A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete"

Átírás

1 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs kék re vo - nat ko zó an az Euró pai Bi zott ság je len té se i hez szük sé ges vá gott test mi nõ sí té si adat bá zis mû köd te té sét a minisz - térium fel ügye le te mel lett; 6. E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba. Dr. Né meth Imre s. k., föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter 5. Az R ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg: a) a Tanács 3220/84/EGK rendelete (1984. november 13.) a ha sí tott ser té sek kö zös sé gi osz tá lyo zá si rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint az ezt mó do sí tó 3530/86/EGK (1986. no vem ber 17.) és 3513/93/EK (1993. de cem - ber 14.) ren de le tek; b) a Bizottság 2967/85/EGK rendelete (1985. október 24.) a ha sí tott ser té sek kö zös sé gi osz tá lyo zá si rend sze ré nek al - kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá - ról, va la mint az ezt mó do sí tó 3127/94/EK ren de let (1994. de cem ber 20.); c) a Ta nács 1208/81/EGK ren de le te (1981. áp ri lis 28.) a ha sí tott ki fej lett mar hák kö zös sé gi osz tá lyo zá si rend sze - ré nek meg ha tá ro zá sá ról; d) a Bizottság 2930/81/EGK rendelete (1981. október 12.) a ha sí tott ki fej lett mar hák kö zös sé gi osz tá lyo zá si rend sze - ré nek al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ki egé szí tõ ren del ke zé sek el fo ga dá sá ról; e) a Ta nács 1186/90/EGK ren de le te (1990. má jus 7.) a ha sí tott ki fej lett mar hák kö zös sé gi osz tá lyo zá si rend szer e al kal ma zá si kö ré nek ki ter jesz té sé rõl; f) a Bizottság 344/91/EGK rendelete (1991. február 13.) a ha sí tott ki fej lett mar hák kö zös sé gi osz tá lyo zá si rend - szer e al kal ma zá si kö ré nek ki ter jesz té sé rõl szóló 1186/90/EGK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról, va la mint az ezt mó - do sí tó 2191/93/EGK (1993. jú li us 27.), 1993/95/EK (1995. au gusz tus 16.) és 1215/2003/EK (2003. jú li us 7.); g) a Ta nács 2137/92/EGK ren de le te (1992. jú li us 23.) a ha sí tott ju hok kö zös sé gi osz tá lyo zá si rend sze ré rõl és a nyers vagy fa gyasz tott ha sí tott juh kö zös sé gi szab vány mi - nõ sé gé nek meg ha tá ro zá sá ról, va la mint a 338/91/EGK ren - de let idõ be li ha tá lyá nak ki ter jesz té sé rõl, va la mint az ezt mó do sí tó 1287/94/EK (1994. má jus 30.) és 2536/97/EK (1997. de cem ber 16.) ren de le tek; h) a Bizottság 461/93/EGK rendelete (1993. február 26.) a vá gott ju hok kö zös sé gi osz tá lyo zá si rend sze ré re vo nat - ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról és az ezt mó do - sí tó 823/98/EK ren de let (1998. áp ri lis 20.). A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi LIII. tör vény (a továb biak ban: Kvt.) 110. (8) be kez dés m) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendelem el: A rendelet hatálya 1. A ren de let ha tá lya a) a fel szín alat ti víz tes tek (a továb biak ban: víz test) aa) ki je lö lé sé vel, ab) ál la po tá nak jel lem zé sé vel, ér té ke lé sé vel, ac) mo ni to ro zá sá val, ad) az aa) ac) pont ban meg ha tá ro zot tak fe lül vizs gá la - tá val, b) a felszín alatti vizek vizsgálatával és monitorozásával, c) az a) b) pon tok sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ada tok gyûj té sé vel, fel dol go zá sá val, szol gál ta - tá sá val össze füg gõ jo gok ra és kö te le zett sé gek re ter jed ki. A víztest kijelölése 2. (1) A víz test ki je lö lé se ma gá ban fog lal ja annak tér be li le ha tá ro lá sát, el he lyez ke dé sé nek tér ké pi rög zí té sét, to váb - bá azo no sí tá sát. (2) Az or szág ha tár ral osz tott víz test ki je lö lé sét egyez - tet ni kell az érin tett or szág gal, amely rõl a Ma gyar Ge o ló - gi ai Szol gá lat ke re té ben mû kö dõ Ma gyar Ál la mi Föld ta ni In té zet be vo ná sá val a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi - nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) gon dos ko dik az irá nyí - tá sa alá tar to zó szer ve ze tek ré vén, a kü lön jog sza bály ban 1 meg ha tá ro zot tak ra te kin tet tel. 1 74/2000. (V. 31.) Korm. r. a Duna vé del mé re és fenn tart ha tó hasz ná la - tá ra irá nyuló együtt mû kö dés rõl szóló, jú ni us 29-én, Szó fi á ban létre - hozott Egyez mény ki hir de té sé rõl.

2 2004/205. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (3) A víz tes tet a föld raj zi el he lyez ke dés re uta ló név vel és azo no sí tó kód dal kell el lát ni. (4) A víz test sík be li ha tá ra it, va la mint ahol is mert a ver ti ká lis el ha tá ro lást je len tõ fe lü le te ket tér in for ma ti kai rend szer ben, leg alább M = 1: mé ret arány nak meg - fe le lõ fel bon tá sú és tar tal mú di gi tá lis térképi adatbázisban kell megadni. (5) A víz test ha tá ra it és azo no sí tá sát tar tal ma zó do ku - men tum a nyil vá nos ság, a (4) be kez dés sze rin ti di gi tá lis tér ké pi adat bá zis az adat for ga lom ban részt vevõ költ ség - ve té si szerv, to váb bá a mi nisz ter, va la mint más érin tett mi - nisz ter irá nyí tá sa alá tartozó szerv számára hozzáférhetõ. 3. (1) A víz test ki je lö lé sét a) a víz tar tó kép zõd mény tí pu sa és elõ for du lá sa alapján aa) a karsz tos, ab) a me den ce te rü le tek po ró zus és nem karsz tos, ac) az aa) ab) pon tok sze rin ti vi zek ki vé te lé vel a hegy vi dé ki te rü le tek kõ ze te i ben lévõ vizek, b) a víz tar tó kép zõd mény bõl fel szín re ke rü lõ víz hõ - mér sék le te alapján ba) a 30 C-ot meg nem ha la dó hõ mér sék le tû, hi deg bb) a 30 C-nál ma ga sabb hõ mér sék le tû, ter mál vi zek, c) az a) és b) víz tar tó kép zõd mé nye ken be lül a fel szín alat ti víz gyûj tõk, az áram lá si vi szo nyok, a föld ta ni fel épí - tés és a ter mé sze tes víz ké mi ai össze té tel együttese alapján kell el vé gez ni. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti víz tar tó kép zõd mény olyan fel szín alat ti kõ zet ré teg vagy kõ zet ré te gek együt te se, amely po ro zi tá sa és át eresz tõ ké pes sé ge le he tõ vé te szi a 10 m 3 /na pot meg ha la dó vízki ter me lést vagy több mint 50 személy ivóvízellátását. (3) A ki je lö lés fo lya mán figye lembe kell ven ni, hogy a) a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott víz tar tó kép zõd - mény nek, és b) min den, napi 100 m 3 -nél több víz ki vé te lé re al kal - mas víz tar tó kép zõd mény nek va la mely ki je lölt víz test hez kell tar toz nia. (4) A ki je lö lést fe lül kell vizs gál ni, és szük ség ese tén mó do sí ta ni kell az aláb bi ak szerint: a) a kü lön jog sza bály 2 sze rin ti koc ká za tos hely ze tû nek azo no sí tott víz tes tek 7. sze rin ti ér té ke lé se so rán, amennyi ben a víz test egyes, azo nos tu laj don sá gú ré szei jól el kü lö nít he tõk egy más tól, vagy b) az or szág ha tá rok kal osz tott víz tes tek ese té ben a 2. (2) be kez dé se sze rin ti egyez te tés ke re té ben, vagy c) amennyi ben a víz test egyes ré sze in a 9. sze rin ti ér - té ke lés olyan mér té kû kü lönb sé ge ket mu tat, amely miatt a 11. sze rin ti mi nõ sí tés már nem vé gez he tõ el a víz test re összeg zett for má ban, vagy d) a ki je lö lés so rán fel hasz nált mennyi sé gi vagy mi nõ - sé gi alap in for má ci ók vál to zá sa miatt, vagy e) a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si ter vek ké szí té sé hez kap - cso ló dó an a rész le te sebb tar tal mú to váb bi jel lem zés, illetve az ál la potér té ke lés al kal má val. A víztest állapotának jellemzése 4. A ki je lö lést köve tõen a víz tes tek ál la po tát jel le mez ni kell, ki emelt fi gye lem mel: a) a kü lön jog sza bály ban 3 ki je lölt és nyil ván tar tott vé - de lem alatt álló te rü le tek re, b) a koc ká za tos hely ze tû víz tes tek re, c) az or szág ha tár ral osz tott víz test azon ré szé re, amely - re a te vé keny ség bõl szár ma zó ha tá sok az or szág ha tá ron átterjedhetnek, d) a víz test azon ré szé re, amely tõl fel szí ni víz test után - pót ló dá sa vagy szá raz föl di élõ vi lág fenn ma ra dá sa köz vet - le nül függ. 5. (1) Az elsõ jel lem zést va la mennyi víz test re vonatko - zóan el kell vé gez ni, mely nek so rán a ren del ke zés re álló, egyéb cél lal gyûj tött hid ro ló gi ai, hid ro ge o ló gi ai, föld ta ni, ta laj ta ni, te rü let hasz ná la ti in for má ci ók ra, a fel szín alat ti vi zek ter he lé sé re és igény be vé te lé re vo nat ko zó is me re tek - re, az öko szisz té mák meg fi gye lé sé re, a meg lé võ monito - ring ada tok ra, to váb bá a na gyobb tér sé ge ket fel öle lõ, kü - lön bö zõ szem pon tok sze rint ké szí tett or szá gos szin tû fel - dol go zá sok felhasználhatóak. Az elsõ jellemzés során a kockázatos helyzetû víztesteket azonosítani kell. (2) Az elsõ jel lem zés tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it e ren de let 1. mel lék le té nek 1. pont ja tar tal maz za. (3) Az elsõ jel lem zés so rán a koc ká za tos hely ze tû víz - tes tet a kö vet ke zõ szem pon tok sze rint kell azonosítani: a) víz(nyo más)szint ked ve zõt len vál to zá sa; b) a víz ki vé te lek és a kü lön jog sza bály 4 sze rin ti hasz - no sít ha tó fel szín alat ti víz kész let össze ha son lí tá sa; c) víz ki vé te lek nek és a bi zo nyí tott és a va ló szí nû sít he - tõ ter he lé sek nek, ezen be lül a dif fúz és a pont sze rû szennye zõ for rá sok nak ca) a fel szín alat ti vi zek mennyi sé gé re és mi nõ sé gé re, 2 219/2004. (VII. 21.) Korm. r pont. 3 Kvt. 18. (1) és (3) bek., Kvt. 49. (1) bek., évi LIII. tv., évi LIV. tv., 123/1997. (VII. 18.) Korm. r., 240/2000. (XII. 23.) Korm. r. 49/2001. (IV. 3.) Korm. r., 273/2001. (XII. 21.) Korm. r /2004. (VII. 21.) Korm. r pont.

3 16622 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám cb) a fel szí ni víz ál la po tá ra, cc) a fel szín alat ti vi zek tõl füg gõ ví zi vagy szá raz föl di öko szisz té mák ra gya ko rolt ha tá sa; d) a fe dõ ré teg jel le ge, az áram lá si vi szo nyok és a hid ro - ge o ló gi ai védettség; e) a víz test mi nõ sé gi ál la po ta, illetve a szennye zett ség be kö vet kez té nek ve szé lye kü lö nö sen a tar tós kör nye zetká ro so dá sok, szennye zett területek következtében; f) az a) e) pon tok ban fog lalt bár mely szem pont sze rin ti ér té ke lés hez szük sé ges ren del ke zés re álló adat elég te len - sé ge. 6. (1) Az elsõ jel lem zés re ala poz va to váb bi jel lem zést kell ké szí te ni va la mennyi koc ká za tos hely ze tû víz test, va la - mint az or szág ha tár ral osz tott víztest esetében. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott víztestek közé nem tartozó víztestre kiterjedõen a további jellemzést a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek készítésekor kell elvégezni. (3) A to váb bi jel lem zés cél ja, hogy a) pon to sab ban le hes sen mér le gel ni azt, hogy a kü lön jog sza bály 5 sze rin ti jó ál la po tot a víz test az ott meg ha tá ro - zott határidõre eléri-e, b) meg le hes sen ha tá roz ni a kör nye ze ti cél ki tû zé sek el - éré se ér de ké ben te en dõ in téz ke dé se ket, c) a koc ká za tos hely ze tû víz tes tek azo no sí tá sa a 5. (3) be kez dé sé ben fog lalt szem pon tok sze rint meg tör tén - jen, amennyi ben az az elsõ jel lem zés so rán nem va ló sult meg, d) az 4. (1), a 5. (1) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro - zot tak elem zé se, a víz test ter mé sze tes ál la pot tól való el té - ré sé nek mér té ke, va la mint ezek oka i nak vizs gá la ta meg - valósuljon. (4) A to váb bi jel lem zést a kü lön jog sza bály ban 6 fog lal - tak, va la mint az 1. mel lék let 2. pont ja sze rin ti tar tal mi kö - ve tel mé nyek alap ján kell el vé gez ni. A to váb bi jel lem zés so rán fel hasz nál ha tók a ta la jok mi nõ sé gé vel össze füg gõ ada tok, nyil ván tar tá sok és a mo ni tor ing rend szer, az er dõ - gaz dál ko dá si te vé keny ség gel össze füg gõ ada tok, a hul la - dék gaz dál ko dás sal kap cso la tos nyil ván tar tá sok és in for - má ci ós rend sze rek, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ada tok és mo ni tor ing rend sze - rek, a víz gaz dál ko dás sal, a fel szín alat ti vi zek kel, va la mint a föld ta ni kö zeg gel kap cso la tos ada tok, nyil ván tar tá sok, a ter mé sze tes gyógy té nye zõk re vo nat ko zó nyil ván tar tá sok, a Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ál tal gyûj tött ada tok. A to - váb bi jel lem zés so rán szük ség sze rint ki egé szí tõ fel tá rást és adat gyûj tést lehet végezni /2004. (VII. 21.) Korm. r. 4. (4) bek /2004. (VII. 21.) Korm. r. 13. (3) bek. 7. A koc ká za tos hely ze tû nek azo no sí tott víz tes tek ese té - ben a to váb bi jel lem zés ke re té ben rész le te sen kell ele mez - ni a ter mé sze tes ál la pot tól való el té rés mér té két, a koc ká - za tos hely ze tet elõ idé zõ oko kat és ha tá so kat a víz tes ten be lül azokra a területekre összpontosítva, ahol a) a ked ve zõt len víz(nyo más)szint-vál to zás tar tó san ta - pasz tal ha tó, b) a fel szín alat ti vi zek tõl füg gõ öko szisz té mák sé - rültek, c) a fel szín alat ti víz el szennye zõ dött vagy tar tós mi nõ - ség rom lás, tar tós kör nye ze ti ká ro so dás alakult ki. Kockázatos helyzetû víztest 8. (1) Koc ká za tos hely ze tû a víz test, amennyi ben a) adat hi ány miatt, vagy b) az elsõ jel lem zés alap ján, vagy c) a to váb bi jel lem zés alap ján, és a víz gyûj tõ gaz dál ko dá si terv sze rin ti in téz ke dé si prog - ra mok el le né re nem va ló szí nû sít he tõ a jó ál la pot el éré se de cem ber 22-ig. (2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak fe lül vizs gá la - ta, a kör nye ze ti cél ki tû zé sek tel je sü lé sé nek el len õr zé se a mi nisz ter ál tal, a kü lön jog sza bály 7 szerint közzétételre kerülõ a) a fel szín alat ti vi zek jó mi nõ sé gi ál la po tá nak meg ál - la pí tá sá ra szol gá ló kö ve tel mé nyek, és b) a je len tõs és tar tó san rom ló ten den ci ák azo no sí tá sá ra és a ten den ci ák meg for dí tá si pont já nak meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló kritériumok, továbbá c) a 16. (3) bekezdésének e) pontja szerinti módszertan alap ján tör té nik. (3) A (2) be kez dés alap ján meg kell ha tá roz ni a koc ká - za tos hely ze tû a) víz tes te ken be lül azo kat a te rü le te ket, ahol te vé - keny ség kö vet kez mé nye ként a föld ta ni köz eg, illetve a fel - szín alat ti víz tar tó san ká ro so dott, így a jó mi nõ sé gi ál la pot egy ál ta lán nem vagy a terv idõ szak vé gé ig nem ér he tõ el, ille tõ leg elérése aránytalanul költ sé ges; b) víz tes tek kö zül azo kat a víz tes te ket, illetve víz test ré - sze ket, ahol a jó mennyi sé gi ál la pot meg va ló sí tá sa a fel szí - ni víz és a fel szín alat ti vi zek tõl füg gõ ví zi- vagy szá raz föl - di öko szisz té mák ál la po ta ked ve zõt len kö vet kez mé nyek - kel jár na ba) a víz ren de zés, az ár víz vé de lem és a le csa po lás ered mé nyes sé ge, vagy bb) a jo gos víz ki vé te lek szem pont já ból /2004. (VII. 21.) Korm. r. 41. (10) bek.

4 2004/205. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y A víztest állapotának értékelése és minõsítése 9. (1) A te vé keny ség fel szín alat ti vi zek re vo nat ko zó ha tá - sát víz tes ten ként ér té kel ni és mi nõ sí te ni kell e ren de let 2. mel lék let ben fog lal tak alap ján. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér té ke lést és mi nõ sí tést elsõ al ka lom mal, az elsõ víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv meg ala - po zá sa ke re té ben kell el ké szí te ni, amely nek so rán a víz - gyûj tõ-gaz dál ko dás egyes sza bá lyai sze rint üzem be ál lí - tott víz test-mo ni tor ing rendszer adatait kell használni. 10. A fel szín alat ti víz ál la po tát be fo lyá so ló fo lya ma tok és a te vé keny ség fel szín alat ti vi zek re gya ko rolt ha tá sá nak ér - té ke lé sét éven te el kell vé gez ni, a fel szín alat ti vi zek mo ni - to ro zá sá ra, illetve ellen õr zés, ön el len õr zés ré vén a te vé - keny sé get vég zõk kü lön jog sza bály 8 sze rin ti adat szol gál - ta tá sá ra tá masz kod va. 11. (1) Az ér té ke lés so rán a víz test ál la po tát a kör nye ze ti cél ki tû zé sek kö ve tel mé nye i hez vi szo nyít va a 14. sze rin ti víz test-mo ni tor ing alap ján kell mi nõ sí te ni. A víz test mi nõ - sí té sét e ren de let 2. mel lék le té nek 2. pont já ban meg ha tá ro - zot tak sze rint kell el vé gez ni. A víz test mi nõ sí té sé nek ada - ta it tér in for ma ti kai rend szer ben, leg alább M=1: mé ret arány nak meg fe le lõ fel bon tá sú és tar tal mú di gi tá lis tér ké pi adat bá zis ban kell meg ad ni és ez alap ján áb rá zol ni. (2) A víz test ál la po tá nak mi nõ sí té sét in do ko lás sal, to - váb bá tér ké pes be mu ta tá sát a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv - ben köz zé kell ten ni. (3) Az (1) be kez dés sze rin ti mi nõ sí tés ke re té ben: a) a víz test jó ál la po tá ra vo nat ko zó elõ írások tel je sü lé - sét el len õriz ni kell, a 8. (2) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembevételével, b) amennyi ben a jó ál la pot kri té ri u mai nem tel je sül nek, az oko kat rész le te sen in do kol ni kell és meg kell ha tá roz ni azo kat a fel té te le ket, ame lyek mel lett a jó állapot 2015-ig elérhetõ, c) amennyi ben a jó ál la pot nem ér he tõ el de cem - ber 22-ig, a kü lön jog sza bály 9 alap ján mó do sí tott kö ve tel - mé nyek tel je sü lé sét ellenõrizni kell, d) a c) pont ban fog lal tak fenn ál lá sa ese té ben a 8. (3) be kez dés sze rin ti meg ha tá ro zást el kell vé gez ni. Felszín alatti vizek állapotának monitorozása 12. (1) A fel szín alat ti vi zek mennyi sé gi és mi nõ sé gi ál la po - tá nak vál to zá sát mo ni to ro zás sal kell nyo mon kö vet ni. (2) Az (1) be kez dés sze rin ti mo ni tor ing rend szer ma gá - ban fog lal ja a mennyi sé gi és mi nõ sé gi ál la pot ész le lõ-, mé - rõ-, meg fi gye lõ- és ellen õr zõ rend sze rét, to váb bá az ál la - po tot be fo lyá so ló ter mé sze ti ha tá sok, va la mint a te vé keny - ség fel szín alat ti víz re gya ko rolt ha tá sá nak is me re tét meg - ala po zó ada to kat. 13. (1) A ter mé sze ti ha tá sok ra vo nat ko zó me te o ro ló gi ai, hid ro-me te o ro ló gi ai ada to kat (így pél dá ul a csa pa dék mennyi sé ge és mi nõ ség e, pá rol gá si ada tok) a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek, így kü lö nö sen az Or szá - gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat biz to sít ja. (2) A te vé keny ség fel szín alat ti víz re gya ko rolt ha tá sá - nak is me re tét meg ala po zó ada tok meg ál la pí tá sa a te rü le ti és a kör nye zet hasz ná la ti mo ni tor ing alap ján tör té nik. (3) A te rü le ti mo ni tor ing rend szer ma gá ban fog lal ja: a) a mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek ál tal fo lya ma to san üze mel te tett mo ni tor ing rend sze re ket aa) a mennyi sé gi ál la po tot ellen õr zõ rend sze re ket, így kü lö nö sen kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok ál - tal vég zett ta laj-, ré teg-, karszt- és ter mál víz(nyo más)szint ész le lé se ket, to váb bá a for rás meg fi gye lé se ket, ab) a fel szín alat ti vi zek kel össze füg gõ fel szí ni vi zek mennyi sé gé re vo nat ko zó, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok ál tal vég zett víz raj zi te vé keny sé get, ac) a mi nõ sé gi ál la pot ra vo nat ko zó an azo kat az ob jek - tu mo kat, ahol rend sze res mé rést vé gez nek a kör nye zet vé - del mi fel ügye lõ sé gek (a továb biak ban: fel ügye lõ ség), így kü lö nö sen a kör nye zet vé del mi ta laj víz mi nõ ség meg fi gye - lõ há ló za tot, a kü lön jog sza bály 10 sze rin ti nit rát mo ni tor in - got és a nagy víz fo lyá sok men tén ki ala kí tott ha vá ria mo ni - tor in got, ad) spe ci á lis, egy adott tér ség meg fi gye lé sé re ki ala kí - tott mo ni tor ing rend sze re ket, így kü lö nö sen a táv la ti víz - bá zi sok te rü le tén vég zett meg fi gye lé se ket; b) más ál lam i szer ve zet ál tal fo lya ma to san üze mel te tett mo ni tor ing rend sze re ket, azaz ba) a Ma gyar Ál la mi Föld ta ni In té zet ál tal foly ta tott fel szín alat ti víz(nyo más)szint ész le lé se ket, bb) a nö vény és ta laj vé del mi szol gá la tok ál tal mû köd - te tett Ta laj vé del mi In for má ci ós és Mo ni tor ing Rend szert; c) a kü lön jog sza bály 11 sze rint a te le pü lé si ön kor mány - za tok ál tal, a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le tén lévõ fel szín alat ti víz mennyi sé gi és mi nõ sé gi ál la po tá ra ki ter je dõ monitorozást; 8 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 8. b) pont, 14. (1) bek. a) pont /2004. (VII. 21.) Korm. r. 6. (4) bek. d) pont /2001. (IV. 3.) Korm. r évi LIII. tv. 46. (1) bek. b) és e) pont ja; 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. 5. (8) bek.

5 16624 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám d) ál lam i szer vek, tu do má nyos in téz mé nyek, szer ve ze - tek ál tal idõ sza ko san vég zett, illetve ex pe dí ci ós fel mé ré se - ket. (4) A kör nye zet hasz ná la ti mo ni tor ing rend szer ma gá - ban foglalja: a) a fel szín alat ti víz mennyi sé gi, illetve mi nõ sé gi ál la - po tát érin tõ te vé keny sé get foly ta tó ál tal, a kü lön jog sza - bály 12 sze rint vég zett meg fi gye lé sek, így kü lö nö sen a ví zi - köz mû vek a hul la dék le ra kók üze mel te té sé hez, a bá nya - ta vak hasz no sí tá sá hoz, az ivó-, ás vány- és gyógy víz - hasz ná la tok víz bá zis vé del mi te vé keny sé gé hez kap cso ló - dó mo ni to ro zást; b) a szennye zett, tar tó san ká ro so dott te rü le te ken kü lön jog sza bály 13 sze rin ti kár men te sí té si mo ni tor ing rendsze - reket. (5) Az (1) be kez dés és a (3) be kez dés b) d) pont, va la - mint a (4) be kez dés sze rin ti mé ré sek, meg fi gye lé sek ered - mé nye it a kü lön jog sza bály ban 14 meg ha tá ro zot tak alapján kell biztosítani. Monitoring program 14. (1) A kü lön jog sza bály 15 sze rin ti mo ni tor ing prog ram a 12. sze rin ti mo ni tor ing rend szer bõl ki vá lasz tott ob jek tu - mo kon vég zett mo ni to ro zás ból áll, ame lyek ész le lõ és mé - rõ he lye it a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv ben rög zí te ni kell. A monitoring program részeit képezi: a) a 4. a) pont sze rin ti vé dett te rü le te ken a fel szín alat ti vi zek ál la po tát mérõ és ész le lõ rend sze rek bõl ki vá - lasz tott ob jek tu mok, és b) a min den víz test re ki ter je dõ víz test-mo ni tor ing rend szer. (2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti víz test-mo ni tor ing a 13. (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti mo ni tor ing rend sze - rek bõl ki vá lasz tott ész le lõ és mérõhelyekbõl áll. (3) A víz test-mo ni tor ing ré szei: a) a mennyi sé gi mo ni tor ing, b) a mi nõ sé gi mo ni tor ing, ezen be lül ba) a ké mi ai fel ügye le ti, bb) a ké mi ai ope ra tív mo ni tor ing. (4) A víz test-mo ni tor ing ese ti jel le gû fel tá rá sok kal ki - egé szít he tõ; ki ala kí tá sá nak szem pont ja it e ren de let 3. mel - lék le te határozza meg /2004. (VII. 21.) Korm. r. 8. b) pont; 21/2002. (IV. 25.) Kö ViM r. 123/1997. (VII. 18.) Korm. r., 239/2000. (XII. 23.) Korm. r /2004. (VII. 21.) Korm. r , 10. mel lék let /2004. (VII. 21.) Korm. r. 34. (1) bek /2004. (VII. 21.) Korm. r. 15., 21. (5) bek. (5) A mennyi sé gi mo ni tor ing a víz tes tek víz nyo más - szint jé ben, nyo más ál la po tá ban be kö vet ke zett hosszú ide jû vál to zá sok meg fi gye lé sé re szol gál, figye lembe véve az után pót ló dás rö vid és hosszú ide jû vál to zá sa it. (6) A mi nõ sé gi mo ni tor ing össze füg gõ és át fo gó ké pet ad a fel szín alat ti vi zek mi nõ sé gi ál la po tá ról min den víz - test re ki ter je dõ en, to váb bá be mu tat ja a kü lön jog sza bály 16 sze rin ti szennye zõ anyagok koncentrációjának változását. 15. (1) A mo ni tor ing prog ram alap- és ész le lé si ada ta i nak nyil ván tar tá sát a VITUKI Kht. vég zi. A nyil ván tar tás hoz a VITUKI Kht. a ku tak és for rá sok alap ada ta it egyez te ti az Or szá gos Kút ka tasz ter rel, illetve az Or szá gos Forrás - kataszterrel. (2) A mo ni tor ing prog ram ba tar to zó ob jek tu mok alap - ada ta i ban tör té nõ vál to zá so kat és a tárgyévi ész le lé si ada - to kat a tárgy évet kö ve tõ már ci us 31-ig kell a VITUKI Kht. részére megküldeni. Adatszolgáltatás és koordináció 16. (1) A víz tes tek jel lem zé sét, illetve a fel szín alat ti vi zek ál la pot vizs gá la tát a mo ni tor ing rend sze rek re, a víz tes tek ér té ke lé sét és mi nõ sí té sét a 14. sze rin ti mo ni tor ing prog - ram ész le lõ és mé rõ he lye i nek ada ta i ra tá masz kod va a VITUKI Kht. vég zi. (2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel adat el lá tá sá - hoz szük sé ges, fel adat kö rük höz tar to zó ada to kat a mi nisz - ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek nyil ván tart ják és azo - kat a VITUKI Kht. ré szé re a tárgy évet követõ március 31-ig szolgáltatják. (3) Más érin tett mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek (így kü lö nö sen a Ma gyar Ál la mi Föld ta ni In té zet, a Nö - vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat, az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für - dõ ügyi Fõ igaz ga tó ság, a Fo dor Jó zsef Or szá gos Köz - egész ség ügyi Köz pont Or szá gos Kör nye zet-egész ség ügyi In té zet) az (1) be kez dés ben fog lalt fel adat el lá tá sá hoz szük sé ges ada ta i kat a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze - rint biz to sít ják. (4) A 13. (3) be kez dés c) pont ja sze rin ti mo ni to ro zás ered mé nye it a te le pü lé si ön kor mány zat az ille té kes fel - ügye lõ ség ré szé re a tárgy évet kö ve tõ már ci us 1-jéig meg - kül di /2004. (VII. 21.) Korm. r pont.

6 2004/205. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y (5) A VITUKI Kht. az (1) be kez dés hez kap cso ló dó an: a) el lát ja a 13. (3) be kez dés a) és d) pont ja sze rin ti or - szá gos adat bá zi sok rend szer gaz da fel ada ta it; to váb bá a 13. (5) be kez dé se sze rin ti in for má ci ók, adat szol gál ta tá - sok össze han golt központi nyil ván tar tá sát; b) ja vas la tot dol go z ki a 14. sze rin ti mo ni tor ing prog - ram meg ha tá ro zá sá hoz, va la mint az (1) be kez dés sze rin ti vizs gá la tok hoz ba) a mód szer ta ni út mu ta tók ra, üze mel te té si sza bály - zat ra, ter ve zé si se géd le tek re, adat la pok ra, adatszolgálta - tási rend re, bb) az érin tett mo ni tor ing rend sze rek fej lesz té sé re, így kü lö nö sen a 13. (2) be kez dés sze rin ti mo ni tor ing szük sé - ges módosítására, bc) a kü lön bö zõ szer ve ze tek ál tal mû köd te tett moni - toring rend sze rek adat for gal má nak el já rá si rend jé re, bd) az in for má ci ós rend sze rek fej lesz té sé re, be) a ki egé szí tõ mé ré sek re, bf) a be vo nan dó szer ve ze tek kö ré re; c) el ké szí ti a 14. (1) be kez dés sze rin ti mo ni tor ing prog ram ja vas la ti ter vét a 13. (3) be kez dés b) pont ja sze - rin ti in téz mé nyek kel együttmûködésben; d) részt vesz a kü lön jog sza bály 17 sze rin ti in téz ke dé si prog ra mok ki dol go zá sá ban; e) ki dol goz za a víz tes tek mi nõ sí té sé re, a mo ni tor ing prog ram üze mel te té sé re vo nat ko zó mû sza ki elõ írásokat és a szab vá nyo sí tott mód sze re ket, to váb bá ja vas la tot tesz a 2. mel lék let 2.4. pont ja sze rin ti évre, idõ szak ra. Vegyes, záró és átmeneti intézkedések 17. (1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha - tály ba. (2) A 14. (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott víztestmonitoring ész le lõ és mé rõ he lye i nek ki vá lasz tá sát a 16. (1) be kez dé se sze rin ti ko or di ná ló in téz mény de cem - ber 31-ig vég zi el. (3) A 16. (5) be kez dés e) pont ban fog lal tak nak jú ni us 30-ig kell ele get ten ni. (4) Azon fel szín alat ti vi zet érin tõ, a víz tes tek vizs gá la ta szem pont já ból ki emelt je len tõ sé gû kü lön jog sza bály 18 sze - rin ti víz ki vé te lek, illetve ter he lé sek ese té ben, ahol a te vé - keny ség nem el len õr zött mó don tör té nik, a víz ügyi fel - ügye let, illetve a fel ügye lõ ség a kü lön jog sza bály 19 figye - lembevételével de cem ber 22-ig in téz ke dik a mo ni - tor ing ki ala kí tá sá ról, mû köd te té sé rõl, és az adat szol gál ta - tás el ren de lé sé rõl. (5) A 6. (2) be kez dé sé hez tar to zó jel lem zést, to váb bá a 9. (1) be kez dés sze rin ti ér té ke lést elsõ al ka lom mal jú ni us 30-ig, ezt köve tõen hat éven te kell el ké szí te ni. 18. (1) A ví zi köz mû vek üze mel te té sé rõl szóló 21/2002. (IV. 25.) Kö ViM ren de let (a továb biak ban: R.) 6. (5) be - kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: (5) Az üze mel te tõ kö te les a (3) be kez dés ben meg je lölt víz ki vé te li mû nél leg alább 6 éven ként a (6) be kez dés figye lembevételével alap ál la pot-vizs gá la tot, to váb bá éven te rend sze res alap vizs gá la tot, a (7) be kez dés sze rin ti gya ko ri ság gal ellen õr zõ vizs gá la tot, a (8) be kez dés sze rin - ti gya ko ri ság gal sû rí tõ bak te ri o ló gi ai vizs gá la tot vé gez ni, és a vizs gá la ti ered mé nye ket min den tárgy évet kö ve tõ már ci us 31-ig az ille té kes kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság hoz el jut tat ni. (2) Az R. 6. -a a kö vet ke zõ (16) (18) be kez dés sel egészül ki: (16) Az (5) be kez dés sze rint el vég zett vizs gá la tok do - ku men tá lá sa és adat szol gál ta tá sa az ere de ti la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti ered mény la pok fény má so la tá nak be kül dé sé vel tör té nik. Az adat szol gál ta tás nyom tat vá nyon vagy szá mí - tó gé pes adat hor do zón tel je sít he tõ. (17) A fel szín alat ti vi zet ter me lõ víz mû üze mel te tõ je kö te les a ki ter melt víz mennyi sé gét, ku tan kén ti üze mi víz - ho za mát és üze mi víz(nyo más)szint jét, nyu gal mi víz( nyomás)szint jét és a ter melt víz hõ mér sék le tét leg - alább havi gya ko ri ság gal mér ni, és az ada to kat a tárgy évet kö ve tõ már ci us 31-ig az ille té kes kör nye zet vé del mi és víz - ügyi igaz ga tó ság hoz el jut tat ni. Az elsõ adat szol gál ta tás ide je már ci us 31. (18) A fi gye lõ-, tar ta lék és üze men kí vü li ku tak ese té - ben a ha tó ság ál tal elõ írt gya ko ri ság gal, de leg alább éven te egy al ka lom mal a nyu gal mi víz(nyo más)szint mé rést is el kell vé gez ni. 19. E ren de let az Euró pai Par la ment és Ta nács ok tó - ber 23-i kel te zé sû, 2000/60/EK szá mú, Az euró pai kö zös - sé gi in téz ke dé sek ke re te i nek meg ha tá ro zá sá ról a víz po li - ti ka te rü le tén címû irány elv 3., 5., 7. és 8. cik ké ben, va la - mint II. és V. mel lék le té ben foglaltaknak való megfelelést szolgálja /2004. (VII. 21.) Korm. r /2004. (VII. 21.) Korm. r pont /2004. (VII. 21.) Korm. r. 8. b) pont. Dr. Gom bos András s. k., kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz té ri u mi po li ti kai államtitkár

7 16626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám 1. melléklet a 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelethez 1. Az elsõ jel lem zés Az elsõ és a további jellemzés A jel lem zést be mu ta tó do ku men tá ció ál ta lá nos for má ja az M=1: mé ret arány nak meg fe le lõ fel bon tá sú és tar tal mú di gi tá lis tér ké pi adat bá zis alap ján ké szí tett tér - kép so ro zat, illetve az eh hez tar to zó szö ve ges le írás és táblázat, amelyek együttesen bemutatják: a) a víz test ter mé sze tes ál la po tát meg ha tá ro zó föld ta ni tényezõket: aa) a víz tar tó és a víz re kesz tõ kép zõd mé nyek föld ta ni és víz föld ta ni jel lem zõ it, így kü lö nö sen a hid ra u li kai ve ze - tõ ké pes sé get, a po ro zi tást és az áramlási rend sze re ket, ab) a fe dõ kép zõd mé nyek, illetve a ta laj jel lem zõ it, kü - lö nös te kin tet tel a csa pa dék ból tör té nõ után pót ló dás le he - tõ sé gé re és a szennye zõ anya gok be ju tá sát be fo lyá so ló víz föld ta ni adott sá gok ra, a ta laj víz for ga lom ra, így kü lö nö - sen a fe dõ kép zõd mé nyek tí pu sá ra, vas tag sá gá ra, po ro zi tá - sá ra, hid ra u li kai ve ze tõ ké pes sé gé re, ab szorp ci ós tu laj don - sá gá ra; (hid ro ge o ló gi ai vé dett ség re); b) a víz test ter mé sze tes mennyi sé gi ál la po tát: ba) a ter mé sze tes után pót ló dá si- és meg csa po lá si te rü - le te ket, a víz for gal mat jel lem zõ sok éves át lag ér té kek kel, bb) az után pót ló dás és meg csa po lás át la gos jel lem zõ i - nek te rü le ti és idõ be li vál to zá sát, a hasz no sít ha tó fel szín alat ti víz kész let szá mí tá sá hoz szükséges adatot is, bc) a fel szín alat ti víz(nyo más)szin tek sok évi át la gos ér té ke i nek tér be li vál to zá sát és ingadozását; c) a víz test ter mé sze tes mi nõ sé gi ál la po tát, ca) a ké mi ai össze té telt az összes ol dott só tar ta lom és a hid ro geo ké mi ai tí pus meg adá sá val és a gáz tar ta lom tér be li változását, cb) a sok évi át la gos hõ mér sék let, cc) ter mé sze tes ere de tû elem dú su lá sok, víz mi nõ sé gi ano má li ák, is mert (A b ) bi zo nyí tott hát tér-kon cent rá ci ók ismertetésével, me den ce te rü le te ken tér ben el kü lö nít ve, a ré teg zett ség bemutatásával; d) a fel szí ni ví zi-, illetve szá raz föl di öko szisz té mák nak a fel szín alat ti víz mennyi sé gi és ké mi ai ál la po tá tól való függését: da) azok nak a víz tes tek nek a meg je lö lé sé vel, ahol az öko szisz té ma jó ál la po ta függ a fel szín alat ti táplálástól, db) azok nak az öko szisz té mák nak a meg ha tá ro zá sá val, ame lyek je len tõ sen ká ro sod hat nak a fel szín alat ti víz ál la - po tá ban be kö vet ke zõ vál to zá sok miatt, kü lö nös te kin tet tel a vé dett ter mé sze ti területekre és az erdõkre; e) a víz test mennyi sé gi, mi nõ sé gi ál la po tát be fo lyá so ló te vé keny sé ge ket: ea) a víz ki vé te lek összeg zett ér té ke it, eb) a víz ki vé te lek ál tal oko zott tar tós víz szint süllye dé - sek re és víz mi nõ ség-vál to zá sok ra vo nat ko zó fel dol go zás ered mé nye it, ec) a fel szín alat ti víz dú sí tás összeg zett ér té két, ed) a fel szín alat ti víz be tör té nõ köz vet len be ve ze té sek víz test szin tû mennyi sé gi és mi nõ sé gi összeg zett ér té két, ee) a pont sze rû és nem pont sze rû (dif fúz) szennye zõ - forrásokat, ef) tar tó san ká ro so dott szennye zett te rü le te ket, eg) a víz test mennyi sé gi és mi nõ sé gi ál la po tá ban olyan mér té kû vál to zást oko zó egyéb te vé keny sé ge ket, illetve te rü let hasz ná la tok ban be kö vet ke zõ vál to zá so kat, ame lyek aka dá lyoz zák a jó mennyi sé gi-, illetve minõségi állapot elérését. 2. Az 1. pon tot ki egé szí tõ, a to váb bi jel lem zés A te vé keny ség fel szín alat ti vi zek re gya ko rolt ha tá sá - nak vizs gá la ta ke re té ben a kö vet ke zõ ada to kat kell fo lya - ma to san össze gyûj te ni és értékelni: a) a fel szín alat ti víz test föld ta ni jel lem zõi, be le ért ve a föld ta ni egy sé gek ki ter je dé sét és tí pu sát, to váb bá az 1. pont a), b), c) és d) pon tok szerinti információk; b) 10 m 3 /na pot el érõ vagy an nál na gyobb vagy 50 em - ber nél töb bet el lá tó ivó víz ki vé tel, to váb bá a fel szín alat ti víz tõl füg gõ ví zi- és szá raz föl di öko szisz té mák ál la po tát je len tõ sen be fo lyá so ló közvetlen vízkivétel esetében: ba) a víz ki vé tel he lye és a víz hasz ná lat cél ja, bb) az éves át la gos víz ki vé tel mér té ke (par ti szû ré sû víz ki vé te lek ese tén kü lön fel tün tet ve a hát tér fe lõ li után - pót ló dás becsült értékét), bc) a ki ter melt víz ké mi ai össze té te le és hõ mér sék le te, bd) a vízkivételek által okozott több évet meghaladó tartós víz(nyomás)szintsüllyedés hatásterülete és mértéke; c) fel szín alat ti víz be tör té nõ köz vet len be ve ze té sek esetében: ca) a be ve ze tés éves át la gos mennyi sé ge, cb) be ve ze tett, vissza saj tolt víz mi nõ ség e, cc) a be ve ze té sek ál tal oko zott tar tós víz(nyo más)szint tér be li ki ter je dé se és változása, cd) a fel szín alat ti víz be köz vet le nül be ve ze tett szennye zõ anya gok mennyi sé ge és mi nõ ség e; d) az után pót ló dá si te rü le te ken lévõ kör nye zet hasz ná - la tok esetében: da) a po ten ci á lis, illetve a tény le ges pont sze rû, vo nal - men ti és dif fúz szennye zõ for rá sok he lye, jel le ge, a tény le - ges szennye zõ for rá sok nál a föld ta ni kö zeg be köz vet le nül be ve ze tett leg na gyobb mennyi sé gû, to váb bá leg na gyobb koc ká za tú szennyezõ anyagok éves mennyisége, db) a tar tó san ká ro so dott szennye zett te rü le tek he lye, a szennye zett ség mér té ke, a leg na gyobb mennyi sé gû, to - váb bá a leg na gyobb koc ká za tú szennye zõ anyag fel tün te - té sé vel, dc) a fel szí ni vi ze ket érin tõ je len tõs kot rá sok és duz - zasz tá sok, to váb bá a gá tak kal tör té nõ m 3 -nél na - gyobb víz vissza tar tás, illetve a 300 ha-nál na gyobb lecsapolás adatait, dd) a fel szín alat ti víz ter mé sze tes vé dett sé gét csök ken - tõ te vé keny sé gek (kül szí ni bá nyá szat, jó lé ti ta vak, to váb bá

8 2004/205. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y a nem meg fele lõen ki kép zett vagy fel ha gyott ku tak stb.) he lye, szennye zés-köz ve tí tõ hatása, de) a víz test után pót ló dá si te rü le te i nek te rü let hasz ná la - tai, te kin tet tel a lo ká lis ha tá sok ra, df) a da) de) pon tok sze rin ti te vé keny sé gek nek a fel - szín alat ti víz mennyi sé gi és mi nõ sé gi ál la po tá ra gya ko rolt ha tá sa; e) a hasz no sít ha tó fel szín alat ti víz kész let és a víz ki vé - te lek te rü le ti el osz lá sa, vi szo nya, meg kü lön böz tet ve az en - ge dé lye zett köz vet len- és a be csült köz ve tett víz ki vé te le - ket és a fel szín alat ti víz dú sí tást. 2. melléklet a 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelethez A víztest állapotának értékelése és minõsítése 1. A víz test ál la pot ér té ke lé sé nek cél ja, va la mint an nak so rán el vé ge zen dõ fel ada tok 1.1. A jel lem zé sek ered mé nye i nek egy be ve té se a kör - nye ze ti cél ki tû zé sek kel; 1.2. a kör nye ze ti cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sát szol gá ló vizs gá la tok el vég zé se (így kü lö nö sen a kü lön jog sza bály 20 sze rin ti (M i ) igény be vé te li ha tár ér ték-, meg for dí tá si pon - tok-, az (A b ) bi zo nyí tott hát tér-kon cent rá ció és a (B) szennye zett sé gi ha tár ér ték össze ha son lí tá sa a víz test ál la - po tá val); 1.3. a víz test mennyi sé gi vagy mi nõ sé gi ál la po tá ban ész lelt tar tós ál la pot vál to zás sta tisz ti kai mód sze rek kel tör - té nõ meg ha tá ro zá sa, kü lö nös te kin tet tel a szennye zõ anya - gok te vé keny ség ha tá sá ra ki ala kult, nö vek võ ten den ci á já - ra, il let ve a ten den cia irá nyá nak vál to zá sá ra; 1.4. a víz test ál la po tá nak mi nõ sí té se; 1.5. az ér té ke lés, elem zés meg bíz ha tó sá gá nak szám - sze rû sí té se. Az alap ján el vég zett ér té ke lés al kal mas azon víz tes tek ki mu ta tá sá ra, ame lyek a 9. (2) be kez dés sze rin - ti vizs gá la tok sze rint nem érik el a jó ál la po tot, ezért a mennyi sé gi vagy a mi nõ sé gi ál la po tuk gyen ge mi nõ sí té sû, va la mint a jó ál la po tú nak mi nõ sí tett víz test ese tén a ked ve - zõt len fo lya ma tok ki mu ta tá sá ra, fi gye lem mel a kör nye ze ti cél ki tû zé sek re. 2. A víz test ál la po tá nak mi nõ sí té se 2.1. A víz test mi nõ sí té se le het: a) mennyi sé gi ál la po ta alap ján aa) jó, amely nek je lö lé se: zöld szín, ab) gyen ge, amely nek je lö lé se: pi ros szín; b) mi nõ sé gi ál la po ta, ezen be lül a ké mi ai ál la pot alap - ján ba) jó, amely nek je lö lé se: zöld szín, bb) gyen ge, amely nek je lö lé se: pi ros szín A 2.1. a) és b) pont jai sze rin ti ka te gó ri án be lül meg kell kü lön böz tet ni és je löl ni kell az ál la pot vál to zá sát. Ha az 1.3. pont sze rin ti vizs gá lat sze rint: a) a mennyi sé gi ál la pot te kin te té ben aa) a víz(nyo más)szint rom ló, a je lö lés: fe ke te vo nal - ká zás, ab) a víz(nyo más)szint ja vu ló, a je lö lés: kék vonal - kázás; b) a ké mi ai kom po nen sek te kin te té ben az ál la pot ten - den ci á ja: ba) rom ló, a je lö lés: fe ke te pon to zás; bb) ja vu ló, illetve a rom ló ten den cia meg for dult, a je lö - lés: kék pon to zás; c) ál lan dó ál la pot ese tén nincs je lö lés A ké mi ai ál la po tá nak ér té ke lé se és mi nõ sí té se so - rán a víz test-mo ni tor ing meg fi gye lé si pont ja i nak ered mé - nyét a tel jes víz test re kell össze gez ni. A ké mi ai kom po nen sek re vo nat ko zó an a) ki kell szá mí ta ni a meg fi gye lé si ered mé nyek kö zép - ér té két a fel szín alat ti víz test vagy víz test-cso port min den egyes meg fi gye lé si pont já ra, majd b) ezek nek a kö zép ér té kek nek az alap ján a kü lön jog - sza bály 21, to váb bá a 11. (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti szá mí tá sok ra tá masz kod va ál la pít ha tó meg, hogy a fel szín alat ti víz test ki elé gí ti-e a jó ké mi ai ál la pot fel té te le it A víz test jó ál la po tá ra vo nat ko zó elõ írások tel je sü - lé sét el len õriz ni kell. Eh hez szük sé ges annak az év nek és idõ szak nak a meg ha tá ro zá sa, amely tõl a ten den cia jel lem - zõ it szá mí ta ni kell. 3. melléklet a 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelethez A víztest-monitoring kialakításának szempontjai 1. A mennyiségi monitoring kialakításának szempontjai 1.1. Biz to sít ja min den fel szín alat ti víz test, víz test-cso - port mennyi sé gi ál la po tá nak ér té ke lé sét, be le ért ve az (M i ) igény be vé te li ha tár ér ték, il let ve a hasz no sít ha tó fel szín alat ti víz kész let meg ha tá ro zá sát, el len õr zé sét A mennyi sé gi ál la pot szem pont já ból koc ká za tos, illetve or szág ha tár ral osz tott víz tes tek ese té ben a meg fi - gye lé si pon tok tér be li sû rû sé gét és az ész le lés gya ko ri sá - gát úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az biz ton ság gal al kal mas le gyen a) a víz ki vé te lek és a víz be ve ze té sek fel szín alat ti víz(nyo más)szin tek re gya ko rolt ha tá sá nak szám ba vé te lé - re, el len õr zé sé re, b) az or szág ha tárt ke resz te zõ áram lás irá nyá nak és ho - za má nak meg ha tá ro zá sá ra /2004. (VII. 21.) Korm. r , 3., 6. és 29. pon tok, il let ve 6. (2) bek /2004. (VII. 21.) Korm. r. 4. (5) bek. és a 6. (2) és (3) bek.

9 16628 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám 2. A mi nõ sé gi mo ni tor ing ki ala kí tá sá nak szem pont jai 2.1. A ké mi ai fel ügye le ti mo ni tor ing ra vo nat ko zó kö - ve tel mé nyek A ké mi ai fel ügye le ti mo ni tor ing a) ki elé gí ti és iga zol ja a te vé keny ség ha tá sá nak becs lé - sé re szol gá ló is me re te ket, b) in for má ci ót ad min den egyes olyan idõ szak ra, amely re a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv vo nat ko zik, és al - kal mas nak kell len nie a ké mi ai ope ra tív mo ni tor ing ter ve - zé sé re, c) az aláb bi alap kom po nen sek mé ré sé re ter jed ki: ca) oxi gén tar ta lom, ph-ér ték, ve ze tõ ké pes ség, nit rát, am mó ni um, cb) a víz ionössze té te lét meg ha tá ro zó kom po nen sek re, így kü lö nö sen: nát ri um, ká li um, kal ci um, mag né zi um, klo - rid, szul fát, hid ro gén kar bo nát; d) ren del ke zik tér ben ele gen dõ meg fi gye lé si pont tal a koc ká za tos hely ze tû, va la mint az or szág ha tá rok kal osz tott víz tes te ken ah hoz, hogy da) a koc ká za tos hely ze tû víz tes tek ese té ben kel lõ szá - mú adat áll jon ren del ke zés re mind azon szennye zõ anyag ra vo nat ko zó an, ame lyek a fel szín alat ti vi zek vizs gá la ta, a víz tes tek jel lem zé se alap ján ve szé lyez te tik a fel szín alat ti víz jó ké mi ai ál la po tát, db) az or szág ha tár ral osz tott víz tes tek ese té ben kel lõ szá mú adat áll jon ren del ke zés re mind azon kom po nens re, ame lyek fon to sak le het nek az or szág ha tá ron át áram ló fel - szín alat ti vi zet igény be ve võ köz vet len víz ki vé tel szem - pont já ból A ké mi ai ope ra tív mo ni tor ing ra vo nat ko zó kö ve - tel mé nyek A ké mi ai ope ra tív mo ni tor in got két fel ügye le ti moni - toring kö zöt ti idõ szak ban kell üze mel tet ni a víz test jel lem - zé se, va la mint a fel ügye le ti mo ni tor ing ál tal ki mu ta tott ered mé nyek alap ján koc ká za tos hely ze tû víz test ben, illetve víz test ré szek ben úgy, hogy a) te rü le ti sû rû sé ge al kal mas le gyen a víz test vagy víz - test-cso port ké mi ai ál la po tá nak meg ha tá ro zá sá ra, b) gya ko ri sá ga ele gen dõ le gyen a szennye zõ anyag kon cent rá ció nö vek võ ten den ci á já nak pon to sí tá sá ra, de éven te leg alább egy sze ri min ta vé telt és elem zést kell vég - re haj ta ni, c) az a) és b) pon tok sze rin ti ada tok rep re zen tál ják a víz test, vagy víz test-cso por tok mi nõ sé gét. 3. Az 1. és 2. pont alap ján ki ala kí tott víz test-mo ni tor ing ob jek tu ma i nak EOV ko or di ná tá it a di gi tá lis tér ké pi adat - bá zis ban 1 m-es pon tos ság gal kell meg ad ni. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló évi LIII. tör vény 110. (8) be kez dé sé nek m) pont - jában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren - delem el: A rendelet hatálya 1. A ren de let ha tá lya ki ter jed az or szág ha tá ra it át sze lõ vagy al ko tó, to váb bá a ha tá ra in be lül ta lál ha tó fel szí ni víz - tes tek re, az ezek tõl köz vet le nül füg gõ vízi öko szisz té mák - ra, va la mint vi zes élõ he lyek re, a fel szí ni víz és kör nye ze ti ál la po ta mi nõ sí té se cél já ból vég zett meg fi gye lõ te vé keny - ség re, adat gyûj tés re, adat szol gál ta tás ra és ál la pot ér té ke - lés re, va la mint az eze ket vég zõ szer ve ze tek re. Értelmezõ rendelkezések 2. E ren de let al kal ma zá sá ban: a) re fe ren cia fel té te lek: a 2. mel lék let sze rin ti ki vá ló öko ló gi ai és ké mi ai ál la pot hoz, illetve erõ sen mó do sí tott és mes ter sé ges víz test ese tén a ma xi má lis öko ló gi ai po ten - ci ál hoz tar to zó jel lem zõi annak a víz test nek, mely hez az ér té kel ni kí vánt víz test ál la po ta ha son lí tan dó; b) a fel szí ni vi zek ál la po tá ra vo nat ko zó jel lem zõk meg - fi gye lé se (a továb biak ban: mo ni to ro zás): a fel szí ni víz mi - nõ sé gi ál la po tá ra néz ve in di ka tív pa ra mé te rek (így pél dául bi o ló gi ai, hid ro ló gi ai, mor fo ló gi ai, fi zi kai-ké mi ai és ké - miai pa ra mé te rek) meg ha tá ro zott gya ko ri sá gú meg fi gye - lé sé re, el len õr zé sé re ki ala kí tott há ló za ti rend szer elõ - írásszerû mû köd te té se, a mennyi sé gi és mi nõ sé gi jel lem - zõk (ada tok) rög zí té sé rõl és meg õr zé sé rõl való gon dos ko - dás; c) ál la pot ér té ke lés: egy adott fel szí ni víz test víz mi nõ - sé gi ele mei jel lem zé sé nek egy adott re fe ren cia fel té tel hez tör té nõ vi szo nyí tá sa, to váb bá az e ren de let 3. mel lék le te sze rin ti osz tály ba so ro lá sa, ille tõ leg a koc ká za tos hely ze tû víz test té nyé nek meg ál la pí tá sa;

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

191. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. de cem ber 15., szerda 191. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 334/2004. (II. 15.) Korm. r. Az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter feladat-

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A Kormány 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete

A Kormány 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete 2004/102. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 9429 A Kormány 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal

107. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 30., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 357, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 30., szerda 107. szám TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (VIII. 30.) GKM r. Az elektromágneses összeférhetõségrõl... 8296 63/2006. (VIII. 30.) GKM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 11., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 11., hétfõ 64. szám Ára: 855, Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet Az áruk és egyes szol gál ta tá sok sza bad áram lá

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. no vem ber 3., szerda 161. szám TARTALOMJEGYZÉK 304/2004. (XI. 3.) Korm. r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatás körérõl

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben