4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet. a helyi elismerésekrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet. a helyi elismerésekrıl"

Átírás

1 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet a helyi elismerésekrıl Mezıberény Város Képviselı-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirıl szóló évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az önkormányzat által alapított elismerı címek 1. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a következı elismerı címeket alapítja: a) Mezıberényért kitüntetést, a Mezıberényért végzett maradandó, kiemelkedı tevékenység elismerésére; b) Mezıberény Város Díszpolgára címet azok részére, akik kiemelkedıen jelentıs munkájukkal, vagy egész életmővükkel Mezıberényen túlmutatóan olyan általános elismerést szereztek, amivel hozzájárultak a város jó hírneve öregbítéséhez; c) ágazati, szakmai elismerı címeket az egyes szakterületeken végzett kiemelkedı munka elismerésére az alábbi elnevezésekkel ca) Mezıberény Kultúrájáért elismerı cím, cb) Mezıberény Sportjáért elismerı cím, cc) Mezıberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért elismerı cím, cd) Mezıberény Neveléséért, Oktatásáért elismerı cím, ce) Mezıberény Vállalkozója elismerı cím. 2. Közös rendelkezések 2. (1) Elismerı cím adományozására a Képviselı-testület jogosult. (2) A polgármester mérlegelési joggal nem rendelkezik, az összes javaslatot köteles a Képviselı-testület elé terjeszteni. (3) Elismerı cím adományozásáról a képviselı-testület minısített többséggel, zárt testületi ülés keretében, titkos szavazással dönt. 3. (1) Vissza kell vonni, így elveszti elismerı címét az, akit a Bíróság a közügyek gyakorlásától jogerısen eltiltott, továbbá attól, akit a Bíróság szándékosan elkövetett bőncselekmény miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítélt.

2 (2) Az elismerést az adományozó képviselı-testület vonja vissza. A visszavonást a képviselıtestület bármely tagja, bármelyik javaslatot tevı személy, vagy szervezet kezdeményezheti. (3)A visszavonás tényét és annak okát a nyilvántartásban fel kell tüntetni. 4. (1) A kezdeményezések és javaslatok összegyőjtésével és értékelésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. (2) A Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet az elismerésben részesülıkrıl. (3) Az elismeréssel járó költségek fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében kell biztosítani. (4) A Polgármesteri Hivatal gondoskodik róla, hogy elismerı cím viselıje évente tájékoztatást és meghívást kapjon a Mezıberényben megrendezésre kerülı eseményekrıl. II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 3. Mezıberényért kitüntetés 5. (1) A "Mezıberényért" kitüntetés adományozható azon magánszemélyeknek, akik a településen születtek és éltek, vagy élnek, Mezıberényért maradandót alkottak, kiemelkedı tevékenységet folytattak a társadalmi, gazdasági, kulturális, közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális, rendészeti, mővészeti élet bármely területén a hagyományok ápolásában kiemelkedıen hasznos, értékteremtı munkát végeztek, és ennek révén Mezıberény hírnevét öregbítették, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. (2)A "Mezıberényért" kitüntetést egy személy életében csak egyszer kaphatja meg. 6. (1) A "Mezıberényért" kitüntetés adományozására javaslatot tehet: a képviselı-testület bármely tagja. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell:

3 a) az ajánlott személy pontos adatait, b) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását. (3) A javaslattétel lehetıségére felhívást kell közzétenni a helyben szokásos módon. A javaslatot az adományozás évében május 31-ig a polgármesternek kell megküldeni. (4) A polgármester a javaslatokat mérlegelés nélkül köteles a testület elé terjeszteni. (5) A Mezıberényért kitüntetés évente legfeljebb egy személy részére adományozható. 7. A kitüntetést évenként október 23-án ünnepélyes keretek között a polgármester adja át. Az adományozásról okiratot kell készíteni, amit a kitüntetettnek a díszdobozos plakettel, pénzjutalommal együtt kell átadni. Az adományozásról szóló okiratot a polgármester írja alá. A kitüntetésekrıl az erre a célra rendszeresített díszalbumban nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntetettek nevét, lakcímét, az adományozás alapjául szolgáló tevékenységet és az adományozás idıpontját. 8. (1)A kitüntetés, kör alakú 10 cm átmérıjő bronz plakett melynek egyik oldalán Mezıberény város címere látható Mezıberény felirattal, másik oldalán a kitőntetett neve és az adományozás dátuma szerepel. (2)A kitüntetéshez egy városi címerrel ellátott oklevél jár, ami igazolja az adományozás tényét és tartalmazza annak indokát. (3)A kitüntetéssel pénzjutalom jár, ennek értéke a mindenkori köztisztviselıi illetményalap tízszerese. 4. Mezıberény Város Díszpolgára cím 9. (1) Mezıberény Város Díszpolgára cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki a) kiemelkedıen jelentıs munkájával, vagy egész életmővével mind országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, hogy hozzájárult a város jó hírneve öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll, b) közvetlenül vagy közvetve kiemelkedıen hozzájárult a város társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális, mővészeti és egyéb vonatkozású fejlıdéséhez, gyarapodásához,

4 c) a közélet valamely területén kiemelkedı teljesítményt nyújtott, d) maradandó alkotásokkal segítette a város, vagy tágabb környezetünk elırehaladását, és tekintélyének növelését. (2) A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett személynek. (3) A díszpolgári címet egy személy életében csak egyszer kaphatja meg. 10. (1) A díszpolgári cím odaítélését minden év május 15-ig a polgármesternél kezdeményezheti az Önkormányzat Képviselı-testületének tagja. A javaslatnak tartalmaznia kell az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását, amit a Képviselı-testület ülésére be kell terjeszteni. 11. (1)A díszpolgári cím évente adományozható augusztus 20-án, amit ünnepélyes keretek között kell átadni nyilvános polgármesteri méltatás mellett. (2) A kitüntetéssel díszdobozban elhelyezett A/3-as díszoklevél jár, melyen Mezıberény város címere látható Mezıberény Város Díszpolgára felirattal. A díszoklevél tartalmazza továbbá az adományozó és a kitőntetett nevét, az adományozás dátumát, a polgármester aláírását, valamint a képviselı-testület bélyegzı lenyomatát. (3) Az elismerés adományozásával pénzjutalom nem jár. 5. Ágazati, szakmai elismerı címek 12. Az ágazati, szakmai elismerı címek alapításának a célja, hogy az Önkormányzat méltó módon elismerje és kifejezze a város megbecsülését a jelen, az adott területen aktívan dolgozó kiválóságainak, akik: - a város fejlesztésében az átlagosnál kiemelkedıbben munkálkodnak, tudományos, mővészeti munkásságuk során maradandót alkottak, vagy - az átlagosnál kimagaslóbb eredményességő tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának, oktatásának, sportéletének fejlıdését, a lakosság életkörülményeinek javítását szolgálják, vagy - az átlagosnál kimagaslóbb tevékenységükkel támogatják a nemzetiségek kultúrájának továbbélését, hagyományaik megırzését, életkörülményeik javítását, vagy

5 - az átlagosnál kiemelkedıbb helyi közéleti tevékenységet végeznek, vagy - tevékenységükkel Mezıberény hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették. 13. (1) Mezıberény Kultúrájáért elismerés adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a) a város kulturális, mővészeti, tudományos életében az átlagosnál kiemelkedıbb munkát végeznek, eredményt értek el, vagy b) az átlagosnál kiemelkedıbben támogatják a nemzetiségek kultúrájának továbbélését, hagyományainak megırzését vagy c) jelentıs mővészi alkotással, tevékenységgel járultak hozzá a város hazai és nemzetközi hírnevének öregbítéséhez, vagy d) mővészi alkotásuk, tevékenységük általános elismerést vívott ki a szakmai, mővészeti életben a mőértı közösség körében. (2.) Az elismerés adományozható mindazoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik a kulturális tevékenységet kimagasló erkölcsi és anyagi támogatásban részesítették. (3) Az elismerés odaítélésére az önkormányzat mindenkori szakbizottsága tesz javaslatot. 14. (1) Mezıberény Sportjáért" elismerés adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a) lelkiismeretes felkészítı munkájukkal tanítványaikat az átlagosnál kimagaslóbb - területi, országos, nemzetközi - eredmények eléréséhez segítették hozzá, vagy b) odaadó, szervezıi, támogatói munkájukkal rangos sporteseményekkel gazdagították a város sportéletét, vagy c) bármely mezıberényi székhelyő sportegyesületben igazolt sportolóként mőködnek közre, és területi, országos, vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedıen szerepeltek. (2) Az elismerés adományozható mindazoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik a sporttevékenységet kimagasló erkölcsi és anyagi támogatásban részesítették. (3) Az elismerés odaítélésére az önkormányzat mindenkori szakbizottsága tesz javaslatot.

6 15. (1) Mezıberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért elismerés adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a) a város egészségügyi vagy szociális ellátása érdekében az átlagosnál kimagaslóbb tevékenységet folytatnak, vagy b) a város egészségügyi vagy szociális ellátása érdekében példaértékő munkát végeztek, vagy c) a gyermekvédelem, az idısgondozás, a fogyatékos és megváltozott munkaképességő emberek rehabilitációja érdekében, illetve az ezzel foglalkozó intézményekben kiemelkedı szakmai tevékenységet fejtenek ki. (2) Az elismerés adományozható mindazoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik a város egészségügyi vagy szociális ellátását kimagasló erkölcsi és anyagi támogatásban részesítették. (3) Az elismerés odaítélésére az önkormányzat mindenkori szakbizottsága tesz javaslatot. 16. (1) Mezıberény Nevelés - Oktatásáért elismerés adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a) olyan kiemelkedı nevelı oktató munkát végeznek, amely a szakma, a szülık, és a gyerekek körében is elismert, vagy b) az átlagosnál kimagaslóbb eredményt értek el az óvodai, iskolai nevelı-oktató munkában, c) magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján, élen járnak a hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. (2) Az elismerés adományozható mindazoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik a városban folyó nevelı - oktató munkát kimagasló erkölcsi és anyagi támogatásban észesítették. (3) Az elismerés odaítélésére az önkormányzat mindenkori szakbizottsága tesz javaslatot. 17.

7 (1) Az Mezıberény Vállalkozója elismerés adományozható egyéni vállalkozásnak vagy gazdasági társaságnak, aki a) az átlagosnál sikeresebb vállalkozásként mőködik, vagy legalább 5 fı újabb munkahelyet teremtett, b) a városban, illetve a szakmában elismert vállalkozó vagy gazdasági társaság, c) tevékenységével hozzájárul a város elismertségéhez, jó hírnevéhez. (2) Nem kaphat elismerést az, akinek köztartozása van, ellene végrehajtás indult, vagy az általa irányított vállalkozás csıdeljárás, végelszámolás vagy felszámolás alatt áll. (3) Az elismerés odaítélésére az önkormányzat mindenkori szakbizottsága tesz javaslatot. 18. (1) Az elismerés odaítélését írásban kezdeményezheti az Önkormányzat Képviselıtestületének tagja, valamint minden városlakó és Mezıberényben székhellyel rendelkezı szervezet, intézmény január 15-ig a polgármesternél, aki véleményezésre továbbítja azt, a ban meghatározott illetékes bizottság felé. A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását. (2) Az elismerés Mezıberény város címerével ellátott díszoklevél, amelyen szerepel a elismerést megnevezı felirat, az adományozás éve, az elismerésben részesített személy neve. (3) Az oklevelet a polgármester és a jegyzı írja alá, s pecsételi le a város címerét tartalmazó önkormányzati pecséttel. (4) Az elismerés adományozásával pénzjutalom nem jár. (5) Az elismerés mindegyike egy személynek, szervezetnek, közösségnek akár több évben is adományozható. (6) Kategóriánként évente legfeljebb egy elismerés adományozható. (7) Az elismeréseket évenként március 15-én, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át. III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 6. Hatályba léptetı rendelkezések

8 19. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 7. Hatályon kívül helyezı rendelkezések 20. (1) Hatályát veszti a Mezıberényért kitüntetés adományozásáról szóló 25/1997.(VI.23.) MÖK számú rendelet, a Mezıberényért kitüntetés adományozásáról szóló 25/1997.(VI.23.) MÖK számú rendelet módosításáról szóló 41/1997.(XI.24.) MÖK sz. rendelet, a 32/1998.(XII.14.) MÖK sz. rendelet és a 32/2004.(XI.29.) MÖK sz. rendelet. (2) Hatályát veszti a Mezıberény Város Díszpolgára cím adományozásáról szóló 21/2003.(IX.19.) MÖK sz. rendelet. (3) Hatályát veszti a városi elismerések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 23/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet. Mezıberény, február 25. Siklósi István s.k. polgármester Dr. Földesi Szabolcs s.k. jegyzı

9 Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: Mezıberény, február 26. Dr. Földesi Szabolcs jegyzı

10 1. függelék a 4/2013. (II.26.) sz. önkormányzati rendelethez JAVASLAT VÁROSI ELISMERÉSRE Elismerı cím megnevezése:... Javaslatot tevı szerv, személy: Javaslatot tevı szerv, személy címe: Elismerésre javasolt személy (közösség) :. (Amennyiben ismerete van a kért adatokról kérjük, töltse ki) Lakcíme:.. Anyja neve:.. Születési helye, ideje:... Foglalkozása, beosztása,:... Munkahelye:..

11 RÉSZLETES INDOKOLÁS: (Az elismerésre javasolt személy, közösség Mezıberény életében betöltött szerepének, eredményeinek méltatása, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység) Kelt.. Ph. aláírás

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1

10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 10/1997. (IV.10.)Makó ör. kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/303-9/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2004. (IV. 5.) sz. rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott közoktatási, egészségügyi

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1999.(VI.30.) Kt. számú rendelete Ercsi Város 1 Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át.

A DÍSZPOLGÁRI CÍM. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester oklevelet és díszdobozban elhelyezett bronz plakettet ad át. Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2012. (II.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület által alapított és adományozott címekről, díjakról, elismerésekről Dorog Város Önkormányzat

Részletesebben

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen

Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen 2014. szeptember 25. 2 A Debreceni Egyetem Szenátusa a jelen szabályzatban meghatározott egyetemi kitüntetéseket alapítja, és

Részletesebben

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN

CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KARÁN 2011. Tartalomjegyzék I. A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA 3. oldal II. A KARI TANÁCS ÁLTAL

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 4. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 4. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 8., kedd Tartalomjegyzék 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsõoktatás vonatkozásában

Részletesebben

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet)

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Csepreg Város Önkormányzatának 8/2007. (III. 22.) R E N D E L E T E Szervezeti és Mőködési Szabályzat Módosította: 12/2007. (V. 18.) rendelet, 4/2008.(II.15.) rendelet, 12/2008.(V.7.) rendelet Egységes

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA június 30., szeptember 23. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 10/ (VII.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről

Az emberi erőforrások minisztere. /2012. (.) EMMI rendelete. az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. (.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

Részletesebben

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Bevezetı. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket.

A helyi önkormányzatok széles feladat- és hatáskörükben eljárva kifejezik a helyi közakaratot, megjelenítik a helyi érdekeket. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének 7/1995/VI.9./ Önk.kt.sz. rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról. Preambulum A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam kiépülésével

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések 1 RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Formázott: Balra

Részletesebben