BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2008 (2013. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZAT)

2 A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa által alapított kitüntetések adományozására, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény (továbbiakban: kitüntetési törvény), valamint az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) és más miniszteri, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntetésekre, szakmai díjakra való felterjesztés rendjének meghatározása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény és a Budapesti Gazdasági Főiskola Szervezeti és működési rend alapján Szenátus az alábbi szabályzatot alkotja. 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1. (1) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Főiskolával: a) közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, b) a Főiskolával jogviszonyban nem álló személyekre a szabályzatban meghatározott feltételek fennállta esetén, c) hallgatói jogviszonyban álló személyekre. (2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a) 2 valamennyi állami, az EMMI rendeletben, továbbá más miniszteri és önkormányzati rendeletekben meghatározott kitüntetésekre, amelyek esetében a Főiskolának felterjesztési joga van, b) a Főiskola által alapított kitüntetések, továbbá a díszoklevelek adományázására vonatkozó eljárási rendre. II. FEJEZET A kitüntetések adományozásának általános feltételei 2. (1) A szabályzat hatálya alá tartozó személy állami, önkormányzati és a Főiskola által alapított kitüntetésben részesíthető, amennyiben a Főiskola hírnevének öregbítése érdekében oktatási, kutatási és más területen kivételesen magas színvonalú, példaértékű munkát végez. (2) 3 Ha a közalkalmazott állami kitüntetésben részesült a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott munkakörökben a közalkalmazott fizetési fokozatok közötti várakozás idejét a kitüntetés évében egy évvel csökkenteni kell. 1 A szabályzatot a Szenátus június 27-i ülésén fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 2 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától. 3 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától.

3 A kitüntetések adományozására vonatkozó eljárási szabályok Eljáró szervek, a kitüntetésekre vonatkozó javaslatok felterjesztése 3. (1) Az 1. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kitüntetésekre javaslatot a rektor, illetve a rektor felhívása alapján a 3. (2) bekezdés b-e) pontjában meghatározott személy tehet. A beérkezett javaslatok felterjesztéséről a Rektori Tanács véleményének kikérését követően a rektor dönt. (2) Főiskolai kitüntetésekre javaslatot tehet: a) rektor, b) rektorhelyettesek, c) gazdasági és műszaki főigazgató, d) főtitkár, e) dékán. (3) A Főiskola által adományozható kitüntetésekre vonatkozó felterjesztéseket az adományozását megelőző 2 hónappal kell benyújtani a Rektori Hivatalba. 4. (1) A kitüntetésekre vonatkozó javaslatot a Főiskola rektorának címezve a 1. számú mellékletben található formanyomtatványon kell egy példányban benyújtani. Amennyiben a javaslattevő ugyanazon kitüntetésre több személyt javasol, úgy az előterjesztésnek egyértelmű rangsort kell tartalmaznia. (2) A 19. -ban meghatározott díjra vonatkozó felterjesztéshez csatolni kell a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat véleményét is (1) A szabályzatban meghatározott kitüntetésekre vonatkozó javaslatok összegyűjtése, döntéshozatalra való előkészítése a Rektori Hivatal vezetőjének feladata. (2) A kitüntetett személyekről és az oklevelekről a Rektori Hivatal vezetője nyilvántartást vezet. A Rektori Hivatal vezetője a nyilvántartásban bekövetkezett változásról a Bér- és Munkaügyi Osztályt rendszeresen tájékoztatja. (3) Amennyiben valamely személy az 1. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kitüntetésben részesült, és azt nem a Főiskola kezdeményezte, köteles azt a Rektori Hivatal vezetőjének bejelenteni nyilvántartásba vétel végett. Főiskolai kitüntetés visszavonása 6. (1) A főiskolai kitüntetés attól a személytől, aki arra méltatlanná, érdemtelenné vált, visszavonható. Visszavonásra azok a személyek tehetnek javaslatot, akik a javaslatot tették. A javaslatot indokolni kell. (2) A kitüntetés visszavonásáról az adományozás rendjének megfelelően a rektor vagy a Szenátus dönt. 4 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától. 3

4 III. FEJEZET Az állam, a miniszter által adományozható kitüntetésekre vonatkozó általános szabályok 7. (1) Az állam, a miniszterek és az önkormányzat által adományozható kitüntetések felsorolását a vonatkozó jogszabályok, illetve rendeletek tartalmazzák. (2) 5 Az (1) bekezdésben meghatározott kitüntetések elnevezését és felterjesztésének, adományozásának rendjét és időpontját e szabályzat 2. számú melléklete, míg a kezdeményezés adattartalmát a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) 6 Annak, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek függetlenül attól, hogy az elítéléshez fűződő jogkövetkezmények alól mentesült-e, csak kivételes méltánylást érdemlő esetben lehet állami kitüntetést adományozni. (4) 7 Nem részesíthető az EMMI rendeletben meghatározott miniszteri elismerésben az a személy, aki a) ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, b) jogerős fegyelmi büntetés vagy büntetőítélet hatálya alatt áll, (5) 8 A közalkalmazott az elismerés kezdeményezője részére az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően nyilatkozatot (4. számú melléklet) kell tennie a) a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulásáról, b) a (4) bekezdés szerinti kizáró körülményekről, c) a korábbi elismeréseiről és azokkal összefüggő adatokról, valamint d) adományozás esetén az elismerés elfogadásáról. (6) 9 Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában, a nyilatkozat hiányos megtétele esetén, valamint a nyilatkozat alapján személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, továbbá kizáró okot megjelölő, vagy az adományozás esetén az elismerés el nem fogadásáról nyilatkozó jelölt elismerésben nem részesíthető. 5 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától. 6 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 7 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 8 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 9 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 4

5 A Főiskola által alapított kitüntetések és egyéb elismerések 8. A Főiskola az alábbi kitüntetéseket alapítja: a) a Szenátus által adományozható kitüntetések és elismerések: aa) Pro Universitate Kitüntetés, ab) Pro Universitate Juventutis Emlékérem, ac) a Budapesti Gazdasági Főiskola Díszpolgára, ad) Professor Honoris Causa, 10 ae) BGF Mecenatúra Díj, af) Főiskolai Sajtódíj, ag) az Év Oktatója Díj, ah) az Év Dolgozója Díj. b) rektor által adományozható kitüntetések, elismerések ba) Rektori dicséret, bb) a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorának Elismerő Oklevele, bc) a Budapesti Gazdasági Főiskoláért Emlékplakett, bd) a Főiskolai Sportéletért Díj, be) Rektori Köszönőlevél. bf) a Budapesti Gazdasági Főiskoláért Jubileumi Emlékérem 11. A Szenátus által adományozható kitüntetések és egyéb elismerések Pro Universitate kitüntetés 9. (1) Pro Universitate kitüntetést a rektor javaslatára a Szenátus annak a személynek adományozza, aki jelentős mértékben elősegítette a Főiskola jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, a Főiskola részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá a Főiskola társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében. (2) A kitüntetés évente egy alkalommal az 1. (1) bekezdés a-b) pontjában meghatározott egy-egy személy részére adományozható, melynek átadására a tanévnyitó ünnepségen, vagy a kitüntetett személyéhez kötődő jelentős esemény alkalmával kerül sor. (3) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot, emlékplakettet és a Főiskolát szimbolizáló emléktárgyat kap. (4) 12 A meghatározott személyek a (3) bekezdésben meghatározottak mellett a minimálbér négyszeresének megfelelő összegű pénzjutalomban részesülhetnek. Pro Universitate Juventutis Emlékérem 10. (1) A Főiskola rektora Pro Universitate Juventutis Emlékérmet adományozhat évente egy fő főiskolai hallgató részére, amennyiben kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett az főiskolai közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett. (2) 13 A díj átadására a tanévnyitó ünnepségen kerül sor. 10 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 11 Beépítette a december 4-i szenátusi ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: december 4. napjától. 12 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 13 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 5

6 (3) 14 A díjazott adományozást igazoló okiratot, emlékplakettet és a Főiskolát szimbolizáló emléktárgyat kap, valamint a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű pénzjutalomban részesülhet. A Budapesti Gazdasági Főiskola Díszpolgára cím 11. (1) A rektor javaslatára a Szenátus évente egy alkalommal a Budapesti Gazdasági Főiskola Díszpolgára címet adományoz annak a személynek, aki munkásságával gyarapította az Főiskola tudományos, kulturális, művészeti és gazdasági értékeit, illetve jelentősen közreműködött ezen értékek megőrzésében. (2) A díszpolgári címmel kitüntetett személy díszpolgári oklevelet és emléplakettet kap, melyek átadására a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés keretében kerül sor. (3) A díszpolgári címhez pénzjutalom nem jár. Professor Honoris Causa cím 15 11/A. (1) A Professor Honoris Causa címet a rektor előterjesztése alapján a Szenátus annak a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló hazai vagy külföldi személynek adományozza, aki kiemelkedő érdemeket szerzett a Főiskola nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, szoros kapcsolatot tart fenn a Főiskolával és a Főiskolának, illetve az oktatás színvonalának emelése terén komoly szolgálatot tett és a Professor Honoris Causa címmel való kitüntetése a Főiskola megbecsültségét emeli. (2) A Professor Honoris Causa cím átadására a tanévnyitó ünnepségen, Magyar Tudomány Napja keretében, vagy a kitüntetett személyhez kötődő jelentős esemény alkalmával kerül sor. (3) A Professor Honoris Causa címmel rendelkező személy adományozást igazoló oklevelet, és a Főiskolát szimbolizáló emléktárgyat kap. BGF Mecenatúra Díj 12. (1) A rektor javaslatára a Szenátus BGF Mecenatúra Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi, természetes vagy jogi személynek, aki az adott évben a legmagasabb összegű támogatást, vagy más adományt nyújt a Főiskolának. A legmagasabb összegű támogatás meghatározásakor a szakképzési hozzájárulás és az innovációs alap terhére tett kari felajánlásokat figyelmen kívül kell hagyni. (2) 16 A díjban részesülő emléklapot kap, melynek átadására a tanévnyitó ünnepség keretében kerül sor. (3) A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy szervezet részesülhet. Főiskolai Sajtódíj 13. (1) A rektor javaslatára a Szenátus Főiskolai Sajtódíjat adományoz annak médiának, vagy az írott illetve elektronikus sajtóban dolgozó újságírónak, aki elismerésre méltó tevékenységével hozzájárult a Főiskoláról való objektív tájékoztatáshoz. 14 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától. 15 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 16 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 6

7 (2) A díjazott adományozást igazoló okiratot és emlékplakettet kap. (3) A díj évente egy-egy újságírónak vagy médiának adományozható. Az Év Oktatója Díj 14. (1) A díj annak az oktatónak, kutatónak adományozható, aki a Főiskolán legalább 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal és oktatói kinevezéssel rendelkezik, és oktató-kutatói tevékenységét tartósan kimagasló színvonal látta el és ezzel hozzájárult a Főiskolán folyó oktatómunka színvonalának javításához, a Főiskola jó hírnevének öregbítéséhez, hazai és külföldi elismertségének erősítéséhez. (2) 17 A díjazott adományozást igazoló oklevelet és legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének megfelelő pénzjutalomban részesülhet. (3) A díjban évente és karonként legfeljebb egy-egy személy részesülhet. Az Év Dolgozója Díj 15. (1) A díj az oktatók és kutatók kivételével a Főiskola azon dolgozójának adományozható, aki a munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan magasan színvonalon, példamutató magatartással és szorgalommal látta el. A díj adományozásának feltétele a Főiskolával fennálló legalább 10 éves közalkalmazotti jogviszony megléte. (2) 18 A díjazott adományozást igazoló oklevelet és legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének megfelelő pénzjutalomban részesülhet. (3) A díjban évente legfeljebb kettő személy részesülhet. A rektor által saját hatáskörben adományozható kitüntetések és egyéb elismerések Rektori dicséret 16. (1) A rektor a szervezeti egység vezető javaslatára tartósan kiemelkedő színvonalú munkavégzés esetén annak elismeréséül a szervezeti egység dolgozóját dicséretben részesítheti. A szervezeti egység vezetője évente minimum egy, maximum az adott dolgozói létszám fél százalékának megfelelő számú személyt javasolhat. (2) A rektori dicséret átadására évente a tanévnyitó ünnepség keretében kerül sor. (3) 19 A dicséretben részesülő személy adományozást igazoló okiratot kap, és legalább a mindenkori minimálbér kétszeresének megfelelő összegű jutalomban részesülhet a szervezeti egység kerete terhére. 17 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 18 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 19 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 7

8 A Budapesti Gazdasági Főiskola rektorának Elismerő Oklevele 17. (1) A Főiskola rektora saját jogán, vagy a dékán javaslatára Elismerő Oklevelet adományozhat a Főiskola közalkalmazottai és hallgatói számára, kiemelkedő munkájuk elismeréséül. (2) Az Elismerő Oklevélhez pénzjutalom nem jár. A Budapesti Gazdasági Főiskoláért Emlékplakett 18. A rektor saját jogán, vagy 3. (2) bekezdés b-e) pontjában meghatározott személyek javaslatára a Főiskola logójával ékesített emlékplakettet adományozhat olyan személyeknek, akik a Főiskola vagy a kar(ok) érdekében végzett iskolateremtő tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a Főiskola hírnevének öregbítéséhez, kapcsolatainak ápolásához. Főiskolai Sportéletért Díj 19. A Főiskola rektora Főiskolai Sportéletért Díjat adományozhat a Főiskola bármely szervezeti egységének, illetve az azokhoz tartozó bármely hallgatói, dolgozói csoportnak, a Főiskolával szoros kapcsolatban álló jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, illetve azon természetes személynek, aki aktív szerepvállalásával, áldozatkész munkájával és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményével méltón öregbítette a Főiskola hírnevét. Rektori köszönőlevél 20. (1) A rektor a 3. (2) bekezdés b-e) pontjában meghatározott személyek kezdeményezésére köszönőlevelet nyújt át a Főiskolán évet közalkalmazotti jogviszonyban töltött, illetve a legalább 10 évet munkajogviszonyban töltött nyugdíjba vonuló munkatársnak. (2) A köszönőlevél mellett a rektor a 3. (2) bekezdésben meghatározott személyek javaslatára a munkatársat egysége kerete terhére jutalomban részesítheti. Budapesti Gazdasági Főiskoláért Jubileumi Emlékérem 20 20/A. (1) A Budapesti Gazdasági Főiskoláért Jubileumi Emlékérmet a rektor adományozza a Főiskola alapításának 10, 15, 20, 25, éves stb. évfordulója alkalmából azon személyek részére, akik kimagasló szakmai és iskolaszervező tevékenységükkel hozzájárultak az integráció eredményes végrehajtáshoz, az intézmény hatékony és sikeres működési feltételeinek megteremtéséhez, a karok, illetve az egész intézmény szakmai elismertségének növeléséhez. (2) A kitüntetés átadására az évforduló alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor. (3) A kitüntetésben részesülő személy adományozást igazoló okiratot és Jubileumi Emlékérmet kap. A díjazással pénzjutalom nem jár. 20 Beépítette a december 4-i szenátusi ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: december 4. napjától. 8

9 IV. FEJEZET 21 A karok által adományozható kitüntetések Arany Pecsétgyűrű 20/B. Az Arany Pecsétgyűrű kitüntetést a Dékáni Tanács javaslatára a dékán annak a személynek adományozza, aki legalább 10 éve a Főiskolával, vagy jogelődjével közalkalmazotti jogviszonyban áll, és jelentős mértékben elősegítette a Kar jó hírnevének öregbítését, elismertségét, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás színvonalának emelésében, illetve munkaterületének elismert képviselője. E kitüntetés adományozható annak a személynek is, aki legalább 10 éve a Főiskolával, vagy jogelődjével közalkalmazotti jogviszonyban áll, és valamely, a Kar életében jelentős esemény (szakalapítás, indítás, pályázati projekt, beruházás stb.) megvalósulását alkotó módon segítette elő. (2) A kitüntetésre szóló javaslatot az illetékes szerezeti egység vezetője kezdeményezheti. A javaslatot minden év április 30-ig kell a dékán részére megküldeni. (3) A kitüntetés évente egy alkalommal egy oktató és egy nem oktató főállású közalkalmazott részére adományozható, melynek átadására a kari tanévnyitó ünnepségen kerül sor. (4) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot, és egy, az adott Kar logójával ellátott, a belső íven a kitüntetett nevének gravírozását tartalmazó arany pecsétgyűrűt kap. Ezüst Pecsétgyűrű 22 20/C. (1) Az Ezüst Pecsétgyűrű (alumni díj) azoknak a volt hallgatóknak adományozható, akik a Főiskola elvégzése után kimagasló szakmai eredményeket értek el, ezáltal a) a karnak dicsőséget szereztek, b) jó hírnevét öregbítették, c) sokat tettek a kari diákközélet, az alumni kapcsolatok kialakulásáért és fejlődéséért. (2) A kitüntetésre szóló javaslatot a kar vezetői, oktatói és a Karrier Iroda kezdeményezhetik. (3) A kitüntetésben évente legfeljebb 2 személy részesülhet, amely az ún. Alumni-rendezvényen kerül átadásra. (4) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és egy Ezüst Pecsétgyűrűt kap. Magistri pro Facultate 23 20/D. (1) 24 A Magistri pro Facultate (oktatói) díj azoknak az oktatóknak, kutatóknak, hazai és külföldi természetes személyeknek adományozható, akik a) jelentős mértékben elősegítették a kar jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, 21 Beépítette a december 4-i szenátusi ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: december 4. napjától. 22 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 23 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 24 A módosítást a Szenátus október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 25. számú határozatával elfogadta. Hatályos: október 26. napjától. 9

10 b) a kar érdekében tartós és kimagasló tevékenységet folytattak, c) tevékenységükkel hosszú időn át hozzájárultak a kar eredményes oktató munkájához. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. (3) 25 A díjjal emléktárgy, az adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom adható. (4) A díj a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. Pro innovatione et scientia díj 26 20/E. (1) A Pro innovatione et scientia (tudományos, innovációs) díj azoknak az oktatóknak, kutatóknak adományozható, akik a) jelentős mértékben elősegítették a kar tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését, a kar részére jelentős szolgálatot tettek, b) nagymértékben hozzájárultak a kar oktatásának és kutatásának, tartalmi színvonalának emeléséhez, a tudományos kutatási eredmények széleskörű gyakorlati alkalmazásának bevezetéséhez és terjesztéséhez. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. (3) 27 A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom adható. (4) A díj a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. Civis perpetuus Facultatis díj 28 20/F. (1) A Civis perpetuus Facultatis/a kar örökös polgára díj azoknak a hazai és külföldi természetes személyeknek, a kar dolgozóinak, volt hallgatóinak adományozható, akik a) kiemelkedő módon segítették a kar oktató-kutató munkáját, hozzájárultak a kar fejlődéséhez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez, b) jelentős szerepet töltöttek be a kar társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésében, c) a kar részére jelentős szolgálatot tettek. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. 25 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 26 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 27 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 28 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 10

11 (3) 29 A díjjal emléktárgy, az adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom adható. (4) A díj a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. Pro Facultate Juventutis díj 30 20/G. (1) Pro Facultate Juventutis (hallgatói) díj adományozható olyan hallgatóknak, akik tanulmányi munkájukon túlmenően a) a karnak dicsőséget szereztek, b) jó hírnevét öregbítették, c) sokat tettek a kari diákközélet kialakulásáért és fejlődéséért. (2) A díj adományozását a kar hallgatói önkormányzata és oktatói kezdeményezhetik. (3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható, amely a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. (4) 31 A díjjal emléktárgy, adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbérnek megfelelő összegű pénzjutalom adható. Dékáni dicséret 32 20/H. (1) A dékán a szervezeti egység vezető javaslatára tartósan kiemelkedő színvonalú munkavégzés esetén annak elismeréséül a szervezeti egység dolgozóját dicséretben részesítheti. A szervezeti egység vezetője évente minimum egy, maximum az adott dolgozói létszám fél százalékának megfelelő számú személyt javasolhat. (2) A dékáni dicséret átadására Dékáni Tanácsülésen kerül sor. (3) 33 A dicséretben részesülő személy emléklapot kap, és legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegű jutalomban részesülhet a szervezeti egység kerete terhére. 29 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 30 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 31 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 32 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 33 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 11

12 V. FEJEZET Díszoklevelek 21. (1) A díszoklevél adományozásának célja a volt főiskolai hallgatók életútjának elismerése, diplomájuk megszerzésének évfordulójáról történő ünnepélyes megemlékezés. (2) A rektor arany, gyémánt, vas illetve rubin oklevelet adományoz annak, aki ötven, hatvan, hatvanöt, hetven éve szerzett meg oklevelét a Főiskolán, és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó. (3) Díszoklevél megilleti azt a volt hallgatót is, aki az adományozás iránti eljárás során elhalálozott (posztumusz adományozás). (4) 34 Díszoklevél adományozása iránt kérelmet a Főiskola rektorának címezve az 5. számú mellékletben található formanyomtatványon kell egy példányban benyújtani. A díszoklevél adományozását kezdeményezheti: a) az érintett személy, b) a dékán, c) a volt hallgató utolsó munkahelye. (5) A kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló oklevelet vagy annak hiteles másolatát, valamint a szakmai önéletrajzot. (6) Ha a kérelmező már rendelkezik díszoklevéllel, az újabb díszoklevél adományozása iránti kérelemben (javaslatban) csak az előző díszoklevél átadása óta eltelt időszakban bekövetkezett, az adományozás szempontjából jelentős tényeket kell megemlíteni. (7) Díszoklevél adományozásáról a rektor dönt. (8) 35 A díszoklevél átadására ünnepélyes keretek között, a diplomaosztó ünnepség keretében kerül sor. A díszoklevél adományozásáról, illetve az átadás időpontjáról az illetékes Dékáni Hivatal értesíti az érintetteket. 34 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 35 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 12

13 V. FEJEZET Hatályba léptető és záró rendelkezések 22. (1) Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba. (2) Az egyes kitüntetések esetén nyújtandó pénzjutalom alanyi jogon abban az esetben jár, ha jelen szabályzat azt kifejezetten elrendeli. Budapest, június 27. Sándorné dr. Kriszt Éva s.k. rektor Záradék: Jelen Szabályzatot a Szenátus 2007/2008. tanévi 60. számú határozatával elfogadta. Hatályos: június 27. napjától. A Szabályzat módosítását a Szenátus 2009/2010. tanévi 22. számú határozatával elfogadta. Hatályos: december 4. napjától. A Szabályzat módosítását a Szenátus 2010/2011. tanévi 3. számú határozatával elfogadta. Hatályos: október 15. napjától. A Szabályzatot a Szenátus február 25-én tartott ülésén a 2010/2011. tanévi 53. számú határozatával jóváhagyta. Hatályos: február 25. napjától. A Szabályzatot a Szenátus október 26-án tartott ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 25. számú határozatával jóváhagyta. Hatályos: október 26. napjától. A Szabályzat a Szenátus március 1-jén tartott ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával jóváhagyta. Hatályos: március 1. Budapest, március 1. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 13

14 1. számú melléklet Javaslat kitüntetés adományozására I. A felterjesztett személy adatai Személyes adatok 1. Név (leánykori név): 2. Születési hely, idő: 3. Anyja neve: 4. Lakáscíme: 5. Telefonszáma: 6. címe: Munkahelyre vonatkozó adatok 7. Munkahelye: 8. Címe: 9. Telefonszáma: 10. Foglalkozása. beosztása: 11. Tudományos fokozata: 12. Fizetési osztálya: 13. Közalkalmazotti jogviszonyának kezdete: 14. Korábbi állami kitüntetései Javasolt kitüntetésre vonatkozó adatok 15. Javasolt kitüntetés: 16. Az átadás javasolt időpontja: 17. A kitüntetéshez javasolt jutalom: 18. A javaslatot tevő szervezeti egység határozata: II. Indokolás 16. A kitüntetés adományozásának rövid indokolása: (Részletes indokolás, szakmai életút ismertetése külön oldalon, kb. 1 oldal méltatás) Budapest, felterjesztő 14

15 Kitüntetés Nemzeti, állami ünnep által adományozható kitüntetések, elismerések Magyar Szent István rend Magyar Corvin-lánc A Magyar Érdemrend fokozatai A Magyar Érdemkereszt fokozatai Az oktatás területén adományozható kitüntetések, szakmai elismerések Kaphatják legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére a magyar tudomány és művészet, valamint a magyar oktatás és művelődés fellendítése terén szerzett kimagasló érdemek elismerésére a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére Maximális létszám (fő) legfeljebb 3 fő a díjazottakból álló Testület létszáma legfeljebb 15 fő lehet nagykereszt: 5 középkereszt csillaggal: 20 középkereszt: 40 tisztikereszt: 140 lovagkereszt: 280 arany: 200 ezüst: 250 bronz: számú mellékélet 36 A felterjesztés határideje Kossuth-díj annak adományozható, aki a tudományok, a műszaki n.a. n.a. Széchenyi-díj alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el n.a. n.a. Trefort Ágoston-díj minisztériumi, önkormányzati, intézményi dolgozóknak, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek 15 n.a. n.a. n.a. n.a. az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően 36 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 15

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. 2013. október 1. napjától

Részletesebben

Kitüntetési Szabályzat

Kitüntetési Szabályzat Kitüntetési Szabályzat 2016. június 30. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Kitüntetések alapítása... 3 A kitüntetések típusai... 3 A kitüntetési felterjesztések alapelvei...

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. (2008. december 18. napjától

Részletesebben

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL

SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEIRŐL Szeged, 2015. február 26. A Kari Tanács a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Ügyrendjének 3. o.) pontjában

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2016.(VII.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi kitüntető díjak adományozásáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 10. verzió A Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA A Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék 34. verzió ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter.../2007. (...) SZMM. r e n d e l e t e

A szociális és munkaügyi miniszter.../2007. (...) SZMM. r e n d e l e t e Szociális és Munkaügyi Minisztérium Humánpolitikai Főosztály, Jogi Főosztály 17173- /2007/SZMM A szociális és munkaügyi miniszter.../2007. (...) SZMM r e n d e l e t e a szociális és munkaügyi miniszter

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ.

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egységes szerkezetben a tiszteletbeli polgári

Részletesebben

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 1. II. Fejezet AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 1. II. Fejezet AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 1 Az Országgyűlés Magyarország címerének és zászlajának használatát a nemzeti jelképek alkotmányjogi

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásuk rendje Az Egyetemi Tanács 2004. október 25-i ülésén, 11.a/2004/05. számú határozatával

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA A Óbudai Egyetem Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék 3. verzió ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA MISKOLC, 2012. A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Kari Tanácsának 7/2012. sz. határozata Oldalszám: 1 melléket Változat

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Kitüntető cím és díj alapításáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karon adományozható kitüntetések, kitüntető címek, elismerések szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsa a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô

Az Egyetemen kezdeményezô vezetô. Fôhatósági felterjesztési határidô és cím. A rektor, a dékán, illetve más munkáltatói joggal rendelkezô vezetô Az oktatók, kutatók és más közalkalmazottak részére adományozható állami, kitüntetések adományozás elôkészítésének összefoglaló táblázata A kitüntetés megnevezése és pénzdíjazása Adományozó és évente adott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról

T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Kerekegyházáért díj alapításáról szóló 11/1997. (IV. 25.) sz.,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról - 1 - SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról Soltszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (továbbiakban: Kar)

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete Az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete A rákóczifalvai kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Rákóczifalva Város Önkormányzata

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Díszpolgári cím, a Csenger Szolgálatáért érdemérem és a Csengerért kitüntető cím alapításáról és

Részletesebben

AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ- ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY- UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES, HUNGARY AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2011 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE

KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ÜGYRENDJE A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanácsa az alábbi kari kitüntetéseket alapítja

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1.

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1. BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002.(XI.19.) számú rendeletével módosított 15/2001.(X.29.) számú rendelete a díszpolgári, tiszteletbeli polgár kitüntető cím és egyes

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Az oktatás, kultúra és egészségügy területén adományozható egyes kitüntetések javaslattételi rendje a PTE-n (2011/2012. tanév)

Az oktatás, kultúra és egészségügy területén adományozható egyes kitüntetések javaslattételi rendje a PTE-n (2011/2012. tanév) Az oktatás, kultúra és egészségügy területén adományozható egyes ek javaslattételi Kossuth-díj (a kulturális és művészeti alkotások terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2012 (V.31.) rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETÉRE Nyírpazony Község

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet.

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet / egységes

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat.

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megye Közgyűlése

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Szálkai Önkormányzat 4/2007. (II.13.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról. I.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról. I. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz.

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva: 2003. 12.19. Utolsó

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól Az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2015 Dunaújváros 4. kiadás 1. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestületének 5./2006. (V.03.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete (elfogadta a április 24-i közgyűlés)

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete (elfogadta a április 24-i közgyűlés) 1 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének kitüntető díj rendelete (elfogadta a 2012. április 24-i közgyűlés) I. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Kultúrájáért díj alapítása A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005.(IX. 21.), a 11/2006.(IV. 28.) a 12/2007.(IV. 27.) a 9/2009.(IV.29.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) a 9/2011. (VI. 24.) és a

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (X.30.) önkormányzati rendelete Helyi kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásáról Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. ./2007. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. ./2007. (.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. (.) GKM rendelete a gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló 21/2013. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1..

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.. Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2004. (V.26.) KT.számú rendelete a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

IV. fejezet Makó Város Nívódíja

IV. fejezet Makó Város Nívódíja Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaboldogfa község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2006. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

1. Megyei kitüntető díjak és cím. a) a megye rangját emelő, fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenység elismerésére Pro Comitatu Baranya;

1. Megyei kitüntető díjak és cím. a) a megye rangját emelő, fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenység elismerésére Pro Comitatu Baranya; A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016

Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság díjai 2016 A Jendrassik Lóránd Emlékérme Fokozatai Bronz: magyar, külföldi Ezüst: magyar 1984 (1983. Október 10., alapítás dátuma) Elnyerés feltételei Bronz fokozat: Elismerésben részesíthető olyan magyar, feddhetetlen

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE A Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Lőrinci Város Önkormányzata

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 1.3.5.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZAT A MISKOLCI

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 9. számú melléklete A BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.21.) számú önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd aranykönyvének alapításáról szóló 4/1994. (VIII.20.) számú

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ és BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ és BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 3. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ és BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben