BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KITÜNTETÉSEK ÉS DÍSZOKLEVELEK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2008 (2013. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZAT)

2 A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa által alapított kitüntetések adományozására, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. törvény (továbbiakban: kitüntetési törvény), valamint az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) és más miniszteri, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott kitüntetésekre, szakmai díjakra való felterjesztés rendjének meghatározása érdekében a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény és a Budapesti Gazdasági Főiskola Szervezeti és működési rend alapján Szenátus az alábbi szabályzatot alkotja. 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1. (1) Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Főiskolával: a) közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre, b) a Főiskolával jogviszonyban nem álló személyekre a szabályzatban meghatározott feltételek fennállta esetén, c) hallgatói jogviszonyban álló személyekre. (2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a) 2 valamennyi állami, az EMMI rendeletben, továbbá más miniszteri és önkormányzati rendeletekben meghatározott kitüntetésekre, amelyek esetében a Főiskolának felterjesztési joga van, b) a Főiskola által alapított kitüntetések, továbbá a díszoklevelek adományázására vonatkozó eljárási rendre. II. FEJEZET A kitüntetések adományozásának általános feltételei 2. (1) A szabályzat hatálya alá tartozó személy állami, önkormányzati és a Főiskola által alapított kitüntetésben részesíthető, amennyiben a Főiskola hírnevének öregbítése érdekében oktatási, kutatási és más területen kivételesen magas színvonalú, példaértékű munkát végez. (2) 3 Ha a közalkalmazott állami kitüntetésben részesült a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott munkakörökben a közalkalmazott fizetési fokozatok közötti várakozás idejét a kitüntetés évében egy évvel csökkenteni kell. 1 A szabályzatot a Szenátus június 27-i ülésén fogadta el. Hatályos: június 27. napjától. 2 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától. 3 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától.

3 A kitüntetések adományozására vonatkozó eljárási szabályok Eljáró szervek, a kitüntetésekre vonatkozó javaslatok felterjesztése 3. (1) Az 1. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kitüntetésekre javaslatot a rektor, illetve a rektor felhívása alapján a 3. (2) bekezdés b-e) pontjában meghatározott személy tehet. A beérkezett javaslatok felterjesztéséről a Rektori Tanács véleményének kikérését követően a rektor dönt. (2) Főiskolai kitüntetésekre javaslatot tehet: a) rektor, b) rektorhelyettesek, c) gazdasági és műszaki főigazgató, d) főtitkár, e) dékán. (3) A Főiskola által adományozható kitüntetésekre vonatkozó felterjesztéseket az adományozását megelőző 2 hónappal kell benyújtani a Rektori Hivatalba. 4. (1) A kitüntetésekre vonatkozó javaslatot a Főiskola rektorának címezve a 1. számú mellékletben található formanyomtatványon kell egy példányban benyújtani. Amennyiben a javaslattevő ugyanazon kitüntetésre több személyt javasol, úgy az előterjesztésnek egyértelmű rangsort kell tartalmaznia. (2) A 19. -ban meghatározott díjra vonatkozó felterjesztéshez csatolni kell a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat véleményét is (1) A szabályzatban meghatározott kitüntetésekre vonatkozó javaslatok összegyűjtése, döntéshozatalra való előkészítése a Rektori Hivatal vezetőjének feladata. (2) A kitüntetett személyekről és az oklevelekről a Rektori Hivatal vezetője nyilvántartást vezet. A Rektori Hivatal vezetője a nyilvántartásban bekövetkezett változásról a Bér- és Munkaügyi Osztályt rendszeresen tájékoztatja. (3) Amennyiben valamely személy az 1. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kitüntetésben részesült, és azt nem a Főiskola kezdeményezte, köteles azt a Rektori Hivatal vezetőjének bejelenteni nyilvántartásba vétel végett. Főiskolai kitüntetés visszavonása 6. (1) A főiskolai kitüntetés attól a személytől, aki arra méltatlanná, érdemtelenné vált, visszavonható. Visszavonásra azok a személyek tehetnek javaslatot, akik a javaslatot tették. A javaslatot indokolni kell. (2) A kitüntetés visszavonásáról az adományozás rendjének megfelelően a rektor vagy a Szenátus dönt. 4 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától. 3

4 III. FEJEZET Az állam, a miniszter által adományozható kitüntetésekre vonatkozó általános szabályok 7. (1) Az állam, a miniszterek és az önkormányzat által adományozható kitüntetések felsorolását a vonatkozó jogszabályok, illetve rendeletek tartalmazzák. (2) 5 Az (1) bekezdésben meghatározott kitüntetések elnevezését és felterjesztésének, adományozásának rendjét és időpontját e szabályzat 2. számú melléklete, míg a kezdeményezés adattartalmát a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) 6 Annak, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek függetlenül attól, hogy az elítéléshez fűződő jogkövetkezmények alól mentesült-e, csak kivételes méltánylást érdemlő esetben lehet állami kitüntetést adományozni. (4) 7 Nem részesíthető az EMMI rendeletben meghatározott miniszteri elismerésben az a személy, aki a) ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, b) jogerős fegyelmi büntetés vagy büntetőítélet hatálya alatt áll, (5) 8 A közalkalmazott az elismerés kezdeményezője részére az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően nyilatkozatot (4. számú melléklet) kell tennie a) a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulásáról, b) a (4) bekezdés szerinti kizáró körülményekről, c) a korábbi elismeréseiről és azokkal összefüggő adatokról, valamint d) adományozás esetén az elismerés elfogadásáról. (6) 9 Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában, a nyilatkozat hiányos megtétele esetén, valamint a nyilatkozat alapján személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, továbbá kizáró okot megjelölő, vagy az adományozás esetén az elismerés el nem fogadásáról nyilatkozó jelölt elismerésben nem részesíthető. 5 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától. 6 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 7 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 8 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 9 Beépítette a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával elfogadott módosítás. Hatályos: 4

5 A Főiskola által alapított kitüntetések és egyéb elismerések 8. A Főiskola az alábbi kitüntetéseket alapítja: a) a Szenátus által adományozható kitüntetések és elismerések: aa) Pro Universitate Kitüntetés, ab) Pro Universitate Juventutis Emlékérem, ac) a Budapesti Gazdasági Főiskola Díszpolgára, ad) Professor Honoris Causa, 10 ae) BGF Mecenatúra Díj, af) Főiskolai Sajtódíj, ag) az Év Oktatója Díj, ah) az Év Dolgozója Díj. b) rektor által adományozható kitüntetések, elismerések ba) Rektori dicséret, bb) a Budapesti Gazdasági Főiskola rektorának Elismerő Oklevele, bc) a Budapesti Gazdasági Főiskoláért Emlékplakett, bd) a Főiskolai Sportéletért Díj, be) Rektori Köszönőlevél. bf) a Budapesti Gazdasági Főiskoláért Jubileumi Emlékérem 11. A Szenátus által adományozható kitüntetések és egyéb elismerések Pro Universitate kitüntetés 9. (1) Pro Universitate kitüntetést a rektor javaslatára a Szenátus annak a személynek adományozza, aki jelentős mértékben elősegítette a Főiskola jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, a Főiskola részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá a Főiskola társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében. (2) A kitüntetés évente egy alkalommal az 1. (1) bekezdés a-b) pontjában meghatározott egy-egy személy részére adományozható, melynek átadására a tanévnyitó ünnepségen, vagy a kitüntetett személyéhez kötődő jelentős esemény alkalmával kerül sor. (3) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot, emlékplakettet és a Főiskolát szimbolizáló emléktárgyat kap. (4) 12 A meghatározott személyek a (3) bekezdésben meghatározottak mellett a minimálbér négyszeresének megfelelő összegű pénzjutalomban részesülhetnek. Pro Universitate Juventutis Emlékérem 10. (1) A Főiskola rektora Pro Universitate Juventutis Emlékérmet adományozhat évente egy fő főiskolai hallgató részére, amennyiben kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett az főiskolai közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett. (2) 13 A díj átadására a tanévnyitó ünnepségen kerül sor. 10 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 11 Beépítette a december 4-i szenátusi ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: december 4. napjától. 12 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 13 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 5

6 (3) 14 A díjazott adományozást igazoló okiratot, emlékplakettet és a Főiskolát szimbolizáló emléktárgyat kap, valamint a minimálbér kétszeresének megfelelő összegű pénzjutalomban részesülhet. A Budapesti Gazdasági Főiskola Díszpolgára cím 11. (1) A rektor javaslatára a Szenátus évente egy alkalommal a Budapesti Gazdasági Főiskola Díszpolgára címet adományoz annak a személynek, aki munkásságával gyarapította az Főiskola tudományos, kulturális, művészeti és gazdasági értékeit, illetve jelentősen közreműködött ezen értékek megőrzésében. (2) A díszpolgári címmel kitüntetett személy díszpolgári oklevelet és emléplakettet kap, melyek átadására a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülés keretében kerül sor. (3) A díszpolgári címhez pénzjutalom nem jár. Professor Honoris Causa cím 15 11/A. (1) A Professor Honoris Causa címet a rektor előterjesztése alapján a Szenátus annak a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló hazai vagy külföldi személynek adományozza, aki kiemelkedő érdemeket szerzett a Főiskola nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, szoros kapcsolatot tart fenn a Főiskolával és a Főiskolának, illetve az oktatás színvonalának emelése terén komoly szolgálatot tett és a Professor Honoris Causa címmel való kitüntetése a Főiskola megbecsültségét emeli. (2) A Professor Honoris Causa cím átadására a tanévnyitó ünnepségen, Magyar Tudomány Napja keretében, vagy a kitüntetett személyhez kötődő jelentős esemény alkalmával kerül sor. (3) A Professor Honoris Causa címmel rendelkező személy adományozást igazoló oklevelet, és a Főiskolát szimbolizáló emléktárgyat kap. BGF Mecenatúra Díj 12. (1) A rektor javaslatára a Szenátus BGF Mecenatúra Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi, természetes vagy jogi személynek, aki az adott évben a legmagasabb összegű támogatást, vagy más adományt nyújt a Főiskolának. A legmagasabb összegű támogatás meghatározásakor a szakképzési hozzájárulás és az innovációs alap terhére tett kari felajánlásokat figyelmen kívül kell hagyni. (2) 16 A díjban részesülő emléklapot kap, melynek átadására a tanévnyitó ünnepség keretében kerül sor. (3) A díjban évente legfeljebb 3 személy vagy szervezet részesülhet. Főiskolai Sajtódíj 13. (1) A rektor javaslatára a Szenátus Főiskolai Sajtódíjat adományoz annak médiának, vagy az írott illetve elektronikus sajtóban dolgozó újságírónak, aki elismerésre méltó tevékenységével hozzájárult a Főiskoláról való objektív tájékoztatáshoz. 14 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: március 1. napjától. 15 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 16 Beépítette a október e között tartott szavazáson elfogadott módosítás. Hatályos: október 15. napjától. 6

7 (2) A díjazott adományozást igazoló okiratot és emlékplakettet kap. (3) A díj évente egy-egy újságírónak vagy médiának adományozható. Az Év Oktatója Díj 14. (1) A díj annak az oktatónak, kutatónak adományozható, aki a Főiskolán legalább 10 éves közalkalmazotti jogviszonnyal és oktatói kinevezéssel rendelkezik, és oktató-kutatói tevékenységét tartósan kimagasló színvonal látta el és ezzel hozzájárult a Főiskolán folyó oktatómunka színvonalának javításához, a Főiskola jó hírnevének öregbítéséhez, hazai és külföldi elismertségének erősítéséhez. (2) 17 A díjazott adományozást igazoló oklevelet és legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének megfelelő pénzjutalomban részesülhet. (3) A díjban évente és karonként legfeljebb egy-egy személy részesülhet. Az Év Dolgozója Díj 15. (1) A díj az oktatók és kutatók kivételével a Főiskola azon dolgozójának adományozható, aki a munkaköréhez tartozó feladatokat tartósan magasan színvonalon, példamutató magatartással és szorgalommal látta el. A díj adományozásának feltétele a Főiskolával fennálló legalább 10 éves közalkalmazotti jogviszony megléte. (2) 18 A díjazott adományozást igazoló oklevelet és legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének megfelelő pénzjutalomban részesülhet. (3) A díjban évente legfeljebb kettő személy részesülhet. A rektor által saját hatáskörben adományozható kitüntetések és egyéb elismerések Rektori dicséret 16. (1) A rektor a szervezeti egység vezető javaslatára tartósan kiemelkedő színvonalú munkavégzés esetén annak elismeréséül a szervezeti egység dolgozóját dicséretben részesítheti. A szervezeti egység vezetője évente minimum egy, maximum az adott dolgozói létszám fél százalékának megfelelő számú személyt javasolhat. (2) A rektori dicséret átadására évente a tanévnyitó ünnepség keretében kerül sor. (3) 19 A dicséretben részesülő személy adományozást igazoló okiratot kap, és legalább a mindenkori minimálbér kétszeresének megfelelő összegű jutalomban részesülhet a szervezeti egység kerete terhére. 17 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 18 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 19 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 7

8 A Budapesti Gazdasági Főiskola rektorának Elismerő Oklevele 17. (1) A Főiskola rektora saját jogán, vagy a dékán javaslatára Elismerő Oklevelet adományozhat a Főiskola közalkalmazottai és hallgatói számára, kiemelkedő munkájuk elismeréséül. (2) Az Elismerő Oklevélhez pénzjutalom nem jár. A Budapesti Gazdasági Főiskoláért Emlékplakett 18. A rektor saját jogán, vagy 3. (2) bekezdés b-e) pontjában meghatározott személyek javaslatára a Főiskola logójával ékesített emlékplakettet adományozhat olyan személyeknek, akik a Főiskola vagy a kar(ok) érdekében végzett iskolateremtő tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a Főiskola hírnevének öregbítéséhez, kapcsolatainak ápolásához. Főiskolai Sportéletért Díj 19. A Főiskola rektora Főiskolai Sportéletért Díjat adományozhat a Főiskola bármely szervezeti egységének, illetve az azokhoz tartozó bármely hallgatói, dolgozói csoportnak, a Főiskolával szoros kapcsolatban álló jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, illetve azon természetes személynek, aki aktív szerepvállalásával, áldozatkész munkájával és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményével méltón öregbítette a Főiskola hírnevét. Rektori köszönőlevél 20. (1) A rektor a 3. (2) bekezdés b-e) pontjában meghatározott személyek kezdeményezésére köszönőlevelet nyújt át a Főiskolán évet közalkalmazotti jogviszonyban töltött, illetve a legalább 10 évet munkajogviszonyban töltött nyugdíjba vonuló munkatársnak. (2) A köszönőlevél mellett a rektor a 3. (2) bekezdésben meghatározott személyek javaslatára a munkatársat egysége kerete terhére jutalomban részesítheti. Budapesti Gazdasági Főiskoláért Jubileumi Emlékérem 20 20/A. (1) A Budapesti Gazdasági Főiskoláért Jubileumi Emlékérmet a rektor adományozza a Főiskola alapításának 10, 15, 20, 25, éves stb. évfordulója alkalmából azon személyek részére, akik kimagasló szakmai és iskolaszervező tevékenységükkel hozzájárultak az integráció eredményes végrehajtáshoz, az intézmény hatékony és sikeres működési feltételeinek megteremtéséhez, a karok, illetve az egész intézmény szakmai elismertségének növeléséhez. (2) A kitüntetés átadására az évforduló alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor. (3) A kitüntetésben részesülő személy adományozást igazoló okiratot és Jubileumi Emlékérmet kap. A díjazással pénzjutalom nem jár. 20 Beépítette a december 4-i szenátusi ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: december 4. napjától. 8

9 IV. FEJEZET 21 A karok által adományozható kitüntetések Arany Pecsétgyűrű 20/B. Az Arany Pecsétgyűrű kitüntetést a Dékáni Tanács javaslatára a dékán annak a személynek adományozza, aki legalább 10 éve a Főiskolával, vagy jogelődjével közalkalmazotti jogviszonyban áll, és jelentős mértékben elősegítette a Kar jó hírnevének öregbítését, elismertségét, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás színvonalának emelésében, illetve munkaterületének elismert képviselője. E kitüntetés adományozható annak a személynek is, aki legalább 10 éve a Főiskolával, vagy jogelődjével közalkalmazotti jogviszonyban áll, és valamely, a Kar életében jelentős esemény (szakalapítás, indítás, pályázati projekt, beruházás stb.) megvalósulását alkotó módon segítette elő. (2) A kitüntetésre szóló javaslatot az illetékes szerezeti egység vezetője kezdeményezheti. A javaslatot minden év április 30-ig kell a dékán részére megküldeni. (3) A kitüntetés évente egy alkalommal egy oktató és egy nem oktató főállású közalkalmazott részére adományozható, melynek átadására a kari tanévnyitó ünnepségen kerül sor. (4) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot, és egy, az adott Kar logójával ellátott, a belső íven a kitüntetett nevének gravírozását tartalmazó arany pecsétgyűrűt kap. Ezüst Pecsétgyűrű 22 20/C. (1) Az Ezüst Pecsétgyűrű (alumni díj) azoknak a volt hallgatóknak adományozható, akik a Főiskola elvégzése után kimagasló szakmai eredményeket értek el, ezáltal a) a karnak dicsőséget szereztek, b) jó hírnevét öregbítették, c) sokat tettek a kari diákközélet, az alumni kapcsolatok kialakulásáért és fejlődéséért. (2) A kitüntetésre szóló javaslatot a kar vezetői, oktatói és a Karrier Iroda kezdeményezhetik. (3) A kitüntetésben évente legfeljebb 2 személy részesülhet, amely az ún. Alumni-rendezvényen kerül átadásra. (4) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és egy Ezüst Pecsétgyűrűt kap. Magistri pro Facultate 23 20/D. (1) 24 A Magistri pro Facultate (oktatói) díj azoknak az oktatóknak, kutatóknak, hazai és külföldi természetes személyeknek adományozható, akik a) jelentős mértékben elősegítették a kar jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, 21 Beépítette a december 4-i szenátusi ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: december 4. napjától. 22 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 23 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 24 A módosítást a Szenátus október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 25. számú határozatával elfogadta. Hatályos: október 26. napjától. 9

10 b) a kar érdekében tartós és kimagasló tevékenységet folytattak, c) tevékenységükkel hosszú időn át hozzájárultak a kar eredményes oktató munkájához. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. (3) 25 A díjjal emléktárgy, az adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom adható. (4) A díj a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. Pro innovatione et scientia díj 26 20/E. (1) A Pro innovatione et scientia (tudományos, innovációs) díj azoknak az oktatóknak, kutatóknak adományozható, akik a) jelentős mértékben elősegítették a kar tudományos és oktatási tevékenységének fejlesztését, szélesítését, a kar részére jelentős szolgálatot tettek, b) nagymértékben hozzájárultak a kar oktatásának és kutatásának, tartalmi színvonalának emeléséhez, a tudományos kutatási eredmények széleskörű gyakorlati alkalmazásának bevezetéséhez és terjesztéséhez. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. (3) 27 A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom adható. (4) A díj a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. Civis perpetuus Facultatis díj 28 20/F. (1) A Civis perpetuus Facultatis/a kar örökös polgára díj azoknak a hazai és külföldi természetes személyeknek, a kar dolgozóinak, volt hallgatóinak adományozható, akik a) kiemelkedő módon segítették a kar oktató-kutató munkáját, hozzájárultak a kar fejlődéséhez, hazai és külföldi elismertségének növeléséhez, b) jelentős szerepet töltöttek be a kar társadalmi, tudományos kapcsolatrendszerének fejlesztésében, c) a kar részére jelentős szolgálatot tettek. (2) A díj adományozását a szervezeti egységvezetők és a dékán kezdeményezhetik. 25 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 26 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 27 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 28 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 10

11 (3) 29 A díjjal emléktárgy, az adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbér kétszeres összegének megfelelő pénzjutalom adható. (4) A díj a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. Pro Facultate Juventutis díj 30 20/G. (1) Pro Facultate Juventutis (hallgatói) díj adományozható olyan hallgatóknak, akik tanulmányi munkájukon túlmenően a) a karnak dicsőséget szereztek, b) jó hírnevét öregbítették, c) sokat tettek a kari diákközélet kialakulásáért és fejlődéséért. (2) A díj adományozását a kar hallgatói önkormányzata és oktatói kezdeményezhetik. (3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható, amely a kar ünnepélyes rendezvényén (diplomaosztó, tanévnyitó, tudományos emlékülés, stb.) kerül átadásra. (4) 31 A díjjal emléktárgy, adományozást igazoló oklevél, és az adományozás évének első napján érvényes minimálbérnek megfelelő összegű pénzjutalom adható. Dékáni dicséret 32 20/H. (1) A dékán a szervezeti egység vezető javaslatára tartósan kiemelkedő színvonalú munkavégzés esetén annak elismeréséül a szervezeti egység dolgozóját dicséretben részesítheti. A szervezeti egység vezetője évente minimum egy, maximum az adott dolgozói létszám fél százalékának megfelelő számú személyt javasolhat. (2) A dékáni dicséret átadására Dékáni Tanácsülésen kerül sor. (3) 33 A dicséretben részesülő személy emléklapot kap, és legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegű jutalomban részesülhet a szervezeti egység kerete terhére. 29 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 30 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 31 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 32 Beépítette a február 25-i ülésen elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 33 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 11

12 V. FEJEZET Díszoklevelek 21. (1) A díszoklevél adományozásának célja a volt főiskolai hallgatók életútjának elismerése, diplomájuk megszerzésének évfordulójáról történő ünnepélyes megemlékezés. (2) A rektor arany, gyémánt, vas illetve rubin oklevelet adományoz annak, aki ötven, hatvan, hatvanöt, hetven éve szerzett meg oklevelét a Főiskolán, és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó. (3) Díszoklevél megilleti azt a volt hallgatót is, aki az adományozás iránti eljárás során elhalálozott (posztumusz adományozás). (4) 34 Díszoklevél adományozása iránt kérelmet a Főiskola rektorának címezve az 5. számú mellékletben található formanyomtatványon kell egy példányban benyújtani. A díszoklevél adományozását kezdeményezheti: a) az érintett személy, b) a dékán, c) a volt hallgató utolsó munkahelye. (5) A kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló oklevelet vagy annak hiteles másolatát, valamint a szakmai önéletrajzot. (6) Ha a kérelmező már rendelkezik díszoklevéllel, az újabb díszoklevél adományozása iránti kérelemben (javaslatban) csak az előző díszoklevél átadása óta eltelt időszakban bekövetkezett, az adományozás szempontjából jelentős tényeket kell megemlíteni. (7) Díszoklevél adományozásáról a rektor dönt. (8) 35 A díszoklevél átadására ünnepélyes keretek között, a diplomaosztó ünnepség keretében kerül sor. A díszoklevél adományozásáról, illetve az átadás időpontjáról az illetékes Dékáni Hivatal értesíti az érintetteket. 34 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 35 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 12

13 V. FEJEZET Hatályba léptető és záró rendelkezések 22. (1) Jelen szabályzat a Szenátus által történő elfogadás napján lép hatályba. (2) Az egyes kitüntetések esetén nyújtandó pénzjutalom alanyi jogon abban az esetben jár, ha jelen szabályzat azt kifejezetten elrendeli. Budapest, június 27. Sándorné dr. Kriszt Éva s.k. rektor Záradék: Jelen Szabályzatot a Szenátus 2007/2008. tanévi 60. számú határozatával elfogadta. Hatályos: június 27. napjától. A Szabályzat módosítását a Szenátus 2009/2010. tanévi 22. számú határozatával elfogadta. Hatályos: december 4. napjától. A Szabályzat módosítását a Szenátus 2010/2011. tanévi 3. számú határozatával elfogadta. Hatályos: október 15. napjától. A Szabályzatot a Szenátus február 25-én tartott ülésén a 2010/2011. tanévi 53. számú határozatával jóváhagyta. Hatályos: február 25. napjától. A Szabályzatot a Szenátus október 26-án tartott ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 25. számú határozatával jóváhagyta. Hatályos: október 26. napjától. A Szabályzat a Szenátus március 1-jén tartott ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával jóváhagyta. Hatályos: március 1. Budapest, március 1. Sándorné dr. Kriszt Éva rektor 13

14 1. számú melléklet Javaslat kitüntetés adományozására I. A felterjesztett személy adatai Személyes adatok 1. Név (leánykori név): 2. Születési hely, idő: 3. Anyja neve: 4. Lakáscíme: 5. Telefonszáma: 6. címe: Munkahelyre vonatkozó adatok 7. Munkahelye: 8. Címe: 9. Telefonszáma: 10. Foglalkozása. beosztása: 11. Tudományos fokozata: 12. Fizetési osztálya: 13. Közalkalmazotti jogviszonyának kezdete: 14. Korábbi állami kitüntetései Javasolt kitüntetésre vonatkozó adatok 15. Javasolt kitüntetés: 16. Az átadás javasolt időpontja: 17. A kitüntetéshez javasolt jutalom: 18. A javaslatot tevő szervezeti egység határozata: II. Indokolás 16. A kitüntetés adományozásának rövid indokolása: (Részletes indokolás, szakmai életút ismertetése külön oldalon, kb. 1 oldal méltatás) Budapest, felterjesztő 14

15 Kitüntetés Nemzeti, állami ünnep által adományozható kitüntetések, elismerések Magyar Szent István rend Magyar Corvin-lánc A Magyar Érdemrend fokozatai A Magyar Érdemkereszt fokozatai Az oktatás területén adományozható kitüntetések, szakmai elismerések Kaphatják legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére a magyar tudomány és művészet, valamint a magyar oktatás és művelődés fellendítése terén szerzett kimagasló érdemek elismerésére a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére Maximális létszám (fő) legfeljebb 3 fő a díjazottakból álló Testület létszáma legfeljebb 15 fő lehet nagykereszt: 5 középkereszt csillaggal: 20 középkereszt: 40 tisztikereszt: 140 lovagkereszt: 280 arany: 200 ezüst: 250 bronz: számú mellékélet 36 A felterjesztés határideje Kossuth-díj annak adományozható, aki a tudományok, a műszaki n.a. n.a. Széchenyi-díj alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el n.a. n.a. Trefort Ágoston-díj minisztériumi, önkormányzati, intézményi dolgozóknak, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek 15 n.a. n.a. n.a. n.a. az adományozási alkalmat legalább 3 naptári hónappal megelőzően 36 A módosítást a Szenátus március 1-jén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 94. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 15

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. 2013. október 1. napjától

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. (2008. december 18. napjától

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 10. verzió A Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK és ADOMÁNYOZÁSÁNAK

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA MISKOLC, 2012. A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Kari Tanácsának 7/2012. sz. határozata Oldalszám: 1 melléket Változat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható

II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható II. FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER II/4. Az Egyetem által adományozható kitüntetések, címek és adományozásuk rendje Az Egyetemi Tanács 2004. október 25-i ülésén, 11.a/2004/05. számú határozatával

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat.

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megye Közgyűlése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról

T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról T Á J É K O Z T A T Ó Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél adományozásáról Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete A Kerekegyházáért díj alapításáról szóló 11/1997. (IV. 25.) sz.,

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete A rákóczifalvai kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Rákóczifalva Város Önkormányzata

Részletesebben

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet.

I. FEJEZET ALGYŐ NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA KITÜNTETŐ CÍM. (1) A Képviselő-testület megalapítja az Algyő Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet. Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007. (X.3.) Önkormányzati rendelete a kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet / egységes

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ- ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY- UNIVERSITY OF JEWISH STUDIES, HUNGARY AZ EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2011 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. ./2007. (.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter. ./2007. (.) GKM rendelete A gazdasági és közlekedési miniszter./2007. (.) GKM rendelete a gazdasági és közlekedési miniszter által adományozható elismerésekről A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete A helyi kitüntetésekről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestületének 5./2006. (V.03.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 4. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 5. függelék ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Budapest Főváros IX.

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2005.(IX. 21.), a 11/2006.(IV. 28.) a 12/2007.(IV. 27.) a 9/2009.(IV.29.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) a 9/2011. (VI. 24.) és a

Részletesebben

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1..

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.. Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2004. (V.26.) KT.számú rendelete a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás

7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól Az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről

Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete. Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat 13/2009. (IX.9.) KT. Rendelete Kacsóta község kitüntető címeinek, díjának alapításáról és adományozásuk rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A Szálkai Önkormányzat 4/2007. (II.13.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ÁLTAL ALAPÍTOTT KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2015 Dunaújváros 4. kiadás 1. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által

Részletesebben

IV. fejezet Makó Város Nívódíja

IV. fejezet Makó Város Nívódíja Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/1992. (V.27.) számú r e n d e l e t e a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 24/1997.(III.3.) számú, a 17/2000.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak. 3. Kistelek Város Díszpolgára cím Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.21.) számú önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd aranykönyvének alapításáról szóló 4/1994. (VIII.20.) számú

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz.

KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA KITÜNTETÉSEK, KITÜNTETŐ CÍMEK, DÍJAK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK SZABÁLYZATA (A Szervezeti és működési szabályzat 9. sz. melléklete) Elfogadva: 2003. 12.19. Utolsó

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 1.3.5.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZAT A MISKOLCI

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak

1. A rendelet célja. 2. A képviselő-testület által alapított kitüntető címek, díjak Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete Kistelek Városi Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak alapításáról és adományozásuk rendjéről Kistelek Város

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (V.22.) RENDELETE A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1 Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010. (III. 30.) önkormányzati rendelete helyi kitüntetés és elismerı cím alapításáról és adományozásának rendjérıl Alap Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE A Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Lőrinci Város Önkormányzata

Részletesebben

KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK

KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA SOPRON 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. rész... 3 Általános rendelkezések... 3 A kitüntetések... 4 A kitüntetések, címek átadása... 5 II. rész...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /1998. ( IX.21.) valamint 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított 6 /1998.( VIII.24.) számú rendelete Pro Civitate Hantos kitüntetés

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1.. a./ Bugac Község Díszpolgára b./ Bugac Községért Kitüntetés c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja. Bugac Község Díszpolgára 2..

1.. a./ Bugac Község Díszpolgára b./ Bugac Községért Kitüntetés c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja. Bugac Község Díszpolgára 2.. BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGEK KÖZÖS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/1997. /VII. 1. / sz. RENDELETE A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Módosítások:

Részletesebben

ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI

ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI 1 Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Nevelési Oktatási Alapítvány ESZI Kiválósága Díjat alapított, amelyhez tartozó emlékplakett az iskola homlokzati

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek kitüntető díjairól

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek kitüntető díjairól LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 4/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 4/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1

11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1 11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Iktatószám: /2014. JÓVÁHAGYOM: DR.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ----------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

XIX. 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.), 22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.), 17/2004. (IV.13.), 3/1998. (II.20.), 27/1995.(VI.

XIX. 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.), 22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.), 17/2004. (IV.13.), 3/1998. (II.20.), 27/1995.(VI. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Kispest Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.), 22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.),

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár 1. oldal 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól Egységes szerkezetbe foglalva a 34/2010. (IX.24.), 51/2010. (XII.9.), a 20/2011. (V.26.), a 26/2011. (VI.30.),

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 24-én tartandó zárt - ülésére

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 18., szombat Tartalomjegyzék 31/2014. (X. 18.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013.

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete a díszpolgári cím adományozásáról Gölle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1

a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 Szatymaz Község Képviselőtestületének 16/2000. (IX.14.) KT.sz. r e n d e l e t e a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 a módosításáról szóló

Részletesebben

2. Az adományozással járó tárgyi elismerések leírása 3.

2. Az adományozással járó tárgyi elismerések leírása 3. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikkében (1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között a) rendeletet alkot;

Magyarország Alaptörvénye a 32. cikkében (1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között a) rendeletet alkot; INDOKOLÁS A rendelet megalkotásának célja: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata azzal a céllal, hogy a közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2006.( I.26.) KGY. r e n d e l e t e. az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszeréről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2006.( I.26.) KGY. r e n d e l e t e. az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszeréről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2006.( I.26.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszeréről A Közgyűlés A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával.

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. VASUTASOK SZAKSZERVEZETE KITÜNTETÉSI SZABÁLYZATA Módosítva: a Választmány 2015. április 29-ei határozatával. A Vasutasok Szakszervezete tagja kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben, vagy más

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának szabályzata a Debreceni Egyetemen (Egységes szerkezetben az 1-4. számú módosítással.) 2007. november 15. 1 EGYETEMI KITÜNTETÉSEK ÉS CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK

Részletesebben