Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont INDOKLÁS A évi költségvetési beszámolóhoz Budapest február 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont INDOKLÁS A 2004. évi költségvetési beszámolóhoz Budapest 2005. február 15."

Átírás

1 Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont INDOKLÁS A évi költségvetési beszámolóhoz Budapest február 15.

2 Tartalomjegyzék I. Szakmai tevékenység alakulása 3. oldal II. A gazdálkodás alakulása évben II. 1. Szervezeti változások bemutatása II. 2. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív és negatív hatások II. 3. Kiadási-bevételi elıirányzatok alakulása II Kiadások és bevételek elıirányzatának és teljesítésének alakulása II Elıirányzat módosítások okai II Személyi juttatások elıirányzatának és teljesítésének alakulása II Pályázati bevételek alakulása II Mőködési bevételek III. Vagyoni helyzet alakulása III. 1. Beruházások alakulása III. 2. Eszközállomány alakulása III. 3. Források alakulása III. 4. Egyéb befektetések alakulása IV. Elıirányzat-maradvány alakulása 4. oldal 4. oldal 5. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 10. oldal 10. oldal 11. oldal V. Létszámváltozás V. 1. Besorolás szerinti létszám összetétel 11. oldal VI. Átlagkeresetek alakulása 13. oldal 2

3 I. Szakmai tevékenység alakulása Az MTA Közgazdaságtudományi Intézet feladatai 2004-ben A Közgazdaságtudományi Intézet a középtávú kutatási terv-koncepciójában meghatározott irányokat követve folytatta kutatásait, teljesítette pályázati és szerzıdéses kötelezettségeit. A A kutatók a magyar gazdaság alapkérdéseire keresték a választ: a mikroszinten végbement és folytatódó szerkezeti átalakulás hogyan határozza meg a makrogazdasági teljesítményt, a makroszintő gazdaságpolitika hogyan hat a gazdaság szereplıire, hogyan alakul piaci viszonyok között a mikroökonómiai hatékonyság, biztosíthatók-e a hosszabb távon fenntartható gazdasági növekedés feltételei. Fontos, önálló szempontként jelentek meg a kutatásokban Magyarország Európai Uniós taggá válásának összefüggései. A gazdasági átalakulás vizsgálata során felszínre hozott sajátos a nemzetközi közgazdaságtudomány által megválaszolatlan elméleti kérdések szigorú megfogalmazásával az intézet igyekszik hozzájárulni a nemzetközi közgazdaságtan fıáramának elméleti-módszertani gazdagításához. Kiszélesített kutatási bázisára támaszkodva a KTI tevékenységében növelte a mikroökonómiai kutatások súlyát, és nemzetgazdasági szintő vizsgálataiban is erısítette a mikroöko-nómiai elemzés eszközeinek alkalmazását, munkába állítva az új kutatógeneráció ezirányú tudását és készségeit. A kutatások teljesebb körő megalapozása érdekében folytatta az azok igényei szerint kialakított saját adatbázisok kiépítését. Külön feladatot rótt az intézetre az alapításának 50. évfordulójáról méltó módon megemlékezı ünnepi eseménysorozat lebonyolítása. A vizsgálatok fıbb témái az alábbiak voltak: tudás alapú gazdaság és munkaerıpiac a bérpolitika és a foglalkoztatáspolitika nemzetgazdasági összefüggéseinek makrogazdasági elemzése a makrogazdasági stabilizáció hatása a vállalati szféra átalakítására a közép-európai átmeneti gazdaságokban az 1990-es években a pénzügyi globalizáció és a külkereskedelem szerkezete az átalakuló országok EU csatlakozása és felzárkózása, az EU támogatások makrogazdasági hatásainak értékelése az üzleti tudás "termelésének, felhalmozásának és terjedésének hatásai a magyar-országi vállalatokgazdasági teljesítményeire, szerkezeti átalakulási folyamatára, ill. a közöttük kialakuló kapcsolatrendszer mőködési hatékonyságára a magyar háztartások jövedelmének, kiadásainak és vagyoni helyzetének a nemzetközi kutatási eredményekkel való összehasonlítása 3

4 II. A gazdálkodás alakulása évben II.1. Szervezeti változások bemutatása A 2.253/81/1954. Mt. határozattal alapított Közgazdaságtudományi Intézet tevékenységét Továbbvivı és kiterjesztı Közgazdaságtudományi Kutatóközpont december 31-ével történı létrehozásáról a Magyar Tudományos Akadémia decemberi közgyőlése határozott. Nevét az MTA 2004.május 4-i 26.sz határozata MTA Közgazdasági Intézetre változtatta Az Intézet önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv. Szervezeti felépítését az márciusában jóváhagyott Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza. A évben szervezetében változást nem történt. II.2. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív és negatív hatások Jelentısen módosultak a gazdálkodást szabályozó jogszabályok január 1-tıl. A 217/1998.(XII.30.) és a 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet módosult paragrafusai nagymértékben befolyásolták az Intézet évi pénzügyi-gazdasági eseményeit. Negatívan hatott az intézet pénzügyi helyzetére, hogy a mőködését finanszírozó támogatással azonos módon jutott alaptevékenysége keretében végzett, szerzıdött feladatai teljesítésének az ellenértékéhez, amelyet január 01-tıl a hatályos jogszabály szerint támogatásként illetve átvett pénzeszközként, az elıirányzatok egyidejő módosításával kapott meg. Ez a mőködési rend átmeneti likviditási problémákat okozott. Az intézet forrásait a feladatok teljesítése érdekében elıfinanszírozások terhelték/terhelik. A folyó kutatások közötti keresztfinanszírozás jelentıs adminisztrációs többletfeladatót ró a gazdasági szakterületre. Szigorodtak a személyi juttatásokkal kapcsolatos elıírások is. Az un. számlás kifizetések területén tapasztalható bizonytalanságok tisztázatlan helyzetet teremtettek ezen a területen. Az értelmezési anomáliák feloldása érdekében az intézet kialakította és szabályzatba foglalta ezzel kapcsolatos eljárási rendjét. Az Intézet dologi kiadások körében megtervezett részelıirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. A szellemi tevékenység végzésére kifizetés jogcímen megtervezett elıirányzat kizárólag személyi juttatás elıirányzata terhére növelheti. A szolgáltatási kiadások, az adók és egyéb befizetési kötelezettségek elıirányzatai körében elıirányzat módosítás az Intézet úgy kezdeményezett, hogy fizetési kötelezettségeinek minden esetben eleget tudott tenni. Kutatási pályázati észrevételek Az OTKA pályázatok elbírálása változatlanul lassú, hosszú idı telik el a beadástól a végsı döntésig. Az opponensi vélemények mind szakmai, mind formai szempontból kifogásolhatóak. A minisztériumi (GKM, KÜM, MEH) kutatási pályázatok elbírálása a közbeszerzési eljárásnak köszönhetıen formailag átlátható. A nemzetközi pályázatok során szerzett tapasztalatok kedvezıbbek. Az EU és a Világbank pályázatainak elbírálási folyamata követhetı, a határidık elıre ismerhetık és azokat általában 4

5 be is tartják. A nemzetközi pályázatok egyértelmővé teszik, hogy a pályázati tevékenység csak akkor lehet sikeres, ha azt megelızi és alátámasztja a nemzetközi kutatói hálózatban való aktív együttmőködés és rangos publikációs tevékenység. A Kincstár nem bonyolítja a devizaforgalmat. A devizában zajló gazdasági események elıirányzatosítása és kezelése a jelenlegi kincstári rendszerben rendkívül bonyolult, bürokratikus. II.3. Kiadási-bevételi elıirányzatok alakulása II.3.1. Kiadások és bevételek elıirányzatának és teljesítésének alakulása Megnevezés Eredeti Elıirányzat-változások elıirányzat Kormány Felügyeleti Intézményi szervi Módosított elıirányzat Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások összesen Intézményi mőködési bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhasználási célú pénzeszköz átvétel Költségvetési támogatás Elızı évi elıirányzat maradvány Költségvetési Bevételek összesen Elıirányzat maradvány

6 II.3.2. Elıirányzat módosítások okai Kormányzati hatáskörben A Kormány 2050/04 határozata alapján az Intézet 2004.évi költségvetési elıirányzatából áprilisában eft zároltak. Támogatás: e Ft Kiadás: e Ft - ebbıl dologi kiadás: e Ft 558 eft zárolást hajtottak végre 2004.februárban a Társadalomtudományi Kuratórium döntése alapján. Felügyeleti és intézeti hatáskörben Az Intézet a fejezeti kezeléső elıirányzatokból megpályázott és elnyert keretekhez felügyeleti szervi elıirányzat módosítással jut. Ilyen például a Fiatal kutatók pályázatos támogatása. A jogszabályi változásokból eredıen a pótelıirányzatok száma jelentısen megnövekedett azáltal, hogy az államháztartáson belüli pénzmozgások egy része támogatásként érkezik a fejezet közbeiktatásával. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a évi fejezeti, és a realizált többlet bevételek miatt intézeti hatáskörben kezdeményezett elıirányzat módosításokat. Megnevezés Bevételi elıirányzat módosítás Személyi juttatás Kiadási elıirányzatok módosítása Járulékok Dologi Beruházás kiadás Adatok e ft-ban Kiadások összesen évi fiatal kutató támogatása évi fiatal kutató támogatása év fiatal kutató támogatása Zárolás Társadalomtud.kuratórium döntése alapján Zárolás Kormány határozat alapján Idıs akadémikus támogatása OTKA program fej.bel.átcs évi fiatal kutató támogatása OTKA program fej.bel.átcs Többletbevétel miatti ei. Mód Többletbevétel miatti ei. Mód OTKA program fej.bel.átcs OTKA program fej.bel.átcs OTKA program fej.bel.átcs évi fiatal kutató támogatása

7 OTKA program fej.bel.átcs Acta Oeconomica támogatás Többletbevétel miatti ei.,mód évi közalkalmazotti illetmény OTKA program fej.bel.átcs Fiatal kutatók keretmaradvány Többletbevétel miatti ei. Mód Pénzmaradvány igénybevét Kiemelt ei. Között átcsop Központi beruházás Központi beruházás Összesen Kiemelés Elızı évi elıirányzat-maradvány igénybevétele Bevétel: eft Kiadás: eft - személyi juttatás eft - járulékok 2.187eFt - dologi kiadás eFt - beruházás 2.127eFt II.3.3. Személyi juttatások elıirányzatának és teljesítésének alakulása A személyi juttatások elıirányzatának és teljesítésének alakulása kiemelt szerepet játszik az intézet gazdálkodásában. Az intézet évi eredeti költségvetésének 85%-a (85,3%) a személyi juttatások és járulékok. Ez az arány a módosítások eredményeként 71%-ra csökkent és a teljesítés 74,9%. Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Megtakarítás Eredeti Módosított Rendszeres személyi juttatás , Foglalkoztatottak sajátos juttatása Egyéb nem rendszeres juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások Személyi juttatások módosítása Kormányzati hatáskörben Felügyeleti szervi hatáskörben eft eft 7

8 (összetételét a fentiekben bemutattuk) Intézeti hatáskörben eft (elızı évi elıirányzat maradvány terhére) Személyi juttatás elıirányzat növekmény összesen eft ( eft eft) évben kifizetett jutalom Megnevezés Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Normatív jutalom fizetésének korlátja Az Intézet lehetısége - tervezett jutalom, maximum 8% e Ft - fizetett jutalom e Ft Az intézet évben nem fizetett teljesítményhez kötött jutalmat. II.3.4. Pályázati bevételek alakulása Megnevezés Támogatásként Mőködési célú pénzeszköz átvétel Államháztartáson belül Államháztartáson kívül OTKA NKFP MTA-FMM GKM MTA 303 OM 117 Külügyminisztérium VKI Intrasoft 668 CERGE 3841 Ciriec 383 OFA OKTK Magyar Bankszövetség 500 Magyar Közgazdasági Alapítvány 300 CIB Bank 4500 EU Közösen a jövı munkahelyeiért Alapítvány Összesen

9 II.3.5. Mőködési bevételek Az Intézetben az alaptevékenység keretében folyik a munka, alaptevékenységen kívüli tevékenységet nem folytat. Mőködési bevételei nagy részben az általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételek. III. Vagyoni helyzet alakulása III. 1. Beruházások alakulása A Kutatóközpont a évben eft-ot fordított beruházásra, amelybıl a évi elıírásoknak megfelelıen eft áfát visszaigényelt, így az eszköznövekmény eft volt évi beruházás Szoftver beszerzés Gépek beszerzése 566 eft eft Beruházás Forrás Központi beruházás Pályázati bevétel Szoftvervásárlás Számítógép, egyéb kiegészítık Egyéb eszköz vásárlás 82 Összesen Pályázati bevételekbıl beszerzett eszközök Szoftverek RATS Ökonometriai szoftver CATS Kointegricáós szoftver Win-Tax pénzügyi program Stata SE 8 for Linux Eviews Site Licence SPSS windows Gépek Notebook Számítógép Monitor Nyomtató Canon FC 100 fénymásoló Irodabútor Iratmegsemmisítı Az Intézet évben jelentıs selejtezést hajtott végre a teljesen (0-ig) leírt eszközei körében. A selejtezésre került eszközök többnyire 8-10 éves számítástechnikai eszközök, melyek használhatatlansága és elavultsága nem kérdı jelezhetı meg. A selejtezést 3 menetben hajtotta végre az intézet, a leselejtezett eszközöket megsemmisítésre az erre feljogosított cégeknek átadta. 9

10 A teljesen (0-ig) leírt eszközállomány egyéb rendezése Szükségessé vált a nullás eszközállomány teljes körő felülvizsgálata, a nyilvántartások, az analitikák rendezése, a ténylegesen fellehetı készletekkel történı összevetése. Ezen munkálatok eredményeként a felvett jegyzıkönyv szerinti rendezést elvégeztük. Az Intézet eszközei után nem számolt el értékvesztést. KÖZPONTI BERUHÁZÁSBÓL beszerzett eszközök Szoftverek F-secure 70 felhasználós programfrissítés SPSS windows Dr. Ziewes program Gépek Számitógép Switch berendezés III.2. Eszközállomány alakulása Eszközök Elızı év Tárgy év Változás Immateriális javak Tárgyi eszközök Lakás kölcsön (éven túli) Készlet Vevıkövetelés Lakás kölcsön (éven belüli Pénzeszköz Ft-ban Pénzeszköz devizában Idegen pénzeszköz Aktív pénzügyi. elszámolások Eszközök összesen Az Intézet eszközvagyona nıtt, összetételében jelentısen növekedett a pénzeszköz. Ebbıl levonható az a következtetés, hogy pénzügyi helyzete stabil, likviditása megfelelı. III.3. Források alakulása Források Elızı év Tárgy év Változás Induló tıke Tıkeváltozás Elıirányzat maradvány Vállalkozási tartalék Passzív pénzügyi elszámolás Összesen Az Intézet én több mint 19 millió Ft saját tıkével rendelkezik az elızı évi záró saját tıkéhez képest. EU program keretében rendelkezik 6,6 millió Ft olyan pénzeszközzel, 10

11 amely nem kapcsolódik a 2004.évi költségvetési évhez. Az intézet ezt költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások között tartja nyilván. III.4. Egyéb befektetések alakulása A Kutatóközpont nem rendelkezik részesedéssel. Befektetett pénzügyi eszközei között munkáltatói lakáskölcsön állományát tartja nyilván. Ez 3 fı közalkalmazottal szembeni 508 e Ft hosszú és 103 e Ft rövid lejáratú kölcsön követelést jelent. IV. Elıirányzat-maradvány alakulása A Kutatóközpont évi elıirányzat- maradványa eft, kutatási programokkal kapcsolatos, kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Adatok e Ft Megnevezés Elıirányzat-maradvány OTKA OKTK NKFP OFA Minisztériumok 607 Külföldi programok Egyéb államháztartáson kívüli szervezetek Kutatási programok összesen évben kifizetett személyi juttatások áthúzódó levonási része évben kifizetett személyi juttatásokat terhelı járulékok Felújítási maradvány 258 Fiatal kutatói alkalmazások áthúzódó maradványa 325 OMFB/KMÜFA 153 Fiatal kutatói alkalmazás visszafizetési kötelezettség 859 Asztalosipari termékek beszerzése 5000 Rehabilitációs hozzájárulás 58 Egyéb összesen Mindösszesen V. Létszámváltozás 2004.évben az Intézetbıl, a gazdasági osztályról 2 fı távozott közös megegyezéssel. A gazdasági vezetıi teendık ellátására a pénzügyi feladatokat ellátó gazdasági ügyintézı kapott megbízást. Ezzel párhuzamosan a pályázat kiírása megtörtént a gazdasági vezetıi állás betöltésére. A könyvtárban is váltás történt december 31-én közös megegyezéssel távozott a könyvtáros és a könyvtárvezetı. Az állások betöltése folyamatban évben kutatásszervezı külföldi ösztöndíjat nyert, a munkakör betöltése ével megtörtént. A fiatal kutatók felvétele, kutatóvá nevelése az intézet céljai között szereplı feladat. 2 fı, én lejárt fiatalkutatói státuszú munkatársat továbbfoglalkoztatja az intézet. 11

12 Közalkalmazotti munkakör Közalkalmazott jogviszony Megszőnés idıpontja Létesítés idıpontja Könyvtáros Gazdasági ügyintézı Számítástechnikus Gazdasági vezetı Könyvtárvezetı Fiatal kutató Kutatás szervezı Gazdasági ügyintézı Fiatal kutató Tudományos munkatárs Tudományos munkatárs Tudományos munkatárs Az Intézet évi engedélyezett létszámkerete 68 fı, ebbıl fiatal kutatói álláshely 6 fı. V.1. Besorolás szerinti létszám összetétel 2004 december 31-i záró létszám összetétele adatok:fı Besorolás Létszám fı Tudományos tanácsadó 3 Tudományos fımunkatárs 38 Tudományos munkatárs 3 Tudományos segédmunkatárs 8 H besorolási kategória 1 I besorolási kategória 7 G besorolási kategória 2 E besorolási kategória 1 D besorolási kategória 8 B besorolási kategória 1 Összesen 72 adatok: fı Munkajogi státusz Létszám fı Teljes munkaidıs kutatói besorolású foglalkoztatott 46 Részmunkaidıs kutatói besorolású foglalkoztatott 6 Teljes munkaidıs adminisztratív besorolású foglalkoztatott 17 Részmunkaidıs adminisztratív besorolású foglalkoztatott 3 Összesen 72 12

13 VI. Átlagkeresetek alakulása Az Intézet i létszámának összetétele végzettség szerint: 64 fı felsıfokú végzettségő és 8 fı középfokú végzettségő. A 46 fı teljes munkaidıben foglalkoztatott kutatókutatóból 2fı doktori és 34 fı kandidátusi és 3 fı doktori/phd fokozattal rendelkezik. A kutatói illetmények megállapítására a Kjt.tv 2.sz. melléklete vonatkozik, amely szerint a tudományos munkatársak illetménye az egyetemi tanári munkakör 1.fizetési fokozatához tartozó garantált illetmény arányában kerül meghatározásra évi mértéke Ft/hó. datok eft-ban Megnevezés 2003.év 2004.év Változás % Rendszeres szem.jutt.+ munkavégzéshez ,7 % kapcs.juttatások Egyéb nem rendszeres juttatások ,2% Átlaglétszám Átlagkereset Ft/hó ,5% Átlagjövedelem Ft/hó ,3% A szöveges indoklás a kiegészítı melléklet számszaki tábláival együtt, a valóságos helyzetet tükrözıen mutatja be az Intézet 2004 évi feladat ellátását és gazdálkodását. Budapest, február 15. Szabóné Ritter Anita mb. gazdasági vezetı 13

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei.

A fejezet tartalmazza továbbá a költségvetés általános tartalékát és a céltartalék előirányzatokat. módosított ei. Általános indoklás A "Miniszterelnökség" költségvetési fejezet a miniszterelnök munkáját, a Kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ Pénzügyminisztérium TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI 2008. ÉVI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ B) ÖNKORMÁNYZATI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása

Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása 1.1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, szakágazati besorolás 4. 1.2. Szakmai tevékenység bemutatása 5. 1.2.1 2010. évi zenemővészeti tevékenység

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 295. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009-2011. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2007. évi költségvetésének. végrehajtása. Budapest, 2008. május hó A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2007. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2008. május hó 2 1. Feladatkör, tevékenység Az elmúlt évek során történt változtatások (a fellebbviteli főügyészségek

Részletesebben

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása

Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF. A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 6858-15/2008-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2007. évi költségvetésének végrehajtása 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2007. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:Gi/229-3/2009. 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. március 30-án keltezett 9.835/2009. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A Pénztár bemutatása 1.1. Alakulása A DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (a továbbiakban Pénztár) a DIMENZIÓ Csoport harmadik tagjaként 1998. október 14-én alakult,

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben