PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM. Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési program Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) NEVELÉSI PROGRAM 2013

2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A) nevelési program Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule A.) NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ Helyzetelemzés, az iskola bemutatása Küldetésnyilatkozat Jövőkép A pedagógiai program törvényi háttere (Információk az Intézmény Alapító Okirata alapján) A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Alapelvek Értékeink Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai A nevelő oktató munkánk eszközei, eljárásai A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK Az értelem kiművelése terén elvégzendő feladatok Segítő életmódra nevelés A kulturált életmódra neveléssel kapcsolatos feladatok KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A közösségfejlesztés színterei Tanórák szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák Tanórán kívüli foglalkozások Diákönkormányzati munka Szabadidős tevékenysége A tanulói közösség fejlesztésével kapcsolatos feladatok A pedagógus közösség fejlesztésével kapcsolatos feladatok Az iskolai közösségi élet szervezetei A PEDAGÓGUSOK, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI A pedagógusok feladatai Az osztályfőnök feladatai... 60

3 6. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Tehetségfelismerés, gondozás A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program A beilleszkedési, magatartási és tanulási zavarokkal küzdő tanulók segítése Az ifjúságvédelmi feladatok ellátása A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTEL A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI A SZÜLŐK, A TANULÓK ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KÖZÖTT Pedagógusok és tanulók közötti együttműködés Pedagógusok és szülők közötti együttműködés Szülői értekezlet Fogadóóra Nyílt tanítási nap Iskolai honlap Írásbeli tájékoztató Együttműködés más partnerekkel A PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZÍNTEREI Tanóra Napközi, tanulószoba Iskolai szakkör Iskolai sportkör Tanulmányi kirándulás Erdei iskola Diákönkormányzat Iskolai könyvtár Szabadidő A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA VIZSGÁK RENDJE A vizsgaszabályzat hatálya, célja A vizsgaszabályzat hatálya A vizsgaszabályzat

4 Osztályozóvizsga Javítóvizsga A vizsgák szabályai A vizsga értékelése A TANULÓK FELVÉTELÉNEK, ÁTVÉTELÉNEK RENDJE Az iskolába történő felvétel Átvétel másik iskolából Felvétel külföldi bizonyítvány alapján AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Az elsősegély-nyújtási alapismemretek elsajátításának iskolai terve AZ ISKOLA HAGYOMÁNYAINAK RENDSZERE Nemzeti hagyományaink Dienes napi rendezvények Német nemzetiségi hagyományápolás: Tanulmányi versenyek Hagyományos sportversenyeink Egyéb iskolai versenyek és hagyományok ISKOLAI SZOLGÁLTATÁSOK Tanulási időben igénybe vehető szolgáltatások Tanulási időn túl igénybe vehető szolgáltatások Szociális szolgáltatások Vakációs szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Közvetett partnereink iskolánkat érintő szolgáltatásai FELTÉTELRENDSZER Tárgyi feltételek: Záradék

5 1. BEVEZETŐ 1.1. Helyzetelemzés, az iskola bemutatása Nekem végtelen nagy gyönyörűség volna, ha egy csomó emberben fölébreszthetném a gondolkodás vágyát." Dienes Valéria 1 Iskolánk egy nyolc évfolyamos általános iskola, 52 pedagógus kb 500 tanulót oktat, nevel. Minden évben három párhuzamos osztályt indítunk: általános tantervű, német nemzetiségi nyelvoktató és városi beiskolázású német nemzetiségi kétnyelvű osztályt. Az általános tantervű osztályokban angol nyelvet és informatikát oktatunk első évtől. Iskolánk jelentős hagyományokkal rendelkezik a nemzetiségi nyelvoktatás és nemzetiségi hagyományápolás terén. A kétnyelvű oktatási formát az 1990/91-es tanévtől végezzük. Minőségileg szeretnénk a nyelvhasználatban magasabb színvonalat elérni, hiszen a kétnyelvű oktatás a nyelvhasználat magasabb színvonalát jelenti, s egyben a képességek szerinti differenciálás lehetőségét is magában rejti. Voltaképpen eszköz tehát az iskola előtt álló cél, a német nyelv minél jobb és magasabb szintű elsajátítása érdekében. A sajátos feladat az, hogy az anyanyelvi neveléssel összhangban képessé kell tenni a tanulókat ezeken a tanórákon a német nyelv használatára, alkalmazására. A nemzetiségi, idegen nyelvi órákat ugyanabban az órában tartjuk évfolyamonként osztálybontásban, így biztosított a lehetősége annak, hogy optimális legyen a tanulói terhelés. 5. osztálytól matematikából nívócsoportos oktatást szervezünk, ahol szintén ugyanabban az órában van minden tanulócsoportnak matematikaórája, ki-ki a képességeit legjobban fejlesztő csoportban halad, osztályközösségét csak matematika órán hagyhatja el a tanuló. Nagy gondot fordítunk a tanulók tanórán kívüli egyéni képességfejlesztésére. Tesszük ezt felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokon, szakkörökön, középiskolára előkészítőkön. 1 Dienes Valéria (szül. Geiger Valéria), (Szekszárd, május 25. Budapest, június 8.) írónő, táncpedagógus, filozófus, az első magyar női egyetemi tanár. 5

6 Igyekszünk maximális segítséget adni minden tanulónak. Ezt a célt jól szolgálják az eredményesen működő napközi otthoni csoportjaink ben vette fel az iskola Dienes Valéria, az első magyar professzornő városunk szülötte nevét. A Névadó szelleme áthatja az iskola munkáját. A logikus gondolkodásra nevelésre, a mozdulatművészetre, a harmonikus személyiségfejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk. Az aulában tisztelgünk névadónk szobránál, amit Fusz György szobrászművész készített. Kialakultak iskolánk hagyományai, elsős tanulóinknak a tanévnyitón feltűzzük az iskolai jelvényt, tartalmas Dienes-napot rendezünk május 25-én, iskolánk névadójának születése napján. Minden év karácsonyán ajándékműsorral köszönjük meg a szülőknek az iskoláért végzett munkáját. Legjobb tanulóink jutalmazásban, elismerésben részesülnek tanév végén. A nyolc év alatt kimagasló eredményt elért tanulóink az eredményt igazoló oklevél mellett kiemelt könyvjutalat kapnak, nevük és fényképük bekerül iskolánk díszkönyvébe évfolyamon 1-1 tanuló megkapja az Évfolyam tanulója, 8. évfolyamon az Év tanulója kitüntető címet és az ezzel járó pénzjutalmat. Igyekszünk sokféle képességet fejleszteni, elméleti, sport, manuális készségek terén. A Comenius Minőségirányítás Programmal iskolánk partnerközpontú iskolává vált. Bekapcsolódtunk a MAG /Megelőzés, alkalmazkodás, gondoskodás/ holland programba, mellyel az adaptív tanulásszervezést alkalmazzuk. A HEFOP (Humán Erőforrás Operatív Program) keretében a kompetencia-alapú oktatás alapjait raktuk le négy területen: szövegértés-szövegalkotás, matematikai logika, idegen nyelv, szociális-életvitel. A TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) programmal folytatódik a kompetenciák fejlesztése azzal a céllal, hogy a kompetencia-alapú oktatás teljes intézményi lefedettsége megvalósuljon, mellyel tanulóink a gyakorlatban alkalmazható tudást sajátíthatnak el. 6

7 1.2. Küldetésnyilatkozat Mottó: Nem vagy bezárva világodba, ha azt egyetlennek nem hiszed. Dienes Valéria Dienes Valéria szavai útmutatók a számunkra. Mi, a Dienes Valéria Általános Iskola pedagógusai névadónk gondolata alapján hiszünk abban, hogy Dienes Valéria szellemi örökösei vagyunk. Élete példaadó számunkra, melyet közvetíteni akarunk tanulóink felé. Megmutatta, hogy hittel, kitartással, szorgalommal, és nyitottsággal a világ és az emberek felé minden elképzelés megvalósítható. Valljuk, hogy érzelmeinken keresztül, a másik világára való nyitottsággal, kíváncsisággal jutunk közel a másik emberhez. Hisszük, hogy minden világhoz, minden gyermekhez vezet egy út, melyen közelebb kerülhetünk személyiségéhez. Minden gyermek egyéniség, s a legnehezebb feladat a másik ember, a másság elfogadása, tisztelete. Túllépni saját, önös érdekeinken, meghallgatni, elfogadni a másik véleményét, nézeteit, tiszteletben tartani a körülöttünk zajló élet erkölcsi normáit, vallási, világnézeti értékeit. Törekvésünk olyan példát mutatni, hogy tanulóink tiszteljék a másik embert: társaikat, felnőtteket, időseket, fiatalokat egyaránt. Az őszinte véleménynyilvánítás lehetősége, a tiszteletteljes, de nyitott légkör minden közösség fontos építőköve. Szeretnénk, ha tanulóink ilyen körülmények között tapasztalnák meg a közösséghez tartozás élményét. Világossá akarjuk tenni tanulóink számára az élethosszig tartó tanulás fontosságát. A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei. Arra törekszünk, hogy tanítványaink hatékony és építő módon vegyenek részt az iskola életében, és majd az egyre sokszínűbb társadalomban, továbbá ha szükséges, konfliktusokat is meg tudjanak oldani. Boldogulásuk alapja a nyitottság az újra, az ismeretekben, képességekben, igényekben. Fontos feladatnak tartjuk a tudás értékének méltó helyre emelését. Legyen érték mindaz, amit munkával, szorgalommal, kitartással a gyermek megszerez. A megszerzett tudást igyekezzenek úgy kamatoztatni, hogy elégedett, becsületes, nyitott, boldog emberként haladjanak az újabb feladatok, kihívások felé. Mindezt derűs, kiegyensúlyozott légkörben kívánjuk megvalósítani. 7

8 Ma csak a sokoldalú, az új befogadására fogékony ember képes arra, hogy megállja helyét a világban. Szeretnénk elérni, hogy tanulóink életében pozitív gondolkodásmód, vonzó jövőkép alakuljon ki, melynek feltétele a testi-lelki harmónia. Ehhez elengedhetetlen a gyermeki kíváncsiság folyamatos életben tartása; kilépés önnön világunkból. Ebben, az értékeket folyamatosan változtató világban tovább kell vinnünk, ápolnunk kell az iskolai hagyományokat, erősítenünk kell a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megóvásának igényét. Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy mindenféle paradigmaváltás ellenére léteznek egyetemes emberi értékek, melyekre stabil tudás építhető. Olyan iskolát szeretnénk, ahol nevelő-oktató munkánk során figyelembe vesszük a tanulók testi-lelki szükségleteit, elfogadjuk az eltérő egyéni adottságokat, változatos tevékenységet biztosítunk, és felvállaljuk a példaadó szerepet. 8

9 1.3. Jövőkép Szekszárd város közoktatási palettáján elért pozíciónkat továbbra is megőrizzük, így az alsóváros, egyben a város legnépesebb iskolája maradunk. Városi beiskolázású, német nemzetiségi kétnyelvű osztályainkba változatlanul várjuk a körzeten kívül lakó tanulókat is. Nem zárkózunk el a környező települések tanulóinak oktatásától sem. Továbbra is tervezzük évfolyamonként a három osztály indítását: egy német nemzetiségi kétnyelvűt, egy német nemzetiségi nyelvoktatót, és egy általános tagozatú osztályt. Utóbbit az általános tantervű képzés erősítése miatt feltétlenül szükségesnek tartjuk, melyhez angol-informatika oktatást kínálunk. A törvényi előírásoknak megfelelően a német nyelv oktatását változatlanul csoportbontásban végezzük. A matematika tantárgy évfolyamonkénti nívócsoportban történő oktatását a tehetségek gondozásának érdekében a jövőben is szükségesnek tartjuk a felső tagozaton. Tehetséggondozó szakköreink a versenyekre való felkészítésben segítik munkánkat, ünnepélyeink, kulturális rendezvényeink színvonalas megtartásában nyújtanak nélkülözhetetlen segítséget Dienes Valéria szellemi örökségének ápolása fontos feladatunk. Lényegesnek tartjuk, hogy minden tanulónk életkori sajátosságának megfelelő szinten ismerje névadónk életét, munkásságát. Születésnapját minden esztendőben változatos programokkal, tanítás nélküli munkanapon ünnepeljük meg. Az új tanulásszervezési eljárásokat alkalmazzuk a Dienes-napi programok szervezésében, megvalósításában. Évente három hetet meghaladó projekt keretében adjuk át az ismereteket, fejlesztjük tanulóink kompetenciáit e téren. Készek vagyunk arra, hogy aktívan részt vegyünk a Dienes-napi városi ünnepségeken, megemlékezéseken is. Hagyományőrző rendezvényeinket, ünnepélyeinket iskolán belül, és a város kulturális életébe bekapcsolódva kívánjuk a jövőben is megrendezni (farsang, Sváb bál, Alapítványi bál, nemzeti ünnepeink, iskolaváró). A Tehetségekért Alapítvány működése elengedhetetlen feltétele a tehetséges tanulók motiválásának, versenyeztetésének, jutalmazásának. 9

10 Változatlanul fontosnak tartjuk a német tanulmányi versenyek évenkénti szervezését, lebonyolítását, ezzel is lehetőséget kínálva a városi és városkörnyéki iskoláknak intézményünk jobb megismerésére. Fejlesztő pedagógiai és logopédiai foglalkozásokon a fejlesztésre szoruló tanulók órarendbe illesztve kapják meg a fejlődésükhöz szükséges felkészítést, ezzel a lehetőséggel változatlanul élni kívánunk. A nagy mennyiségű tananyag, a gyors haladási tempó, és az esetleges mulasztás miatt lemaradó tanulók felzárkóztatása korrepetálásokon lehetséges. Célunk annak biztosítása, hogy tanulóink ezt a felzárkóztató formát változatlanul igénybe vehessék. Fontos feladatunk: Énkép, önismeret, Hon- és népismeret mellett európai azonosságtudat - egyetemes kultúra, Környezettudatosság, Tanulás, Testi és lelki egészség fejlesztését. Innovatív céljaink: A pályázati lehetőségek figyelembe vételével a megindított innovációs folyamatokat (kompetencia alapú oktatás, új tanulásszervezési eljárások meghonosítása) folytatni kívánjuk. Pályázatok útján szeretnénk megteremteni az iskola épületének korszerűsítéséhez szükséges anyagi feltételeket. Az iskola épülete előtti, a kerítésen belüli területen szeretnénk zöld udvart kialakítani, hogy tanulóink a szabad időt kulturált körülmények között tölthessék. Elkezdődött a régi, elavult, balesetveszélyes játékok értékes, környezetbarát, fából készült játékokra cserélése. Korszerű játszóudvar kialakítását tervezzük. Iskolai ünnepélyeink, kulturális, hagyományápoló rendezvényeink színvonalas megtartására szükség volna egy közösségi tér kialakítására, melyre pályázatok útján próbáljuk az anyagi feltételeket megteremteni. 10

11 1.4. A pedagógiai program törvényi háttere A Köznevelési törvény kihirdetése és hatályba lépése, a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv változásai kötelezettségeket rónak a közoktatási intézményekre, a nevelőoktató munka kereteit, tartalmát és követelményeit meghatározó, alapdokumentumok felülvizsgálata, módosítása tárgyában. Nevelőtestületünk a fenti változtatásokat, az új iránti nyitottsággal, de a stabilitás iránti igény egyidejű megvalósításával hajtotta végre. Határozott törekvésünk a partneri különösen a fenntartói és szülői igényeknek, elvárásoknak való megfelelés, iskolánk pozitív értékeinek, eredményeinek a megőrzése, továbbfejlesztése. A korrekciókkal, az indokolt módosításokkal hangsúlyosabbá kívánjuk alakítani az iskola sajátosságait, arculatát. A pedagógiai program, az intézményben folyó munka közvetlen jogi meghatározói: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi XXXIII. a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 1.5. A pedagógiai program törvényi alapja A Szakmai alapdokumentum alapján A köznevelési intézmény 1. Megnevezései Hivatalos neve: Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Valeria Dienes Grundschule 2. Feladatellátási helyei Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca Alapító és a fenntartó neve és székhelye 11

12 Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca Típusa: általános iskola 5. OM azonosító: Köznevelési és egyéb alapfeladata 7100 kszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6. Általános iskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás o alsó tagozat, felső tagozat 1-8. évfolyamok sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) nemzetiségi nevelés-oktatás (kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás, nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás) Fejlesztő nevelés - oktatás iskola maximális létszáma: 670 fő iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel úszásoktatás sportlétesítménnyel megállapodás alapján. 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés és használat joga 7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 6. Helyrajzi száma: Hasznos alapterülete: nettó 5789 nm Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: ingyenes használati jog Működtető neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Működtető székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 12

13 2. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 2.1. Alapelvek Nevelési-oktatási alapelveink olyan általános, lényeges, normatív jellegű irányelvek, amelyek a nevelés-oktatás minden területére és formájára érvényes törvényszerűségekre és tapasztalatokra alapozva biztosítják a nevelés eredményességét. A NAT-ra épülnek, iránymutatóul szolgálnak a nevelés-oktatás komplex folyamatában. Küldetésünk teljesítéséhez, céljaink eléréséhez a következő alapelvek gyakorlati alkalmazását tartjuk fontosnak: A komplexitás elve A biológiai, fiziológiai, pszichológiai, és társadalmi törvényszerűségek folyamatos figyelembevétele és összehangolása a nevelés-oktatás során. Az életkori sajátosságok figyelembevételének elve A rendszeresség és fokozatosság elve alapján a tanuló fejlődésének a maga fejlettségi szintjéhez történő igazítása, valamint annak figyelembevétele, hogy az azonos életkorú gyermekek különböznek egymástól. A tapasztalatszerzés elve Cselekedtető, tevékenykedtető oktatás, a kompetencia-alapú oktatás alapja. Mondd el, és elfelejtik! Mutasd meg, és emlékeznek! Vondd be őket és megtanulják! (Konfucius) A pedagógus vezető szerepével a személyes tapasztalat és a tanulói öntevékenység biztosítása. Lehetőség teremtése a nevelés-oktatás folyamatában a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. A befogadást, az elsajátítást előtérbe helyező tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazása. Megfelelő tevékenységszervezési modellek alkalmazásával a tanulók együttműködése, a folyamatos kommunikáció, az értékelő interakció és a közös döntések meghozatalának biztosítása. A bizalom elve Bizalom, megértés, tisztelet, a tanulók személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolat kialakítására. A tanuló a nevelésnek nemcsak tárgya, hanem alanya is! Az alapvető erkölcsi normák, kompetenciák elsajátítása. 13

14 A külső hatások elve Mindazon spontán társadalmi és környezeti hatásokra, információkra, ismeretekre történő támaszkodás, melyeket a tanulók az iskolán kívül mindennapi életükben szereznek. Csoportos kommunikációs keretek biztosításával ezek megismerése. Újszerű tanulásszervezési eljárások, mint projektoktatás, témahét, moduláris oktatás, iskolai, évfolyamszintű, osztálytermi megvalósítása. Világnézeti ismeretek, tudás, tárgyilagos és többoldalú átadása. A következetesség elve Igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetőség nyújtása a tanulók önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakozatására. A társas kapcsolatok elve A különböző személyiségek és közösségek életének, céljainak megismerése, ezek figyelembevétele a mindennapi élet során. Türelemmel, toleranciával viseltetni irántuk, kiegyensúlyozottan, igazságosan, előítéletektől mentesen viszonyulni hozzájuk. A tevékenységi folyamatból egyetlen gyerek se kerüljön kirekesztésre, ne kényszerüljön passzivitásra. Ennek érdekében az együttdolgozás, kooperatív technikák, csoportmunka, páros munka rendszeres alkalmazása a tanórákon, és a tanórán kívüli foglalkozásokon. A partnerkapcsolatok fontosságának elve A közvetlen partnerek elégedettségének, elégedetlenségének és igényének folyamatos figyelemmel kísérése. Törekvés a partnerek reális igényeinek kielégítésére. A visszajelzés elve Folyamatos visszajelzés a tanulói és pedagógus teljesítményekről (értékelés), ezek változásairól, javításuk lehetőségeiről, akadályairól. Környezettudatos magatartás elve A környezet állapota iránti érzékenység, a környezetkímélő magatartás iránti igény kialakítása. Az egészséges életmódra, életvitelre vonatkozó helyes döntések meghozatalának képességére való nevelés. Nyitott iskola elve Az eredményes pedagógia tevékenység nem képzelhető el a szülők tevékeny közreműködése nélkül. Feladatunk az is, hogy a szülők részére segítséget adjunk gyermekük neveléséhez. Megteremtjük és rendszeresen működtetjük azokat a 14

15 fórumokat, amelyek módot nyújtanak az iskola tevékenységének megismeréséhez, a vélemények, javaslatok beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához. Sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének, oktatásának elvei A tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz és speciális igényeihez igazodva a következő elvek szerint szervezzük a munkánkat: - a feladatok megvalósításához hosszabb idősávot, keretet biztosítunk ott, ahol erre szükség van; - szükség esetén sajátos, a fogyatékosságnak megfelelő tartalmat, követelményt alakítunk ki és kérünk számon; - segítő megkülönböztetéssel, differenciáltan, egyénileg is segítjük a tanulókat, elsősorban az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve. A nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás elvei A nemzeti kisebbségi nevelés és oktatás célja a tanulók nemzetiségi közösséghez való tartozásának erősítése. Ezt a célt a nemzetiségi nyelv és kultúra közvetítésével, a nemzeti kisebbség sajátos helyzetének megismertetésével kívánjuk elérni Értékeink Gondoskodunk arról, hogy tanulóin elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, kompetenciákat. Nem vagyunk elkötelezettek egyetlen vallás vagy világnézet mellett sem. Tiszteletben tartjuk a szülőknek azt a jogát, hogy, hogy gyermekeik világnézeti neveléséről döntsenek. Pedagógiai programunk biztosítja a vallási, illetve világnézeti ismeretek, tudás tárgyilagos és többoldalú átadását. Pedagógusaink kifejezik saját meggyőződésüket, de semmilyen formában nem késztetik a tanulókat arra, hogy véleménnyel azonosuljanak. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet védelme. Az ember testi-lelki egészsége, az egészséges és kulturált életmód, egészségvédelem. Egészséges önismeret, önbecsülés, önbizalom. 15

16 Igényesség saját sorsunk alakításáért: kitartás, szorgalom. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra: barátság hűség, őszinteség, önzetlenség, megértés, tapintat, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. A család tisztelete: szülők, nagyszülők szeretete, tisztelete. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Közösségi érzés, áldozatvállalás, törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. Igény a világ megismerésére. Szűkebb és tágabb környezetük, a szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti és nemzetiségi kultúra megértése, ápolása: hagyományainak, jelképeinek tisztelete. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. 16

17 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM Célok, feladatok 2.3. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI Célok Részcélok Feladatok, tevékenységek 1. Korszerű tudás megalapozása Tanulóinkat személyes példaadással sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív személyiséggé neveljük úgy, hogy biztos tudásukat mobilizálni tudják. Gyakorlatias, hatékony, jól alkalmazható tudás 1. Korszerű tudás megalapozása 1.1 Színvonalas, következetes oktatás megvalósítása Az oktató-nevelő munka hatékonyságának emelése korszerű pedagógiai ismeretek birtokában történjen! Törekedjünk a közösen elfogadott értékek egységes értelmezésére! Az értékek tartalmának konkrétabb meghatározása Jól megválasztott (az iskolai céloknak megfelelő) továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvétel A folyamatos megújulás biztosítása önképzéssel is az elszürkülés kiküszöbölésére Kompetencia-alapú nevelésioktatási programcsomagok alkalmazására pedagógusok módszertani továbbképzése Új hatékony tanulástechnikák elsajátítása A teljesítés kritériumai Sikeres, ha a közösen elfogadott értékek alapján minden nevelő magáénak érzi és teljesítendőnek elfogadja a kitűzött célokat ha a továbbképzéseken való részvétel tervezett, és az intézményi és egyéni célok szinkronban vannak ha a nevelők a megszerzett ismereteket a pedagógiai gyakorlatban is eredményesen kamatoztatják Sikeres, ha új tanulástechnikák átadásával a tanuló tanulása hatékonyabb Módszerek, eljárások A PP eszközszintű ismeretének megkövetelése Az intézmény továbbképzési tervének rendszeres felülvizsgálata Ellenőrzés, tervezett megfigyelés útján óralátogatások alkalmával (A pedagógus értékelés eljárásrendje szerint) Kooperatív technikák a mindennapi munkában Felelősök MK vezetők Az intézmény vezetése Az értékelést végző vezető 17

18 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM Célok, feladatok 1.2. Korszerű, sokoldalú általános műveltség biztosítása Megbízható ismeretek nyújtásával alapozzuk meg tanulóink aktív részvételét az ismeretszerzésben Szilárd anyanyelvi ismeretek biztosítása az eredményes tanuláshoz Legyenek képesek tanulóink szilárd anyanyelvi alapok birtokában a tanulási folyamatban való eredményes részvételre, tudjanak számot adni megszerzett ismereteikről. Számítástechnikai ismeretek elsajátítása és törekvés a mindennapi munkában való alkalmazásra A tanulást lehetővé tevő értő olvasás szövegértésiszövegalkotási kompetencia folyamatos fejlesztése, a speciális tantárgyi tanulási módszerek megtanítása Szókincsgyarapítás az olvasás megszerettetésével ha képes a tanuló a mechanikus tanulás helyett a megértésen alapuló tudás megszerzésére minden tantárgyból ha a tanulók nagy többsége képes a szabatos szóbeli és írásbeli szövegalkotásra Projektmódszer, önellenőrzés A szóbeliség prioritását szem előtt tartva ellenőrzés tanítási órákon. Dráma, játék, vita pár és csoportmunka Szintmérés értő olvasásból 3. és 6. évfolyamon Szaktanárok magyar nyelvet és irodalmat tanítók 18

19 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM Célok, feladatok 1. Korszerű tudás megalapozása Diákjaink legyenek képesek önálló ismeretszerzésre mind a hagyományos, mind a modern információhordozók segítségével! Alakuljon ki bennük az önművelés igénye! A nyelvi illemen alapuló beszédkultúra kialakítása, folyamatos fejlesztése gyakoroltatással. A beszédkedv fokozása, ösztönzés a kommunikációra Kommunikáció, képességfejlesztés A könyvben és a könyvtárban való eligazodás képességének kialakítása Az információhordozók bővítése ha a tanult anyagot a szóbeli és az írásbeli kommunikáció szabályainak megfelelően vissza is tudja adni ha a tanuló képes másokkal megértetni magát és ő is képes megérteni másokat ha a tanulók megfelelő könyv és könyvtárismerettel rendelkeznek az állomány szinten tartása Szituációs gyakorlatok dráma, irodalom, osztfői. és egyéb órákon, napköziben és a diákönkormány zatban A könyvtárismeret beépítése a helyi tantervbe ellenőrizhető, számon kérhető követelményrendszerrel tervszerű beszerzés Szaktanárok, osztályfőnök ök, napközis nevelők, DÖKvezetők Az iskolai könyvtáros és a szaktanárok Alapvető információkereső technikák elsajátíttatása Kutatómunkára épülő feladatok adása Kutatószemlélet kialakítása (olvasási kudarcok okozta szorongások feloldása) ha a tanuló képes eleinte kis segítséggel, felsőbb osztályokban önállóan anyagot gyűjteni tanórai és verseny-feladataihoz ha elsajátítjuk a kutatómunka módszereit ha tudjuk használni az INTERNETET Gyakorlási lehetőség teremtése a tanórai ill. tanórán kívüli versenyeken Szabadidő szervező, napközis nevelők, MK-vezetők 19

20 Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM Célok, feladatok 1. Korszerű tudás megalapozása Alapvető informatikai ismeretek nyújtása ha legalább a felső tagozaton minden tanuló részesül informatikai oktatásban ha a tanulók tudják használni a számítógépes oktató-programokat Tervezés a tantárgyfelosztás ban Gyakorlás Igh. Szaktanárok A korszerű nyelvoktatás módszereivel szerezzenek tanulóink hasznosítható nyelvtudást német és angol nyelven. A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése az iskola - a szülői igények kielégítésére- kínálja idegen nyelvként a német, angol ill. más nyelveket A tanulók megismertetése az illető nyelvi ország kultúrájával ha legalább heti 3 órában a fokozatosságot betartva, a nyelv megszerettetésével folyik az igényelt nyelven a nyelvoktatás ha garantált a kiscsoportos oktatás A humán erőforrások tervezése A partneri igények figyelembe vétele Iskolavezetés Iskolavezetés Fenntartó Partnerkapcsolat keresése levelezés ill. személyes kapcsolat útján ha a nyelvoktatás ország ismerettel társul Ország ismereti vetélkedők, nyelvi táborok szervezése Nyelvtanárok Idegen nyelvi kompetencia Idegen nyelv tanulás hatékonyságának növelése Az idegen nyelvű információhordozók bővítése (újságok, hanganyag, filmek) ha néhány esetben megtörténik a kapcsolatfelvétel ha kellő számban megrendelhetők az információ-hordozók Partneriskolák keresése Tervezés a könyvtári beszerzéseknél Iskolavezetés Szaktanárok Könyvtáros Szaktanárok 1. Korszerű tudás megalapozása Az idegen nyelv eszközszintű használata ha a 8. osztály végére képes a tanulók többsége az idegen nyelven kommunikálni Szintmérés 8. év végén Projektmunka Szituációs játékok Nyelvtanárok 20

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma IX.3.7. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület : KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 030 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben