Debreceni Egyetem Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata Mezıgazdaságtudományi Kar melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Debreceni Egyetem Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata Mezıgazdaságtudományi Kar melléklete"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata Mezıgazdaságtudományi Kar melléklete Debrecen november 20.

2 2 A Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar tanácsa a kari kitüntetések és kari címek adományozásának intézményi szabályait (továbbiakban: szabályzat) a felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény, a Debreceni Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata, annak mellékletét képezı Mezıgazdaságtudományi Kar Mőködési rendje, továbbá a Debreceni Egyetem Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata figyelembevételével és annak mellékleteként az alábbiakban határozza meg. 2. A Mezıgazdaságtudományi Kar kitüntetései (1) a Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar díszérme, (2) Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Emlékérme (3) a Pro Facultate Díj, (4) Pro Educatione Agriculturae Díj (5) Pro Scientiis Agriculturae Díj (6) A Debreceni Agrárfelsıoktatás Kitüntetı Oklevél (7) Pro Meritis Interfacultatis Díj (7) Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Mecénása-díj (8) A Mezıgazdaságtudományi Kar Kiváló Dolgozója (9) Dékáni Elismerı Oklevél adományozásának feltételeit és rendjét. (10) Az Év Oktatója Díj adományozásának feltételeit, rendjét (11) Pro Facultate Juventutis Díj (12) Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Sajtódíja (13) Jegyzetíró Nívódíj 3. Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar díszérme (1) A díj adományozható: Azoknak a természetes és jogi személyeknek, akik jelentıs mértékben elısegítették a kar tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését, a kar részére jelentıs szolgálatot tettek. Nagy mértékben hozzájárultak a kar oktatásának és kutatásának, tartalmi színvonalának emeléséhez, a tudományos kutatási eredmények széles körő gyakorlati alkalmazásának bevezetéséhez és terjesztéséhez. (2)A díszérem adományozását a szervezeti egységvezetık, a dékán kezdeményezhetik. Az emlékérem odaítélése a kari tanácsülésen titkos szavazással történik. (3) Évente egy díszérem adományozható, amely a tanévzáró vagy tanévnyitó ünnepségen kerül átadásra. (4) A díszérem személyenként csak egy alkalommal adományozható. (5) A díszéremmel az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének elsı napján érvényes minimálbér négyszeres összegének megfelelı pénzjutalom jár. (6) A díszérem ezüstbıl készült, kör alakú, elılapján a Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar díszérme domborított körirattal, a hátlap közepére a kitüntetett neve és az adományozás év kerül bevésetésre.

3 3 4.. Debreceni Egyetem Mezıgadaságtudományi Kar Emlékérme (1) Az emlékérem adományozható a) azoknak a hazai és külföldi természetes és jogi személyeknek, - akik kiemelkedı módon segítették a kar oktató-kutató munkáját, hozzájárultak az intézmény fejlıdéshez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez, - akik jelentıs szerepet töltöttek be az kar társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésében, - akik az kar részére jelentıs szolgálatot tettek. b) olyan közéleti személyiségeknek, elismert hazai és külföldi szakembereknek, akik rendszeres kapcsolatot tartanak a Mezıgazdaságtudományi Karral, segítik fejlıdését. (2) Az emlékérem adományozását a szervezeti egységvezetık és a dékán kezdeményezhetik. (3) Az emlékérem adományozásáról a dékáni tanács véleményének kikérése után a dékán dönt. (4) Az emlékérem személyenként/intézményenként csak egy alkalommal adományozható. (5) Az emlékéremmel az adományozást igazoló oklevél jár. (6) Az emlékérem üvegbıl készül, 11 cm átmérıjő érem. Elılapján a kari logó jelenik meg. Az elılapon található továbbá a Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Karáért körirat. A hátlapon az alapsíkból kiemelkedik a Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Emlékérme körfelirat. A hátlap közepére a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésetésre. 5. A Pro Facultate Díj adományozásának feltételei és rendje (1) A díj adományozható: a Mezıgazdaságtudományi Kar oktatói, kutató részére, akik a kar érdekében tartós és kimagasló tevékenységet fejtettek ki azoknak a szakembereknek, akik tevékenységükkel hosszú idın át hozzájárultak a kar eredményes oktató munkájához olyan közéleti személyiségeknek és külföldi szakembereknek, akik a kar munkáját rendszeresen, hosszú idın át segítik, elısegítik a kar fejlıdését. (2) A díjat évente egyszer, tanévnyitón kell átadni. Évente három díj adományozható. A díj személyenként csak egy alkalommal adható. (3) A díj odaítélése a kar, a tanszékek vezetıinek kezdeményezése alapján a kari tanácsülésen titkos szavazással történik. (4) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és a Kjt. szerinti pótléklap ötszörösének megfelelı pénzjutalom jár. (5) Az emlékplakett bronzból készült 14 cm átmérıjő kör alakú 8 mm vastag, amelynek egyik oldalán Megyeri Barna Európa elrablása címő alkotása látható UNIVERSITAS SCIENTIARUM AGRICULTURE DEBRECENIENSIS felírat, mások oldalán a díjat elnyert személy neve olvasható. 6. Pro Educatione Agriculturae Díj adományozásának feltételei és rendje (1) Pro Educatione Agriculturae díj adományozható: A Mezıgazdaságtudományi Kar oktatói és azon személyek részére, akik a kar érdekében tartós és kimagasló oktatási tevékenységet fejtettek ki. (2) A díj adományozását a szervezeti egységek, a kar vezetıje kezdeményezheti. Az adományozásról a kari tanács titkos szavazással dönt. (3) Évente egy díj adományozható, amely a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra. A díjat személyenként csak egyszer lehet adományozni.

4 4 (4) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének elsı napján érvényes minimálbér háromszoros összegének megfelelı pénzjutalom jár. 7. Pro Scientiis Agriculturae Díj adományozásának feltételei és rendje (1) Pro Scientiis Agriculturae díj adományozható: A Mezıgazdaságtudományi Kar kutatói oktatói és azon személyek részére, akik a kar érdekében tartós és kimagasló kutatási tevékenységet fejtettek ki. (2) A díj adományozását a szervezeti egységek, a kar vezetıje kezdeményezheti. Az adományozásról a kari tanács titkos szavazással dönt. Évente egy díj adományozható, amely a tanévzáró ünnepségen kerül átadásra. A díjat személyenként csak egyszer lehet adományozni. (3) A díjjal az adományozást igazoló oklevél és az adományozás évének elsı napján érvényes minimálbér háromszoros összegének megfelelı pénzjutalom jár. 8. Debreceni Agrárfelsıoktatás Kitüntetı Oklevele (1)A Debreceni Agrárfelsıoktatás Kitüntetı Oklevele adományozásának feltételei A Debreceni Agrárfelsıoktatás Kitüntetı Oklevele adományozható: olyan hazai és külföldi közéleti személyiségeknek, hazai és külföldi szakembereknek, akik hozzájárultak a tiszántúli régió agrárgazdaságának fejlesztéséhez, elısegítették a Kar oktatásikutatási tevékenységét, az intézmény fejlıdését, a Kar és jogelıdei egykori hallgatóinak, amennyiben a Kar oktatási, kutatási és egyéb szolgáltatási tevékenységéhez számottevı segítséget nyújtottak, s folyamatos kapcsolatot tartanak a Karral. 9. Pro Meritis Interfacultatis Díj (1) A díj adományozható: - azoknak a belföldi és külföldi intézeteknek, intézményeknek, amelyek jelentıs mértékben elısegítették a Mezıgazdaságtudományi Kar oktatóinak, hallgatóinak oktatási, kutatási munkáját, elısegítették a hallgatói intézményközi cseréjét. - Azoknak a belföldi és külföldi személyeknek, akik nagymértékben hozzájárultak az intézményi kapcsolatok fejlesztéséhez. (2) A díj adományozását a dékán kezdeményezheti, a díj odaítélése a kari tanácsülésen titkos szavazással történik. (3) A díj évente több alkalommal adományozható, melynek átadása ünnepélyes keretek között történik. (4) Intézmények a díjat több alkalommal is megkaphatják, természetes személyeknek a díj egyszer adományozható. (5) A díjjal kör alakú, Pro Meritis Interfacultatis (latin felirattal) érem és az adományozást igazoló oklevél jár, a dékán aláírásával.

5 5 9. Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Mecénása-díj (1) A díj adományozható a kar gyarapodását, fejlıdését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli jelentıs anyagi támogatást, vagy más adományt nyújtó hazai és külföldi természetes vagy jogi személynek. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetık és a dékán kezdeményezhetik. (3) Az adományozásáról a dékán dönt a dékáni tanács véleményének kikérése után. (4) Évente legfeljebb öt díj adományozható. (5) A díjban részesülı oklevelet kap. 10. A Debreceni Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevele adományozásának rendje (1) A Debreceni Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevelet évente egyszer, vagy a tanévnyitó vagy a tanévzáró nyilvános tanácsülésen kell átadni. Évenként két cím adományozható. (2) Külföldi közéleti személyiségek és szakemberek részére történı Debrecen Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevél adományozásáról a kari tanács alkalomszerően is dönthet. (3) A Debreceni Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevele adományozására javaslatot tehetnek a kar vezetıi és a szervezeti egységek vezetıi. A javaslatról a dékáni tanács véleményének meghallgatása után a kari tanács titkos szavazással dönt. (4) A Debreceni Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevele adományozásáról a kari tanács a dékán aláírásával oklevelet ad ki A Debreceni Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevéllel rendelkezık jogai (1) Tiszteletbeli vendég a kari ünnepségeken, tudományos, szakmai tanácskozásokon. (2) Térítésmentesen megkapja a kar rendszeres és idıszakos kiadványait (évkönyv, tudományos közlemények stb.) (3) Igénybe veheti a kar szolgáltatásait az egyetemi dolgozókkal azonos feltételekkel mellett A Debreceni Agrár felsıoktatás Kitüntetı Oklevéllel rendelkezık kötelességei (1) Elısegíti tevékenységi területén és lehetıségei keretein belül a kar célkitőzéseinek, fejlesztési feladatainak megvalósítását. (2) Meghívás és egyeztetés alapján esetenként elıadást, konzultációt tart a kar dolgozói és hallgatói részére.

6 6 13. Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Kiváló Dolgozója kitüntetés adományozásának feltételei és rendje (1) A kitüntetés adományozható: Az oktatók és kutatók kivételével a kar legkiválóbb dolgozóinak, több éven át nyújtott kimagasló tevékenységükért. (2)A kitüntetés adományozását a szervezeti egységvezetık és a dékán kezdeményezhetik. Az adományozásról a kari tanács titkos szavazással dönt. (3) Évente legfeljebb három kitüntetés adományozható. A kitüntetés legkorábban a karon eltöltött 5 éves közalkalmazotti jogviszony után adományozható, személyenként többször is, azonban 5 éven belül nem ismételhetı. (4) A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet és az adományozást igazoló oklevelet és az adományozás elsı napján érvényes minimálbér összegének megfelelı pénzjutalmat kap. A kitüntetés a tanévnyitó ünnepségen kerül átadásra. (5) A kitüntetéssel együtt jár a kitüntetett fizetési fokozata közötti várakozási idı 1 évvel való csökkentése, ha pedig ez nem lehetséges, a csökkentést a következı fizetési fokozatnál kell figyelembe venni Dékáni Elismerı Oklevél A kitüntetésben azok az oktatók, kutatók, dolgozók és hallgatók részesíthetık, akik feladataikat kiemelkedı hozzáértéssel és szorgalommal végzik és a Kar kötelékében aktív tevékenységet fejtenek ki A Dékáni Elismerı Oklevél adományozásának feltételei és rendje (1) A Dékáni Elismerı Oklevél adományozására a szervezeti egységek vezetıi tesznek javaslatot. Az adományozásról a dékáni tanács véleményét figyelembe véve a kar dékánja dönt. Évente maximum hat oklevél adományozható. (2) A Dékáni Elismerı Oklevelet a tanévzáró nyilvános egyetemi tanácsülésen, illetve a szervezeti egység tanácsa ülésén ünnepélyes keretek között kell átadni. (3) A Dékáni Elismerı Oklevéllel kitüntetett az adományozás elsı napján érvényes minimálbér összegének megfelelı pénzjutalomban részesül Az Év Oktatója Díj adományozásának feltételei és rendje (1) A díj adományozható a Mezıgazdaságtudományi Kar azon oktatói részére, akiket a hallgatói minısítéseket is figyelembe véve a Hallgatói Önkormányzat javasol a kari tanácsnak. (2) A díjat évente egyszer a pedagógus napon kell átadni. Évente évfolyamonként egy díj adományozható. A díj személyenként több alkalommal adható. A kari tanács az adományozásról titkos szavazással dönt. (3) A díj odaítélése a hallgatói minısítések alapján felállított pontrendszer alapján történik. (4) A díjjal oklevél az adományozás évének elsı napján érvényes minimálbér háromszorosának megfelelı pénzjutalom jár.

7 7 17. Pro Facultate Juventutis Díj adományozásának feltételei és rendje (1)A díj adományozható olyan hallgatóknak, akik tanulmányi munkájukon túlmenıen a karnak dicsıséget szereztek, az egyetem és a kar hírnevét öregbítették, illetve sokat tettek a kari diákközélet kialakulásáért és fejlıdéséért. (2) A díj adományozását a kar hallgatói önkormányzata kezdeményezheti. (3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható, a mely a tanévnyitó ünnepségen kerül átadásra. (4) A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének elsı napján érvényes minimálbér négyszeres összegének megfelelı pénzjutalom jár. (5) Az emlékplakett bronzból készült, kör alakú, elılapján a kar emblémája és a Pro Facultate Juventutis domborított felirattal, a hátlapján a Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar díja domborított körirattal, középre pedig a kitüntetett neve és az adományozás éve kerül bevésésre. 18. A Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Sajtódíja (1) A díjban részesíthetı az az írott, vagy elektronikus sajtóban dolgozó újságíró, aki elismerésre méltó tevékenységet fejtett ki az karról való objektív tájékoztatás, a kar népszerősítése, az elért eredmények publikálása terén. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetık és a dékán kezdeményezhetik. (3) A díj adományozásáról a dékáni tanács véleményének meghallgatása után a dékán dönt. (4) A díj évente legfeljebb két újságírónak adományozható. (5) A kitüntetett díszoklevélben részesül. 19. (1) A díjak és a kitüntetések adományozásának idıpontjáról a kari tanács alkalomszerően is dönthet. 20. Kari címek A Mezıgazdaságtudományi Kar Tiszteletbeli docense Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Mintagazdasága Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Gyakorló Gazdasága 21. Tiszteletbeli docensi cím A Tiszteletbeli docensi cím adományozása (1) A DE MTK tiszteletbeli docense (továbbiakban: tiszteletbeli docens) cím adományozható a kihelyezett tanszékeket mőködtetı intézmények, gazdálkodó szervezetek vezetı beosztású dolgozójának, továbbá az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személynek, aki megfelel az alábbi feltételeknek: - egyetemi oklevéllel rendelkezik,

8 8 - az egyetemen oktatott valamely tudományág magas szintő elméleti és - gyakorlati ismeretével bír, - rendszeresen végez oktatói tevékenységet, - alkalmas a hallgatók képzésére, jövendı hivatásukra való felkészítésre, - büntetlen elıélető. (2) A tiszteletbeli docensi címet a kari tanács véleménye alapján a dékán adományozza. (3) Nem adható tiszteletbeli docensi cím annak, aki bármely felsıoktatási intézményben oktatói munkakört tölt be, illetve részére címzetes oktatói címet adományoztak. (4) Az adományozásról szóló okiratot ünnepélyes keretek között a rektor vagy helyettese adja át. (5) A cím adományozását az oktatási szervezeti egységek vezetıi kezdeményezhetik. (6) A javaslatnak tartalmaznia kell: - a javasolt személy szakmai és tudományos munkásságát, - a címadományozás indoklását. (7) A javaslathoz mellékelni kell a kari tanács ülésének jegyzıkönyvi kivonatát A Tiszteletbeli docens joga és kötelessége (1) A tiszteletbeli docens jogosult: - a DE MTK tiszteletbeli egyetemi docensi cím használatára, - javaslatot tenni tantárgyi programok és tananyag fejlesztésre, - véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni a kar ügyeiben, - közremőködni a kar kutatómunkájában. köteles: - a kar vezetıjének felkérésére elızetes egyeztetés alapján a tantervben meghatározott, valamint egyéb elıadások tartására, gyakorlati foglalkozások vezetésére - magatartásával hozzájárulni az egyetem jó hírnevének öregbítéséhez A cím adományozásának idıtartama, megszőnése és visszavonása (1) A tiszteletbeli docensi cím határozott idıre, legfeljebb négy évre szól. Több alkalommal megismételhetı, mely az adományozás rendjének megfelelıen történik (2) A tiszteletbeli docensi cím a kihelyezett tanszék megszőnése esetén csak akkor viselhetı, ha a cím viselıje a karon folyó oktatómunkában is aktívan részt vesz. (3) A tiszteletbeli docensi címet akkor lehet megvonni viselıjétıl, ha - az érintett személyt a bíróság jogerıs ítélettel a közügyektıl eltiltotta, - a tudományos etika normáit, az egyetemmel szembeni kötelezettségeit súlyosan megszegte vagy egyéb okból érdemtelenné vált a cím viselésére. (4) A tiszteletbeli docensi cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik. 31. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mintagazdasága (1) A kitüntetı cím adományozható azoknak a gazdálkodó és egyéb szervezeteknek, amelyek a Mezıgazdaságtudományi Karral szoros szakmai kapcsolatot tartanak és kiemelkedı színvonalat képviselnek mőködési területükön. (2) A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mintagazdasága cím adományozását a szervezeti egységek vezetıi és a dékán kezdeményezheti. (3) A cím adományozásáról a Gyakorlati Oktatási Bizottság véleményének ismeretében a kari tanács titkos szavazással dönt.

9 9 (4) Intézményenként csak egy cím adományozható. (5) A cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik. (6) A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mintagazdasága kitüntetı cím adományozásával igazoló oklevél jár, valamint réztáblába vésve a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mintagazdasága felirat. (7) A kitüntetı cím adományozása ünnepi alkalmakkor kerül átadásra. (8) Évente maximum 10 cím adományozható. 32. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Gyakorló Gazdasága (1) A kitüntetı cím adományozható azoknak a gazdálkodó és egyéb szervezeteknek, egyéni gazdaságoknak, amelyek a Mezıgazdaságtudományi Karral hallgatóinak gyakorlati oktatásához és szakmai ismeretek elmélyítéséhez lehetıséget nyújtanak. (2) A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Gyakorló Gazdasága cím adományozását a szervezeti egységek vezetıi és a dékán kezdeményezheti. (3) A cím adományozásáról a Gyakorlati Oktatási Bizottság véleményének ismeretében a kari tanács dönt titkos szavazással. (4) Intézményenként csak egy cím adományozható. (5) A cím visszavonása az adományozással azonos ügyrend szerint történik. (6) A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Gyakorló Gazdasága kitüntetı cím adományozásával igazoló oklevél jár, valamint réztáblába vésve a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Gyakorló Gazdasága felirat. (7) A kitüntetı cím adományozása ünnepi alkalmakkor kerül átadásra. (8) Évente 10 cím adományozható Díszoklevél 1) A díszoklevél adományozására vonatkozó szabályokat a Debreceni Egyetemi Kitüntetések és címek adományozásának szabályzata tartalmazza. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 32.. (1) A kari kitüntetések adományozásáról a dékáni hivatal nyilvántartást vezet. (2) Jelen Kitüntetési Szabályzatot a Debreceni Egyetem Szenátusa által június 22.-én elfogadott és július 1.-tıl hatályba lépett Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletét képezı Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata mellékleteként a Mezıgazdaságtudományi Kar Tanácsa november 20.-án tartott ülésén, a 13/2006/2007. számú határozatával a szenátusnak elfogadásra javasolta. (3) A szenátus a november 30-án kelt,.. számú határozatával fogadta el. A szabályzat melléklet az elfogadás napján lép hatályba. (4) A jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejőleg a Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar március 7.-én elfogadott és többször módosított Kitüntetési Szabályzat hatályát veszti. Debrecen, november 20. Dr. Kátai János egyetemi tanár, dékán

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (továbbiakban: Kar)

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen (Egységes szerkezetben az 1-4. számú módosítással.) 2007. november 15. 1 EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK

Részletesebben

AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ- ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY- UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES, HUNGARY AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2011 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen (Egységes szerkezetben az 1-6. számú módosítással.) 2008. június 26. 1 EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL Szeged, 2015. február 26. A Kari Tanács a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ügyrendjének 3. o.) pontjában

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. (2008. december 18. napjától

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egységes szerkezetben az 1-23 számú módosítással (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2012. II. 17 2012. VIII. 30. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM AZ EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ CÍMEK, KITÜNTETÉSEK, ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJE 2012. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET...

Részletesebben

Kitüntetési Szabályzat

Kitüntetési Szabályzat Kitüntetési Szabályzat 2016. június 30. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Kitüntetések alapítása... 3 A kitüntetések típusai... 3 A kitüntetési felterjesztések alapelvei...

Részletesebben

PTE MIK Vezetői Értekezlet PTE MIK Kari Tanács

PTE MIK Vezetői Értekezlet PTE MIK Kari Tanács PTE MIK SZMSZ. 5. sz. melléklet Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar Kitüntetési Szabályzata Véleményezte: Jóváhagyta: PTE MIK Vezetői Értekezlet 2019.04.09. PTE MIK Kari Tanács 2019.04.16.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA MISKOLC, 2012. A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Kari Tanácsának 7/2012. sz. határozata Oldalszám: 1 melléket Változat

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 106/2010. (XI. 25.) szenátusi határozat A SEMMELWEIS EGYETEM SZABÁLYZATA AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL A Semmelweis Egyetem Szenátusa a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. (6) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásuk rendje Az Egyetemi Tanács 2004. október 25-i ülésén, 11.a/2004/05. számú határozatával

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT

KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT KITÜNTETÉSI SZABÁLYZAT Edutus Egyetem Szenátusa által 79/2018. (aug. 31.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Kiadás száma Módosítás száma Határozat száma Hatályos 1. kiadás 79/2018. (aug.

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (VIII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a város érdekében végzett munka elismeréséről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (VIII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a város érdekében végzett munka elismeréséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (VIII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a város érdekében végzett munka elismeréséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 10. verzió A Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2016. szeptember 29. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2019. Hatályos 2019. április 25.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete helyi kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA (Jelen szabályzatot a Szenátus a 83/2016. (XII.01.) sz. határozatával elfogadta) 2016. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Dr. Makai János főiskolai tanár, a Kitüntetési Bizottság

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2015 Dunaújváros 4. kiadás 1. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet. a helyi elismerésekrıl

4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet. a helyi elismerésekrıl 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet a helyi elismerésekrıl Mezıberény Város Képviselı-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirıl szóló 2011. évi CCII.

Részletesebben

II.3. Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendje

II.3. Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendje SZMSZ II. KÖTETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II.3. Egyetemi kitüntetések, címek adományozásának rendje Az Egyetemi Tanács 2004. október 25-i ülésén, 11.a/2004/05. számú határozatával elfogadta

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA A Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék 34. verzió ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETŐ CÍMEK ÉS DÍJAK SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETŐ CÍMEK ÉS DÍJAK SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI EGYETEM A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETŐ CÍMEK ÉS DÍJAK Dunaújváros 2018 5. kiadás 4. módosítás 2 (24). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 74-2015/2016. (2016.02.02.)

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. 2013. október 1. napjától

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Kitüntető cím és díj alapításáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ.

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egységes szerkezetben a tiszteletbeli polgári

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. 2017. május 25. napjától

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

A "Hajdúszoboszló Város Díszpolgára" cím 2..

A Hajdúszoboszló Város Díszpolgára cím 2.. Hajdúszoboszló Város Képviselıtestülete 10/1996. (V.30.) Ör.számú rendelete a városi önkormányzati elismerı címrıl, kitüntetésekrıl és díjakról (Egységes szerkezetben a módosító 2/1997. (II.20.), 11/2000.

Részletesebben

KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA (Jelen szabályzatot a Szenátus a 83/2016. (XII.01.) sz. határozatával elfogadta) 2016. 1. 2. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Dr. Makai János főiskolai tanár, a Kitüntetési Bizottság

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. 2018. február 08. napjától

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. 2017. március 23. napjától

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 1.3.5.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZAT A MISKOLCI

Részletesebben

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása

I. Pátka Község Díszpolgára cím alapítása Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2007 (VI. 27.) számú rendelete Az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz.

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva: 2003. 12.19. Utolsó

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e kitüntetések alapításáról és adományozásáról (A 15/2012.(VI.29.), a 10/2010.(VI.17.), a 16/2006.(VII.21.), a 16/2003.(VI.30.), a 17/2002.(VI.27.),

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2012 (V.31.) rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETÉRE Nyírpazony Község

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 33. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.)

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.) MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 3./2012.(III. 30. ) önkormányzati R E N D E L E T E

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 3./2012.(III. 30. ) önkormányzati R E N D E L E T E KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 3./2012.(III. 30. ) önkormányzati R E N D E L E T E A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETİ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018.(VII.18.) RENDELETE

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018.(VII.18.) RENDELETE ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018.(VII.18.) RENDELETE Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat.

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megye Közgyűlése

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete. Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 9. számú melléklete A BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése. 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete. (egységes szerkezetben a 12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelettel)

Fejér Megye Közgyőlése. 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete. (egységes szerkezetben a 12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által alapított kitüntetı címrıl és díjakról (egységes szerkezetben a 12/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelettel) A Fejér

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2016.(VII.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi kitüntető díjak adományozásáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz.

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. NYÍREGYHÁZI EGYETEM NYÍREGYHÁZA KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva: 2003. 12.19. Utolsó módosítás:

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE A Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Lőrinci Város Önkormányzata

Részletesebben

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1..

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.. Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2004. (V.26.) KT.számú rendelete a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 3. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

(2) A Közszolgálati Díj odaítélésére a Képviselő-testület Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága tesz javaslatot. Közművelődési Díj.

(2) A Közszolgálati Díj odaítélésére a Képviselő-testület Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága tesz javaslatot. Közművelődési Díj. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A kari kitüntetések adományozása, illetve az ezekre való javaslattétel kari ügyrendje

A kari kitüntetések adományozása, illetve az ezekre való javaslattétel kari ügyrendje Szent István Egyetem, Gödöllő Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A kari kitüntetések adományozása, illetve az ezekre való javaslattétel kari ügyrendje Gödöllő 2015. október Bevezetés A GTK vezetésének

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntető címekről és díjakról

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntető címekről és díjakról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete A helyi kitüntető címekről és díjakról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ és BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ és BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 3. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ és BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

Részletesebben

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. /III.1./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. /III.1./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Z Á H O N Y VÁROS Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. /III.1./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /1998. ( IX.21.) valamint 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított 6 /1998.( VIII.24.) számú rendelete Pro Civitate Hantos kitüntetés

Részletesebben

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata

A Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos Diákköri Szabályzata A fels oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a Szenátus 2009. április 27-i ülésén az Egyetem Szervezeti Felépítés és M ködési Rendje módosításával, a Függelékében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2018. május 22., hatályba lép: 2018. május 24-én A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete Az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat - a Képviselı- testületnek a helyi kitüntetések adományozásáról

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2018. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI

Részletesebben

I. Fejezet. Díszpolgári cím

I. Fejezet. Díszpolgári cím PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzatának 9/2005.(II.04.) sz. rendelete a Képvisel -testület által alapított és adományozott címekr l, díjakról, elismerésekr l

Dorog Város Önkormányzatának 9/2005.(II.04.) sz. rendelete a Képvisel -testület által alapított és adományozott címekr l, díjakról, elismerésekr l Dorog Város Önkormányzatának 9/2005.(II.04.) sz. rendelete a Képvisel -testület által alapított és adományozott címekr l, díjakról, elismerésekr l (Egységes szerkezetben a 14/2006.(III.31.) sz., 8/2007.(II.23.)

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/1993. (IV.1.) számú r e n d e l e t e emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 49/2003. (X.29.) számú rendelettel) Nyíregyháza

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló 21/2013. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1

a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 Szatymaz Község Képviselőtestületének 16/2000. (IX.14.) KT.sz. r e n d e l e t e a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 a módosításáról szóló

Részletesebben