SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március)"

Átírás

1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (Dr. Haig Zsolt egyetemi docens, 2008 március) 1. Oktatási teljesítmény 1.1. Magas szintő felsıoktatási tevékenység: 1989: oktatói tevékenység kezdete a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián. Oktatási tevékenység: BSc, MSc, PhD és tanfolyami képzési formákban. 1991: egyetemi tanársegéd 1993: egyetemi adjunktus 1998: egyetemi docens 2002: egyetem kiváló oktatója cím 1.2. Oktatott tárgyak folyamatos fejlesztése: Oktatói pályafutásom kezdetétıl (1989tıl) több mint 10 tantárgyat oktattam a felsıoktatásban. Ezek a szakterületemhez kapcsolódó tárgyak, többek között az elektronikai hadviselés alapjai, elektronikai hadviselés vezetés, idegenhadseregek elektronikai rendszerei, stb. E tantárgyak tananyagát az évek során folyamatosan fejlesztettem. Az egyetemen elsık között alkalmaztam Power Pointos prezentációt az oktatásban. Nevemhez köthetı az információs mőveletek tantárgy oktatásának beindítása, melybıl késıbb a Védelmi vezetéstechnikai rendszerszervezı MSc szak Információs mőveletek szakiránya alapításra került, és amelynek szakirányfelelıse vagyok Elıadások és gyakorlatok, speciális kollégiumok tartása Az elıadásokra és a gyakorlatokra utaltam az 1.1 és az 1.2 alpontokban. Évente átlag 34 alkalommal tartok szakmai elıadásokat konferenciákon, szimpóziumokon, illetve felkérésre különbözı szakmai rendezvényeken (HM és MH szerveknél, ITTKnál stb.). Több tárgyból tartok elıadásokat a PhD képzésben is (pl. elektronikai hadviselés elmélete, információs mőveletek, korszerő katonai információs rendszerek tárgyak keretében) Szakok, tárgyak, programok indításában játszott szerep Védelmi vezetéstechnikai rendszerszervezı MSc szak alapító okmányainak kidolgozásában való részvétel. Védelmi vezetéstechnikai rendszerszervezı MSc szak, Információs mőveletek szakirány felelıse vagyok. Katonai Mőszaki Doktori Iskola Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció tudományszak vezetıje vagyok, a tudományszakon folyó képzés és kutatás folyamatosan koordinálom. Információs mőveletek, vezetési hadviselés új tantárgyak bevezetése, tananyag (két kötetes jegyzet, két CDs multimédiás oktató CD, 30 és 60 órás prezentáció) kidolgozása Oktatási elképzelések Információbiztonság jegyzet és elektronikus tananyag kidolgozása a Védelmi vezetéstechnikai rendszerszervezı szak Információbiztonsági szakirány számára Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédletek valamint kutatási eredmények átültetése az oktatásba A között a Széchenyi Ösztöndíj keretében folytatott kutatásaim eredménye a Vezetési hadviselés egyetemi jegyzet és az Információs mőveletek III. kötet egyetemi jegyzetek.

2 1.7. Folyamatban lévı vagy lezárt pályázatok eredményeinek megjelenése az oktatásban Információs mőveletek III. kötet egyetemi jegyzet, és a Hadviselés az információs hadszíntéren c. könyv, a Széchenyi Ösztöndíj által nyújtott támogatással folytatott kutatásaim eredményei szeptemberében elnyertem az MTA Bolyai János kutatói ösztöndíját, melynek keretében az információs társadalom információbiztonságának kérdéseit kutatom. Elért eredményeimet az információbiztonság szakirányon folyó képzésben kívánom felhasználni. Ez évtıl kezdıdıen 3 éves idıtartammal a Jedlik Ányos Program keretében kutatócsoportunk egy Integrált elektronikai felderítı és zavaró állomás kifejlesztésén dolgozik, melynek eredményeit szintén hasznosítani kívánjuk az oktatásban Témavezetés szakdolgozatok, diplomatervek készítésénél Az elmúlt öt évben egy hallgatónak voltam szakdolgozati témavezetıje Foglalkozás kiváló hallgatókkal, TDK munkák inspirálása, TDK helyezést elértek száma Az elmúlt években 3 hallgatónak voltam TDK témavezetıje, közülük ketten OTDKn elsı, illetve harmadik helyezést értek el Részvétel a PhD képzésben A Katonai Mőszaki Doktori Iskola (KMDI) törzs tagja, oktatója, témavezetıje és a védelmi elektronika, informatika és kommunikáció tudományszak vezetıje, a Doktori Iskola Tanács és az egyetem Doktori Tanácsának tagja vagyok. A doktori iskolában 2 téma tudományos vezetıje vagyok. Részt veszek a Hadtudományi Doktori Iskola munkájában is oktató és témavezetıi minıségben. Korábban a doktori iskola elektronikai hadviselés tudományszak vezetıje voltam. Jelenleg 2 téma tudományos vezetıje vagyok. Jelenleg 6 fı tudományos témavezetıje vagyok. Témavezetésemmel megvédett értekezések száma Oktatásszervezés, vezetıi tapasztalat Az oktatásszervezésben az 1.4. pont szerinti képzések indításával és mőködtetésével vettem részt. 1998tól 2004ig tanszékvezetı helyettesként koordináltam a tanszék oktatói tevékenységét. 2005tıl a BJKMK tudományos dékánhelyetteseként irányítom a kar tudományos kutatómunkáját. Több tanszéki és kari átszervezésben vettem közvetlenül részt. Tagja voltam a Vezetés és Szervezéstudományi Kar és a Bolyai János Katonai Mőszaki Fıiskolai Kar integrációját elıkészítı Ideiglenes Kari Testületnek. 1996tól kari és egyetemi szintő testületek (Szenátus, Doktori Tanács, Egyetemi Tudományos Tanács, stb.) tagjaként folyamatosan részt veszek az egyetem közéleti tevékenységében Vendégprofesszor külföldi egyetemen Iskola és mőhelyteremtı tudományos munkásság, amelyek alapján szakdolgozatok, TDK és PhD munkák születtek Az általam vezetett kutatások közül az alábbi témákban születtek szakdolgozatok, TDK munkák, PhD értekezések: elektronikai felderítés és elektronikai támogatás; adatfeldolgozás és adatfúzió; idegen hadseregek elektronikai rendszerei; információs mőveletek.

3 1.14. Kutatócsoportok létrehozása, mőködtetése, tudományos mőhelyt teremtı hatás Az információs mőveletek téma területén jött létre olyan kutatócsoport, melyben vezetı szerepet játszottam és játszok. Újabban kollégáimmal a kritikus információs infrastruktúrák védelmével, a komplex információbiztonság kérdéseivel foglalkozom, melyben munkatársaim mellett több PhD hallgatóm (3 fı) is részt vesz. 2. Tudományos és publikációs tevékenység ( ) KÖNYV (írás, szerkesztés) 1. HAIG Zs[olt] Információs hadviselés fejezet. Informatikai biztonság kézikönyv. 2. kötet fejezet (34p.) Szerk.: Muha Lajos. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft, Budapest, 2003, ISBN: HAIG Zs[olt] Információs hadviselés fejezet frissítése. Informatikai biztonság kézikönyv. 3. kötet fejezet (47p.) Szerk.: Muha Lajos. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft, Budapest, 2004, ISBN: HAIG Zs[olt] VÁRHEGYI I[stván] Hadviselés az információs hadszíntéren. Zrínyi Kiadó, Budapest, p. ISBN: HAIG Zs[olt] KOVÁCS L[ászló] VÁNYA L[ászló] Információs hadviselés információs terrorizmus kiberterrorizmus. Informatikai biztonság kézikönyv. 1. kötet 3.6. fejezet (77p.) Szerk.: Dr. Szenes Katalin. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft, Budapest, 2006, ISBN: HAIG Zs[olt] KOVÁCS L[ászló] Kritikus információs infrastruktúrák biztonsága. Az informatikai biztonság kézikönyve. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. Budapest, 3. rész 7. fejezet. (154. p.) december ISBN HAIG Zs[olt] KOVÁCS L[ászló] Energiaellátó rendszerek rendszerirányítása. Az informatikai biztonság kézikönyve. Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. Budapest, 3. rész fejezet. (5182. p.) február ISBN EGYETEMI JEGYZET 7. HAIG Zs[olt] VÁRHEGYI I[stván] Információs mőveletek I. kötet: Információs korszak hadügyi forradalma és információs rendszerei. Egyetemi jegyzet. ZMNE, 2005, Budapest, 127p. 8. HAIG Zs[olt] VÁRHEGYI I[stván] Információs mőveletek II. kötet: Információs mőveletek tartalma. Egyetemi jegyzet. ZMNE, 2005, Budapest, 115p. LEKTORÁLT KÜLFÖLDI FOLYÓIRATCIKK 9. HAIG Zs[olt] KOVÁCS L[ászló] New Way of Terrorism: Internet and CyberTerrorism, MTA Review No. 2/2007, pp , Bucharest, ISSN

4 LEKTORÁLT IDEGEN NYELVŐ FOLYÓIRATCIKK 10. HAIG Zs[olt] NetworkCentric Warfare and Sensor Fusion. AARMS Volume 2, Issue 2, Budapest, p. ISSN HAIG Zs[olt] Networked Unattended Ground Sensors for Battlefield Visualization. AARMS Volume 3 Issue 3, Budapest, p. ISSN PÓSERNÉ OLÁH V[aléria] HAIG Zs[olt] The Forms and Defence Possibilities of the Threats Against Computer Networks. Hadmérnök online folyóirat 1. évf. 1. sz június. ISSN HAIG Zs[olt] KOVÁCS L[ászló] New way of terrorism: Internet and cyberterrorism. AARMS Volume 6, Issue 4, ZMNE, Budapest. ISSN LEKTORÁLT MAGYAR NYELVŐ FOLYÓIRATCIKK 14. HAIG Zs[olt] Információs támadás és védelem, mint nemzetbiztonsági kihívás. Szakmai Szemle. Katonai Biztonsági Hivatal Tudományos Tanács kiadványa szám. Budapest, 525p. ISSN , 15. HAIG Zs[olt] A terrorizmus újszerő módszerei és eszközei. Felderítı Szemle, Budapest, Magyar Köztársaság Felderítı Hivatala január. ISSN X p. 16. HAIG Zs[olt] Információs mőveletek, SIGINT és EW kapcsolatrendszere. Felderítı Szemle, Budapest, Magyar Köztársaság Felderítı Hivatala február. ISSN X 2748p. 17. HAIG Zs[olt] Az információs társadalmat fenyegetı információalapú veszélyforrások. Hadtudomány, XVII. évf sz. 3756p. Budapest. ISSN Hivatkozások száma: 1 HAZAI KONFERENCIA KIADVÁNYBAN MEGJELENT LEKTORÁLT MAGYAR NYELVŐ CIKK 18. HAIG Zs[olt] Információalapú hadviselés. Robothadviselés 4 c. nemzetközi tudományos konferencia kiadványa. Szerkesztı: Dr. Kovács László. Budapest, p. ISBN Hivatkozások száma: HAIG Zs[olt] Az információs mőveletek tervezésének kérdései. Kommunikáció 2005 c. nemzetközi tudományos konferencia kiadványa. Budapest, p. ISBN HAIG Zs[olt]

5 Számítógéphálózati hadviselés rendszere az információs mőveletekben. Robothadviselés 5. tudományos konferencia kiadványa. Bolyai Szemle sz. Budapest, 5473p. ISSN: HAIG Zs[olt] Információs támadás és hatásai. Kommunikáció 2006 c. nemzetközi tudományos konferencia kiadványa. Szerkesztı: Dr. Rajnai Zoltán. Budapest, p. ISBN HAIG Zs[olt] Az információbiztonság komplex értelmezése. Robothadviselés 6. tudományos konferencia kiadványa. Hadmérnök különszám nov. 22. ISSN Hivatkozások száma: HAIG Zs[olt] Internet terrorizmus. A nemzetközi terrorizmus konferencia kiadványa, Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, XI. évf. 2. sz., Budapest, 8193p. ISSN HAIG Zs[olt] KOVÁCS L[ászló] VÁNYA L[ászló] Kritikus információs infrastruktúrák támadása és védelme. A Dunaújvárosi Fıiskola Közleményei, XXIX/1. Dunaújváros, p. ISSN HAIG Zs[olt] Az információbiztonság szabályzói és szervezeti keretei. Robothadviselés 7. tudományos szakmai konferencia kiadványa. Hadmérnök különszám nov. 27. ISSN KÜLFÖLDI KONFERENCIA KIADVÁNYBAN MEGJELENT IDEGEN NYELVŐ CIKK 26. HAIG Zs[olt] MAKKAY I[mre] VASS S[ándor] VÁNYA L[ászló] KOVÁCS L[ászló] GÁCSER Z[oltán] MOLNÁR A[ndrás] New Perspectives for Guidance and Propulsion System of UAVs. NATO RTOMP104, april TANULMÁNYOK 27. GÁCSER Z[oltán] HAIG Zs[olt] KOVÁCS L[ászló] MAKKAY I[mre] VÁNYA L[ászló] VASS S[ándor] A harcászati felderítés és elektronikai hadviselés modern eszközeinek, rendszereinek alkalmazása, szerepe az alakuló magyar professzionális hadsereg eredményes hadrafoghatóságában. Megbízásos tanulmány. Budapest, p. 28. HAIG Zs[olt] VÁNYA L[ászló] VÁRHEGYI I[stván] A hatásalapú mőveletek és céltervezésük elvi kérdései. Megbízásos tanulmány a MH Légierı részére, Budapest, p. MULTIMÉDIÁS OKTATÓ ANYAG 29. HAIG Zs[olt] VÁRHEGYI I[stván] KOVÁCS L[ászló] Információs Mőveletek: Információs korszak hadügyi forradalma és információs rendszerei. Multimédiás oktató CD, ZMNE, Budapest, HAIG Zs[olt] VÁRHEGYI I[stván] KOVÁCS L[ászló]

6 Információs Mőveletek: Információs mőveletek tartalma. Multimédiás oktató CD, ZMNE, Budapest, HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE( ) Hivatkozások száma: kb Alkotások, szakmai teljesítmény 3.1. Szakmai gyakorlat a beosztások felsorolásával MN Rádióelektronikai Ellenırzı Központ, Vezetési pont váltásparancsnok Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA), Rádióelektronikai harc szak, hallgató 1989 ZMNE (ZMKA) oktató tanszékvezetı helyettes 2004 megbízott tanszékvezetı 2005 BJKMK tudományos dékánhelyettes 3.2. Jelentıs kutatófejlesztı munkák vezetése érdemi részvétellel 3.3. Pályázati tevékenység, elnyert projektek vezetése 1997 Elektronikai hadviselés multimédiára alapozott tananyagstruktúrájának megteremetése c. OM pályázatban részvétel Széchenyi Ösztöndíj 2005 A válság és konfliktuskezelés gyakorlóoktató központ kiépítése c. határırségi projektben való részvétel MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj 2006 KITTP pályázat, projektvezetı Ft. támogatás a kari TDK tevékenység segítésére, TDK labor létrehozása Jedlik Ányos program: Integrált elektronikai felderítı és zavaró állomás kifejlesztése közremőködı 3.4. Újítások, szabadalmak 3.5.Szakértıi tevékenység MHTT Információs mőveletek, elektronikai hadviselés szakértıje vagyok (Nr.: 0045) Szakértıi csoport tagjaként vélemény a mobil földi felderítı radarberendezés beszerzésének elıkészítéséhez az OKFON Zrt. részére 2006 Szakértıi csoport tagjaként vélemény a vezeték nélküli sisakkamera rendszer beszerzésének elıkészítéséhez az OKFON Zrt. részére 3.6. Alkotások, projekt eredmények bemutatása szakmaiipari vásárokon 4. Szakmai közéleti tevékenység 4.1. Opponensi, bizottsági részvétel MTA doktori, habilitációs és doktori cselekményekben 2003tól doktori cselekményekben bírálóbizottsági tag vagy titkár 10 alkalommal, egy alkalommal opponens.

7 4.2. Dokumentált részvétel a szakterület tudományos szervezeteiben, hazai és nemzetközi szakbizottságok, társaságok, testületekben, tagság országos testületekben 1993 MHTT Elektronikai Informatikai és Robotikai Szakosztály tag 200 MTA Köztestületi tag 2005 Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület tag 4.3. Részvétel kongresszusok, konferenciák programbizottságában, konferencia elnökségben, szekció elnökségben Robothadviselés konferenciák szervezıbizottságának tagja, 2007ben a konferencia levezetı elnöke, több esetben szekció elnök New Challanges in the Field of Military Sciences nemzetközi konferencia szervezıbizottság elnöke, 2006ban a konferencia levezetı elnöke Repüléstudományi konferenciák, programbizottság tagja, a konferenciák levezetı elnöke XXVII. OTDK Hadtudományi Szekció ügyvezetı elnöke Haditechnikai Szimpóziumok programbizottság tagja, 2006ban a konferencia levezetı elnöke 4.4. Könyv és folyóirat lektorálás Az AARMS és a Hadmérnök folyóiratok cikkeinek rendszeres lektora vagyok Egyetemek díszdoktora 4.6. Részvétel pályázati bírálatokban, bíráló bizottságokban 4.7. Folyóiratok, sorozatok szerkesztıbizottságában részvétel Bolyai Szemle szerkesztıbizottságának elnökhelyettese Hadmérnök online folyóirat szerkesztıbizottsági tagja, rovatvezetı 4.8. Intézményen belüli bizottsági, testületi tevékenység ( ) Kari integrációt elıkészítı Ideiglenes Kari Testület választott tag 2003 ZMNE Doktrínális Tanács tag 2004 Szenátus tagja 2004 Katonai Mőszaki Doktori Iskola Tanács tag 2005 Egyetemi Tudományos Tanács tagja 2005 Kari Tudományos Bizottság elnöke 2006 Doktori Tanács tag 4.9. Kapcsolat a társ szakmákkal Folyamatos kapcsolatot tartok fenn a védelmi szféra (rendırség, OKF, Nemzetbiztonsági Szolgálatok, Katonai Felderítı Hivatal), a különbözı civil szervezetek (pl. ITTK) és cégek kritikus információs infrastruktúra védelemmel és információbiztonsággal foglalkozó szerveivel Szakmai kitüntetések és díjak Széchenyi Ösztöndíj 2002 Kiváló Oktató cím 2006 MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj 6 katonai kitüntetés

Munk Sándor tudományos önéletrajza

Munk Sándor tudományos önéletrajza Munk Sándor tudományos önéletrajza Születési hely, idő Elérhetőség Budapest, 1949. november 10. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Informatikai tanszék 1101 BUDAPEST,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben

Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév

Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév Beszámoló Műszaki és Gépészeti Tanszék 2011/2012. tanév 1 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai A tanszék az agrár képzési területhez tartozó Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Veressné dr. Gönczi Ibolya I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS Megnevezés évszám kibocsátó intézmény orosz szakos középiskolai tanár és szakos elıadó mentálhigiénikus relaxációs csoportvezetı 2799/1979B

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR FIATALOK A RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR FIATALOK A RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR FIATALOK A RENDVÉDELEMBEN A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HATÁRRENDÉSZETI ÉS -VÉDELMI SZAKON FOLYÓ ALAPFOKÚ (BSC) ÉS EGYETEMI SZINTŐ (MSC) HATÁRİR TISZTKÉPZÉS

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Lakatos Péter ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Lakatos Péter Hazai polgári logisztikai potenciál védelmi célú igénybevételének aspektusai különös tekintettel

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője

ELŐSZÓ. Budapest, 2011. január 15. Nyári Éva ka. a Tudományszervező Központ mb. vezetője DOKTORI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Pályázati felhívás... 3 1. A képzés célja... 3 2. A képzési formák... 3 3. A ZMNE doktori iskolái és a tudományszakok... 3 4. Jelentkezés

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011

JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL. Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok. Budapest 2011 JELENTÉSEK A MAGYAR FELSİOKTATÁS MINİSÉGÉRİL 5 Párhuzamos vizsgálatok: informatika alapképzési szakok Budapest 2011 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ DOKTORI (PhD) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2008 A kiadványt szerkesztette: Dr. Padányi József mk. ezredes, egyetemi magántanár, intézményfejlesztési programvezető Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2008 Minden

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben

VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES. A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Doktori Tanács VÉG RÓBERT OKL. MK. ALEZREDES A műszaki oktatás szerepe a közúti gépjárművezető képzésben című doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése és hivatalos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés

GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA. Bevezetés GUBICZA JÓZSEF AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEK KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA, SZÍNTEREI, MEGVALÓSULÁSA Bevezetés Az oktatási szakterület az integrált hivatásos katasztrófavédelmi szervek létrehozásával

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ

BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS BESZÁMOLÓ BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI TUDOMÁNYOS TANÁCS Jóváhagyom! Budapest, 2015. -n... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató BESZÁMOLÓ a BM OKF Katasztrófavédelmi

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben