Szeretettel élni az igazságban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeretettel élni az igazságban"

Átírás

1 Szeretettel élni az igazságban (Az enciklika egy üzletember szemével) Héjj Tibor elıadása és bemutatkozása A gödöllıi Szentháromság templom közösségének Budapest, február 16.

2 Múlt év nyarán adta ki XVI. Benedek pápa a Caritas in veritate (Szeretet az igazságban) enciklikát, mely mindannyiunkhoz szól Legtöbbünk nem szokott enciklikákat olvasgatni, hiszen úgy gondoljuk, hogy az a papok dolga. Pedig mindannyiunkhoz szól, így szól a címzés is: A püspököknek,. A Krisztushívı laikusoknak és minden jóakaratú embernek Magamat az enciklika mentén szeretném bemutatni, így talán érdekesebb és hitelesebb is lesz Tehát Tehát magamon szeretném illusztrálni, hogy hogy mindez mindez megélhetı 2

3 Az enciklika az élet minden területérıl szól, de mindezeket egy bizonyos szemlélet szerint, és azok kölcsönhatásában vizsgálja A témaválasztás is ezt mutatja, hiszen amirıl szó van benne az a Társadalom (család, közösség, állam, globális és helyi szervezetek és politika) Gazdaság (vállalkozás, (világ)piac, menedzsment, HR, profit, adózás, jogi formák, globalizáció, stakeholder teória, szakszervezet, turizmus) Technika (mőszaki technológia, biotechnológia, környezetvédelem, stb.) Ember (antropológiailag, teológiailag, szociológiailag, pszichológiailag, etikailag) Tanulmányok Magamról is különbözı dimenziók mentén szeretnék beszélni Karrier Társadalmi felelısség Család 3

4 Az enciklika olvasásakor jól érezhetı, hogy sok szakember dolgozott rajta, de mégsem tudományos mő akar lenni Személyesen ismervén néhány közremőködıt tudom, hogy két évig folyt az enciklika kidolgozása, miközben éppen ezalatt történt megannyi változás a világban élén a mindenfajta és ki tudja milyen fajta válsággal. Benedek pápa regnálása alatt ez a 3. enciklika ami összeköti ıket, hogy elvont és specifikus fogalmak és részletek helyett mindegyik rólunk és a szeretetrıl szól Megközelítése globális, olyan szempontból is, hogy a gyakran ismételt kifejezés, hogy minden ember és a teljes ember fejlıdése a tárgya Én pedig bár szakember vagyok, most ennek ember oldalát készülök bemutatni 1. Tudatosítani akarom magamban, hogy elsısorban ember vagyok sem nem több, sem nem kevesebb 2. Bár nem mindig így sikerül, de Jézust követı ember szeretnék lenni keresztény, az élet minden területén 3. Csak ezután jönnek a szakmai és egyéb aspektusok nem könnyő, de így érdemes 4

5 Az enciklika végülis egy életszerő válasz korunk kihívásaira mely entrópikus válság A Katolikus Egyház nem kívülállóan tekint minderre, hanem mint felelıs szervezet, mely az emberek javát akaró hit felelısséghordozója. A mindennapjaink, gondolataink, szavaink, tetteink, kapcsolataink keresztény értékrendhez igazodó, igazi emberi méltósággal való megélhetıségének segítésére. A pápai szakértık szemében a mostani válság-szett nem dialektikus (= egy belsı, feloldható ellentmondás krízise), hanem entrópikus, azaz rendszerszintő válság van, az eddigi rendszer értelme kérdıjelezıdött meg és nem önmagában rejti a megoldást! Én is megéltem életem során a klasszikus válságokat az addigi életet megkérdıjelezı kamaszkori megbillenéstıl a házasságbeli válságosnak megélt szakaszokon át a munkahely-váltással kapcsolatos krízisekig és mindig azt tapasztaltam meg, hogy ezekbıl önmagam által nem tudok értékesebbként kijönni, mint ahogy bementem, - de hittel igen! (Példák ) A válság válságtehát lehetıségekkel teli teli lehetıség is is a a pozitív pozitív változásra! 5

6 Az enciklika a jövıre teszi a hangsúlyt és azt fejti ki, hogy a remény alapja a szeretet-igazság-fejlıdés hármasa Fejlıdés Fejlıdés??!! Remény Szeretet? Igazság Szeretet! Igazság Érdemes tisztázni, hogy hogy mit mit értünk értünk a fenti fenti fogalmak alatt, alatt, mert mert nem nem egyértelmő! 6

7 Isten a szeretet (1 Jn. 4:8) és Jézus az út, az igazság és az élet (Jn. 14:6), és ık szentháromságos egységet alkotnak A szeretet jelenti az Istennel és az embertárssal való személyes viszony valódi tartalmát (2) Aki szeretettel van mások iránt, az mindenek elıtt igazságos velük szemben. Hiszen: Nem tudok a másiknak a magaméból ajándékozni, ha elıbb nem adtam meg neki azt, ami jár neki (6) Az igazság ugyanis dia-logoszt, dialógust teremtı logosz, azaz megosztás (communication) és közösség (communion) (4) a szeretet megköveteli az igazságosságot másfelıl viszont felülmúlja... és teljessé teszi azt az ajándékozás (giving) és a megbocsátás (forgiving) logikájában (6) Nekem is a szeretet mint Isten felismerése adta a nagy lökést a hitem felnıtt megalapozásában Személyes családi példák révén (nagymamám) megtapasztalva a szeretetet Lelkiségi mozgalmak révén, megélve a szeretetben élést, Jézust magunk között (Fiatalként a Bokor mozgalom, majd az elmúlt 25 évben a Fokoláre Mozgalom, melynek önkéntese vagyok) itt lehet a communion -t igazán megélni! 7

8 Ha hisszük, hogy Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára (1Móz 1:26 ) teremtette, akkor adja magát, hogy a szeretet az igazságban minden ember és az egész emberiség valódi fejlıdésének legfıbb hajtóereje (1) a mindenre kiterjedı emberi fejlıdés (integral human development) elsısorban hivatás, amely éppen ezért a felelısség szabad és szolidáris vállalását jelenti (11) Tehát: ne mástól várjuk a fejlıdést ugyanakkor ne csak magunkra gondoljunk! Nekünk az ember a fontos: minden ember és minden embercsoport, el egészen a teljes emberiségig és átfogva azt. nem lehet valóságos a fejlıdés, ha nem az egész ember és minden ember fejlıdése (18) Tehát: az embert a teljes valójában látva (nemcsak, mint kolléga, férj, szomszéd, ügyfél, mővész, ellenır ) ÉS az egész világban gondolkodva, istenien globális megközelítéssel! az egész Egyháznak teljes létében és cselekvésében, amikor hirdeti és terjeszti a hitet, amikor szeretetben cselekszik, az a célja, hogy az ember sokoldalú fejlıdését segítse elı. (11) Márpedig: az egyház mi mind vagyunk, tehát mindez a mi dolgunk is! Tehát nemcsak magunkért vagyunk felelısek! mindenki felelısséget visel mindenkiért (38) Tehát: nem majd mások, majd az állam, majd az egyház 8

9 Rendszeresen megkérdezem magamtól, hogy fejlıdtem-e egész emberként, és segítettem-e másokat ebben?! A fizikai, biológiai, anyagi szinten is? pl. Egészség, sport a kor haladtával még fontosabb odafigyelni rá Szellemi szinten is? valódi szellemi fejlıdést értve alatta szakmai szempontból is (eredetileg villamosmérnök vagyok, szakmérnökit is végeztem, menedzseri diplomámat az USA-ban szereztem), Kultúra szempontjából is: a könyvek, zene és a színház fontos nekem Szórakozás igen, de pl. 25 éve (mióta gyerekeink vannak) nem nézünk TV-t Lelkileg is? ilyen irányú olvasmányok (pl. H. Boulad SJ), imaélet, lelkigyakorlat, egyházközségi és közösségi események, személyes szeretet megélése pl. keresı, vívódó fiatalok felé 9

10 Így jutunk el a reményhez, mely közjó-alapú fejlıdés A remény az elsı hely a lelkünkben, mert Isten bennünk való jelenlétének és velünk kapcsolatos várakozásának jele. (34) Tehát: Elvileg a remény a jövıben éléshez kapcsolódik, de ha engedjük magunknak hinni, hogy az isteni Szeretet bennünk él, akkor a jelen pillanat és a jövıre alapozott remény harmóniába kerül Ne keverjük össze a reményt a vággyal! A vágy nem nyugszik biztos alapokon, inkább érzelmeken. A remény csak azért nem tudás, mert a jövıben bizonyosodik be, de mi tudjuk, nemcsak érezzük. Tehát: A Szeretet remény és nem vágy! A közjó akarása és az érte való munkálkodás az igazság és a szeretet követelménye (7) Tehát: akkor van remény arra, hogy mindenkinek jó lesz, ha nem mindenki a maga javát keresi, hanem a közjó -t! Ebben én is benne vagyok tehát nem jobban kell szeretni a felebarátot, mint magamat, csak annyira, mint magamat Lelki ember számára a saját életöröm megvalósulásának a része a másik ember életöröme! Nincs teljes körő fejlıdés és egyetemes közjó olyan személyek nélkül, akik a lelki és erkölcsi javakat a lélek és a test egységében szemlélik (76) Tehát: mi vagyunk a remény letéteményesei, felelısei, ne másoktól várjuk a reményteljes jövıt! És És mit mit jelent jelent nekem nekem személyesen a a remény remény és és közjó? közjó? 10

11 Vinnünk kell a jóhírt éspedig manapság különösen fontos, hogy ez kézzel fogható gyakorlati formában is megtestesüljön A civil tevékenységet láttam a magam a számára, mint a szeretet kiárasztásának gyakorlati módját: Egy évvel a rendszerváltás után alapítottam meg az alapítványomat, mely sérültek és rokkantak számára tesz lehetıvé rehabilitációt. Speciális üdülı építése, melyben az elmúlt több mint 10 év alatt több mint ilyen személy kapott lehetıséget egyhetes üdülésre (Gánt-Bányatelep) A for-profit módszerek alkalmazása non-profit körülmények között, nonprofit alapítványi adománygyőjtı és adomány-elosztó funkcióval. A Maholnap Alapítvány elnöke vagyok, több mint 250 ilyen projektünk volt. (Talán van, aki ismeri az évek óta futó Könyvtámasz programunkat) Fontosnak tartom a családot. Ezért segítem évek óta a Nagycsaládosok Országos Egyesületét és vállaltam el a kuratóriumi tagságot az általa létrehozott Otthon segítünk alapítványban, melyben a feleségem egyúttal szinte fıállásban dolgozik önkéntes szervezıként 11

12 Nagy kísértés, hogy (kizárólag) a gazdaságtól és a technológiától várjuk a boldogabb életet a csupán gazdasági és technológiai szempontú fejlıdés nem elégséges (23) Tehát: sem a gazdaság, sem a tudomány nem pártatlan, ne is akarjon az lenni, hanem legyen felvállaltan szeretet-alapú! a globalizáció sem nem jó, sem nem rossz eleve. Azzá lesz, amivé az emberek teszik. Nem áldozatainak, hanem szereplıinek kell lennünk, az értelem világosságával elıre haladva, a szeretet és az igazság által vezérelve. (42) Számomra különösen nagy és folyamatos kísértés volt ez, hiszen sokat dolgoztam multis környezetben Az egyik legnevesebb nemzetközi stratégiai tanácsadó cégnél dolgoztam, néhány évig Németországban is de igyekeztem nem hagyni magamat bedarálni (pl. 60%-os munkaszerzıdés) majd a konkurenciájánál lettem nemzetközi elnökhelyettes. Természetesen az ügyfelek is elsısorban multik voltak, azaz profik, de hajlammal az arc-nélküliségre. Itt kellett térítenem és bármilyen meglepı, lehetett is! 12

13 A testvériség és a reciprocitás újonnan behozott alap-pillérek, melyek a családból eredeztethetıek Az egyre erıteljesebben globalizálódó társadalom egymás szomszédaivá tesz minket, de nem tesz egymás testvérévé. (19) Ne feledjük: A francia forradalom is feltalálta a szabadság-egyenlıségtestvériséget. De elakadt pedig ha visszafelé indulnánk, akkor az eddig elmaradt testvériség viszont magába foglalná a szabadságot és az egyenlıséget is! De akar(hat)ták-e egymást testvérnek tekinteni az emberek akkor, ha nem az egy közös Atya gyermekeinek tekintik magukat és egymást?! Nincs tartós (szeretet, testvériség és) fejlıdés kölcsönösség (reciprocitás) nélkül! A család szerepe az én életemben is meghatározó volt és az is maradt Boldog családból származom és örülök, hogy négy testvéremmel a mai napig szoros az összetartozás és még hálásabb vagyok Istennek (meg a közösségnek) azért, hogy idén 30 éves házasok leszünk, és 4 szuper gyerekünk van (nem igaz, hogy kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond, hiszen már 2m-esek és mégis boldogan élünk!...) 13

14 Az üzletembereknek a gazdasággal kapcsolatos paradigmaváltási felhívás szól igazán A piac az úgynevezett kölcsönös igazság alapelveinek alanya, mert ez a fajta igazságosság az egyenlı felek közötti adás- és kapás-viszonyt szabályozza. A piac a szolidaritás és a kölcsönös bizalom belsı formái nélkül nem képes teljességgel betölteni gazdasági szerepét. (35) Tehát: piac, egyenlıség, szolidaritás és bizalom lehetséges és szükséges összehangolni ezek integráltságát! Szükséges mind a szakmai alkalmasság, mind a morális következetesség. Ha a technika abszolutizálása válik elfogadottá, ez a célok és az eszközök összezavarodásához vezet (71) Tehát: a professzionalizmus, a technika alkalmazása legyen harmóniában az erkölccsel! Saját cégeimben is ezt próbálom megvalósítani: A legfontosabb cégem egy stratégiai tanácsadó cég ( Proactive Management Consulting Kft. ), ahol sokféle formában valósítjuk meg a piaciság és emberség harmóniáját: Teljes bizalommal egymás iránt (pl. nekem nincs aláírása jogom az utalásokhoz, aki egyszemélyi felelıséggel csinálja, azt nem kell ellenırizgetnem Átlátható, transzparens mőködés, amennyire lehet, demokratikus alapokon GYES-en levı kismamát kérésére távmunkában foglalkoztatva 14

15 A gazdaságbeli emberek érezzék a felelısségüket a rászorulókat illetıen! Az egy országon belüli és az országok közötti társadalmi egyenlıtlenség szisztematikus növelése, azaz a relatív szegénység tartós növekedése nem csak a gazdaság összefüggı rendszerét erodálja, veszélyeztetve ezzel a demokráciát, de a társadalmi tıke, vagyis a mai polgári együttéléshez múlhatatlanul szükséges, bizalmon, megbízhatóságon, a szabályok tiszteletben tartásán alapuló kapcsolatok folyamatos lepusztulása miatt negatív hatással van a gazdaság szintjére (32) Következésképpen minden gazdasági döntés erkölcsi jellegő következményekkel jár. (37) Tehát: álljon a gazdaság, üzlet (is) erkölcsi alapokon! Ez a kör összekapcsolja a magán- és a közösségi gazdálkodás szféráját, nem zárja ki a nyereséget, azt azonban humán- és társadalmi célok megvalósításának eszközeként szemléli (46) Én ezt a hozzáállást már 1991 óta ismerem a Fokoláre-ból Ki-ki a maga módján készült az ezredfordulóra Én egy non-profit közhasznú vállalkozást indítottam el, mely hátrányos helyzetőeknek és megváltozott munkaképességőeknek ad munkát, éspedig integrálva ıket a normál dolgozókkal. Részben ennek a cégnek a dolgozói (kb. 40 fı), részben pedig munkahelyeket találva nekik (évi kb. 50 fı) 15

16 Összefoglalva az enciklikát: Szemléletet ad, amivel nézve látunk is, onnantól már csak egy lépés, hogy tegyünk is Amit az enciklika révén kapunk, az egy rendszer megismerése, szemlélete, melyet alkalmazhatunk az élet(ünk) minden területén. Beszél az államról, politikáról, környezetvédelemrıl, bio-etikáról, stb. is ki-ki keresse meg a maga területét és kezdjen el tevékenykedni, ebben a szellemben! A természet a szeretet és az igazság tervének kifejezıdése. nyitottnak kell lennünk arra a nemzedékek közötti szolidaritásra és igazságosságra (48) Ezekbıl a gondolatokból és innen eredeztetve vezeti le a környezetvédelem fontosságát. És ne hagyjuk magunkat becsapni: Amikor egy állam egyenesen erılteti a gyakorlati ateizmus formáit, azzal megfosztja polgárait erkölcsi és lelki erejüktıl, amely pedig múlhatatlanul szükséges a sokoldalú emberi fejlıdéshez (29) Ez mind létfontosságú ahhoz, hogy a kıszív hússzívvé változzon (Ez. 36,26), hogy így a földön az élet istenivé, és ezáltal emberhez méltóvá tehetı legyen (79) Remélem, sikerült sikerült kedvet kedvet csinálnom az az enciklika elolvasásához az az abban abban való való elmélyüléshez és és a a megéléséhez is! is! 16

17 Magamat is összefoglalva: eddigi életem lényege egyetlen diába sőríthetı és alapját a keresztény értékrend határozta meg MBA Tanulmányok Country menedzser PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING Tulajdonos-ügyvezetı Villamosmérnök/Szakmérnök Karrier Mőszertechnika Alapító elnökhelyettes Nemzetközi elnökhelyettes Társadalmi felelısség Család Héjj Tibor Judit Kuratórium tagja Rita Balázs Kristóf Dávid Alapító Alapító Kuratórium elnöke 17

18 Köszönöm a figyelmet, (ilyen) reményteljes jövıt! Tel.: Fax: Mobil: PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING Az elıadásban található információk csupán általános tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául a tanácsadójával való elızetes konzultáció nélkül. Ha bármilyen kérdése merül fel az elıadásban tárgyalt témával kapcsolatban, készséggel állunk szíves rendelkezésére. 18

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER

GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1 Tavasz) GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER A TANULMÁNY VÁZLATA 1. Milyen szempontból foglalkozik a gazdasággal

Részletesebben

Jenei György Kuti Éva. A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái *

Jenei György Kuti Éva. A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái * Jenei György Kuti Éva A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek problémái * TM 64. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben

Olvasás közben. Pintér Róbert: A finn csoda titka. Finnország mint a castellsi elmélet próbája

Olvasás közben. Pintér Róbert: A finn csoda titka. Finnország mint a castellsi elmélet próbája Olvasás közben Pintér Róbert: A finn csoda titka Castells, Manuel Himanen, Pekka (2002): The Information Society and the Welfare State The Finnish Model (Oxford University Press, Sitra s Publication Series

Részletesebben

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL

TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL TEKE ANDRÁS AZ INTEGRÁLT INTÉZMÉNYI ÉS TEVÉKENYSÉGI MŐKÖDÉS KOMPLEX MEGKÖZELÍTÉSE A VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS OLDALÁRÓL Az egyre összetettebb, integrált, gyors és hatékony megoldást követelı biztonsági, rendészeti/rendvédelmi

Részletesebben

A társadalmi tőke hazai fejlesztésére vonatkozó politikák áttekintése

A társadalmi tőke hazai fejlesztésére vonatkozó politikák áttekintése A társadalmi tőke hazai fejlesztésére vonatkozó politikák áttekintése Keller Tamás, Sík Endre, Szivós Péter és Tóth István György (TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.) Készült az Országgyűlés Hivatala

Részletesebben

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Témák: bizalom, dogmatika, egyház, elosztás, enciklika, erkölcs, etika,

Részletesebben

Fenntarthatóság és társadalmi igazságosság

Fenntarthatóság és társadalmi igazságosság Fenntarthatóság és társadalmi igazságosság BARTUS GÁBOR Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék, Stoczek u. 2., Budapest 1111 bartus@eik.bme.hu Afenntartható fejlődés

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról

Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról Multiprofesszionális képzés 4. modul Kommunikációs készség és útmutató az áldozatok megfelelı támogatásáról 4. Modul: Idıkeret: 3-4 óra A 4. modul tartalma: 1. téma: Kommunikációs készségek 2. téma: Útmutató

Részletesebben

Civil szervezetek és közösségek

Civil szervezetek és közösségek Civil szervezetek és közösségek Készítette a Háló Egyesület Közösségi Műhelye I. Társadalmi bevonás társadalmi aktivitás közösségfejlesztés partnerségek A civil lakosságnak az Európai Unióban is csak egy

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz Szabad akarat és eutanázia Jelige: Heszperosz Tartalom Bevezetés 2 1. Szabad akarat a. A szabad akarat, a szabadság fogalma 4 b. Akaratlagos cselekvés Arisztotelész alapján 4 c. Sartre és Descartes szabadsága

Részletesebben

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl

2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl 2008 az Ifjúság Éve a MEOSZ-ban Összefoglaló a MEOSZ és a tagegyesületeinek ifjúsági tevékenységérıl Összeállította: Uszanov Natasa és Dzjadiga Nelli 2009 Bemutatkozás. Kik vagyunk? 1.) Bemutatkozás. Kik

Részletesebben

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN

JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN JÖVİELMÉLETEK 18. Nováky Erzsébet A PARTICIPATÍV MÓDSZEREK AZ INTERAKTÍV JÖVİKUTATÁSBAN BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM JÖVİKUTATÁS TANSZÉK Budapest 2011 JÖVİELMÉLETEK SOROZAT Sorozatszerkesztı: Hideg Éva Hideg

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013)

Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) Sárospatak város komplex városfejlesztési stratégiája és operatív programja (2007-2013) II. kötet Készítette: Stratégiakutató Intézet Projektvezetı: Varga Csaba Generál szerkesztı: Koncz Gábor Helyzetkép

Részletesebben

GYAKORLATI KATEKETIKA

GYAKORLATI KATEKETIKA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA GYAKORLATI KATEKETIKA BUZA ILONA A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése

Részletesebben

Az új keresztény társadalom igénye és esélye Magyarországon: Mit tehet a keresztény ember?

Az új keresztény társadalom igénye és esélye Magyarországon: Mit tehet a keresztény ember? BARABÁS ÉVA Az új keresztény társadalom igénye és esélye Magyarországon: Mit tehet a keresztény ember? Manapság több vallásszociológus is a keresztény társadalom végéről, vagy keresztény paradigmaváltásról

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Haszon-Hegedüs Eszter 2011

SZAKDOLGOZAT Haszon-Hegedüs Eszter 2011 SZAKDOLGOZAT Haszon-Hegedüs Eszter 2011 BUDAPESTI GAZGASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR MARKETING MESTER SZAK LEVELEZİ TAGOZAT MIRE JÓ A CSR? VÁLLALATI FELELİSSÉGVÁLLALÁS A HAZAI TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓK

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai

Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai Az egészséges társadalomfejlıdés indikátorai a GDP-n túl a Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosi Hivatala 2010. Bevezetı Jó indikátorrendszer nélkül a társadalom nem tudja, hogy merre tart. Ennél talán

Részletesebben

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról Felelõs szerkesztõ: Jávor Benedek 2004 Budapest 1 A kötet megjelenését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben