TÁMOP /1. Együtt az alapszolgáltatások. fejlesztéséért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 5.4.9.-11/1. Együtt az alapszolgáltatások. fejlesztéséért"

Átírás

1 TÁMOP /1 Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért Jelzőlapok elektronikus használatának módszertani útmutatója /31

2 TARTALOMJEGZYÉK TÁMOP /1 TARTALOMJEGZYÉK... 2 I. BEVEZETÉS PROJEKT ÁLTAL ÉRINTETT ELLÁTÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA... 3 II. A PROJEKT ÁLTAL LEFEDETT TELEPÜLÉSEKEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYEK BEMUTATÁSA SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (SZÉKHELY: 8700 MARCALI, DÓZSA GY. U. 9.) SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (SZÉKHELY: 8713 KÉTHELY, ADY E. U. 1.) ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (SZÉKHELY: BALATONKERESZTÚR, ISKOLA U. 3.)... 5 III. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 6 IV. JELZÉS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSI REND ALAPFOGALMAK JELZÉSEK ELJÁRÁS SZOKÁSOS MENETE... 9 V. AZ ELEKTRONIKUS JELZŐLAPOK HASZNÁLATA ÚTMUTATÓ AZ ELEKTRONIKUS JELZŐLAP KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ ELEKTRONIKUS VISSZAJELZŐLAP KITÖLTÉSÉHEZ VI. POZITÍV, NEGATÍV TAPASZTALATOK A JELZŐRENDSZERI TEVÉKENYSÉG SORÁN VII. AZ ELEKTRONIKUS JELZŐRENDSZER HASZNÁLATA A JELZŐLAP, VISSZAJELZŐ LAP ELÉRÉSE AZ ADOBE READER PROGRAM TELEPÍTÉSE, FRISSÍTÉSE A JELZŐLAP ÉS A VISSZAJELZŐLAP MEGNYITÁSA A JELZŐLAP ÉS A VISSZAJELZŐLAP MENTÉSE A JELZŐLAP ELKÜLDÉSE AZ ILLETÉKES SZOLGÁLATNAK /31

3 I. BEVEZETÉS TÁMOP / Projekt által érintett ellátási terület bemutatása A projektet a Dél-dunántúli régióban, azon belül a Marcali Kistérség 15 településén (Marcali, Balatonújlak, Kelevíz, Nagyszakácsi, Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogyzsitfa, Csákány, Szőkedencs) valósítjuk meg től a fent említett 15 település közül 7 település (Balatonújlak, Főnyed, Szegerdő, Pusztakovácsi, Libickozma, Táska, Somogyfajsz) a marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ helyett másik két intézménytől veszi igénybe az alapszolgáltatások egy részét. Marcali kistérségben január 1-től a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások szervező tevékenységgel történő biztosítására öt mikrotérségi megállapodás van életben. Marcali, Kéthely, Böhönye, Balatonkeresztúr, Mesztegnyő mikrotérségi központtal. A szociális és gyermekjóléti ellátás valamennyi mikrotérségben a gesztor település szociális intézményén keresztül történik. A Marcali központú mikrotérségi intézményt ettől az időponttól a Marcali Kistérségi Társulás közvetlen intézményfenntartással biztosítja. 3/31

4 II. TÁMOP /1 A PROJEKT ÁLTAL LEFEDETT TELEPÜLÉSEKEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS, GYERMEKVÉDELMI IN- TÉZMÉNYEK BEMUTATÁSA 2.1. Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Székhely: 8700 Marcali, Dózsa Gy. u. 9.) Személyes gondoskodást nyújtó felnőtt- és gyermekvédelmi, valamint egyes egészségügyi alapfeladatokat ellátó integrált szociális és egészségügyi intézmény. Önállóan gazdálkodó, egy személyi vezető által irányított szervezet. Az intézmény ellátási területén, a projekt megvalósítása szempontjából releváns szolgáltatások, és az általa ellátott települések az alábbiak: Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi alapellátások: Gyermekjóléti szolgáltatás: 10 településen (Marcali és csatolt településrészei - Bize, Boronka, Horvátkút, Gyótapuszta -, Kelevíz, Nagyszakácsi, Sávoly, Szőkedencs, Somogysámson, Somogyzsitfa, Csákány, illetve Nemesvid, Somogysimonyi ez utóbbi kettő jelen projektben nem vesz részt) Gyermekek napközbeni ellátása; Bölcsőde: Marcali Kistérség 38 településén Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások: Tanyagondnoki szolgáltatás: Marcali-Gyótapusztán Étkeztetés: Marcali, Kelevíz településeken Házi segítségnyújtás 10 településen (Marcali és csatolt településrészei - Bize, Boronka, Horvátkút, Gyótapuszta -, Kelevíz, Nagyszakácsi, Sávoly, Szőkedencs, Somogysámson, Somogyzsitfa, Csákány, illetve Nemesvid, Somogysimonyi ez utóbbi kettő jelen projektben nem vesz részt) Családsegítés: 10 településen (Marcali és csatolt településrészei - Bize, Boronka, Horvátkút, Gyótapuszta -, Kelevíz, Nagyszakácsi, Sávoly, Szőkedencs, Somogysámson, Somogyzsitfa, Csákány, illetve Nemesvid, Somogysimonyi ez utóbbi kettő jelen projektben nem vesz részt) Idősek nappali ellátása; Idősek Klubja I.-II. (Marcali és csatolt településrészei - Bize, Boronka, Horvátkút, Gyótapuszta -, Kelevíz, Nagyszakácsi, Sávoly, Szőkedencs, Somogysámson, Somogyzsitfa, Csákány, illetve Nemesvid, Somogysimonyi ez utóbbi kettő jelen projektben nem vesz részt) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Marcali Kistérség 38 településén Támogató szolgáltatás: Marcali Kistérség 38 településén Közösségi pszichiátriai ellátás: Marcali Kistérség 38 településén Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szakosított ellátások: Idősek Otthona: Marcali településen Idősek Gondozóháza: Marcali településen 2.2. Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 8713 Kéthely, Ady E. u. 1.) Integrált intézmény. Önálló jogi személy, melynek élén Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete által határozatlan időre kinevezett magasabb vezető beosztású intézményvezető áll, aki az intézmény dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, azzal a kitétellel, hogy a foglalkoztatási létszám változtatásához a társulási tanács jóváhagyása szükséges. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény pénzügyi- gazdasági, számviteli feladatait Kéthely Község Önkormányzata látja el. 4/31

5 A projekt megvalósítása szempontjából releváns szolgáltatások és az általa ellátott települések az alábbiak: Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi alapellátások: Gyermekjóléti szolgáltatás: Balatonújlak, Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz, Táska településeken Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások: Étkeztetés: Önkormányzati szervezéssel; saját óvodai vagy iskolai konyháról megoldott, vagy vásárolt szolgáltatás Házi segítségnyújtás: Balatonújlak, Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz, Táska településeken Családsegítés: Balatonújlak, Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz, Táska településeken Idősek nappali ellátása; Idősek Klubja: Balatonújlak, Pusztakovácsi, Libickozma, Somogyfajsz, Táska településeken 2.3. Alapszolgáltatási Központ (székhely: Balatonkeresztúr, Iskola u. 3.) Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi alapellátások: Gyermekjóléti szolgáltatás: Főnyed, Szegerdő településeken Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatások: Családsegítés: Főnyed, Szegerdő településeken Házi segítségnyújtás: Főnyed, Szegerdő településeken Étkeztetés: Főnyed, Szegerdő településeken 5/31

6 III. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR TÁMOP /1 Az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64.. (2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, az egyesületek, az alapítványok, a vallási közösségek és a magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. (3) A (2) bekezdés szerint kapott jelzés alapján a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés (4) bekezdésben megjelölt céljáról, tartalmáról. 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 30. (1) A családsegítés az Szt ának (2) bekezdésében meghatározott jelzőrendszer működtetése körében a) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra, b) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, c) fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, d) a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, e) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, f) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális szolgáltatások iránti szükségleteit évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 7. (1) Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében - a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, c) a köznevelési intézmények, d) a rendőrség, e) az ügyészség, f) a bíróság, g) a pártfogó felügyelői szolgálat, h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek, k) a munkaügyi hatóság. 2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, 6/31

7 b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyek, szolgáltatók, intézmények és hatóságok a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni ) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, c) az a) pontban, valamint a 17. (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása 40. (2) a) pontja alapján a gyermekjóléti szolgálat: folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 15/ IV. 30.) NM rendelet 14. (1) A települési önkormányzat a településen élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését a gyermekjóléti szolgáltatás útján szervezi. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan észlelő- és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. Ennek keretében figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek a) életkörülményeit és szociális helyzetét, b) gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, c) gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. (3) A gyermekjóléti szolgálat a) kezdeményezi, szervezi és összehangolja a Gyvt ában meghatározott, valamint másérintett személyek és szervezetek részvételét az észlelő- és jelzőrendszerben, b) felhívja a Gyvt ában meghatározott személyeket és szerveket jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet esetén utólagosan - történő teljesítésére, (4) A gyermekjóléti szolgálat az észlelő- és jelzőrendszer részét képező, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyek és intézmények bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzését fogadja, és a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. A gyermekjóléti szolgálat az intézkedéséről tájékoztatja a jelzést tevőt. 15. (1) A gyermekjóléti szolgálat működésének megkezdéséről, tevékenységének céljáról és tartalmáról, továbbá elérhetőségéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról tájékoztatja a települési, településrész lakosságát, továbbá a 14. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyeket és intézményeket. (2) A 14. (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés, valamint tevékenységük összehangolása érdekében a gyámhivatal kezdeményezésére a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést tart. Az esetmegbeszélés történhet a) lehetőség szerint a családot és a családdal foglalkozó szakembereket is bevonva, esetkonferencia, egy adott család ügyében tartott megbeszélés, 7/31

8 b) a gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal megrendezésre kerülő szakmaközi megbeszélés keretében. (7) A gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására. 8/31

9 IV. JELZÉS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSI REND TÁMOP / Alapfogalmak Jelzőrendszer: Az egyének, családok, helyi közösségek életét, életminőségét, működését alapjaiban befolyásoló problémák, jelenségek észlelésére, azonosítására, jelzésére, valamint megelőzésére és kezelésére alakult helyi hálózat. Együttműködés: A jelzőrendszer működése alapvetően az együttműködésen alapszik. Az együttműködés nem csak a jelzőrendszer kialakítása, valamint a problémák jelzése esetén fontos, de a problémák értelmezésére, a megoldási alternatívák kidolgozására, valamint a problémakezelésére is érvényes alapelv Jelzések Jelzéssel élhet a jelzőrendszeri tag Jelzéssel élhet a jelzőrendszeri tag az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról alapján, 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 30.. alapján Veszélyhelyzet észlelésekor kötelesek írásos jelzést tenni a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálatnak az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ben felsorolt jelzőrendszeri tagok. Jelzéssel élhet a lakosság A lakosságtól érkező jelzéseket a szakmai vezetők fogadják, majd esetelosztás után az illetékes szakember megteszi a veszélyeztetettség-, illetve a krízishelyzet súlyossága szerint megfelelő intézkedéseket. Szükség esetén a szakemberek felveszik a kapcsolatot más jelzőrendszeri tagokkal (pld. háziorvos, védőnő, Pszichiátria, kórház, stb.) is. Ezt követően a jelzést tevőt tájékoztatja a megtett intézkedésről. Elektronikus jelzőrendszer bevezetése A projekt eredményeként, a SZESZK honlapjának fejlesztésével, egy elektronikus rendszer került kifejlesztésre, mely alkalmas, a jelzőrendszeri tagok kommunikációjának gyorsítására, az internetesen elérhető jelzőlapok egyszerű kitöltésére és gyors továbbítására a célszervezet felé Eljárás szokásos menete 1) Jelzés beérkezése a) Írásban, jelzőlapon érkező jelzés iktatásra majd továbbításra kerül. b) Írásban, de nem jelző lapon kapott jelzések A jelzésről, ki kell tölteni a jelző lapot, majd iktatni. Ebben az esetben, a jelző lap kitöltését a jelzést fogadó családgondozó végzi. c) Jelzés személyesen, vagy telefonon Amennyiben valaki személyesen, de nem írásban teszi meg jelzését, abban az esetben fel kell kérni, hogy írásban jelző lapon is erősítse azt meg. (ebben a családgondozó segítségére lehet). Ha nem kíván írásban is megerősítést adni, illetve nem képes kitölteni a jelző lapot, akkor azt a jelzést vevő családgondozónak kell kitöltenie. Telefonon kapott jelzés esetén is jelző lapot kell kitölteni. Valamennyi jelzési formában a jelzést tevő anonimitását biztosítani kell, amennyiben azt a jelzést tevő kéri. Ebben az esetben visszajelzésre nincs lehetőség. 9/31

10 2) A jelzést fogadó szervezet általi iktatása TÁMOP /1 3) ügyféllel a kapcsolat felvétele 2-5 munkanapon belül Az érintett személy vagy család felkeresése, tájékoztatása az igénybe vehető szolgáltatásokról. Krízishelyzet esetén 2 munkanapon belül, egyéb esetben 5 munkanapon belül kell a jelzéssel érintett személlyel, családdal a kapcsolatot felvenni. A kapcsolatfelvétel során tájékoztatni kell a problémájával kapcsolatban - az igénybe vehető szolgáltatásokról. Ha szükséges további szakember, vagy tanácsadás, illetve más szociális vagy egészségügyi intézmény bevonása a probléma megoldásába, akkor ezt a családgondozó kezdeményezi, illetve bonyolítja le, ha erre a kliens nem képes (különösen krízis esetében). A jelzőrendszer által jelzett esetekben is a családgondozási folyamat a szociális munka eszközeivel és módszereivel történik. 4) visszajelző lap kitöltése 15 napon belül Ha a jelzést adó kiléte, pontos címe rendelkezésre áll, akkor a visszajelzésről írásban 15 napon belül értesíteni kell (visszajelző lapon). 5) visszajelző lap iktatása 6) visszajelző lap megküldése a jelző felé 10/31

11 V. AZ ELEKTRONIKUS JELZŐLAPOK HASZNÁLATA TÁMOP /1 Az elektronikus adatlap funkciója A projektben együttműködő szolgáltatókhoz érkező jelzésekkel kapcsolatos teendők leegyszerűsítése, felgyorsítása. Követendő eljárásrend Jelzés esetén ugyanazok a szabályok vonatkoznak az elektronikus formára is, mint a fent már ismertetett módszertanra Útmutató az elektronikus jelzőlap kitöltéséhez Iktatószám: a fogadó intézmény, az érkezés napján a küldeményt érkezteti, és ellátja a szükséges jelzéssel: érkezés időpontja: év, hónap, nap, óra, perc sorszám: a küldeménnyel érintett szolgálat jele, a küldemény sorszáma/évszám Jelzés ideje: az az időpont, amikor a jelzőlap kitöltésre kerül. A jelzőlap kitöltésének az időpontját jelzőlapon megadott helyre kell beírni. év, hónap, nap, óra, perc Sürgősség foka: A sürgősség arra utal, hogy a jelzett eset, az ügyintézőtől milyen gyors intézkedést igényel. A jelzést vevő köteles, a jelzést tevő által megjelölt sürgősségnek megfelelő időintervallumon belül eljárni, és a visszajelzését megtenni. A kódkockában X jelet kell tenni. sürgős (2 munkanap) normál ügyintézés keretében (5 munkanap) A jelzést tevő adatai: A jelzés beazonosításához, és az esetlegesen szükséges pontosításhoz, további adatok kéréséhez elengedhetetlen a jelzést tevő elérhetőségének tisztázása, melyhez az alábbi adatok megadása szükséges: név (A jelzést tevő vezeték és utóneve) jelzést tevő szervezet neve, (annak a szervezetnek a neve, ahol a jelzést tevő dolgozik) címe (A jelzést tevő személy vagy szervezet címe) telefonszáma (A jelzést tevő személy vagy szervezet telefonszáma) A jelzés A jelzéssel érintett egyén/család adatai: név (A jelzéssel érintett személy vezeték és utóneve) lakcím (A jelzéssel érintett egyén/család lakcíme) gyermek esetén szülő/gondviselő/gyám/törvényes képviselő neve (Annak a személynek a neve, aki a gyermek tartásáról gondoskodik) telefon (A jelzéssel érintett személynek, illetve a jelzéssel érintett gyermek szülőjének/gondviselőjének/gyámjának/törvényes képviselőjének telefonszáma) egyéb adatok (szükséges, egyéb fontos információ a jelzéssel érintett személlyel kapcsolatban pl.: krízishelyzet, egészségügyi állapot, lakhatási körülmények) A probléma részletezése Az eset rövid ismertetése: Ide írhatja le a jelzést tevő, az esettel kapcsolatos lényeges információit saját szavaival, az általa észlelt módon, tömören. Javasolt szolgáltatás formája 11/31

12 Ennél a kérdésnél, a jelző személy aláhúzással megjelölheti, hogy az általa észlelelt esetben, véleménye szerint milyen személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi alapellátás, vagy szakellátás igénybevétele lenne szükséges, az eset megoldásához. A jelzőlapon felsorolt ellátási formákból válasszon, válaszát jelölje x-szel! a). Szociális alapellátás: tanyagondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás. b). Gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás. c). Szakosított ellátás: Idősek otthona, szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok átmeneti szállása, kórház. d). Egyéb ellátás (Amennyiben a fentiekből nem tud választani, akkor az Ön által javasolt ellátási formát adja meg) Elintézési határidő: 201..év..hó.nap A jelzést tevő a sürgősség fokát is figyelembe véve jelölheti, hogy milyen időintervallum alatt látja szükségesnek a szolgáltató beavatkozását. Elintézési határidők: sürgős esetben két munkanap normál ügyintézés keretében öt munkanap A jelzésről az alábbi szervek, személyek értesülnek Abban az esetben, ha szükséges volt a jelzéssel egy időben más szerveket, személyeket is értesíteni, erről a jelzéssel érintett szervezetet is tájékoztatni kell, egyrészt a párhuzamosságok elkerülése, másrészt az ügyintézés egyszerűsítése érdekében Útmutató az elektronikus visszajelző lap kitöltéséhez Az adatlap funkciója A visszajelző lap funkciója, hogy a jelzést fogadó szervezet családgondozója tájékoztatást nyújtson a jelző számára a szolgáltatókhoz érkező jelzéseket követően a megtett intézkedéseiről. Amennyiben a személyes felkeresés során kiderül, hogy más szervezet hatáskörébe tartozik a probléma kezelése, akkor az adatlapot a hatáskörrel rendelkezős szervezet számára továbbítani kell. Iktatószám: a fogadó intézmény, az érkezés napján a küldeményt érkezteti, és ellátja a szükséges jelzéssel. Az intézkedés megtételéért felelős személy neve: Az adatlap kitöltője az esetfelelős. Az esetfelelős a szakmai vezető által kijelölt családgondozó vagy a területileg illetékes védőnő, háziorvos. A jelzés alapján kezdeményezett kapcsolatfelvételre vonatkozó információk: Jelzéssel érintett személlyel való kapcsolatfelvétel Ideje (Az az időpont, amikor a jelzéssel érintett személlyel felvette a kapcsolatot), Kapcsolatfelvétel helye (az a hely, ahol a jelzéssel érintett személlyel felvette a kapcsolatot), 12/31

13 Kapcsolatfelvétel módja (A kapcsolatfelvétel módja: személyesen, telefonon, -ben, válaszát jelölje X- szel). Visszajelzés időpontja: év, hónap, nap. Kérjük, a megadott helyre írja be azt az időpontot, amelyik napon a visszajelző lapot kitölti. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszajelzés határideje a jelzés fogadását követő 15 nap. Megtett intézkedések: Az alábbi felsorolásból válassza ki és jelölje X-szel a megtett vagy javasolt intézkedési formát. Választható lehetőségek: információnyújtás ügyintézés vagy a következő szolgáltatások igénybevétele javasolt: Szociális alapellátás: tanyagondnoki szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, idősek nappali ellátása, közösségi ellátás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás. Gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsődei ellátás. Szakosított ellátás: Idősek otthona, szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok átmeneti szállása, kórház. Egészségügyi alapellátásba való irányítás. Kérelem felvétele megtörtént/folyamatban van: Kérem, részletezze, hogy a fent megnevezett ellátási formák közül mely esetén van kérelem felvétele folyamatban. Kérelem felvételének dátuma (Az az időpont, amikor a kérelem felvétele megtörtént) A jelzés továbbítása megtörtént a hatáskörrel rendelkező szervezet felé: jelölje X- szel, hogyha a szolgáltatást nem az Ön szervezete nyújtja, majd jelölje, hogy mely szervezetnek továbbította a jelzést. Járási Hivatal, Önkormányzat, Munkaügyi Kirendeltség, Egyéb (kórház, más családsegítő/gyermekjóléti szolgálat, rendőrség, polgári védelem, katasztrófavédelem, stb.) 13/31

14 VI. TÁMOP /1 POZITÍV, NEGATÍV TAPASZTALATOK A JELZŐRENDSZERI TE- VÉKENYSÉG SORÁN Intézményen belüli kapcsolatok, intézmények közötti kapcsolatok: A marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központon belül a különböző szolgálatok egymás közötti kapcsolatának jellemzői a családsegítő szolgálatnak napi kapcsolata van az étkeztetéssel, házi segítségnyújtással, jelzőrendszeres házi segítségnyújtással, idősek klubjával, gyermekjóléti szolgálattal. A gyermekjóléti szolgálatnak rendszeres kapcsolata van a védőnői szolgálattal, azonban az intézmény többi szolgálatával nincs rendszeres kapcsolata. A marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központnak kéthelyi és a balatonkeresztúri szociális központok különböző szolgáltatásaival való kapcsolata csak a minimális információcserére szorítkozik: a jogszabályi kötelezettség fennáll, a marcali szociális központ által a szándék megvan. Pld. területi illetékesség hiányában át kell adniuk az ügyet. Felveszik a kapcsolatot a szolgáltatóval, visszajelzés azonban nem, vagy csak ritkán érkezik. Egyik szolgáltatónak sincs arra forrása, hogy közös szervezésű fórumokon információt tudjon cserélni, hiányzik a szolgáltatók közötti megfelelő kommunikáció. A kommunikációt szervezetépítéssel, informatikai fejlesztéssel, elektronikus jelzőlap kidolgozásával, az esetvitel dokumentált szabályozásával és rendszeres team munka elindításával kívánjuk javítani. Az egyes szociális szolgáltatók és a helyi egészségügyi szolgáltatást nyújtók között a kapcsolat általában egyoldalú, ami azt jelenti, hogy például a szociális igénybevételi kérelmeket megbeszélik (pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás esetén), de az egészségügyben dolgozó szakemberek visszafelé csak nagyon ritkán jeleznek önállóan, segítségre szoruló személyeket, illetve a lakosság tájékoztatásában is csak ritkán vesznek részt. A szociális intézmények együttműködése is inkább csak formai, ahogy az az 1. számú ábrán látható. Mindenki tiszteletben tartja a másik intézmény területét, végzi a maga dolgát a területén, azzal, hogy ami nem rá tartozik, inkább nem foglalkozik, mert annak nincsenek kidolgozva az eljárási protokolljai. Az intézmények, alapellátást nyújtó szervezetek között nem működnek sem szakmai teamek, sem közös szakmai fórumok. 14/31

15 Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Marcali) Szociális Szolgáltató Központ (Kéthely) Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (Mesztegnyő) Családsegítő Szolgálat SZESZK Gyermekjóléti Szolgálat SZESZK Családsegítő Szolgálat Kéthely Családsegítő Szolgálat Mesztegnyő Étkeztetés SZESZK Étkeztetés Kéthely Étkeztetés Mesztegnyő Házi segítségnyújtás SZESZK Házi segítségnyújtás Kéthely Házi segítségnyújtás Mesztegnyő Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás SZESZK Idősek klubja Kéthely Idősek klubja Mesztegnyő Támogató szolgálat SZESZK Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás Idősek klubja SZESZK Védőnői Szolgálat Fogorvosi, gyermekfogorvosi ellátás 1. ábra: Ellátás szervezési organogram (a projekt megvalósítása előtt) A projekt keretében szeretnénk megerősíteni a területi ellátáson belül a jelzőrendszeri tagok egymás közötti kapcsolatát. Az együttműködés személyi és időbeli korlátainak lebontását szervezetépítéssel, informatikai fejlesztéssel, helyi szakemberek területi kommunikációba történő bevonásával kívánjuk megoldani. A projekt eredményeként javul a három mikrokörzeti szociális alapszolgáltatásokban dolgozók együttműködése (2. számú ábra), a projekttel érintett települések vonatkozásában a lakossági tájékoztatás, a helyi szociális szükségletek észlelésének hatékonysága, az esetjelzés és esetvitel részletes szabályozása, a felelősség szabályozása. Az egészségügyi szolgáltatókkal kialakul egy rendszeres információs rendszer a szolgáltatásokról, az együttműködés eredményeként megvalósul az általuk ellátottak szociális szükségletei mentén a jelzés-, visszajelzés rendszere. 15/31

16 Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ (Marcali) Szociális Szolgáltató Központ (Kéthely) Alapszolgáltatási Központ (Balatonkeresztúr) Családsegítő Szolgálat SZESZK Gyermekjóléti Szolgálat SZESZK Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Kéthely Családsegítő Szolgálat Balatonkeresztúr Gyermekjóléti Szolgálat Balatonkeresztúr Étkeztetés SZESZK Étkeztetés Balatonkeresztúr Étkeztetés Kéthely Házi segítségnyújtás SZESZK Házi segítségnyújtás Balatonkeresztúr Házi segítségnyújtás Kéthely Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás SZESZK Idősek klubja Kéthely Nappali ellátás Balatonkeresztúr Támogató szolgálat SZESZK Idősek klubja SZESZK Védőnői Szolgálat Védőnő Védőnő Közösségi ellátás SZESZK Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás Háziorvosi ellátás 2. ábra: Ellátás szervezési organogram (a projekt megvalósítása után) Háziorvosi ellátás A kommunikáció és a lakossági tájékoztatás javítása együttesen javítja a területen élő célcsoport (idősek, gyermekes családok) életesélyeit, hozzájárul, hogy az érintettek mind tovább megőrizhessék önálló életvitelüket saját lakókörnyezetükben. 16/31

17 VII. TÁMOP /1 AZ ELEKTRONIKUS JELZŐRENDSZER HASZNÁLATA Az elektronikus jelzőrendszer kidolgozásának célja, hogy a szolgáltatók szervezeti együttműködését egy olyan belső kétoldalú kommunikációs csatorna létrehozásával támogassa, melyen keresztül megvalósulhat a napi szintű belső kommunikáció, valamint a szolgáltatási igényeknek megfelelően gyors intézkedést lehet megvalósítani A jelzőlap, visszajelző lap elérése Az adatlapok a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapján (www.szocialiskozpont.hu) érhetőek el a jelző és visszajelző lapok A honlap bal oldalán megjelenő menüpontok közül kérem, válassza a 7. menüpontot (3. számú ábra 1. pontja). Erre kattintva kinyílik a jelzőrendszer ablaka. Azon belül két lehetőség jelenik meg, melyek közül választhat (jelzőlap, visszajelző lap, 4. számú ábra) és ekkor megjelenik a kiválasztott adatlap (5. számú ábra), melyet el kell mentenie a saját gépére. 3. ábra: A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapja (www.szocialiskozpont.hu) 17/31

18 4. ábra: A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapja (www.szocialiskozpont.hu) Azért szükséges az adatlapot elmentenie a saját gépére, mert a kitöltött adatlap csak ebben az esetben lesz elmenthető és továbbküldhető. A mentést az alábbi módokon teheti meg: 18/31

19 1. Kattintson az 5. számú ábrán látható ikonra, majd mentse le a fájlt egy Ön által kiválasztott helyre (7. számú ábra) 2. Kattintson az egér jobb gombjával a jelzőlapra, majd a felugró menüből (6. számú ábra) válassza a Mentés másként. lehetőséget. Előfordulhat, hogy más böngésző esetében más szöveg van itt. Pl. Chrome-ban: "Link mentése másként...", Internet Explorerben: "Cél mentése másként...". 5. ábra: A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapján kinyitott jelzőlap (http://szocialiskozpont.hu/files/jelzorendszer/jelzolap.pdf) 6. ábra: A Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapján kinyitott jelzőlap (http://szocialiskozpont.hu/files/jelzorendszer/jelzolap.pdf) 19/31

20 7. ábra: A jelzőlap mentése a saját gépre, egy szabadon választott helyre Az adatlapok a dokumentumtárból is lementhetőek, melyet honlapunkon a Jelzőrendszer menüpontra kattintva a lap jobb alsó szegmensében talál (8. számú ábra). Ebben az esetben a fájlok a böngészőben beállított mappába kerülnek mentésre. Letöltéshez kattintson a Jelzőlap.pdf vagy a Visszajelzőlap.pdf szavakra. 1) A Fórumon keresztül 8. ábra: A Dokumentumtár megjelenése a honlapon 20/31

21 Intézményünk honlapján a 10. menüpontra kattintva (3. számú ábra 2. pontja) kinyílik a Fórum ablak (9. számú ábra). Amennyiben Ön regisztrált tag, a 9. számú ábrán látható helyre írja be felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a Belépés gombra. Ha még nem regisztrált, ezt tegye meg. 9. ábra: Fórum - Belépés Belépést követően láthatóvá válik a Jelzőrendszeri tagok fóruma, ahol válassza ki a Letölthető adatlapok (jelző és visszajelző) témát (10. számú ábra). 10. ábra: Letölthető adatlapok elérése a Fórumon A 11. számú ábrán látható, hogy megjelennek a jelzőlap illetve a visszajelzőlap témák. Kattintson a kívánt témára (11. számú ábra 1. és 2. pontja). 21/31

22 11. ábra: Jelzőlap és visszalezőlap elérése a Fórumon A téma kiválasztása után kattintson a 12. illetve a 13. számú ábrán látható jelzőlap.pdf vagy a visszajelzőlap.pdf fájlra, amely automatikusan letöltődik a saját gépére. A mentés helye böngészőnként eltérő lehet. 12. ábra: A jelzőlap elérése a Fórumon (http://www.szocialiskozpont.hu/forum/viewtopic.php?f=6&t=6) 22/31

23 13. ábra: A visszajelzőlap elérése a Fórumon (http://www.szocialiskozpont.hu/forum/viewtopic.php?f=6&t=7) 7.2. Az Adobe Reader program telepítése, frissítése A jelző és visszajelzőlap megnyitásához és kitöltéséhez az Adobe Reader program friss verziója szükséges, amelyet ingyenesen tölthet le. A program letöltéséhez vezető hivatkozás megtalálható az intézmény honlapján. Eléréséhez kattintson a bal oldalon található Jelzőrendszer szóra, majd a megjelenő lap közepén kattintson az aláhúzott Adobe Reader szövegre (14. számú ábra). Ha más PDF megjelenítőt használ, előfordulhat, hogy a kitöltött adatlapot nem fogja tudni elmenteni. 14. ábra: Hivatkozás az Adobe Reader letöltésére a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ honlapján A böngésző továbbirányítja az Adobe Reader honlapjára (15. számú ábra), ahol a jobb alsó sarokban látható Telepítés most gombra kell kattintania. 23/31

24 15. ábra: Az Adobe Reader honlap megjelenése (get.adobe.com/hu/reader/) 16. ábra: A telepítés gombra kattintás után a letöltött telepítő fájl megnyitása A 16. számú ábrán látható, hogy a Telepítés most gombra kattintást követően a telepítő fájl letöltődik a saját gép egy mappájába (böngészőnként eltérő lehet a mentés helye). A fájl megnyitását követően megkezdődik a telepítés, itt kövesse az instrukciókat. Amennyiben az Adobe Reader program korábban telepítve volt a számítógépére, úgy a jelzőlap és visszajelzőlap használatához szükséges frissítenie azt, melyet a program megnyitását követően a Súgó menüben érhet el (17. számú ábra). Kattintson a Frissítések keresése szövegre, majd kövesse az instrukciókat. 24/31

25 17. ábra: Adobe Reader frissítések keresése menü 7.3. A jelzőlap és a visszajelzőlap megnyitása Nyissa meg az Adobe Reader programot, majd válassza a kezdőképernyőről a Megnyitás lehetőséget (18. számú ábra). 18. ábra: Az Adobe Reader kezdőképernyője, a Megnyitás parancs A felugró ablakban válassza ki a megnyitni kívánt fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra (19. számú ábra) 25/31

26 19. ábra: Az Adobe Reader programban a megnyitni kívánt fájl kiválasztása, megnyitása A 20. számú ábra szerint kapcsolja be a Meglévő mezők kiemelése gombot, így láthatóvá válnak a kitölthető részei a dokumentumnak (21. számú ábra). 20. ábra: Meglévő mezők bekapcsolása az Adobe Reader programban 26/31

27 21. ábra: A kitölthető mezők kék színnel vannak jelölve 7.4. A jelzőlap és a visszajelzőlap mentése A kitöltött adatlapot mentse el az Adobe Reader, Fájl menü, Mentés paranccsal (22. számú ábra) a saját gépére. 22. ábra: Adobe Reader Fájl menü, Mentés parancs 27/31

28 Válassza ki a mentés helyét és nevezze át a fájlt (23. számú ábra). TÁMOP /1 23. ábra: Adatlap mentése az Adobe Reader programban 7.5. A jelzőlap elküldése az illetékes szolgálatnak A kitöltött és lementett jelzőlapot a honlapunkon keresztül küldheti vissza. A 24. számú ábra szerint kattintson a Jelzőrendszer fülre, majd a jelzés alanyának lakóhelye szerint illetékes szolgálatnak továbbítsa a kitöltött és elmentett jelzőlapot. A továbbításhoz kattintson a Jelzés küldése parancsra. 24. ábra: Jelzés küldése az intézmény honlapján keresztül (http://szocialiskozpont.hu/?content=27) 28/31

29 A Jelzés küldése parancs kiválasztását követően a saját megszokott ező programja fog elindulni. Kérem, ne felejtse el csatolni az hez a kitöltött adatlapot, amit korábban elmentett. 29/31

30 MELLÉKLET TÁMOP /1 1. számú melléklet Jelzőlap 30/31

31 2. számú melléklet Visszajelzőlap 31/31

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért

Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért Együtt az alapszolgáltatások fejlesztéséért Szakmai koncepció 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Szakmai Koncepció... 4 1. Szükségletfelmérés... 4 1.1. Szükségletfelmérés módszerei... 4 2. Az adott

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ADATAI Név: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2541 Lábatlan, Zalka M ltp 5. Nyitva álló helységek: Nyergesújfalu, Óvoda u.

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

OTH, Budapest 2013. október

OTH, Budapest 2013. október Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT: MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VI. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2006. Balatonkenese 1.) Visszatérés

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben