Együttélés a természettel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttélés a természettel"

Átírás

1 TÁMOP / Csepreg város közoktatásának megújítása Együttélés a természettel Alcím: A környezettudatos magatartás kialakításának programja (ÖNÁLLÓ INNOVÁCIÓ) Készítette: Haizler Ákosné Kóbor Balázsné Pirosné Maróthi Gabriella Rabiné Horváth Nóra 1

2 Bevezetı Valamennyien a Föld részei vagyunk és a Föld a részünk /Seattle/ A szülıföld a Földnek az a darabja, ahol bölcsınk ringott, ahová mindig visszavágyunk, amelyrıl - ha távol vagyunk tıle álmodunk, amelyhez tehát ezernyi szállal érzelmileg kötıdünk. Napjaink aktuális problémája Földünk szennyezettsége és környezeti állapota, amely szükségessé teszi a környezetért felelıs életvitel elısegítését, a környezettudatos magatartás kialakítását. Fontos feladatunk, hogy óvjuk, védjük, szépítsük életterünket. Ezért óvodás gyermekeinket tudatosan úgy neveljük, hogy eszükkel értsék, szívükkel érezzék ennek fontosságát. A környezet harmóniája ugyanis közvetlen tapasztalással fedezhetı fel, élhetı át ismerhetı meg. Az utánzásos tanulás során elsajátítják a környezetkímélı és környezetvédı magatartást, amely beépül személyiségükbe. Az óvodás gyermek életkori sajátosságaira alapozva kíváncsiság, tevékenységvágy, utánzás, érzelem, játék- választjuk meg környezeti nevelési feladatainkat. A közvetlen tapasztalatszerzést meghatározzák a helyi adottságaink, lehetıségeink. Bízunk abban, hogy a közös tevékenységek során átélt élmények elmélyítik és megalapozzák, hogy gyermekeink környezetüket tisztelı felnıttekké váljanak. Törekedünk arra, hogy óvodásaink ezen értékek közvetítıi legyenek a család számára. Munkánk eredményessége érdekében számítunk a szülık támogató hozzáállására. Az óvodás gyermek erıs érzelmi kötıdése segít bennünket abban, hogy személyes példánkkal közvetíthessük, átadhassuk a fontos természeti és társadalmi értékeket. Olyan szokás és viselkedésformák elmélyítését segítjük elı, amelyek összhangban vannak a természetbarát életmóddal. Nevelımunkánkban törekednünk kell arra, hogy gyermekeinkben kialakuljon a szép, tiszta környezet iránti igény és a környezeti problémák iránti érzékenység. Építünk nyitottságukra és fogékonyságukra, hogy a természet szeretete maradandó értékként beépüljön személyiségükbe. A jó pedagógusokon múlik, hogy a gyermekek megszeressék a természetet és helyes megvilágításban lássák azt a sok nehézséget, amivel a világ küzd / Konrad Lorenz / 2

3 Elızmények Óvodánk a es nevelési évtıl vezette be a kompetencia alapú óvodai nevelést, melyet a helyi hagyományırzı programunkba beépítve valósítunk meg. Kiemelt feladatként vállalt innovációnk a környezettudatos magatartás kialakítása. Nevelési feladatainkat tudatosan úgy tervezzük meg, hogy ez a célkitőzés az óvodai élet mindennapjaiban megvalósuljon. A környezeti nevelés áthatja az óvodai nevelés egészét, jelen van a tevékenységi formák mindegyikében. A kompetencia alapú programcsomag a négy ıselemre építve Tőz, Víz, Föld, Levegı ajánl egy éves tervet, ami jól beilleszthetı az évszakokat követı tervezı munkánkba és hozzájárul nevelési feladataink megvalósításához. A természet varázsát ontja bıven. A főben, a virágban és a kıben. Ó nincs a földön oly silány anyag, Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; De nincs oly jó, melyben ne volna vész, Ha balga módra véle visszaélsz! /Shakespeare/ 3

4 PARÁZSLÁS A környezettudatos magatartás alakításának lehetıségei a TŐZ témakörben Szüretelés Tágabb környezetünk megismerésére ad lehetıséget a szılıhegyi kirándulás. A dombtetırıl megfigyelhetjük az elénk táruló táj szépségeit. / erdı, mezı, szántóföld, szılıskertek, tavak, forrás / Nagycsoportosaink bevonása a szüretelés és préselés folyamatába. A must, mint 100%-os gyümölcslé megkóstolása. Tőzrakás az óvoda udvarán Beszélgetés: a tőzzel kapcsolatos ismeretek, élmények. Közös elıkészületek, a megfelelı hely kiválasztása. A biztonságos tőzgyújtás-tőzoltás feltételeinek megteremtése, szabályának megbeszélése. Éghetı anyagok győjtése, szelektálása a környezetszennyezés figyelembe vételével. Közvetlenül átélt tapasztalatok megbeszélése. Barátunk vagy ellenségünk a tőz Beszélgetés a tőz hasznáról, miben segítheti az embert. A tőz ártó, romboló hatása a természetben, társadalmi környezetünkben. Az elektromos tőz veszélye. Elektromos készüléket csak felnıtt kezelhet! Takarékosságra nevelés / villanyhasználat / Látogatás a tőzoltóságra Az emberi felelıtlenség következményei környezetünkben. Levélsöprés, komposztálás Munka jellegő tevékenység keretében a lehullott falevelek összegereblyézése, komposztra helyezése. 4

5 CSOBOGÁS A környezettudatos magatartás alakításának lehetıségei a VÍZ témakörben Folyópart, tópart: pozitív, negatív tapasztalatszerzés Többszöri séta a Répce folyóhoz és a Halastóhoz, a víz állagának, szennyezettségének, vízállásának, halmazállapot változásainak megfigyelése. Mintavétel, vizsgálódás nagyítóval, megbeszélés. Hó, esıvíz, csapvíz összehasonlítása. A vízszennyezés csökkentésének lehetıségei, módjai. Vízi,vízparti növények,élılények Tapasztalatszerzés arról, hogy a vízben és a vízparton más növények és állatok élnek, mint az erdıben, réten. A vízben és a körülötte levı élılények védelmének, óvásának megbeszélése, életterük tiszteletben tartása. Éltetı elemünk a víz A víz fontosságának tudatosítása az élılények szempontjából. A víz felhasználása mindennapi életünkben, a víz haszna. A takarékos vízhasználat szokásainak kialakítása. A vizek által okozott károk Folyók szabályozása Árvízkárok Madáretetés A téli idıszakban az udvarunkra látogató madarak folyamatos etetése, madárcsemege összeállítása. A téli madáretetés szabályai. Víz napja március 22. Kirándulás a közeli folyó és tópartra. Vízparti kincsek megfigyelése, keresése. 5

6 SUSOGÁS A környezettudatos magatartás kialakításának lehetıségei a LEVEGİ témakörben. Éltetı elemünk a levegı A levegı szerepének hangsúlyozása az élılények szempontjából. Levegıre minden élılénynek szüksége van, naponta többszöri szellıztetés, a levegı cserélıdésének biztosítása. A levegıben levı élılények, élettelen anyagok megláttatása, megtapasztalása. Séták alkalmával megfigyeljük, mit látunk a levegıben pl.: madártoll, pihe, falevél, ökörnyál, bóbita, juharfa ikerlependék termése. A természet által elengedett kincsek győjtése. A levegı tisztasága- szennyezıanyagok A levegı tisztaságának megóvására nevelés megalapozása. A levegıben levı oxigén az élet egyik alapfeltétele. Kirándulás alkalmával összehasonlítjuk, hogy az erdıben tiszta, friss a levegı, a belvárosban az autók, gyárak miatt szennyezettebb pl.: közlekedési eszközök, levegıbe kerülı égéstermékek szaga kellemetlen, beszennyezik a levegıt. Közvetlen tapasztalatszerzés a levegı szennyezettségérıl, a megelızés lehetıségeirıl (a dohányzás káros hatásai, környezetbarát embléma megismertetése a gyerekekkel) A növények szerepe a levegı tisztításában Tudatosítjuk a gyermekekben, hogy az erdı, a növények nemcsak széppé teszik környezetünket, hanem csökkentik a szél erejét, megszőrik a port, és létfontosságú oxigént termelnek, ezáltal tisztítják a levegıt. Kirándulás alkalmával az erdıben elvárható viselkedési szabályok megismertetése, gyakorlása. A természet iránti pozitív érzelmi viszony, és a természetvédelemre nevelés megalapozása. A légzı gyakorlatok jótékony hatásának megtapasztalása a friss levegın. A levegı mozgása, a levegı, mint energiaforrás A levegı mozgásának szerepe a levegı tisztításában, különbözı erısségő szelek megfigyelése megnevezése. Az energiatakarékosság fenntarthatóságára nevelés, a háztartási gépek elıírásaira vonatkozó szabályok betartása. Elektromos készüléket csak felnıtt kezelhet! (ventillátor, hajszárító, hısugárzó, légtisztító berendezések) Természetes energiaforrások felhasználása az ember életében (szélerımő). 6

7 Hideg- meleg levegı A hideg-meleg levegı közötti különbség felismertetése. A hımérsékletnek megfelelı öltözködés kialakítása, hımérı figyelése. Tapasztalatszerzés a meleg elleni védekezésrıl: folyadékbevitel, árnyékos helyek keresése, a Napon való tartózkodás korlátozása, idejének meghatározása (hıségriadó), napozókrém használata szülıi igény szerint, hősítı permet, vizes játékok, párolgás megfigyeltetése. Az ember szerepe a nıvények és állatok melegtıl való megóvásában (a növények locsolása a megfelelı napszakban, madáritató vízének cserélése). ÉLETFÁCSKA A környezettudatos magatartás alakításának lehetısége a FÖLD témakörében. A csodálatos természet A tavaszi természet változásának megfigyelése. Fényképen megörökítjük, és késıbb felidézzük a látottakat. Összehasonlítjuk a korábbi megfigyeléseinkkel. Közvetlen környezetünk tisztaságának megırzése. Növények védelme, fontosságuk Magokat csíráztatunk, ültetünk cserepekbe. Gondozzuk az elültetett növényeket, biztosítjuk növekedésükhöz a feltételeket. Kiskert létrehozását tervezzük, ahol a gyerekek lehetıséget kapnak az emberi beavatkozás következményeinek megfigyelésére, gyakorlására.(ültetés, öntözés, gyomlálás, termés leszedése.) Közvetlen tapasztalatszerzés a növényi élet keletkezésérıl, növekedésérıl, elpusztulásáról. Ébredezı rovar világ A gyermekek figyelmének ráirányítása a környezetünkben élı apró élılényeire, azok védelmére. (rovarok, bogarak, csigák, lepkék, pókok.) Testfelépítésük, külsı jellemzıik. Vizsgálódás nagyítós, tartályos bogárnézıkével. Beszélgetünk hasznosságukról, kártékonyságukról. Védekezés a rovarcsípés ellen. 7

8 Föld napja (április 22.) Szemét összegyőjtése az óvoda környékén. A szelektív hulladékgyőjtés fontosságának megalapozása. A használt elemek, palackok, mőanyag, üvegek, papír győjtése és elhelyezése a kijelölt tárolókba. Szülık bevonása az akciónkba. Takarékoskodjunk a papírral! Ismerkedés az újrahasznosítás fogalmával. Barkácsolás otthonról hozott hulladékból. Keressük a termékeken a környezetbarát emblémát. Madarak és fák napja (május 10.) Kirándulás a parkerdıbe. Megfelelı öltözet megbeszélése, kérése a szülıktıl. Kullancsok elleni védekezésre való felkészülés. Zöld szabály megbeszélése. Madárvárta megtekintése. Az erdı fáinak megnevezése. Kéregminta vétel. Játékos vetélkedık. Az óvoda udvarán madáritatókat helyezünk el a melegebb, szárazabb idıkben. Zöldségnap Az egészséges táplálkozás évszakonkénti lehetıségeinek kihasználása. Vásárlás a zöldségboltban. Zöldség saláta készítése. Esztétikus tálalása, ízlelése, elfogyasztása. Épített környezetünk A séták során megcsodáljuk lakóhelyünk építményeit, parkjait, szobrait, emlékmőveit. Megnézzük melyik szép és melyik szorul felújításra. Intézményeket (pl.: könyvtár, posta, falumúzeum, templom) látogatunk. Megbeszéljük rendeltetésüket,és az illendı viselkedés szabályait.figyelemmel kísérjük utcáink tisztaságát, virágosítását. A közlekedési szabályokat betartatjuk a gyerekkel. Közlekedési játékokat játszunk az óvodában. 8

9 Zárógondolatok A környezeti nevelés fontossága, személyiségformáló, szokásalakító szerepe ma már nem vitatható. Természeti, társadalmi, szükségletek hívták életre. A környezettudatos nevelés az óvodában alapozó jellegő, így meghatározó szerepe van a felnıtté cseperedı gyermek környezetkultúrájának kialakításában. Az óvónı feladata, hogy biztosítsa a gyermeknek a körülvevı világ megismerésében a közvetlen megfigyelést és tapasztalatszerzést, összefüggések megláttatását, sokszínő tevékenységen keresztül, amelynek alapja a játék. Kiemelt területünk a környezeti nevelésben a természet ünnepeihez, néphagyományaihoz kapcsolódó tevékenységeink, amelyek a tervezés alap pilléreit képezik. Néphagyományırzı óvoda lévén beépítjük a népi természeti megfigyeléseket, szokásokat, idıjárással kapcsolatos mondókákat, állathívogatókat, énekeket nevelési feladatainkba. A környezettudatos nevelés gyakorlati megvalósításához a szülık együtt mőködése, megnyerése nagyon fontos. Több közös programot szervezünk velük. Természeti és környezeti ismereteink folyamatos megújítására van szükségünk. Könyvállományunk bıvítését, megfelelı DVD-k beszerzését tervezzük. Kihasználjuk az IKT eszközök adta lehetıségeket. Felvesszük a kapcsolatot Zöld Óvoda címet elnyert intézményekkel, ahol módszertani, gyakorlati segítséget, útmutatót kaphatunk. A tömördi Madárvártára kirándulásokat tervezünk a nagycsoportosokkal. Intézmények, üzemek, erdészeti szakemberek segítségét is igénybe vesszük. Közös kell, hogy legyen bennünk a Föld élılényei iránti tisztelet, jóindulat kialakítása, tulajdonságainak folyamatos megfigyeltetése révén alaposabb megismerésük elısegítése. A Föld élettelen környezeti tényezıinek az élılények fennmaradásában betöltött szerepének a felismertetése. Mindezek megóvása és védelme az irántuk való elkötelezettség megalapozása és maradandó értékként való elfogadtatása a gyermekkel. 9

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004.

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 KÖRNYEZETI NEVELÉS Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...I

Részletesebben

A környezettudatos magatartás kialakításának programja

A környezettudatos magatartás kialakításának programja INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ A környezettudatos magatartás kialakításának programja 2010. 11 Intézményünket Csongrád megye három kis településének- Csanytelek, Tömörkény, Felgyő- óvodái alkotják. A helyi sajátosságokhoz,

Részletesebben

Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában

Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában Zöld óvodában, úton a Zöld Óvoda felé a Gyermekkert Óvodában Budapest, 2012 január 10. A dolgozatot készítette: Dr. Lengyelné Pomázi Erika Lakcím: 1132 Budapest, Visegrádi utca 59. 6.em.66. mobil: 06-30-3400258

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának egybeszerkesztett változata Jelölések magyarázata: Fekete szín: az eredeti szöveg Piros szín: a módosítási javaslat 2009. október 6-i szövege, ami újólag került

Részletesebben

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013.

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Az óvoda jellemző adatai Az óvoda neve: Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Címe: 1086. Budapest, VIII. kerület Szűz u. 2.

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép

23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés Helyzetkép 23. Iskolás kor előtti környezeti nevelés A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító erejét ma már senki sem vitatja, sőt egyre többen valljuk, hogy ez a nevelés fonala, és a nevelés

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai

A természetismeret tanulása során fejlıdik a tanuló szemléleti térképolvasási képessége. A kerettanterv megjeleníti a legfontosabb topográfiai TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos mőveltség fontosságára,

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel

Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Környezeti nevelés játékkal, mesével, Freinet elemekkel Visszhang Óvoda Tihany 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK:...2 A A pedagógiai program jogszabályi háttere: 3 Bevezető gondolatok,az óvoda bemutatása...3

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN

PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG TÜKRÉBEN Gyerekkuckó Óvoda OM:034623 1165 Budapest, Centenáriumi sétány 3. TELEPHELYEK 1162 Budapest Hermina u. 66-68. 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. PEDAGÓGIAI PROGRAM MOZGÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban.

A Szolnoki Sportcentrum Kft. részvétele, szerepe a környezettudatos szemlélet kialakításában a szolnoki óvodákban és általános iskolákban. A természet hatalmas, az ember parányi.ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. Szent-Györgyi

Részletesebben

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ KUTYAVÁRI TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI ÉRTÉKEI Az értékek közvetítésére való törekvés Óvodánkban nagy hangsúlyt kap az értékteremtés. A mindennapok

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI MODUL MICIMACKÓ CSOPORT 2009./2010. KIS- KÖZÉPSŐ CSOPORT

KÖRNYEZETVÉDELMI MODUL MICIMACKÓ CSOPORT 2009./2010. KIS- KÖZÉPSŐ CSOPORT KÖRNYEZETVÉDELMI MODUL MICIMACKÓ CSOPORT 2009./2010. KIS- KÖZÉPSŐ CSOPORT Készítette: Fülöp Andrásné 1 Tartalomjegyzék 1.Modul adatai 4 1.1. Modul címe...5 1.2. Modulvezető.5 1.3. Modul időtartama.5 1.4.

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben