1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás"

Átírás

1 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését, szemléletmódjuk alakulását, a képességeik fejlődését. Rendelkezik a foglalkozások megtartásához szükséges általános műveltségi ismeretekkel. Ismeri az intézményi pedagógiai programban rögzített nevelési-oktatási célokat, alapelveket, feladatokat, tartalmakat, módszertani eljárásokat. Képes tanári kompetenciáit adaptív és kreatív módon alkalmazni a kollégiumi nevelés folyamatában. Ismeri a közösségfejlesztés szellemi tradícióit, a legfontosabb filozófiai, szociológiai és társadalmi, közösségi tanulással és cselekvéssel foglalkozó elméleteket. Rendelkezik az egyéni, a csoportos és a közösségi sajátosságokhoz igazodó szakmódszertani felkészültséggel, kompetenciákkal." 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A kollégiumi nevelés megvalósításához szükséges tudást birtokolja, a tudástartalmak alkalmazását értékeli, reflektálásai önfejlesztő célúak. Foglalkozásainak tartalma korszerű, a cél- és feladatrendszer koherens. A felkészítő foglalkozásokat tanulástámogatási szempontból eredményesen tartja; a fejlesztő foglalkozások személyiségfejlesztési szempontból eredményesek. Foglalkozásai logikus felépítésűek Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással Fogalomhasználata pontos, következetes Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. A kollégiumi nevelés országos alapprogramjában (KNOAP-ban) Tudatosság jellemzi a módszerek, az eszközök célszerű alkalmazásában. A meghatározott feladatok megvalósításához szükséges tudást birtokolja - 12 foglalkozás eredményességéről meggyőződik. kiemelt feladat -, a foglalkozásokat szakszerűen tervezi, szervezi, irányítja, a vállalt pedagógiai folyamatokat adekvát metodikai tudással szervezi, ellenőrzi, értékeli. A személyiségfejlesztés alapfogalmait és a szaktantárgyi terminológiát szakszerűen használja. Széleskörűen használja ki a műveltségterületek és az általános műveltség koncentrációját. Épít a tanulók formális, informális és nem-formális tudására. A rendelkezésre álló, foglalkozásokat segítő anyagokat, eszközöket kritikusan és adaptívan alkalmazza. Saját hibáit javítja, a tanulók tévedéseit megfelelően korrigálja. Tanulássegítő foglalkozásai során fogalomhasználata kapcsolódik az iskolai tananyaghoz. Kapcsolatot létesít a hatásukat tekintve rokon nevelési tartalmak, fogalmak között, és a kapcsolódási pontokra a tanulók figyelmét is felhívja. Tudatosan épít a tanulók meglévő tudására, érdeklődésére. A meglévő ismeretek felvezetésére, alkalmazására lehetőséget biztosít. Eszközhasználata változatos és célszerű. A tervdokumentumokban korszerű oktatásszervezési eljárások, változatos Csoporthoz és tartalomhoz adaptált oktatásszervezési formákat alkalmaz. munkaformák jelennek meg. Tevékenységét az innovációra való hajlandóság Együttműködést generáló munkaformákat alkalmaz. Motiváló tanítási jellemzi. stratégiát alkalmaz. Foglalkozásvezetésére az innovációra való nyitottság jellemző. A pedagógiai folyamatokban törekszik a tanulók önálló gondolkodásra nevelésére. Kreativitást igénylő tevékenységeket és logikus, önálló gondolkodást fejlesztő foglalkozásokat szervez. Kiemelt figyelmet fordít az elméleti ismeretek és a gyakorlat összekapcsolására. A dokumentumokban megjelennek élménypedagógiai elemek, az ismeretek és a munka, a gazdaság világa, valamint az ismeretek és a valós élethelyzetek kezelése közötti összefüggések bemutatása. Tanulói kreativitást igénylő gyakorlatokat alkalmaz. Nyílt végű, gondolkodtató kérdéseket megfelelő arányban alkalmaz. Elsősorban tanulóközpontú módszereket és munkaformákat alkalmaz. Foglalkozásvezetése gyakorlatorientált, a tanulói tevékenykedtetés, a saját élményű ismeretszerzési folyamatok előtérbe kerülnek. Biztosítja a tanulói tudás kipróbálhatóságát az ismeretátadási folyamatban Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját. Tevékenységrendszerében megjelennek az online médiahasználat jogi és etikai vonatkozásai, az online információk megfelelő feldolgozására és megosztására való nevelés. Az online tartalmakat tudatosan tervezi és alkalmazza foglalkozásain. Felhívja a tanulók figyelmét a tanulmányokhoz kapcsolódó online tartalmak forrásértékének, megbízhatóságának ellenőrzésére, a hivatkozások fontosságára. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 1

2 2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Szaktárgyi KKK-k: "Képes a pedagógiai munka átfogó és részletes elemzésére, megtervezésére, a tapasztalatok reflektív módon történő elemzésére, értékelésére. Ismeri a kollégiumi nevelés országos alapprogramját, a helyi tartalmi szabályozás előírásait, a tanulóközösségek, csoportok és egyének sajátosságait, és ezek ismeretében képes az adott kollégiumi csoport vagy foglalkozási csoport pedagógiai terveinek (éves tervek, programtervek, foglalkozástervek) összeállítására. Képes figyelembe venni a vonatkozó kompetenciaterületek fejlesztési követelményeit, alkalmazkodva az egyéni és a közösségi igényekhez, egyensúlyt tartva a közvetítendő értékek, valamint a fejlesztő feladatok között. Jártas a hagyományos, a digitális és az online eszközök kreatív és adaptív alkalmazásában." A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a tantervi előírásokat, az intézmény pedagógiai programját. Pedagógiai munkáját éves szinten, tanulási-tanítási (tematikus) egységekre és órákra bontva is megtervezi. Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a tartalmat, a tanulók előzetes tudását, motiváltságát, életkori sajátosságait, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb Célszerűen használja a digitális, online eszközöket Az órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket. A tervezési dokumentumaiban megjelennek a KNOAP, a pedagógiai program céljai, alapelvei, feladatai. Éves szintre készült dokumentumai logikusan, tervszerűen vannak felépítve, folyamatjellegűek. Szükség szerint képes rövidebb (féléves, negyedéves) tervezésre. Szabálytisztelő magatartásra szoktatja a tanulókat, alakítja a személyiség és a közösség összhangját. Környezettudatos szemléletmódot tükröző tevékenységeket, programokat szervez. Tudatosan épít a kollégiumi környezet szocializáló hatására. Foglalkozásait az előzetesen megtervezett célok szerint vezeti. A szituációhoz igazodva kreatívan tűzi ki az új célokat. A célok eléréséhez megfelelő feladatokat, tevékenységeket választ. Foglalkozásain az egyéni fejlesztésre is hangsúlyt fektet. A csoportra szervezett folyamatokban is tudatosan differenciál. Az intézményi szintű tevékenységeit is tervei alapján végzi. Kollégiumi tevékenységei során pedagógiai-pszichológiai szempontokat követ; az egyént, a személyiséget fejleszti a nevelés és a tanítás összefüggésrendszerében. Foglalkozásain jelentős hangsúlyt kap a kollégiumi környezeti hatások értelmezése. A kollégiumi nevelés céljainak megfelelően szakszerűen és adaptívan használja a hagyományos és a digitális eszközöket. A célokhoz és az adott nevelési helyzethez igazodva választ a hagyományos és a modern nevelési-oktatási eszközök közül. Foglakozásait a diákok sajátosságaiból kiindulva, az irányító A tevékenysége építkező logikát tükröz, az egymást követő pedagógiai dokumentumoknak megfelelve logikusan építi fel. lépései igazodnak az egyén, a csoport sajátosságaihoz. A tevékenységek szervezését a komplex személyiségfejlesztés jegyében Személyiségfejlesztő feladatokkal hat a szociális fejlődésre és a megfelelő valósítja meg. Tanulóközpontú és tanulástámogató foglalkozásokat tervez és szokások, viselkedési normák elsajátítására. Tanulóközpontú és szervez. tanulástámogató foglalkozásokat tart. A csoport- és a közösségfejlesztést alapelvekre építi, a társas kapcsolatok fejlesztését a közösségi folyamatok dinamikáját kihasználva valósítja meg. Tevékenységében szerepet szán a kortársi interakcióknak, ezek szabályozó, irányító funkcióját hasznosítja. Törekszik az elvárt viselkedésformák vagy értékek közvetítésére. Ezeket a közösségépítés érdekében is fejleszti. Foglalkozásain követendő mintákra épít, amelyeket utánozni lehet, amelyekkel azonosulni lehet, amelyeket be lehet építeni Alkalmazza a differenciálás elvét Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására. A differenciált nevelés-oktatás alapelveit alkalmazza: egységesség és differenciálás, adaptivitás. A differenciálás szintjei elkülönülnek pedagógiai munkájában. Támogatja és megszervezi a különböző képességű vagy tudású tanulók egymás tanulmányi fejlesztését segítő közösségeit (tanulópárok, önképzőkörök). Dokumentumaiban, foglalkozásain tudatosan határozza meg a külső és a belső motiválás lehetőségeit, az érdeklődés fenntartásának módszereit. Foglalkozásain a diákoknak egységes és differenciált lehetőségeket is biztosít. Törekszik az egyéni sajátosságok és képességek szerinti differenciálásra. A kollégiumi életforma sajátosságaira is építve teret biztosít az eltérő képességű tanulók egymás tanulmányi fejlesztését szolgáló tevékenységének kibontakozásához. Bizalmat és támogatást nyújt az önszabályozó tanuláshoz. Foglalkozásain hatékonyan és teljes körűen motivál Tudatosan tervezi a tanóra céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, taneszközöket Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. A nevelési és az oktatási metodikát a céloknak megfelelően határozza meg. A tudományos és a gyakorlati élet módszereit egyaránt alkalmazza, vállalkozik új eljárásmódok kialakítására. A foglalkozásokon célszerűen választ ismeretbővítő, -felidéző és fejlesztő stratégiákat. A foglalkozáson alkalmazott módszertani megoldásai a szituációhoz is igazodnak. A tervezettekhez képest a foglalkozásokon szükség esetén módszert tud váltani, ehhez módszertani kultúrája mozgásteret biztosít. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 2

3 2.12. Terveit az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. Tevékenysége eredményeit önkritikusan elemzi, és ennek megfelelően alakítja a további nevelési-oktatási tevékenységeit. 3. kompetencia: A tanulás támogatása Foglalkozás közben rugalmasan alkalmazkodik az aktuális helyzethez az eredményesség érdekében. Reálisan tudja értékelni foglalkozásának eredményességét. Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri a közösségi együttműködésre jellemző gondolkodásmód kialakulásához, kialakításához szükséges tényezőket, feltételeket. Képes a hatékony tanulási környezet kialakítására, a tanulási folyamat kollégiumon belüli és kívüli tényezőinek összehangolására, a tanulási folyamat kreatív és integrált támogatására. A tervezéskor figyelembe veszi a tanulók aktuális állapotát. A tanulási-tanítási folyamatban lehetőséget biztosít az eredményes tanulási stratégiák, módszerek elsajátítására, gyakorlására, a kompetenciák fejlesztésére; tudatosan alkalmazza az önszabályozó tanulás kialakítását segítő eljárásokat. Képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére. Rendszerben és szervezeti keretekben képes a kollégiumi tevékenységeket tervezni, szervezni, szabályozni." 3.1. Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. A tanulók érdeklődésére építve közvetíti a kiemelt nevelési feladatok Felismeri a diákok egyéni tanulási szükségleteit. Kézben tartja az egyéni tartalmát, ösztönözve és alakítva az önnevelés, az önművelődés igényét. tanulás irányítását. Egyénre szabott, fejlesztő és motiváló visszajelzéseket ad Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik változtatni előzetes tanítási tervein. Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalomteli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, mindenkinek lehetősége van a javításra. A tanulást támogató környezetet teremt például a tanterem elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, gyakorlására. Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget kínál számukra. Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. A tanulóktól érkező kommunikációs jelek alapján rugalmasan vezeti foglalkozásait. A foglalkozásokon természetesnek tekinti a hibázást, a tévedéseket adekvát módon javítja. A tanulási környezet tárgyi, személyi feltételeit optimalizálja. Szakirodalomra alapozott és egyéni fejlesztésű tanulást támogató rendszert épít ki. Tanulástámogató foglalkozásait úgy tervezi, hogy az ott szerzett tárgyi és módszerbeli ismeretek elősegítsék a diákok hatékony tanulását. Kiemelten kezeli a tanulás tanítását. Szakemberek bevonásával diagnosztizálja a tanulási problémákat, és a szakemberek ajánlásai alapján részt vesz a fejlesztésben. Épít a saját élményű tanulásra, a közvetlen ismeret- és tapasztalatszerzésre. Projektek tervezésénél és szervezésénél figyelembe veszi az adottságokat, projektjei tanulmányokat segítő célok mentén szerveződnek. A csoportfolyamatokat kontroll alatt tartja. A mindenkori tanulásszervezéskor figyelembe veszi a tanulók igényeit, képességeit, általános mentális állapotukat és tanulási képességüket, tanulási motiváltságukat. Kifejezetten igényli a tanulói visszajelzéseket fizikai és érzelmi állapotukról. A nevelési és az oktatási folyamatban természetesnek tekinti a hibázást, a tévedéseket adekvát módon javítja. Érezteti a tanulókkal, hogy tanulásszervezési kérdédekben bizalommal fordulhatnak hozzá. A foglalkozás fizikai környezetét optimalizálja. Épít arra a tényre, hogy a tanulási folyamat sikere a tanuló döntésén alapul. Tanulástámogató motivációs rendszert működtet. Kidolgozza és működteti tanítványai kollégiumi tevékenységrendszerét. Tanítványainak eligazítást ad a tanulássegítő eszközök, tartalmak elérhetőségéről. Eredményesen foglalkozik a tanulási folyamat megtanításával. Konkrét tananyag elsajátításához is képes célravezető tanulásmódszertani javaslatokat tenni. Egyéni fejlesztés, egyéni törődés során foglalkozik a tanulási kudarcokkal. Hatékony kommunikációt folytat a tanulókkal. Döntéshelyzetbe hozza a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat, és alternatív valós megoldásokat kínál számukra. Foglalkozásokon épít a tanulói öntevékenységre az IKT-használat területén is. Tehetséggondozó munkájában felkelti a tanulókban a kutatás igényét. Felzárkóztató munkájában az önálló ismeretszerzés érdekében törekszik a tanulói motiváltság emelésére. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 3

4 4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Szaktárgyi KKK-k: "A kollégiumi nevelőtanár képes a személyiség sokoldalú fejlesztésére a tanulás tanításával, az erkölcsi, az állampolgárságra és demokráciára, a nemzeti öntudatra és hazafiasságra, a családi életre, a testi és lelki egészségre, a gazdasági és pénzügyi, a médiatudatosságra, a környezettudatosságra neveléssel, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésével, az önkéntesség alakításával, a pályaorientációval. Képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, elemzésére, megértésére. Képes felismerni és a nevelés-oktatás folyamatában adekvát módon figyelembe venni a tanulók eltérő szociokulturális feltételeit, egyéni sajátosságait, és ennek megfelelően egyéni eljárásokat alkalmazni a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében, felzárkóztatásában, valamint a tehetséggondozásban. " 4.1. Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. A nevelést és az oktatást komplex módon értelmezi, ennek megfelelően tervezi, szervezi és értékeli a kollégiumi tevékenységeket. A foglalkozásokon tekintettel van mind az oktatási célokra, mind a fejlesztési feladatokra A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, sokoldalúan tárja fel A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására törekszik. Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja. Csoportos tanítás esetén is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek megfelelő stratégiák alkalmazására. Alkalmazza a pedagógiai-pszichológiai kutatási módszereket a kollégiumi tanulók nevelésében. Alkalmazza a személyiségfejlődésre vonatkozó elméleteket, kutatási eredményeket. Tevékenységében a személyiséget komplex módon értelmezi, a teljes körű megismerést és fejlesztést képviseli. Az autonóm szemilyiség kialakulását - a közösség érdekeit is szem előtt tartva- támogatja. Kiemelten kezeli a fejlődésben bekövetkező negatív változásokat, a kompetenciahatárain belül ezeket kezeli, megoldja, kompetenciahatárán kívül szakemberek segítségét kéri. A sajátos nevelési igényű tanulókat egyéni fejlesztési terv megfogalmazásával és megvalósításával támogatja. Törekedik a tehetségek azonosítására, a tehetségazonosításhoz szükség esetén szakmai segítséget kér, támogatást nyújt. Optimálisan megvalósítja az egyéni, a csoportos és a közösségi társas lét összhangját a különféle kollégiumi tevékenységekben. Az egyéni szükségleteket figyelembe veszi a foglalkozásokon. A foglalkozás tematikáján átívelő kompetenciákat is fejleszt. Konkrét tanulói és csoportismérvek alapján tervezi, szervezi a foglalkozásait. Érzékelhető az a tudatosság, amely alapján egyéni módon bánik a különböző gyerekekkel. A kollégiumi kultúrtechnikák (napirend szerinti élet, önellátó tevékenységek) megtanítását egyénre szabottan végzi. Eltérő személyiségfejlődési szakaszban lévő tanulókat eltérő pedagógiai módszerekkel fejleszt: tanuló és tanuló közötti differenciálásának nem csak életkoruk az alapja. Épít az előzetes tudásra. Pedagógiai visszajelzései személyre szabottak, fejlesztőek. Az egyén apró fejlődését is visszajelzi, a pozitív visszacsatolás támogató hatását kihasználja. Kommunikációja, kifejezései, tettei alapján érzékelhető a tanulók személyiségének tisztelete. Az egyén fejlődése számára pozitív kollégiumi lehetőségeket tanítványai számára bemutatja, a foglalkozásokon, a programokon való részvételt szorgalmazza. A motiválást nem hatalmi helyzetből, hanem tanári személyiségéből adódó tekintélyével és odafigyeléssel képes biztosítani. A személyiségfejlesztő feladataihoz hiányzó kompetenciáit külső segítség igénybevételével pótolja. Kihasználja a kollégium külső kapcsolatrendszerét, külső előadókat is hív a foglalkozásokra. Rendszeresen analizálja a fejlődés eredményeit, és ezek függvényében a foglalkozásokon is egyéni fejlesztő feladatokat ad. A különleges bánásmódot igénylő tanulók számára tartott foglalkozásokon a fejlesztési terv szerint tevékenykedik. Rendszeresen visszajelzést kér a fejlődésről. A fejlesztést komplex módon, a nevelési területekkel összefüggésben értelmezi a foglalkozásokon is A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni megértést elősegítő módon reagál rájuk. A tévedést, a hibázást a nevelési-oktatási folyamat természetes velejárójaként értelmezi és kezeli. A kollégiumi kultúrtechnikák (napirend szerinti élet, önellátó tevékenységek) megtanítását egyénre szabottan végzi. Csoportos foglalkozáson is differenciált módon foglalkozik neveltjeivel. A tanuló hibáját, tévesztését, ellenkezését ok-okozati összefüggésekben vizsgálja, és keres rá megoldást. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 4

5 4.9. Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat egységben kezeli Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód megvalósítását. A közös kollégiumi nevelési célokkal összhangban határozza meg az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési stratégiát. Rendszeresen elemzi saját pedagógiai gyakorlatát és eredményeit, hogyan alkalmazza az egyéni bánásmód megvalósítását kognitív, affektív és szociális téren. Tetteivel és szavaival kifejezi, hogy a tanulók közötti különbségek, az eltérő fejlettségi szint, az egyes tevékenységek, feladatmegoldások során jelentkező teljesítménykülönbség természetes jelenség. Következetesen figyeli a tanuló teljesítményét, és a követelményeket, pedagógiai gyakorlatát az eredmények függvényében folyamatosan alakítja. A pedagógiai kudarcokat elemzi és értékeli, ennek alapján módosítja az egyéni bánásmódot megvalósító fejlesztési feladatokat és módszereket. 5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Szaktárgyi KKK-k: "Teljes kollégiumi tevékenységi körében képes hitelesen közvetíteni az alapvető erkölcsi normákat. A csoportdinamika törvényszerűségeinek felhasználásával képes kollégiumi csoportok kialakítására, fejlesztésére, a tanulói közösségekben rejlő lehetőségek kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésére, az inter- és multikulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködési készségek fejlesztésére. Képes arra, hogy motiválóként, résztvevőként, direkt és indirekt irányítóként, segítőként részt vegyen az egyéni és a csoportos fejlesztésben. Elkötelezett az egyéni és csoportos tevékenységek megszervezésében, a szociális kompetenciák fejlesztésében." 5.1. Óráin harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a szaktárgyi oktatás keretében, mind a szabadidős tevékenységek során. Az iskolai, osztálytermi konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan kezeli. Kommunikációjával és pedagógiai tevékenységeivel olyan légkört teremt, amelyben az egyén és a közösség is érzi a biztonságot, az elfogadást, az őszinteséget. Hangsúlyt fektet az erkölcsi értékek közvetítésére, kiemelten: a humanizmus, az empátia, a tolerancia fejlesztésére. Figyelembe veszi az eltérő szociokulturális feltételeket, tevékenységében, módszereiben, eszközeiben megjelennek a hátrányok csökkentését szolgáló eljárások. A hátránykompenzáció során -amennyiben módja van rátámaszkodik a csoport jobb szociokulturális háttérrel rendelkező tagjainak integratív segítségére. A kollégiumi tevékenységének teljes rendszerében jelen van a segítés, a támogatás, a motiválás, az egyéniség kibontakoztatásának feltételei. Preventív technikák alkalmazásával a konfliktusok megelőzésére törekszik, és olyan szabályokat alkalmaz, amelyek kijelölik az együttélés értékeit. A konfliktusos pedagógiai helyzeteket alkotó módon, kooperatívan, konstruktívan oldja meg, és elfogadja, hogy a konfliktusok a pedagógiai gyakorlat velejárói. A verbális és a nonverbális kommunikáció eszközei a nyugalmat, a biztonságot, az empátiát és a toleranciát tükrözik és valósítják meg a foglalkozásokon. A tanulók elfogadják egymást, megnyilvánulásaikban érződik az alapvető erkölcsi normák, értékek belsővé válása. Az ettől eltérő tanulói megnyilvánulásokat példamutatóan kezeli, kiigazítja. Foglalkozásain szakszerűen használja a differenciálás módszereit, szervezési módjait és eszközeit. Foglalkozásvezetése minden tekintetben a csoportra adaptált. Foglalkozásain érvényesül az egyéni bánásmód módszertana, kiemelten a motiválás, a fejlesztés és a formatív értékelés. A szervezett szabadidős tevékenységek során megjelenik a fejlesztés, a közösségépítés és a hátránykompenzáció szempontja. Körültekintő, részletekre kiterjedő tervezéssel megelőzi a konfliktusok kialakulását, a közösségi tevékenységek végzéséhez szükséges szabályokat betartja és betartatja a foglalkozásokon is. A kialakuló konfliktusokat konstruktívan oldja meg, építve a konfliktusban rejlő nevelési lehetőségekre. Konfliktuskezelési stratégiája kerüli a lose-lose helyzetek kialakulását (win-win megoldásokra törekszik) A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók vitakultúráját Tevékenységek szervezésével segíti a tanulók verbális és nonverbális kommunikációjának fejlesztését. Tanulói tevékenységek szervezésével segíti a tanulók verbális és nonverbális kommunikációjának fejlődését. A témafeldolgozás módszereként gyakran alkalmazza a vitát, amit moderátorként irányítani is képes. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 5

6 Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. Személyiségére jellemző a kongruencia, az értékek hiteles közvetítése. A digitális eszközök kollégiumi használatával példát mutat. Csoportdinamikai alapismereteinek felhasználásával segíti a közösségek kialakítását és fejlesztését. 6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Magatartása, viselkedése, szakmai megnyilvánulása hiteles, példaértékű, nyitott. A foglalkozásokon bátran és egyértelműen, következetesen fejezi ki meggyőződését. Olyan tevékenységeket szervez, amelyek a tanulókat a mások tiszteletére nevelik. A feladathelyzetnek megfelelően, a tanulóknak példát mutatva alkalmazza a digitális eszközöket. A digitális világ hasznára és veszélyeire felhívja figyelmüket, használatukkal tisztában van. A szociális kompetenciákra építve a foglalkozásokon fejleszti a közösség normáit, értékeit, tudatát, céljait. Szaktárgyi KKK-k: "Képes a tanulók személyiségfejlődésének értékelésére, a különböző értékelési formák, eszközök célnak megfelelő és eredményes használatára, az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére. Ismeri a nevelési eredmények vizsgálatának módszereit, a pedagógiai értékelés funkcióit, típusait, formáit, és ezeket képes folyamatosan, egységben alkalmazni, valamint tervező munkájában felhasználni. Képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszony kialakítására, a konfliktusok eredményes, konstruktív kezelésére." Jól ismeri a szaktárgy tantervi követelményeit, és képes saját követelményeit Az országos és a helyi szintű irányítási dokumentumokban Foglalkozásain megjelennek a kollégiumi nevelés országos ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan megfogalmazottakat adaptívan alkalmazza a csoportjára. alapprogramjának céljai, feladatai, elvárásai. körülhatárolni, következetesen alkalmazni. A sokoldalú értékeléshez pontosan választja meg az ellenőrzés és az értékelés módszereit. Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző értékelési módszereket, eszközöket. A szaktárgy ismereteit és speciális kompetenciáit mérő eszközöket (kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. Nevelési eredményvizsgálati módszereket alkalmaz, és eszközöket készít a tanulók, a csoportok és a közösségek megismeréséhez, fejlesztéséhez, az elért eredmények értékeléséhez. A rendelkezésre álló központi mérésiértékelési dokumentumok információit munkája során felhasználja. Tudatosan alkalmazza a formatív, a diagnosztikus és a szummatív értékelési formákat, eszközöket. A sokoldalú értékeléshez felhasználja a megítélést, a becslést és a mérést. Foglalkozásain használja azokat a mérőeszközöket, amelyek hozzájárulnak a tanulók egyéni és a csoport fejlesztéséhez A tanulás támogatása érdekében az órákon törekszik a folyamatos Tevékenységében rendszer szinten van jelen a folyamatos fejlesztő értékelés. Megbeszélések, tanulói önértékelések, társak értékelése, csoportmegbeszélés visszajelzésre. felhasználása a fejlesztésben Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. A tanulói eredményekről folyamatosan, objektíven visszajelzést ad. A foglalkozásokon fejlesztő visszajelzéseket ad a tanulói tevékenységekre és eredményekre Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. Értékelése jellemzően formatív. A fejlesztő értékelést alkalmazza a foglalkozásokon is. Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására Kooperatív csoportmunkával, egyéni feladatokkal segíti a helyes önértékelés Az együttműködésen alapuló feladatok értékelésében kiemelt szerepet 6.7. törekszik, amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. kialakulását, a pályaorientációt. tulajdonít a társak értékelésének és az önértékelésnek Önállóan képes a tanulói munkák értékeléséből kapott adatokat elemezni, az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát módosítani. A tanulói produktumokat elemzi, értékeli és felhasználja nevelői tevékenységében. Pedagógiai munkájában felhasználja a tanulói teljesítmények iskolai mérésének, értékekésének eredményeit. 7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Az értékelés eredményei és a közvetlen tapasztalatok alapján szükség szerint módosítja pedagógiai gyakorlatát. Szaktárgyi KKK-k: "Képes az önálló és közösségi tevékenység támogatására, hatékony ismeretközvetítésre, a pedagógiai kommunikáció sajátosságainak megismerésére, a kommunikációs eszközök alkalmazására. Folyamatosan fejleszti a diákok kommunikációs kultúráját, a kapcsolatteremtő, a kapcsolattartó és a kapcsolatot lezáró képességeit. Képes a kollégiumi tevékenységeihez kapcsolható más szereplőkkel - kollégiumon belüli és a kollégiumon kívüli - kooperatív és konstruktív együttműködésre. A kapcsolattartás és az együttműködés során használja az IKT-eszközöket és a különböző online csatornákat." Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 6

7 Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás Folyamatos kapcsolatot tart fenn a szülőkkel, a kollégákkal, az A foglalkozásain épít a kollégiumon kívüli együttműködés, a megvalósult jellemzi. intézményvezetővel, a nevelésben-oktatásban résztvevőkkel. programok elemeire. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az Kapcsolattartásában épít a korszerű eszközök és online csatornák Felhasználja az online csatornákat információforrásként és eszközként is a infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. lehetőségeire. foglalkozásokon. Az együttműködő felektől (tanuló, szülő, kolléga, vezető, szakemberek stb.) Az együttműködő felektől érkező információkat kulturáltan építi be a Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó érkező jelzéseket, megállapításokat kritikusan elemzi és használja fel. foglalkozásiba. Kommunikációja nem egyirányú: igényli a visszajelzéseket, visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. reagál és épít rájuk. A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. Iskolai tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi. A szakmai munkaközösség munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, témanap, ünnepség, kirándulás) megvalósításában. A tanuláshoz megfelelő hatékony és nyugodt kommunikációs teret, feltételeket alakít ki. A partnerekkel történő együttműködése folyamatos és eredményes. Álláspontját kulturáltan megfogalmazza, mérlegeli mások véleményét, és maga is meggyőzhető. A kollégiumi működést ismeri, a vonatkozó szabályokat adaptálja tevékenységébe. Az intézmény működésével összhangban képes munkájának önálló tervezésére és elvégzésére, s ehhez megfelelő és hatékony kommunikációra. Kollégiumi szintű feladatokat vállal, együttműködik kollégáival. A tanulás tárgyi és személyi feltételeit megteremti, kiemelten kezelve az egyéni sajátosságokat Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően Kommunikációja a pedagógiai céloknak megfelelő. kommunikál Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának Következetesen fejleszti a tanulók egyéni és csoportos kommunikációját, fejlődését. ösztönözve őket a kulturált magatartásra. 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Foglalkozásainak tervezésénél és megvalósításánál szükség szerint felhasználja az iskolától, a szülőktől és a tanulóktól érkező információkat. A foglalkozásokon is mintát mutat a kulturált vitára, a vélemények megfelelő megfogalmazására. A szabályokat következetesen betartja és betartatja. Kollégium szintű programokat szervez, amelyeket a szakmai elkötelezettség, az együttműködésre való nyitottság jellemez. A tanulás tervezésekor és szervezésekor figyelembe veszi az ergonómiai és személyi feltételeket. A tanulás tárgyi és személyi feltételeit megteremti, kiemelten kezelve az egyéni sajátosságokat. Kommunikációja tervezett, szervezett, igazodik a kommunikációs körülményekhez és pedagógiai helyzetekhez. A tanulók pozitív kommunikációját megerősíti, a negatívakat javítja, módosítja. Szaktárgyi KKK-k: "Képes a szakirodalom folyamatos követésére, az önálló ismeretszerzésre, a neveléstudományi kutatások eredményeinek, a kollégiumi nevelés aktuális kérdéseinek értékelésére, alkalmazására, a személyes tapasztalatok integrálására a tudományos keretekbe. Elkötelezett az igényes nevelői munka és a reflexió iránt. Egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő példaként szolgál a diákok számára. Képes saját szakterületén a folyamatos önképzésre, szervezett továbbképzés keretében tudásának megújítására, valamint a szakmai fejlődését támogató szakmai kooperációra. Részt vesz az intézményi innovációban, pályázatokban és kutatásokban, az online megvalósuló együttműködésekben." 8.1. Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, Szakmai ismeret- és képességbeli tudását helyesen alkalmazza a Kompetenciáit tudatosan alkalmazza, fejleszti a foglalkozásokon is. és képes alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. feladatköreiben Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. Tervező, megvalósító tevékenységeire önszabályozó céllal reflektál. Pedagógiai hatékonyságának növelése érdekében innovatív megoldásokat A foglalkozás pedagógiai és logikai elemeinek tervezését, célkitűzéseit érzékelteti, meghatározza. alkalmaz, pedagógiai gyakorlatát képes megújítani Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. Pedagógiai kommunikációját a céloknak és az interperszonális A foglalkozásain tudatos kommunikációt valósít meg. kapcsolatoknak megfelelően fejleszti. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 7

8 8.4. Rendszeresen tájékozódik a szaktárgyára és a pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési lehetőségeket. Szakirányú továbbképzéseken részt vesz, autodidakta módon is fejleszti tudását Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. A legújabb tudományos eredményeket összhangban alkalmazza napi gyakorlatával. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az IKT-kompetenciáit folyamatosan fejleszti oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. Szakmai kérdésekről rendszeresen konzultál a kollégáival Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. A lehetőségeknek megfelelően vesz részt intézményi innovációban, pályázatokban, fejlesztésekben. Lehetőség szerint részt vesz az online kollégiumi szakmai közösségek munkájában. A foglakozások tükrözik a témához tartozó aktuális, legújabb szaktudományos és módszertani ismereteit. A pedagógiai elmélet és gyakorlat szerves egységben jelenik meg a foglalkozásokon. Az IKT-eszközöket a témának, szakmai felkészültségének és a körülményeknek megfelelően használja. A kollégáktól kapott szakmai információkat folyamatosan, tudatosan alkalmazza a foglalkozásokon is. A foglalkozásokon kipróbálja az intézményi és egyéni innovációkat adaptálja az eredményeket. Az online szakmai közösségek eredményeit alkalmazza tanulói körében. Az emberi erőforrások minisztere által február 26-án elfogadott második kiegészítő tájékoztató anyag. 8

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule. Intézményi önértékelés

Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule. Intézményi önértékelés Felsővárosi Általános Iskola Oberstädtische Grundschule Intézményi önértékelés NOKS (nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő) alkamazottak elvárásrendszere Székesfehérvár, 2016. október 1. A nevelő

Részletesebben

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HARRUCKERN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 5700 Gyula, Szent István u. 38. Pf.:9 Iskolai : (66) 561-420, fax: (66) 561-436 OM azonosító: 203069 e-mail: iskola@harruckern.hu

Részletesebben

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása

sajátfejlesztésű tananyag linkgyűjtemény cikkek, szakirodalmak ismertetése saját jó gyakorlatok, innováció bemutatása Médiapedagógiai stratégiák megjelenítése a dokumentumokban, óratervben/külön ilyen jellegű foglalkozás összeállítása 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás minden

Részletesebben

I. Pedagógiai módszertani felkészültség

I. Pedagógiai módszertani felkészültség PEDAGÓGUS ELVÁRÁSOK I. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi elvárásrendszer 1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz.

Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos és módszertani tudást tükröz. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1.1. Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? 1.1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos szaktudományos

Részletesebben

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások Kollégium

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások Kollégium Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások Kollégium 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR HOSPITÁLÁS ALAPJÁN EGY ÓRA JEGYZŐKÖNYVE ÉS ÉRTÉKELÉSE LSP_TK107G4 - AZ ELŐMENETELI RENDSZER TARTALMA (KOMPETENCIÁK, SZTENDERDEK, INDIKÁTOROK,

Részletesebben

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások - Gimnázium

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola. A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások - Gimnázium Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola A pedagógus önértékeléséhez kapcsolódó elvárások - Gimnázium 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

2015-2016. tanévtől. a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével

2015-2016. tanévtől. a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével 2015-2016. tanévtől Készítette: a Belső Önértékelési Csoport Csörgő Mária igazgató vezetésével 1 Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen módszertani felkészültség jellemzi? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

Intézményi értékelési szabályzat

Intézményi értékelési szabályzat ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT PA 4501 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK SZEMPONTRENDSZERE Kérdőív megnevezése AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAINAK

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi cél Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások. előzetes tudásukra.

1. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi cél Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások. előzetes tudásukra. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Intézményi cél Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások - ismeretek Milyen módszertani Alapos, átfogó és korszerű

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános iskola Pedagógus önértékelésének területei 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon Alapos, átfogó és

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus

Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet. Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Törpike Óvoda Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Intézményi egyedi elvárások: Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1 1. Pedagógiai módszertani felkészültség... 2 1.1. Önértékelési szempontok: Milyen a módszertani

Részletesebben

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA

BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KAESZ GYULA FAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA és SZAKISKOLÁJA Területek Önértékelési szempontok Központi elvárások Intézményi elvárások 1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos

Részletesebben

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 3. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 3. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.3 A SZTENDERDEK 0-5.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL

A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGTARTÁSÁVAL A 2015/2016-os tanévben 1 pedagógus pedagógiai-szakmai ellenőrzése zajlott le intézményünkben.

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola A pedagógus önértékelésének területei és elvárásai

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola A pedagógus önértékelésének területei és elvárásai 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon?

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: -Ismeri a történelem tantárgy, valamint az ember és társadalom műveltségterület tanításának céljait, feladatait,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Intézményi önértékelés elvárásrendszere 2015.12.10. Tartalom Bevezetés... 3 Pedagógus modul... 4

Részletesebben

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 0. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 0. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.3 A SZTENDERDEK 0-5.

Részletesebben

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA

BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS. RPI idegen nyelvi szakmai nap November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA BLENDED LEARNING KOMBINÁLT TANULÁS RPI idegen nyelvi szakmai nap 2016. November 29. Budapest Nagy Lajos SZTA A MAI KUTATÁSOK ALAPJÁN A (nyelv)tanulás az élet része nem az iskola privilégiuma. A blended

Részletesebben

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki.

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki. Intézményi értékelési szabályzat Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer meghatározására és az illetménypótlékok differenciált megállapítására Jogszabályi háttér Az intézmény kompetencia

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai

Jegyzőkönyv. A dokumentumelemzés szempontjai és tapasztalatai Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

Intézményvezetői Tanfelügyelet értékelése

Intézményvezetői Tanfelügyelet értékelése Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői Tanfelügyelet értékelése Indikátorok értékelése 1.1. Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában

Részletesebben

A pedagógussá válás és szakmai fejlődés rendszere. Falus Iván TEMPUS november 7.

A pedagógussá válás és szakmai fejlődés rendszere. Falus Iván TEMPUS november 7. A pedagógussá válás és szakmai fejlődés rendszere Falus Iván TEMPUS 2011. november 7. A pedagógiai kompetencia A pedagógiai kompetenciák tudás, attitűdök (nézetek, diszpozíciók) és képességek ötvözetei,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/ vagy 06/20/ SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross utca 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Szolnok Városi Óvodák A tervezés

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógus önértékeléséhez intézményi elvárás. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség

Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógus önértékeléséhez intézményi elvárás. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Mályi Móra Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógus önértékeléséhez intézményi elvárás 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempont Elvárás Belső elvárás (melyik intézményi

Részletesebben

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Az intézményvezető önértékelésének területei és elvárásai

A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola Az intézményvezető önértékelésének területei és elvárásai 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Önértékelési szempontok Elvárások Intézményi elvárások 1) Milyen módon biztosítja, hogy a tanulás a tanulói eredmények javulását eredményezze?

Részletesebben

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után

Intézkedési terv intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 037326 Intézményvezető neve: Takácsné Tóth Alice Noémi Intézményvezető oktatási azonosítója: 76215132822

Részletesebben

Önértékelési szempont Külső elvárás Saját elvárás

Önértékelési szempont Külső elvárás Saját elvárás Intézményi elvárásrendszer /pedagógus / 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Önértékelési szempont Külső elvárás Saját elvárás Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Alternatív kerettantervek szerint működő iskolák Alternatív

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK A TERÜLETEI, ELVÁRÁSOK

A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK A TERÜLETEI, ELVÁRÁSOK 1. Pedagógiai módszertani felkészültség A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉSÉNEK A TERÜLETEI, ELVÁRÁSOK Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos,

Részletesebben

ELVÁRÁSRENDSZER PEDAGÓGUS

ELVÁRÁSRENDSZER PEDAGÓGUS ELVÁRÁSRENDSZER PEDAGÓGUS A területhez kapcsolódó értékelési szempontok elvárások és intézményi elvárások: 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Szempontok Elvárások

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november

Internátusvezetők és nevelők szakmai napja. Halásztelek, november Internátusvezetők és nevelők szakmai napja Halásztelek, 2016. november 11-12. Tiszta forrásból Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (PSZE) = Tanfelügyelet Pedagógus ellenőrzése Intézményvezető ellenőrzése Intézményellenőrzés

Részletesebben

Végzettségek, eredmények, iskolán belüli és azokon kívüli felkérések, szakmai elismerések.

Végzettségek, eredmények, iskolán belüli és azokon kívüli felkérések, szakmai elismerések. 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az IKT eszközök iránti érdeklődés, azok megismerése és saját gyakorlatában való alkalmazása rendszeres, ezt alátámasztja az óralátogatás jegyzőkönyve, a pedagógussal

Részletesebben

Indikátorpéldák a gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés területén pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak minősítéséhez

Indikátorpéldák a gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés területén pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak minősítéséhez Indikátorpéldák a gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés területén pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak minősítéséhez A gyermekvédelmi szakellátás, javítóintézeti nevelés területére készült

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula

A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE Készítette: Kozmer Imre Gyula A gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskolában megvalósításra kerülő MESTERPROGRAM I. RÉSZTERVE 2017-2019 Készítette: Kozmer Imre Gyula intézményvezető mesterpedagógus-aspiráns 2016 Befogadó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Tessedik Sámuel Általános iskola. Önértékelési szabályzat

Tessedik Sámuel Általános iskola. Önértékelési szabályzat Tessedik Sámuel Általános iskola Önértékelési szabályzat 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) - 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv május Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés összegzése

Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv május Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés összegzése Dr. Radványiné Varga Andrea: Önfejlesztési terv 2016. május 10. 1. Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés összegzése 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézmény tervezési

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai

Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai Vezetői teljesítményértékelés értékelő és önértékelő kérdőív Készítették: a KISOSZ munkatársai Veszprém, 6. szeptember Vezetői értékelő lap Kérjük, a megfelelő oszlopban lévő szám aláhúzásával vagy bekarikázásával

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS 2016 INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI BATTHYÁNY ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ÖNÉRTÉKELÉSI FOLYAMAT ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI... 4 A BELSŐ ÖNÉRTÉKELÉSI CSOPORT

Részletesebben

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az oktatáspolitikai célokkal, aktualizálásuk azonban szükséges a jogszabályoknak való

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Ferenczné Teleky Éva Igazgató, vezető szaktanácsadó Szolnok Városi Óvodák Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Részletesebben

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2018. 1 A szabályzat területi, személyi hatálya Jelen szabályzat a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és

Részletesebben

Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM: /2017.tanév

Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM: /2017.tanév Éves Önértékelési terv Ladányi Mihály Általános Iskola OM:201226 2016/2017.tanév Készítette: Dancsó Rozália Belső Értékelési Csoport vezetője és a BECS tagjai 1. Az intézményi önértékelési csoport tagjai

Részletesebben

Képzés hatékonyságának növelése. felnőttképzést kiegészítő tevékenység. Tematikai vázlat - 16 óra

Képzés hatékonyságának növelése. felnőttképzést kiegészítő tevékenység. Tematikai vázlat - 16 óra Képzés hatékonyságának növelése felnőttképzést kiegészítő tevékenység Tematikai vázlat - 16 óra A felnőttképzést kiegészítő tevékenység célja:a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzés

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Óvodapedagógus interjú MINTA

Óvodapedagógus interjú MINTA Óvodapedagógus interjú MINTA Óvodapedagógus neve: Óvodapedagógus oktatási azonosítója: Intézmény neve: Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Interjú időpontja: Ellenőrzést végző pedagógus: A

Részletesebben

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u. 20-22. 1. Helyzetelemzés: Iskolánk jogutódja az 1897-ben alapított Labanc utcai iskolának, 1984 óta működik az új épületben is. 1996

Részletesebben

A pedagógusok minősítése. Mit kell tennem?

A pedagógusok minősítése. Mit kell tennem? A pedagógusok minősítése Mit kell tennem? Portfólió dokumentumgyűjtemény Szakmai önéletrajz Nevelő-oktató munka dokumentumai - legalább 10 tanóra óraterve és reflexiók Pedagógiai, egyéb szakmai tevékenységek

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK

PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK PEDAGÓGUSKOMPETENCIÁK FEJLŐDÉSI SZINTJEI, PEDAGÓGIAI SZTENDERDEK A pedagógus az általa tanított műveltségi területek, tantárgyak alapvető fogalmainak, ezek fejlődésének, összefüggéseinek, megismerési,

Részletesebben

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest

Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI. Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest Bánné Mészáros Anikó pedagógiai szakértő RPI Óvodavezetői értekezlet 2014. 01. 16. Budapest 1 Mit tehetünk, hogy ilyen vidáman menjen a munka? 2 Az e-portfólió helye a folyamatban: Lépés a fokozatok között

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Munkaformák/módszerek/eszközök (példák partnerek szerint)

Munkaformák/módszerek/eszközök (példák partnerek szerint) Az iskola víziója a 2015-től 2020-ig terjedő időszakra Vízió Az iskola képzési területe: közgazdasági ágazat Bevont külső/belső partnerek (előkészítés, döntés) fenntartó iskolavezetés szakmai munkaközösségek

Részletesebben

A tanárképzésben megszerezhető tanári tudás, készségek, képességek

A tanárképzésben megszerezhető tanári tudás, készségek, képességek A tanárképzésben megszerezhető tanári tudás, készségek, képességek 1.1. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén: 1.1.1. Ismeretek A végzett/szakképzett tanár alapvető

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Nagy Tamásné óvodavezető Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda Nagykálló Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. Kollégiumi nevelés. A kiadvány elektronikus formában a weboldalon kerül közzétételre.

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. Kollégiumi nevelés. A kiadvány elektronikus formában a  weboldalon kerül közzétételre. KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott, Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez c. dokumentumhoz A kiadvány elektronikus formában

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra 2015. november SZTEJKI INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében.

Kedves Szülők! Gyakornok, Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár kategóriák megszerzése minősítő vizsga ill. eljárás keretében. Kedves Szülők! Tájékoztatni szeretnénk Önöket a köznevelési törvény által meghatározott értékelési rendszerről. Ebben a Szülők is szerepet kapnak a pedagógusok, vezető értékelésében on-line kérdőív kitöltésével.

Részletesebben