PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési program Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) NEVELÉSI PROGRAM 2013

2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési program Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ Helyzetelemzés, az iskola bemutatása Küldetésnyilatkozat Jövőkép A pedagógiai program törvényi háttere (Információk az Intézmény Alapító Okirata alapján) A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Alapelvek Értékeink Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai A nevelő oktató munkánk eszközei, eljárásai A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Az értelem kiművelése terén elvégzendő feladatok Segítő életmódra nevelés A kulturált életmódra neveléssel kapcsolatos feladatok KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A közösségfejlesztés színterei Tanórák szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák Tanórán kívüli foglalkozások Diákönkormányzati munka Szabadidős tevékenysége A tanulói közösség fejlesztésével kapcsolatos feladatok A pedagógus közösség fejlesztésével kapcsolatos feladatok Az iskolai közösségi élet szervezetei A PEDAGÓGUSOK, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI A pedagógusok feladatai Az osztályfőnök feladatai... 60

3 6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Tehetségfelismerés, gondozás A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő tanulók segítése Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTEL A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KÖZÖTT Pedagógusok és tanulók közötti együttműködés Pedagógusok és szülők közötti együttműködés Szülői értekezlet Fogadóóra Nyílt tanítási nap Iskolai honlap Írásbeli tájékoztató Együttműködés más partnerekkel A PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZÍNTEREI Tanóra Napközi, tanulószoba Iskolai szakkör Iskolai sportkör Tanulmányi kirándulás Erdei iskola Diákönkormányzat Iskolai könyvtár Szabadidő A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGÁK RENDJE A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgaszabályzat hatálya A vizsgaszabályzat

4 Osztályozóvizsga Javítóvizsga A vizsgák szabályai A vizsga értékelése A TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÁTVÉTELÉNEK RENDJE Az iskolába történő felvétel Átvétel másik iskolából Felvétel külföldi bizonyítvány alapján AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Az elsősegély-nyújtási alapismemretek elsajátításának iskolai terve AZ ISKOLA HAGYOMÁNYAINAK RENDSZERE Nemzeti hagyományaink Dienes napi rendezvények Német nemzetiségi hagyományápolás: Tanulmányi versenyek Hagyományos sportversenyeink Egyéb iskolai versenyek és hagyományok ISKOLAI SZOLGÁLTATÁSOK Tanulási időben igénybe vehető szolgáltatások Tanulási időn túl igénybe vehető szolgáltatások Szociális szolgáltatások Vakációs szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Közvetett partnereink iskolánkat érintő szolgáltatásai FELTÉTELRENDSZER Tárgyi feltételek: Záradék

5 1. BEVEZETŐ 1.1. Helyzetelemzés, az iskola bemutatása Nekem végtelen nagy gyönyörűség volna, ha egy csomó emberben fölébreszthetném a gondolkodás vágyát." Dienes Valéria 1 Iskolánk egy nyolc évfolyamos általános iskola, 52 pedagógus kb 500 tanulót oktat, nevel. Minden évben három párhuzamos osztályt indítunk: általános tantervű, német nemzetiségi nyelvoktató és városi beiskolázású német nemzetiségi kétnyelvű osztályt. Az általános tantervű osztályokban angol nyelvet és informatikát oktatunk első évtől. Iskolánk jelentős hagyományokkal rendelkezik a nemzetiségi nyelvoktatás és nemzetiségi hagyományápolás terén. A kétnyelvű oktatási formát az 1990/91-es tanévtől végezzük. Minőségileg szeretnénk a nyelvhasználatban magasabb színvonalat elérni, hiszen a kétnyelvű oktatás a nyelvhasználat magasabb színvonalát jelenti, s egyben a képességek szerinti differenciálás lehetőségét is magában rejti. Voltaképpen eszköz tehát az iskola előtt álló cél, a német nyelv minél jobb és magasabb szintű elsajátítása érdekében. A sajátos feladat az, hogy az anyanyelvi neveléssel összhangban képessé kell tenni a tanulókat ezeken a tanórákon a német nyelv használatára, alkalmazására. A nemzetiségi, idegen nyelvi órákat ugyanabban az órában tartjuk évfolyamonként osztálybontásban, így biztosított a lehetősége annak, hogy optimális legyen a tanulói terhelés. 5. osztálytól matematikából nívócsoportos oktatást szervezünk, ahol szintén ugyanabban az órában van minden tanulócsoportnak matematikaórája, ki-ki a képességeit legjobban fejlesztő csoportban halad, osztályközösségét csak matematika órán hagyhatja el a tanuló. Nagy gondot fordítunk a tanulók tanórán kívüli egyéni képességfejlesztésére. Tesszük ezt felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokon, szakkörökön, középiskolára előkészítőkön. 1 Dienes Valéria (szül. Geiger Valéria), (Szekszárd, május 25. Budapest, június 8.) írónő, táncpedagógus, filozófus, az első magyar női egyetemi tanár. 5

6 Igyekszünk maximális segítséget adni minden tanulónak. Ezt a célt jól szolgálják az eredményesen működő napközi otthoni csoportjaink ben vette fel az iskola Dienes Valéria, az első magyar professzornő városunk szülötte nevét. A Névadó szelleme áthatja az iskola munkáját. A logikus gondolkodásra nevelésre, a mozdulatművészetre, a harmonikus személyiségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk. Az aulában tisztelgünk névadónk szobránál, amit Fusz György szobrászművész készített. Kialakultak iskolánk hagyományai, elsős tanulóinknak a tanévnyitón feltűzzük az iskolai jelvényt, tartalmas Dienes-napot rendezünk május 25-én, iskolánk névadójának születése napján. Minden év karácsonyán ajándékműsorral köszönjük meg a szülőknek az iskoláért végzett munkáját. Legjobb tanulóink jutalmazásban, elismerésben részesülnek tanév végén. A nyolc év alatt kimagasló eredményt elért tanulóink az eredményt igazoló oklevél mellett kiemelt könyvjutalat kapnak, nevük és fényképük bekerül iskolánk díszkönyvébe évfolyamon 1-1 tanuló megkapja az Évfolyam tanulója, 8. évfolyamon az Év tanulója kitüntető címet és az ezzel járó pénzjutalmat. Igyekszünk sokféle képességet fejleszteni, elméleti, sport, manuális készségek terén. A Comenius Minőségirányítás Programmal iskolánk partnerközpontú iskolává vált. Bekapcsolódtunk a MAG /Megelőzés, alkalmazkodás, gondoskodás/ holland programba, mellyel az adaptív tanulásszervezést alkalmazzuk. A HEFOP (Humán Erőforrás Operatív Program) keretében a kompetencia-alapú oktatás alapjait raktuk le négy területen: szövegértés-szövegalkotás, matematikai logika, idegen nyelv, szociális-életvitel. A TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) programmal folytatódik a kompetenciák fejlesztése azzal a céllal, hogy a kompetencia-alapú oktatás teljes intézményi lefedettsége megvalósuljon, mellyel tanulóink a gyakorlatban alkalmazható tudást sajátíthatnak el. 6

7 1.2. Küldetésnyilatkozat Mottó: Nem vagy bezárva világodba, ha azt egyetlennek nem hiszed. Dienes Valéria Dienes Valéria szavai útmutatók a számunkra. Mi, a Dienes Valéria Általános Iskola pedagógusai névadónk gondolata alapján hiszünk abban, hogy Dienes Valéria szellemi örökösei vagyunk. Élete példaadó számunkra, melyet közvetíteni akarunk tanulóink felé. Megmutatta, hogy hittel, kitartással, szorgalommal, és nyitottsággal a világ és az emberek felé minden elképzelés megvalósítható. Valljuk, hogy érzelmeinken keresztül, a másik világára való nyitottsággal, kíváncsisággal jutunk közel a másik emberhez. Hisszük, hogy minden világhoz, minden gyermekhez vezet egy út, melyen közelebb kerülhetünk személyiségéhez. Minden gyermek egyéniség, s a legnehezebb feladat a másik ember, a másság elfogadása, tisztelete. Túllépni saját, önös érdekeinken, meghallgatni, elfogadni a másik véleményét, nézeteit, tiszteletben tartani a körülöttünk zajló élet erkölcsi normáit, vallási, világnézeti értékeit. Törekvésünk olyan példát mutatni, hogy tanulóink tiszteljék a másik embert: társaikat, felnőtteket, időseket, fiatalokat egyaránt. Az őszinte véleménynyilvánítás lehetősége, a tiszteletteljes, de nyitott légkör minden közösség fontos építőköve. Szeretnénk, ha tanulóink ilyen körülmények között tapasztalnák meg a közösséghez tartozás élményét. Világossá akarjuk tenni tanulóink számára az élethosszig tartó tanulás fontosságát. A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei. Arra törekszünk, hogy tanítványaink hatékony és építő módon vegyenek részt az iskola életében, és majd az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tudjanak oldani. Boldogulásuk alapja a nyitottság az újra, az ismeretekben, képességekben, igényekben. Fontos feladatnak tartjuk a tudás értékének méltó helyre emelését. Legyen érték mindaz, amit munkával, szorgalommal, kitartással a gyermek megszerez. A megszerzett tudást igyekezzenek úgy kamatoztatni, hogy elégedett, becsületes, nyitott, boldog emberként haladjanak az újabb feladatok, kihívások felé. Mindezt derűs, kiegyensúlyozott légkörben kívánjuk megvalósítani. 7

8 Ma csak a sokoldalú, az új befogadására fogékony ember képes arra, hogy megállja helyét a világban. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink életében pozitív gondolkodásmód, vonzó jövőkép alakuljon ki, melynek feltétele a testi-lelki harmónia. Ehhez elengedhetetlen a gyermeki kíváncsiság folyamatos életben tartása; kilépés önnön világunkból. Ebben, az értékeket folyamatosan változtató világban tovább kell vinnünk, ápolnunk kell az iskolai hagyományokat, erősítenünk kell a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megóvásának igényét. Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, melyekre stabil tudás építhető. Olyan iskolát szeretnénk, ahol nevelő-oktató munkánk során figyelembe vesszük a tanulók testi-lelki szükségleteit, elfogadjuk az eltérő egyéni adottságokat, változatos tevékenységet biztosítunk, és felvállaljuk a példaadó szerepet. 8

9 1.3. Jövőkép Szekszárd város közoktatási palettáján elért pozíciónkat továbbra is megőrizzük, így az alsóváros, egyben a város legnépesebb iskolája maradunk. Városi beiskolázású, német nemzetiségi kétnyelvű osztályainkba változatlanul várjuk a körzeten kívül lakó tanulókat is. Nem zárkózunk el a környező települések tanulóinak oktatásától sem. Továbbra is tervezzük évfolyamonként a három osztály indítását: egy német nemzetiségi kétnyelvűt, egy német nemzetiségi nyelvoktatót, és egy általános tagozatú osztályt. Utóbbit az általános tantervű képzés erősítése miatt feltétlenül szükségesnek tartjuk, melyhez angol-informatika oktatást kínálunk. A törvényi előírásoknak megfelelően a német nyelv oktatását változatlanul csoportbontásban végezzük. A matematika tantárgy évfolyamonkénti nívócsoportban történő oktatását a tehetségek gondozásának érdekében a jövőben is szükségesnek tartjuk a felső tagozaton. Tehetséggondozó szakköreink a versenyekre való felkészítésben segítik munkánkat, ünnepélyeink, kulturális rendezvényeink színvonalas megtartásában nyújtanak nélkülözhetetlen segítséget Dienes Valéria szellemi örökségének ápolása fontos feladatunk. Lényegesnek tartjuk, hogy minden tanulónk életkori sajátosságának megfelelő szinten ismerje névadónk életét, munkásságát. Születésnapját minden esztendőben változatos programokkal, tanítás nélküli munkanapon ünnepeljük meg. Az új tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzuk a Dienes-napi programok szervezésében, megvalósításában. Évente három hetet meghaladó projekt keretében adjuk át az ismereteket, fejlesztjük tanulóink kompetenciáit e téren. Készek vagyunk arra, hogy aktívan részt vegyünk a Dienes-napi városi ünnepségeken, megemlékezéseken is. Hagyományőrző rendezvényeinket, ünnepélyeinket iskolán belül, és a város kulturális életébe bekapcsolódva kívánjuk a jövőben is megrendezni (farsang, Sváb bál, Alapítványi bál, nemzeti ünnepeink, iskolaváró). A Tehetségekért Alapítvány működése elengedhetetlen feltétele a tehetséges tanulók motiválásának, versenyeztetésének, jutalmazásának. 9

10 Változatlanul fontosnak tartjuk a német tanulmányi versenyek évenkénti szervezését, lebonyolítását, ezzel is lehetőséget kínálva a városi és városkörnyéki iskoláknak intézményünk jobb megismerésére. Fejlesztő pedagógiai és logopédiai foglalkozásokon a fejlesztésre szoruló tanulók órarendbe illesztve kapják meg a fejlődésükhöz szükséges felkészítést, ezzel a lehetőséggel változatlanul élni kívánunk. A nagy mennyiségű tananyag, a gyors haladási tempó, és az esetleges mulasztás miatt lemaradó tanulók felzárkóztatása korrepetálásokon lehetséges. Célunk annak biztosítása, hogy tanulóink ezt a felzárkóztató formát változatlanul igénybe vehessék. Fontos feladatunk: Énkép, önismeret, Hon- és népismeret mellett európai azonosságtudat - egyetemes kultúra, Környezettudatosság, Tanulás, Testi és lelki egészség fejlesztését. Innovatív céljaink: A pályázati lehetőségek figyelembe vételével a megindított innovációs folyamatokat (kompetencia alapú oktatás, új tanulásszervezési eljárások meghonosítása) folytatni kívánjuk. Pályázatok útján szeretnénk megteremteni az iskola épületének korszerűsítéséhez szükséges anyagi feltételeket. Az iskola épülete előtti, a kerítésen belüli területen szeretnénk zöld udvart kialakítani, hogy tanulóink a szabad időt kulturált körülmények között tölthessék. Elkezdődött a régi, elavult, balesetveszélyes játékok értékes, környezetbarát, fából készült játékokra cserélése. Korszerű játszóudvar kialakítását tervezzük. Iskolai ünnepélyeink, kulturális, hagyományápoló rendezvényeink színvonalas megtartására szükség volna egy közösségi tér kialakítására, melyre pályázatok útján próbáljuk az anyagi feltételeket megteremteni. 10

11 1.4. A pedagógiai program törvényi háttere A Köznevelési törvény kihirdetése és hatályba lépése, a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv változásai kötelezettségeket rónak a közoktatási intézményekre, a nevelőoktató munka kereteit, tartalmát és követelményeit meghatározó, alapdokumentumok felülvizsgálata, módosítása tárgyában. Nevelőtestületünk a fenti változtatásokat, az új iránti nyitottsággal, de a stabilitás iránti igény egyidejű megvalósításával hajtotta végre. Határozott törekvésünk a partneri különösen a fenntartói és szülői igényeknek, elvárásoknak való megfelelés, iskolánk pozitív értékeinek, eredményeinek a megőrzése, továbbfejlesztése. A korrekciókkal, az indokolt módosításokkal hangsúlyosabbá kívánjuk alakítani az iskola sajátosságait, arculatát. A pedagógiai program, az intézményben folyó munka közvetlen jogi meghatározói: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi XXXIII. a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1.5. A pedagógiai program törvényi alapja A Szakmai alapdokumentum alapján A köznevelési intézmény 1. Megnevezései Hivatalos neve: Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valeria Dienes Grundschule 2. Feladatellátási helyei Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca Alapító és a fenntartó neve és székhelye 11

12 Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca Típusa: általános iskola 5. OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata 7100 kszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6. Általános iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás o alsó tagozat, felső tagozat 1-8. évfolyamok sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) nemzetiségi nevelés-oktatás (kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás, nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás) Fejlesztő nevelés - oktatás iskola maximális létszáma: 670 fő iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel úszásoktatás sportlétesítménnyel megállapodás alapján. 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6. Helyrajzi száma: Hasznos alapterülete: nettó 5789 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: ingyenes használati jog Működtető neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Működtető székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 12

13 2. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 2.1. Alapelvek Nevelési-oktatási alapelveink olyan általános, lényeges, normatív jellegű irányelvek, amelyek a nevelés-oktatás minden területére és formájára érvényes törvényszerűségekre és tapasztalatokra alapozva biztosítják a nevelés eredményességét. A NAT-ra épülnek, iránymutatóul szolgálnak a nevelés-oktatás komplex folyamatában. Küldetésünk teljesítéséhez, céljaink eléréséhez a következő alapelvek gyakorlati alkalmazását tartjuk fontosnak: A komplexitás elve A biológiai, fiziológiai, pszichológiai, és társadalmi törvényszerűségek folyamatos figyelembevétele és összehangolása a nevelés-oktatás során. Az életkori sajátosságok figyelembevételének elve A rendszeresség és fokozatosság elve alapján a tanuló fejlődésének a maga fejlettségi szintjéhez történő igazítása, valamint annak figyelembevétele, hogy az azonos életkorú gyermekek különböznek egymástól. A tapasztalatszerzés elve Cselekedtető, tevékenykedtető oktatás, a kompetencia-alapú oktatás alapja. Mondd el, és elfelejtik! Mutasd meg, és emlékeznek! Vondd be őket és megtanulják! (Konfucius) A pedagógus vezető szerepével a személyes tapasztalat és a tanulói öntevékenység biztosítása. Lehetőség teremtése a nevelés-oktatás folyamatában a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. A befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazása. Megfelelő tevékenységszervezési modellek alkalmazásával a tanulók együttműködése, a folyamatos kommunikáció, az értékelő interakció és a közös döntések meghozatalának biztosítása. A bizalom elve Bizalom, megértés, tisztelet, a tanulók személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolat kialakítására. A tanuló a nevelésnek nemcsak tárgya, hanem alanya is! Az alapvető erkölcsi normák, kompetenciák elsajátítása. 13

14 A külső hatások elve Mindazon spontán társadalmi és környezeti hatásokra, információkra, ismeretekre történő támaszkodás, melyeket a tanulók az iskolán kívül mindennapi életükben szereznek. Csoportos kommunikációs keretek biztosításával ezek megismerése. Újszerű tanulásszervezési eljárások, mint projektoktatás, témahét, moduláris oktatás, iskolai, évfolyamszintű, osztálytermi megvalósítása. Világnézeti ismeretek, tudás, tárgyilagos és többoldalú átadása. A következetesség elve Igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetőség nyújtása a tanulók önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakozatására. A társas kapcsolatok elve A különböző személyiségek és közösségek életének, céljainak megismerése, ezek figyelembevétele a mindennapi élet során. Türelemmel, toleranciával viseltetni irántuk, kiegyensúlyozottan, igazságosan, előítéletektől mentesen viszonyulni hozzájuk. A tevékenységi folyamatból egyetlen gyerek se kerüljön kirekesztésre, ne kényszerüljön passzivitásra. Ennek érdekében az együttdolgozás, kooperatív technikák, csoportmunka, páros munka rendszeres alkalmazása a tanórákon, és a tanórán kívüli foglalkozásokon. A partnerkapcsolatok fontosságának elve A közvetlen partnerek elégedettségének, elégedetlenségének és igényének folyamatos figyelemmel kísérése. Törekvés a partnerek reális igényeinek kielégítésére. A visszajelzés elve Folyamatos visszajelzés a tanulói és pedagógus teljesítményekről (értékelés), ezek változásairól, javításuk lehetőségeiről, akadályairól. Környezettudatos magatartás elve A környezet állapota iránti érzékenység, a környezetkímélő magatartás iránti igény kialakítása. Az egészséges életmódra, életvitelre vonatkozó helyes döntések meghozatalának képességére való nevelés. Nyitott iskola elve Az eredményes pedagógia tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése nélkül. Feladatunk az is, hogy a szülők részére segítséget adjunk gyermekük neveléséhez. Megteremtjük és rendszeresen működtetjük azokat a 14

15 fórumokat, amelyek módot nyújtanak az iskola tevékenységének megismeréséhez, a vélemények, javaslatok beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának elvei A tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva a következő elvek szerint szervezzük a munkánkat: - a feladatok megvalósításához hosszabb idősávot, keretet biztosítunk ott, ahol erre szükség van; - szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmat, követelményt alakítunk ki és kérünk számon; - segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítjük a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve. A nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás elvei A nemzeti kisebbségi nevelés és oktatás célja a tanulók nemzetiségi közösséghez való tartozásának erősítése. Ezt a célt a nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítésével, a nemzeti kisebbség sajátos helyzetének megismertetésével kívánjuk elérni Értékeink Gondoskodunk arról, hogy tanulóin elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, kompetenciákat. Nem vagyunk elkötelezettek egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jogát, hogy, hogy gyermekeik világnézeti neveléséről döntsenek. Pedagógiai programunk biztosítja a vallási, illetve világnézeti ismeretek, tudás tárgyilagos és többoldalú átadását. Pedagógusaink kifejezik saját meggyőződésüket, de semmilyen formában nem késztetik a tanulókat arra, hogy véleménnyel azonosuljanak. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet védelme. Az ember testi-lelki egészsége, az egészséges és kulturált életmód, egészségvédelem. Egészséges önismeret, önbecsülés, önbizalom. 15

16 Igényesség saját sorsunk alakításáért: kitartás, szorgalom. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra: barátság hűség, őszinteség, önzetlenség, megértés, tapintat, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. A család tisztelete: szülők, nagyszülők szeretete, tisztelete. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Közösségi érzés, áldozatvállalás, törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. Igény a világ megismerésére. Szűkebb és tágabb környezetük, a szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti és nemzetiségi kultúra megértése, ápolása: hagyományainak, jelképeinek tisztelete. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 16

17 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM Célok, feladatok 2.3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI Célok Részcélok Feladatok, tevékenységek 1. Korszerű tudás megalapozása Tanulóinkat személyes példaadással sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív személyiséggé neveljük úgy, hogy biztos tudásukat mobilizálni tudják. Gyakorlatias, hatékony, jól alkalmazható tudás 1. Korszerű tudás megalapozása 1.1 Színvonalas, következetes oktatás megvalósítása Az oktató-nevelő munka hatékonyságának emelése korszerű pedagógiai ismeretek birtokában történjen! Törekedjünk a közösen elfogadott értékek egységes értelmezésére! Az értékek tartalmának konkrétabb meghatározása Jól megválasztott (az iskolai céloknak megfelelő) továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvétel A folyamatos megújulás biztosítása önképzéssel is az elszürkülés kiküszöbölésére Kompetencia-alapú nevelésioktatási programcsomagok alkalmazására pedagógusok módszertani továbbképzése Új hatékony tanulástechnikák elsajátítása A teljesítés kritériumai Sikeres, ha a közösen elfogadott értékek alapján minden nevelő magáénak érzi és teljesítendőnek elfogadja a kitűzött célokat ha a továbbképzéseken való részvétel tervezett, és az intézményi és egyéni célok szinkronban vannak ha a nevelők a megszerzett ismereteket a pedagógiai gyakorlatban is eredményesen kamatoztatják Sikeres, ha új tanulástechnikák átadásával a tanuló tanulása hatékonyabb Módszerek, eljárások A PP eszközszintű ismeretének megkövetelése Az intézmény továbbképzési tervének rendszeres felülvizsgálata Ellenőrzés, tervezett megfigyelés útján óralátogatások alkalmával (A pedagógus értékelés eljárásrendje szerint) Kooperatív technikák a mindennapi munkában Felelősök MK vezetők Az intézmény vezetése Az értékelést végző vezető 17

18 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM Célok, feladatok 1.2. Korszerű, sokoldalú általános műveltség biztosítása Megbízható ismeretek nyújtásával alapozzuk meg tanulóink aktív részvételét az ismeretszerzésben Szilárd anyanyelvi ismeretek biztosítása az eredményes tanuláshoz Legyenek képesek tanulóink szilárd anyanyelvi alapok birtokában a tanulási folyamatban való eredményes részvételre, tudjanak számot adni megszerzett ismereteikről. Számítástechnikai ismeretek elsajátítása és törekvés a mindennapi munkában való alkalmazásra A tanulást lehetővé tevő értő olvasás szövegértésiszövegalkotási kompetencia folyamatos fejlesztése, a speciális tantárgyi tanulási módszerek megtanítása Szókincsgyarapítás az olvasás megszerettetésével ha képes a tanuló a mechanikus tanulás helyett a megértésen alapuló tudás megszerzésére minden tantárgyból ha a tanulók nagy többsége képes a szabatos szóbeli és írásbeli szövegalkotásra Projektmódszer, önellenőrzés A szóbeliség prioritását szem előtt tartva ellenőrzés tanítási órákon. Dráma, játék, vita pár és csoportmunka Szintmérés értő olvasásból 3. és 6. évfolyamon Szaktanárok magyar nyelvet és irodalmat tanítók 18

19 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM Célok, feladatok 1. Korszerű tudás megalapozása Diákjaink legyenek képesek önálló ismeretszerzésre mind a hagyományos, mind a modern információhordozók segítségével! Alakuljon ki bennük az önművelés igénye! A nyelvi illemen alapuló beszédkultúra kialakítása, folyamatos fejlesztése gyakoroltatással. A beszédkedv fokozása, ösztönzés a kommunikációra Kommunikáció, képességfejlesztés A könyvben és a könyvtárban való eligazodás képességének kialakítása Az információhordozók bővítése ha a tanult anyagot a szóbeli és az írásbeli kommunikáció szabályainak megfelelően vissza is tudja adni ha a tanuló képes másokkal megértetni magát és ő is képes megérteni másokat ha a tanulók megfelelő könyv és könyvtárismerettel rendelkeznek az állomány szinten tartása Szituációs gyakorlatok dráma, irodalom, osztfői. és egyéb órákon, napköziben és a diákönkormány zatban A könyvtárismeret beépítése a helyi tantervbe ellenőrizhető, számon kérhető követelményrendszerrel tervszerű beszerzés Szaktanárok, osztályfőnök ök, napközis nevelők, DÖKvezetők Az iskolai könyvtáros és a szaktanárok Alapvető információkereső technikák elsajátíttatása Kutatómunkára épülő feladatok adása Kutatószemlélet kialakítása (olvasási kudarcok okozta szorongások feloldása) ha a tanuló képes eleinte kis segítséggel, felsőbb osztályokban önállóan anyagot gyűjteni tanórai és verseny-feladataihoz ha elsajátítjuk a kutatómunka módszereit ha tudjuk használni az INTERNETET Gyakorlási lehetőség teremtése a tanórai ill. tanórán kívüli versenyeken Szabadidő szervező, napközis nevelők, MK-vezetők 19

20 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM Célok, feladatok 1. Korszerű tudás megalapozása Alapvető informatikai ismeretek nyújtása ha legalább a felső tagozaton minden tanuló részesül informatikai oktatásban ha a tanulók tudják használni a számítógépes oktató-programokat Tervezés a tantárgyfelosztás ban Gyakorlás Igh. Szaktanárok A korszerű nyelvoktatás módszereivel szerezzenek tanulóink hasznosítható nyelvtudást német és angol nyelven. A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése az iskola - a szülői igények kielégítésére- kínálja idegen nyelvként a német, angol ill. más nyelveket A tanulók megismertetése az illető nyelvi ország kultúrájával ha legalább heti 3 órában a fokozatosságot betartva, a nyelv megszerettetésével folyik az igényelt nyelven a nyelvoktatás ha garantált a kiscsoportos oktatás A humán erőforrások tervezése A partneri igények figyelembe vétele Iskolavezetés Iskolavezetés Fenntartó Partnerkapcsolat keresése levelezés ill. személyes kapcsolat útján ha a nyelvoktatás ország ismerettel társul Ország ismereti vetélkedők, nyelvi táborok szervezése Nyelvtanárok Idegen nyelvi kompetencia Idegen nyelv tanulás hatékonyságának növelése Az idegen nyelvű információhordozók bővítése (újságok, hanganyag, filmek) ha néhány esetben megtörténik a kapcsolatfelvétel ha kellő számban megrendelhetők az információ-hordozók Partneriskolák keresése Tervezés a könyvtári beszerzéseknél Iskolavezetés Szaktanárok Könyvtáros Szaktanárok 1. Korszerű tudás megalapozása Az idegen nyelv eszközszintű használata ha a 8. osztály végére képes a tanulók többsége az idegen nyelven kommunikálni Szintmérés 8. év végén Projektmunka Szituációs játékok Nyelvtanárok 20

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 TARTALOM 1.INTÉZMÉNYI ADATOK... 6 1.1 ALAPADATOK... 6 1.2 KÖZNEVELÉSI ÉS EGYÉB ALAPFELADATA... 6 1.3 A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS A FELETTE

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013.

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724. Pedagógiai Program 2013. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. Tel: 52-361-436 Tel/Fax: 52-557-724 Pedagógiai Program 2013. Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM. Kertvárosi Általános Iskola 2013.

NEVELÉSI PROGRAM. Kertvárosi Általános Iskola 2013. NEVELÉSI PROGRAM Kertvárosi Általános Iskola 2013. 1 Tartalom 1. ALAPÍTÓ OKIRAT... 4 2. HELYZETELEMZÉS... 6 2.1. A tanulók... 6 2.2. A szülők... 6 2.3. Pedagógusok... 6 2.4. Nevelő-oktató munka... 7 2.5.

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola nevelési programja 1.1. Bevezető 1.2. Iskolánkról 1.3. Küldetésnyilatkozat 1.4. A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013.

Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Pedagógiai program Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető Településeink jellemzői 5. A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM

VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAM ESZTERGOM 2004. Tartalom Oldal 1. Iskolánkról 1. 1. Az iskola története 3 1. 2. Az iskola értékrendje 3 1.

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben