BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2008 (2016. május 28. napjától hatályos változat)

2 A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa által alapított kitüntetések adományozására, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény (továbbiakban: kitüntetési törvény), valamint az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) és más miniszteri, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntetésekre, szakmai díjakra való felterjesztés rendjének meghatározása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény és a Budapesti Gazdasági Egyetem Szervezeti és működési rend alapján a Szenátus az alábbi szabályzatot alkotja. 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1. (1) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Egyetemmel: a) közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, b) az Egyetemmel jogviszonyban nem álló személyekre a szabályzatban meghatározott feltételek fennállta esetén, c) hallgatói jogviszonyban álló személyekre. (2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a) 2 valamennyi állami, az EMMI rendeletben, továbbá más miniszteri és önkormányzati rendeletekben meghatározott kitüntetésekre, amelyek esetében az Egyetemnek felterjesztési joga van, b) az Egyetem által alapított kitüntetések, továbbá a díszoklevelek adományázására vonatkozó eljárási rendre. II. FEJEZET A kitüntetések adományozásának általános feltételei 2. (1) A szabályzat hatálya alá tartozó személy állami, önkormányzati és az Egyetem által alapított kitüntetésben részesíthető, amennyiben az Egyetem hírnevének öregbítése érdekében oktatási, kutatási és más területen kivételesen magas színvonalú, példaértékű munkát végez. 1 A szabályzatot a Szenátus június 27-i ülésén fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 2

3 (2) 3 Ha a közalkalmazott állami kitüntetésben részesült a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott munkakörökben a közalkalmazott fizetési fokozatok közötti várakozás idejét a kitüntetés évében egy évvel csökkenteni kell. A kitüntetések adományozására vonatkozó eljárási szabályok Eljáró szervek, a kitüntetésekre vonatkozó javaslatok felterjesztése 3. (1) Az 1. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kitüntetésekre javaslatot a rektor, illetve a rektor felhívása alapján a 3. (2) bekezdés b-e) pontjában meghatározott személy tehet. A beérkezett javaslatok felterjesztéséről a Rektori Tanács véleményének kikérését követően a rektor dönt. (2) 4 Egyetemi kitüntetésekre javaslatot tehet: a) rektor, b) kancellár, c) rektorhelyettes, d) dékán. (3) Az Egyetem által adományozható kitüntetésekre vonatkozó felterjesztéseket az adományozását megelőző 2 hónappal kell benyújtani a Rektori Hivatalba. 4. (1) A kitüntetésekre vonatkozó javaslatot az Egyetem rektorának címezve a 1. számú mellékletben található formanyomtatványon kell egy példányban benyújtani. Amennyiben a javaslattevő ugyanazon kitüntetésre több személyt javasol, úgy az előterjesztésnek egyértelmű rangsort kell tartalmaznia. (2) A 19. -ban meghatározott díjra vonatkozó felterjesztéshez csatolni kell az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat véleményét is (1) A szabályzatban meghatározott kitüntetésekre vonatkozó javaslatok összegyűjtése, döntéshozatalra való előkészítése az Igazgatási Főosztály 6 vezetőjének feladata. (2) A kitüntetett személyekről és az oklevelekről az Igazgatási Főosztály vezetője nyilvántartást vezet. Az Igazgatási Főosztály vezetője a nyilvántartásban bekövetkezett változásról a Bér- és Munkaügyi Osztályt rendszeresen tájékoztatja A módosítást a Szenátus május 27-én a 2015/2016. tanévi (V.27.) 103. számú határozatával fogadta el. Hatályos: május 28. napjától. 5 6 A módosítást a Szenátus május 27-én a 2015/2016. tanévi (V.27.) 103. számú határozatával fogadta el. Hatályos: május 28. napjától. 7 A módosítást a Szenátus május 27-én a 2015/2016. tanévi (V.27.) 103. számú határozatával fogadta el. Hatályos: május 28. napjától. 3

4 (3) Amennyiben valamely személy az 1. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kitüntetésben részesült, és azt nem az Egyetem kezdeményezte, köteles azt az Igazgatási Főosztály 8 vezetőjének bejelenteni nyilvántartásba vétel végett. Egyetemi kitüntetés visszavonása 6. (1) Az egyetemi kitüntetés attól a személytől, aki arra méltatlanná, érdemtelenné vált, visszavonható. Visszavonásra azok a személyek tehetnek javaslatot, akik a javaslatot tették. A javaslatot indokolni kell. (2) A kitüntetés visszavonásáról az adományozás rendjének megfelelően a rektor vagy a Szenátus dönt. III. FEJEZET Az állam, a miniszter által adományozható kitüntetésekre vonatkozó általános szabályok 7. (1) Az állam, a miniszterek és az önkormányzat által adományozható kitüntetések felsorolását a vonatkozó jogszabályok, illetve rendeletek tartalmazzák. (2) 9 Az (1) bekezdésben meghatározott kitüntetések elnevezését és felterjesztésének, adományozásának rendjét és időpontját e szabályzat 2. számú melléklete, míg a kezdeményezés adattartalmát a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) 10 Annak, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek függetlenül attól, hogy az elítéléshez fűződő jogkövetkezmények alól mentesült-e, csak kivételes méltánylást érdemlő esetben lehet állami kitüntetést adományozni. (4) 11 Nem részesíthető az EMMI rendeletben meghatározott miniszteri elismerésben az a személy, aki a) ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, b) jogerős fegyelmi büntetés vagy büntetőítélet hatálya alatt áll, (5) 12 A közalkalmazott az elismerés kezdeményezője részére az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően nyilatkozatot (4. számú melléklet) kell tennie a) a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulásáról, 8 A módosítást a Szenátus május 27-én a 2015/2016. tanévi (V.27.) 103. számú határozatával fogadta el. Hatályos: május 28. napjától Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: március 11 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: március 12 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: március 4

5 b) a (4) bekezdés szerinti kizáró körülményekről, c) a korábbi elismeréseiről és azokkal összefüggő adatokról, valamint d) adományozás esetén az elismerés elfogadásáról. (6) 13 Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában, a nyilatkozat hiányos megtétele esetén, valamint a nyilatkozat alapján személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, továbbá kizáró okot megjelölő, vagy az adományozás esetén az elismerés el nem fogadásáról nyilatkozó jelölt elismerésben nem részesíthető. Az Egyetem által alapított kitüntetések és egyéb elismerések 8. Az Egyetem az alábbi kitüntetéseket alapítja: a) a Szenátus által adományozható kitüntetések és elismerések: aa) Pro Universitate Kitüntetés, ab) Pro Universitate Juventutis Emlékérem, ac) a Budapesti Gazdasági Egyetem Díszpolgára, ad) Professor Honoris Causa, 14 ae) BGE Mecenatúra Díj, af) Egyetemi Sajtódíj, ag) az Év Oktatója Díj, ah) az Év Dolgozója Díj, ai) Arany pecsétgyűrű. 15 b) rektor által adományozható kitüntetések, elismerések ba) Rektori dicséret, bb) a Budapesti Gazdasági Egyetem rektorának Elismerő Oklevele, bc) a Budapesti Gazdasági Egyetemért Emlékplakett, bd) az Egyetemi Sportéletért Díj, be) Rektori Köszönőlevél. bf) a Budapesti Gazdasági Egyetemért Jubileumi Emlékérem 16. A Szenátus által adományozható kitüntetések és egyéb elismerések Pro Universitate kitüntetés 9. (1) Pro Universitate kitüntetést a rektor javaslatára a Szenátus annak a személynek adományozza, aki jelentős mértékben elősegítette az Egyetem jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, az 13 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: március 14 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 15 Beépítette a Szenátus május 27-én a 2015/2016. tanévi (V.27.) 103. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: május 28. napjától. 16 Beépítette a december 4-i szenátusi ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: december 4. napjától. 5

6 Egyetem részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá az Egyetem társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében. (2) A kitüntetés évente egy alkalommal az 1. (1) bekezdés a-b) pontjában meghatározott egy-egy személy részére adományozható, melynek átadására a tanévnyitó ünnepségen, vagy a kitüntetett személyéhez kötődő jelentős esemény alkalmával kerül sor. (3) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot, emlékplakettet és az Egyetemet szimbolizáló emléktárgyat kap. (4) 17 A meghatározott személyek a (3) bekezdésben meghatározottak mellett a tárgyévi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) négyszeresének megfelelő összegű pénzjutalomban részesülhetnek. Pro Universitate Juventutis Emlékérem 10. (1) Az Egyetem rektora Pro Universitate Juventutis Emlékérmet adományozhat évente egy fő egyetemi hallgató részére, amennyiben kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett az egyetemi közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett. (2) 18 A díj átadására a tanévnyitó ünnepségen kerül sor. (3) 19 A díjazott adományozást igazoló okiratot, emlékplakettet és az Egyetemet szimbolizáló emléktárgyat kap, valamint a tárgyévi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) kétszeresének megfelelő összegű pénzjutalomban részesülhet. A Budapesti Gazdasági Egyetem Díszpolgára cím 11. (1) A rektor javaslatára a Szenátus évente egy alkalommal a Budapesti Gazdasági Egyetem Díszpolgára címet adományoz annak a személynek, aki munkásságával gyarapította az Egyetem tudományos, kulturális, művészeti és gazdasági értékeit, illetve jelentősen közreműködött ezen értékek megőrzésében. (2) A díszpolgári címmel kitüntetett személy díszpolgári oklevelet és emléplakettet kap, melyek átadására a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés keretében kerül sor. (3) A díszpolgári címhez pénzjutalom nem jár Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 19 6

7 Professor Honoris Causa cím 20 11/A. (1) A Professor Honoris Causa címet a rektor előterjesztése alapján a Szenátus annak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló hazai vagy külföldi személynek adományozza, aki kiemelkedő érdemeket szerzett az Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, szoros kapcsolatot tart fenn a Egyetemmel és az Egyetemnek, illetve az oktatás színvonalának emelése terén komoly szolgálatot tett és a Professor Honoris Causa címmel való kitüntetése az Egyetem megbecsültségét emeli. (2) A Professor Honoris Causa cím átadására a tanévnyitó ünnepségen, Magyar Tudomány Napja keretében, vagy a kitüntetett személyhez kötődő jelentős esemény alkalmával kerül sor. (3) A Professor Honoris Causa címmel rendelkező személy adományozást igazoló oklevelet, és az Egyetemet szimbolizáló emléktárgyat kap. BGE Mecenatúra Díj 12. (1) A rektor javaslatára a Szenátus BGE Mecenatúra Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi, természetes vagy jogi személynek, aki az adott évben a legmagasabb összegű támogatást, vagy más adományt nyújt az Egyetemnek. A legmagasabb összegű támogatás meghatározásakor a szakképzési hozzájárulás és az innovációs alap terhére tett kari felajánlásokat figyelmen kívül kell hagyni. (2) 21 A díjban részesülő emléklapot kap, melynek átadására a tanévnyitó ünnepség keretében kerül sor. (3) A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy szervezet részesülhet. Egyetemi Sajtódíj 13. (1) A rektor javaslatára a Szenátus Egyetemi Sajtódíjat adományoz annak médiának, vagy az írott illetve elektronikus sajtóban dolgozó újságírónak, aki elismerésre méltó tevékenységével hozzájárult az Egyetemről való objektív tájékoztatáshoz. (2) A díjazott adományozást igazoló okiratot és emlékplakettet kap. (3) A díj évente egy-egy újságírónak vagy médiának adományozható. Az Év Oktatója Díj 14. (1) A díj annak az oktatónak, kutatónak adományozható, aki az Egyetemen legalább 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal és oktatói kinevezéssel rendelkezik, és oktató-kutatói tevékenységét tartósan kimagasló színvonal látta el és ezzel hozzájárult az Egyetemen folyó oktatómunka színvonalának javításához, az Egyetem jó hírnevének öregbítéséhez, hazai és külföldi elismertségének erősítéséhez. 20 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 21 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 7

8 (2) 22 A díjazott adományozást igazoló oklevelet és legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének megfelelő pénzjutalomban részesülhet. (3) A díjban évente és karonként legfeljebb egy-egy személy részesülhet. Az Év Dolgozója Díj 15. (1) A díj az oktatók és kutatók kivételével az Egyetem azon dolgozójának adományozható, aki a munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan magasan színvonalon, példamutató magatartással és szorgalommal látta el. A díj adományozásának feltétele az Egyetemmel fennálló legalább 10 éves közalkalmazotti jogviszony megléte. (2) 23 A díjazott adományozást igazoló oklevelet és legfeljebb a tárgyévi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének megfelelő pénzjutalomban részesülhet. (3) A díjban évente legfeljebb kettő személy részesülhet. Arany Pecsétgyűrű 24 15/A. (1) Az Arany Pecsétgyűrű kitüntetést a Rektori Tanács javaslatára a Szenátus annak a személynek adományozza, aki legalább 3 éve az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll az akadémiai vagy kancellári szervezet tagjaként, és jelentős mértékben elősegítette az Egyetem jó hírnevének öregbítését, hazai és nemzetközi elismertségét, versenyképességét, vállalkozói kapcsolatépítését, illetve kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás színvonalának emelésében vagy az alkalmazott kutatás területén, illetve az intézmény fejlesztését, működését alkotó módon segítette elő. (2) A kitüntetésre szóló javaslatot az illetékes szervezeti egység vezetője indokolással együtt kezdeményezheti. A javaslatot minden év május 31-ig, illetve indokolt esetben soron kívül kell a Rektori Tanács részére megküldeni. (3) A kitüntetés évente egy alkalommal egy oktató és egy nem oktató főállású közalkalmazott részére adományozható, melynek átadására az egyetemi tanévnyitó ünnepségen, vagy a tisztségről leköszönő személyéhez kötődő más ünnepi alkalommal kerül sor. A kitüntetésben egy személy csak egy alkalommal részesülhet. (4) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot, egy az Arculati Kézikönyv előírásainak megfelelően - az Egyetem logójával ellátott, a belső íven a kitüntetett nevének gravírozását tartalmazó arany pecsétgyűrűt kap bársonnyal bélelt díszdobozban Beépítette a Szenátus május 27-én a 2015/2016. tanévi (V.27.) 103. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: május 28. napjától. 8

9 A rektor által saját hatáskörben adományozható kitüntetések és egyéb elismerések Rektori dicséret 16. (1) A rektor a szervezeti egység vezető javaslatára tartósan kiemelkedő színvonalú munkavégzés esetén annak elismeréséül a szervezeti egység dolgozóját dicséretben részesítheti. A szervezeti egység vezetője évente minimum egy, maximum az adott dolgozói létszám fél százalékának megfelelő számú személyt javasolhat. (2) A rektori dicséret átadására évente a tanévnyitó ünnepség keretében kerül sor. (3) 25 A dicséretben részesülő személy adományozást igazoló okiratot kap, és legalább a tárgyévi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) kétszeresének megfelelő összegű jutalomban részesülhet a szervezeti egység kerete terhére. A Budapesti Gazdasági Egyetem rektorának Elismerő Oklevele 17. (1) Az Egyetem rektora saját jogán, vagy a dékán javaslatára Elismerő Oklevelet adományozhat az Egyetem közalkalmazottai és hallgatói számára, kiemelkedő munkájuk elismeréséül. (2) Az Elismerő Oklevélhez pénzjutalom nem jár. A Budapesti Gazdasági Egyetemért Emlékplakett 18. A rektor saját jogán, vagy 3. (2) bekezdés b-d) pontjában meghatározott személyek javaslatára a Egyetem logójával ékesített emlékplakettet adományozhat olyan személyeknek, akik az Egyetem vagy a kar(ok) érdekében végzett iskolateremtő tevékenységükkel nagyban hozzájárultak az Egyetem hírnevének öregbítéséhez, kapcsolatainak ápolásához. Egyetemi Sportéletért Díj 19. Az Egyetem rektora Egyetemi Sportéletért Díjat adományozhat az Egyetem bármely szervezeti egységének, illetve az azokhoz tartozó bármely hallgatói, dolgozói csoportnak, az Egyetemmel szoros kapcsolatban álló jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, illetve azon természetes személynek, aki aktív szerepvállalásával, áldozatkész munkájával és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményével méltón öregbítette az Egyetem hírnevét. 25 9

10 Rektori köszönőlevél 20. (1) A rektor a 3. (2) bekezdés b-d) pontjában meghatározott személyek kezdeményezésére köszönőlevelet nyújt át az Egyetemen évet közalkalmazotti jogviszonyban töltött, illetve a legalább 10 évet munkajogviszonyban töltött nyugdíjba vonuló munkatársnak. (2) A köszönőlevél mellett a rektor a 3. (2) bekezdésben meghatározott személyek javaslatára a munkatársat egysége kerete terhére jutalomban részesítheti. Budapesti Gazdasági Egyetemért Jubileumi Emlékérem 26 20/A. (1) A Budapesti Gazdasági Egyetemért Jubileumi Emlékérmet a rektor adományozza az Egyetem alapításának 10, 15, 20, 25, éves stb. évfordulója alkalmából azon személyek részére, akik kimagasló szakmai és iskolaszervező tevékenységükkel hozzájárultak az integráció eredményes végrehajtáshoz, az intézmény hatékony és sikeres működési feltételeinek megteremtéséhez, a karok, illetve az egész intézmény szakmai elismertségének növeléséhez. (2) A kitüntetés átadására az évforduló alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor. (3) A kitüntetésben részesülő személy adományozást igazoló okiratot és Jubileumi Emlékérmet kap. A díjazással pénzjutalom nem jár. IV. FEJEZET 27 A karok által adományozható kitüntetések Arany Pecsétgyűrű 20/B. Az Arany Pecsétgyűrű kitüntetést a Dékáni Tanács javaslatára a dékán annak a személynek adományozza, aki legalább 10 éve az Egyetemmel, vagy jogelődjével közalkalmazotti jogviszonyban áll, és jelentős mértékben elősegítette a Kar jó hírnevének öregbítését, elismertségét, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás színvonalának emelésében, illetve munkaterületének elismert képviselője. E kitüntetés adományozható annak a személynek is, aki legalább 10 éve az Egyetemmel, vagy jogelődjével közalkalmazotti jogviszonyban áll, és valamely, a Kar életében jelentős esemény (szakalapítás, indítás, pályázati projekt, beruházás stb.) megvalósulását alkotó módon segítette elő. (2) A kitüntetésre szóló javaslatot az illetékes szerezeti egység vezetője kezdeményezheti. A javaslatot minden év április 30-ig kell a dékán részére megküldeni. (3) A kitüntetés évente egy alkalommal egy oktató és egy nem oktató főállású közalkalmazott részére adományozható, melynek átadására a kari tanévnyitó ünnepségen kerül sor. 26 Beépítette a december 4-i szenátusi ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: december 4. napjától. 27 Beépítette a december 4-i szenátusi ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: december 4. napjától. 10

11 (4) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot, és egy, az adott Kar logójával ellátott, a belső íven a kitüntetett nevének gravírozását tartalmazó arany pecsétgyűrűt kap. Ezüst Pecsétgyűrű 28 20/C. (1) Az Ezüst Pecsétgyűrű (alumni díj) azoknak a volt hallgatóknak adományozható, akik az Egyetem elvégzése után kimagasló szakmai eredményeket értek el, ezáltal a) a karnak dicsőséget szereztek, b) jó hírnevét öregbítették, c) sokat tettek a kari diákközélet, az alumni kapcsolatok kialakulásáért és fejlődéséért. (2) A kitüntetésre szóló javaslatot a kar vezetői, oktatói és a Karrier Iroda kezdeményezhetik. (3) A kitüntetésben évente legfeljebb 2 személy részesülhet, amely az ún. Alumni-rendezvényen kerül átadásra. (4) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és egy Ezüst Pecsétgyűrűt kap. Magistri pro Facultate 29 20/D. (1) 30 A Magistri pro Facultate (oktatói) díj azoknak az oktatóknak, kutatóknak, hazai és külföldi természetes személyeknek adományozható, akik a) jelentős mértékben elősegítették a kar jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, b) a kar érdekében tartós és kimagasló tevékenységet folytattak, c) tevékenységükkel hosszú időn át hozzájárultak a kar eredményes oktató munkájához. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. (3) 31 A díjjal emléktárgy, az adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom adható. (4) A díj a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. 28 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 29 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 30 A módosítást a Szenátus október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 25. számú határozatával elfogadta. Hatályos: október 26. napjától

12 Pro innovatione et scientia díj 32 20/E. (1) A Pro innovatione et scientia (tudományos, innovációs) díj azoknak az oktatóknak, kutatóknak adományozható, akik a) jelentős mértékben elősegítették a kar tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését, a kar részére jelentős szolgálatot tettek, b) nagymértékben hozzájárultak a kar oktatásának és kutatásának, tartalmi színvonalának emeléséhez, a tudományos kutatási eredmények széleskörű gyakorlati alkalmazásának bevezetéséhez és terjesztéséhez. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. (3) 33 A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél, és a tárgyévi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom adható. (4) A díj a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. Civis perpetuus Facultatis díj 34 20/F. (1) A Civis perpetuus Facultatis/a kar örökös polgára díj azoknak a hazai és külföldi természetes személyeknek, a kar dolgozóinak, volt hallgatóinak adományozható, akik a) kiemelkedő módon segítették a kar oktató-kutató munkáját, hozzájárultak a kar fejlődéséhez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez, b) jelentős szerepet töltöttek be a kar társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésében, c) a kar részére jelentős szolgálatot tettek. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. (3) 35 A díjjal emléktárgy, az adományozást igazoló oklevél, és a tárgyévi kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom adható. (4) A díj a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. 32 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától

13 Pro Facultate Juventutis díj 36 20/G. (1) Pro Facultate Juventutis (hallgatói) díj adományozható olyan hallgatóknak, akik tanulmányi munkájukon túlmenően a) a karnak dicsőséget szereztek, b) jó hírnevét öregbítették, c) sokat tettek a kari diákközélet kialakulásáért és fejlődéséért. (2) A díj adományozását a kar hallgatói önkormányzata és oktatói kezdeményezhetik. (3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható, amely a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. (4) 37 A díjjal emléktárgy, adományozást igazoló oklevél, és a tárgyévi kötelező legkisebb munkabérnek (minimálbér) megfelelő összegű pénzjutalom adható. Dékáni dicséret 38 20/H. (1) A dékán a szervezeti egység vezető javaslatára tartósan kiemelkedő színvonalú munkavégzés esetén annak elismeréséül a szervezeti egység dolgozóját dicséretben részesítheti. A szervezeti egység vezetője évente minimum egy, maximum az adott dolgozói létszám fél százalékának megfelelő számú személyt javasolhat. (2) A dékáni dicséret átadására Dékáni Tanácsülésen kerül sor. (3) 39 A dicséretben részesülő személy emléklapot kap, és legalább a tárgyévi kötelező legkisebb munkabérnek (minimálbér) megfelelő összegű jutalomban részesülhet a szervezeti egység kerete terhére. V. FEJEZET Díszoklevelek 21. (1) A díszoklevél adományozásának célja a volt egyetemi hallgatók életútjának elismerése, diplomájuk megszerzésének évfordulójáról történő ünnepélyes megemlékezés. (2) A rektor arany, gyémánt, vas illetve rubin oklevelet adományoz annak, aki ötven, hatvan, hatvanöt, hetven éve szerezte meg oklevelét a Főiskolán/Egyetemen, és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó. 36 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától

14 (3) Díszoklevél megilleti azt a volt hallgatót is, aki az adományozás iránti eljárás során elhalálozott (posztumusz adományozás). (4) 40 Díszoklevél adományozása iránt kérelmet az Egyetem rektorának címezve az 5. számú mellékletben található formanyomtatványon kell egy példányban benyújtani. A díszoklevél adományozását kezdeményezheti: a) az érintett személy, b) a dékán, c) a volt hallgató utolsó munkahelye. (5) A kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló oklevelet vagy annak hiteles másolatát, valamint a szakmai önéletrajzot. (6) Ha a kérelmező már rendelkezik díszoklevéllel, az újabb díszoklevél adományozása iránti kérelemben (javaslatban) csak az előző díszoklevél átadása óta eltelt időszakban bekövetkezett, az adományozás szempontjából jelentős tényeket kell megemlíteni. (7) Díszoklevél adományozásáról a rektor dönt. (8) 41 A díszoklevél átadására ünnepélyes keretek között, a diplomaosztó ünnepség keretében kerül sor. A díszoklevél adományozásáról, illetve az átadás időpontjáról az illetékes Dékáni Hivatal értesíti az érintetteket. V. FEJEZET Hatályba léptető és záró rendelkezések 22. (1) Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadását követő napon lép hatályba. (2) Az egyes kitüntetések esetén nyújtandó pénzjutalom alanyi jogon abban az esetben jár, ha jelen szabályzat azt kifejezetten elrendeli. Budapest, május 27. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor Dr. Dietz Ferenc kancellár

15 Záradék: Jelen Szabályzatot a Szenátus 2007/2008. tanévi 60. számú határozatával elfogadta. Hatályos: június 27. napjától. A Szabályzat módosítását a Szenátus 2009/2010. tanévi 22. számú határozatával elfogadta. Hatályos: december 4. napjától. A Szabályzat módosítását a Szenátus 2010/2011. tanévi 3. számú határozatával elfogadta. Hatályos: október 15. napjától. A Szabályzatot a Szenátus február 25-én tartott ülésén a 2010/2011. tanévi 53. számú határozatával jóváhagyta. Hatályos: február 25. napjától. A Szabályzatot a Szenátus október 26-án tartott ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 25. számú határozatával jóváhagyta. Hatályos: október 26. napjától. A Szabályzat a Szenátus március 1-jén tartott ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával jóváhagyta. Hatályos: március 1. A Szabályzat módosítását a Szenátus május 27-én a 2015/2016. tanévi (V.27.) 103. számú határozatával elfogadta. Hatályos: május 28. napjától. 15

16 1. számú melléklet Javaslat kitüntetés adományozására I. A felterjesztett személy adatai Személyes adatok 1. Név (leánykori név): 2. Születési hely, idő: 3. Anyja neve: 4. Lakáscíme: 5. Telefonszáma: 6. címe: Munkahelyre vonatkozó adatok 7. Munkahelye: 8. Címe: 9. Telefonszáma: 10. Foglalkozása. beosztása: 11. Tudományos fokozata: 12. Fizetési osztálya: 13. Közalkalmazotti jogviszonyának kezdete: 14. Korábbi állami kitüntetései Javasolt kitüntetésre vonatkozó adatok 15. Javasolt kitüntetés: 16. Az átadás javasolt időpontja: 17. A kitüntetéshez javasolt jutalom: 18. A javaslatot tevő szervezeti egység határozata: II. Indokolás 16. A kitüntetés adományozásának rövid indokolása: (Részletes indokolás, szakmai életút ismertetése külön oldalon, kb. 1 oldal méltatás) Budapest, felterjesztő 16

17 Kitüntetés Az oktatás területén adományozható kitüntetések, szakmai elismerések Kaphatják Maximális létszám (fő) 2. számú mellékélet 42 A felterjesztés határideje Nemzeti, állami ünnep által adományozható kitüntetések, elismerések Magyar Szent István rend legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére legfeljebb 3 fő n.a. Magyar Corvin-lánc a magyar tudomány és művészet, valamint a magyar oktatás és művelődés fellendítése terén szerzett kimagasló érdemek elismerésére a díjazottakból álló Testület létszáma legfeljebb 15 fő lehet n.a. nagykereszt: 5 A Magyar Érdemrend fokozatai a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére középkereszt csillaggal: 20 középkereszt: 40 tisztikereszt: 140 lovagkereszt: 280 arany: 200 n.a. A Magyar Érdemkereszt fokozatai ezüst: 250 n.a. bronz: 350 Kossuth-díj annak adományozható, aki a tudományok, a műszaki alkotások, n.a. n.a. Széchenyi-díj a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el n.a. n.a

18 Kitüntetés Kaphatják Maximális létszám (fő) A felterjesztés határideje Trefort Ágoston-díj minisztériumi, önkormányzati, intézményi dolgozóknak, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek 15 az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően A Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából Kemény Ferenc-díj Pedagógus Nap (június 1.) alkalmából adományozható kitüntetések a sport területén kiemelkedő oktatói, tudományos tevékenység elismerésére, természetes személyek vagy szervezetek részére adományozható. 3, megosztva is az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően intézményi határidő: január 31. EMMI határidő: február 6. az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően Eötvös József-díj azoknak a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik oktatónevelő munkájuk során, életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett. 8 intézményi határidő: február 15. EMMI határidő: március 1. Szent-Györgyi Albert-díj a felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkáért, illetve iskolateremtő, nemzetközi elismertségű tevékenységért 18 intézményi határidő: február 15. EMMI határidő: március 1. Apáczai-Csere János-díj kiemelkedő hatású oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységért pedagógusok, főiskolai, egyetemi oktatók részére adományozható. 60 (ebből 30 felsőoktatás) intézményi határidő: február 15. EMMI határidő: március 1. Augusztus 20-a alkalmából adományozható kitüntetések az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően 18

19 Szinnyei József-díj könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható. 4 intézményi határidő: május 1. EMMI határidő: május 20. A díj átadására az év utolsó hónapjában kerül sor Kármán Tódor-díj a gazdasági élet szereplőinek a magyarországi oktatás, képzés, felnőttoktatás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére 10 a miniszter által kiírt pályázatban meghatározottak szerint Folyamatos (nemzeti, állami ünnepek alkalmából is) Pedagógus Szolgálati Emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló óvodai, általános iskolai, szakiskolai, középiskolai pedagógusoknak és főiskolai, egyetemi oktatóknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek korlátlan az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett a felsőoktatási intézményben dolgozó oktatók és más alkalmazottak kiemelkedő munkájának elismerésére 60 az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően Folyamatos (nemzeti, állami ünnepek alkalmából, illetve kiemelkedő szakmai események alkalmából is) A Miniszter Elismerő Oklevele annak a természetes személynek, munkacsoportnak, közösségnek, aki (amely) a minisztériumban vagy a miniszter ágazati irányítása, felügyelete alá tartozó intézményben, szervnél, illetve a miniszter felügyelete alá tartozó ágazatok területén tevékenykedő szervezetnél a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy a szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket n.a. az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően 19

20 Kezdeményezés. (az elismerés megnevezése)* miniszteri elismerésre 3. számú melléklet 43 A javasolt személy adatai: Név*: Születési név*: Születési hely, idő*: Anyja neve*: Munkahelye és annak címe: Beosztása: Lakcíme*: Elérhetőségei (telefon és ): Korábbi állami / szakmai elismerés megnevezése és időpontja: Az elismerés átadásának javasolt időpontja*: Az átadáskor méltatásként elhangzó hivatalos rövid indokolás* (egy-két mondat): A szakmai tevékenységet, életutat bemutató részletes indokolás* külön lapon csatolandó (legalább fél, de legfeljebb három oldal terjedelemben)! Dátum... kezdeményező aláírása* A kezdeményező adatai: Név (tisztség)*: Cím: Elérhetőség ( , vagy telefon és fax)*: A *-gal jelölt részek kitöltése kötelező, elmaradás esetén a kezdeményezés nem fogadható be. 43 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: március 20

21 Nyilatkozat 4. számú melléklet 44 (természetes személy) Alulírott, 1. hozzájárulok ahhoz* nem járulok hozzá ahhoz*, hogy a... miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban az Emberi Erőforrások Minisztériuma természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat, továbbá a már megkapott elismeréseimre vonatkozó adataimat nyilvántartsa. 2. Kijelentem, hogy velem szemben az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 5. -ában meghatározott kizáró ok nem áll fenn* fennáll*. 3. Nyilatkozom arról, hogy a miniszter által adományozható elismerésben még nem részesültem* már részesültem, mégpedig*: elismerés megnevezése: az adományozás időpontja: 4. Kijelentem, hogy az elismerés adományozása esetén azt elfogadom* nem fogadom el. 5. Elismerésben részesítésem esetére, valamint az elismerés esetleges későbbi visszavonása esetére nevemnek a Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján való közzétételéhez hozzájárulok* nem járulok hozzá*. Kelt:... elismerésre jelölt aláírása * A megfelelőt kérjük X-szel megjelölni! 44 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: március 21

22 5. számú melléklet 45 Kérelem díszoklevél adományozására I. A kérelmező személy adatai Személyes adatok 1. Név (leánykori név): 2. Születési hely, idő: 3. Anyja neve: 4. Lakáscíme: 5. Értesítési címe (ha eltér a lakáscímétől): 6. Telefonszáma: 7. címe: 8. TAJ szám (csak pedagógusoknak): 9. Adószám/ adóazonosító jel (csak pedagógusoknak) /hiányában a BGE, mint közintézmény kifizetést nem kezdeményezhet/: 10. Nyugdíjfolyósítási törzsszám vagy a nyugdíjas igazolvány száma (csak pedagógusoknak): 11. Bank neve és bankszámlaszám (csak pedagógusoknak): 12. Végzettség (eredeti oklevél szerint): 13. Eredeti oklevelet kiállító intézmény neve: 14. Eredeti oklevél kiállításának időpontja (év, hó, nap): 15. Eredeti oklevél száma/ikt.sz.: A díszoklevélre vonatkozó adatok 16. A kérelmezett díszoklevél típusa (arany- 50 év, gyémánt- 60 év, vas- 65 év, rubin- 70 év): 17. Díszoklevél átadásának tervezett helye és tervezett időpontja (esemény): 18. Ha nem központi egyetemi rendezvény keretében kerül sor az átadásra, akkor pontos postázási cím (Iskola, önkormányzat, stb.): 19. Az adatokat szolgáltató neve és aláírása: 20. Az adatszolgáltatás időpontja: A BGE tölti ki!!! 45 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 22

23 21. Díszoklevél kelte: 22. Díszoklevél nyilvántartási száma 23. Megjegyzés: Szükséges mellékletek: oklevélmásolat rövid szakmai életrajz Beküldési határidő: minden év március 31. Cím: Budapesti Gazdasági Egyetem Rektori Hivatal 1149, Budapest, Buzogány u

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. 2013. október 1. napjától

Részletesebben

Kitüntetési Szabályzat

Kitüntetési Szabályzat Kitüntetési Szabályzat 2016. június 30. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Kitüntetések alapítása... 3 A kitüntetések típusai... 3 A kitüntetési felterjesztések alapelvei...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. (2008. december 18. napjától

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL Szeged, 2015. február 26. A Kari Tanács a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ügyrendjének 3. o.) pontjában

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2016.(VII.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi kitüntető díjak adományozásáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 10. verzió A Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.../2007. (...) SZMM. r e n d e l e t e

A szociális és munkaügyi miniszter.../2007. (...) SZMM. r e n d e l e t e Szociális és Munkaügyi Minisztérium Humánpolitikai Főosztály, Jogi Főosztály 17173- /2007/SZMM A szociális és munkaügyi miniszter.../2007. (...) SZMM r e n d e l e t e a szociális és munkaügyi miniszter

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA A Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék 34. verzió ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 1. II. Fejezet AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 1. II. Fejezet AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 1 Az Országgyűlés Magyarország címerének és zászlajának használatát a nemzeti jelképek alkotmányjogi

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ.

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egységes szerkezetben a tiszteletbeli polgári

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA A Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék 3. verzió ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és

Részletesebben

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásuk rendje Az Egyetemi Tanács 2004. október 25-i ülésén, 11.a/2004/05. számú határozatával

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA MISKOLC, 2012. A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Kari Tanácsának 7/2012. sz. határozata Oldalszám: 1 melléket Változat

Részletesebben

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô Az oktatók, kutatók és más közalkalmazottak részére adományozható állami, kitüntetések adományozás elôkészítésének összefoglaló táblázata A kitüntetés megnevezése és pénzdíjazása Adományozó és évente adott

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Kitüntető cím és díj alapításáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról

T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Kerekegyházáért díj alapításáról szóló 11/1997. (IV. 25.) sz.,

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról - 1 - SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról Soltszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ- ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY- UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES, HUNGARY AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2011 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete A rákóczifalvai kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Rákóczifalva Város Önkormányzata

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (továbbiakban: Kar)

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Díszpolgári cím, a Csenger Szolgálatáért érdemérem és a Csengerért kitüntető cím alapításáról és

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete Az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól Az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Az oktatás, kultúra és egészségügy területén adományozható egyes kitüntetések javaslattételi rendje a PTE-n (2011/2012. tanév)

Az oktatás, kultúra és egészségügy területén adományozható egyes kitüntetések javaslattételi rendje a PTE-n (2011/2012. tanév) Az oktatás, kultúra és egészségügy területén adományozható egyes ek javaslattételi Kossuth-díj (a kulturális és művészeti alkotások terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2012 (V.31.) rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETÉRE Nyírpazony Község

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1.

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1. BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002.(XI.19.) számú rendeletével módosított 15/2001.(X.29.) számú rendelete a díszpolgári, tiszteletbeli polgár kitüntető cím és egyes

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Budapest Főváros IX.

Részletesebben

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat.

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megye Közgyűlése

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz.

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva: 2003. 12.19. Utolsó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet.

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet / egységes

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Szálkai Önkormányzat 4/2007. (II.13.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról. I.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról. I. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2015 Dunaújváros 4. kiadás 1. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete (elfogadta a április 24-i közgyűlés)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete (elfogadta a április 24-i közgyűlés) 1 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete (elfogadta a 2012. április 24-i közgyűlés) I. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díj alapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. ./2007. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. ./2007. (.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. (.) GKM rendelete a gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005.(IX. 21.), a 11/2006.(IV. 28.) a 12/2007.(IV. 27.) a 9/2009.(IV.29.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) a 9/2011. (VI. 24.) és a

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (X.30.) önkormányzati rendelete Helyi kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásáról Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1..

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.. Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2004. (V.26.) KT.számú rendelete a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló 21/2013. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestületének 5./2006. (V.03.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A külügyminiszter../2008. (..) KüM rendelete. a külügyminiszter által adományozható elismerésekről

MUNKAANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A külügyminiszter../2008. (..) KüM rendelete. a külügyminiszter által adományozható elismerésekről A külügyminiszter./2008. (..) KüM rendelete a külügyminiszter által adományozható elismerésekről A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK

KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. rész... 3 Általános rendelkezések... 3 A kitüntetések... 4 A kitüntetések, címek átadása... 5 II. rész...

Részletesebben

IV. fejezet Makó Város Nívódíja

IV. fejezet Makó Város Nívódíja Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaboldogfa község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2006. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e kitüntetések alapításáról és adományozásáról (A 15/2012.(VI.29.), a 10/2010.(VI.17.), a 16/2006.(VII.21.), a 16/2003.(VI.30.), a 17/2002.(VI.27.),

Részletesebben

1. Megyei kitüntető díjak és cím. a) a megye rangját emelő, fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenység elismerésére Pro Comitatu Baranya;

1. Megyei kitüntető díjak és cím. a) a megye rangját emelő, fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenység elismerésére Pro Comitatu Baranya; A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 33. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Részletesebben

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016 A Jendrassik Lóránd Emlékérme Fokozatai Bronz: magyar, külföldi Ezüst: magyar 1984 (1983. Október 10., alapítás dátuma) Elnyerés feltételei Bronz fokozat: Elismerésben részesíthető olyan magyar, feddhetetlen

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben