A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje"

Átírás

1 A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

2 A Kecskeméti Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 16. számú melléklete A Kecskeméti Főiskola Szenátusa, az SzMSz-ben megfogalmazott felhatalmazás alapján az alábbi elismeréseket, illetve címeket alapítja: 1. Rektori dicséret (1) Az elismerés a Főiskola azon aktív közalkalmazottainak (oktatóknak, nem oktatóknak) adományozható, akik bármely, a Főiskola életével kapcsolatos, a Főiskola hírnevét öregbítő tevékenységükkel arra rászolgáltak. (2) Az adott évben dicséretben részesülők száma nem korlátozott, a rektor saját belátása szerint részesíthet dicséretben bárkit, figyelembe véve a dékánok, a főtitkár, a gazdasági-műszaki főigazgató és a központi szervezeti egységek vezetőinek javaslatait. (3) A Rektori dicséret átadására az elismerés indokoltságát követő legközelebbi ünnepélyes alkalommal, minden más esetben a Pedagógus Napon kerül sor. (4) A Rektori dicsérethez a mindenkori pótlékalap háromszorosa adandó, amely összeget a rektor biztosítja a központi keretből. Amennyiben az adott évben a keret kiürül, a gazdasági-műszaki főigazgató és a dékánok pótkeretet alakítanak ki. (5) A Rektori dicsérethez járó oklevél szövegét a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 2. A Kecskeméti Főiskoláért emlékérem (1) Ez a kitüntetés a Kecskeméti Főiskola munkatársai közül azoknak adományozható, akik legalább 10 éve a Kecskeméti Főiskolán, vagy annak jogelődjénél végzett színvonalas oktató-kutató, illetve az oktatást, kutatást segítő munkájukkal hozzájárultak a Főiskola jó hírnevének kialakításához. (2) A Kecskeméti Főiskoláért emlékérem egyik oldalán a főiskolai logó, a másik oldalán a kitüntetett neve és a kitüntetés éve szerepel. (3) Az érem bársonnyal bélelt díszdobozban, oklevéllel együtt kerül átadásra. (4) A Kecskeméti Főiskoláért emlékérem minden évben legfeljebb négy személynek adható. (5) A kari tanácsok minden év március 31-ig terjesztik elő javaslatukat, amelyek alapján a Szenátus dönt a kitüntetésben részesülő személyekről. (6) A központi szervezeti egységek dolgozói esetében a központi szervezetei egységek vezetőinek közös döntése alapján a főtitkár tesz javaslatot a Szenátusnak. Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 2

3 (7) Az emlékéremhez pénzjutalomként a mindenkori pótlékalap 10-szerese jár, amely összeget az elismerésben részesülő személyektől függően a kari, illetve a központi szervezeti egység biztosítja. (8) Az emlékérmek átadására a Pedagógus Nap alkalmából tartott ünnepségen kerül sor. (9) Az emlékéremmel együtt átadandó oklevél szövegét a 2. számú melléklet tartalmazza. (Az emlékérem leírása: az érem kerek alakú, ezüstözött bronzból készült, átmérője 30 mm, vastagsága 2 mm). 3. A Kecskeméti Főiskola aranygyűrűje (1) Ezzel a kitüntetéssel ismerhető el az a személy, aki a Főiskolán, illetve a Főiskola valamelyik jogelőd intézményében végzett legalább 20 esztendős oktató, kutató munkája, vagy oktató-kutató munkát segítő tevékenysége során hozzájárult a Kecskeméti Főiskola belföldi és külföldi elismertetéséhez, hírnevének öregbítéséhez. (2) Évente egy személy részesíthető az elismerésben. (3) A gyűrű pecsétgyűrű formájú, és a foglalatban a Kecskeméti Főiskola logója látható. (4) Az aranygyűrű bársonnyal bélelt díszdobozban, oklevéllel együtt kerül átadásra. (5) Az előterjesztést a kari vezetés, illetve - a központi egységek esetében a központi egységek vezetőinek közös döntése alapján - a főtitkár minden év december 1-ig teszik meg a rektornak. A rektor a javaslatok értékelésére és a rangsor összeállítására 5 fős bizottságot hoz létre. A bizottság tevékenységét azután kezdheti meg, miután a tagok, és az elnök felkérését a Szenátus jóváhagyta. (6) A rektor is élhet előterjesztéssel, amelyet közvetlenül a bizottsághoz terjeszt fel. (7) A bizottság titkos szavazással dönt az aranygyűrű odaítéléséről. (8) A bizottság elnöke tájékoztatja a Szenátust a testület írásba foglalt, és megindokolt döntéséről. (9) Az aranygyűrű átadására a Pedagógus Nap alkalmából tartott ünnepségén kerül sor. (10) Az aranygyűrűvel átadásra kerülő oklevél szövegét a szabályzat 3. számú melléklete tartalmazza. (Ékszer kód: LPL 40/A) 4. A Kecskeméti Főiskola díszpolgára (1) A díszpolgár kitüntetés olyan, a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személynek adományozható, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a Főiskola belföldi és külföldi elismertetésében, jó hírnevének megőrzésében. (2) Az előterjesztést a Kari Tanácsok, illetve a központi egységek esetében a központi egységek vezetőinek közös döntése alapján a főtitkár teszik meg a rektornak. (3) A kitüntetésben évente legfeljebb három fő részesíthető, a Szenátus határozata alapján. Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 3

4 (4) A díszpolgár kitüntetéshez járó érem megjelenésében, formájában, kidolgozásában, anyagában megegyezik a főiskolai rektori láncon lévő legalsó éremmel. A Kecskeméti Főiskola Díszpolgára érem hátoldalán a kitüntetett neve és a kitüntetés éve szerepel. (5) Az érem bársonnyal bélelt dobozban kerül átadásra. (6) A Főiskola díszpolgára jogosult: a) tanácskozási joggal részt venni a Szenátus ülésein, a főiskolai és kari ünnepségeken, a karok által szervezett tudományos és kulturális rendezvényeken, b) térítésmentesen megkapni a Főiskola időszakos és rendszeres kiadványait, c) a főiskolai dolgozókkal azonos feltételek mellett igénybe venni a főiskolai létesítmények szolgáltatásait. (7) A Főiskola díszpolgára köteles tevékenységi területén, a lehetőségeinek megfelelően elősegíteni a Főiskola fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását. (8) A főiskolai díszpolgárok nyilvántartásáról, jogosultságaik biztosításáról a Főiskola főtitkára gondoskodik. (9) Az érem átadásával együtt oklevelet is kap a kitüntetett, amelynek szövegét a 4. számú melléklet tartalmazza. 5. A Kecskeméti Főiskola által adományozható díszoklevelek (1) A Kecskeméti Főiskola arany, gyémánt, vas és rubin díszokleveleket adományozhat azoknak a volt hallgatóknak, akik oklevelüket 50, 60, 65 illetve 70 éve szerezték. (2) Az adományozás feltételei: a) a volt hallgatók a diplomájukat a Kecskeméti Főiskolán, illetve azokban az intézményekben szerezték, amelyeknek a Kecskeméti Főiskola a jogutódja, és b) legalább 30 éven keresztül eredményesen dolgoztak a pedagógiai, a műszaki vagy a kertészeti szakterületen. (3) A díszoklevél adományozását a) a volt hallgató, b) a volt hallgató közeli hozzátartozója, c) a volt hallgató lakóhelye szerint illetékes önkormányzat kezdeményezheti a Főiskolán. (4) A kérelemhez csatolni kell: a) a volt hallgató személyi adatait, b) a volt hallgató szakmai életrajzát, c) a szakképesítést igazoló oklevelet, vagy annak hiteles másolatát. (5) A kérelem beadásának határideje: minden év március 31. napja. (6) A kérelmeket az erre a célra létrehozott bizottság bírálja el. (7) A díszokleveleket a központi tanévnyitó ünnepségen adják át. (8) A volt hallgató korára, egészségi állapotára tekintettel a díszoklevél más módon is átadható. Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 4

5 (9) A központilag kiadott díszoklevélhez, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által erre a célra biztosított keretből, pénzjutalom adható Főiskolai magántanári cím (1) A Kecskeméti Főiskola főiskolai magántanári címet adományozhat azoknak a kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, a Kecskeméti Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személyeknek, akik részt vesznek a főiskolai oktató és kutatómunkában, illetve az oktatás és a kutatás feltételeinek biztosításában és fejlesztésében. (2) A Szenátus az intézménnyel munkaviszonyban nem álló személynek főiskolai magántanári címet adományozhat, amennyiben tudományos, művészeti fokozattal rendelkezik (kandidátus, PhD/DLA). (3) A Kari Tanácsokat javaslattételi, illetve véleményezési jog illeti meg a főiskolai magántanári cím odaítélésekor. (4) A főiskolai magántanárnak a szakterületén előadás-hirdetési joga van, és az illetékes intézetigazgatóval történt megállapodás szerint részt vesz az intézet képzési és kutatási tevékenységében. (5) A főiskolai magántanári cím a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott okokból vonható meg, az adományozással azonos eljárás szerint. (6) A főiskolai magántanári cím átadása ünnepélyes keretek között történik, amelynek során a főiskolai magántanár oklevelet kap. Az oklevél szövegét az 5. számú melléklet tartalmazza. 7. Címzetes főiskolai tanár (1) A Szenátus a Kecskeméti Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, hosszú éveken keresztül kiemelkedő, országosan elismert szakmai teljesítményt nyújtó személynek adhatja ezt a címet. (2) A Kari Tanácsokat javaslattételi, illetve véleményezési jog illeti meg a címzetes főiskolai tanári cím odaítélésekor. (3) A címzetes főiskolai tanárnak a szakterületén kurzushirdetési joga van, és az illetékes intézetigazgatóval történt megállapodás szerint részt vesz az intézet képzési és kutatási tevékenységében. (4) A címzetes főiskolai tanári cím a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott okból vonható meg, az adományozással azonos eljárás szerint. (5) A címzetes főiskolai tanári cím átadása ünnepélyes keretek között történik, amelynek során a címzetes főiskolai tanár oklevelet kap. Az oklevél szövegét a 6. számú melléklet tartalmazza. 1 A 6-8. a 2011.évi CIV.tv. (Nftv) 32. (2), (3), (4), (5) bek. alapján nem alkalmazható! Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 5

6 8. Címzetes főiskolai docens (1) A Szenátus a Kecskeméti Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló, kiemelkedő, országosan elismert szakmai teljesítményt nyújtó személynek adhatja ezt a címet. (2) A Kari Tanácsokat javaslattételi, illetve véleményezési jog illeti meg a címzetes főiskolai docensi cím odaítélésekor. (3) A címzetes főiskolai docensnek a szakterületén előadás hirdetési joga van, és az illetékes intézetigazgatóval történt megállapodás szerint részt vesz az intézet képzési tevékenységében. (4) A címzetes főiskolai docensi cím a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott okból vonható meg, az adományozással azonos eljárás szerint. (5) A címzetes főiskolai docensi cím átadása ünnepélyes keretek között történik, amelynek során a címzetes főiskolai docens oklevelet kap. Az oklevél szövegét a 7. számú melléklet tartalmazza. 9. Vegyes és záró rendelkezések (1) Jelen szabályzatot a mellékletek kivételével a Főiskolai Tanács a október 12-i ülésén a 133/2000. (X. 12.) FT számú határozatával elfogadta. (2) A szabályzat hatályba lépésének napja: október 13. (3) A szabályzat mellékleteit a Főiskolai Tanács a 15/2001. (II. 1.) FT számú határozatával fogadta el. (4) A szabályzat 6. (2)-t a Főiskolai Tanács a 90/2001. (XI. 29.) FT számú határozatával módosította. (5) A szabályzat módosításait a Főiskolai Tanács a február 26-i ülésén tárgyalta és a 4/2004. (II. 26.) számú FT határozatával elfogadta azzal, hogy a jelenleg folyamatban lévő, a Kecskeméti Főiskola Aranygyűrűje kitüntetés odaítéléséről - a korábbi szabályozásnak megfelelően - a Főiskolai Tanács dönt. A szabályzat hatályba lépésének napja: március 1. (6) A szabályzat módosítását a Szenátus a 34/2009.(IV.2.) számú határozatával elfogadta. A módosítás hatályba lépésének dátuma: április 3. Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 6

7 Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 7

8 Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 8

9 Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 9

10 Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 10

11 Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 11

12 Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 12

13 Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 13

14 8. sz. melléklet A szabályzatban meghatározott kitüntetésekkel járó oklevelek formai követelményei Az elismerés elnevezése Rektori Dicséret A Kecskeméti Főiskoláért emlékérem A Kecskeméti Főiskola Aranygyűrűje A Kecskeméti Főiskola Díszpolgára Főiskolai magántanár Címzetes főiskolai tanár Címzetes főiskolai docens Külső borító Bordó bársonyos hatású mappa, elöl középen a KF logója arany nyomatban Mérete: A/4 Bordó bársonyos hatású mappa, elöl középen a KF logója arany nyomatban Mérete: A/4 Sötétzöld bársonyos hatású mappa, elöl középen a KF logója arany nyomatban Mérete: A/4 Bordó bársonyos hatású mappa, elöl középen a KF logója arany nyomatban Mérete: A/4 Bordó bársonyos hatású mappa, elöl középen a KF logója arany nyomatban Mérete: A/4 Bordó bársonyos hatású mappa, elöl középen a KF logója arany nyomatban Mérete: A/4 Bordó bársonyos hatású mappa, elöl középen a KF logója arany nyomatban Mérete: A/4 A belső lap és a szövegezés mutatói Betűtípus, méret A kitüntetés megnevezése: Shelley-VolanteHu 40 p A kitüntetett neve: Shelley-VolanteHu 40 p beosztása: Shelley-VolanteHu 25 p Keltezés, aláírás: Garamond BkCn 15 p Egyéb: Garamond BkCn 18 p Ld. 1. sz. melléklet A kitüntetés megnevezése: Shelley-VolanteHu 40 p A kitüntetett neve: Shelley-VolanteHu 40 p beosztása: Shelley-VolanteHu 25 p Keltezés, aláírás: Garamond BkCn 15 p Egyéb: Garamond BkCn 18 p Ld. 2. sz. melléklet A kitüntetés megnevezése: Shelley-VolanteHu 35 p A kitüntetett neve: Shelley-VolanteHu 40 p beosztása: Shelley-VolanteHu 25 p Keltezés, aláírás: Garamond BkCn 15 p Egyéb: Garamond BkCn 18 p Ld. 3. sz. melléklet A kitüntetés megnevezése: Shelley-VolanteHu 35 p A kitüntetett neve: Shelley-VolanteHu 40 p Keltezés, aláírás: Garamond BkCn 15 p Egyéb: Garamond BkCn 18 p Ld. 4. sz. melléklet A kitüntetés megnevezése: Shelley-VolanteHu 40 p A kitüntetett neve: Shelley-VolanteHu 40 p Keltezés, aláírás: Garamond BkCn 15 p Egyéb: Garamond BkCn 18 p Ld. 5. sz. melléklet A kitüntetés megnevezése: Shelley-VolanteHu 40 p A kitüntetett neve: Shelley-VolanteHu 40 p Keltezés, aláírás: Garamond BkCn 15 p Egyéb: Garamond BkCn 18 p Ld. 6. sz. melléklet A kitüntetés megnevezése: Shelley-VolanteHu 40 p A kitüntetett neve: Shelley-VolanteHu 40 p Keltezés, aláírás: Garamond BkCn 15 p Egyéb: Garamond BkCn 18 p Ld. 7. sz. melléklet Az eredeti aláírást tartalmazó példány a 14

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A képzési alap szabályzata

A képzési alap szabályzata Az MKKSZ OV 2011.május 26-ai határozatával módosított - egységes szerkezetbe foglalt - A képzési alap szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben