KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 3./2012.(III. 30. ) önkormányzati R E N D E L E T E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK. 3./2012.(III. 30. ) önkormányzati R E N D E L E T E"

Átírás

1 KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 3./2012.(III. 30. ) önkormányzati R E N D E L E T E A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETİ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRİL Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseirıl szóló 2011.évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.Díszpolgári cím 1. (1) A díszpolgári cím mint Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete ( a továbbiakban: képviselı-testület ) által adományozható legmagasabb elismerı cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki: a) egész életmővével, vagy valamely kiemelkedıen jelentıs munkájával, teljesítményével mind a településen belül, mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul Kállósemjén település jó hírnevének öregbítéséért, valamint személye és cselekedete példamutató, és emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. b) Kállósemjén Nagyközség általános fejlıdéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért közvetlenül, vagy közvetve, foglalkozása körében példamutató szakmai munkát folytatott. (2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, egy községi asztali zászló és egy arany pecsétgyőrő jár. (3) A díszoklevél tartalmazza nagyközségünk zászlajának és címerének lenyomatát,a Képviselıtestületet határozatának számát, a díszpolgári cím feltüntetését, a kitüntetett nevét és érdemeit, valamint a polgármester és a jegyzı aláírását. (4) Az aranygyőrő tartalmazza az önkormányzat címerének lenyomatát. (5)Posztumusz díszpolgári cím adományozásakor az oklevelet és a győrőt az elhunyt legközelebbi (özvegy, gyermek,szülı, testvér, unoka )hozzátartozója részére kell átadni. 1

2 2. (1) Kállósemjén nagyközség díszpolgára a Képviselı-testület és a település lakossága megkülönböztetett tiszteletét és megbecsülését élvezi. Az adományozástól kezdve viselheti a kitüntetı címet, valamint élvezi azokat a (2) bekezdésben meghatározott kiváltságokat. (2) Kállósemjén nagyközség díszpolgára és kitüntetettje: a) Tanácskozási joggal részt vehet a Képviselı-testület ülésein. b) Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és ezeken megkülönböztetett hely illeti meg. c) Jogosult a nagyközség fejlesztési program tervezeteinek megismerésére, véleményezésére. d) Külön döntés alapján felkérhetı a nagyközséget képviselı delegáció tagjának. (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogosultságok biztosításáért a polgármester a felelıs. 2.Települési kitüntetı díjak 3. (1) A képviselı-testület méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik/amelyek tevékenységükkel hozzájárultak Kállósemjén település jó hírének öregbítéséhez, maradandóan és kimagaslóan gazdagították a nagyközség oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, sport, közéleti és egyéb értékeit, ápolják és ırzik a nagyközség hagyományait, munkájukkal hozzájárultak a település fejlıdéséhez. (2) A képviselı-testület ezen szándékának megfelelıen az alábbi elismerési formákról rendelkezik: 1. Oktatási és Közmővelıdési díszoklevél 2. Közszolgálati díszoklevél, 3. Egészségügyi és Szociális díszoklevél 4. Ifjúsági és Sport díszoklevél, 5. Kállósemjén Nagyközségért Emlékplakett elismerés. (3) A kitüntetésekkel külön erre a célra készített díszoklevél, és pénzjutalom jár. (4) A díszoklevél tartalmazza nagyközségünk zászlajának és címerének lenyomatát,a Képviselıtestületet határozatának számát, a kitőntetés megnevezését, a kitüntetett nevét és érdemeit, valamint a polgármester és a jegyzı aláírását. (5)A kitüntetéssel adható pénzjutalom mértéke: Ft (6) A kitüntetésekbıl évente típusonként legfeljebb egy díj adományozható Oktatási és Közmővelıdési díszoklevél 4. (1) Oktatási és Közmővelıdési díszoklevél adományozható annak a személynek, aki a) legalább 10 éven keresztül kiemelkedı eredményt ért el az óvodai nevelés, az iskolai oktató-nevelı munka terén, a tehetséggondozásban, b) magas fokú pedagógiai és szakmai elkészültsége alapján élen jár az újszerő és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, 2

3 c) kiemelkedı eredményt ért el a település közmővelıdésének szervezésében, irányításában, a közmővelıdés korszerő formáinak és módszereinek alkalmazásáért, d) községben mőködı közmővelıdés körébe tartozó civil szervezetek munkájában való aktív tevékenységért, e) aki a község történelmi múltjának, hagyományainak felkutatásában és ápolásában kimagasló eredményt ért el,az utókor számára maradandót alkotott, f)mindezek mellett társadalmi aktivitásuk, közösségi és magánéletük példamutató. 2.2.Közszolgálati díszoklevél 4. A Közszolgálati díszoklevél annak a személynek adományozható, aki: a) a nagyközség közéletében legalább 10 éven át köztisztviselıi, vagy szolgálati viszonyban áll, valamint a polgárok ügyeinek intézésének, biztonságának, egyéb területein hosszú idın át kiemelkedı munkát végez, b) vagy jelentıs szellemi alkotással járul hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel és magatartásával általános elismerést vív ki a polgárok körében, szakmai és egyéb környezetében, b) mindezek mellett társadalmi aktivitásuk, közösségi és magánéletük példamutató. 2.3 Egészségügyi és szociális díszoklevél 5. Egészségügyi és szociális díszoklevél adományozható: a) Azon egészségügyben dolgozó személyek, szervezetek és közösségek számára, akik/ amelyek az egészségügy területén hosszú idın át kifejtett, kimagasló munkásságukkal, tevékenységükkel hozzájárultak a település egészségügyi életének fejlıdéséhez. b) Azon szociális ágazatban dolgozó személyek, szervezetek és közösségek számára, akik/amelyek a szociális ellátás és gyermekvédelem területén hosszú idın át kifejtett, kimagasló és példaértékő munkásságukkal különösképpen hozzájárultak e terület minıségi fejlıdéséhez Ifjúsági és Sport díszoklevél 6. Ifjúsági és Sport díszoklevél adományozható azoknak a személyeknek akik: a) országos tanulmányi vagy szakmai versenyeken kimagasló eredményeket értek el, b) a település sportja érdekében kifejtett kiemelkedı sport munkát vagy kiemelkedı sportteljesítményt értek el, c) a sportteljesítmény mellett hozzájárultak munkájukkal az iskolai sport és utánpótlás nevelés sikeréhez, magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a nagyközség közössége elé Kállósemjén Nagyközségért Emlékplakett elismerés 3

4 7. (1) Kállósemjén Nagyközségért Emlékplakett elismerés díj adományozható annak a személynek, aki a) a község építésében, fejlesztésében vállalkozásainak, iparának fejlesztésében,a mőemlékvédelemben, a környezetvédelemben kiemelkedı eredményt ért el, b) hosszú idın át ilyen irányú munkájával a település lakosságának megbecsülését, elismerését kivívta, emberi magatartása példaértékő. (2) Az emlékplakett 10 cm átmérıjő, kör alakú egyoldalas bronz érme. Felsı kétharmadában Kállósemjén Nagyközség címere, alatta félkör alakban Kállósemjén Nagyközségért felirat található. Az emlékérmet díszdobozba kell helyezni. (3) Az emlékplakett mellé díszoklevél és nettó Ft összegő pénzjutalom is jár. 3.A díszpolgári cím és a települési kitüntetı díjak adományozására és visszavonására vonatkozó közös szabályok 8. (1) A díszpolgári cím és a települési kitüntetı díjak adományozásáról a Képviselı-testület dönt, zárt ülésen minısített többséggel elfogadott határozatával. A kitüntetésrıl szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselı-testület elé. (2) Az elismerések átadása minden év augusztus 20-a után megtartott hagyományos Kállósemjéni Napok keretében történik. Kivételes alkalmakkor egyedi döntéssel a képviselı-testület eltérhet ettıl az idıponttól. (3) Kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: a) a helyi képviselı-testület tagjai, b) a helyi önkormányzat bizottságai, c) helyi önkormányzati intézmények vezetıi, szakmai közösségei, d) a településen mőködı,nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány, e) helyi gazdálkodó szervezet, f) helyi egyházi tanács l) Kállósemjén lakossága. (4) Ugyanazért a már kitüntetéssel elismert tevékenységéért újabb elismerés sem azonos szintő, sem magasabb szintő nem adományozható, ha az érintett további kiemelkedı tevékenységet a kitüntetés óta nem végzett. A kitüntetés adományozására minden év május 31-ig lehet javaslatot tenni az e rendelet 1. számú mellékletében lévı nyomtatvány felhasználásával. A határidı lejárta után beérkezett javaslatokat figyelembe venni nem lehet. (5)A javaslat tartalmazza a kitüntetésre javasolt személy életútjának, szakmai munkásságának részletes bemutatását, a kitüntetés megalapozottságát alátámasztó indoklást, valamint a javaslattevı nevét, elérhetıségét. (6) A beérkezett javaslatokat a polgármesterbıl, alpolgármesterbıl, és az önkormányzati bizottságok elnökeibıl álló bíráló ad hoc bizottság megvizsgálja, hogy a rendelet feltételeinek megfelel-e a jelölt személye, valamint a jelölés folyamata. 4

5 (7) Az ad hoc bizottság által betőrendes sorrendben elıterjesztett javaslat(ok)ról új személyi javaslattétel lehetıségének kizárásával a képviselıtestület minden év június 30. napjáig minısített többséggel határoz. (8) A kitüntetés tényét, a kitüntetett nevét a Semjéni Krónika helyi újságban, valamint az önkormányzat honlapján a polgármester nyilvánosságra hozza. 9. (1) A képviselı-testület az általa adományozott kitüntetéseket visszavonja, ha a kitüntetett arra érdemtelenné, méltatlanná válik. (2) A méltatlanná válást nyomós okból (pl. súlyos bőncselekmény elkövetése, a nagyközség közvéleménye által elítélt erkölcsi magatartás) a képviselı-testületnél kell kezdeményezni. (3) A képviselı-testület a méltatlanná válás kérdésében minısített többséggel hozott, részletes indoklást tartalmazó határozatával dönt. 4. Vegyes rendelkezések 10. (1) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos elıkészítı, szervezı, nyilvántartó és pénzügyi feladatokat a jegyzı látja el. (2) A díszpolgári cím és a kitüntetések költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani. (3) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba (4) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti : a) a díszpolgári cím adományozásáról szóló 10/2009.(V.20.) önkormányzati rendelet, b) a kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 11/2009.(V.20.) önkormányzati rendelet. Belicza László polgármester Pisákné Páll Ilona címzetes fıjegyzı A kiadmány hiteles: Fodor Sándorné vezetı fıtanácsos 5

6 j a v a s l a t t e vı neve, elérhetısége J A V A S L A T Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata által alapított kitüntetı címre Kitüntetésre javasolt személy 1.Neve,(születési neve):. 2.Munkahely:e.. 3.Foglakozása, beosztása:. 4.Lakáscíme (elérhetısége, ):... Javasolt kitüntetés megnevezése: * - Díszpolgári cím - Oktatási és Közmővelıdési díj - Közszolgálati díj, - Egészségügyi és Szociális díj - Ifjúsági és Sport díj - Kállósemjén Nagyközségért Emlékplakett elismerés. Részletes indoklás : Dátum. 6

7 INDOKOLÁS javaslatot tevı aláírása Általános indokolás A helyi kitüntetésekrıl, amelyekkel valamely kiemelkedı tevékenységet, munkásságot, tudást ismer el és jutalmaz. A díszpolgári cím adományozásának szabályait a 10/2009. (V.20.), a Kállósemjén Nagyközségért kitüntetés szabályait pedig a 11/2009.(V.20.) önkormányzati rendeletek tartalmazzák. A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 3. -ában foglaltak szerint az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni, ezért egy rendelet-tervezet tartalmazza az elismerésekre vonatkozó javaslatot. Részletes indokolás hoz: díszpolgári cím adományozás feltételeit határozza meg. 3. -hoz: A Kállósemjén Nagyközségért kitüntetı címre vonatkozó rendelet egy kissé egyhangúvá vált nem tartalmazta annak lehetıségét, hogy szakma csoportok szerint ítéljünk oda elismeréseket azok a természetes személyek részére, akik kiemelkedı eredményeket értek el az oktatás, a kultúra, a sport, a közszolgálat, egészségügy és a gazdasági élet területén. Ezért a Képviselı-testület öt új kitüntetést alapított: 1. Oktatás és Közmővelıdési díszoklevél 2. Közszolgálati díszoklevél, 3. Egészségügyi és Szociális díszoklevél 4. Ifjúsági és Sport díszoklevél, 5. Kállósemjén Nagyközségért Emlékplakett elismerés Az elismerések adományozását díszoklevél, aranygyőrő, illetve díszoklevél és anyagi elismerés tanúsítja, melyet a polgármester ad át a kitüntetettnek, vagy közeli hozzátartozójának hoz: Az egyes kitüntetésekre vonatkozó feltételeket szabályozza. Ezekkel a kitüntetésekkel elismerésben kívánjuk részesíteni azokat, akik hosszú szakmai életútjuk során egyenletesen jó munkát végeztek, településünk javát szolgálták és ezzel példaként állíthatók a közösség elé. A Kállósemjén Nagyközségért Emlékplakett elismeréssel kívánjuk tiszteletünket kifejezni azok iránt, akik tevékenységükkel hozzájárulnak településünk, lakóhelyünk szebbé, élhetıbbé tételéhez, aki a község fejlesztésében, építésében kiemelkedıen tevékenykedtek, munkájukkal kivívják településünk lakosságának elismerését. 8. -hoz: A kitüntetések odaítélésérıl a részletes indoklással ellátott javaslattétel és egy a polgármesterbıl, alpolgármesterbıl és a bizottságok elnökeibıl álló elıkészítı bizottság véleményezése alapján a képviselı-testület. 9. -hoz: A kitüntetések visszavonásának szabályairól rendelkezik. 7

8 10. -hoz: Hatályba léptetı rendelkezést tartalmaz. 8

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Csepreg Város Önkormányzatának 8/2007. (III. 22.) R E N D E L E T E Szervezeti és Mőködési Szabályzat Módosította: 12/2007. (V. 18.) rendelet, 4/2008.(II.15.) rendelet, 12/2008.(V.7.) rendelet Egységes

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

BEVEZETÉS. A község állandó lakosainak száma az 2007. január 1-i állapot szerint : 2723 fı. Újhartyán község történelmi múltja és jelene

BEVEZETÉS. A község állandó lakosainak száma az 2007. január 1-i állapot szerint : 2723 fı. Újhartyán község történelmi múltja és jelene ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008.(II.15.) sz. Rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.02.) sz. rendelet módosítása Egységes szerkezetbe Újhartyán Község

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. december 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Részletesebben

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket.

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének 7/1995/VI.9./ Önk.kt.sz. rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról. Preambulum A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam kiépülésével

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!)

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete. (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2005. (V. 27.) számú rendelete Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2003. (IV.04.) Kt. rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Módosította: 8/2004.(IV.02.)Kt., 1/2005. (II.12.) ÖR,

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben