Debreceni Egyetem Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata Mezıgazdaságtudományi Kar melléklete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata Mezıgazdaságtudományi Kar melléklete"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata Mezıgazdaságtudományi Kar melléklete Debrecen november 20.

2 2 A Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar tanácsa a kari kitüntetések és kari címek adományozásának intézményi szabályait (továbbiakban: szabályzat) a felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény, a Debreceni Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata, annak mellékletét képezı Mezıgazdaságtudományi Kar Mőködési rendje, továbbá a Debreceni Egyetem Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata figyelembevételével és annak mellékleteként az alábbiakban határozza meg. 2. A Mezıgazdaságtudományi Kar kitüntetései (1) a Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar díszérme, (2) Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Emlékérme (3) a Pro Facultate Díj, (4) Pro Educatione Agriculturae Díj (5) Pro Scientiis Agriculturae Díj (6) A Debreceni Agrárfelsıoktatás Kitüntetı Oklevél (7) Pro Meritis Interfacultatis Díj (7) Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Mecénása-díj (8) A Mezıgazdaságtudományi Kar Kiváló Dolgozója (9) Dékáni Elismerı Oklevél adományozásának feltételeit és rendjét. (10) Az Év Oktatója Díj adományozásának feltételeit, rendjét (11) Pro Facultate Juventutis Díj (12) Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Sajtódíja (13) Jegyzetíró Nívódíj 3. Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar díszérme (1) A díj adományozható: Azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik jelentıs mértékben elısegítették a kar tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését, a kar részére jelentıs szolgálatot tettek. Nagy mértékben hozzájárultak a kar oktatásának és kutatásának, tartalmi színvonalának emeléséhez, a tudományos kutatási eredmények széles körő gyakorlati alkalmazásának bevezetéséhez és terjesztéséhez. (2)A díszérem adományozását a szervezeti egységvezetık, a dékán kezdeményezhetik. Az emlékérem odaítélése a kari tanácsülésen titkos szavazással történik. (3) Évente egy díszérem adományozható, amely a tanévzáró vagy tanévnyitó ünnepségen kerül átadásra. (4) A díszérem személyenként csak egy alkalommal adományozható. (5) A díszéremmel az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének elsı napján érvényes minimálbér négyszeres összegének megfelelı pénzjutalom jár. (6) A díszérem ezüstbıl készült, kör alakú, elılapján a Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar díszérme domborított körirattal, a hátlap közepére a kitüntetett neve és az adományozás év kerül bevésetésre.

3 3 4.. Debreceni Egyetem Mezıgadaságtudományi Kar Emlékérme (1) Az emlékérem adományozható a) azoknak a hazai és külföldi természetes és jogi személyeknek, - akik kiemelkedı módon segítették a kar oktató-kutató munkáját, hozzájárultak az intézmény fejlıdéshez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez, - akik jelentıs szerepet töltöttek be az kar társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésében, - akik az kar részére jelentıs szolgálatot tettek. b) olyan közéleti személyiségeknek, elismert hazai és külföldi szakembereknek, akik rendszeres kapcsolatot tartanak a Mezıgazdaságtudományi Karral, segítik fejlıdését. (2) Az emlékérem adományozását a szervezeti egységvezetık és a dékán kezdeményezhetik. (3) Az emlékérem adományozásáról a dékáni tanács véleményének kikérése után a dékán dönt. (4) Az emlékérem személyenként/intézményenként csak egy alkalommal adományozható. (5) Az emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél jár. (6) Az emlékérem üvegbıl készül, 11 cm átmérıjő érem. Elılapján a kari logó jelenik meg. Az elılapon található továbbá a Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Karáért körirat. A hátlapon az alapsíkból kiemelkedik a Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Emlékérme körfelirat. A hátlap közepére a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésetésre. 5. A Pro Facultate Díj adományozásának feltételei és rendje (1) A díj adományozható: a Mezıgazdaságtudományi Kar oktatói, kutató részére, akik a kar érdekében tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki azoknak a szakembereknek, akik tevékenységükkel hosszú idın át hozzájárultak a kar eredményes oktató munkájához olyan közéleti személyiségeknek és külföldi szakembereknek, akik a kar munkáját rendszeresen, hosszú idın át segítik, elısegítik a kar fejlıdését. (2) A díjat évente egyszer, tanévnyitón kell átadni. Évente három díj adományozható. A díj személyenként csak egy alkalommal adható. (3) A díj odaítélése a kar, a tanszékek vezetıinek kezdeményezése alapján a kari tanácsülésen titkos szavazással történik. (4) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és a Kjt. szerinti pótléklap ötszörösének megfelelı pénzjutalom jár. (5) Az emlékplakett bronzból készült 14 cm átmérıjő kör alakú 8 mm vastag, amelynek egyik oldalán Megyeri Barna Európa elrablása címő alkotása látható UNIVERSITAS SCIENTIARUM AGRICULTURE DEBRECENIENSIS felírat, mások oldalán a díjat elnyert személy neve olvasható. 6. Pro Educatione Agriculturae Díj adományozásának feltételei és rendje (1) Pro Educatione Agriculturae díj adományozható: A Mezıgazdaságtudományi Kar oktatói és azon személyek részére, akik a kar érdekében tartós és kimagasló oktatási tevékenységet fejtettek ki. (2) A díj adományozását a szervezeti egységek, a kar vezetıje kezdeményezheti. Az adományozásról a kari tanács titkos szavazással dönt. (3) Évente egy díj adományozható, amely a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra. A díjat személyenként csak egyszer lehet adományozni.

4 4 (4) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének elsı napján érvényes minimálbér háromszoros összegének megfelelı pénzjutalom jár. 7. Pro Scientiis Agriculturae Díj adományozásának feltételei és rendje (1) Pro Scientiis Agriculturae díj adományozható: A Mezıgazdaságtudományi Kar kutatói oktatói és azon személyek részére, akik a kar érdekében tartós és kimagasló kutatási tevékenységet fejtettek ki. (2) A díj adományozását a szervezeti egységek, a kar vezetıje kezdeményezheti. Az adományozásról a kari tanács titkos szavazással dönt. Évente egy díj adományozható, amely a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra. A díjat személyenként csak egyszer lehet adományozni. (3) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének elsı napján érvényes minimálbér háromszoros összegének megfelelı pénzjutalom jár. 8. Debreceni Agrárfelsıoktatás Kitüntetı Oklevele (1)A Debreceni Agrárfelsıoktatás Kitüntetı Oklevele adományozásának feltételei A Debreceni Agrárfelsıoktatás Kitüntetı Oklevele adományozható: olyan hazai és külföldi közéleti személyiségeknek, hazai és külföldi szakembereknek, akik hozzájárultak a tiszántúli régió agrárgazdaságának fejlesztéséhez, elısegítették a Kar oktatásikutatási tevékenységét, az intézmény fejlıdését, a Kar és jogelıdei egykori hallgatóinak, amennyiben a Kar oktatási, kutatási és egyéb szolgáltatási tevékenységéhez számottevı segítséget nyújtottak, s folyamatos kapcsolatot tartanak a Karral. 9. Pro Meritis Interfacultatis Díj (1) A díj adományozható: - azoknak a belföldi és külföldi intézeteknek, intézményeknek, amelyek jelentıs mértékben elısegítették a Mezıgazdaságtudományi Kar oktatóinak, hallgatóinak oktatási, kutatási munkáját, elısegítették a hallgatói intézményközi cseréjét. - Azoknak a belföldi és külföldi személyeknek, akik nagymértékben hozzájárultak az intézményi kapcsolatok fejlesztéséhez. (2) A díj adományozását a dékán kezdeményezheti, a díj odaítélése a kari tanácsülésen titkos szavazással történik. (3) A díj évente több alkalommal adományozható, melynek átadása ünnepélyes keretek között történik. (4) Intézmények a díjat több alkalommal is megkaphatják, természetes személyeknek a díj egyszer adományozható. (5) A díjjal kör alakú, Pro Meritis Interfacultatis (latin felirattal) érem és az adományozást igazoló oklevél jár, a dékán aláírásával.

5 5 9. Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Mecénása-díj (1) A díj adományozható a kar gyarapodását, fejlıdését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli jelentıs anyagi támogatást, vagy más adományt nyújtó hazai és külföldi természetes vagy jogi személynek. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetık és a dékán kezdeményezhetik. (3) Az adományozásáról a dékán dönt a dékáni tanács véleményének kikérése után. (4) Évente legfeljebb öt díj adományozható. (5) A díjban részesülı oklevelet kap. 10. A Debreceni Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevele adományozásának rendje (1) A Debreceni Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevelet évente egyszer, vagy a tanévnyitó vagy a tanévzáró nyilvános tanácsülésen kell átadni. Évenként két cím adományozható. (2) Külföldi közéleti személyiségek és szakemberek részére történı Debrecen Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevél adományozásáról a kari tanács alkalomszerően is dönthet. (3) A Debreceni Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevele adományozására javaslatot tehetnek a kar vezetıi és a szervezeti egységek vezetıi. A javaslatról a dékáni tanács véleményének meghallgatása után a kari tanács titkos szavazással dönt. (4) A Debreceni Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevele adományozásáról a kari tanács a dékán aláírásával oklevelet ad ki A Debreceni Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevéllel rendelkezık jogai (1) Tiszteletbeli vendég a kari ünnepségeken, tudományos, szakmai tanácskozásokon. (2) Térítésmentesen megkapja a kar rendszeres és idıszakos kiadványait (évkönyv, tudományos közlemények stb.) (3) Igénybe veheti a kar szolgáltatásait az egyetemi dolgozókkal azonos feltételekkel mellett A Debreceni Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevéllel rendelkezık kötelességei (1) Elısegíti tevékenységi területén és lehetıségei keretein belül a kar célkitőzéseinek, fejlesztési feladatainak megvalósítását. (2) Meghívás és egyeztetés alapján esetenként elıadást, konzultációt tart a kar dolgozói és hallgatói részére.

6 6 13. Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Kiváló Dolgozója kitüntetés adományozásának feltételei és rendje (1) A kitüntetés adományozható: Az oktatók és kutatók kivételével a kar legkiválóbb dolgozóinak, több éven át nyújtott kimagasló tevékenységükért. (2)A kitüntetés adományozását a szervezeti egységvezetık és a dékán kezdeményezhetik. Az adományozásról a kari tanács titkos szavazással dönt. (3) Évente legfeljebb három kitüntetés adományozható. A kitüntetés legkorábban a karon eltöltött 5 éves közalkalmazotti jogviszony után adományozható, személyenként többször is, azonban 5 éven belül nem ismételhetı. (4) A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és az adományozást igazoló oklevelet és az adományozás elsı napján érvényes minimálbér összegének megfelelı pénzjutalmat kap. A kitüntetés a tanévnyitó ünnepségen kerül átadásra. (5) A kitüntetéssel együtt jár a kitüntetett fizetési fokozata közötti várakozási idı 1 évvel való csökkentése, ha pedig ez nem lehetséges, a csökkentést a következı fizetési fokozatnál kell figyelembe venni Dékáni Elismerı Oklevél A kitüntetésben azok az oktatók, kutatók, dolgozók és hallgatók részesíthetık, akik feladataikat kiemelkedı hozzáértéssel és szorgalommal végzik és a Kar kötelékében aktív tevékenységet fejtenek ki A Dékáni Elismerı Oklevél adományozásának feltételei és rendje (1) A Dékáni Elismerı Oklevél adományozására a szervezeti egységek vezetıi tesznek javaslatot. Az adományozásról a dékáni tanács véleményét figyelembe véve a kar dékánja dönt. Évente maximum hat oklevél adományozható. (2) A Dékáni Elismerı Oklevelet a tanévzáró nyilvános egyetemi tanácsülésen, illetve a szervezeti egység tanácsa ülésén ünnepélyes keretek között kell átadni. (3) A Dékáni Elismerı Oklevéllel kitüntetett az adományozás elsı napján érvényes minimálbér összegének megfelelı pénzjutalomban részesül Az Év Oktatója Díj adományozásának feltételei és rendje (1) A díj adományozható a Mezıgazdaságtudományi Kar azon oktatói részére, akiket a hallgatói minısítéseket is figyelembe véve a Hallgatói Önkormányzat javasol a kari tanácsnak. (2) A díjat évente egyszer a pedagógus napon kell átadni. Évente évfolyamonként egy díj adományozható. A díj személyenként több alkalommal adható. A kari tanács az adományozásról titkos szavazással dönt. (3) A díj odaítélése a hallgatói minısítések alapján felállított pontrendszer alapján történik. (4) A díjjal oklevél az adományozás évének elsı napján érvényes minimálbér háromszorosának megfelelı pénzjutalom jár.

7 7 17. Pro Facultate Juventutis Díj adományozásának feltételei és rendje (1)A díj adományozható olyan hallgatóknak, akik tanulmányi munkájukon túlmenıen a karnak dicsıséget szereztek, az egyetem és a kar hírnevét öregbítették, illetve sokat tettek a kari diákközélet kialakulásáért és fejlıdéséért. (2) A díj adományozását a kar hallgatói önkormányzata kezdeményezheti. (3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható, a mely a tanévnyitó ünnepségen kerül átadásra. (4) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének elsı napján érvényes minimálbér négyszeres összegének megfelelı pénzjutalom jár. (5) Az emlékplakett bronzból készült, kör alakú, elılapján a kar emblémája és a Pro Facultate Juventutis domborított felirattal, a hátlapján a Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar díja domborított körirattal, középre pedig a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésésre. 18. A Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Sajtódíja (1) A díjban részesíthetı az az írott, vagy elektronikus sajtóban dolgozó újságíró, aki elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki az karról való objektív tájékoztatás, a kar népszerősítése, az elért eredmények publikálása terén. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetık és a dékán kezdeményezhetik. (3) A díj adományozásáról a dékáni tanács véleményének meghallgatása után a dékán dönt. (4) A díj évente legfeljebb két újságírónak adományozható. (5) A kitüntetett díszoklevélben részesül. 19. (1) A díjak és a kitüntetések adományozásának idıpontjáról a kari tanács alkalomszerően is dönthet. 20. Kari címek A Mezıgazdaságtudományi Kar Tiszteletbeli docense Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Mintagazdasága Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Gyakorló Gazdasága 21. Tiszteletbeli docensi cím A Tiszteletbeli docensi cím adományozása (1) A DE MTK tiszteletbeli docense (továbbiakban: tiszteletbeli docens) cím adományozható a kihelyezett tanszékeket mőködtetı intézmények, gazdálkodó szervezetek vezetı beosztású dolgozójának, továbbá az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személynek, aki megfelel az alábbi feltételeknek: - egyetemi oklevéllel rendelkezik,

8 8 - az egyetemen oktatott valamely tudományág magas szintő elméleti és - gyakorlati ismeretével bír, - rendszeresen végez oktatói tevékenységet, - alkalmas a hallgatók képzésére, jövendı hivatásukra való felkészítésre, - büntetlen elıélető. (2) A tiszteletbeli docensi címet a kari tanács véleménye alapján a dékán adományozza. (3) Nem adható tiszteletbeli docensi cím annak, aki bármely felsıoktatási intézményben oktatói munkakört tölt be, illetve részére címzetes oktatói címet adományoztak. (4) Az adományozásról szóló okiratot ünnepélyes keretek között a rektor vagy helyettese adja át. (5) A cím adományozását az oktatási szervezeti egységek vezetıi kezdeményezhetik. (6) A javaslatnak tartalmaznia kell: - a javasolt személy szakmai és tudományos munkásságát, - a címadományozás indoklását. (7) A javaslathoz mellékelni kell a kari tanács ülésének jegyzıkönyvi kivonatát A Tiszteletbeli docens joga és kötelessége (1) A tiszteletbeli docens jogosult: - a DE MTK tiszteletbeli egyetemi docensi cím használatára, - javaslatot tenni tantárgyi programok és tananyag fejlesztésre, - véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni a kar ügyeiben, - közremőködni a kar kutatómunkájában. köteles: - a kar vezetıjének felkérésére elızetes egyeztetés alapján a tantervben meghatározott, valamint egyéb elıadások tartására, gyakorlati foglalkozások vezetésére - magatartásával hozzájárulni az egyetem jó hírnevének öregbítéséhez A cím adományozásának idıtartama, megszőnése és visszavonása (1) A tiszteletbeli docensi cím határozott idıre, legfeljebb négy évre szól. Több alkalommal megismételhetı, mely az adományozás rendjének megfelelıen történik (2) A tiszteletbeli docensi cím a kihelyezett tanszék megszőnése esetén csak akkor viselhetı, ha a cím viselıje a karon folyó oktatómunkában is aktívan részt vesz. (3) A tiszteletbeli docensi címet akkor lehet megvonni viselıjétıl, ha - az érintett személyt a bíróság jogerıs ítélettel a közügyektıl eltiltotta, - a tudományos etika normáit, az egyetemmel szembeni kötelezettségeit súlyosan megszegte vagy egyéb okból érdemtelenné vált a cím viselésére. (4) A tiszteletbeli docensi cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik. 31. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mintagazdasága (1) A kitüntetı cím adományozható azoknak a gazdálkodó és egyéb szervezeteknek, amelyek a Mezıgazdaságtudományi Karral szoros szakmai kapcsolatot tartanak és kiemelkedı színvonalat képviselnek mőködési területükön. (2) A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mintagazdasága cím adományozását a szervezeti egységek vezetıi és a dékán kezdeményezheti. (3) A cím adományozásáról a Gyakorlati Oktatási Bizottság véleményének ismeretében a kari tanács titkos szavazással dönt.

9 9 (4) Intézményenként csak egy cím adományozható. (5) A cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik. (6) A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mintagazdasága kitüntetı cím adományozásával igazoló oklevél jár, valamint réztáblába vésve a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mintagazdasága felirat. (7) A kitüntetı cím adományozása ünnepi alkalmakkor kerül átadásra. (8) Évente maximum 10 cím adományozható. 32. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Gyakorló Gazdasága (1) A kitüntetı cím adományozható azoknak a gazdálkodó és egyéb szervezeteknek, egyéni gazdaságoknak, amelyek a Mezıgazdaságtudományi Karral hallgatóinak gyakorlati oktatásához és szakmai ismeretek elmélyítéséhez lehetıséget nyújtanak. (2) A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Gyakorló Gazdasága cím adományozását a szervezeti egységek vezetıi és a dékán kezdeményezheti. (3) A cím adományozásáról a Gyakorlati Oktatási Bizottság véleményének ismeretében a kari tanács dönt titkos szavazással. (4) Intézményenként csak egy cím adományozható. (5) A cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik. (6) A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Gyakorló Gazdasága kitüntetı cím adományozásával igazoló oklevél jár, valamint réztáblába vésve a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Gyakorló Gazdasága felirat. (7) A kitüntetı cím adományozása ünnepi alkalmakkor kerül átadásra. (8) Évente 10 cím adományozható Díszoklevél 1) A díszoklevél adományozására vonatkozó szabályokat a Debreceni Egyetemi Kitüntetések és címek adományozásának szabályzata tartalmazza. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 32.. (1) A kari kitüntetések adományozásáról a dékáni hivatal nyilvántartást vezet. (2) Jelen Kitüntetési Szabályzatot a Debreceni Egyetem Szenátusa által június 22.-én elfogadott és július 1.-tıl hatályba lépett Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletét képezı Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata mellékleteként a Mezıgazdaságtudományi Kar Tanácsa november 20.-án tartott ülésén, a 13/2006/2007. számú határozatával a szenátusnak elfogadásra javasolta. (3) A szenátus a november 30-án kelt,.. számú határozatával fogadta el. A szabályzat melléklet az elfogadás napján lép hatályba. (4) A jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejőleg a Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar március 7.-én elfogadott és többször módosított Kitüntetési Szabályzat hatályát veszti. Debrecen, november 20. Dr. Kátai János egyetemi tanár, dékán