Intézeti stratégia (tervezet, )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézeti stratégia (tervezet, 2008.02.25.)"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar Informatikai és Hírközlési Intézet Intézeti stratégia (tervezet, ) Az Intézet küldetése Az Informatikai és Hírközlési Intézet (továbbiakban: intézet) küldetése a korszerő információs technológiák védelmi célú alkalmazásának szakterületein informatika, híradás, információbiztonság/információvédelem, információs mőveletek, elektronikai hadviselés és katonai robotika a védelmi szféra szakembereinek és alkalmazó állományának képzése, továbbképzése a felsıfokú szakképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, doktori (PhD) képzés, valamint tanfolyami képzés keretében. A fenti szakterületeken a korszerő ismeretanyagok kutatása, valamint olyan kutatásfejlesztési feladatok végrehajtása, amelyek hozzájárulnak a Magyar Köztársaság védelmi célú katonai, rendvédelmi, katasztrófavédelmi, nemzetbiztonsági, büntetésvégrehajtási, stb. szervezetei hatékonyabb mőködéséhez. Jelenlegi helyzet, befolyásoló tényezık, körülmények Az intézet november 1.-én alakult meg a BJKMK Informatikai és Híradó tanszékei bázisán. Megırzendı hagyományú elızményei közé tartoznak a volt Vezetés és Szervezéstudományi Kar Informatikai, Katonai Kommunikációs Rendszerszervezı és Elektronikai hadviselés tanszékei, illetve a volt Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar Híradó és Mőszaki informatika tanszékei is. Az intézet tanszékei (és jogelıdjeik) több évtizede végezték és végzik a Magyar Honvédség és a védelmi szféra más szervezetei állományának képzését, felkészítését. A tanszékeken a Magyar Honvédségen belül és egyes témakörökben a hazai szakmai közéletben elismert tudományos mőhelyek mőködnek, amelyek kutatási eredményeikkel hosszú évek óta járulnak hozzá a honvédelem és a tágabb értelemben vett védelmi szféra fejlıdéséhez. Az intézet és tanszékei hosszútávú célkitőzéseit a velük szemben támasztott követelmények mellett elsısorban a következı alapvetı külsı tényezık, körülmények befolyásolják: - a kettıs megfelelési kényszer (a katonai/védelmi és az állami felsıoktatási követelményeknek); - az egyre csökkenı katonai/védelmi beiskolázási igények és ebbıl következıen a költségtérítéses képzés gazdaságossági szükségessége; - végül a katonai és rendvédelmi felsıoktatás elmaradt de hosszabb távon elkerülhetetlen intézményi integrációja.

2 - 2 - Az intézet hosszútávú (stratégiai) célkitőzései Az intézet általános stratégiai célkitőzése, hogy tanszékei tevékenységén és együttmőködésén keresztül az általa mővelt szakterületek oktatásának és kutatásának: - a ZMNE és a BJKMK stratégiai célkitőzései és feladatrendszere megvalósításában az egyetemen belül elismert szerepet játszó; - Magyarországon szakterületén egyedülálló képességekkel rendelkezı; - a Magyar Honvédség és a védelmi szféra vezetı szerveivel és érintett szervezeteivel, illetve más hazai felsıoktatási és kutatási intézményekkel érdemben együttmőködı és elismert; - széleskörő nemzetközi kapcsolatokkal és elismertséggel rendelkezı szereplıje, autonóm mőhelye legyen. Az intézet oktatási stratégiája Az intézet és tanszékei elsıdleges feladatuknak tekintik a Magyar Honvédség, illetve a védelmi szféra speciális szakember, illetve alkalmazói képzési és továbbképzési igényeinek eredményes, hatékony, magas színvonalú, korszerő ismeretanyagot nyújtó, tartalmában rugalmasan fejlıdı és bıvülı kielégítését. Ennek érdekében Magyarországon egyedülálló oktatási képességeket alakítanak ki és fejlesztenek folyamatosan, emellett a magyar felsıoktatás színvonalával összemérhetı általános oktatási képességeket is biztosítanak. Az intézet és tanszékeinek célja, hogy szakjai, szakirányai, specializációi, tanfolyamai a Magyar Honvédség és a védelmi szféra által igényelt, más felsıoktatási intézményekben meg nem szerezhetı végzettségeket és képzettségeket nyújtsanak, tantárgyai az általános ismeretek mellett érdemben tartalmazzanak Magyar Honvédség, illetve védelmi szféra-specifikus ismeretanyagot. Az intézet és tanszékei a Magyar Honvédség és a védelmi szféra viszonylag alacsony létszámú beiskolázási igényeihez igazodóan, a védelmi célú képzéshez szükséges oktatási képesség gazdaságos fenntartása érdekében a szabad kapacitások terhére a piaci igényekhez igazodó költségtérítéses képzéseket, tanfolyamokat indítanak. Az intézet és tanszékei a képzési szintek és formák teljes körében felsıfokú szakképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés, valamint tanfolyami képzés törekszenek a Magyar Honvédség és a védelmi szféra igényeinek egymásra épülı, összehangolt kielégítésére. Szakember képzés és továbbképzés Az intézet szakterületén a katonai és védelmi szféra szakemberei felsıoktatási képzésének alapját a had- és biztonságtechnikai mérnök alapképzési szak egyes szakirányai, specializációi, illetve a védelmi vezetéstechnikai rendszerszervezı mesterképzési szak képezik. A mesterképzési szak után az egyetem mindkét doktori iskolájában van lehetıség tanulmányok folytatására. Az intézet hosszú távon a had- és biztonságtechnikai mérnök szak keretében alapvetıen nappali képzési formában látja biztosíthatónak a szakterületéhez tartozó szakemberek alapképzését óta ezen a szakon történik a katonai informatikai, híradó és elektronikai hadviselési szakemberek felkészítése. A szakmai alapképzés továbbfejlesztésének alapvetı célja a megrendelıi igényekhez rugalmasan igazodó, a kor színvonalának megfelelı, alkalmazóképes tudást biztosító tantervek, tananyagok és oktatási módszerek biztosítása. Az

3 - 3 - alacsony tisztképzési beiskolázási létszámok ellenére hosszútávú cél a képzéshez szükséges szakmai kultúrák, az elméleti szaktudás és a gyakorlati képzéshez szükséges szaktechnikai infrastruktúra megırzése és szinten tartása. - a korábbinál szőkebb tartalmú és alacsonyabb szintő felkészítést lehetıvé tévı, specializáció szintő szakmai képzések mellett/helyett önálló szakirány szintő szakmai képzések kialakítása, bevezetése; - az információbiztonsági szakterületen komplex ismereteket nyújtó új szakirány szükségességének, indítási feltételeinek vizsgálata. A védelmi vezetéstechnikai rendszerszervezı mesterszak alapvetıen levelezı formában szintén hosszabb távon biztosítja a védelmi szféra szakemberei magasabbszintő szakterületi képzettségének megszerzését. Ezen belül hosszabb távú intézeti célkitőzés az egymáshoz szorosabban kapcsolódó szakterületek általános ismeretanyagának közös elsajátítására épülı szakirányú szakmai képzések struktúrájának és arányainak megtartása. - a 2007-ben megkezdıdött képzés tananyagának, oktatási módszertanának és a gyakorlati képzés infrastruktúrális feltételeinek végleges kialakítása, majd a képzés tapasztalatai alapján a tanterv, a tananyag és az oktatási módszerek folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén pontosítása; - a védelmi szféra igényeitıl függıen 2010-re felkészülés a szak szakirányai körének és tartalmának áttekintésére, felülvizsgálatára. A doktori (PhD) képzés keretében az intézet hosszútávú célja, hogy mindkét doktori iskolában hosszabb távon mőködtesse két jelenlegi tudományszakát és ezzel megfelelı feltételeket biztosítson az intézeti szakterületeknek mind az alkalmazás-orientált, mind a technikai megoldás orientált kutatásokhoz. A doktori képzésben erısíteni célszerő a Magyar Honvédség és a védelmi szféra aktuális igényeinek feltárására irányuló tevékenységet és az ezen igényekhez illeszkedı kutatási témák elıkészítését és meghirdetését. - rendszeres (minimálisan évenként megismétlıdı) kapcsolat fenntartása a Magyar Honvédség és a védelmi szféra szakmailag illetékes vezetı szerveivel a doktori képzési igények egyeztetésére; - a doktori tudományszakok mőködését, a hallgatói témaválasztásokat megalapozó kutatások folytatása. Az intézet szakirányú továbbképzési szak kidolgozását és indítását csak konkrét védelmi szféra-beli igény felmerülése esetén tervezi éven belül megvizsgálni egy távközlési technikus szakirányú továbbképzési szak kialakításának szükségességét, feltételeit. A szakmai elımeneteli, továbbképzı és átképzı tanfolyamok a jövıben is jelentıs szerepet játszanak az intézet képzési kínálatában. Ilyen tanfolyamokra az intézet esetében eddig viszonylagos rendszerességgel csak híradó szakemberek esetében került sor. Az intézet hosszútávú célja a szakmai elımeneteli tanfolyamok eredményes lebonyolítása, valamint a Magyar Honvédség híradó és informatikai rendszerének meglévı és újonnan rendszeresített eszközeire történı felkészítés támogatása továbbképzı és átképzı tanfolyamokon. Emellett a meglévı szakmai képességekre építve megfelelı felkészülés után képesnek kell lenni újonnan felmerülı felkészítési feladatok végrehajtására is.

4 az elımeneteli tanfolyami rendszer várható továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan felkészülni a tanfolyami programok felülvizsgálatára, távoktatási jellegük erısítésére; - az intézet szakterületein 2-3 éven belül kialakítani egy összetett tanfolyami képzési rendszer oktatásszervezési, tananyagkészítési, pedagógiai módszertani és minıségbiztosítási képességeket nyújtó központi összetevıjét; éven belül meg kell teremteni a CISCO Hálózati Akadémia programba történı bekapcsolódás feltételeit; - megfelelı igény, illetve technikai fejlesztés és felkészülési idıszak után készen állni egy rendszeresítésre kerülı pilótanélküli repülıgép alkalmazásával és üzemeltetésével kapcsolatos felkészítési feladatok végrehajtására. A szakképzés területén az intézetnek és tanszékeinek készen kell állnia arra, hogy az oktatási kapacitások racionalizálásához kapcsolódóan, a HM szintő elgondolások és igények esetleges módosulása esetén rövid felkészülés után képesek legyenek a tiszthelyettes-képzésbe történı bekapcsolódásra, illetve annak átvételére. Alkalmazói képzés és továbbképzés Az intézet tanszékeinek a szakember képzés mellett hosszú távú célkitőzése a részvétel az egyetem más szakjainak, tanfolyamainak oktatásában. Ennek keretében alapvetı célkitőzés, hogy a tanszékek ezen belül kiemelten az Informatikai tanszék folyamatosan rendelkezzenek korszerő általános alkalmazói ismereteket nyújtó, illetve a szakterületi igényeknek megfelelı speciális ismereteket nyújtó tantárgyakkal. Az alapképzésben a legnagyobb volumenő feladatot a valamennyi szak tantervében szereplı, egyetemi közös követelményként meghatározott informatika-alkalmazói ismeretek oktatása képezi. Ennek keretében a fı célkitőzés, hogy valamennyi hallgató nemzetközileg egységes ECDL szintő ismereteket kapjon és megfelelı adminisztratív és pénzügyi feltételek teljesítése mellett ECDL vizsgabizonyítványt kaphasson. Azok számára, akik az ECDL szintő ismereteket egyetemi tanulmányaik elıtt már megszerezték, biztosítani kell magasabb szintő ECDL ismeretek elsajátítását. Ennek érdekében az Informatikai tanszék feladata: - a kor színvonalán álló, nemzetközileg elismert informatika-alkalmazói ismeretek oktatási feltételeinek folyamatos fenntartása; - az akkreditált ECDL vizsgaközpont mőködési feltételeinek fenntartása. A mesterképzésben a legnagyobb volumenő feladatot a szakok jó részének tanterveiben szereplı, általános és szakterület-orientált informatikai ismeretek oktatása képezi. Ehhez kapcsolódóan a fı célkitőzés, hogy az intézet képes legyen a szakterületi igények kielégítésére, illetve ösztönözze a szőkebb értelemben vett informatika-alkalmazói ismeretek oktatásának kiterjesztését az integrálódó információtechnológia rendszerei és eszközei alkalmazásának, illetve a kapcsolódó biztonsági kérdéseknek az oktatására. - a szakterületi informatika-alkalmazói tantárgyak ismeretanyagának folyamatos aktualizálása, az új eredmények bevezetése az oktatásba; - új, szélesebbkörő információkat nyújtó tantárgyak programjainak kialakítása és elfogadtatása a mesterszakok felelıseivel. A tanfolyami képzésben is a legnagyobb feladatot az informatika-alkalmazói képzés képezi. Ennek keretében az intézet célja, hogy még legkevesebb öt évig biztosítsa de a megrendelıi igényektıl függıen akár tovább is a Magyar Honvédség NATO és nemzeti beosz-

5 - 5 - tásba tervezett állományának munkaköri feladatai ellátásához szükséges (elıírt) informatikai felkészítését. További hosszútávú cél a Magyar Honvédség portáltechnológiára épülı Vezetési Információs Rendszere (VIR) alkalmazására történı felkészítésbıl a ZMNE-re háruló feladatok megvalósítása. - az akkreditált, hivatalos vizsgabizonyítványt nyújtó ECDL vizsgaközpont mőködési feltételeinek fenntartása; - a VIR távoktatási felkészítést az alapszintő alkalmazói felkészítés mellett ki kell terjeszteni az adminisztrátori, illetve a késıbbiekben az újonnan megjelenı speciális (pld. elektronikus iratkezelési) feladatokra. Költségtérítéses képzés Az intézet és tanszékeinek általános célkitőzése, hogy egyes (az intézeti képességekhez és a piaci igényekhez illeszkedı) szakterületeken rendelkezzenek a költségtérítéses képzésben népszerő szakokkal, szakirányokkal, specializációkkal és tanfolyamokkal. Ennek feltételeit mind az alap-, mind a mesterképzésben mindenekelıtt az informatikai és információbiztonsági szakterületeken célszerő megteremteni a védelmi szféra szakemberei számára kidolgozott szakirányok, specializációk szükség szerinti módosításával. A tanfolyami képzés keretében alapvetıen gazdaságossági szempontok alapján, az oktatási infrastruktúra szinten tartásához történı hozzájárulás érdekében térítéses informatikaalkalmazói (ECDL) és más tanfolyamokat kell szervezni és levezetni. - az intézményi és hallgatói igények folyamatos figyelemmel kísérése, az intézet meglévı szakjai, szakirányai költségtérítéses formában történı indítási lehetıségeinek folyamatos vizsgálata; - az intézet szakjainak, szakirányainak a meglévı igényekhez illeszkedı költség-haszon elemzésre alapozott kiegészítése, módosítása. Oktatási együttmőködés Az intézeti oktatási feladatok eredményes és hatékony megvalósításához, illetve a hazai és nemzetközi elismertség megvalósításához rendszeres és érdemi együttmőködési kapcsolatokat kell kialakítani és fenntartani. Az intézet hosszútávú célja az együttmőködési kapcsolatok kiépítése és folyamatos fejlesztése a védelmi szféra, valamint a szakterület más hazai és nemzetközi szervezeteivel. - rendszeres kapcsolat fenntartása a Magyar Honvédség és a védelmi szféra szakmailag illetékes vezetı szerveivel a képzési igények egyeztetése céljából; - az intézetben folyó képzések minıségének biztosítása érdekében rendszeres, tervszerő kapcsolat fenntartása a szakember- és alkalmazói képzésben és továbbképzésben érintett katonai és védelmi szféra szervezetek vezetıivel és szakembereivel, valamint a végzett, illetve tanfolyamon részt vett hallgatókkal; - rendszeres kapcsolatok kiépítése, oktatási együttmőködési formák kialakítása és közös képzések szervezése, folytatása más magyar felsıoktatási intézményekkel, a környezı országok, illetve más NATO tagállamok katonai felsıoktatási intézményei szakmailag illetékes intézeteivel, tanszékeivel.

6 - 6 - Az intézet kutatási stratégiája Az intézet és tanszékei elsıdleges feladatuknak tekintik az intézeti oktatási tevékenységet megalapozó, valamint a védelmi szféra igényeit kielégítı, az intézet szakterületeihez kapcsolódó az oktatási tevékenységgel közel egyenrangú tudományos kutatási és kutatásfejlesztési feladatok megvalósítását. Ennek érdekében tanszékenként egy-egy és erre épülıen egy intézeti szintő, Magyarországon egyedülálló képességekkel rendelkezı és hosszabb távon nemzetközileg is elismert tudományos mőhelyt alakítanak ki és tartanak fent. Tudományos kutatás A tudományos kutatás területén az intézet alapvetı célkitőzése a korlátozottan rendelkezésre álló kutatói kapacitás (kutatói munkakörök hiányában az oktatói tudományos potenciál) és kutatási infrastruktúra folyamatos fejlesztése, illetve célirányos, hatékony kihasználása, kutatási eredményei révén megszerezhetı védelmi szférabeli, hazai és nemzetközi elismertségének növelése. Ennek keretében hosszútávú intézeti cél az összehangoltabb, széleskörő együttmőködésre épülı intézeti kutatások, nagyobb hozzáadott értéket képviselı, piacképesebb, átfogó kutatási programok kialakítása. További cél, hogy az intézeti kutatások tartalmazzanak más intézmények (kutatók) által nem, vagy csak korlátozott mértékben elérhetı eredményeket. - rendszeres (minimálisan évenként megismétlıdı) kapcsolat fenntartása a Magyar Honvédség és a védelmi szféra szakmailag illetékes vezetı szerveivel a kutatási igények egyeztetésére; - a kutatások tervezése során a védelmi szféra-orientált témakörök elıtérbe helyezése; - az egyéni kutatások összehangolása, az intézeten, illetve a ZMNE-n belüli integrált, több kutatóra, több szakterületre kiterjedı kutatási programok ösztönzése; - részvétel NATO kutatási programokban, a NATO RTO tevékenységében. Kutatási együttmőködés Az átfogó kutatási programok megvalósítása érdekében az intézet hosszútávú célja, hogy folyamatosan bıvülı kutatási (kutatásfejlesztési) együttmőködéseket építsen ki a kar más intézeteivel, a ZMNE másik karának szervezeti egységeivel, illetve más magyar felsıoktatási és tudományos kutatási intézményekkel, a magyar védelmi ipar érintett szervezeteivel, illetve külföldi katonai felsıoktatási intézményekkel. - rendszeres kapcsolatok kiépítése a környezı országok, illetve más NATO tagállamok katonai felsıoktatási intézményei szakmailag illetékes tanszékeivel a kutatási feladatok kölcsönös megismertetése céljából; - rendszeres kapcsolatok kiépítése a környezı országok, illetve más NATO tagállamok katonai felsıoktatási intézményei szakmailag illetékes tanszékeivel a kutatási feladatok kölcsönös megismertetése céljából; - kutatási együttmőködési formák kialakítása, közös kutatások folytatása más magyar felsıoktatási és tudományos kutatási intézményekkel, külföldi katonai felsıoktatási intézményekkel; - kutatási-fejlesztési együttmőködések kialakítása a magyar védelmi ipar érintett szervezeteivel.

7 - 7 - Tudományos eredmények közreadása, hasznosítása A tudományos eredmények közreadása terén az intézet alapvetı célkitőzése, hogy kutatási eredményei az elismertség növelése és minél teljesebbkörő megmérettetés érdekében egyre növekvı mértékben jelentısebb hatású, mértékadó hazai és nemzetközi fórumokon is megjelenjenek. További hosszútávú célkitőzés a tudományos pályán elırehaladó oktatók, illetve az intézethez tartozó doktori (PhD) hallgatók publikációs lehetıségeinek biztosítása. Az intézet hosszútávú célja a bıvülı részvétel kutatási eredményeinek hasznosításában is. - részvétel ZMNE és kari szintő publikációs fórumok szerkesztıbizottságában, az intézethez kötıdı rovatok fenntartása, vezetése; - az intézet szakterületeihez kapcsolódó hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, a meglévı hagyományok ("Kommunikáció " és "Robothadviselés ") továbbvitele; éven belül egy külföldi katonai felsıoktatási intézmények szakmailag illetékes intézeteivel, tanszékeivel együttmőködésben megjelentetett elektronikus folyóirat lehetıségének, feltételeinek vizsgálata; - a kutatási eredmények technológiai transzfer-lehetıségeinek vizsgálata, közremőködés megvalósításukban. Az intézet humánerıforrás fejlesztési stratégiája Az intézet és tanszékei elsıdleges feladatuknak tekintik a magas szintő képzés és kutatás alapfeltételét képezı oktatói, kutatói és támogató szakember-potenciál folyamatos fejlesztését, ezen belül az intézet állománya szakmai képzési, továbbképzési és önképzési feltételeinek folyamatos biztosítását, illetve az utánpótlás tervszerő megvalósítását. Hosszútávú intézeti cél, hogy az intézet szakemberei képességeikkel, tevékenységükkel biztosítsák az intézet egyetemen belüli, hazai és nemzetközi elismertségét. Ezen belül cél, hogy az intézet az egyetemi átlagot meghaladó mértékben rendelkezzen tudományos fokozatos (ezen belül habilitált, illetve MTA doktora) oktatókkal; tagjai rendelkezzenek az egyetemi átlagot meghaladó szintő publikációs és konferencia-elıadói teljesítménnyel; rendszeresen vegyenek részt kutatás-fejlesztési és személyi kutatói pályázatokon és az intézet képviseltesse magát oktatási, tudományos szervezetekben, testületekben és vezetı szervekben. - az intézeti, tanszéki szervezet, valamint a mőködési folyamatok folyamatos fejlesztése, a változó körülményekhez és igényekhez igazítása; - az oktatói-kutatói elımenetel, a doktori fokozatszerzési, habilitációs, egyetemi tanári és MTA doktori pályázati törekvések tervszerő, érdemi támogatása; - az oktatási-kutatási igényeknek és az akkreditációs feltételeknek megfelelı utánpótlás tervszerő, elırelátó biztosítása. Az intézet infrastruktúra fejlesztési stratégiája Az intézet és tanszékei elsıdleges feladatuknak tekintik a magas szintő képzés és kutatás infrastruktúrális feltételeinek fenntartását, folyamatos fejlesztését. Az intézet szakmai kompetenciájából adódóan rendkívüli mértékben függ a korszerő információtechnológiai eszközök, rendszerek meglététıl, azok minél gyorsabb és hatékonyabb oktatásba, kutatásba való beállításának képességeitıl.

8 - 8 - Az intézet hosszútávú célja a szaktantermek, kabinetek és laboratóriumok korszerő felszereltségének biztosítása, a rendelkezésre álló eszközök magas szintő technikai kiszolgálása, javítása intézeti képességének fenntartása. Emellett az intézet hosszútávú célja a Magyar Honvédség (és igény esetén a védelmi szféra más szervezetei) alapvetı, az intézet szakterületi kompetenciájához tartozó technikai rendszereinek, eszközeinek az intézeti infrastruktúrába történı beillesztése, vagy elérésük biztosítása. - a különbözı bevételszerzési, pályázati és más támogatási lehetıségeket is kihasználva az általános célú intézeti informatikai és kommunikációs infrastruktúra tervszerő és folyamatos szinten tartása, fejlesztése; - a haditechnikai fejlesztések, beszerzések során a képzéshez, továbbképzéshez szükséges, kiemelten a Magyar Honvédség tábori vezetési rendszerében megjelenı új rendszerek és eszközök oktatási célú példányai biztosításának kezdeményezése, ezek intézeti (tanszéki) infrastruktúrába történı beillesztése. Jelen intézeti stratégiát az Informatikai és Hírközlési Intézet Tanácsa február *.-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. Az Intézeti Tanács döntése szerint a stratégiát évente, szeptember hónap folyamán felül kell vizsgálni és pontosítani kell. Budapest, február 25. (Dr. Munk Sándor nyá. ezredes, egy. tanár) mb. intézet igazgató

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége HORPÁCSI FERENC ZÁN KRISZTINA MINİSÉGBIZTOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége Az elmúlt években

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN

KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN KOVÁCS GÁBOR HOZZÁSZÓLÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN FOLYÓ HATÁRİR TISZTKÉPZÉS JÖVİJE A BOLOGNAI FOLYAMAT TÜKRÉBEN A biztonság egy és oszthatatlan. Hazánk és az európai unió biztonsága megırzéséhez

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért

SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SSDL Service Skills Driving Licence Képzés a foglalkoztathatóság javításáért SZTMK Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség (HOA) Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány (SZTMK) szolgáltatóipari

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR FIATALOK A RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR FIATALOK A RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR FIATALOK A RENDVÉDELEMBEN A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HATÁRRENDÉSZETI ÉS -VÉDELMI SZAKON FOLYÓ ALAPFOKÚ (BSC) ÉS EGYETEMI SZINTŐ (MSC) HATÁRİR TISZTKÉPZÉS

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ

STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN. Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ STRATÉGIA ÉS TAKTIKA: KATONÁK AZ elearning (HARC)MEZŐN Dr. Vörös Miklós Felnőttképzési és Távoktatási Központ NE FÉLJÜNK NAGYOT LÉPNI, HA EZ TŰNIK SZÜKSÉGESNEK. KÉT KIS UGRÁSSAL NEM JUTUNK ÁT A SZAKADÉKON.

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

Mesterszakok és szakirányok célirányos kialakítása MOL MSC szakirány létesítése. Dr. Bartha László Dr. Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella

Mesterszakok és szakirányok célirányos kialakítása MOL MSC szakirány létesítése. Dr. Bartha László Dr. Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella Mesterszakok és szakirányok célirányos kialakítása MOL MSC szakirány létesítése Dr. Bartha László Dr. Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella MOL Ásványolaj és petrolkémiai technológia MSC szakirány Célkitőzés

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

ZUPKÓ TIBOR HOZZÁSZÓLÁSA A MINİSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. A szakindítás elızményei

ZUPKÓ TIBOR HOZZÁSZÓLÁSA A MINİSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN. A szakindítás elızményei ZUPKÓ TIBOR HOZZÁSZÓLÁSA A MINİSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN A szakindítás elızményei A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a kor elvárásaiból levonta a következtetést:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Pannon Egyetem Mérnöki Kar

Pannon Egyetem Mérnöki Kar Pannon Egyetem Mérnöki Kar Mérnöki Kar Veszprémi Vegyipari Egyetem Veszprémi Egyetem Minıség és Pannon Egyetem Elismertség Mérnöki Kar A minıség biztosítéka a Kar: oktatói, kutatói nemzetközileg elismert

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

A 2009/2010-ES TANÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK...

A 2009/2010-ES TANÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1 A 2009/2010. TANÉV Fİ FELADATAI... 3 2 A 2009/2010-ES TANÉVBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK... 6 2.1 AZ EGYETEM VEZETÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK HELYZETE. A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKNAK ÉS EGYÉB JOGI

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK A Kar küldetésnyilatkozatában rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE

A ZMNE OKTATÁSÁNAK HAGYOMÁNYOS RENDSZERE Dr. Szilágyi Tivadar Dr. Gőcze István A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem a Magyar Köztársaság a felkészítési rendszerében állami feladatként

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 2-7/2012. MELLÉKLET: 1 DB TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és a Kodolányi János Fıiskola között Együttmőködési

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje

Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Pannon Egyetem Minıségügyi Nap -2007 február 8.- Az intézményi akkreditáció feladatai és lebonyolításának rendje Dr. Kristóf János oktatási és akkreditációs rektorhelyettes A magyar felsıoktatás jellemzıi

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. J ó v á h a g y o m! Budapest, 2008. február - n. Prof. Dr. Szabó János DSc rektor, a Szenátus elnöke

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. J ó v á h a g y o m! Budapest, 2008. február - n. Prof. Dr. Szabó János DSc rektor, a Szenátus elnöke ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.szám: sz. pld. J ó v á h a g y o m! Budapest, 2008. február - n. Prof. Dr. Szabó János DSc rektor, a Szenátus elnöke A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM -FEJLESZTÉSI-INNOVÁCIÓS

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA Bevezetés Az oktatási szakterület az integrált hivatásos katasztrófavédelmi szervek létrehozásával

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Klaszterfejlesztés és fenntartható fejlődés

Klaszterfejlesztés és fenntartható fejlődés Klaszterfejlesztés és fenntartható fejlődés Somkuti Mátyás MAG Klaszterfejlesztési Iroda 2013.10.25 - Miskolc 1 2011-tıl a MAG Klaszterfejlesztési Iroda felelıs az alábbi klaszterekhez kapcsolódó feladatok

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNİTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2012/2013-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítı

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Stratégia készítés Alapfeladat: célok meghatározása Feltétel: a jelenlegi helyzet (külső

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. habil. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens, 2005. szeptember 01. -2010. augusztus 31. )

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. habil. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens, 2005. szeptember 01. -2010. augusztus 31. ) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. habil. Haig Zsolt mk. alezredes, egyetemi docens, 2005. szeptember 01. -2010. augusztus 31. ) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR. (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 2

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR. (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 2 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2.sz. melléklet a 1164/115.ZMNE számhoz 1.sz. példány A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI RENDJE 1 (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián.

Részletesebben

képzési és kimeneti követelményei

képzési és kimeneti követelményei Közoktatási vezetı és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szak megnevezése: Közoktatási vezetı és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására

A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására A hazai pályaorientációs rendszer megújítása az élethosszig tartó tanulás támogatására 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Katona Miklós projektvezetı Életpályák HAGYOMÁNYOS Egy

Részletesebben

H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I

H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I B U D A P E S T FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA H U M Á N V Á R O S P O L I T I K A I FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Szám: 14/943/10/2009 Egyeztetésre megküldve a Fıvárosi Közgyőlés állandó bizottságai és tanácsnokai

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok 2013. évi határozatok A 2013. február 6-i SZE 1177/3.2/2013.(II.6.) határozat: Honlapszerkesztı Bizottság létrehozása SZE 1178/3.3/2013.(II.6.) határozat: A KJF hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Mőszaki Kar A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŐSZAKI KAR JAVASLATA A ZMNE ÉVI TUDOMÁNYOS MUNKATERVÉHEZ EK (PROGRAMOK) Katonai biztonság és védelmi stratégia;

Részletesebben

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

Bottyán Zsolt egyetemi docens és Palik Mátyás egyetemi docens ZMNE, BJKMK, RLI, Repülésir. E-mail: bottyan.zsolt@zmne.hu

Bottyán Zsolt egyetemi docens és Palik Mátyás egyetemi docens ZMNE, BJKMK, RLI, Repülésir. E-mail: bottyan.zsolt@zmne.hu A REPÜLÉSMETEOROL SMETEOROLÓGIA OKTATÁSA A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Bottyán Zsolt egyetemi docens és Palik Mátyás egyetemi docens ZMNE, BJKMK, RLI, Repülésir sirányító és s Repülı-haj hajózó

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2010. május 26. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben

Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben 3.4. - Az ÁFSZ 1 stratégia aktualizálása az új rehabilitációs és szociális feladatkörben Az alprojekt bemutatása Az alprojekt megvalósításának eredménye egy átfogó és korszerő aktualizált fejlesztési stratégiai

Részletesebben

sanofi-aventis/chinoin Zrt. Csanyikvölgyi Gyógyszer Gyáregység Kinczel Péter, gyáregység igazgató

sanofi-aventis/chinoin Zrt. Csanyikvölgyi Gyógyszer Gyáregység Kinczel Péter, gyáregység igazgató sanofi-aventis/chinoin Zrt. Csanyikvölgyi Gyógyszer Gyáregység Kinczel Péter, gyáregység igazgató 2010. október 21. Innováció és a humánerıforrás fejlesztés hatása a versenyképesség növelésére 1 sanofi-aventis:

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 39745/2007. J a v a s l a t középiskolai osztályok indítására a 2008/2009-es tanévben Tisztelt Közgyőlés! A

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V ig

I N T É Z K E D É S I T E R V ig I N T É Z K E D É S I T E R V 2016-2018-ig Rövid távú intézkedési terv az 52/2017. (II. 22.) számú Képviselı-testületi Határozattal elfogadott Hajdúnánás Város Közmővelıdési Koncepciójához Irányelvek Tárgyi,

Részletesebben

Felsőoktatási menedzsment

Felsőoktatási menedzsment Felsőoktatási menedzsment különös tekintettel a gazdasági felsőoktatásra Sándorné dr. Kriszt Éva rektor emerita, intézetvezető főiskolai tanár MellearN Szakmai Szeminárium, Budapest, 2016. december 7.

Részletesebben

Gazdaság, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában

Gazdaság, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában Gazdaság, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Alapítva: 2003 Iskolavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

NAGY - VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES. címő. Doktori (PhD) értekezés. Szerzıi ismertetıje. Témavezetı: Prof. Dr. Bolgár Judit, nyá. mk.

NAGY - VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES. címő. Doktori (PhD) értekezés. Szerzıi ismertetıje. Témavezetı: Prof. Dr. Bolgár Judit, nyá. mk. ok NAGY - VARGÁNÉ JUHÁSZ ÁGNES AZ ÖNKÉNTES HADERİ TARTALÉK BIZTOSÍTÁSÁNAK SZERVEZÉSI - VEZETÉSI KÉRDÉSEI címő Doktori (PhD) értekezés Szerzıi ismertetıje Témavezetı: Prof. Dr. Bolgár Judit, nyá. mk. ezredes

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2011. május 26. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben