KERETSZERZŐDÉS GARANCIA-VÁLLALÁSRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERETSZERZŐDÉS GARANCIA-VÁLLALÁSRA"

Átírás

1 Iktatószám: 533///2018 KERETSZERZŐDÉS GARANCIA-VÁLLALÁSRA A szerződő felek: egyrészről: Székhelye:. Statisztikai azonosítója: Pénzforgalmi jelzőszáma: -- Cégjegyzék száma: -- Cégbíróság: Törvényszék Cégbírósága mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a Székhelye: Cégjegyzék száma: Cégbíróság: Gyulai Törvényszék Cégbírósága Statisztikai számjele: (továbbiakban: Takarékszövetkezet). A szerződő felek alulírott helyen és napon keretszerződést kötöttek, mely alapján a Megbízó megbízza a Takarékszövetkezet, hogy az őt terhelő esetleges fizetési kötelezettségekért a Megbízó erre irányuló írásbeli kérelmére garanciát vállaljon az alábbiakban, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező - az 1. számú függelékben foglalt - Általános Szerződési Szabályokban részletezett szerződési feltételekkel. A Takarékszövetkezet a megbízást elfogadja. 1. A Takarékszövetkezet a jelen keretszerződés alapján a Megbízó részére garancia keretet nyit és tart a rendelkezésre, melynek terhére a Megbízó írásbeli felhívására kibocsátott Garancianyilatkozatban fizetési kötelezettséget vállal a Megbízót terhelő, a Megbízó által esetenként megjelölt Jogosulttal szembeni kötelezettségek teljesítéséért, a jelen szerződésben megjelölt biztosíték adása mellett. Garanciakeret összege:,- Ft, azaz 00/100 forint Garanciakeret lejárata (kiadható garanciák végső lejárati dátuma):. év hó. napja. 2. A Megbízó a Garanciakeretet az alábbi rendelkezésre tartási feltételek együttes teljesülése napjától. év. hó. napig veheti igénybe (rendelkezésre tartási időszak) Rendelkezésre tartási feltételek: nincs A Megbízó Garanciakeret feletti rendelkezési joga a rendelkezésre tartási feltételek együttes teljesülése napjától nyílik meg, és a rendelkezésre tartási időszak utolsó napjáig tart. Amennyiben a Megbízó a rendelkezésre tartás utolsó napjáig a Garanciakeret igénybevételéről részben sem rendelkezik, úgy a jelen szerződés a rendelkezésre tartás utolsó napját követő napon minden további nyilatkozat vagy feltétel nélkül hatályát veszti, és ettől az időponttól a Takarékszövetkezetet a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek nem terhelik A Megbízó a Garanciakeret terhére a jelen keretszerződés 1. számú mellékletében foglalt Rendelkező levél megküldésével vehet igénybe forint garanciát, melyben felhívja a Takarékszövetkezetet a garancia nyilatkozat kiadására. A Rendelkező levél tartalmazza a garanciával biztosított kötelezettség jogcímét, a garancia összegét, kezdő és végső időpontját, a Jogosult nevét, székhelyét, az esetleges avizáló bank nevét, a teljesítés helyét. 1

2 A Takarékszövetkezet a Rendelkező levél alapján a jelen keretszerződés 3.1. és 4.1. pontjában írt feltételek együttes teljesülése esetén a kért garancianyilatkozatot (továbbiakban: Garancia-nyilatkozat) egyszerűsített bírálati eljárást követően, további egyedi garancia megbízási szerződés aláírása nélkül adja ki. A Garancianyilatkozat egy eredeti példányban kerül kibocsátásra. Az egy időpontban egyidejűleg fennálló garanciavállalások összege nem haladhatja meg az 1. pontban meghatározott Garanciakeret összegét. Amennyiben a Jogosult a garanciát beváltja, a keret a lehívott összeggel csökken. Amennyiben valamely garancia anélkül jár le, hogy azt a Jogosult lehívta volna, a felszabadult összeg terhére a rendelkezésre tartási időn belül új garancia kiadható A garanciakeretet terhelő Garancianyilatkozat(ok) kiadásának feltételei: - Teljesítés elfogadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyv benyújtása, munkákhoz kiadott végszámla másolatban való benyújtása a Hitelező részére - Közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozat benyújtása. 3. A Takarékszövetkezet, a jelen keretszerződés 3.1 és 4.1. pontjában írt feltételek együttes teljesülése esetén, a Rendelkező levél kézhezvételétől számított maximum 5 banki munkanapon belül kiadja a Garancianyilatkozatot. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet nem köteles olyan tartalmú, szövegezésű, formátumú vagy olyan ügylethez kapcsolódó Garancianyilatkozat kiadására, amely a Takarékszövetkezet hitelezési, kockázatvállalási politikájával, illetve a prudens működés szabályaival ellentétes, vagy a benne rejlő kockázat a szokásos piaci kockázatot lényegesen meghaladó. A Takarékszövetkezet a Garancianyilatkozat alapján - a Jogosult és a Megbízó közötti jogviszony vizsgálata nélkül - a Jogosult cégszerűen aláírt első írásbeli igénybejelentésére, annak kézhezvételétől számított három banki munkanapon belül a Garancianyilatkozatban rögzített összeg erejéig fizetést teljesít, ha a Jogosult bejelenti, hogy a Megbízó a garanciával biztosított alapjogviszony alapján fennálló fizetési- vagy egyéb szerződéses, illetve pályázati előírás szerinti kötelezettségét a Jogosulttal szemben nem teljesítette. A Takarékszövetkezet köteles késedelem nélkül értesíteni a Megbízót a fizetési felszólítás kézhezvételéről. A Takarékszövetkezet köteles továbbá a teljesítés megtörténtéről a Megbízót értesíteni vagy amennyiben a Takarékszövetkezet a teljesítést megtagadja, annak indokát megjelölve erről a Megbízót és a Jogosultat értesíteni. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a garancia részben, vagy egészben történő beváltása esetén az előző bekezdésben írottakon felül, a Takarékszövetkezet jogosult felhívni a Kedvezményezetett a Garancia-nyilatkozat eredeti példányának legfeljebb 5 napon belüli bemutatására is. Ez esetben a Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésére vonatkozóan az előző bekezdésben írt 3 banki munkanap határidő kezdő időpontja az eredeti Garancia-nyilatkozat Takarékszövetkezet részére történő bemutatásának napja. Felek megállapítják, hogy a Jogosult nem ruházhatja át a garancia érvényesítésének jogát a Takarékszövetkezet hozzájárulás nélkül, de jogosult azt a személyt megjelölni, akinek a Takarékszövetkezet fizetést teljesíteni köteles. 4. Ha a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló információk alapján a Jogosult nyilvánvalóan visszaélésszerűen vagy rosszhiszeműen él a lehívás jogával, a Takarékszövetkezet nem köteles fizetést teljesíteni, és a már teljesített fizetést visszakövetelheti. A Jogosult nyilvánvalóan visszaélésszerűen vagy rosszhiszeműen jár el különösen, ha a) a Takarékszövetkezetnek benyújtott okmányok bármelyike hamisított; b) a Megbízó teljesítette azt a kötelezettséget, amelyért a Takarékszövetkezet garanciát vállalt, vagy a Jogosultat a lehívásban meghatározott összeg egyéb okból nem illeti meg; c) a Jogosult szándékos magatartása akadályozta meg annak a kötelezettségnek a teljesítését, amelyért a Takarékszövetkezet garanciát vállalt; vagy 2

3 d) bírósági határozat állapította meg annak a kötelezettségnek az érvénytelenségét, amelyért a Takarékszövetkezet garanciát vállalt, kivéve, ha a garancia erre az esetre is szólt. 5. A keretszerződés alapján kiadott garanciák futamideje nem haladhatja meg az 5 évet, és a garanciák végső lejárata nem lehet későbbi, mint a garanciakeret lejárata. A Takarékszövetkezet a Garanciakeret terhére a rendelkezésre tartási időszak utolsó napjáig fogad el egyedi garancia kibocsátása iránti felhívást (Rendelkező levél) a Megbízótól. 6. A Garanciakeret terhére kibocsátott egyedi garanciák lehívására vonatkozó fizetési felszólítást a Takarékszövetkezet csak a Garancianyilatkozatban feltüntetett lejárati időpontig fogad el a Jogosulttól, az ezt követően kézhez vett igénybejelentés alapján a Takarékszövetkezetet fizetési kötelezettség a Jogosulttal szemben nem terheli. A Jogosult által lehívott összegekkel az egyedi garancia mértéke automatikusan csökken. A Takarékszövetkezet nem fogad el telefonon, telefaxon vagy -ben érkező garanciavállalási Rendelkező levelet a Megbízótól, illetve az egyedi garancia lehívására fizetési felszólítást a Jogosulttól. 7. A Megbízó a Takarékszövetkezet által a jelen keretszerződés alapján nyújtott szolgáltatásaiért az alábbi díjakat köteles megfizetni: 7.1. Bírálati díj a Megbízó a jelen garancia-keret összegének alapulvételével egyszeri bírálati díjat tartozik megfizetni a Takarékszövetkezet részére, amelynek mértéke %, de minimum,- Ft, azaz 00/100 forint, melyet az ügyfél Hitelező részére már megfizetett Garanciadíj: a Megbízó a garanciavállalásért garanciadíjat tartozik megfizetni a Takarékszövetkezet részére, a garancia-keret terhére kiadott Garancianyilatkozatokban a garancia kezdő időpontjaként rögzített naptól a garancia lejárata napjáig. Éven belüli garanciavállalás esetén a garanciadíj mértéke a Garancianyilatkozat (ok)ban meghatározott garanciaösszeg évi %-a, amelyet a Megbízó a Garancianyilatkozat(ok) kiadását megelőzően köteles a Takarékszövetkezetnek a 7.3. pontban leírt módon megfizetni. Éven túli garanciavállalás esetén a garanciadíj mértéke a Garancianyilatkozat(ok)ban megjelölt garanciaösszegek évi %-a, amelyet a Megbízó a Garancianyilatkozat(ok) kiadását megelőzően, a további években pedig évenként a díjszámítás első napjával megegyező naptári napon köteles a Takarékszövetkezetnek a 7.3. pontban leírt módon megfizetni Garanciadíj, egyéb díjak fizetési módja: A Megbízó a jelen szerződés aláírásával felhatalmazza a Takarékszövetkezetet, hogy a jelen szerződés alapján a Megbízót terhelő fizetési kötelezettségek, esedékes díjak összegével a Takarékszövetkezetnél vezetett 533- számú pénzforgalmi számláját megterhelje, melyre a fedezetet a Megbízó az esedékesség napjára készpénzbefizetéssel vagy átutalással köteles biztosítani. 8. A Megbízó tudomásul veszi, hogy írásban bejelenti, hogy a Garancianyilatkozat(ok) kiadására nem tart igényt, vagy a 3.1. pontban írt feltételek nem teljesülnek, a jelen keretszerződés automatikusan hatályát veszti. Ebben az esetben a megfizetett bírálati díj nem jár vissza. Amennyiben a keret terhére kibocsátott garancia a Garancianyilatkozat szerinti lejárat előtt a 10. pontban írt módon megszüntetésre kerül, az előre megfizetett garanciadíj nem jár vissza, az előre meg nem fizetett garanciadíjnak a megszüntetés napjáig arányos része pedig a megszüntetéssel egyidejűleg esedékessé válik. 3

4 Amennyiben a Megbízó által a keret terhére kért Garancianyilatkozat bármely okból nem kerül kibocsátásra, a Megbízó által előzetesen befizetett garanciadíjat a Takarékszövetkezet visszatéríti a Megbízó részére. A kibocsátott garancia a Garancianyilatkozat lejárata előtt a Megbízó erre vonatkozó kérelme, és a Garancianyilatkozat Jogosultja hozzájáruló nyilatkozata alapján szűntethető meg. A Takarékszövetkezet egyoldalúan jogosult dönteni arról, hogy a kérelem és a nyilatkozat tartalmilag és formai szempontból elfogadható-e a garancia megszüntetése szempontjából. A Takarékszövetkezet által az erre rendszeresített nyomtatványok (Kérelem; Nyilatkozat) tartalmának megfelelő megszűntetési kérelem benyújtása nélkül az eredeti Garancia-nyilatkozat lejárat előtti visszaszolgáltatása önmagában nem szünteti meg a Megbízó Takarékszövetkezettel szemben a jelen keretszerződés alapján fennálló kötelezettségeit, így azok teljes egészében továbbra is fennmaradnak. 9. A Megbízó tudomásul veszi, ha a Takarékszövetkezet a jelen keretszerződés alapján kibocsátott bármely Garancianyilatkozat alapján helyette fizet, annak összegét tartozik a Takarékszövetkezetnek azonnal megtéríteni. A felek garancia beváltás esetén a Takarékszövetkezet által a Megbízó helyett kifizetett összeget olyan kölcsönnek tekintik, amely a folyósítás napján járt le a Megbízóval, mint adóssal szemben. A Megbízó a lejárt kölcsön után a Takarékszövetkezet mindenkori érvényes Hirdetményében közzétett mértékű kényszerhitel kamatot köteles a Takarékszövetkezetnek megfizetni. A késedelem ideje a garancia alapján a Takarékszövetkezet által teljesített fizetés napjától a kölcsön visszafizetése - Megbízó fizetési/ hitel-elszámolási számlája megterhelésének napját megelőző napig tart. 10. A Megbízó az alábbi fizetési számláira ad a Takarékszövetkezetnek beszedési megbízás benyújtására felhatalmazást: Pénzügyi intézmény Számlaszám a) b) c) 533- A Megbízó felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy a jelen szerződésből eredő esedékessé vált követelésével bármelyik fenti bankszámláját beszedési megbízás benyújtásával megterhelje, illetőleg a Takarékszövetkezetnél vezetett bármely számlájával szemben az esedékessé vált követelést beszámítással érvényesítse. 11. A Takarékszövetkezetet a jelen keretszerződés alapján a Garanciakeret terhére kibocsátott valamennyi garancia fedezetéül az alábbi fizetési biztosítékok illetik meg: I. Ingatlan biztosítékok: A Megbízó és/vagy Zálogkötelezett, valamint a Takarékszövetkezet a garanciavállalás és annak beváltása esetén a kényszer hitel és kamatai, egyéb járulékai, a követelés és a zálogjog érvényesítéséhez szükséges költségek, a zálogtárgyra fordított szükséges költségek megfizetésének a biztosítására jelzálogjogot alapítanak a Takarékszövetkezet javára az alábbiakban részletesen körülírt ingatlan(ok) vonatkozásában: Cím Hrsz. Tulajdonos(ok) A jelzálogszerződés a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. II. Személyi biztosítékok (kezesség): Az alábbi (jogi, nem jogi, természetes) személyek egyetemleges kezességvállalása: Név/ Megnevezés Természetes személy azonosítói / Adószám Lakcím / Székhely 4

5 A kezességvállalásról szóló szerződés a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. III. Intézményi garancia (kezesség): A Megbízó tudomással bír arról, hogy az 1. pontban meghatározott garancia-keret biztosítékaként az, mint intézményi kezességvállaló a garancia összegének %-ára készfizető kezességet vállal a kezességi díj megfizetése mellett a jelen szerződés mellékletét képező Kezességi Levélben meghatározottak alapján. A kezességi díj határidőre történő meg nem fizetése súlyos szerződésszegésnek minősül, a Kezességi Levél érvényességének megszűnését eredményezi, melyet követően a Takarékszövetkezet jogosult a megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani. A fizetési biztosítékokra vonatkozó szerződések és nyilatkozatok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 12. A Megbízó a következő kimutatásait köteles megküldeni a Takarékszövetkezet részére az alábbiak szerint: Kimutatás mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet záró főkönyvi kivonat készletállomány vevőállomány szállítói állomány egyéb, éspedig társasági adóbevallás évente 13. A szerződő felek rögzítik, hogy a Takarékszövetkezet a jelen keretszerződést a keretösszeg igénybe nem vett részére nézve mindazon esetekben jogosult felmondani, amely esetekben az Általános Szerződési Szabályok szerint a garancia megbízási szerződést jogosult felmondani. A keretszerződés felmondása a már kiadott Garancianyilatkozatokat nem szűnteti meg, a kibocsátott egyedi garanciák tekintetében az Általános Szerződési Szabályokban meghatározott felmondási okokra alapított azonnali hatályú felmondás hatályosulásához a garancia jogosultjának hozzájárulása szükséges. 14. A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződést közjegyzői okiratba foglalják, továbbá megállapodnak abban is, hogy a garancia lehívása esetén a Megbízónak a Takarékszövetkezettel szemben keletkező megtérítési kötelezettsége, mint lejárt kölcsöntartozás összegéről, és a lejárat időpontjának bekövetkezéséről a Takarékszövetkezet egyoldalúan jogosult a Megbízó értesítését követően - közjegyző előtt nyilatkozatot tenni, s azt közokiratba foglaltatni. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a közokiratba foglalt szerződés és a bank közjegyző előtt tett egyoldalú nyilatkozata alapján ellene közvetlen végrehajtás kezdeményezhető. A Megbízó kötelezi magát arra, hogy a közjegyzői okiratba foglalás díját, a szerződés megkötésekor a közjegyző részére megfizeti. 15. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Takarékszövetkezet üzletszabályzata, az Általános Szerződési Feltételek, a bankhitelre vonatkozó jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. A Takarékszövetkezet üzletszabályzata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egy példányát a Megbízó átvette, azok tartalmát ismeri. 16. A jelen keretszerződés aláírásának napján lép hatályba. 5

6 Mellékletek: - 1. sz. függelék: Általános Szerződési Feltételek - 1. sz. melléklet: Rendelkező levél-minta az egyedi garanciák kiadására Kelt: Békéscsaba,. év hó. napján.... mint Megbízó képviseletében eljáró ügyvezető... képviseletében eljárók Előttünk, mint tanuk előtt: Név: Név: Lakcím: Lakcím: Szig.sz.: Szig.sz.: Aláírás: Aláírás: 6

7 533///2017. számú garancia keretszerződés sz. melléklete 5600 Békéscsaba, Andrássy út fsz. 3. Megbízó neve: Címe: RENDELKEZŐ LEVÉL Felhívás garancia nyújtására Kérjük, hogy a a 20.. év hó napján köztünk létrejött,.. számú Keretszerződés garancia-vállalásra című szerződés alapján, a fennálló Garanciakeret terhére az alábbiaknak megfelelő tartalmú Garancia-nyilatkozattal garanciát szíveskedjék részünkre év hó..-ig kiadni: Jogosult: Garancia összege: Garancia fajtája: (teljesítési, fizetési, ajánlati stb.) Garancia kezdő időpontja: Garancia véglejárata: Garancia tárgya: - vonatkozó szerződés/pályázat megnevezése - azonosítószáma Egyéb: Dátum:... mint Megbízó képviseletében eljáró ügyvezető 7

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS GARANCIA-VÁLLALÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS GARANCIA-VÁLLALÁSRA Hiteliktatószám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS GARANCIA-VÁLLALÁSRA Amely létrejött egyrészről: a név: 1 megbízó Székhelye: Cégjegyzék száma:, Cégbíróság: adószám:, Statisztikai azonosítója: Pénzforgalmi jelzőszáma:

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard fedezet mellett magánszemélyek részére amely létrejött egyrészről a Hungária Takarék Takarékszövetkezet Székhelye: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9 Cégjegyzék száma: 17-02-000588

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés

I. Hitelszerződés /Garancia Megbízási Szerződés és Garanciakeret-szerződés TÁJÉKOZTATÓ Vállalati Hitel-, Kölcsön-, és Garancia szerződések valamint ezen ügyletekhez kapcsolódó biztosítéki és zálog szerződések közokirati formában tett egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatainak

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

másrészről a... kölcsönfelvevő, Székhelye: KSH jelzőszáma: Pénzforgalmi jelzőszáma: Cégjegyzék száma: mint adós ( a továbbiakban: Adós).

másrészről a... kölcsönfelvevő, Székhelye: KSH jelzőszáma: Pénzforgalmi jelzőszáma: Cégjegyzék száma: mint adós ( a továbbiakban: Adós). Hiteliktatószám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódóan a tejtermeléshez igénybe vehető kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek : egyrészről

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

Hiteliktatószám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS L o m b a r d h i t e l h e z

Hiteliktatószám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS L o m b a r d h i t e l h e z Hiteliktatószám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS L o m b a r d h i t e l h e z A szerződő felek: egyrészről a KELET Takarékszövetkezet cím: 4465 Rakamaz, Szent I. u. 25. Cégjegyzék száma: 15-02-050258, adószáma:

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 786-3/2018 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere JAVASLAT TOP-6.9.1-15-ST1-2016-00001 azonosító számú projekthez tartozó Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete kölcsönszerződésének

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződ Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrzről Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth út 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

H I T E L K E R E T S Z E R Z Ő D É S f o r g ó e s z k ö z h i t e l n y ú j t á s á r ó l

H I T E L K E R E T S Z E R Z Ő D É S f o r g ó e s z k ö z h i t e l n y ú j t á s á r ó l Hiteliktatószám: H I T E L K E R E T S Z E R Z Ő D É S f o r g ó e s z k ö z h i t e l n y ú j t á s á r ó l A szerződő felek: egyrészről a Székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28. Fsz.3., Cégjegyzék

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet K i s v á r d a ---------------------------------- Ügyintéző: Cenzúraszám: 16.sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet, (4600 Kisvárda,

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Kezességi Szerződés. lépésétől számított 4 év + J nap, de nem később, mint a rendelkezésre tartási idöszak lejáratát követő 4 év + l nap

Kezességi Szerződés. lépésétől számított 4 év + J nap, de nem később, mint a rendelkezésre tartási idöszak lejáratát követő 4 év + l nap amely létrejött Kezességi Szerződés egyrészről a GRÁNIT Bank Zártkörű en Működő Részvénytársaság (l 095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., cégjegyzékszám: 01-10-041028., adószám: 10189377-2-44), mint jogosult

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE 2/F. SZÁMÚ MELLÉKLET: TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKKAL KÖTENDŐ MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv. jogosult: Székhely: Adószám:

Részletesebben

H I T E L K E R E T S Z E R Z Ő D É S t á m o g a t á s t m e g e l ő l e g e z ő e s e t i h i t e l n y ú j t á s á h o z

H I T E L K E R E T S Z E R Z Ő D É S t á m o g a t á s t m e g e l ő l e g e z ő e s e t i h i t e l n y ú j t á s á h o z Hiteliktatószám: H I T E L K E R E T S Z E R Z Ő D É S t á m o g a t á s t m e g e l ő l e g e z ő e s e t i h i t e l n y ú j t á s á h o z A szerződő felek: egyrészről a Székhelye: 5600 Békéscsaba, Andrássy

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez Békés Takarék Szövetkezet székhelye:

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: március 1.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: március 1. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2016. március 1. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I F O R G Ó E S Z K Ö Z H I T E L. Hatályos: július 3-tól

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I F O R G Ó E S Z K Ö Z H I T E L. Hatályos: július 3-tól H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I F O R G Ó E S Z K Ö Z H I T E L Hatályos: 2017. július 3-tól I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli

Részletesebben

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott

Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára, alulírott 1. számú melléklet FHB Nyrt.1132. Budapest, Váci út 20. Banki érkeztetés: Tárgy: Bejelentéshez kötött előtörlesztési bejelentő Tisztelt Cím! Hivatkozással az FHB Nyrt. Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatára,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés)

KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) KEZESI SZERZŐDÉS (kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés) Pkv/ /20 amely létrejött egyrészről a. (székhely:.., Cg.:., adószám:, képviseli:..), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), úgyis mint

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A kölcsön száma: 7. sz. melléklet FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265,

Részletesebben

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

/2014. iktatószámú szerződés 1. számú melléklete FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA A szerződő felek, egyrészről: név:...... születési név: születési hely, idő : személyi azonosító (személyi szám): személyazonosító okmányának típusa, száma: lakcím:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

ÓVADÉKI SZERZŐDÉS. (2) [..] (székhely: [..]; cégjegyzékszám: Cg. [..]; statisztikai számjel: [..]; képviseli: [..]) (a továbbiakban Adós )

ÓVADÉKI SZERZŐDÉS. (2) [..] (székhely: [..]; cégjegyzékszám: Cg. [..]; statisztikai számjel: [..]; képviseli: [..]) (a továbbiakban Adós ) ÓVADÉKI SZERZŐDÉS amely létrejött [..] napján a (1) Korona Közraktár Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Vértanúk tere 1. I/1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046370; statisztikai számjel: 14750698-5210-114-01, képviseli:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

SZOFTVER SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (szerződés azonosító:...)

SZOFTVER SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (szerződés azonosító:...) SZOFTVER SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (szerződés azonosító:...) A jelen Szoftver Szolgáltatási Szerződés ( Szerződés ) létrejött egyrészről a GRAPHISOFT SE Zrt. (1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft Park

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 2/D. SZÁMÚ MELLÉKLET: MEGBÍZÁSI MEGÁLLAPODÁS KLINIKAI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOSAN SZABADFOGLALKOZÁSÚ JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRE EGYÉNI VÁLLALKOZÓ amely létrejött egyrészről a Név: [Intézmény neve] Képv.jogosult:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám:. Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a B3 TAKARÉK Szövetkezet székhelye:8444 Szentgál, Fő u 44 cégbírósági nyilvántartás: Veszprémi

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kamattámogatott viziközmű hitel 1. számú módosítás amely létrejött egyrészről Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: 15478706-2-02

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

1. AZ IGÉNYLŐ VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

1. AZ IGÉNYLŐ VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI Útdíj Hitelprogram hitelkérelmi adatlap társas vállalkozások részére Az adatlap átvétele nem kötelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt.-t a hitelnyújtásra! Az iroda tölti ki! A hitelkérelmi adatlapot

Részletesebben

A./I Kölcsönszerződés-módosítás

A./I Kölcsönszerződés-módosítás A./I Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.:02-0-060272, adószám:886895-2-02, statisztikai számjel:

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 3915 Tarcal, Fő út 66. Telefon +36 47 580 011 E-mail kozpont@szerencs.tksz.hu www.szerencs.tksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000269, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 3915 Tarcal, Fő út 66. Telefon +36 47 580 011 E-mail kozpont@szerencs.tksz.hu www.szerencs.tksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000269, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

I n g a t l a n v á s á r l á s h o z

I n g a t l a n v á s á r l á s h o z Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S I n g a t l a n v á s á r l á s h o z amely egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

1. számú melléklet ügyletszám: HC/14/ /01 ügyintéző: Ruzsa Norbert ZÁLOGSZERZŐDÉS követelés elzálogosítására. amely létrejött egyrészről a

1. számú melléklet ügyletszám: HC/14/ /01 ügyintéző: Ruzsa Norbert ZÁLOGSZERZŐDÉS követelés elzálogosítására. amely létrejött egyrészről a amely létrejött egyrészről a 1. számú melléklet ZÁLOGSZERZŐDÉS követelés elzálogosítására Szigetvári Takarékszövetkezet /székhely: 7900 Szigetvár, József Attila utca 19. szám; cégjegyzékszám: Pécsi Törvényszék

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám:897565 amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

KIVONAT. H a t á r o z a t

KIVONAT. H a t á r o z a t KIVONAT A Képviselő-testület 2017. február 23-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 72/2017. Kth. A központi alapellátási orvosi ügyelet ellátásához szükséges Kiskunhalas, Nagy Szeder István utcai

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében. Alulírott

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében. Alulírott SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: azonosító száma: okmány

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Számlaváltási meghatalmazás. belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

Számlaváltási meghatalmazás. belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Számlaváltási meghatalmazás belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott Számlatulajdonos Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési neve:

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HITELKÁRTYA SZERZŐDÉS

HITELKÁRTYA SZERZŐDÉS HITELKÁRTYA SZERZŐDÉS Jelen hitelkártya szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a CIB Bank Zrt. (székhely/levelezési címe: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

Részletesebben

A. Melléklet. Keretszerződés. Keretszerződés

A. Melléklet. Keretszerződés. Keretszerződés A. Melléklet Keretszerződés Keretszerződés Hatályos: 2014. június 13. napjától, az ezt követően megkötött szerződések esetében, míg az ezt megelőzően megkötött szerződések esetében 2014. július 14. napjától.

Részletesebben