradvány hitel kamata Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

10 Sorsz. Sorsz. Nyírbátor Város Önkormányzata évi felhalmozási mérlege A évi kv. rend. 3. melléklete Bevételek Változás Kiadások Változás és tőkejellegű bevételek Felújítás, fejlesztési kiadás (INT) ÁFA visszatérülés Felújítási, beruházási kiad. (ÖNK) Fordított áfa miatti bevétel célú pénzeszközátadás Értékesített tárgyi eszközök áfa-ja Részesedésvásárlás 0 0 Befektetett pü. eszk. kamata, árfolyamnyereség célú kölcsön nyújtása 0 0 Korábban nyújtott kölcsönök visszatérülése Visszafizetési kötelezettség Saját felhalmozási forrás összesen célú áfa befizetés 8. (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (ÖNKORMÁNYZAT) Egyéb fejlesztési célú támogatás célú áfa befizetés (Értékesített tárgyi eszközök és fordított áfa) (INTÉZMÉNY) 0 0 Központosított felhalm. célú kv. tám célú tartalék Támogatások összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek Bevételek összesen Kiadások összesen Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része c. hitel éskötvény visszafiz célú hitelek felvétel célú hitelek kamata Kötvény kamata és kockázatkezelés Bevételek mindösszesen Kiadások összesen

11 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A évi kv. rend. 4. melléklete Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal Változás Változás Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Változás IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Változás Önkormányzat összesen Változás I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. 1. Intézményi működési bevételek I Közhatalmi bevételek I Egyéb saját bevétel I Általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések I Hozam- és kamatbevételek I célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről I. 1. Intézményi működési bevételek összesen I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó I Helyi adók Szja helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó I Átengedett központi adók Pótlékok, bírságok Talajterhelési díj I Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN II. ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA II.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása II Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése II.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása II. 1. Helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatainak támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Külterületi feladatok támogatása II központosított előirányzat II Fejlesztési központosított előirányzat II. 2. Helyi önkormányzatok központosított előirányzatai II. 3. célú támogatások II. 4. Fejlesztési célú támogatások II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

12 Nyírbátor Város Önkormányzata évi bevételei A évi kv. rend. 4. melléklete Ssz. Alcím, jogcím / Cím I. Önkormányzat II. Polgármesteri Hivatal Változás Változás Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde Változás IV. Nyírbátor Városi Könyvtár Változás Önkormányzat összesen Változás FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Ingatlanértékesítés Termőföld értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK összesenből: OEP-től támogatásértékű működési bevétel összesenből: Közfoglalkoztatáshoz (ÖNK, Munkaerőpiaci Alap) (62 fő/ 2 hó; 252 fő/10hó) IV. 1. Támogatásértékű működési bevételek ebből: OEP-től tám.ért. felhalmozási bevétel IV. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE V. 1. célú támogatási kölcsönök visszatérülése V. 2. célú kölcsönök V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN VI. HITELEK VI.1.1. célú hitel VI hitel (hosszú távú, adósságmegújító) VI.1.2. célú hitelfelvétel VI. 1. HITELEK ÖSSZESEN VI. 2. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK VII.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele műk. célú VII.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I-VII. BEVÉTELEK ÖSSZESEN V Intézményfinanszírozás IX. Intézmények bevétele összesen Intézményfinanszírozásból: Költségvetési támogatás Önkormányzati kiegészítés

13 Cím / Alcím Változás Változás Változás Változás Változás Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A évi kv. rend. 5. melléklete Intézmény megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó Dologi kiadások Ellátottak juttatásai kiadások I. Nyírbátori Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) I. 3. Konyha I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda I. 7. Nyírderzs Tagintézmény I. 8. Bölcsőde I. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen II. Városi Könyvtár Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa Városháza takarítása Norvég Alap projekt végrehajtási szerződés pont szerinti feltételek teljesítése Hivatásos gondokok Önkormányzati Hivatal összesen IV. Önkormányzati feladatok I-IV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

14 Cím / Alcím Változás Változás Változás Változás Nyírbátor Város Önkormányzat Önkormányzati intézményeinek évi kiadásai A évi kv. rend. 5. melléklete Támogatások () Finanszírozási kiadás Tartalékok Intézményi kiadások összesen Intézmény megnevezése I. Nyírbátori Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Zrínyi u. 42.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Szentvér u.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Ifjúság u.) I. Köznevelési intézmény működtetése, üzemeltetése (Báthori u. 20.) I. Köznevelési intézmények működtetése, 1. üzemeltetése összesen I. 2. Étkezési támogatás (alkalmazottak) I. 3. Konyha I. 4. Gyermekétkeztetés iskola I. 5. Gyermekétkeztetés óvoda I. 6. Napköziotthonos Óvoda I. 7. Nyírderzs Tagintézmény I. 8. Bölcsőde I. II. Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde összesen Városi Könyvtár 1. Képviselőtestület 2. Polgármesteri Hivatal 3. Továbbszámlázott szolgáltatás, fizetendő áfa 4. Városháza takarítása Norvég Alap projekt végrehajtási szerződés pont szerinti feltételek teljesítése Hivatásos gondokok IV. I-IV. Önkormányzati Hivatal összesen Önkormányzati feladatok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

15 Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete 2013-ból kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése I. 1. Parkfenntartás I. 2. Növényegészségügy I. 3. Erdőgazdálkodás I. 4. Helyi televízió I. 5. Lapkiadás (Bátor újság) I. 6. Közutak üzemeltetése, karbantartása I. 7. Utak téli síkosság mentesítése I. 8. Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások I. 9. Ingatlanhasznosítás I. 10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése (műk.), Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése (felhalm.) I. 11. Fordított áfa befizetés I. 12. Főépítészi feladatok I. 13. Környezetvédelmi feladatok (Alap) I. 14. Városgazdálkodási feladatok I. 15. Települési vízellátás I. 16. Közvilágítási feladatok I. 17. Önkormányzatok elszámolásai (int-i alulfinanszírozással együtt) I. 18. Oktatási, közművelődési, ifjúsági, diákés tömegsport feladat (OKSIB hatáskör) I. 19. Állategészségügyi tevékenység I. 20. Ebrendészeti feladatok I. 21. Csatornarendszerek, üzemeltetése, karbantartása I. 22. Köztisztasági feladatok I. 23. Önkormányzati rendezvények, kapcsolattartás, kommunikáció I. 24. Önkormányzati kulturális feladatok (szakfeladat később intézmény) I. 25. Közfoglalkoztatás I. 26. Kábeltelevízió és internet szolgáltatás I. Szociális földprogram I. 58/2011. (XII.23.) BM rendelet szerinti hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása 0 0 8

16 Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése I. Közfoglalkoztatás és BM támogatás I. SZAKFELADATOK ÖSSZESEN II. Sportegyesületek támogatása II. Sporttelep működtetésének támogatása II. 1. Sportcélú támogatások II. Központi Orvosi ügyelet működtetése II. Pedagógiai Szakszolgálat II. Tagdíjak II. Családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés, éjjeli menedékhely és Védőnői Szolgálat működtetése II. Idősek Otthona működtetése TÁRSULÁS KERETÉBEN ELLÁTOTT FELADATOK II. 2. Kistérségi Társulás később Önkormányzati Társulás összesen II. 3. MIK fenntartású intézmények ingyenes és kedvezményes gyermekétkezetés normatívája II. 4. Nyírderzs Önkormányzata ingyenes és kedvezményes gyerm. étkezetés tám II. 5. Egyéb társ. szervezetek támogatása összesen II. 6. Nyírbátori Polgárőr Egyesület II. 7. Városüzemeltetési Np. Kft. (közfoglalk.) II. Kulturális Központ II. Várkastély működtetése II. József A. úti Közösségi Ház II. Közüzemi díjhátralék támogatás II. 8. Kulturális és Idegenforgalmi Np. Kft II Kiemelt fesztiválok (Szárnyas Sárkány Utcaszínházi Fesztivál, Zenei Napok, stb.) II Kulturális Alap II. 9. Egyéb kulturális feladatok támogatása támogatása II. Gyógyfürdő és Kemping II. Inkubátorház (51/2010. (V26.) Önk. hat.) II. 10. Városfejlesztési és Működtető Kft II. 11. Helyi autóbuszközlekedés II. 12. RÉS Alapítvány támogatása [72/2008. (XII. 18.) önk. hat.]

17 Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése II. 13. Héra Alapítvány (energia áremelések miatt rászorulók támogatása) II. 14. Roma Nemzetiségi Önkormányzat II. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Rendszeres szociális segély Aktív korú ellátásra jogosult személy aki a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti (Szt (1) bekezdés b) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel (Szt (1) bekezdés c) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki az önkormányzati rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel (Szt (1) bekezdés d) pontja alapján) Aktív korú ellátásra jogosult személy aki egészségkárosodottnak minősül (Szt (1) bekezdés a) pontja alapján) 2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szt (1) bek. alapján) Időskorúak járadéka [Szt. 32/B..] ( dec. hó) Normatív lakásfenntartási támogatás [Szt. 38..(1) bek. a) pont] Adósságcsökk. tám.-hoz lakásfennt. t. [Szt. 38..(1) bek. b) pont] Helyi lakásfenntartási támogatás [ én hatályos Szt. 38..(1) bek. c) pont] 6. Adósságcsökkentési támogatás [Szt. 55/A.. (1) bek. b) pont] Normatív ápolási díj a [Szt (1) bek., 43/A.. (1) és (4) bek.] ( dec. hó) 8. Helyi ápolási díj a [Szt. 43/B..] 9. Átmeneti segély [Szt (pénzbeli) és 47.. (1) bek. c) pont (természetbeni)] Krízissegély (pénzbeli és természetbeni) Eseti gyógyszertámogatás (pénzbeli)

18 Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése 10. Tüzelőtámogatás [59/2011.(XII.23.) BM rend. alapján] (természetbeni) Tüzelőtámogatás (helyi) (természetbeni) Otthonteremtési támogatás (Gyvt. 25..) Gyermektartásdíj megelőlegezése (Gyvt. 22..) ( dec. hó) Temetési segély [Szt (pénzbeli) és 47.. (1) bek. d) pont (természetbeni)] Rendsz. gyermekvéd. kedvezm.-ettek pénzbeli támogatása [Gyvt.20/A. ] (évi alkalom) 12. Óvodáztatási támogatás [Gyvt.20/C. ] (évi 2 alkalom) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt (pénzbeli), 18.. (5) bek (természetbeni)] 14. Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás 0 BURSA HUNGARICA ösztöndíj támogatás éven felüliek szemétszáll. kedvezménye (2011. évről áthúzódó) Köztemetés [Szt. 48..] Közgyógyellátás [Szt (3) bek.] Szociális étkezés támogatása (Szt. 62..) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) 0 adott pénzbeli ellátás Mozgáskorlátozottak támogatása Ösztöndíj támog. (Arany J. tehetséggond.) Önkormányzat által saját hatáskörben 19. (nem szoc. és gyvt. előírások alapján) adott természetbeni ellátás 0 Gyermekek átmeneti elhely. (szakértői díj, eseti gondnoki díj, fordítási díj) Iskolatej program ( évi áthúzódó és évi) Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása Postaköltségek

19 Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése IV. 1. IV. 2. IV. 3. IV. 4. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN Pályázatelőkészítés (tervezési, előkészítési költségek) Nyírbátor és Nagykároly együttműködése a határon átnyúló turisztikai desztináció fejlesztésére Eszközbeszerzés (Önkormányzati felzárkóztatási tám-ból, 5/20123.(01) BM rend.) ÉAOP /A/2 kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése Nyb. Fáy úti óvoda infrastruktúrális felújítása IV. 5. Településrendezési terv IV. 6. IV. 7. IV. 8. IV. 9. Külterületi kerékpárutak építése Nyírbátor és Nyírmeggyes között (KÖZOP 3.2.0/c ) saját erő (Nyírcsászári gesztor önkormányzat) Külterületi kerékpárutak építése Nyíregyháza és Nyírbátor között (16/2008.(V.13.) önk. hat.) saját erő (Nagykálló gesztor önkormányzat) Ingatlanvásárlás (Nyb, Gyulai út. 913/2 hrsz.) Nyb. 0215/10 hrsz. terület leválasztása és megvásárlása szennyvízátemelő célra és 1 MW -os naperőmű pályázatelőkészítési feladataira IV. 15. Hit és egészség projekt összesen IV. 16. Nyírbátori emeltszintű szakrendelő, kistérségi egészségcentrum korszerűsítés IV. 17. Norvég Alap pályázat IV. 18. Szolgáltató központ megvalósítása az Ipari Parkban LHH-s projekt IV. 19. Kerékpárút építése az Ipari Parkhoz LHHs projekt IV. 20. A Nyírbátori Oktatási Centrum energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése

20 Változás Személyi Járulék Dologi Ellátottak juttatása célú célú Beruházás Felújítás Fellhamlmozási Nyírbátor Város Önkormányzata évi önkormányzati működési feladatok A évi kv. rend. 6. melléklete kiadás Támogatás Fejlesztés Hiteltörlesztés Kamatok Kölcsönnyújtás Céltartalék Alcím Feladat megnevezése IV. 21. A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. Nyírbátori Szakrendelő energiaellátásának fejlesztése, napelemes rendszer kiépítése IV. 22. Informatikai infrastruktúra fejlesztés (Interaktív iskolai táblák beszerzése) TIOP /1 IV. 23. Ultrahanglízing IV. 24. E-Kata program (Polgármesteri Hivatal) IV. 25. Bérmentesítő gép és szoftver (Polgármesteri Hivatal) IV /2011. (V. 15.) 9. pont szerinti zárt kerti ingatlanbevétel elkülönítése (Erdőtelepítési célból) IV. 27. Gépkocsi lízing IV. FELÚJÍTÁSOK, BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN V. 1. Dél-Nyírségi Víziközmű Beruházó Társulás (Szennyvíz program) V. 2. Nyírbátor- Nyírbogát közötti kerékpárút építéshez V. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN VI. 1. Fejlesztési hiteltörlesztés VI. Támogatás megelőlegezési hitel VI. 2. hiteltörlesztés VI. 3. Fejlesztési célú hitelek kamata célú hitel (folyószámla) VI. 4. kamata, rendelkezésre állás és hitelkezelési ksg. VI. 5. célú hitel (hosszú távú) kamata és hitelkezelési ksg VI. 6. Kötvény tőketörlesztés VI. 7. Kötvény kamatfizetés VI. 8. Kockázatkezelés VI. 9. Részesedés vásárlás 0 0 VI. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VII. 1. Céltartalék kötvénykibocsátásból (tőke) VII. 2. Céltartalék évi kötvény hozamból VII. 3. Céltartalék évi kötvény hozamból 0 0 VII. Kötvény többletkiadás (kamat) VII. CÉLTARTALÉK V ÁLTALÁNOS TARTALÉK I-V ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben