Önértékelési. Szabályzat. Bethlen Gábor Református Általános Iskola és Óvoda június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önértékelési. Szabályzat. Bethlen Gábor Református Általános Iskola és Óvoda június"

Átírás

1 Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács elnöke: Szabó József OM azonosító: : 56/ , Fax: 56/ bethlen@externet.hu Web: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjjal kitüntetett Nevelőtestület Önértékelési Szabályzat Bethlen Gábor Református Általános Iskola és Óvoda június Készítette: Virágné Katona Zsuzsanna igazgató 1

2 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről ( és a ) - 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról ( ) - A Magyar Református Egyház 2005.évi. II. törvénye tartalmazza az egyházi intézményre vonatkozó speciális elvárásokat - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (I. és II. fejezet) Útmutatók - Országos Tanfelügyelet kézikönyv az általános iskolák számára - Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez (második, javított változat) 2. Önértékelési csoport Az önértékelésben minden pedagógus részt vesz, ugyanakkor a folyamatokat egy értékelési csoport irányítja. A csoport létszáma 7 fő, akik a következő feladatmegosztás alapján végzik feladatukat: A csoport összeállítása évente változhat. 1. tag: 1.igazgatóhelyettes: Pappné Tóth Ilona - irányítás - összegzés - vezető önértékelése 2. tag: 2. igazgatóhelyettes: Répási Éva - intézményi önértékelés - informatikai feladatok 3. tag: reál munkaközösség vezetője: Banáné Szőke Ilona - pedagógus önértékelés - önértékelési kérdőív 4. tag: humán munkaközösség vezetője: Sósné Kádár Marianna - pedagógus önértékelés - dokumentum elemzés 5. tag: alsó tagozat munkaközösség vezetője: Szabóné Tolmár Andrea - pedagógus önértékelés - kérdőívek, interjúk 6.tag: óvodavezető: Mészáros Piroska - dokumentumelemzés, interjúk, kérdőívek (pedagógus) 7. tag: gazdaságvezető: Mészáros Anikó - informatikai feladatok A munkacsoport vezetőjét az igazgató bízza meg. A csoport feladata, hogy közreműködik 2

3 - az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában; - az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában; - az éves terv és az ötéves program elkészítésében; - az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában; - az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában; - az OH informatikai támogató felületének kezelésében. 3. Az önértékelés folyamata 1. Tantestület tájékoztatása 2. Szabályzat elfogadása, pontosítása 3. Intézményi elvárás-rendszer meghatározása - Intézményi dokumentumok felülvizsgálata rövid, egyszerű célok és feladatok, mérhető teljesítmények és elvárások megfogalmazása - Az értékelendő területek megismerése, testre szabása (pedagógus, vezető és intézmény szintjén) 4. Szintenként az önértékeléshez szükséges adatgyűjtés 5. Szintenként az önértékelés elvégzése 6. Az összegző értékelések elkészítése 7. Éves önértékelési terv készítése 8. Öt évre szóló önértékelési program készítése 4. Az önértékelés tervezése Az önértékelés 3 szinten zajlik: - pedagógus, - vezetők, - intézmény. Mindhárom szinten a külső tanfelügyeleti ellenőrzéssel összhangban történik, így az értékelési területek és szempontok megegyeznek. Az értékelés alapját a pedagógusminősítés területeivel megegyező területekhez, a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárások, a pedagógusok minősítésének alapját képező indikátorok alkotják. Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a szintekhez tartozó területeket és a módszereket. Pedagógus Módszerek 1. Pedagógiai, módszertani felkészültség 1. Dokumentumelemzés 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek a. Az előző pedagógusellenőrzés tervezése és a megvalósításukhoz szükséges (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó önreflexiók 3. A tanulás támogatása értékelőlapjai 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az b. A tanmenet, tematikus tervek és az éves egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos tervezés egyéb dokumentumai helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy c. Óraterv beilleszkedési, tanulási, magatartási d. Egyéb foglalkozások tervezése (szakköri nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi napló, egyéni fejlesztési terv) gyermek-kel, tanulóval együtt történő sikeres e. Napló neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő f. Tanulói füzetek módszertani felkészültség 3

4 Pedagógus 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiség-fejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Módszerek 2. Óra-/foglalkozáslátogatás 3. Interjúk a. pedagógussal b. vezetőkkel (int. vezető, int. vez. helyettes, mk. vezető) 4. Kérdőíves felmérések a. önértékelő b. szülői c. munkatársi d. tanulói Vezető 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása Módszerek 1. Dokumentumelemzés a. Az előző vezetői ellenőrzés (tanfelügyelet, szaktanácsadó) és az intézményi önértékelés adott vezetőre vonatkozó értékelőlapjai b. Vezetői pályázat/program c. Pedagógiai program d. Egymást követő két tanév munkaterve és az éves beszámolók e. SZMSZ 2. Interjúk a. vezetővel b. fenntartóval c. vezető társakkal 3. Kérdőíves felmérések a. önértékelő b. nevelőtestületi c. szülői Intézmény Módszerek 1. Pedagógiai folyamatok 1. Dokumentumelemzés 2. Személyiség- és közösségfejlesztés a. Pedagógiai program 3. Eredmények b. SZMSZ 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, c. Egymást követő két tanév munkaterve és kommunikáció az éves beszámolók (az mk. 5. Az intézmény külső kapcsolatai munkatervekkel és beszámolókkal együtt) 6. A pedagógiai munka feltételei d. Továbbképzési program beiskolázási 7. A Nemzeti alaptantervben meg-fogalmazott terv elvárásoknak és a pedagógiai programban e. Házirend 4

5 Intézmény megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés Módszerek f. Kompetencia mérés eredménye öt tanévre visszamenőleg g. Pedagógus önértékelés eredményeinek összegzése h. Az előző intézményellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés értékelő lapjai i. Megfigyelési szempontok - a pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése j. Elégedettségmérés 2. Interjúk a. vezetővel - egyéni b. pedagógusok képviselőivel csoportos c. szülők képviselőivel csoportos (SZMK) 5. Az önértékelés ütemezése 1. Pedagógusértékelés - kétévenként - Évente a tantestület felének értékelése az alábbi szempontok figyelembe vételével: minősítésre jelentkezők; gyakornokok; a keret feltöltése munkaközösségenként arányosan. - Minden év június 30-ig a tantestülettel ismertetni kell az önértékelésben részt vevőket, valamint azok névsorát, akik közreműködnek az értékelés során. - Minden pedagógus értékelésében 3 fő vesz részt, de egy pedagógus évente maximum 3 fő értékelésébe vonható be: A: szakos kolléga (szakhoz közeli, ha nincs szakos) óralátogatás B: nem szakos kolléga dokumentum-elemzés C: nem szakos kolléga interjúk, kérdőíves felmérések Az A és B értékelők legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezzenek. Az értékelt pedagógus javaslatot tehet az értékelésében részt vevőkre, amit lehetőség szerint a beosztásnál figyelem-be veszünk. - Az értékelést végzők ig készítik el a maguk területén az összegző értékelést. - Az értékelt pedagógus ig elkészíti a saját önértékelését és két évre szóló önfejlesztési tervét - Az önértékelési csoport a tanévzáró értekezletig, de legkésőbb ig elkészíti az összegző értékelést Vezetők a 2. és 4. évben - Igazgató és helyettesek értékelése ugyanabban az évben a munkacsoport két tagjának bevonásával. A: interjúk B: kérdőívek - Az értékelők ig készítik el az összegző értékelést - A vezetők ig elkészítik a saját önértékelésüket és a két évre szóló önfejlesztési tervet 5

6 - A vezetők összegző értékelését a munkacsoport ig készíti el - Az igazgató az elkészült önértékelést, fejlesztési tervet és összegző értékelést legkésőbb a tan-évnyitó értekezletig eljuttatja a fenntartóhoz. Intézményi 5 évenként - Az értékelésben a munkacsoport tagjai vesznek részt. - Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje: minden évben a tanévnyitó értekezlet. - Az ötéves önértékelési program készítésének határideje: az 5. évet követő tanévnyitó értekezlet. - Az önértékelési program módosítására a fenntartó, a vezető, a munkacsoport valamint a tan-testület 20%-ának javaslatára kerülhet sor. 6. Az összegző értékelések A munkacsoport tagjai készítik el a pedagógusok, vezetők és intézményi önértékelések összegzését. Az összegző értékelésnél kiemelt figyelmet kell fordítani az erősségekre és a fejleszthető területekre. Erősségek azok, amelyek 80% feletti, fejleszthető területek azok, amelyek 50% alatti értékelést kaptak. A fejleszthető területek közé kell sorolni azokat is, melyek szélsőséges értékeket kaptak (szórásuk nagy). Az interjúknál az abban résztvevők összegzésképpen fogalmazzák meg az erősségeket és fejleszthető területeket. Tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a személyi anyag részeként elektronikusan tároljuk - az OH támogató felületén; - a személyi anyagban DVD lemezen. Az intézményi értékelések dokumentumait iktatjuk és a titkárságon tároljuk. Az összegző értékelést, az éves önértékelési tervet és az ötéves önértékelési programot - DVD-n a titkárságon; - a könyvtárban tároljuk, - kivonatát pedig a honlapon megjelenítjük. 8. Nyilvánosság, hozzáférhetőség Az összegző értékelés egyéni hozzájáruló nyilatkozatok alapján részben vagy egészben nyilvánosságra hozható (honlapon megjeleníthető). Az értékelések az önértékelési csoport tagjai, valamint az intézményvezetés és a személyi anyagot kezelő munkatárs számára hozzáférhető kell legyen. Biztosítani kell a hozzáférést kérés esetén az alábbi külső személyek számára: szaktanácsadó, tanfelügyelő, szakértő, munkáltató, fenntartó. Kérés esetén az intézményvezető tájékoztatást nyújthat az értékelésben részt vevő felek részére az eredményről (az önfejlesztési tervben foglaltak értékelése érdekében). 6

7 MELLÉKLETEK I. A pedagógus önértékelése I.1. Dokumentumelemezés szempontjai I.1.1. Az óvodai dokumentumok elemzésének szempontjai 9. I.1.2. Az általános iskolai dokumentumok elemzésének szempontjai..13. I.2. Kérdőívek I.2.1. Az óvodapedagógus önértékelési kérdőíve..17. I.2.2. Munkatársi kérdőív az óvodapedagógus értékeléséhez 18. I.2.3. Szülői kérdőív az óvodapedagógus önértékeléséhez 21. I.2.4. A pedagógus önértékelési kérdőíve.24. I.2.5. Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez I.2.6. Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez I.3. Interjúk I.3.1. Interjú az óvodapedagógussal az óvodapedagógus önértékeléséhez 30. I.3.2. Interjú az óvodavezetővel az óvodapedagógus önértékeléséhez..32. I.3.3. Interjú a pedagógussal a pedagógus önértékeléséhez I.3.4. Interjú a vezetővel a pedagógus önértékeléséhez.36. I.4. Egyéb I.4.1. Óra és foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai a pedagógus önértékeléséhez I.4.2. A tanmenet készítés szempontjai..42. I.4.3. A tanórai felkészülésre javasolt szempontok 44. I.4.4. A tanmenet ellenőrzésének szempontjai II. A vezető önértékelése II.1. Dokumentumelemzés szempontjai II.1.1. Az óvodai dokumentumok elemzésének szempontjai.49. II.1.2. Az általános iskolai dokumentumok elemzésének szempontjai..51. II.2. Kérdőívek II.2.1. Az óvodavezető önértékelési kérdőíve 53. II.2.2. Az óvodapedagógusok ségmérő kérdőíve az óvodavezető önértékeléséhez.55. II.2.3. A szülők ségmérő kérdőíve az óvodavezető önértékeléséhez II.2.4. A vezető önértékelési kérdőíve 60. II.2.5. A pedagógusok ségmérő kérdőíve a vezető önértékeléséhez 62. II.2.6. A szülők ségmérő kérdőíve a vezető önértékeléséhez..65. II.3. Interjúk II.3.1. Interjú az óvodavezetővel az óvodavezető önértékeléséhez 67. II.3.2. Interjú az óvodavezető munkáltatójával az óvodavezető önértékeléséhez..69. II.3.3. Interjú a vezetőtársakkal az óvodavezető önértékeléséhez..70. II.3.4. Interjú a vezetővel a vezető önértékeléséhez II.3.5. Interjú a vezető munkáltatójával a vezető önértékeléséhez.73. II.3.6. Interjú a vezetőtársakkal a vezető önértékeléséhez.75. 7

8 III. Az intézmény önértékelése III.1. Dokumentumelemzés szempontjai III.1.1. Dokumentumelemzés szempontjai az óvodai intézmény önértékeléséhez 76. III.1.2. Dokumentumelemzés szempontjai az iskolai intézmény önértékeléséhez 80. III.2. Kérdőívek III.2.1. Az óvodapedagógusok ségmérő kérdőíve az óvodai intézmény önértékeléséhez..85. III.2.2. A szülők ségmérő kérdőíve az óvodai intézmény önértékeléséhez.88. III.2.3. A pedagógusok ségmérő kérdőíve az iskolai intézmény önértékeléséhez..90. III.2.4. A szülők ségmérő kérdőíve az iskolai intézmény önértékeléséhez.93. III.3. Interjúk III.3.1. Interjú az óvodavezetővel az óvodai intézmény önértékeléséhez.95. III.3.2. Interjú a szülők képviselőivel az óvodai intézmény önértékeléséhez 97. III.3.3. Interjú az óvodapedagógusokkal az óvodai intézmény önértékeléséhez 98. III.3.4. Interjú a vezetővel az iskolai intézmény önértékeléséhez 100. III.3.5. Interjú a szülők képviselőivel az iskolai intézmény önértékeléséhez III.3.6. Interjú a pedagógusokkal az iskolai intézmény önértékeléséhez III.4. Egyéb III.4.1. Szempontok az óvodai intézmény év végi beszámolójához.105. III.4.2. Szempontok az iskolai intézmény év végi beszámolójához

9 A pedagógusok önértékelése Az értékelt óvodapedagógus neve: Az értékelő/k neve: Az értékelés dátuma: Értékelési szempontok Az óvodai dokumentumok elemzésének szempontjai Értékelés 1.Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai: Melyek a pedagógus kiemelkedő, és melyek a fejleszthető területei? Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti eredmények? Milyen irányú/tendenciájú változás látható az egyes területeken az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti eredményekhez képest? 2. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, az óvoda pedagógiai programjára épülő egész éves nevelési tanulási ütemterv, a csoportprofil, a tematikus terv és az éves tervezés egyéb dokumentumai: Milyen tervezési módszert használ az óvodapedagógus az éves tervezéshez? Milyen tartalmi egységeket tartalmaz a nevelési, tanulási tevékenység (projekt) terv? A tartalmi elemek hogyan biztosítják a nyomon követhetőséget? Mennyiben biztosítja a nevelési, tanulási, tevékenység (projekt) terv a pedagógiai programban meghatározott célok megvalósulását? Hogyan épít az óvodapedagógus a tervező munka során a gyermekek előzetes 9

10 ismereteire? Értékelési szempontok Értékelés Mit tartalmaz az adott terv, és hogyan követhető a tevékenység tervezésben a párhuzamosan is végezhető differenciált tevékenységterv, a gyermeki kompetenciák fejlesztése? Tartalmazza-e a nevelési, tanulási, tevékenység, (projekt)terv a céloknak megfelelő tanulási eszközöket? (Kísérleti eszközök, ritmushangszerek stb.) Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési ütemtervben a fejlesztés-központúság? (A gyermek fejlődésére vonatkozó feljegyzések stb.) Milyen elemeket tartalmaz a csoportprofil, milyen a kapcsolata a nevelési tervvel? Azok hogyan kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz? Hogyan tervezi az óvodapedagógus a külső helyszínen a megfigyelő sétákat, foglalkozásokat? Hogyan korrigálja az óvodapedagógus szükség esetén az éves terveket? (Nevelési, tanulási tevékenység (projekt) tervek, egyéni fejlesztési terv, integrációs program stb.)? Hogyan tervezi az óvodapedagógus a külső helyszínen a megfigyelő sétákat, foglalkozásokat? Milyen módszert használ az óvodapedagógus a párhuzamosan is végezhető differenciált tevékenységtervek/projekttervek (foglalkozás) tervezéséhez? 3.Tevékenység, foglalkozás 10

11 Értékelési szempontok Értékelés Milyen elemeket tartalmaz a vázlat? A tevékenyég/projekt (foglalkozás) tervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e az adott tevékenység módszertanához kapcsolódó korszerű szaktudományos ismereteknek? A tevékenyég/projekt (foglalkozás) feladatainak, célkitűzéseinek teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, ismeretátadás, tanulásszervezési eljárások? A célkitűzés teljesülését hogyan segíti a tevékenyég/projekt (foglalkozás) tervezett felépítése? Milyen a tanulási, képességfejlesztési folyamat elősegítése szempontjából a tervezett tevékenység szervezése, módszerek, munkaformák? Megjelenik-e a tervezésben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés? Milyen értékelési formák jelennek meg a tevékenyég/projekt (foglalkozás) tervezésében? A tartalmi elemek egymásra épülése hogyan segíti a nyomon követhetőséget? 4.Egyéb foglalkozások tervezése Milyen óvodai és óvodán kívüli foglalkozásokat tart az óvodapedagógus, ezekhez hogyan építi fel a tervet? (Néptánc, mozgásfejlesztés, megfigyelő séta, 11

12 Értékelési szempontok kirándulás, múzeumlátogatás, erdei óvoda, hagyományőrző ünnepség, sportnap, felzárkóztatás, tehetségfejlesztés stb.) Az óvodai csoport és az óvodán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény pedagógiai programjához, éves munkatervéhez, célkitűzéseihez (intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, intézményi innovációhoz)? Az óvodai csoport és az óvodán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott gyermekcsoport életkori sajátosságaival? Értékelés A tevékenyég/projekt (foglalkozás) tervezésénél hogyan érvényesül a cél témaanyag eszköz koherenciája, a főbb didaktikai feladatok, a fejlesztendő készségek és képességek, kapcsolódó tudástartalmak megjelölése? 5. Napló Hogyan követi a csoportnapló szerinti haladás a nevelési, tanulási /tevékenység/ terv (projektterv), tematikus terv, nevelés, tevékenyég/projekt (foglalkozás) éves tervezését? Hogyan követi a gyermekek produktumainak személyre szabott értékelése pl. félév vagy év végén, az értékekés szempontjai, az eljárás leírása. a pedagógiai program értékelési elveit? Mennyire fegyelmezett a napló adminisztrációja? (Naprakész naplóvezetés, bejegyzések, feljegyzések.) 6. Gyermeki produktumok Hogyan követhető a gyermekek munkájából, produktumából (pl. rajz, festés, mintázás, kézimunka barkácsolás stb.) az adott tevékenységben való haladás? (Rendszeresség.) Javaslatok: 12

13 A pedagógus önértékelése Az értékelt pedagógus neve: Az értékelő/k neve: Az értékelés dátuma: Az általános iskolai dokumentumok elemzésének szempontjai Értékelési szempontok Értékelés 1.Az előző pedagógusellenőrzés (tanfelügyelet) és az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó értékelőlapjai: Melyek a pedagógus kiemelkedő, és melyek a fejleszthető területei? Az egyes területeken mely tartalmi szempontok vizsgálatához kapcsolódóan születtek a fenti eredmények? Milyen irányú/tendenciájú változás látható az egyes területeken az önértékelési eredményekben a korábbi tanfelügyeleti eredményekhez képest? 2.A tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés egyéb dokumentumai Milyen tervezési módszert használ a pedagógus az éves tervezéshez? Milyen tartalmi egységeket tartalmaz a tanmenet? A tartalmi elemek hogyan biztosítják a nyomon követhetőséget? Mennyiben biztosítja a tanmenet a helyi tantervben meghatározott célok megvalósulását? Hogyan épít a pedagógus a tervező munkája során a tanulók előzetes ismereteire? 13

14 Értékelési szempontok Értékelés Mit tartalmaz a tanmenet, és hogyan követhető a tanmenetben a tanulói kompetenciák fejlesztése? Tartalmaz-e a tanmenet a céloknak megfelelő tanulási eszközöket (munkafüzet, tankönyv, e-eszközök stb.)? Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztési tervben a fejlesztés-központúság? (A tanuló fejlődésére vonatkozó feljegyzések stb.?) Milyen elemeket tartalmaz az osztályfőnöki munka éves tervezése? Azok hogyan kapcsolódnak az intézmény nevelési céljaihoz? Hogyan tervezi a pedagógus a napközis/tanulószobai foglalkozásokat? Hogyan tervezi a pedagógus a versenyekre való felkészítést? Hogyan korrigálja a pedagógus szükség esetén az éves terveket (tanmenet, egyéni fejlesztési terv, integrációs program stb.)? Milyen módszert használ a pedagógus az órai munka tervezéséhez? 3.Óraterv 14

15 Értékelési szempontok Milyen elemeket tartalmaz az óravázlat? Értékelés Az óratervben szereplő tartalmi elemek megfelelnek-e a szaktárgyhoz kapcsolódó korszerű szaktudományos ismereteknek? Az óra feladatainak, célkitűzéseinek teljesülését hogyan segítik a tervezett módszerek, tanulásszervezési eljárások? A célkitűzés teljesülését hogyan segíti az óra tervezett felépítése? Van-e alkalom a tervezésben a közösségfejlesztés, személyiségfejlesztés megjelenítésére? Milyen értékelési formák jelennek meg az óra tervezésében? A tartalmi elemek egymásra épülése hogyan segíti a nyomon követhetőséget? 4.Egyéb foglalkozások tervezése Milyen tanórán kívüli foglalkozásokat tart a pedagógus, ezekhez hogyan építi fel a tervet? (felzárkóztatás, szakkör stb.) 15

16 Értékelési szempontok A tanórán kívüli foglalkozástervek hogyan kapcsolódnak az intézmény éves munkatervéhez, célkitűzéseihez? (Intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez, tudásterülethez, intézményi innovációhoz stb.) Értékelés A tanórán kívüli tervezés tartalma mennyire áll összhangban az adott tanulócsoport életkori sajátosságaival? Az órák, foglalkozások tervezésénél hogyan érvényesül a cél-tananyag-eszköz koherenciája? Javaslatok: 16

17 nincs információja egyáltalán nem ért egyet többnyire nincs így általában igaz többségében így van teljesen egyetért A pedagógus önértékelése Az óvodapedagógusok önértékelési kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A skála segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán nem ért egyet 0 = nincs információja. A 0 megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele! Pontos válaszai segítenek abban, hogy az Ön munkájáról valós képet kaphassunk. Az óvodapedagógus neve: 1. Ismeri az Óvodai nevelési országos alapprogram és a pedagógiai program által támasztott nevelési, fejlesztési követelményeket. 2. Alapos és körültekintő a szakmai tervezése. 3. A nevelő-fejlesztő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak megfelelő. 4. Szívesen, örömmel nevel, fejleszt. 5. Határozott, szuggesztív a nevelőmunkájában és az ismeretek közvetítésében. 6. A nevelés, a játék, a tevékenység, projekt és foglalkozás felépítése logikus. 7. Színes, változatos módszereket alkalmaz. 8. A szemléltetése változatos. 9. Teljesíthető követelményeket támaszt. 10. Ellenőrzése, értékelése következetes. 11. A tehetséges gyermekeknek fejlődési lehetőségeket biztosít. 12. A lemaradó gyermekeket az adott fejletségi szintről igyekszik felzárkóztatni. 13. Nevelőmunkája humánus. 14. A csoportszobában jó hangulat, biztos szokásrendszerre épülő fegyelem van. 15. Jó a kapcsolata a szülőkkel. 16. Jó a kapcsolata a kollégákkal. Javaslatok: A pedagógus önértékelése 17

18 nincs információja egyáltalán nem ért egyet többnyire nincs így általában igaz többségében így van teljesen egyetért Az értékelt óvodapedagógus neve: Az értékelés dátuma: Munkatársi kérdőív az óvodapedagógus önértékeléséhez Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A skála segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán nem ért egyet 0 = nincs információja. (A 0 megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele!) 1. Az előírt pedagógiai feladatokat magas szakmai színvonalon látja el. 2. Ismeri az Óvodai nevelés országos alapprogram és a pedagógiai program, a helyi éves nevelési, tanulási ütemterv által támasztott követelményeket. 3. Hiteles személyiség, példaadó pedagógus. 4. Dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak megfelelő. 5. A gyermekek fejlődését tükröző feljegyzéseket értékelést a naplóban rendszeresen vezeti. 6. Beszámolói áttekinthetőek, alaposak. 7. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét, a tartalmat, a gyermekek előzetes tudását, motiváltságát. 8. Jól ismeri az intézmény szabályzatait, az intézmény nevelési-oktatási koncepcióját. 9. Jól ismeri az intézmény vezetésének elvárásait (munkaköri leírás), melyeknek a napi munkája során kiválóan megfelel. 10. Nevelési kérdésekben rendszeresen konzultál a kollégáival. 11. A tehetséges gyermekeknek lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre. 12. A lemaradó gyermekeket fejlettségi szintjük ismeretében fejlődésük ütemében felzárkóztatja. 13. Folyamatosan tájékoztatja a kollégákat a gyermekek fejlődéséről. 14. Szívesen, örömmel ad át ismeretet. Változatos 18

19 nincs információja egyáltalán nem ért egyet többnyire nincs így általában igaz többségében így van teljesen egyetért a módszerei miatt a gyermekek szeretik az általa vezetett tevékenységeket. 15. Határozott, szuggesztív személyiség. 16. A gyermekeket egymás elfogadására, tiszteletére neveli. 17. Jól kezeli a konfliktusokat, a gyermekkel közösen elfogadott szabályok szerint folytatja pedagógiai munkáját 18. Gyermekvédelmi munkája figyelmes, tapintatos és hatékony. 19. Rendszeresen szervez vonzó, óvodán kívüli szabadidős programokat a gyermekek, a szülők számára. 20. Értékelése objektív, érthető, következetes. 21. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, a partner véleményének tiszteletben tartása jellemzi. 22. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 23. Szakmai vitákban nyitott, toleráns. Kiáll a véleményéért, de meggyőzhető és együttműködő. 24. Együttműködő, nyitott, és megbízható partner a munkaközösségi munkában. 25. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 26. Alapos munkájára, megbízható személyére mindig számíthatnak a kollégái. 27. A gyermekekkel kapcsolatban rendszeresen konzultál kollégáival. 28. Pozitív nevelői mintát sugároz a kollégák felé. 29. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival. 30. Rendszeresen tájékozódik a játékpedagógia, a módszertanok, a pszichológia és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 31. Folyamatosan képezi magát, szívesen vesz részt továbbképzésen, ha erre lehetősége adódik. 32. Nyitott az új módszerekre, figyelemmel kíséri a szakterületeit érintő tudományos eredményeket. 33. Jó ötletei vannak, keresi az új 19

20 nincs információja egyáltalán nem ért egyet többnyire nincs így általában igaz többségében így van teljesen egyetért kezdeményezésekre a lehetőséget a csoportban, a nevelőtestületben. 34. Szívesen vesz részt pályázatírásban, ha erre lehetőség adódik. 35. Azonosult az intézmény szellemiségével, hagyományaival. 36. Ötleteivel, hatékony munkájával segíti az intézményvezetést, kollégái munkáját. Javaslatok: A pedagógus önértékelése Szülői kérdőív az óvodapedagógus önértékeléséhez 20

21 nincs információja egyáltalán nem ért egyet többnyire nincs így általában igaz többségében így van teljesen egyetért Az értékelt óvodapedagógus neve: Az értékelés dátuma: Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A skála segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán nem ért egyet 0 = nincs információja. A 0 megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele! 1. Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. 2. Szívesen, örömmel nevel, gyermekem örömmel megy be a csoportba 3. Munkája során érthetően a pedagógiai célnak megfelelően kommunikál. Fogalomrendszerét gyermekem megérti, használja. 4. Számomra hiteles személyiség, példaadó óvodapedagógus. 5. Időben értesítést kapok a szülői értekezletekről, fogadóórákról. 6. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi gyermekem előzetes tudását, életkori sajátosságait, a környezet lehetőségeit. 7. Különböző problémahelyet biztosításával elősegíti gyermekem önállógondolkodás fejlődését. 8. Folyamatosan motiválja gyermekemet a játékra, tevékenységekbe való bekapcsolódásra, tanulásra. 9. A gyermeki tevékenykedtetéskor, a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot tartja szem előtt. 10. Alkalmazza a differenciálás elvét. 1.1 Olyan követelményeket támaszt, amelyet gyermekem teljesíteni is tud. 12. A csoportos tevékenység esetén is figyel gyermekem egyéni szükségleteire. 13. Tudatosan törekszik a gyermekek motiválására, aktivizálására. 14. Tudatosan ösztönzi gyermekemet egyéni és egymás közötti kommunikációra. 15. Gyermekemnél észreveszi a fejlődést vagy a visszaesést, és arról visszajelez. 16. Nevelőmunkájában gyermekközpontú. 17. Nevelési kérdésekben rendszeresen konzultál 21

22 nincs információja egyáltalán nem ért egyet többnyire nincs így általában igaz többségében így van teljesen egyetért velünk, szülőkkel. 18 Lehetőségeket biztosít gyermekemnek a tehetsége kibontakoztatásában. 19. Felismeri a gyermekek tanulási-magatartási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget nyújt számunkra. 20. Ha gyermekem lemarad, egyéni fejlesztési célokat tűz ki, és segítő módon végzi a felzárkóztatását. 21. Gyermekemet a társai elfogadására, egymás tiszteletére neveli. 22. Jól kezeli a konfliktusokat, gyermekekkel közösen elfogadott szokás szabályok szerint folytatja pedagógiai munkáját. 23. Folyamatosan fejleszti gyermekem kommunikációját, ösztönzi őt a véleménycserére, párbeszédre. 24. Jó közösségépítő óvodapedagógus. 25. Értékközvetítő tevékenysége, együttműködése minta a gyerekeknek szülőknek. 26. Értékelése objektív, következetes, számunkra érthető. 27. Törekszik arra, hogy minél több lehetőséget biztosítson a gyerekeknek ismereteik változatos körülmények közötti alkalmazására, tapasztalatszerzésre. 28. Figyelembe veszi a gyermekek és a gyermekközösségek eltérő kulturális és társadalmi háttérből adódó sajátosságait. 29. Érdemes a szülői értekezletre/a fogadóórákra járnom, mert a tájékoztatása alapos, jól követhető az osztály/a gyermekem tanulmányi előmenetele, magatartási helyzete. 30. Kommunikációját a szülőkkel a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, a partner véleményének tiszteletben tartása jellemzi. 31 ben és telefonon is nyitott a kapcsolattartásra. 32. Nyitott a gyermekemmel és a tanítás eredményességével kapcsolatos visszajelzéseimre. 33. Gyermekem fontos a számára, sokszor beszélget vele, véleményét meghallgatja 34. Alapos munkájára, megbízható személyére, mindig számíthatnak a szülők. 35. Személyisége mintaértékű számomra. 36. Megnyilatkozásaiból látszik, hogy fontos számára az intézmény, amelyben tanít. 37. Jó ötletei vannak, sok új kezdeményezése van a 22

23 nincs információja egyáltalán nem ért egyet többnyire nincs így általában igaz többségében így van teljesen egyetért csoportban. 38. Azonosult az intézmény szellemiségével, hagyományaival. A pedagógusok önértékelése Pedagógusok önértékelési kérdőíve 23

24 Nincs információja Egyáltalán nem ért egyet Többnyire nincs így Általában igaz Többségében így van Teljesen egyetért Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A skála segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán nem ért egyet 0 = nincs információja. A 0 megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele! Pontos válaszai segítenek abban, hogy az Ön munkájáról valós képet kaphassunk. A pedagógus neve: 1. Ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményeket 2. Alapos és körültekintő a szakmai tervezése. 3. Az oktató-nevelő munkához kapcsolódó dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak megfelelő. 4. Szívesen, örömmel tanít. 5. Határozott, szuggesztív az órákon. 6. Tanóráinak felépítése logikus. 7. Színes, változatos módszereket alkalmaz. 8. A szemléltetése változatos. 9. Teljesíthető követelményeket támaszt. 10. Ellenőrzése, értékelése következetes. 11. A házi feladatok mennyisége a korosztálynak megfelelő. 12. A házi feladatokat, tanulói munkákat rendszeresen ellenőrzi. 13. A tehetséges tanulóknak fejlődési lehetőségeket biztosít. 14. A lemaradó tanulókat korrepetálja. 15. Tanóráin rend, fegyelem van. 16. Jó a kapcsolata a diákokkal. 17. Jó a kapcsolata a szülőkkel. 18. Jó a kapcsolata a kollégákkal. Kérjük, amennyiben olyan véleménye van a munkájával, személyével kapcsolatban, amelyet nem érintettek a kérdések, és fontosnak tart megjegyezni, írja le ide! 24

25 nincs informáci ója egyáltalán nem ért egyet többnyire nincs így általában igaz többségéb en így van teljesen egyetért A pedagógus önértékelése Az értékelt pedagógus neve: Az értékelés dátuma: Munkatársi kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A skála segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán nem ért egyet 0 = nincs információja. A 0 megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele! Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Az előírt pedagógiai feladatokat magas szakmai színvonalon látja el. 2. Jól ismeri a NAT és a helyi tanterv által támasztott tantárgyi követelményeket. 3. Hiteles személyiség, példaadó pedagógus. 4. Dokumentációja alapos, naprakész, az előírásoknak megfelelő. 5. A tanulók osztályzatait, értékelését a naplóban rendszeresen vezeti. 6. Beszámolói áttekinthetőek, alaposak. 7. Színvonalas bemutató órákat tart. 8. Jól ismeri az intézmény szabályzatait, az intézmény nevelés-oktatási koncepcióját. 9. Jól ismeri az intézmény vezetésének elvárásait (munkaköri leírás), melyeknek napi munkája során kiválóan megfelel. 10. Nevelési kérdésekben rendszeresen konzultál a kollégáival. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése 11. A tehetséges tanulóknak lehetőséget biztosít a továbbfejlődésre. 12. A lemaradó tanulókat rendszeresen korrepetálja. 13. Folyamatosan tájékoztatja a kollégákat a tanulók fejlődéséről. 25

26 nincs informáci ója egyáltalán nem ért egyet többnyire nincs így általában igaz többségéb en így van teljesen egyetért 14. Szívesen, örömmel tanít, a tanulók szeretik az óráit. 15. Határozott, szuggesztív személyiség. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 16. Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. 17. Jól kezeli a konfliktusokat, tanulóival közösen elfogadott szabályok szerint folytatja pedagógiai munkáját. 18. Gyermekvédelmi munkája figyelmes, tapintatos és hatékony. 19. Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a gyermekek számára. 20. Értékelése objektív, érthető, következetes. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 21. Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, a partner véleményének tiszteletben tartása jellemzi. 22. Nyitott a pedagógiai munkájában vele együttműködők visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 23. Szakmai vitákban nyitott, toleráns. Kiáll a véleményéért, de meggyőzhető és együttműködő. 24. Együttműködő, nyitott, és megbízható partner a munkaközösségi munkában. 25. Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 26. Alapos munkájára, megbízható személyére mindig számíthatnak a kollégái. 27. A gyermekekkel kapcsolatban rendszeresen konzultál kollégáival. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 28. Pozitív nevelői mintát sugároz a kollégák felé. 29. Tisztában van önmaga képességeivel, szakmai felkészültségével, személyiségének 26

27 nincs informáci ója egyáltalán nem ért egyet többnyire nincs így általában igaz többségéb en így van teljesen egyetért sajátosságaival. 30. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről. 31. Folyamatosan képezi magát, szívesen vesz részt továbbképzésen, ha erre lehetősége adódik. 32. Nyitott az új módszerekre, figyelemmel kíséri a szakterületeit érintő tudományos eredményeket. 33. Jó ötletei vannak, keresi az új kezdeményezésekre a lehetőséget az osztályokban, a nevelőtestületben. 34. Szívesen vesz részt pályázatírásban, ha erre lehetőség adódik. 35. Azonosult az intézmény szellemiségével, hagyományaival. 36. Ötleteivel, hatékony munkájával segíti az intézményvezetést, kollégái munkáját. 27

28 Nincs információja Egyáltalán nem ért egyet Többnyire nincs így Általában igaz Többségében így van Teljesen egyetért A pedagógus önértékelése Szülői kérdőív a pedagógus önértékeléséhez Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A skála segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0 és 5 között, ahol: 5 = teljesen egyetért 4 = többségében így van 3 = általában igaz 2 = többnyire nincs így 1 = egyáltalán nem ért egyet 0 = nincs információja. A 0 megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számítjuk bele! 1. A tanulói munkákból jól követhető a tananyag. 2. Szívesen, örömmel tanít, gyermekem szereti az óráit. 3. Szakterületének fogalomrendszerét gyermekem megérti, használja. 4. Számomra hiteles személyiség, példaadó pedagógus. 5. Az ellenőrzőben az osztályzatokat időben beírja, a beírásból követni tudom azt is, hogy a jegyet gyermekem melyik tananyagra kapta. 6. Időben értesítést kapok a szülői értekezletekről, fogadóórákról. 7. Pedagógiai munkájában figyelembe veszi gyermekem előzetes tudását, életkori sajátosságait, a környezet lehetőségeit, szorgalmi feladatait. 8. Gyermekem otthoni tanulását az interneten keresztül is segíti. 9. A tanóráin gyermekem egyéni feladatokat is kap. 10. Folyamatosan motiválja gyermekemet a tanulásban. 11. Olyan követelményeket támaszt, amelyet gyermekem teljesíteni is tud. 12. Számonkérése rendszeres, igazságosan és következetesen értékel. 13. A házi feladatokat, gyermekem munkáit rendszeresen ellenőrzi. 14. Gyermekemnél észreveszi a fejlődést vagy a visszaesést, és arról visszajelez. 15. Nevelőmunkájában gyermekközpontú. 16. Nevelési kérdésekben rendszeresen konzultál velünk, szülőkkel. 17. Lehetőségeket biztosít gyermekemnek a tehetsége kibontakoztatásában. 18. Ha gyermekem lemarad a tananyagban, korrepetálást tart számára. 28

29 Nincs információja Egyáltalán nem ért egyet Többnyire nincs így Általában igaz Többségében így van Teljesen egyetért 19. Gyermekemet a társai elfogadására, egymás tiszteletére neveli. 20. Jól kezeli a konfliktusokat, a gyermekekkel közösen elfogadott szabályok szerint folytatja pedagógiai munkáját. 21. Folyamatosan fejleszti gyermekem kommunikációját, ösztönzi őt a véleménycserére, párbeszédre, fejleszti vitakultúráját. 22. Jó közösségépítő pedagógus. 23. Rendszeresen szervez vonzó, szabadidős programokat a gyermekek számára. 24. Értékelése objektív, következetes, számunkra érthető. 25. Rendszeresen számon kéri gyermekem felkészülését. 26. Elegendő osztályzatot ad a gyermekemnek, időben lehetőséget ad a javításra. 27. Érdemes a szülői értekezletre/a fogadóórákra járnom, mert a tájékoztatása alapos, jól követhető az osztály/a gyermekem tanulmányi előmenetele, magatartási helyzete. 28. A dolgozatokat megfelelően előkészíti. 29. A dolgozatokat az előírt határidőre kijavítja. 30. A dolgozatokat kiértékeli, az eredmények függvényében korrepetálást szervez, a problémás feladatokat folyamatosan gyakoroltatja. 31. Kommunikációját a szülőkkel a kölcsönös megbecsülés, együttműködésre való törekvés, a partner véleményének tiszteletben tartása jellemzi ben és telefonon is nyitott a kapcsolattartásra. 33. Nyitott a gyermekemmel és a tanítás eredményességével kapcsolatos visszajelzéseimre. 34. Gyermekem fontos a számára, sokszor beszélget vele, véleményét meghallgatja. 35. Alapos munkájára, megbízható személyére, mindig számíthatnak a szülők. 36. Személyisége mintaértékű számomra. 37. Megnyilatkozásaiból látszik, hogy fontos számára az intézmény, amelyben tanít. 38. Jó ötletei vannak, sok új kezdeményezése van az osztályban. 39. Azonosult az intézmény szellemiségével, hagyományaival. 29

30 A pedagógus önértékelése Interjú az óvodapedagógussal az óvodapedagógus önértékeléséhez Az értékelt óvodapedagógus neve: Az interjúkészítő/k neve: Az interjúkészítés dátuma: Kérdések Hogyan látja a munkáját: az utóbbi időben mit végzett szívesen, mit kevésbé szívesen? Milyen eredményére a legbüszkébb? Milyen játékpedagógiai elvet vall és alkalmaz a csoportjában? Milyen problémákkal kellett megbirkóznia munkája során az utóbbi években? Ezekért mennyiben volt ő a felelős, mennyiben a körülmények? Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Milyen módon működik együtt az intézményben dolgozó óvodapedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő munkatársakkal? Hogyan működik együtt más intézmények pedagógusaival? Hogyan tartja a kapcsolatot a gyermekek szüleivel? Hogyan alakította ki, és hogyan terjeszti jó gyakorlatát? Hogyan vesz részt az intézményi dokumentumok elkészítésében? Hogyan, milyen módszert alkalmaz az éves és a napi tervezésnél? Mennyire segíti munkáját az éves és a napi tervezés? Mennyire tartja hasznosnak az egyéni ön fejlesztési tervet? Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés igényét? Hogyan méri fel a gyermekek értelmi, érzelmi és szociális állapotát,a közösség belső struktúráját? Hogyan jelenik meg a személyiség - és a közösségfejlesztés a pedagógiai munkájában? Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? Válaszok 30

31 Kérdések Vannak - e bevált konfliktuskezelési eszközei? Hogyan differenciál, alkalmazza - e az adaptív nevelés ismeretközvetítés, tanítás gyakorlatát? A látottakon kívül milyen módszereket, ismeretközvetítési tanulásszervezési eljárásokat alkalmaz szívesen? A módszerválasztásnál hogyan tudja figyelembe venni az adott gyermekcsoportot, játékszintjét és az adott ismeretanyagot? Hogyan viszonyul az IKT - eszközök használatához? A motivációnak mely eszközeit használja leggyakrabban? Milyen ellenőrzési, értékelési formákat alkalmaz? Hogyan alakítja ki a pozitív visszajelzésekre épülő, bizalommal telt légkört? Hogyan győződik meg róla, hogy a gyermekek értékelése reális? Mi a véleménye a pozitív és a negatív visszajelzésről? Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban, felzárkóztatásban? Hogyan veszi figyelembe a gyermekek aktuális fizikai és érzelmi állapotát, hogy igazítja ehhez a tevékenységek tempóját, időtartamát, módszereit? Hogy alakítja a szabad játék, ismeretközvetítési tanulási teret, tanulási környezetet a tanulási folyamatnak megfelelően? Hogyan segíti a gyermeki tevékenykedtetést, a cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot? Szokott - e fejlődési irányokat, célokat kitűzni önmagának? Most miket jelölne meg? Válaszok 31

32 A pedagógus önértékelése Interjú az óvodavezetővel az óvodapedagógus önértékeléséhez Az értékelt óvodapedagógus neve: Az interjúkészítő/k neve: Az interjúkészítés dátuma: Kérdések Hány éve ismeri az óvoda pedagógus munkáját? Mikor ellenőrizték, értékelték legutóbb az óvoda pedagógus munkáját? Reális önismerettel rendelkezik - e az óvoda pedagógus? Hogyan fogadja a visszajelzéseket? Milyen az óvodapedagógus tervezőmunkája? Válaszok Hogyan vesz részt az óvoda pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésében, oktatásában? Ön mennyire az óvoda pedagógus munkájának eredményességével? Milyennek tartja az óvodapedagógus kapcsolatát a) a gyermekekkel, b)a kollégákkal, c)a szakmai partnerekkel, d)a családokkal? Válaszát indokolja! Hogyan, milyen mértékben vesz részt az óvodapedagógus az intézmény közösségfejlesztő munkájában? Hogyan bizonyítja az óvodapedagógus a pedagógiai kérdésekben való tájékozottságát? Milyen az óvodapedagógus intézményen belüli szakmai aktivitása? Milyen az óvodapedagógus intézményen kívüli szakmai aktivitása? Miben nyilvánul meg az óvodapedagógus kezdeményezőképessége? Miben nyilvánul meg az óvodapedagógus felelősségvállalása? Mit gondol az óvodapedagógus adminisztrációs precizitásáról? Hogyan értékelné az óvodapedagógus megbízhatóságát? 32

33 A pedagógus önértékelése Az értékelt pedagógus neve: Az interjúkészítő/k neve: Az interjúkészítés dátuma: Interjú a pedagógussal a pedagógus önértékeléshez Kérdések Válaszok 1.Pedagógiai módszertani felkészültség Hogyan és milyen módszereket alkalmaz a tanítási folyamat során? Hogyan fejleszti módszertani ismereteit? A tanórákon látottakon kívül milyen módszereket, tanulásszervezési eljárásokat alkalmaz szívesen? Hogyan és milyen formában használja az IKT-eszközöket? 2.A pedagógiai folyamatok tervezése Hogyan és milyen módszereket alkalmaz az éves és napi tervező munkája során? 3.A tanulás támogatása Milyen módszereket tart fontosnak az alapkészségek fejlesztésében? Hogyan segíti a szaktárgya tanulásához szükséges módszerek, tanulástechnikai eljárások elsajátítását? Fordít-e figyelmet a tanulók tanulási szokásainak megismerésére,egyéni tanulási kultúrájának fejlesztésére? 4.A tanuló személyiségének fejlesztése; egyéni bánásmódhoz szükséges módszertani felkészültség Hogyan képes befogadó környezetet kialakítani? Hogyan differenciál, alkalmazza-e az adaptív 33

34 Kérdések oktatás gyakorlatát? Válaszok Hogyan vesz részt a tehetséggondozásban? Milyen módszertani eszközökkel segíti a tanulók felzárkóztatását? 5.A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése; integrációs és osztályfőnöki tevékenység Hogyan méri fel a közösség belső struktúráját? Hogyan segíti a közösség fejlesztését pedagógiai munkájában? Vannak-e bevált konfliktuskezelési eszközei? A módszerválasztásnál hogyan veszi figyelembe az adott tanulócsoport összetételét? 6.A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi és szociális állapotát? Milyen ellenőrzési, értékelési, számonkérési formákat alkalmaz? Hogyan segíti a tanulók reális önértékelésének kialakulását? Milyen eszközökkel fejleszti a tanulók személyiségfejlődését? 7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Hogyan működik együtt a pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő munkatársakkal? 34

35 Kérdések Hogyan működik együtt más intézmények pedagógusaival? Válaszok Hogyan tartja a kapcsolatot a tanulók szüleivel? Milyen arányban alkalmaz pozitív és negatív visszajelzéseket a tanulókkal és a kollégákkal való kommunikációjában? 8.Elkötelezettség, szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szokott-e fejlődési irányokat, célokat kitűzni magának? Jelenleg miket jelölne meg? Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés igényét? Mennyire tartja hasznosnak az egyéni önfejlesztési tervet? Hogyan látja a munkáját: az utóbbi időben mit végzett szívesen, mit kevésbé szívesen? Milyen eredményére a legbüszkébb? Milyen problémákkal kellett megbirkóznia munkája során az utóbbi években? Ezekért mennyiben volt ő a felelős, mennyiben a körülmények? 35

36 A pedagógus önértékelése Interjú a vezetővel a pedagógus munkájának önértékeléséhez Az értékelt pedagógus neve: Az interjúkészítő/k neve: A vezető/k neve: Az interjúkészítés dátuma: Kérdés Hány éve ismeri a pedagógus munkáját? Válasz Mikor ellenőrizték, értékelték legutóbb a pedagógus munkáját? Reális önismerettel rendelkezik-e a pedagógus? Hogyan fogadja a visszajelzéseket? Milyen a pedagógus tervezőmunkája? Hogyan vesz részt a pedagógus a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelésében, oktatásában? Ön mennyire a pedagógus munkájának eredményességével? Milyennek tartja a pedagógus kapcsolatát a, a tanulókkal, b, a kollégákkal, c, a szakmai partnerekkel, d, a családokkal? Válaszát indokolja! Hogyan, milyen mértékben vesz részt a pedagógus az intézmény közösségfejlesztő munkájában? Hogyan bizonyítja a pedagógus a pedagógiai kérdésekben való tájékozottságát? Milyen a pedagógus intézményen belüli szakmai aktivitása? 36

37 Kérdés Milyen a pedagógus intézményen kívüli szakmai aktivitása? Miben nyilvánul meg a pedagógus kezdeményezőkészsége? Miben nyilvánul meg a pedagógus felelősségvállalása? Mit gondol a pedagógus adminisztrációs precizitásáról? Hogyan értékelné a pedagógus megbízhatóságát? Miket értékel leginkább a pedagógus szakmai munkájában? Mi az, amiben szeretné, hogy változzon, fejlődjön? Válasz 37

38 A pedagógus önértékelése Óra és foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai a pedagógus önértékeléshez Az értékelt pedagógus neve: Tantárgy: Osztály: Az értékelő neve: Az óralátogatás időpontja: A = kiváló B = jó C = közepes D = megfelelő E = figyelmet kell rá szánni X = nem értékelhető, mert nincs elég adat Az óra/foglalkozás menete Ehhez kapcsolódó általános megfigyelési szempont Értékelés Indoklás: feljegyzések/megjegyzések 1. A tanítási óra/foglalkozás tervezése(óravázlat, foglalkozásvázlat, tanmenet) Milyen a pedagógiai tervezőmunkája? (éves szinten, tematikus egységekben és órákra bontva) Milyen mértékben valósultak meg a tervben leírtak? Megjelennek-e tervező munkájában a NAT és a PP nevelési 2. A tanítási óra célkitűzéseihez, tartalmához kapcsolódóan: 3. A tanítási óra belső formájához, szerkezetéhez, felépítéséhez kapcsolódóan: - célkitűzés, motiváció, óra végi összefoglalás,ellenőrz és-értékelés, tanulói önértékelés, házi feladat adása, az óra logikai felépítése céljai, kompetenciái? 1.Hogyan kapcsolódik az előző (későbbi) órák ismeretanyagához? Épít-e a tanulók előzetes tudására? 2.Megvalósul-e tantárgyi koncentráció? 1.Milyen volt az óra/foglalkozás technikai előkészítése? 2.Közölte a tanár a tanulókkal az óra célját? Ha igen, hogyan? 3.Hogyan motivált a tanár a tanítási óra különböző szakaszaiban? 4.Az óra eredményessége érdekében módosítja-e előzetes terveit? 5.Milyen szempontok alapján történt meg az egyes részek végén, és az óra végén az összefoglalás? 6. Hogyan történt a feladatok ellenőrzése? Mennyire volt előkészített a házi feladat? 7.Folyamatos volt-e az óraközi értékelés? Kapott-e világos, egyértelmű visszajelzést a tanuló az elvégzett feladatról? 8. Értékelték-e önmaguk munkáját a tanulók? 9. Megfelelő mennyiségű volt-e házi feladat adása? 10.Az óra logikai menete mennyire felelt meg 38

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat A GRÁCIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 9027 GYŐR, PUSKÁS T. U. 8. 2015. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat 2017 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87. ) 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Intézményi Önértékelési. Szabályzat

Intézményi Önértékelési. Szabályzat Itsz: Intézményi Önértékelési Szabályzat Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola 2363 Felsőpakony, Iskola utca20. Készítette: Matisz Zsolt igazgató TARTALOM 1. Az önértékelés alapja...3 2. Önértékelési

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Kolozsvár Utcai Általános Iskola Budapest, 2015. szeptember 1. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 TAGINTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Cegléd 2015 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében.

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében. Kedves Szülők! Tájékoztatni szeretnénk Önöket a köznevelési törvény által meghatározott értékelési rendszerről. Ebben a Szülők is szerepet kapnak a pedagógusok, vezető értékelésében on-line kérdőív kitöltésével.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai

Jegyzőkönyv. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKGIMNÁZIUMÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2017 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012. (VIII.31)

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BRASSAI SÁMUEL GIMNÁZIUMA ÉS MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA 4029 DEBRECEN, VÍZTORONY UTCA 3. 1 1. Jogszabályi háttér Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM Árpád-házi Szent Piroska Szakközépiskola és Szakgimnázium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM 2015-2020 Módosítás Hatályos: 2017.01.02.-től 1. Az önértékelési szabályzat az alábbi dokumentumok

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2015.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2015. PÉTERFY SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2015. Készítette: Hallgatóné Hajnal Judit, igazgató Intézményi önértékelési csoport tagjai Ágoston Tünde,

Részletesebben

Intézményi Önértékelési Éves Terv. 2017/2018-as tanév

Intézményi Önértékelési Éves Terv. 2017/2018-as tanév Intézményi Önértékelési Éves Terv 2017/2018-as tanév 1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv elkészítésének jogszabályi háttere: o A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és 86-87. ) o

Részletesebben

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK

A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK A MISKOLCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2015 1. Jogszabályi háttér 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012. (VIII.31)

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki.

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki. Intézményi értékelési szabályzat Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer meghatározására és az illetménypótlékok differenciált megállapítására Jogszabályi háttér Az intézmény kompetencia

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. Intézményi önértékelési program ( ) Készítette: Önértékelési csoport Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Intézményi önértékelési program (2015-2020) Készítette: Önértékelési csoport Tartalom I. Alapelvek, célok és elvárt eredmények 1. Az önértékelés alapelve

Részletesebben

A 2018/2019-ES TANÉV ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE

A 2018/2019-ES TANÉV ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 031051 E-mail: rakoczi.teglas@baptistaoktatas.hu 4243 Téglás, Úttörő u. 15. teglas.iskola@gmail.com

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Intézményi értékelési szabályzat

Intézményi értékelési szabályzat ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT PA 4501 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu

Részletesebben

Óvodapedagógus interjú MINTA

Óvodapedagógus interjú MINTA Óvodapedagógus interjú MINTA Óvodapedagógus neve: Óvodapedagógus oktatási azonosítója: Intézmény neve: Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Interjú időpontja: Ellenőrzést végző pedagógus: A

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola. Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv. Tanév: 2016/2017

Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola. Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv. Tanév: 2016/2017 Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola Intézményi Belső Önértékelési Éves Terv Tanév: 2016/2017 1.Alapadatok Intézmény neve Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola Székhelye 3373

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat 2017. augusztus 4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27. 52/532-083 OM azonosító: 100563 www.dioszegidebrecen.hu 1 Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Önértékelési

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

DÉL-ZSELIC ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYPETERD-RÓZSAFAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 5 ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

DÉL-ZSELIC ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYPETERD-RÓZSAFAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 5 ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM DÉL-ZSELIC ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYPETERD-RÓZSAFAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 5 ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM HATÁLYBALÉP: 2015. SZEPTEMBER 1. KÉSZÍTETTE: SOMOGYINÉ KESZTHELYI JUDIT intézményvezető 1 Az önértékelés alapja

Részletesebben

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez

Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez Kérdőívek, interjúk az intézményi önértékeléshez 3.6.1. Az óra-/foglalkozáslátogatás megfigyelési szempontjai (Az Oktatási Hivatal által kiadott Országos Tanfelügyelet c. kézikönyv 1. számú melléklete)

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Intézményi Önértékelési program. Ötéves TERV 2017/2022

Intézményi Önértékelési program. Ötéves TERV 2017/2022 SZLOVÁK TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Önértékelési program Ötéves TERV 2017/2022 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi háttér... 3 2. Az önértékelés célja... 3 3. Önértékelési

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola Rábatamási, Szent István u.47. OM :

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola Rábatamási, Szent István u.47. OM : Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. számú melléklet Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc,

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, 2015.11.20-21. A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai:

JEGYZŐKÖNYV. A tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai: JEGYZŐKÖNYV Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Dokumentumelemzés Kolompár Gyula Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Megtekintés, interjú, önértékelés

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz.

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1.1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? 1.1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere

Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere Uniós fejlesztések a köznevelésben - A pedagógiaiszakmai ellenőrzés rendszere A tanfelügyeleti fejlesztések helye a TÁMOP-3.1.8

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2700, Cegléd Buzogány utca 23.) OM száma: 202802 A TAGINTÉZMÉNY ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERVE Cegléd 2015/2016. Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves Terv (IÖÉT) elkészítésének

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november Internátusvezetők és nevelők szakmai napja Halásztelek, 2016. november 11-12. Tiszta forrásból Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE) = Tanfelügyelet Pedagógus ellenőrzése Intézményvezető ellenőrzése Intézményellenőrzés

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2017 ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Horváthné Sabáli Éva CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2017.01.01. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. )

Részletesebben

Tessedik Sámuel Általános iskola. Önértékelési szabályzat

Tessedik Sámuel Általános iskola. Önértékelési szabályzat Tessedik Sámuel Általános iskola Önértékelési szabályzat 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) - 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE Patay István Általános Iskola Nyírmada BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (ÉVES TERVEZÉS) 2017/18-AS TANÉV BELSŐ ELLENŐRZÉS ÜTEMTERVE (1. félév) Helye: Patay István Általános Iskola Nyírmada Honvéd út 36-38. Ütemezés

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium z Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium öt évre szóló i programja (2015-2020) (Módosítva 2016. december 5.) Részlet az Önértékelési kézikönyvből: z öt évre szóló i programban

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018.

Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018. Vári Emil Általános Iskola Kisvárda 2018. Az intézményi önértékelés jogszabályi háttere: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Intézményi Önértékelési Szabályzat. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Intézményi Önértékelési Szabályzat. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Intézményi Önértékelési Szabályzat Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az önértékelés alapja... 4 2. Az önértékelés célja... 4 3. Az önértékelési csoport... 4 4. Az

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv Készítette: Gyáli Tulipán Óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: BECS Tagjai intézményvezető 2015.

Éves Önértékelési Terv Készítette: Gyáli Tulipán Óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: BECS Tagjai intézményvezető 2015. Éves Önértékelési Terv 2015-2016 Ikt.sz.: 520/2015 Készítette: Gyáli Tulipán Óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: BECS Tagjai intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 1-től 2015. 2015 Tartalomjegyzék ALAPADATOK...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola OM azonosító: 032085 Intézményvezető: Bikfalvi Borbála Intézkedési terv

Részletesebben

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév

.. ÁLTALÁNOS ISKOLA. Éves önértékelési terv MINTA. 2017/2018. tanév .. ÁLTALÁNOS ISKOLA Éves önértékelési terv MINTA 2017/2018. tanév Készítette:.. intézményvezető A..Általános Iskola az ötéves önértékelési programban foglalt feladatok megvalósítására az éves önértékelési

Részletesebben

A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodájának kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere

A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodájának kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodájának kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere Készítette: Gondosné Bányai Ágnes intézményvezető 2017. szeptember 1. I. Jogszabályi

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2018 Tartalom 1. Az intézményi értékelési szabályzat célja... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. A Szabályzat

Részletesebben

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata A CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT SZENTLŐRINCKÁTAI IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata jóváhagyta: Horti Sándor igazgató érvényes: 2018-2019.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017)

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET ÉRTÉKELÉSE ALAPJÁN INTÉZKEDÉSI TERV (2017) Intézmény neve: Dr. Mester György Általános Iskola Elek OM azonosító: 201335 Intézmény vezető: Intézményvezető oktatási azonosítója: Intézkedési tervneve/azonosítója:t2013350012017aint Intézkedési terv

Részletesebben

Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule. Intézményi önértékelés

Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule. Intézményi önértékelés Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Intézményi önértékelés NOKS (nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő) alkamazottak elvárásrendszere Székesfehérvár, 2016. október 1. A nevelő

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat VEREBÉLY LÁSZLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1139 BUDAPEST, ÜTEG UTCA 15. Készítette: Lektorálta: Polyákné Gajdos Katalin igazgató Póser Antal szakvizsgázott pedagógus Minőség-

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat RÉDEI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2886. RÉDE, RÁKÓCZI TÉR 1. 2017. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012

Részletesebben

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila

Informatikatanári portfólió. Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Informatikatanári portfólió Műhelyfoglalkozás Pásztor Attila Bevezető kérdések Kérdés: Néhány gondolat magáról Vizsga/eljárás Miért beszélünk róla? Miért én beszélek róla? A pedagógusminősítés elemei 50

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

SZEKSZÁRDI 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA és SZABÁLYZATA 2015 2020 Készítette: Sebestyén Györgyi intézményvezető 1. Az intézményi önértékelés szabályozási alapja Jogszabályok: 2011.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2030 Érd, Ercsi út 8. Intézményi azonosító: 203036 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2017. szeptember

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák A tervezés

Részletesebben

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez

Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Módszertani segédlet az intézmények országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése során az elvárások értékeléséhez Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés keretében az intézmények ellenőrzését végző szakértők

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u. 20-22. 1. Helyzetelemzés: Iskolánk jogutódja az 1897-ben alapított Labanc utcai iskolának, 1984 óta működik az új épületben is. 1996

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 1Tim 1,12 Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv

Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv Rábapatyi Gyermekliget Óvoda Rábapaty, Alsópatyi u. 76. Éves Önértékelési Terv 2016-2017. 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai: angodi valamint az intézményvezető 2. Az intézményi önértékelési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE Intézmény neve: AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tagintézmény neve: AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. ApCsel. 4,20. Internátusi nevelők szakmai napja Debrecen, 2015.02.19.

Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. ApCsel. 4,20. Internátusi nevelők szakmai napja Debrecen, 2015.02.19. Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. ApCsel. 4,20 Internátusi nevelők szakmai napja Debrecen, 2015.02.19. A köznevelés megújítása PSZE- PEDAGÓGIAI- SZAKMAI ELLENŐRZÉS PÉM-

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2016-2017-es tanév RÁBATAMÁSI, 2016-2017-es tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 RÁBATAMÁSI, SZENT ISTVÁN U.47. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI ÉVES TERV 2015-2016-os tanév RÁBATAMÁSI, 2015-2016-os tanév Bevezető 1. Az Intézményi Önértékelési Éves

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben