A gyermekjogi képviselői tevékenység szakmai hatásai,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyermekjogi képviselői tevékenység szakmai hatásai, 2004-2009."

Átírás

1 A gyermekjogi képviselői tevékenység szakmai hatásai, Készítette: Nagy Annamária Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány

2 A Jogismeret Alapítvány Gyermekjogi Műhely projektjében meghirdetett szakmai belső pályázaton kutatási témám a gyermekjogi képviselők tevékenységének joggyakorlatot alakító hatásai a gyermeki jogok érvényesülése szempontjából. A gyermekjogi képviselők (26 fő) öt éve működnek az országban. Feladatuk a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek segítése a jogvédelemben, jogérvényesítésben. A jogszabály több olyan hatáskörrel is felruházta a gyermekjogi képviselőt, amely valamely konkrét gyermekvédelmi szakmai igazgatási eljáráshoz kapcsolódik, például: a nevelési felügyelet eljárásában, elhelyezési értekezletekkel kapcsolatosan, szociális bírságkezdeményezés, stb. A kutatás során azt tekinteném át, vizsgálnám meg és összesíteném, hogy a gyermekjogi képviselők mely gyermeki jog milyen vonatkozásában jeleztek rendszerszerű, gyakori, intézményes sérelmeket; valamint azt, hogy mely gyermekjogi kérdésekben járt a fellépésük és eljárásokban részvételük jogalakító vagy joggyakorlatot alakító hatással. Alapadatok a gyermekjogi képviselő működéséről I. Jogszabályi háttér a) Gyermekjogi képviselő feladatai a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek e törvényben meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében, valamint kötelességei megismerésében és teljesítésében, kiemelt figyelmet fordít a különleges vagy speciális ellátást igénylő gyermek védelmére. A gyermekjogi képviselő a) segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, b) segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban, a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélésén, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési értekezletén az ezzel kapcsolatos megjegyzések, kérdések megfogalmazásában, c) eljár a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, a gyermek, illetve fiatal felnőtt, valamint a gyermek-önkormányzat felkérése alapján, d) eljár az érdekképviseleti fórum megkeresése alapján, e) a gyámhivatal kirendelése alapján képviseli a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban. Feladatellátása során jogosult a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző működési területén tájékoztatást, iratokat, információkat kérni és a helyszínen tájékozódni. A gyermekjogi képviselő köteles a gyermek személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelni január 1. napjától többletfeladatként megnövekszik a gyermekjogi képviselő eszközrendszere. Így meghatározott jogsértések észlelése esetén javaslatot tehet - gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására, az arra jogosult szervnek,

3 - a jogsértés jövőbeni előfordulásának megelőzése érdekében a jogsértéssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartására a gyámhivatalnak, - jogsértő személy továbbképzésére a fenntartónak. b) Gyermekjogi képviselő feladatai a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján A nevelési felügyelet A gyámhivatal az eljárás megindítását követően haladéktalanul kijelöli a gyermekjogi képviselőt a gyermeknek a nevelési felügyelettel kapcsolatos ügyében való képviselet ellátására, ideértve a bírósági eljárásban való képviseletet is. A gyámhivatal a nevelési felügyeletet megszünteti, ha annak feltételei nem állnak fenn. A nevelési felügyelet megszüntetéséről a gyámhivatal a gyermek, a gyermek törvényes képviselője, a gyermekjogi képviselő, a speciális gyermekotthon vezetője kérelmére, valamint hivatalból 8 napon belül határozattal dönt. A gyámhivatal a határozathozatal előtt a gyermek állapotát figyelembe véve meghallgatja a gyermeket, törvényes képviselőjét, a gyermekjogi képviselőt, a gyámi tanácsadót, a speciális gyermekotthon vezetőjét, valamint beszerzi a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság véleményét. A meghallgatást szükség esetén a gyámhivatal hivatalos helyiségén kívül is meg lehet tartani. A bírósági eljárásban biztosítani kell a gyermek megfelelő képviseletét. A gyermek képviseletére a gyermekjogi képviselő is jogosult. Ha a gyermeknek az eljárás során nincs képviselője, részére a bíróság ügygondnokot rendel ki. A nevelési felügyelet megszűnik a bíróság erre irányuló döntése alapján, a meghatározott idő elteltével, továbbá hivatalból vagy a gyermek, a gyermekjogi képviselő, a gyermekotthon vezetője általi kérelemre. A nevelési felügyelet megszüntetése iránti eljárás során minden esetben ki kell kérni a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság véleményét. A gyám nem képviselheti a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban, mint említettük, a gyámhivatal gyermek képviselőjeként a gyermekjogi képviselőt rendeli ki. c) Gyermekjogi képviselő feladatai a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló 1/2004. (I. 5.) ESzCsM rendelet alapján A gyermekjogi képviselő működési területén kapcsolatot tart a) a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző személyekkel, illetve szervezetek vezetőivel, b) a közoktatási intézmény vezetőivel, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, a diákönkormányzat működését segítő tanárral, valamint a tanuló tájékoztató, tanácsadó munkatársával, c) a megyei (fővárosi) gyámhivatal alapellátási és szakellátási referensével, d) a városi gyámhivatal vezetőjével. Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek jogérvényesítésének elősegítése érdekében a gyermekjogi képviselő a) évente legalább egy alkalommal részt vesz a gyermekotthonban működő gyermekönkormányzat ülésén, vagy ennek hiányában az intézményben elhelyezett valamennyi gyermek részvételével megtartott fórumon, ahol tájékoztatja a gyermekeket a jogaikról, azok érvényesítésének módjáról, a gyermekjogi képviselő elérhetőségéről és a segítő szervezetekről, továbbá válaszol a gyermekek kérdéseire, b) a gyermekotthonban vagy nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek számára fogadóórát tart a gyermekotthonban, illetve a nevelőszülői hálózat működtetőjével egyeztetett helyszínen.

4 II. A működés keretei A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 2004 júniusától bíz meg szakembereket gyermekjogi képviselői feladatok ellátásával. A gyermekjogi képviselők a gyermekvédelmi szakellátásban, azaz a személyes gondoskodást nyújtó intézményekben (tartósan vagy átmenetileg) élő gyermekek jogainak érvényesülését segítik elő. Az Alapító Okiratban meghatározott 26 fős alaplétszámot 2005 májusában értük el, a foglalkoztatás 18,5 egész álláshelynek felelt meg. Az egyes területeken működő gyermekvédelmi intézmények száma, férőhelyszáma és a kezelt panaszok mennyisége igényelne további képviselői óraszámszámfejlesztést, bár az alapszintű feladatellátás még elégségesnek mondható. A gyermekvédelmi intézmények megyei megoszlása, sűrűsége határozta meg, hogy melyik megyében hány főállásnak megfelelő álláshely került kiírásra a pályázatokban ban a korábbi az Alapító Okiratban meghatározott - 26 fős alaplétszám sajnos nem teljesült, a képviselők létszáma az év végétől 24 fő. Összesen 3000 óra a havi feladatellátásra fordított idő. A fogadóóra A teljesítendő fogadóórák számát a képviselők Közalapítvánnyal kötött szerződése határozza meg, az ellátási területen működő intézmények száma alapján: az ország 166 gyermekotthonát, 396 lakásotthonát (átlagos adat, ) keresik fel rendszeresen a gyermekjogi képviselők. Havonta összesen 641 fogadóórát tartanak, ez szakellátó intézményenként kéthavonta 1 látogatásra elegendő. Az intézményi látogatások alkalmával a képviselők csoportgyűléseken, fórumokon vesznek részt, az egyéni esetkezelés külső helyszínen (többnyire a területi irodában) történik. Az elhelyezési értekezleteken való részvétel Képviselőink az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, központok elhelyezési csoportjainak munkatársaitól kapnak értesítést az értekezletek időpontjáról, 1-2 héttel előre tudják így tervezni munkarendjüket. Az időpontok nagyon változóak, előfordul, hogy összetorlódnak, vagy párhuzamosan folyó két értekezletre is meghívást kap a képviselő. A módosított gyermekvédelmi adatlapok kitöltése, a gyermek tervezett gondozási helyének kijelölése, minden érintett tájékoztatása a feladata az elhelyezési értekezletnek, amelynek eredménye egy (lehetőleg konszenzusos) javaslat a gondozási hely kiválasztására, amelyet gyámhivatali határozat erősít meg. Képviselőink minden eljárási tapasztalatukat, véleményüket jelezhetik a dokumentumon, amelyet a gyámhivatal kap meg, és amely alapján a határozatot hozza, így eszköz kínálkozik arra a képviselő számára, hogy az esetleges problémákat jelezze a hatóság számára. Az elmúlt év során ezek a jelzések, észrevételezések, kiegészítések az alábbi témákban születtek: - tervezett gondozási hely nem megfelelő, mert a kiválasztásban nem a gyermek (szakértői véleményben meghatározott) szükséglete volt a meghatározó, hanem az üres férőhely, - nem volt jelen az elhelyezési értekezleten valamelyik meghívott (szülő, gyám, stb.), így nélkülük született a javaslat,

5 - konfliktus az elhelyezési értekezleten, vagy rendkívüli esemény, - gyermek meghallgatásának hiánya, - hiányos dokumentáció, - eljárási hiba. A nevelési felügyelet július 1-étől a speciális gyermekotthonokban a gyermekjogi képviselők tevékenységébe bekerült a nevelési felügyelet. A személyes szabadságában korlátozott gyermek körülményeinek, illetve az eljárás menetének a jogszerűségét ellenőrzi a nevelési felügyelet elrendelése kapcsán a gyermekjogi képviselő. A gyermekjogi képviselői tevékenység eredményei III. Leggyakoribb esetek Az adatok forrásai a gyermekjogi képviselők által a jelzett 3 évben készített statisztikai munkanaplók, a jogi problémajelző lapok és a jelzett panaszok. A statisztikai adatösszesítés során egyértelműen kimutatható, hogy legnagyobb arányban a tájékoztatáshoz, meghallgatáshoz és véleménynyilvánításhoz való joga sérült a szakellátásban élő gyermekeknek. Tipikus panaszok a tárgykörben: - gyermek az elhelyezési értekezleten sokkos állapotban van, nem tudja, miről van szó, rettegve keres támogatást, egyedül a gyermekjogi képviselő veszi fel vele a szemkontaktust, és magyarázza el számára, ki kicsoda és miért van ott, hogy ő is megértse, ami történik szünetet kér, amikor olyan téma merül fel, amelynek megbeszéléshez a gyermek jelenléte nem szükséges, sőt, esetleg ártalmas;

6 - utógondozói ellátás feltételeiről, körülményeiről a nagykorúsághoz közeledő fiatalok nem kaptak felvilágosítást ez visszatérő probléma, az érintett területen a gyermekjogi képviselő adta meg a szükséges tájékoztatást; - Fogyatékos gyermekek zsebpénzének felhasználása (a nevelők felülbírálják a gyermek döntését). - gyermekek tájékoztatása a személyüket érintő kérdésekben gyakran nem megfelelő, elmarad, gyámhivatali határozatokat nem kapják meg. A második leggyakrabban megsértett gyermeki jog a kapcsolattartáshoz való jog a gondozási helytől távol élő szülővel, testvérrel, rokonnal. A hatóság által engedélyezett kapcsolattartásra nem szabható ki szankció gyakori, hogy a gyermekvédelemben dolgozó nevelők felülbírálják, szüksége van-e a gyermeknek a szülővel, testvérével való találkozásra, mivel a látogatás után várható magatartási problémával nem kívánnak foglalkozni. Ugyanígy sérti a gyermek jogát, amikor a rossz magaviseletét jelölik meg okként az elmaradt kapcsolattartásra. Panaszjog megsértése áll a harmadik helyen, tipikusan a véleménynyilvánításhoz való jog megsértéséhez kapcsolódóan. A családban való nevelkedéshez való jog (és hazagondozás) negyedik leggyakrabban megsértett jogként való megjelölése az alapellátás és a szakellátás közötti egymásra mutogatásra, az együttműködés hiányosságaira vezethető vissza. A teljes körű gyermekvédelmi gondoskodáshoz való jog magában foglalja azt, a gyermekjogi képviselők által ötödik legtipikusabbnak jelzett panaszt, amikor a gyermek gondozási helyének meghatározásakor az üres férőhelyek adta lehetőség a meghatározó, nem a gyermek szükséglete. Ezáltal az állapotának megfelelő ellátáshoz nem jut hozzá. Gyakori továbbá, hogy a gyermek családjából történő kiemelésekor traumatizálódott, vagy krízishelyzetben van, hogy az átmeneti, vagy befogadó otthonban nem kezdődik meg a szükséges terápia, a veszteségek feldolgozásának elősegítése, nem jut a szükségletének megfelelő ellátáshoz. Tipikus, hogy az ellátórendszer differenciálatlansága miatt a speciális szükségletű gyermekek ellátása nem minden esetben biztosított. A speciális szükségletű gyermekek mellett a pszichiátriai beteg gyermekek azok, akiknek szükségletére a normál ellátási igényekhez szokott gyermekvédelem nem képes megfelelő választ adni. A súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek ellátása országos szintű problémát jelent, a kórházi és az ambuláns gyógykezelés egyaránt nehezen elérhető. Elhelyezésük intézményi háttér hiányában kényszer-jellegű (felnőttek pszichiátriai osztályára kerülnek, pl.) Az emberi méltósághoz való jog megsértése a szakellátásban leginkább a nevelés során alkalmazott eszközökhöz, a bánásmódhoz kapcsolódik. A gyermek állapota, ápoltsága nem képezheti vita tárgyát a gondozási hely kijelölésekor - sajnos, mégis visszautasította a gyermek felvételét a lehetséges gondozási hely képviselője, kíméletlen szavait egyenesen a gyermekhez intézve. Nem jelentkezik önállóan, csak valamely, már megjelölt jog megsértése mellett az eljárás lefolytatására jogosult (és kötelezett) hatóságok, hivatalok, intézmények eljárási határidőkkel szembeni kritikus hozzáállása. Az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartama esetenként több hónap, emiatt a gyermek nevelésének állandósága, érzelmi biztonsága sérül.

7 IV. A gyermekjogi képviselő tevékenységének hatása a gyermekvédelemben Általánosságban megállapítható, hogy a gyermekvédelmi szolgáltatókkal aktív munkakapcsolatot sikerült kialakítani, ezzel is erősítve a jogtudatos magatartás elterjedését. Képviselőink törekszenek arra, hogy partneri viszonyban, nyílt kommunikációban tárják fel a konfliktusok okait és megoldási alternatíváit. Bízunk abban, hogy tevékenységük pozitív módon befolyásolja a gyermekvédelmi rendszerben megindult szemléletváltást, és az egyre súlyosbodó finanszírozási gondok mellett sem engedi a gyermekek jogait háttérbe szorítani. Hosszabb távon nagy segítséget jelentene a szakmai vezetők, a gyámok és a nevelőszülői tanácsadók ez irányú pontszerző kötelező továbbképzéseibe is beépíteni a gyermekjogi ismereteket. Az iskolai oktatásban a gyermekek számára tananyag elkészítésében is szerepet vállalnának képviselőink. Gyermekvédelemben dolgozók körében a jogszabályismeret részleges vagy teljes hiánya, illetve az aktuális ügyek hagyományokon, rutinon, rituálékon vagy hallomásokon alapuló elintézésének kísérlete jelentkezik sokszor, mely önmagában is sérti a gyermekek jogait. A gyermekjogi képviselő szembesül azzal a helyzettel, hogy az intézményvezető magatartására a gyermekek érdekének mindenek felett álló deklarálása jellemző, de azonnal felülbírálja azokat, valamilyen más, igen nyomós ok miatt ez többnyire a finanszírozással, költségvetéssel, személyi-tárgyi állománnyal függ össze. A képzettségi mutatói az intézményeknek megfelelőek, egyes intézményekben sajnálatos módon továbbra is magas a fluktuáció mely nagymértékben akadályozza a szakmai munka folyamatosságát. Továbbra is tapasztalható a jogszabályok ismeretének hiánya, törekvés a rugalmas megoldások alkalmazására. A pedagógiai szakmai munka színvonalának szempontjából gondot jelent (legszignifikánsabban ez a speciális ellátás területén mutatkozik meg), hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek sem felkészültek a különféle devianciák, pszichés problémák kezelésére. Hiányzik a szupervízió, tényleges team-munka a mindennapok gyakorlatából. Nagy problémát jelent továbbra is a nevelési felügyelet eljárása körüli bizonytalanság az intézményvezetők, szakemberek, a gyámhivatalok számára. Jónéhány évre van még szükség ahhoz, hogy a gyermeki jogokat következetesen figyelembe vevő ellátáshoz jussanak a gondozottak. Ennek elősegítésében a gyermekjogi képviselő kulcsszerepet játszik. Munkamódszere azonban nem a fontoskodó hivatalnok szemlélet kell, hogy legyen, hanem az együttműködésre, a tanácsadásra és a mediációra kell inkább törekedni, mert így lehet partnernek megnyerni a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket és velük együtt javítani a gondozottak helyzetét.

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26.

Educatio Kft. TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015. 01.26. Educatio Kft TÁMOP 342B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja 2015 0126 Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ és a gyermekjogi képviselők tevékenységének bemutatása

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

Dr. Németh László: A gyermeki jogok érvényesülése a gyermekvédelmi szakellátásba elhelyezési gyakorlat során.

Dr. Németh László: A gyermeki jogok érvényesülése a gyermekvédelmi szakellátásba elhelyezési gyakorlat során. 1 Dr. Németh László: A gyermeki jogok érvényesülése a gyermekvédelmi szakellátásba elhelyezési gyakorlat során. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT: MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2006. Balatonkenese 1.) Visszatérés

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

OTH, Budapest 2013. október

OTH, Budapest 2013. október Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos anya az 1998-ban született gyermeke ügyében fordult hozzám. A beadvány

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata... 4 Krízis Alapítvány

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTIS HÍRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 4. szám. Tartalom

GYERMEKJÓLÉTIS HÍRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 4. szám. Tartalom Tartalom KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A BEFOGADÓ OTTHON ÉS A SOMOGY MEGYEI GYERMEKOTTHONOK GYAKORLATÁRÓL VALAMINT AZ ALAPELLÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL... 3 GYERMEKJÓLÉT ELJÁRÁSI MODELLJE AZ IDEIGLENES

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

Budapest, 2013. október

Budapest, 2013. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12911. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Szakellátásba kerülés

Szakellátásba kerülés 1/15 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Szakellátásba kerülés Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások modernizációja,

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II.

GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. dr. Katonáné dr. Pehr Erika PTE-ÁJK c. egyetemi docens GYERMEKJOGI ISMERETEK II. GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE II. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. FEBRUÁR 19. TÁMOP

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának 2013. évi tevékenységéről Sárrétudvari, 2014. április. 14. 2 A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató

Részletesebben