Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról"

Átírás

1 N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / , 4 8 / Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról A beszámoló szakfeladatonként, a évi munkatervben foglalt célkitűzéseknek és a gyakorlatilag megvalósult munka, valamint a rendelkező jogszabályok és a munkáltatói utasítások figyelembe vételével készült. Sajókaza, április 20. Készítette: Juhász Lászlóné intézményvezető 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Sajókazai Nappali Szociális Központ és mikrokörzet az évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,és az évi XXXI törvény A gyermekek védelméről, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló törvény alapján végzi tevékenységét, február 1-től az alábbi illetékességi és működési területen. Étkeztetés: Idősek Klubja: Házi segítségnyújtás: Családsegítés: Sajókaza területén Sajókaza területén Sajókaza, Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka, Szuhakálló, Dédestapolcsány, Mályinka településeken Sajókaza, Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka, Szuhakálló Dédestapolcsány, Mályinka településeken Gyermekjóléti szolgálat Sajókaza, Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka, Szuhakálló Dédestapolcsány, Mályinka településeken A szolgálat közalkalmazottainak létszáma 18fö. Szakfeladatonkénti bontásban: Idősek klubja: Intézményvezető 1 Gondozónő 1 Házi segítségnyújtás: Gondozónők: 11 Családsegítés: Családgondozó: 2 Gyermekjólét: Családgondozó: 3 Az ellátási formák integrált formában történő szervezése lehetővé teszi az egyes ellátási formák közötti átjárhatóság biztosítását, az ellátottak személyes szükségleteinek pontos felmérését, és ennek megfelelően a leghatékonyabb ellátási forma kiválasztását és biztosítását. A meglévő egységek összehangoltan, egymással kölcsönösen együttműködve nyújtják szolgáltatásaikat. A szakmai munkához biztosított tárgyi feltételek a gesztortelepülésen, valamint minden településen megfelelőek. Az intézmény a település központi helyén, jól megközelíthető helyen áll, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségek Vadnán, Sajógalgócon, Mályinkán és Dédestapolcsányban akadálymentesítettek. A helyiségek szárazak, világosak, fűthetők Kistérség településeinek állandó lakosságszáma i állapot szerint: állandó lakos 0-17 évesek Sajókaza Sajóivánka Sajógalgóc Szuhakálló Vadna Mályinka Dédestapolcsány Összesen ( Forrás: MÁK adatszolgáltatás) 2

3 Sajókaza az a település amelyik az elmúlt évben többször szerepelt a híradásokban mint némelyik nagyváros. A rendkívül hátrányos településeken való nehéz munka, az esetek sokasága, valamint azok összetétele, mélysége és komplexitása rendkívüli terheket ró az ellátásban dolgozókra. A szakmai beszámoló tartalmazza a szociális szolgáltatások célcsoportjainak helyzetértékelésén keresztül a szociális szolgáltatások éves tevékenységét A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT CÉLJA A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás III.tv 64 (1) A családsegítés a helyi szükségletek szerint kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával biztosított személyes szociális segítő és mentálhigiénés szolgáltatások összessége. FELADATA: A családsegítő szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet. A jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésre, krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra. Tájékoztatja a jelzőrendszerben résztvevő további szervezeteket és az ellátási területen élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről. Fogadja a beérkezett jelzéseke, és felkeresi az érintett személyt illetve családot, a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. A megtett intézkedésekről tájékoztatja a jelzéstevőt. Folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot, veszélyeztető körülményeket, valamint a család szociális szolgáltatások iránti szükségleteit. Szervezi az aktívkorú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját. Közösség fejlesztő, valamint egyéni és csoport terápiás programokat szervez a működési területén élő lakosság számára. A családgondozó a családsegítés keretében együttműködik egyéb szolgáltatásokat biztosító intézményekkel, különösen szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási szolgáltatókkal, intézményekkel. A családsegítés szolgáltatást igénybevevő személy otthonában, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és különböző segítő munkaformák útján valósul meg. Segítő munkaformák: szociális esetmunka szociális csoportmunka közösségi szociális munka A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A szolgáltatást igénybe vevők 18 év felettiek. A legtöbb kliens éves, míg 60 évesnél idősebb személyek is fordulnak az Intézményhez. A 2009-as évben összesen 627 kliens, /ebből 263 új ellátott / fordult segítségért összesen 1221 esetben. Az igénybevevők többsége nő. 3

4 A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA: 1. szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 2. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 3. a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, 4. közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 5. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 6. a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat./módszertan/ A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha: 1. kiskorú családtagjának ellátása, a családsegítés keretében indult, és 2. kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízis helyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgálatnak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. FORGALMI ADATOK Szuhakálló településen a Családsegítő szolgáltatást heti 2 alkalommal kedd és péntek napokon biztosítottuk helyben. A hét más napjain, krízis helyzet esetén a szolgáltatást Sajókazán tettük elérhetővé. Szuhakálló település forgalma Esetszám Forgalomszám Rendszeres szociális segélyezettek Ügyintézés Információnyújtás Foglalkozással kapcsolatos problémák Anyagi problémák Családi - kapcsolati problémák évben 79 fő 160 fő 7 fő 56 fő 28 fő 68 fő 3 fő 4 fő Kistérségi Társulást 2009-es évben eltérő problémákkal keresték fel. A nehézségek megoldásában lehetőségeinkhez mérten nyújtottunk segítséget. A 2009-es év első felében a családsegítés keretében a forgalomszám jelentős részét a szociális segélyezettek jelentkezési kötelezettsége tette ki. A II. félév során a Rendelkezésre Állási Támogatás keretében jelentős mértékben apadt a Rendszeres Szociális Segélyezettek száma. A jogosultak jelentkezésében bekövetkezett változás, hogy a háromhavonta esedékes jelentkezés helyett, havi rendszerességre tértünk át. 4

5 Jelentős problémát jelentett egyes családok számára a közüzemi számlák fizetésével való elmaradás, a felhalmozódó hátralékok, valamint bizonyos esetekben a rendőrség által kirótt pénzbüntetések. Ezekben az esetben segítettünk részletfizetést kérni. Sok esetben volt precedens az elhagyott és rongálódott személyi iratok pótlására (ha lehetőség volt rá ez méltányossági alapon történt). Fordultak Szolgálatunkhoz különböző nyomtatványok kérésében és azok kitöltésének segítésében. A legtöbb esetben családtámogatási ellátások, valamint rokkantsági nyugdíj igénylésében nyújtottunk segítséget. Általában visszatérő családok és személyek kerestek fel minket problémáikkal. AZ INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJAI: Művelődési Házak Máltai Szeretetszolgálat Roma Jogvédő Iroda Módszertani Központ Jelzőrendszer tagjai Családsegítés Önkormányzat Társközségek Önkormányzatai és intézményei Gyermekjóléti Szolgálat Képviselőtestületek Nappali Szociális Központ Szociális Osztály A Családsegítő Szolgálat kölcsönösen együttműködik a kliensek részére egyéb szolgáltatást biztosító szociális, egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási szolgáltatókkal, intézményekkel. Az intézmények között az együttműködés kölcsönös. AZ ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA: A családsegítő szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása - önkéntesen - észlelő- és jelzőrendszeren keresztül - együttműködésre kötelezett A rendszeres szociális segélyben részesített személy részére a segély megállapításának, folyósításának feltételeként a települési önkormányzat rendelete a Nappali Szociális Központ Családsegítő Szolgálatával együttműködési kötelezettséget ír elő. Az igénybevétel anyagi feltételei: - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény értelmében ingyenes. 5

6 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS A KLIENSEK KAPCSOLATTARTÁSÁNAK MÓDJA: - személyes kapcsolattartás, amely történhet a Családsegítő Szolgálat helységében, vagy a kliens lakásán, - telefon, - írásban: a klienssel kapcsolatos megállapodásról dokumentáció készül, melynek egy példányát megkapja a szolgáltatást igénybevevő - a rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel háromhavonta, személyes találkozás az együttműködési megállapodás értelmében, a Családsegítő Szolgálat helységében - a kliensek mindennapi életviteli problémáikkal, hivatalos ügyek intézésével kapcsolatos problémáik esetén személyesen keresik meg a Családsegítő Szolgálat családgondozóját, - a család életvitelével kapcsolatos problémák, valamint krízishelyzet kialakulása esetén, jelzés érkezte után a családgondozó, otthonában keresi fel a családot, BESZÁMOLÓ ÉVBEN SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGBEN VÉGZETT GYERMEKJÓLÉTI FELADATOKRÓL GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS CÉLJA: A szolgáltató tevékenység célja a gyermekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítása. Meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. FELADATA: A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében: folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét. Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. Felkérésre környezettanulmányt készít. Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket. A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS ELEMEK, TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA: A gyermek testi, lelki, egészségének, családban történő nevelésnek elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezése. Jelzőrendszer működtetése: A gyermekjóléti szolgáltatás kezdeményezi, szervezi, összehangolja a jelzőrendszer tagjait (iskola, óvoda, házi orvos, védőnő, családsegítő szolgálat, rendőrség, ügyészség, bíróság, társadalmi szervezetek) Gyvt ban meghatározott személyeket, szerveket és felhívja jelzési kötelezettségük írásban történő teljesítésére, krízis helyzetben utólagosan. 6

7 Ezek a személyek, szolgáltatók, intézmények és szolgáltatók a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszűntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni, és egymást kölcsönösen tájékoztatni. Minden szakterületnek a saját kompetenciája szerint kell meghatározni a feladatait. A szolgáltatás és a jelzőrendszer kapcsolat rendszere: Esetmegbeszélés: - lehetőség szerint a családot és családdal foglalkozó szakembert is bevonva, - az esetmegbeszélés összehívása a probléma jellegétől és a veszélyeztetettség mértékétől függ. Esetkonferencia: - egy adott család ügyében való megbeszélés, Szakmaközi megbeszélés: - évente legalább hat alkalommal, előre meghatározott témakörben Tanácskozás: - minden év március 31-ig - átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését, - áttekintik a gyermekjóléti szolgáltatás működését, és javaslatot tesznek a hatékonyabb működés érdekében, A fogadó napokon a családgondozó ügyeleti forgalmi naplót vezet, továbbá vezeti a hozzáforduló vagy irányított gyermekekről törzskönyvet, adatlapot (adatlapok, kérdőívek), amelyben rögzíti megfigyeléseit, látogatásait, tapasztalatait. A gyermekekkel, családokkal folytatott beszélgetések tartalmát, kapcsolódó személyek, intézmények véleményét írásban rögzíti az együttműködést, megállapodást. A gyerekekkel és a családdal közösen kidolgozott probléma megoldás menetét. Az egyéni esetvezetés az un. MACIS gyermekeink védelmében elnevezésű adatlapon történik. A családgondozó gondozási tervet és helyzetértékelést készít. A családgondozási folyamatban hat hónaponként összegzést kell készíteni a gondozási folyamatról. Hatósági intézkedés alapján van biztosítva a gyermekjóléti szolgáltatás akkor a családgondozó 15 napon belül gondozási, nevelési tervet készít, meghatározott időre a szülő, a gyermek, az érintett személyek és szükség esetén szakemberek bevonásával. Az igénybevétel módja - önkéntesen - észlelő- és jelzőrendszeren keresztül - együttműködésre kötelezett INTÉZMÉNYEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDJAI: Önkormányzat jegyzője Társközségek önkormányzatai Gyámügyi előadó Városi Gyámhivatal Tanácsadó TGYSZ Pártfogó Szolgálat Jelzőrendszer tagjai Gyermekjólét Nevelési tanácsadó Óvoda Általános Iskola Védőnői Szolgálat Házi orvos Megyei Módszertani Központ Rendőrség Ügyészség Bíróság 7

8 ELLÁTOTTAK KÖRE: év közötti krízishelyzetben lévő gyermekek és családjuk (saját otthonukban nevelkednek) - ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek és családjuk - átmeneti nevelésben lévő gyermekek és családjuk - tartósan nevelésbe vett gyermekekkel és családjukkal kapcsolattartás - helyettes szülőnél elhelyezett gyermek és a család, valamint a vérszerinti család - nevelőszülőknél, illetve hivatásos nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek, illetve a vérszerinti család - gyermekotthonból, illetve nevelőszülőtől a vérszerinti szülőhöz visszakerült gyermek utógondozása A családgondozó a gondozás megkezdésekor rögzíti a gyermek és szülője (törvényes képviselője) személyi adatait, továbbá helyzetértékelést készít. A családgondozó személyes segítő kapcsolat keretében támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége kedvező irányú fejlődésében, segíti a szülőket a gyermekgondozásban, ellátásnak megszervezésében, a családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében, illetve kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a szülők és más hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást. A családgondozást tervezett módon, határidő megállapításával kell teljesíteni. Az igénybevétel anyagi feltételei: - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény által előírt kötelező feladatok és szolgáltatások ingyenesek. 8

9 Szuhakálló statisztika Alapellátás 17fő 16fő Védelembe vétel - fő 1fő Átmeneti nevelés 11fő 12fő Utógondozás - fő - fő Pártfogói felügyelet alatt - fő - fő álló Családba fogadás miatt - fő - fő nyilvántartott Összesen: 28 fő 29 fő Az adatok a 2009 I félév és 2009 II. félévadatait dolgozzák fel. Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt problémák típusa szerint A gyermekjóléti szolgálat éves forgalma: 292 Szolgáltató tevékenység megnevezése Kezelt problémák száma 2009 I. félévben 2009 II. félévben Anyagi, megélhetési Gyermeknevelési 4 7 Gyermekintézménybe való beilleszkedési - - nehézség Magatartászavar, teljesítményzavar - - Családi konfliktus 6 4 Szülők, család életvitele Szülői elhanyagolás Családon belüli bántalmazás - - Fogyatékosság, retardáció - - Szenvedélybetegségek - - Összesen

10 Esetkezelés jellege Száma 2009 I. félévben 2009 II. fékévben Információnyújtás Tanácsadás Segítőbeszélgetés 43 9 Ügyintézés Családlátogatás Közvetítés más szolgáltatásba - - Átmeneti nevelés felülvizsgálata 2 1 Védelembe vétel - - Elhelyezési értekezlet - - Esetkonferencia 13 - Összesen Érkezett jelzések Száma 2009 I. félévben 2009 II. félévben Védőnői jelzés 16 - Személyes gondoskodást nyújtó szoc.szolg. - 1 Közoktatási intézmény 23 - Rendőrség - - Önkormányzat - - Állampolgár - 1 Összesen 39 2 Az ellátottaink körében a fő problémát a személyi higiénia hiánya és a tetvesség okozza. Az iskolai hiányzások túlnyomó része is ezen oknak köszönhető. Az ellátásban vett családokkal, heti rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot. A családok együttműködők a szolgálattal. A jelzőrendszer tagjai hatásosan dolgoznak együtt. Rendszeresen kapcsolatot tartunk az intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel, az egészségügyi szolgáltatókkal és az önkormányzattal. A 2009-es év II. félévében egy új gyermek került kapcsolatban szolgálatunkkal, aki szülői elhanyagolás és betegsége miatt átmeneti nevelésbe került. Összegzés: Ez évben is volt ellenőrzés az intézménynél a működést engedélyező szerv és a Módszertani központ végzett ellenőrzést. Álljon itt szakmai megállapításuk, hisz fentebb említettem a rendkívüli hátrányos helyzet milyen terheket ró a szolgálatra. Szakmai vélemény A Sajókaza Község Önkormányzat által fenntartott Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézménynél a családsegítés szolgáltatás esetében lefolytatott szakmai és működési ellenőrzésről. 10

11 A családsegítés szolgáltatása jó szakmai színvonalon működik, melyben a napi munka szervezetten történik. A családgondozást, az esetek dokumentálását a jogszabályi előírásoknak megfelelően, szakmai és etikai normák betartásával végzik. A rendszeres szociális segélyezettekkel folytatott munka alapjait jól lefektették, annak rendszerét kellőképpen kiépítették. A csoportos szociális munka bevezetését tervezik a közeljövőben, amit módszertani ajánlásként is támogatunk. Fontos pozitívuma az intézménynek még a jó szakmai kapcsolati hálója. A szakmai ellenőrzés során együttműködő vezetői és munkatársi hozzáállással találkoztunk. A rendkívül hátrányos településeken való nehéz munka ellenére nagyon jó színvonalú szakmai munkát tapasztaltunk. A törvényi megfelelés alapján elkészített évi beszámoló bemutatja tevékenységeink, feladataink és rendelkezésre álló feltételeink meglétét és hiányosságait. A szociális ellátási formák sokrétűek, a mikrotérség bővülésével az alapszolgáltatásaink területe tovább nőtt. A tárgyi és személyi feltételek tekintetében a feladatellátáshoz szükséges feltételek évben javultak azonban a házi segítségnyújtás szakfeladat tekintetében ideiglenes a működési engedély. Intézményünkben évről évre nő az ellenőrzések (MÁK, FSZH, intézmény működését ellenőrző hatóság, szociális és gyámhivatal, módszertani központok) a különböző jelentési kötelezettségek száma. A folyamatos jogszabályi változások és kontrollvizsgálatok az elmúlt évben időnként már- már veszélyeztették a tényleges szakmai munkát. A Kazincbarcikaii Többcélú Kistérségi Társulás megalakulása óta, a szociális intézményi ellátás területén lényeges átalakítások történtek (intézményi társulás stb.) Mindezek egy innovációs folyamat jelei. A fejlesztési irányok a megkezdett megújulási folyamat folytatásának lehetőségéről is szólnak, azonban nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a szociális szolgáltatásokat szabályozó törvény módosítása, újra fogalmazása nagyban befolyásolhatja a fejlesztési irányokat. Folyamatos tervezésre van szükség a célok és az eszközök változó körülményekhez való igazításában. Ebben a folyamatban kulcsfontosságú az ellátásokban résztvevők, az ellátásban dolgozók, a döntéshozók felelőssége. Kérem Önöket a Sajókaza mikrokörzeti beszámoló megvitatására, majd annak elfogadására. Tisztelettel : Juhász Lászlóné intézményvezető 11

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTIS HÍRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 4. szám. Tartalom

GYERMEKJÓLÉTIS HÍRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 4. szám. Tartalom Tartalom KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A BEFOGADÓ OTTHON ÉS A SOMOGY MEGYEI GYERMEKOTTHONOK GYAKORLATÁRÓL VALAMINT AZ ALAPELLÁTÁSSAL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL... 3 GYERMEKJÓLÉT ELJÁRÁSI MODELLJE AZ IDEIGLENES

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben Monostorapáti Önkormányzat 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel./fax: 87/435-055, e-mail: mapatik@hu.inter.net SZAKMAI PROGRAM Kistérségi közlekedési szolgáltatások Monostorapáti községben 2 I. A SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben