BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2008 (2013. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZAT)

2 A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa által alapított kitüntetések adományozására, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény (továbbiakban: kitüntetési törvény), valamint az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) és más miniszteri, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntetésekre, szakmai díjakra való felterjesztés rendjének meghatározása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény és a Budapesti Gazdasági Főiskola Szervezeti és működési rend alapján Szenátus az alábbi szabályzatot alkotja. 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1. (1) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Főiskolával: a) közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, b) a Főiskolával jogviszonyban nem álló személyekre a szabályzatban meghatározott feltételek fennállta esetén, c) hallgatói jogviszonyban álló személyekre. (2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a) 2 valamennyi állami, az EMMI rendeletben, továbbá más miniszteri és önkormányzati rendeletekben meghatározott kitüntetésekre, amelyek esetében a Főiskolának felterjesztési joga van, b) a Főiskola által alapított kitüntetések, továbbá a díszoklevelek adományázására vonatkozó eljárási rendre. II. FEJEZET A kitüntetések adományozásának általános feltételei 2. (1) A szabályzat hatálya alá tartozó személy állami, önkormányzati és a Főiskola által alapított kitüntetésben részesíthető, amennyiben a Főiskola hírnevének öregbítése érdekében oktatási, kutatási és más területen kivételesen magas színvonalú, példaértékű munkát végez. (2) 3 Ha a közalkalmazott állami kitüntetésben részesült a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott munkakörökben a közalkalmazott fizetési fokozatok közötti várakozás idejét a kitüntetés évében egy évvel csökkenteni kell. 1 A szabályzatot a Szenátus június 27-i ülésén fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 2 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától. 3 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától.

3 A kitüntetések adományozására vonatkozó eljárási szabályok Eljáró szervek, a kitüntetésekre vonatkozó javaslatok felterjesztése 3. (1) Az 1. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kitüntetésekre javaslatot a rektor, illetve a rektor felhívása alapján a 3. (2) bekezdés b-e) pontjában meghatározott személy tehet. A beérkezett javaslatok felterjesztéséről a Rektori Tanács véleményének kikérését követően a rektor dönt. (2) Főiskolai kitüntetésekre javaslatot tehet: a) rektor, b) rektorhelyettesek, c) gazdasági és műszaki főigazgató, d) főtitkár, e) dékán. (3) A Főiskola által adományozható kitüntetésekre vonatkozó felterjesztéseket az adományozását megelőző 2 hónappal kell benyújtani a Rektori Hivatalba. 4. (1) A kitüntetésekre vonatkozó javaslatot a Főiskola rektorának címezve a 1. számú mellékletben található formanyomtatványon kell egy példányban benyújtani. Amennyiben a javaslattevő ugyanazon kitüntetésre több személyt javasol, úgy az előterjesztésnek egyértelmű rangsort kell tartalmaznia. (2) A 19. -ban meghatározott díjra vonatkozó felterjesztéshez csatolni kell a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat véleményét is (1) A szabályzatban meghatározott kitüntetésekre vonatkozó javaslatok összegyűjtése, döntéshozatalra való előkészítése a Rektori Hivatal vezetőjének feladata. (2) A kitüntetett személyekről és az oklevelekről a Rektori Hivatal vezetője nyilvántartást vezet. A Rektori Hivatal vezetője a nyilvántartásban bekövetkezett változásról a Bér- és Munkaügyi Osztályt rendszeresen tájékoztatja. (3) Amennyiben valamely személy az 1. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kitüntetésben részesült, és azt nem a Főiskola kezdeményezte, köteles azt a Rektori Hivatal vezetőjének bejelenteni nyilvántartásba vétel végett. Főiskolai kitüntetés visszavonása 6. (1) A főiskolai kitüntetés attól a személytől, aki arra méltatlanná, érdemtelenné vált, visszavonható. Visszavonásra azok a személyek tehetnek javaslatot, akik a javaslatot tették. A javaslatot indokolni kell. (2) A kitüntetés visszavonásáról az adományozás rendjének megfelelően a rektor vagy a Szenátus dönt. 4 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától. 3

4 III. FEJEZET Az állam, a miniszter által adományozható kitüntetésekre vonatkozó általános szabályok 7. (1) Az állam, a miniszterek és az önkormányzat által adományozható kitüntetések felsorolását a vonatkozó jogszabályok, illetve rendeletek tartalmazzák. (2) 5 Az (1) bekezdésben meghatározott kitüntetések elnevezését és felterjesztésének, adományozásának rendjét és időpontját e szabályzat 2. számú melléklete, míg a kezdeményezés adattartalmát a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) 6 Annak, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek függetlenül attól, hogy az elítéléshez fűződő jogkövetkezmények alól mentesült-e, csak kivételes méltánylást érdemlő esetben lehet állami kitüntetést adományozni. (4) 7 Nem részesíthető az EMMI rendeletben meghatározott miniszteri elismerésben az a személy, aki a) ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, b) jogerős fegyelmi büntetés vagy büntetőítélet hatálya alatt áll, (5) 8 A közalkalmazott az elismerés kezdeményezője részére az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően nyilatkozatot (4. számú melléklet) kell tennie a) a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulásáról, b) a (4) bekezdés szerinti kizáró körülményekről, c) a korábbi elismeréseiről és azokkal összefüggő adatokról, valamint d) adományozás esetén az elismerés elfogadásáról. (6) 9 Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában, a nyilatkozat hiányos megtétele esetén, valamint a nyilatkozat alapján személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, továbbá kizáró okot megjelölő, vagy az adományozás esetén az elismerés el nem fogadásáról nyilatkozó jelölt elismerésben nem részesíthető. 5 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától. 6 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 7 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 8 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 9 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 4

5 A Főiskola által alapított kitüntetések és egyéb elismerések 8. A Főiskola az alábbi kitüntetéseket alapítja: a) a Szenátus által adományozható kitüntetések és elismerések: aa) Pro Universitate Kitüntetés, ab) Pro Universitate Juventutis Emlékérem, ac) a Budapesti Gazdasági Főiskola Díszpolgára, ad) Professor Honoris Causa, 10 ae) BGF Mecenatúra Díj, af) Főiskolai Sajtódíj, ag) az Év Oktatója Díj, ah) az Év Dolgozója Díj. b) rektor által adományozható kitüntetések, elismerések ba) Rektori dicséret, bb) a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorának Elismerő Oklevele, bc) a Budapesti Gazdasági Főiskoláért Emlékplakett, bd) a Főiskolai Sportéletért Díj, be) Rektori Köszönőlevél. bf) a Budapesti Gazdasági Főiskoláért Jubileumi Emlékérem 11. A Szenátus által adományozható kitüntetések és egyéb elismerések Pro Universitate kitüntetés 9. (1) Pro Universitate kitüntetést a rektor javaslatára a Szenátus annak a személynek adományozza, aki jelentős mértékben elősegítette a Főiskola jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, a Főiskola részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá a Főiskola társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében. (2) A kitüntetés évente egy alkalommal az 1. (1) bekezdés a-b) pontjában meghatározott egy-egy személy részére adományozható, melynek átadására a tanévnyitó ünnepségen, vagy a kitüntetett személyéhez kötődő jelentős esemény alkalmával kerül sor. (3) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot, emlékplakettet és a Főiskolát szimbolizáló emléktárgyat kap. (4) 12 A meghatározott személyek a (3) bekezdésben meghatározottak mellett a minimálbér négyszeresének megfelelő összegű pénzjutalomban részesülhetnek. Pro Universitate Juventutis Emlékérem 10. (1) A Főiskola rektora Pro Universitate Juventutis Emlékérmet adományozhat évente egy fő főiskolai hallgató részére, amennyiben kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett az főiskolai közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett. (2) 13 A díj átadására a tanévnyitó ünnepségen kerül sor. 10 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 11 Beépítette a december 4-i szenátusi ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: december 4. napjától. 12 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 13 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 5

6 (3) 14 A díjazott adományozást igazoló okiratot, emlékplakettet és a Főiskolát szimbolizáló emléktárgyat kap, valamint a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű pénzjutalomban részesülhet. A Budapesti Gazdasági Főiskola Díszpolgára cím 11. (1) A rektor javaslatára a Szenátus évente egy alkalommal a Budapesti Gazdasági Főiskola Díszpolgára címet adományoz annak a személynek, aki munkásságával gyarapította az Főiskola tudományos, kulturális, művészeti és gazdasági értékeit, illetve jelentősen közreműködött ezen értékek megőrzésében. (2) A díszpolgári címmel kitüntetett személy díszpolgári oklevelet és emléplakettet kap, melyek átadására a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés keretében kerül sor. (3) A díszpolgári címhez pénzjutalom nem jár. Professor Honoris Causa cím 15 11/A. (1) A Professor Honoris Causa címet a rektor előterjesztése alapján a Szenátus annak a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló hazai vagy külföldi személynek adományozza, aki kiemelkedő érdemeket szerzett a Főiskola nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, szoros kapcsolatot tart fenn a Főiskolával és a Főiskolának, illetve az oktatás színvonalának emelése terén komoly szolgálatot tett és a Professor Honoris Causa címmel való kitüntetése a Főiskola megbecsültségét emeli. (2) A Professor Honoris Causa cím átadására a tanévnyitó ünnepségen, Magyar Tudomány Napja keretében, vagy a kitüntetett személyhez kötődő jelentős esemény alkalmával kerül sor. (3) A Professor Honoris Causa címmel rendelkező személy adományozást igazoló oklevelet, és a Főiskolát szimbolizáló emléktárgyat kap. BGF Mecenatúra Díj 12. (1) A rektor javaslatára a Szenátus BGF Mecenatúra Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi, természetes vagy jogi személynek, aki az adott évben a legmagasabb összegű támogatást, vagy más adományt nyújt a Főiskolának. A legmagasabb összegű támogatás meghatározásakor a szakképzési hozzájárulás és az innovációs alap terhére tett kari felajánlásokat figyelmen kívül kell hagyni. (2) 16 A díjban részesülő emléklapot kap, melynek átadására a tanévnyitó ünnepség keretében kerül sor. (3) A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy szervezet részesülhet. Főiskolai Sajtódíj 13. (1) A rektor javaslatára a Szenátus Főiskolai Sajtódíjat adományoz annak médiának, vagy az írott illetve elektronikus sajtóban dolgozó újságírónak, aki elismerésre méltó tevékenységével hozzájárult a Főiskoláról való objektív tájékoztatáshoz. 14 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától. 15 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 16 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 6

7 (2) A díjazott adományozást igazoló okiratot és emlékplakettet kap. (3) A díj évente egy-egy újságírónak vagy médiának adományozható. Az Év Oktatója Díj 14. (1) A díj annak az oktatónak, kutatónak adományozható, aki a Főiskolán legalább 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal és oktatói kinevezéssel rendelkezik, és oktató-kutatói tevékenységét tartósan kimagasló színvonal látta el és ezzel hozzájárult a Főiskolán folyó oktatómunka színvonalának javításához, a Főiskola jó hírnevének öregbítéséhez, hazai és külföldi elismertségének erősítéséhez. (2) 17 A díjazott adományozást igazoló oklevelet és legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének megfelelő pénzjutalomban részesülhet. (3) A díjban évente és karonként legfeljebb egy-egy személy részesülhet. Az Év Dolgozója Díj 15. (1) A díj az oktatók és kutatók kivételével a Főiskola azon dolgozójának adományozható, aki a munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan magasan színvonalon, példamutató magatartással és szorgalommal látta el. A díj adományozásának feltétele a Főiskolával fennálló legalább 10 éves közalkalmazotti jogviszony megléte. (2) 18 A díjazott adományozást igazoló oklevelet és legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének megfelelő pénzjutalomban részesülhet. (3) A díjban évente legfeljebb kettő személy részesülhet. A rektor által saját hatáskörben adományozható kitüntetések és egyéb elismerések Rektori dicséret 16. (1) A rektor a szervezeti egység vezető javaslatára tartósan kiemelkedő színvonalú munkavégzés esetén annak elismeréséül a szervezeti egység dolgozóját dicséretben részesítheti. A szervezeti egység vezetője évente minimum egy, maximum az adott dolgozói létszám fél százalékának megfelelő számú személyt javasolhat. (2) A rektori dicséret átadására évente a tanévnyitó ünnepség keretében kerül sor. (3) 19 A dicséretben részesülő személy adományozást igazoló okiratot kap, és legalább a mindenkori minimálbér kétszeresének megfelelő összegű jutalomban részesülhet a szervezeti egység kerete terhére. 17 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 18 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 19 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 7

8 A Budapesti Gazdasági Főiskola rektorának Elismerő Oklevele 17. (1) A Főiskola rektora saját jogán, vagy a dékán javaslatára Elismerő Oklevelet adományozhat a Főiskola közalkalmazottai és hallgatói számára, kiemelkedő munkájuk elismeréséül. (2) Az Elismerő Oklevélhez pénzjutalom nem jár. A Budapesti Gazdasági Főiskoláért Emlékplakett 18. A rektor saját jogán, vagy 3. (2) bekezdés b-e) pontjában meghatározott személyek javaslatára a Főiskola logójával ékesített emlékplakettet adományozhat olyan személyeknek, akik a Főiskola vagy a kar(ok) érdekében végzett iskolateremtő tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a Főiskola hírnevének öregbítéséhez, kapcsolatainak ápolásához. Főiskolai Sportéletért Díj 19. A Főiskola rektora Főiskolai Sportéletért Díjat adományozhat a Főiskola bármely szervezeti egységének, illetve az azokhoz tartozó bármely hallgatói, dolgozói csoportnak, a Főiskolával szoros kapcsolatban álló jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, illetve azon természetes személynek, aki aktív szerepvállalásával, áldozatkész munkájával és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményével méltón öregbítette a Főiskola hírnevét. Rektori köszönőlevél 20. (1) A rektor a 3. (2) bekezdés b-e) pontjában meghatározott személyek kezdeményezésére köszönőlevelet nyújt át a Főiskolán évet közalkalmazotti jogviszonyban töltött, illetve a legalább 10 évet munkajogviszonyban töltött nyugdíjba vonuló munkatársnak. (2) A köszönőlevél mellett a rektor a 3. (2) bekezdésben meghatározott személyek javaslatára a munkatársat egysége kerete terhére jutalomban részesítheti. Budapesti Gazdasági Főiskoláért Jubileumi Emlékérem 20 20/A. (1) A Budapesti Gazdasági Főiskoláért Jubileumi Emlékérmet a rektor adományozza a Főiskola alapításának 10, 15, 20, 25, éves stb. évfordulója alkalmából azon személyek részére, akik kimagasló szakmai és iskolaszervező tevékenységükkel hozzájárultak az integráció eredményes végrehajtáshoz, az intézmény hatékony és sikeres működési feltételeinek megteremtéséhez, a karok, illetve az egész intézmény szakmai elismertségének növeléséhez. (2) A kitüntetés átadására az évforduló alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor. (3) A kitüntetésben részesülő személy adományozást igazoló okiratot és Jubileumi Emlékérmet kap. A díjazással pénzjutalom nem jár. 20 Beépítette a december 4-i szenátusi ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: december 4. napjától. 8

9 IV. FEJEZET 21 A karok által adományozható kitüntetések Arany Pecsétgyűrű 20/B. Az Arany Pecsétgyűrű kitüntetést a Dékáni Tanács javaslatára a dékán annak a személynek adományozza, aki legalább 10 éve a Főiskolával, vagy jogelődjével közalkalmazotti jogviszonyban áll, és jelentős mértékben elősegítette a Kar jó hírnevének öregbítését, elismertségét, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás színvonalának emelésében, illetve munkaterületének elismert képviselője. E kitüntetés adományozható annak a személynek is, aki legalább 10 éve a Főiskolával, vagy jogelődjével közalkalmazotti jogviszonyban áll, és valamely, a Kar életében jelentős esemény (szakalapítás, indítás, pályázati projekt, beruházás stb.) megvalósulását alkotó módon segítette elő. (2) A kitüntetésre szóló javaslatot az illetékes szerezeti egység vezetője kezdeményezheti. A javaslatot minden év április 30-ig kell a dékán részére megküldeni. (3) A kitüntetés évente egy alkalommal egy oktató és egy nem oktató főállású közalkalmazott részére adományozható, melynek átadására a kari tanévnyitó ünnepségen kerül sor. (4) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot, és egy, az adott Kar logójával ellátott, a belső íven a kitüntetett nevének gravírozását tartalmazó arany pecsétgyűrűt kap. Ezüst Pecsétgyűrű 22 20/C. (1) Az Ezüst Pecsétgyűrű (alumni díj) azoknak a volt hallgatóknak adományozható, akik a Főiskola elvégzése után kimagasló szakmai eredményeket értek el, ezáltal a) a karnak dicsőséget szereztek, b) jó hírnevét öregbítették, c) sokat tettek a kari diákközélet, az alumni kapcsolatok kialakulásáért és fejlődéséért. (2) A kitüntetésre szóló javaslatot a kar vezetői, oktatói és a Karrier Iroda kezdeményezhetik. (3) A kitüntetésben évente legfeljebb 2 személy részesülhet, amely az ún. Alumni-rendezvényen kerül átadásra. (4) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és egy Ezüst Pecsétgyűrűt kap. Magistri pro Facultate 23 20/D. (1) 24 A Magistri pro Facultate (oktatói) díj azoknak az oktatóknak, kutatóknak, hazai és külföldi természetes személyeknek adományozható, akik a) jelentős mértékben elősegítették a kar jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, 21 Beépítette a december 4-i szenátusi ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: december 4. napjától. 22 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 23 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 24 A módosítást a Szenátus október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 25. számú határozatával elfogadta. Hatályos: október 26. napjától. 9

10 b) a kar érdekében tartós és kimagasló tevékenységet folytattak, c) tevékenységükkel hosszú időn át hozzájárultak a kar eredményes oktató munkájához. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. (3) 25 A díjjal emléktárgy, az adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom adható. (4) A díj a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. Pro innovatione et scientia díj 26 20/E. (1) A Pro innovatione et scientia (tudományos, innovációs) díj azoknak az oktatóknak, kutatóknak adományozható, akik a) jelentős mértékben elősegítették a kar tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését, a kar részére jelentős szolgálatot tettek, b) nagymértékben hozzájárultak a kar oktatásának és kutatásának, tartalmi színvonalának emeléséhez, a tudományos kutatási eredmények széleskörű gyakorlati alkalmazásának bevezetéséhez és terjesztéséhez. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. (3) 27 A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom adható. (4) A díj a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. Civis perpetuus Facultatis díj 28 20/F. (1) A Civis perpetuus Facultatis/a kar örökös polgára díj azoknak a hazai és külföldi természetes személyeknek, a kar dolgozóinak, volt hallgatóinak adományozható, akik a) kiemelkedő módon segítették a kar oktató-kutató munkáját, hozzájárultak a kar fejlődéséhez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez, b) jelentős szerepet töltöttek be a kar társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésében, c) a kar részére jelentős szolgálatot tettek. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. 25 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 26 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 27 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 28 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 10

11 (3) 29 A díjjal emléktárgy, az adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom adható. (4) A díj a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. Pro Facultate Juventutis díj 30 20/G. (1) Pro Facultate Juventutis (hallgatói) díj adományozható olyan hallgatóknak, akik tanulmányi munkájukon túlmenően a) a karnak dicsőséget szereztek, b) jó hírnevét öregbítették, c) sokat tettek a kari diákközélet kialakulásáért és fejlődéséért. (2) A díj adományozását a kar hallgatói önkormányzata és oktatói kezdeményezhetik. (3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható, amely a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. (4) 31 A díjjal emléktárgy, adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbérnek megfelelő összegű pénzjutalom adható. Dékáni dicséret 32 20/H. (1) A dékán a szervezeti egység vezető javaslatára tartósan kiemelkedő színvonalú munkavégzés esetén annak elismeréséül a szervezeti egység dolgozóját dicséretben részesítheti. A szervezeti egység vezetője évente minimum egy, maximum az adott dolgozói létszám fél százalékának megfelelő számú személyt javasolhat. (2) A dékáni dicséret átadására Dékáni Tanácsülésen kerül sor. (3) 33 A dicséretben részesülő személy emléklapot kap, és legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegű jutalomban részesülhet a szervezeti egység kerete terhére. 29 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 30 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 31 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 32 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 33 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 11

12 V. FEJEZET Díszoklevelek 21. (1) A díszoklevél adományozásának célja a volt főiskolai hallgatók életútjának elismerése, diplomájuk megszerzésének évfordulójáról történő ünnepélyes megemlékezés. (2) A rektor arany, gyémánt, vas illetve rubin oklevelet adományoz annak, aki ötven, hatvan, hatvanöt, hetven éve szerzett meg oklevelét a Főiskolán, és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó. (3) Díszoklevél megilleti azt a volt hallgatót is, aki az adományozás iránti eljárás során elhalálozott (posztumusz adományozás). (4) 34 Díszoklevél adományozása iránt kérelmet a Főiskola rektorának címezve az 5. számú mellékletben található formanyomtatványon kell egy példányban benyújtani. A díszoklevél adományozását kezdeményezheti: a) az érintett személy, b) a dékán, c) a volt hallgató utolsó munkahelye. (5) A kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló oklevelet vagy annak hiteles másolatát, valamint a szakmai önéletrajzot. (6) Ha a kérelmező már rendelkezik díszoklevéllel, az újabb díszoklevél adományozása iránti kérelemben (javaslatban) csak az előző díszoklevél átadása óta eltelt időszakban bekövetkezett, az adományozás szempontjából jelentős tényeket kell megemlíteni. (7) Díszoklevél adományozásáról a rektor dönt. (8) 35 A díszoklevél átadására ünnepélyes keretek között, a diplomaosztó ünnepség keretében kerül sor. A díszoklevél adományozásáról, illetve az átadás időpontjáról az illetékes Dékáni Hivatal értesíti az érintetteket. 34 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 35 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 12

13 V. FEJEZET Hatályba léptető és záró rendelkezések 22. (1) Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba. (2) Az egyes kitüntetések esetén nyújtandó pénzjutalom alanyi jogon abban az esetben jár, ha jelen szabályzat azt kifejezetten elrendeli. Budapest, június 27. Sándorné dr. Kriszt Éva s.k. rektor Záradék: Jelen Szabályzatot a Szenátus 2007/2008. tanévi 60. számú határozatával elfogadta. Hatályos: június 27. napjától. A Szabályzat módosítását a Szenátus 2009/2010. tanévi 22. számú határozatával elfogadta. Hatályos: december 4. napjától. A Szabályzat módosítását a Szenátus 2010/2011. tanévi 3. számú határozatával elfogadta. Hatályos: október 15. napjától. A Szabályzatot a Szenátus február 25-én tartott ülésén a 2010/2011. tanévi 53. számú határozatával jóváhagyta. Hatályos: február 25. napjától. A Szabályzatot a Szenátus október 26-án tartott ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 25. számú határozatával jóváhagyta. Hatályos: október 26. napjától. A Szabályzat a Szenátus március 1-jén tartott ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával jóváhagyta. Hatályos: március 1. Budapest, március 1. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 13

14 1. számú melléklet Javaslat kitüntetés adományozására I. A felterjesztett személy adatai Személyes adatok 1. Név (leánykori név): 2. Születési hely, idő: 3. Anyja neve: 4. Lakáscíme: 5. Telefonszáma: 6. címe: Munkahelyre vonatkozó adatok 7. Munkahelye: 8. Címe: 9. Telefonszáma: 10. Foglalkozása. beosztása: 11. Tudományos fokozata: 12. Fizetési osztálya: 13. Közalkalmazotti jogviszonyának kezdete: 14. Korábbi állami kitüntetései Javasolt kitüntetésre vonatkozó adatok 15. Javasolt kitüntetés: 16. Az átadás javasolt időpontja: 17. A kitüntetéshez javasolt jutalom: 18. A javaslatot tevő szervezeti egység határozata: II. Indokolás 16. A kitüntetés adományozásának rövid indokolása: (Részletes indokolás, szakmai életút ismertetése külön oldalon, kb. 1 oldal méltatás) Budapest, felterjesztő 14

15 Kitüntetés Nemzeti, állami ünnep által adományozható kitüntetések, elismerések Magyar Szent István rend Magyar Corvin-lánc A Magyar Érdemrend fokozatai A Magyar Érdemkereszt fokozatai Az oktatás területén adományozható kitüntetések, szakmai elismerések Kaphatják legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére a magyar tudomány és művészet, valamint a magyar oktatás és művelődés fellendítése terén szerzett kimagasló érdemek elismerésére a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére Maximális létszám (fő) legfeljebb 3 fő a díjazottakból álló Testület létszáma legfeljebb 15 fő lehet nagykereszt: 5 középkereszt csillaggal: 20 középkereszt: 40 tisztikereszt: 140 lovagkereszt: 280 arany: 200 ezüst: 250 bronz: számú mellékélet 36 A felterjesztés határideje Kossuth-díj annak adományozható, aki a tudományok, a műszaki n.a. n.a. Széchenyi-díj alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el n.a. n.a. Trefort Ágoston-díj minisztériumi, önkormányzati, intézményi dolgozóknak, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek 15 n.a. n.a. n.a. n.a. az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően 36 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 15

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól Az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 27., hétfő Tartalomjegyzék 8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekről

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon érvényes

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉ SZ H ALL G ATÓI KÖ VE TE LMÉNYR ENDSZE R SO P R O N 2006 TARTALOMJEGYZÉK A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI...3 I/1/A. MELLÉKLET...15

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYAR KÖZLÖNY 24. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 3., kedd Tartalomjegyzék 4/2015. (III. 3.) IM rendelet Az igazságügyi miniszter által adományozható elismerésekről 1906 120/2015. (III.

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER TARTALOMJEGYZÉK FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER... 1 1.... 4 A munkáltatói jogkörök gyakorlása... 4 2.... 4 A közalkalmazotti jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 3. függelék 14. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM MAGASABB VEZETŐI, ÉS A VEZETŐI BEOSZTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖVETELMÉNYRENDSZERE,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZERE í BUDAPEST 2009 (2014. február 28. napjától hatályos változat)

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzata. III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER ELSŐ RÉSZ... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 MÁSODIK RÉSZ... 6 A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA INÉZMÉNYI DOKTORI ÉS HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 47/2013. (VI.19.) sz. határozatával) (MS6901) 2013 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2015. II. 1 -től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FOGLALKOZTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az 53/2013. (IV. 17.) számú szenátusi határozat, a 118/2013. (VII. 10.) számú szenátusi határozat,

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben