Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium között végzett munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról"

Átírás

1 Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium között végzett munkájáról május - június

2 Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete június 6-ai értekezletén az Iskolaszékkel, a Szülői Munkaközösséggel és a Diákönkormányzattal egyetértésével elfogadta. Tatabánya, június 6. Kovács Miklós igazgató

3 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény alapító okirat, SZMSZ szerinti működése A tanulólétszám alakulása Az átlagos osztály/csoportlétszám alakulása A pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám alakulása. Fluktuáció, szakos ellátottság, túlóra, üres állások és azok pályáztatása Személyi feltételek Továbbképzések, kompetenciák bővítése A nevelő-oktató munka értékelése Az induló osztálylétszámok alakulása, beiskolázási statisztika Eredményes és problémás tantárgyak, versenyeredmények A pedagógiai és tanulmányi munkáról készített mérések (országos kompetenciamérés, intézményi felmérések es adatlapok alapján) eredményeinek ismertetése, értékelése A bemeneti és kimeneti felmérések, eredmények összegezése, értékelése A könyvtári munka értékelése Az intézményi tanulmányi átlag, bukások alakulása, problémás gyerekkel való foglalkozás Rendkívüli események az iskolában A tanítás nélküli munkanapok felhasználása A gyermek- és ifjúságvédelmi munka az intézményben Gyermek-, tanuló- illetve dolgozói baleseti statisztika, a balesetek megelőzésére tett vezetői intézkedések Az igazolt és igazolatlan hiányzások alakulása, okai A tanórán kívüli tevékenység A tanulmányi versenyeken elért eredmények A középiskolába, felsőfokú intézményekbe felvett tanulók aránya, a követő vizsgálatok, az érettségi és záróvizsgák eredményei Kapcsolat az iskolaszékkel és a szülői munkaközösséggel Az intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai Költségvetési gazdálkodás eredményessége, problémái, az intézmény gazdasági helyzete Az egy tanulóra jutó szakmai költség alakulása A nevelési-oktatási intézmény kapcsolatrendszere, rendezvényei Néhány kiegészítés, az előírt szempontokon kívül, amelyeket az intézmény öt éves munkájának megítéléséhez fontosnak tartunk Mellékletek Kimutatás a pedagógus továbbképzésről Beiskolázási tájékoztatók Tagozatonkénti részletes adatok a felvételi létszámokról és pontszámokról Részletes kimutatás az év végi tanulmányi eredményekről Versenyeredmények A kompetenciamérés iskolai eredményei Érettségi eredmények Kimutatás az ingyenes tankönyvre jogosultakról A beszámoló elfogadásához kapcsolódó jegyzőkönyvek A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve Az iskolaszék jegyzőkönyve A szülői munkaközösség jegyzőkönyve A diákönkormányzat jegyzőkönyve

4 1. oldal 1. Az intézmény alapító okirat, SZMSZ szerinti működése Intézményünk az elmúlt öt tanévben az alapító okiratának megfelelően működött, csak az abban engedélyezett képzési formákban indítottunk osztályokat, oktattunk, s a működés, a gazdálkodás rögzített alapelveit is betartottuk. Alapító okiratunkat az elmúlt időszakban a fenntartó többször módosította ( , , , ). A jelenleg érvényben lévő alapító okiratot augusztus 25-én fogadta el a közgyűlés, száma: /2011 (VIII.25.). A változtatások elsődlegesen jogszabályi előírások miatt történtekek és többnyire adminisztratív jellegűek voltak, az iskola képzési rendszerét, oktató-nevelő munkáját közvetlenül nem érintették. Minden tanévben az éppen érvényes rendelkezések szerint szerveztük az iskola feladatait, működését. Az iskola munkáját, szervezeti rendjét az SZMSZ határozza meg, míg az iskola belső életének alapvető dokumentuma a Házirend. Az intézmény alapító okiratának és a törvényi előírások változása miatt többször átdolgoztuk az alapdokumentumainkat. A jelenleg érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzatot és Házirendet a fenntartó nevében az Oktatási és Kulturális Bizottság a 143/2011. (VIII.22.) számú, határozatával fogadott el. A módosított dokumentumok, azok kihirdetésével szeptember 1-jén léptek hatályba. Folyamatosan végezzük az SZMSZ mellékleteinek aktualizálását, átdolgozását. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy az intézmény Pedagógiai Programját is átdolgoztuk. A jelenleg érvényben lévőt pedagógiai programot az Intézményi Minőségirányítási Programmal együtt szakértői véleményezés után Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízásából az Oktatási és Kulturális bizottság 3/2010. (X.25.) OKB. sz. határozatával hagyta jóvá. Minden érintett fél diákok, szülők, tanárok a módosítás folyamatában és az életbelépés után a gyakorlatban is elfogadta és alkalmazta is az előírásokat. Iskolánk képzési szerkezete az elmúlt hét évben jelentősen átalakult. A fenntartó 2005-ben átvilágította a város középiskolai szerkezetét, s több más intézkedéssel együtt profiltisztítást hajtott végre. Ennek következtében iskolánkban még abban az évben megszűnt az érettségire épülő szakképzés. A hat évfolyamos gimnáziumi osztályok száma 2006 szeptemberétől, felmenő rendszerben évfolyamonként kettőről egyre csökken, s helyette egy új négy évfolyamos gimnáziumi osztály indult, angol nyelvi tagozatos csoporttal. A felmenő rendszer következtében 2010-ben és 2011-ben egy-egy osztályunk megszűnt, így az osztályok száma 20-ról 18-ra csökkent. Jelenleg tisztaprofilú gimnáziumként működünk. Oktatási szerkezetünk tehát úgy néz ki, hogy egy hat évfolyamos gimnáziumi osztályt (angol-német csoport), és három négy évfolyamos gimnáziumi osztályt (egy-egy matematika, német, angol tagozatos csoporttal, illetve általános tagozattal) indíthatunk tanévenként. A fentiek alapján a 7. és a 8. évfolyamon egy osztályunk van, míg a évfolyamok mindegyikén négy-négy osztály az előbb leírt szerkezetben. Az elmúlt öt év az azt megelőző évekkel összevetve viszonylagos nyugalmat jelentett a képzési struktúra átalakításában. Itt kell azonban megjegyezni azt, hogy ez a felmenő rendszerű változás komoly egyeztetéseket, kompromisszumokat igényelt, hiszen minden tanévben változott az elvégzendő feladat, változott a tantárgyak többségének intézményi óraszáma. Összességében elmondható, hogy az elmúlt öt évben látszólag állandó képzési struktúra mellett folyamosan változtak a körülmények, amelyek előre tervezhető változások voltak, de megoldásuk nagy kihívást jelentett az iskolavezetésnek, a tantestületnek.

5 2. oldal Mégis nyugodtan ki merem jelenteni, hogy a változások ellenére mindvégig szem előtt tartottuk tanulóink érdekeit, azok soha sem csorbultak. Igyekeztünk a változtatásokat és a hozzájuk kapcsolódó átszervezéseket úgy kihasználni, hogy az így szerzett tapasztalatainkat a jövőben fel tudjuk használni. Összegezve elmondható, hogy sikerült jól megoldani az osztályszerkezet változásából eredő feladatokat, amelyeket az egyes tanévek vezetői értékelése részletesen tartalmaz. Az elmúlt öt évben iskolánk Pedagógiai Programját kétszer kellett átdolgoznunk ban kisebb változtatásokat végeztünk. Beépítésre kerültek többek között a bányász hagyományok ápolásával és az esélyegyenlőség biztosításával kapcsolatos feladatok ben a NAT 2003 felmenő rendszerű bevezetése miatt kellett módosítanunk, szem előtt tartva a kétszintű érettségi vizsga követelményeit is. Ez az átdolgozás jelentős változtatásokat eredményezett mind a Pedagógiai Programban, mind a helyi tantervben. Az átdolgozásnál a jogszabályok mellett eddigi tapasztalatainkra építettünk. A változásokat az iskolánkban indított osztályokat bemutató alábbi táblázat szemlélteti: 2007/ / / / / a 7. a 7. a 7. a 7. a 8. a 8. a 8. a 8. a 8. a 9. a b c d e 9. a b c d 9. a b c d 9. a b c d 9. a b c d 10. a b c d e 10. a b c d e 10. a b c d 10. a b c d 10. a b c d 11. a b c d 11. a b c d e 11. a b c d e 11. a b c d 11. a b c d 12. a b c d 12. a b c d 12. a b c d e 12. a b c d e 12. a b c d Megjegyzés: hat évfolyamos gimnázium négy évfolyamos gimnázium Az elmúlt öt év sok, fontos változást hozott iskolánk életébe az alapdokumentumok 1 és a képzés felmenő rendszerű átszervezése terén is. Ennek a sok munkát igénylő, fontos folyamatnak az ismertetése közvetlenül nem tartozik egyik szemponthoz sem, ezért itt szeretnénk utalni rá. Intézményvezetői stratégiámat a 2007-ben írt igazgatói pályázatból vett idézettel szeretném érzékeltetni. A pedagógiai programunkban megfogalmazott nevelési elveket, az egymás megértésére és tiszteletére alapuló tanár-diák kapcsolatot, az oktatás tartalmi és formai követelményeinek betartásával, színvonalának állandó emelésével, hagyományaink és összetartozásunk közös kinccsé tételével építhetjük csak tovább a 21. század kihívásait vállalni akaró és annak megfelelni tudó Árpád Gimnáziumot. E stratégia megvalósíthatónak tűnt akkor, s most úgy érzem, meg is valósult, sőt a következő években is erre a gondolatra lehet és kell a vezetői munkát építeni. 1 Az alapdokumentumok módosításainak, átdolgozásának időpontjai az elmúlt öt évben: Pedagógiai Program 2008, 2010 Helyi tanterv 2008, 2010 SZMSZ 2008, 2009, 2011 IMIP 2010 Házirend 2011

6 3. oldal Következetesen igyekeztünk megvalósítani a dokumentumainkban (Pedagógiai Program; Szervezeti és Működési Szabályzat; Házirend) megfogalmazott alapelveket, amelyek döntő többségében sikerültek is. A tanulóink eredményeiről kapott visszajelzések igazolják, hogy jól fogalmaztuk meg az oktatás tartalmi elvárásait. Azok elsajátítása, megvalósulása döntő többségében sikeresnek mondható (tanulmányi eredmény, kétszintű érettségi, felvételi, versenyek). Nevelési elveink, a szülőkkel és diákokkal kialakított kapcsolatrendszer széles konszenzuson nyugszik, s jó fogadtatásra talált iskolánk környezetében. Mindezt a beiskolázási adatok tükrözik, ezek erősítenek meg bennünket abban a hitünkben, hogy érdemes egymás megértésére és tiszteletére építeni, még akkor is, ha napjainkban sajnos ez az értékrend nem általánosan elfogadott. Hagyományrendszerünket sikerült megtartani az elmúlt években, sőt talán bizonyos erősségek még közismertebbé váltak, iskolánk közössége szülők és tanulók visszajelzései alapján biztos hátteret nyújt a tanulni vágyó fiataloknak, s kialakult értékrendjével mércét és elvárást jelent a nevelés terén. A fenti stratégiai alapelvek mellett eltörpül, de nélkülözhetetlen az intézmény stabil anyagi hátterének biztosítása, eszközeink, felszereléseink folyamatos megújítása, fejlesztése. A fokozódó anyagi nehézségek ellenére ezen a téren is számos eredményt könyvelhetünk el, de az iskola épületének állagával kapcsolatos alapvető fenntartói feladatok (felújítások), már nem sokáig halaszthatók. Az elmúlt tanévekben alapfeladaton túli önköltséges, illetve iskolarendszeren kívüli képzési formában nem végeztünk oktatást, vállalkozási tevékenységet sem folytattunk. Adottságainknak megfelelően az egyéb kiegészítő tevékenységek közül a termek bérbeadását emelnénk ki. Tantermet csak közvetlen oktatási vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységre adtunk bérbe. Kiemeljük, hogy iskolánk az Oktatási Hivatal, majd a Veszprém Megyei, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felkérésére már nyolcadik évben közreműködik emelt szintű vizsgaközpontként a kétszintű érettségi vizsgák lebonyolításában. Az ezen a téren végzett munkánkat az oktatási és kulturális miniszter májusában a Kiváló érettségiztető vizsgahely kitüntető cím adományozásával ismerte el. 2. A tanulólétszám alakulása Az intézmény tanulólétszámának alakulását az alábbi táblázat mutatja: Statisztikai létszám (fő) 2007/ / / / /12 iskolai összes: hat évfolyamos gimnázium: négy évfolyamos gimnázium: általános iskolás korú: gimnázium évfolyam:

7 4. oldal A tanulók létszámának alakulását, s egy-két szempont szerinti összetételét az alábbi ábrák szemléltetik: 1. ábra A tanulói létszám nemek szerinti megoszlása 2. ábra A tanulói létszám összetétele szüleik lakhelye szerinti

8 5. oldal 3. ábra A tanulói létszám hagyományos iskolaszerkezet szerinti megoszlása 4. ábra Az iskolatípusok szerinti tanulólétszámok Az iskolai létszám változását elsősorban a beiskolázás határozza meg. A beiskolázási mutatónk nagyon jónak mondható, lényegében az elmúlt öt évben minden meghirdetett helyet betöltöttünk. Így az iskolai létszám stabilizálódott, s lényegében csak a felmenő rendszerben megszűnő két osztály miatt változott jelentősebben. Iskolánkban csak nappali tagozatos képzés folyik, így természetesen a fenti adatok mind erre vonatkoznak.

9 6. oldal A másik fontos tényező az iskola megtartó ereje, amit az évközi változások mutatnak a legjobban. Évközi létszámváltozás 2007/ / / / /12 fő % fő % fő % fő % fő % iskolai összes: +1 +0, , , ,52 hat évfolyamos gimn.: , , ,49 négy évfolyamos gimn.: +1 +0, , , ,53 általános iskolás korú: +1 +1, , gimnázium évf.: , , ,53 A tanulólétszám évközi változása rendkívül kis mértékű (átlagban évi +0,12 %). Említésre méltó, hogy évközben a tanulólétszám összességében kis mértékben nőt. Csak az idei tanévben csökkent évközben a tanulólétszám, amely nagymértékben a 12. évfolyamról kimaradt két tanuló miatt van. A fentiek a megfontolt iskolaválasztást és az évközi tanulmányi munka hatékonyságát, valamint a jó magatartási helyzetet erősítik. Iskolánkban csak nappali tagozatos képzés folyik, így természetesen a fenti adatok mind erre vonatkoznak Az átlagos osztály/csoportlétszám alakulása Átlagos osztálylétszám (fő) 2007/ / / / /12 iskolai összes: 31,7 31,5 31,3 31,5 32,0 hat évfolyamos gimnázium: 30,6 30,4 30,3 31,3 33,7 négy évfolyamos gimnázium: 32,9 32,5 32,0 31,6 31,2 általános iskolás korú: 33,5 33,5 33,0 33,0 35,0 gimnázium évfolyam: 31,6 31,4 31,1 31,3 31, , ,5 3 3,5 3 2,9 3 2,5 3 1,7 31,5 3 1,6 3 1,4 30,6 3 0,4 33,0 3 2,0 3 1,3 3 1,1 3 0,3 33,0 31,5 3 1,6 3 1,3 31,3 3 3,7 3 2,0 3 1,6 3 1, , / / / / /1 2 Á tlagos osztálylétszám 6 évf. gim názium 4 évf. gim názium általános isk olás k orú gim názium évf. Törvényi elő írás 5. ábra Az átlagos osztálylétszámok

10 7. oldal A fenti adatokból megállapítható, mint azt már jeleztük, hogy iskolánk gyakorlatilag elérte a befogadóképességének maximumát, így természetes, hogy az osztálylétszámok is csak rendkívül kis mértékben változnak. A 32,0 fős iskolai átlagos osztálylétszámot, az intézmény adottságait figyelembe véve rendkívül jónak tartjuk től iskolánk alapító okirata szerint az épületben 640 fő helyezhető el, ami az akkori húsz osztállyal számolva maximálisan 32 fős átlagos osztálylétszámot tesz lehetővé. Ezt támasztja alá az a megközelítés is, hogy tantermeink közül hétben maximum 30 tanuló ültethető le. A többiben a jogszabályi maximummal 35 fővel számolva 33 fős átlagos osztályát létszámot kapunk, ami gyakorlatilag elérhetetlen. Az adatokból kiolvasható tehát, hogy az elmúlt évek változásai ellenére telt házzal működött és működik ma is az Árpád Gimnázium. Az átlagos osztálylétszámok változása a tanévek közben: 2007/ / / / /12 Év végi/statisztikai (fő): +0,05 +0, ,26-0,16 Év végi/statisztikai (százalék): +0,15 % +0,15 % ,88 % -0,50 Az átlagos osztálylétszámok változása a tanulólétszám változásából adódóan szerintünk rendkívül kis mértékűnek mondható. Ez az előbb már említett intézményi tanulólétszám maximumhoz közeli állandóságának és a rendkívül alacsony évközi létszámváltozásnak köszönhető. A fenti adatokból látszik, hogy bizonyos átszervezés történt az egyik hat évfolyamos gimnáziumi osztály megszüntetése és az ebből eredő osztályszám csökkenéssel egyidejűleg. A hat évfolyamos párhuzamos gimnáziumi osztályokat fővel indítottuk, s a négy évfolyamos osztályok osztálylétszáma volt magasabb. Most a beiskolázáskor megmutatkozó igényeket figyelembe véve a hat évfolyamos osztályt és a négy évfolyamos angol tagozatos csoport osztályát helyezzük el a normál tantermekben (33-35 fő osztályok), míg a négy évfolyamos emelt matematika és emelt német tagozatos csoportok osztályai kerülnek a kis termekbe (30 fő). A gimnáziumi képzésben a tanterveink szerint kétféle csoportbontás létezik. Az egyik a tanterv szerint csoportbontásban tanított tantárgyak (idegen nyelv, matematika, informatika, a 7-8 évfolyamon a magyar nyelv), ezeknél az átlagos csoportlétszám minden esetben az átlagos osztálylétszám fele, hiszen mindig két csoportra osztjuk az osztályokat. Így a 32 körüli átlagos osztálylétszámok miatt e csoportok átlagos létszáma 16 fő. A testnevelés már sokszor részletezett mostoha körülményei miatt saját órakeretünk terhére évfolyamonként két-két párhuzamos osztályt bontunk 3-3 csoportra, így az átlagos csoportlétszám testnevelésből fő. Tanulóink a évfolyamon pedagógiai programunk alapján választható, emelt szintű tananyagot biztosító tantárgyak keretében készülnek fel a kétszintű érettségire. Az adott tanévek munkatervben részletezett csoportok legfontosabb átlagos adatai:

11 8. oldal Emelt szintű csoportok 2007/ / / / /12 Összes résztvevő: A csoportok száma: Átlagos csoport létszám: 13,23 12,54 11,94 11,79 12,34 Megjegyzés: A több csoportba járó tanulók minden csoport létszámában szerepelnek. A létszám és a csoportok száma is mutatja az osztálystruktúra változását. A fenti emelt szintű csoportok a 2007/08. és 02011/12. tanévben nyolc, a 2008/09. és a 2010/11. tanévben kilenc, míg a 2019/10. tanévben tíz osztályt érintett. A jövőben várhatóan állandósul a csoport, fős átlaglétszámmal, amely az emelt szint esetén jó létszámnak számít. 3. A pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám alakulása. Fluktuáció, szakos ellátottság, túlóra, üres állások és azok pályáztatása 3.1. Személyi feltételek Az intézmény feladatainak ellátásához a fenntartó az alábbi álláshelyeket (létszámokat) biztosítja. 6. ábra Az álláshelyek számának alakulása

12 9. oldal 7. ábra Az pedagógus álláshelyek betöltöttségének alakulása A pedagógus álláshelyeket az alapító okiratban rögzített feladatainkra kapjuk, amely így az adott évi osztályok számától, összetételétől függően változott az elmúlt években. A változás oka a második hat évfolyamos osztályt felváltó négy évfolyamos osztályok felfutása ( időszak) kis mértékű óraszám növekedés a százalékos órák miatt, majd két osztály megszűnése (2010 és 2011), ami jelentős létszámcsökkenést okozott (5,26 álláshely). E csökkenés kiszámítható volt, amire 2005-től, a profiltisztítás és átszervezés elrendelésétől készültünk. Ez mutatkozik meg abban is, hogy átmenetileg nagyobb terhet vállaltak a kollégák több volt az üres álláshely, több óraadót vettünk fel azért, hogy a létszámcsökkentéskor ne kelljen betöltött státuszokat megszüntetni. Az oktató-nevelő munka feladatait a főállású tanárok mellett részmunkaidős, illetve óraadó kollégák alkalmazásával tudtuk megoldani. Minden törekvésünk ellenére 2011-ben a csökkentést csak kollégák munkaviszonyának megszüntetésével tudtuk megoldani. (Két álláshelyet kellett így megszüntetni, ami három kollégát érintett.) A részmunkaidős foglalkoztatás is növekedett, hiszen több tantárgyból nincs egy teljes álláshelynek megfelelő óra. A megüresedett álláshelyeket pályázat útján töltöttünk be, egy kivételével, ekkor a távozó kolléganő helyett az őt öt évig helyettesítő tanárt véglegesítettünk. A főállású tanárokra vonatkozó legfontosabb változások az elmúlt öt évben: - 3 pedagógus nyugdíjba ment, helyettük egy teljes és két részmunkaidős tanárt vettünk fel; - 1 tanárnő más munkahelyre távozott (több mint tíz éves távollét után nem vállalta a középiskolai oktatást), - 3 kolléga munkaviszonya szűnt meg felmentéssel a leépítés miatt, közülük kettőnek azért, mert nem vállalták a részmunkaidős foglalkoztatást, - minden évben 4-5 kolléga volt tartósan távol, őket döntő többségében határozott időre kinevezett tanárokkal helyettesítettünk.

13 10. oldal Tartósan távollévők (fő) 2007/ / / / /12 tartósan távollévő pedagógus: helyettesítésre felvett: 4,5 4, Az elmúlt években folyamatosan biztosítani tudtuk a nevelő-oktató munka személyi feltételeit. Szakos ellátottságunk gyakorlatilag 100%-os, minden szakórát szakképzett pedagógus tartott és tart, a készségtárgyaknál éppúgy, mint a nyelvszakokon. A fentiek alól vitatott végzettség miatt csak a társadalomismeret tantárgy volt kivétel. A fentieket csak nehéz erőfeszítések révén tudtuk megoldani, amely az iskolavezetésen kívül elsősorban a kollégáknak köszönhető, akik közül sokan nem egyszer teljesítőképességük határáig vállalták a megnövekedett feladatokat. Ez a hozzáállás volt az alapja annak, hogy oktató-nevelő feladatainkat az elmúlt években el tudtuk látni. Az üres álláshelyek száma szerintünk elfogadható mértékű volt az elmúlt időszakban. Ezek elsősorban a tört státuszokból tevődtek össze. A nevelőtestület egységes, döntő többségük jó munkakapcsolatban áll egymással. Meggyőződésünk, hogy csak a megfelelő, jó hangulatú, egymást segítő kollegiális kapcsolatok biztosíthatják a nevelőtestületben az elengedhetetlen nyugodt, alkotó légkört. Egymás tisztelete, megbecsülése és segítése lehet csak az alapja a nehéz feladatokat vállalni és megoldani tudó nevelőtestületnek, annak a közösségnek, amely az oktatás mellett a nevelést is komolyan veszi, és saját példamutatásával igyekszik megoldani feladatait. Jelenleg a nem pedagógus álláskeretünk 9 fő. Két gazdasági ügyintéző, egy iskolatitkár, egy oktatástechnikus, egy gondnok, két portás-takarító és 4 fő 4 órás takarító. Valamennyi nem pedagógus álláshelyünk betöltött. Sajnos, mint azt már többször jeleztük, ez a létszám nem elegendő ahhoz, hogy az intézményben jelentkező feladatokat maradéktalanul elláthassuk. A gondnok egyedül gyakorlatilag nem tudja ellátni egy ekkora épület és a hozzá tartozó udvar megfelelő karbantartását, gondozását, ezért gyakori, hogy a pedagógus kollégák és a diákok is besegítenek e feladatok ellátásába. Az intézmény szempontjából fontos rendszergazda feladatait kollégáink túlmunkában végzik, lényegében térítés nélkül. A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozóknál a gazdasági átszervezés miatti két álláshely megszüntetése okozta a legnagyobb gondot. Egy gazdasági ügyintéző és a gondnok váltott munkahelyet, anyagi megfontolásokból, illetve egy takarító ment nyugdíjba. Mindhárom álláshelyet rövid idő alatt betöltöttünk, részben pályázat, részben áthelyezés útján. Összességében nyugodtan kijelenthetjük, hogy stabil az intézmény személyi ellátottsága, s a fluktuáció nem jellemző. Az elmúlt öt évben egyetlen főállású tanár ment el másik oktatási intézménybe. Természetesen a leépítést és a nyugdíjazást itt nem vesszük figyelembe.

14 11. oldal A tanuló/pedagógus arány alakulása A tanévek során csak kis mértékben változott a tanári kar összetétele között az osztályszám csökkenése miatti leépítés miatt volt viszonylag több változás az egyes tanévek között. A gyermeküket nevelő kolléganők tartós távolléte, illetve az ő helyettesítésük miatt történt néhány változás, de többségében őket is több évig helyettesítette ugyanaz a tanár. Az adott időszakban három kollégánk vonult nyugdíjba, helyettük pályázat útján egy teljes munkaidős és két részmunkaidős kollégát vettünk fel. A tartósan távollévő kollégák helyettesítését döntően határozott időre kinevezett tanárokkal sikerült megoldani. Az adatokat összehasonlítva nem mutatkozik jelentős eltérés, amit a stabilitás, a jó tervezés jeleként értékelünk. 2007/ / / / /12 Az egy betöltött álláshelyre jutó tanulók száma: 15,45 15,10 15,07 14,74 14,47 Az egy főállású tanárra (a tartósan távollévők nélkül) jutó diákok száma: 18,17 17,52 17,38 17,08 17,45 8. ábra Az egy pedagógus álláshelyre jutó tanulók száma Érdekesnek tartjuk, az egy pedagógusra jutó óraszámok alakulását, amit az alábbi táblázatban mutatunk be. Ez a mutató is a stabilitást erősíti. 2007/ / / / /12 Az egy betöltött álláshelyre jutó tanítási órák száma: 23,82 23,91 24,50 24,16 23,12 Az egy főállású tanárra (a tartósan távollévők nélkül) jutó tanítási órák száma: 27,22 27,00 28,27 28,00 27,87

15 12. oldal 3.2. Továbbképzések, kompetenciák bővítése Az elmúlt öt éves időszakban a pedagógus-továbbképzés folytatódott iskolánkban. Ezekben a tanévekben tanévben egy kolléga szakvizsgázott, négyen szereztek új szakos diplomát, míg hárman eddigi főiskolai diplomájuk mellé mesterfokozatú tanári végzettséget. 30 órás, egy fő 60 órás tanfolyamot végeztek 41-en, míg órásat 22-en. Szerencsére a képzési idők jó része elsősorban felsőfokú tanulmányok esetén összehangolhatóak az iskolai munkarenddel, így a tanítási idő alatti távollét továbbképzésben résztvevők létszámának növekedése ellenére lényegében nem változott. A részletes adatokat az 1 számú melléklet mutatja be. Az adott években továbbképzési keretünk felhasználása egyenletes volt, a legfontosabb igényeket igaz csak kompromisszumokkal, az intézményi sajátbevételből történő kiegészítéssel és nagyobb önrész vállalásával ki tudtuk elégíteni. Ez a megállapítás az utolsó két évre nem igaz. Itt már inkább az volt a jellemző, hogy az iskolai keretből a lehetséges 80 %-nál jóval kevesebb támogatást tudtunk adni ben kb. 50 %-ot, míg 2012-ben %-ot, ami már rendkívül alacsony. Sok esetben már túlnő a kollégák teherbíró képességén az így fennmaradó önrész, ami befolyásolja a továbbképzés választását is. A kötelező 120 órás továbbképzéseket az érintett tanárok teljesítették. Minden ilyen esetben megtörtént a kollégák megfelelő átsorolása. A jelenlegi helyzetben talán csak az vigasztaló, hogy azok a kollégák, akiknek a következő két évben telik le a kötelező továbbképzési időszakuk többségében már teljesítették annak követelményét. A tanárok többségének jó a hozzáállása a pedagógus továbbképzéshez, amit az is bizonyít, hogy több olyan kolléga is részt vett a továbbképzésben, akiknek az akkor nem volt kötelező. Az új ismeretek, kompetenciák megszerzését szívesen vállalják sokan, még elviselhető mértékű anyagi kiadással is. Ezt befolyásolta ebben az évben az előbb említett finanszírozási probléma, amelyre ha nem születik megnyugtató megoldás, akkor komoly gondot fog jelenteni a következő években. Az elmúlt két év finanszírozása rendkívül nehézkes, szűkmarkú, de ugyanakkor pazarló is volt. A létszámarányos támogatás megszüntetése felrúgta a kiszámíthatóságot, amin az ebben az évben visszahozott, de nagyon alacsony támogatás sem változtatott lényegesen. Ugyanakkor a TÁMOP keretében két éve nyertes pályázat sokak szerint igazságtalan helyzetet teremtett, hiszen többen végeztek hasonló tanulmányokat teljes munkaidős foglalkoztatás mellett, sokkal nagyobb anyagi áldozatokat hozva. A pályázaton nyertes három kolléga közül ketten befelezték tanulmányaikat, a harmadik kollégánk eddig teljesítette a feltételeket, ebben a félévben államvizsgázik A szakos ellátottság aránya Iskolánkban a szakos ellátottság az adott időszakban teljes, minden tantárgyat az előírt végzettséggel rendelkező pedagógusok tanítottak, illetve tanítanak. Intézményünk szakos ellátottsága tehát 100 %-os. A 2010/11. tanév során végzett törvényességi vizsgálat a társadalomismeret tantárgy esetében vetette fel, hogy az egyik pedagógus végzettsége nem egyértelmű. Ha ezt elfogadjuk akkor ez 2 óra a 980-ból, vagyis ez esetben a szakos ellátottság 99,79 %-os.

16 13. oldal 4. A nevelő-oktató munka értékelése 4.1. Az induló osztálylétszámok alakulása, beiskolázási statisztika Az elmúlt öt évben a beiskolázás zökkenőmentesen zajlott le. Az előírásoknak megfelelően meghirdettük osztályainkat, közzétettük a felvételi rendjét. Minden iskolatípusban felvételi vizsgát szerveztünk. A felvételi vizsgákat az előírásoknak megfelelően tartottuk. A hozzánk jelentkezett diákoknak a központilag szervezett írásbeli felvételin kellett részt venniük, s a hat évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknek több éves szünet után ebben a tanévben újra szerveztünk szóbeli felvételi vizsgát. A szóbeli felvételi egy napon zajlik, s a tanulók külön bizottság előtt vizsgáznak anyanyelvből és matematikából. A felvételi tájékoztató minden évben időben megjelent. Ezeket a tájékoztatókat elküldtük a város minden általános iskolájának, és azoknak a vidéki általános iskoláknak is, ahonnét az elmúlt években volt jelentkező. A pontos, részletes tájékoztatás érdekéken az elmúlt évek beiskolázási tájékoztatóit a beszámolóhoz mellékeljük. (2. számú melléklet). A felvételi statisztikák sokat elárulnak az iskola keresettségéről. Igyekszünk ezen elvárásoknak minél jobban megfelelni. Ezek is motiválnak bennünket a tájékoztató széles körű terjesztésében, a Megyei Pályaválasztási Kiállításon való részvételre, szülői fórum tartására az érdeklődő szülőknek, s nyíltnap szervezésére a ránk kíváncsi diákoknak. Hagyományosan részt vettünk azoknak az általános iskoláknak a szülői értekezletein, tájékoztatóin akik ezt igénylik. (Évente hat-nyolc általános iskolától kaptunk meghívót.) A felvételi mutatói képzési típus: H N H N H N H N H N tervezett létszám: a jelentkezők száma: jelentkező/felvehető arány: 2,82 3,19 2,35 3,29 2,26 3,37 1,88 3,74 1,94 3,00 felvett: beiratkozott: * * (H hat évfolyamos gimnázium, N négy évfolyamos gimnázium, * ebben a tanévben még nem volt beíratás) A fenti adatokból talán az a legszembetűnőbb, hogy az elmúlt négy évben minden meghirdetett férőhelyet be tudtunk tölteni, tehát a férőhely kihasználtság 100 %-os. A jelentkezők számának ingadozásából kitűnik, hogy a hat évfolyamos gimnáziumba jelentkezők száma csökkent, de még így is a felvehető létszám közel kétszerese. A csökkenésnek talán leginkább az az oka, hogy amióta egy osztályt indítunk a szülők jobban megfontolják a jelentkezést, s csak azok jelentkeznek akik esélyt látnak a felvételre. Ezt erősíti az is, hogy az írásbeli után tanuló már nem ad be rendes jenétkezési lapot. Itt kell megemlíteni, hogy az átszervezéskor a hat évfolyamos képzésről ígért korrekt tájékoztatást több általános iskola nem tartja be. A felvételi eredmények összehasonlítása azt mutatja, hogy nagy az iskolánk keresettsége. A négy évfolyamos képzésre átlagosan a felvehető létszám 3,31 szorosa adott be jelentkezési lapot az elmúlt években. A részletes adatokból megállapítható, hogy nagyjából azonos képességű tanulók kerülnek iskolánkba. Az egyes évek átlagának eltérései lényegében az írásbeli dolgozatok átlagának eltéréséből adódnak. (A részletes adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.)

17 14. oldal 9. évfolyamra jelentkezők 2008* jelentkezett (fő): hozott pont (150): 131,99 133,73 132,63 133,68 írásbeli pont (200): 127,27 122,99 136,56 114,29 összpontszám (350): 254,26 256,72 269,19 247,98 felvett (fő): hozott pont (150): 131,31 140,21 143,91 138,98 írásbeli pont (200): 137,77 129,40 154,13 120,95 összpontszám (350): 269,09 269,60 298,03 259,93 Megjegyzés: *A évi adatok nem vethetők össze a többivel, hiszen a jogszabályi változások miatt 2009-től új felvételi pontszámítást dolgoztunk ki és vezettünk be. A tagozatonként eltérő pontrendszert úgy tettük összehasonlíthatóvá, hogy minden felvételiző esetében az általános tagozat pontszámítását vettük alapul a táblázatban. A hat évfolyamos gimnáziumba jelentkezett tanulók felvételi eredményei még a fentieknél is jobbak. Sajnos az összehasonlítás még nehezebb, hiszen ezt is érintette a évi jogszabályi változás. A kidolgozott új felvételi rendszert bonyolítja, hogy a 2012-es felvételinél újra lehetett szóbeli vizsgát is szervezni. A fentiek miatt az alábbi táblázatba az egyes vizsgarészek pontszáma helyett azok százalékos értékeit írtuk, hogy összehasonlíthatóak legyenek az adatok. 7. évfolyamra jelentkezők jelentkezett (fő): szóbelire behívott (fő): hozott pont (%): 93,17 92,16 92,33 93,83 93,83 írásbeli pont (%): 65,00 66,83 52,16 60,16 61,62 szóbeli pont (%): 72, ,50 összpontszám (%): 75,21 79,50 72,25 77,00 74,76 felvett (fő): hozott pont (%): 97,83 97,83 97,00 98,66 97,5 írásbeli pont (%): 76,20 75,33 58,50 69,17 68,63 szóbeli pont (%): 80, ,00 összpontszám (%): 86,57 86,50 77,75 83,92 81,25 A felvételi adatok megerősítik elképzeléseinket, igazolják, hogy érdemes felvételi vizsgát szervezni, amely komolyabbá tesz a felvételi eljárást. Ezt a jövőben is meg kell tartanunk, még ha sok munkával is jár. Az adtok azt is alátámasztják, hogy a felvételi rendszer legkiszámíthatatlanabb eleme az írásbeli felvételi vizsga. Az egyes évek közötti nagy eltérések döntően emiatt vannak. (A tagozatonkénti részletes adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza.)

18 15. oldal 9. ábra A felvételi eredmények százalékos összehasonlítása 4.2. Eredményes és problémás tantárgyak, versenyeredmények Iskolánk tanulmányi átlaga az elmúlt években stabil, az egyes tanévek eredményei között csak néhány század, esetleg egy tized eltérés van. A több éve teljesített jó tanulmányi eredmények önmagukért beszélnek. A bukások száma rendkívül alacsony. E mutatók már jelzik, hogy lényeges problémák nem lehetnek egyik tantárggyal sem. A tanított tantárgyainkat azok iskolai átlagának sorrendjében az alábbi táblázat tartalmazza: átlag technika és életvitel 4,78 4,66 4,72 4,73 4,72 informatika 4,70 4,66 4,70 4,74 4,70 emberismeret és etika 4,58 4,66 4,73 4,74 4,68 testnevelés 4,69 4,65 4,61 4,62 4,64 ének-zene 4,58 4,61 4,55 4,20 4,48 földrajz 4,30 4,38 4,36 4,36 4,35 rajz ésvizuális kultúra 4,13 4,32 4,32 4,35 4,28 olasz nyelv 4,54 4,45 4,22 3,74 4,24 angol nyelv 4,22 4,17 4,19 4,20 4,19 német nyelv 4,23 4,18 4,14 4,18 4,18 irodalom 4,08 4,10 4,28 4,18 4,16 magyar nyelv 3,97 4,09 4,17 4,32 4,14 francia nyelv 3,54 3,82 4,44 4,53 4,08 biológia 4,04 4,03 4,07 4,07 4,06 történelem 3,96 4,05 4,12 4,02 4,04 fizika 3,82 3,96 3,94 4,09 3,95 matematika 3,79 3,87 3,96 3,98 3,90 kémia 3,69 3,87 3,97 4,02 3,89 társadalomismeret 3,65 3,41 4,10 3,88 3,76 művészeti ismeretek 3,53 3,79 3,91 3,69 3,73 bevezetés a filozófiába 3,25 3,26 3,95 3,92 3,60 átlag 4,08 4,12 4,18 4,16 4,14

19 16. oldal Az adott évek legjobb három tantárgyi átlagát piros, míg a három leggyengébbet kék színnel emeltük ki. Úgy véljük, hogy a tantárgyi eredmények jól szórnak. A minden évfolyamon s minden diáknak tanított alaptantárgyak (magyar, történelem, angol, német, matematika) a táblázat közepén helyezkednek el. Az elején és végén pedig azok, amelyeket egy-két évig tanulnak diákjaink. Az is természetesnek tűnnek, hogy legjobb átlagú tantárgyakat a kezdő években, míg a leggyengébbeket az utolsó években tanulják diákjaink. Az eredményeket a 4.6. pontban, illetve a 4. számú mellékletben részletezzük. Tanulóink számos tanulmányi, kulturális és sportversenyen szerepeltek eredményesen az elmúlt öt tanévben is. A versenyeredményeket a 11. pontban, valamint a 5. számú mellékletben részletezzük A pedagógiai és tanulmányi munkáról készített mérések (országos kompetenciamérés, intézményi felmérések es adatlapok alapján) eredményeinek ismertetése, értékelése Iskolánk részt vett az OH által szervezett országos kompetenciamérésben (8. és 10. évfolyam). Az alábbi adatokból látszik, hogy tanulóink teljesítménye az átlag felett van, még az azonos típusú iskolák esetében is. 10. évfolyam, négy évfolyamos gimnázium matematika Árpád Gimnázium 569* országos átlag 499* négy évfolyamos gimnáziumok átlaga 556* szövegértés Árpád Gimnázium 571* országos átlag 501* négy évfolyamos gimnáziumok átlaga 565* évfolyam, hat évfolyamos gimnázium matematika Árpád Gimnázium 569* országos átlag 499* hat évfolyamos gimnáziumok átlaga 556* szövegértés Árpád Gimnázium 571* országos átlag 501* hat évfolyamos gimnáziumok átlaga 565* Megjegyzés: *a évi adatok még nincsenek megbontva a hat és a négy évfolyamos képzésre Megállapítható, hogy iskolánk tanulóinak teljesítménye a 10. évfolyamos diákok között az országos átlag felett van.

20 17. oldal A nyolcadikosok eredményét az alábbi táblázat tartalmazza. Örömteli, hogy iskolánk eredménye minden szempontból kiemelkedő. 8. évfolyam, hat évfolyamos gimnázium matematika Árpád Gimnázium országos átlag városok átlaga megyeszékhelyek átlaga hat évfolyamos gimnáziumok átlaga évfolyam, hat évfolyamos gimnázium szövegértés Árpád Gimnázium országos átlag városok átlaga megyeszékhelyek átlaga hat évfolyamos gimnáziumok átlaga Sajnos a pontrendszert többször átalakították legutóbb 2010-ben, így az adatok egy adott év eredményeinek összehasonlítását teszik lehetővé. Mégis valamilyen tendencia is megfigyelhető az egyes évek között, ha megjegyezzük, hogy 2010-től pontrendszer megközelítőleg az előző évek eredményeinek háromszorosa. A kompetenciamérés iskolai eredményeiből néhányat az 6. számú melléklet tartalmaz, míg a teljes iskolai eredmény honlapunkon részletesen megtekinthető. ( Iskolánk felmérési rendszerében kiemelt szerepe van a házi vizsgáknak. A házi vizsgák a és 11. évfolyamot érintik. A pedagógiai programban meghatározottak szerint szerveztük meg ezeket a vizsgákat, az írásbeli érettségik első hetére. Ez az időpont egyrészt nem túl szerencsés, hiszen nagy megterhelést jelent a pedagógusoknak, másrészt viszont a tanulóknak jó, mert az érettségi szünet idejét felkészülésre fordíthatják. Ezért szerveztük erre az időszakra a házi vizsgákat az elmúlt években. A házi vizsgák jól szolgálják az eredeti célkitűzést, a tanulók vizsgához szoktatását. A vizsgák eredményei jól közelítenek a tanév végi minősítésekhez. Ez alól talán csak a matematika kivétel. Ennek legfőbb okát abban látjuk, hogy a 10. osztályos tanulók még nincsenek arra felkészülve, hogy matematikából egy egész éves anyagból számot tudjanak adni tudásukról. Három éve a vizsgákat elsősorban a 10. és 11. évfolyamon a kétszintű érettségi vizsga mintájára bonyolítjuk le. A tanulók, a szülők és a kollégák pozitív visszajelzései alapján a jövőben is így kell szervezni a vizsgákat.

21 18. oldal 4.4. A bemeneti és kimeneti felmérések, eredmények összegezése, értékelése A legfontosabb bemeneti felmérésünk a felvételi vizsga. A 4.1. pontban kitérünk a felvételi értékelésére, és az elmúlt öt év adatainak összevetésére. Más bemeneti vizsgát nem tartalmaz a Pedagógiai programunk, s nem is tervezünk a jövőben sem. A legfontosabb kimeneti mérésünk az érettségi vizsga, ami egyben a legfontosabb mutatók egyike az iskola oktató-nevelő munkájának megítélésében. A érettségi vizsgák részletes összehasonlító adatai az értékelés 12. pontjában és a 7. számú mellékletében találhatók A könyvtári munka értékelése Az iskolai könyvtár kettős feladatot lát el. Egyrészt ellátja a hagyományos könyvtári feladatokat, másrészt részt vesz a könyvtárhasználati ismeretek oktatásában, amely tudás azért is különösen fontos, mert segítségével az ismeretek özönében is képessé válnak a diákok a releváns információ megtalálására és kiválasztására. A hagyományos könyvtári feladatok a következők: dokumentumokat gyűjt, feldogoz, visszakereshetővé tesz, majd kölcsönöz, karbantartja a már meglévő állományt, tájékoztat igény szerint, biztosítja a helyben olvasás lehetőségét, folyamatosan tájékozódik a könyves és a könyvtári szakirodalomban, kapcsolatot tart más könyvtárakkal E feladatok ellátásának kiemelt célja a gimnáziumban folyó oktató és nevelő munka kiszolgálása. Háttérbázisként biztosítania kell olyan korszerű dokumentumokat, amelyek a gimnáziumi tantárgyak tananyagához kapcsolódnak, a versenyekre való felkészüléshez szükségesek, illetve a pedagógusok számára szükséges szakirodalmat. Az elmúlt tanévekben folyamatosan zajlott az egyéb munkák mellett az állomány számítógépre rögzítése. A Szirén Integrált Könyvtári program bevált, gyorsan és egyszerűen felvihetőek a könyvek adatai. Különösen hasznosnak az interneten elérhető közös katalógus, melynek segítségével a város többi oktatási intézményének már feldolgozott dokumentumaiban keresni lehet. Néhány éve új feladatkörrel gyarapodott a könyvtári munka. A tankönyvfelelőssel szorosan együttműködve a könyvtár feladata a kölcsönzéssel biztosított ingyenes tankönyvek eljuttatása az arra jogosult tanulók számára. A megvásárolt tankönyveket a könyvtár kezeli: nyilvántartásba veszi, kikölcsönzi a tankönyvfelelős által elkészített lista alapján, majd visszagyűjti. Ez a tanév elején, és a tanév végén jelentős munkát jelent. A könyvtárat a diákok és a pedagógusok egyaránt sokat és szívesen használják. A nagyszámú kölcsönzés mellett a diákok közül nagyon sokan töltik a könyvtárban a szabadidejük egy részét. Legtöbben folyóiratot olvasnak, internetet használnak, tanulnak, leckét írnak, versenyfeladatokat oldanak meg.

22 19. oldal Fejlesztendő területek: az állomány számítógépre rögzítésének befejezése; a könyvtári állomány további frissítése, az elavult tartalmú művek folyamatos cserélése Az intézményi tanulmányi átlag, bukások alakulása, problémás gyerekkel való foglalkozás Az iskolánkban folyó szakmai munka egyik legfontosabb mutatója a tanulmányi eredmény. Az alábbiakban az iskolai átlagokat tüntetjük fel, néhány szempont szerint, amelyek szerintünk jól tükrözik a tanulmányi munka mutatóit. Az osztályonkénti tanulmányi eredményt összefoglaló táblázatok a 4. számú mellékletben szerepelnek. Tanulmányi átlag 2007/ / / /11 iskolai: 4,08 4,12 4,18 4,16 hat évfolyamos gimnázium: 4,23 4,27 4,38 4,37 négy évfolyamos gimnázium: 3,94 4,01 4,05 4,04 általános iskolás korúak (7-8.): 4,53 4,42 4,47 4,51 középiskolás korúak (9-12.) 4,03 4,09 4,15 4, ábra Tanulmányi átlagok Az iskola tanulmányi átlaga az elmúlt tanévekben jó volt. Minden részadat tekintetében lényegében azonos, csupán néhány századnyi eltérés mutatkozik az egyes tanévek között. Ez a stabilitást mutatja, amely mindenképpen pozitívan értékelendő, hiszen az elmúlt években bekövetkezett változások ellenére iskolánk továbbra is tartani tudja a megszokott, s talán büszkén mondhatjuk az elvárt eredményt.

23 20. oldal Az év végi bukások száma alacsony, az elmúlt négy évben átlagosan 0,32 %. A fentiekből következik, hogy az évismétlő tanuló is kevés, hiszen a bukott tanulók nagy része sikeres javítóvizsgát tett, míg a többiek egy része más típusú, alacsonyabb követelményt elváró iskolában folytatta tanulmányait. Szerencsére betegség miatti évismétlő sem volt az elmúlt öt évben. Az évközi fluktuáció rendkívül alacsony. A tanév végén más iskolából érkezett, illetve más iskolába távozott tanulók aránya is csekélynek mondható. Ezek legfőbb okai a szülők lakóhely-változtatása, a szülői elvárásnak nem megfelelő tanulmányi eredmény. A bukások száma 2007/ / / /11 iskolai: 1 (1; 0; 0) 3 (3; 0; 0) 4 (3; 0; 1) 0 (0; 0; 0) hat évfolyamos gimnázium: 1 (1; 0; 0) 1 (1; 0; 0) 0 (0; 0; 0) 0 (0; 0; 0) négy évfolyamos gimnázium: 0 (0; 0; 0) 2 (2; 0; 0) 4 (3; 0; 1) 0 (0; 0; 0) általános iskolás korúak (7-8.): 0 (0; 0; 0) 0 (0; 0; 0) 0 (0; 0; 0) 0 (0; 0; 0) gimnázium évfolyam: 1 (1; 0; 0) 3 (3; 0; 0) 5 (4; 1; 0) 0 (0; 0; 0) A bukások százalékos aránya: 0,15 % 0,47 % 0,64 % 0,00 % Megjegyzés: A zárójelben lévő három szám az egy; a kettő; a három vagy több tantárgyból bukott tanulók számát jelzi. 11. ábra A bukások száma Az évismétlők száma 2007/ / / /11 iskolai: hat évfolyamos gimnázium: négy évfolyamos gimnázium: általános iskolás korúak (7-8.): gimnázium évfolyam: Megjegyzés: A csillaggal jelölt diákok betegségük miatt voltak kénytelenek évet ismételni. A fent leírtakból látszik, hogy nagyon alacsony az évismétlők száma.

24 21. oldal 5. Rendkívüli események az iskolában Az elmúlt öt tanévben az iskolában rendkívüli esemény nem történt. Ez, véleményünk szerint nem csak a véletlennek, hanem az előrelátó, gondos tervezésnek is köszönhető. Jóllehet tudjuk, hogy lehet olyan nem várt esemény, amelyre a legelőrelátóbban sem lehet felkészülni. Minden tanítási nap és minden iskolai program az előzetes terveknek megfelelően folyt le az elmúlt években 6. A tanítás nélküli munkanapok felhasználása Mind az öt tanévben a munkatervben rögzítetteknek megfelelően adtuk ki a tanítás nélküli munkanapokat. Ezeket minden évben már szinte hagyományként azonos időszakra tervezzük. Az elsőt október elején papírgyűjtésre, míg a másodikat az Árpád-gálára (április) használtunk fel a diákönkormányzattal egyeztetve. Az írásbeli érettségi vizsgák első három napja május eleje, a magyar nyelv és irodalom, a matematika és a történelem írásbeli érettségik napja szintén tanítás nélküli munkanap volt. A hatodik napot minden tanévben június elején az emelt szintű szóbeli érettségi időszakában vettük igénybe nevelőtestületi értekezletre, ahol az adott év aktuális feladataival foglalkoztunk. 7. A gyermek- és ifjúságvédelmi munka az intézményben Minden tanév elején tájékoztattuk diákjainkat a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről, elérhetőségéről, arról hogy milyen esetekben, hol, kitől tudnak segítséget kérni. A gyermek és A tanulóink többségének rendezett családi hátteréből, kulturáltságából, szélsőségektől mentes életmódjából következően szerencsére ilyen jellegű problémák nem jellemzőek iskolánkra. Az előforduló esetekben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó kolléganők közreműködésével segítünk megoldani tanulóink problémáit. Évente néhány ilyen eset fordult elő, s csak egy-két esetben kellett külső segítséget igénybe venni. Hátrányos helyzetű tanulók 2007/ / / / /12 tanulólétszám (statisztikai): 635 fő 631 fő 626 fő 598 fő 576 hátrányos helyzetű (HH): 9 fő 5 fő 15 fő 16 fő 17 fő (1,41 %) (0,79 %) (2,39 %) (2,67 %) (2,95 %) halmozottan hátrányos 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő helyzetű (HHH): (0,00 %) (0,00 %) (0,00 %) (0,00 %) (0,00 %) veszélyeztetett: 7 fő 7 fő 1 fő 1 fő 1 fő (1,10 %) (1,10 %) (0,15 %) (0,16 %) (0,17 %) sajátos nevelési igényű (SNI): 1 fő 0 fő 2 fő 2 fő 3 fő (0,15 %) (0,00 %) (0,32 %) (0,33 %) (0,52 %) beilleszkedési, tanulási, magat. 0 fő 2 fő 2 fő 2 fő 3 fő nehézséggel küzdő (BTN) (0,00 %) (0,31%) (0,32%) (0,33%) (0,52 %)

25 22. oldal A fenti adatokból is kitűnik, hogy iskolánk gyermekvédelmi helyzete jónak mondható, habár az elmúlt években a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladataink megnőttek, még ha ezt a fenti számadatok nem is tükrözik. Jellemzőnek tartjuk a gyermek- és ifjúságvédelem szempontjából az ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságot. Ezen adatokat az elmúlt évek átlagában közöljük, a részletes adatok a beszámoló 8. számú mellékletében tekinthetők meg igénylő igénylő összes igénylő igénylők tanuló létszám tartósan beteg vagy fogyatékos: 21,2 15,61 % 3,46 % három vagy többgyermekes családban élő: 103,0 75,85 % 16,80 % rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 11,6 8,54 % 1,89 % összesen: 135,8 100,00 % 22,15 % A táblázatból látszik, hogy tanulóink valamivel kevesebb mint negyede volt jogosult, közülük mintegy 75%-a nagycsaládban élő, a többi tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. 8. Gyermek-, tanuló- illetve dolgozói baleseti statisztika, a balesetek megelőzésére tett vezetői intézkedések Tanulóbalesetek 2007/ / / /11 A balesetek száma: A balesetek aránya: 1,73 % 0,79 % 0,95 % 1,84 % Megoszlás: közlekedési baleset: súlyos sport baleset: 2 1 kisebb sport baleset: A balesetek miatti hiányzás (nap): A balesetek növekedésének legalapvetőbb oka a tanulók figyelmetlensége és a véletlen, ki nem védhető esetek. Egyetlen balesetnél sem történt személyi mulasztás, durvaság. A balesetek döntő többsége 91,42 %-a kisebb sérüléssel járó, tipikus sportbaleset volt, a tanulók csak kisebb sérüléseket szenvedtek (felkari sérülések, ezen belül az ujjsérülések voltak a leggyakoribbak). Fontos a pedagógusok elsősorban a testnevelő tanárok figyelemfelhívása, a balesetvédelmi oktatásokra helyezett nagyobb hangsúly. Az iskola saját erőből és az alapítvány támogatásával öt éve teljesen felújította a kosárlabda pálya balesetveszélyes burkolatát és kijavíttatta a kézilabda pálya legbalesetveszélyesebb hibáit. A kézilabda pálya burkolata így kevésbé balesetveszélyes, de teljes körű felújítása mára már halaszthatatlan feladat. Egy munkahelyi baleset történt a 2008/09. tanévben, egy kolléganő szenvedett kisebb húzódást szabadidős sportprogram közben. Az évközi ellenőrzések iskolánk munkavédelmi helyzetét kifogástalannak minősítették.

26 23. oldal 9. Az igazolt és igazolatlan hiányzások alakulása, okai Összes hiányzás (óra) 2007/ / / /11 iskolai: 64,41 75,97 73,32 73,53 hiányzás/éves óraszám: 5,96 % 7,03 % 6,79 % 6,80 % hat évfolyamos gimnázium: 64,86 75,60 74,98 69,94 négy évfolyamos gimnázium: 64,72 64,66 71,90 75,09 általános iskolás korúak (7-8.): 45,60 63,12 60,23 50,13 középiskolás korúak (9-12.): 66,62 76,98 74,61 76,07 A hiányzások száma az elmúlt három években iskolai szinten lényegében állandó. Az egy tanulóra jutó közel két és fél hetes hiányzást mi soknak véljük. Tehát továbbra is komoly gondot jelentenek a hiányzások, nagy odafigyelést igényel az osztályfőnököktől az igazolások ellenőrzése. Az SZMSZ és a Házirend egyértelműbbé tette az igazolások rendjét és segíti a kollégák munkáját. A jövőben továbbra is kiemelten kell kezelnünk a hiányzások egységes elbírálását. A hiányzások legfőbb oka a tanulók gyenge állóképessége, a betegségek miatti magas hiányzási mutatók. Továbbra is tapasztaljuk, hogy különösebb indok nélkül kapnak a tanulók egy-két napra szóló igazolásokat. Sajnos több esetben előfordul, hogy a szülők is a tanulók mellé állnak, s jól időzítik a szülő által igazolható napokat. (Dolgozatírás, vizsgák előtti időszak stb.) Sajnos nem járt kimutatható eredménnyel a gyermek háziorvosokkal folytatott konzultáció, annak ellenéra, hogy törekszünk a megbeszéltek betartására. A betegségeken felül az elmúlt tanévekben is sok hiányzást jelentett az erdei iskola (20-25 fő), a sí tábor (35-40 fő), az angliai tanulmányút (12-18 fő), a holland, a német, a francia és az amerikai diákcsere (15-30 fő). Az elő és utószezonban üdülni, illetve télen családi síelésre tanulót kértek el szülei. Ezek a programok az érintett tanulóknak általában egy-egy hét hiányzással jártak. Nagyban hozzájárult a magas hiányzási átlaghoz az elmúlt években menetrendszerűen jelentkező a január végi - februári megbetegedések szokásosnál nagyobb mértéke. Jól érzékelteti ezt, ha megjegyezzük, hogy az adott időszakban az osztályok többségében a hiányzás több mint kétszerese volt a tanév más időszakához képest, néhány osztályban az adott időszakban a hiányzás meghaladta az első félévi összes hiányzást. A fentiek talán érzékeltetik, hogy miért ilyen magas a hiányzási átlag az elmúlt tanévekben, de a következő évek tervezésénél oda kell figyelnünk a hiányzások még hatékonyabb ellenőrzésének megfogalmazására, a csökkentés lehetséges módjainak kidolgozására. Igazolatlan hiányzás (óra) 2007/ / / /11 iskolai összes : egy tanulóra jutó : 0,29 0,21 0,21 0,12 Az igazolatlan hiányzások elsősorban az elfelejtett igazolások, az elalvás, a rendszeres késések következményei. A hiányzások szabályozásának egyértelműbbé tétele a házirendben, a jogszabályi szigorítások és a következetes osztályfőnöki munka eredményeként lényegesen csökkent az igazolatlan órák száma, különösen az utolsó évben.

27 24. oldal A nagyobb odafigyelés, a következetes ellenőrzés eredményeként az elmúlt és az idei tanévben az előzőekhez viszonyítva jelentősen csökkent az igazolatlan hiányzások száma. Ennek ellenére a jövőben továbbra is nagy figyelmet kell fordítani az ellenőrzésre. 10. A tanórán kívüli tevékenység A fenntartó által tanévenként biztosított órakeretből az elmúlt tanévekben is elsődleges feladatunknak a kötelező tanítási órák megfelelő megszervezését tartottuk (csoportbontás, emelt szintű felkészítések). Az így fennmaradó órákat fordítottuk délutáni foglalkozásokra. Ebből oldottuk meg a tanulószobai foglalkozásokat, a tömegsport órákat a mindennapi testnevelés biztosítására, az énekkar és a diákszínpad működését. E kiemelt feladatok után fennmaradt órákat fordítottuk szakkörökre, előkészítőkre, korrepetálásra, amely a minimális igények kielégítésére is csak kompromisszumok árán volt elegendő. Ezért is gyakori, hogy kollégáink a rászoruló gyerekeket ingyen korrepetálják, ingyen készítik fel a versenyekre. A délutáni órakeret a jövőben semmiképpen sem csökkenhet, mert az már kihatna eddigi eredményeinkre is. A délutáni térítésmentes foglalkozások órakeretének növelése biztosíthatja csak hosszú távon a tehetséggondozást. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink a napi tanulás mellett kikapcsolódjanak. Ennek számos iskolai programmal kívánunk lehetőséget adni. Ilyenek a teljesség igénye nélkül a következők: Színes programok a színes természetben tavaszi és őszi 1-1 hetes rendezvénysorozat, amelyen előadások, sportrendezvények, akadályversenyek, tájékozódási futóversenyek, gyalogos- és kerékpártúrák, bemutatók stb. segítségével szeretnénk tanulóinkat kimozdítani a mindennapok egyhangúságából. A sokszínű programok, változatos tevékenységek sok diákot vonzanak közös játékra, szórakozásra, kikapcsolódásra, új ismeretek szerzésére. Talán ez a rendezvénysorozat mozdítja meg legtöbb diákunkat, közel a tanulók felét. iskolai bulik az Árpád-napok rendezvényei, Árpád-gála a városi és városkörnyéki nevezetességek szervezett megtekintése, a múzeumok kiállításainak felkeresése, évente 1-2 alkalom erdei iskola, Az ötnapos program keretében, kötetlenebb formában ismerkedtek a természet titkaival, érdekességeivel, Tatabánya környékének természeti adottságaival, a környezetvédelem aktuális feladataival. nyári táborok szervezése (Balatonakali, kajaktábor) külföldi utazások szünetekben, hétvégén (Advent Bécsben, stb.) sí tábor (30-40 fő) színházlátogatások iskolai tömegsport foglalkozások Folytatódtak a külföldi iskolákkal fenntartott cserekapcsolatok. Ennek keretében évente egyegy diákcsoportunk utazott a francia, a holland és a német testvériskolába 1-1 hétre, illetve fogadták az onnan érkező csoportokat. Új színfoltot jelentett az amerikai testvériskolai cserelátogatások elindulása. Tanulóink mindennapi munkáját különféle kulturális rendezvényekkel próbáljuk színesíteni. Leggyakoribbak az osztálykirándulások, illetve a színházlátogatások, amelyek a kikapcsolódás mellett természetesen a nevelés fontos színterei is. Az elmúlt években a hagyományt folytatva tanulóink nagy része legalább évente egyszer, szervezett formában

28 25. oldal volt színházi előadáson, noha a programokon résztvevők száma érzésünk szerint egyre csökken, ami elsősorban a nehezebb anyagi körülményeknek, s csak kevésbé a tanulók kisebb érdeklődésének tulajdonítható. A budapesti előadásokra a közös utazást is minden esetben kollégáink szervezték, s a színházlátogatások többségét a szervezők összekapcsolják egy-egy múzeumi tárlat, budapesti nevezetesség megtekintésével. A Jászai Mari Színház előadásait is népszerűsítettük tanulóinknak, ennek is köszönhetően több osztályunk tekintett meg előadást a helyi színházban. Új színfoltot jelentett A színház az iskolában program, amely keretében az elmúlt két évben több előadást láttak diákjaink a Jászai Mari Színház művészeinek előadásában. Hangversenyeket is szerveztünk, több színvonalas rendezvény színhelye volt iskolánk. Több osztályunk tekintette meg szervezett formában a Tatabányai Múzeum kiállításait. Részt vettünk a József Attila Megyei Könyvtár néhány rendezvényén is. Úgy érezzük, ezek a programok megfelelő választékot kínálnak tanulóinknak, s sok esetben szüleiknek is. 11. A tanulmányi versenyeken elért eredmények Tanulóink tanulmányi versenyeken elért eredményei csak az iskolai tehetséggondozás rendszerének ismeretében értékelhetők igazán. A tehetséggondozást kiemelt feladatként kezeljük, de ugyanakkor nem célunk a versenyistálló létrehozása. A tanórai foglalkozások hatékonysága az első lépés a tehetséggondozásban. Ennek megvalósításáért igyekszünk minél hatékonyabban megszervezni a tanórák rendjét, kialakítani a csoportbontásokat a pedagógiai programban leírtaknak megfelelően. Szerintem ezen a téren jó színvonalon végezzük munkánkat. A másik terület az emelt szintű képzések biztosítása a évfolyamon. A jelenlegi tanulólétszám és a megfelelő, de nem erőszakos irányításnak köszönhető, hogy az elmúlt években gyakorlatilag minden igényt ki tudtunk elégíteni. Évente a tanulóból csak egy-kettő volt, akinek elképzeléseit nem tudtuk maradéktalanul teljesíteni. Így értük el, hogy lényegében minden alaptantárgyból van emelt szintű csoportunk. Fontos a tagozatos, illetve emelt óraszámú képzés is. A hat évfolyamos gimnáziumban az első idegen nyelvet heti 4 órában oktatjuk a évfolyamon, míg a matematikát a 7. és 8. évfolyamon. Fontos, hogy a magyar nyelvet szintre hozás érdekében 7. és 8. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk. A négy évfolyamos gimnáziumi képzésben matematika, német és angol tagozatos csoportokat indítunk. A tehetséges tanulók bejutását segíti a felvételi rendszerünk, amely az általános iskolában kiemelkedő eredményt elért tanulóknak kedvezményeket nyújt a felvételi eljárásban. Természetesen a fentieken túl jelentős szerepe van a délutáni foglalkozásoknak, előkészítőknek. Sajnos az elmúlt években egyre kevesebb anyagi forrás maradt ezekre a feladatokra, de kollégáink nagy része ingyen is vállalja ezeket a foglalkozásokat, tanítványaik felkészítését. Az elmúlt öt tanévben tanulóink a különböző tanulmányi, kulturális és sportversenyeken hagyományainknak megfelelően szép eredményeket értek el. Közülük is kiemelkedi a 2011/12. tanév, amelyben tanulóink iskolánk történetének legjobb eredményét érték el az OKTV versenyeken: kilenc tanulónk tizenegy döntős helyezést ért el.

29 26. oldal Az alábbiakban tanulóink legszebb országos szintű tanulmányi versenyeredményeit emeljük ki. A részletes, teljes körű eredményeket a 5. számú melléklet tartalmazza. 2007/08. tanév OÁTV angol nyelv országos döntő Vankó Lili 8.a 1. helyezés Varga Tamás Matematikaverseny országos döntő Kovács Gábor Ferenc 8.a 19. helyezés Sipos Ágoston 7.a Brunner Márton 8.a Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 7.a 4. helyezés Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntő Bogár Judit 7.a 3. helyezés Brunner Kristóf 7.a Fehér Máté 7.a Sipos Ágoston 7.a Brunner Márton 8.a 11. helyezés Frigh Erik 8.a Horváth Bence 8.a Kovács Gábor Ferenc 8.a Hevesy György Országos Kémiaverseny országos döntő Sipos Ágoston 7.a Jedlik Ányos Fizikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 7.a III. díj Öveges József Fizikaverseny országos döntő Kovács Gábor Ferenc 8.a III. díj Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny országos döntő Beckl Gábor 7.a 9. helyezés Száler Dávid 8.a 3. helyezés Brunner Márton 8.a 5. helyezés Szujó Alexandra 8.a 8. helyezés Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny (Programozói kategória) országos döntő Kovács Gábor Ferenc 8.a 1. helyezés Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos döntő Fehér Máté 7.a 8. helyezés Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny országos döntő Sipos Ágoston 7.a Arany Dániel Matematikaverseny országos döntő Telekes Márton 10.b II. díj Barna Benjamin Levente 10.b Irinyi Kémiaverseny országos döntő Herczeg Dániel 9.c

30 27. oldal Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny országos döntő Ősz Olivér 9.b 9. helyezés Danku Réka 10.a 11. helyezés Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny (Alkalmazói kategória) országos döntő Danku Réka 10.a 22. helyezés Tanai Zsófia 10.d Édes anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny megyei forduló Erős Dávid 9.b 1. helyezés Implom József Helyesírási Verseny országos döntő Bokor Annamária 10.c 27. helyezés 2008/09.tanév OKTV országos döntő német nyelv Schneider Patrick 11e 32. helyezés OKTV országos döntő biológia Francz Barbara 12.b 33. helyezés Varga Tamás Matematikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 8.a 4. helyezés Fehér Máté 8.a 5. helyezés Arany Dániel Matematikaverseny országos döntő Kovács Gábor Ferenc 9.a 2. dicséret Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 8.a 30. helyezés Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntő Telekes Márton 11.b 8. helyezés Brunner Márton 9.a 19. helyezés Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny országos Kovács Gábor Ferenc 9.a 15. helyezés Sipos Ágoston 8.a 15. helyezés Kalmár László Matematikai Verseny országos döntő Sipos Ágoston 8.a 5. helyezés Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntő Bogár Judit 8.a 4. helyezés Brunner Kristóf 8.a Fehér Máté 8.a Sipos Ágoston 8.a Gloria Victis Kárpát-medencei Középiskolai Történelmi Vetélkedő (csapat) országos döntő Heczmann Adrienn 12.c 10. helyezés Kovács Bianka 12.c Szentirmai Klaudia 12.c

31 28. oldal Curie Környezetvédelmi Emlékverseny (csapat) országos döntő Herczeg Dániel 10.c 8. helyezés Németh Zoltán 10.c Török László 10.c Hevesi György Országos Kémiaverseny országos döntő Sipos Ágoston 8.a Irinyi Kémiaverseny országos döntő Herczeg Dániel 10.c 51. helyezés Jedlik Ányos Fizikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 8.a III. díj Lendváry Máté 7.a IV. díj Öveges József Fizikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 8.a 37. helyezés Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny országos döntő programozói kategória Kovács Gábor Ferenc 9.a 1. helyezés alkalmazói kategória Brunner Márton 9.a 2. helyezés Beckl Gábor 8.a 3. helyezés Kirschner Ádám 10.d 4. helyezés Danku Réka 11.a 8. helyezés Száler Dávid 9.a 13. helyezés Grünvald Szabolcs 8.a 17. helyezés Csák Anna 9.a 17. helyezés Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny országos döntő programozói kategória Kovács Gábor Ferenc 9.a 9. helyezés Brunner Márton 9.a 34. helyezés alkalmazói kategória Herczeg Dániel 10.c 74. helyezés LOGO verseny országos döntő Geszler Attila 9.c 16. helyezés Szép Magyar Beszéd verseny országos döntő Gerhát Barbara 12.a 30. helyezés Turza Réka 11.a 33. helyezés Édes anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny országos döntő Erős Dávid 10.b 23. helyezés Arany János Irodalmi Verseny országos döntő Hajós Melinda 10.e 17. helyezés Eötvös József Országos Középiskolai Szónokverseny országos döntő Pfiszterer Péter 10.a 11. helyezés

32 29. oldal 2009/10. tanév OKTV országos döntő angol nyelv Geszler Attila 10.c 12. helyezés matematika Telekes Márton 12.b 42. helyezés biológia Pataki Gréta 12.b 48. helyezés Arany Dániel matematikaverseny haladók Brunner Márton 10.a 2. helyezés országos döntő Kovács Gábor Ferenc 10.a 5. helyezés Dolgos Tamás 10.c 7. helyezés kezdők Sipos Ágoston 9.a 8. helyezés országos döntő Brunner Kristóf 9.a 15. helyezés Fehér Máté 9.a 20. helyezés Gordiusz matematika tesztverseny (országos) Kovács Gábor Ferenc 10.a 7. helyezés Sipos Ágoston 9.a 10.helyezés Telekes Márton 12.b 12. helyezés Kenguru nemzetközi matematikaverseny (országos) Kovács Gábor Ferenc 10.a 3. helyezés Telekes Márton 12.b 4. helyezés Sipos Ágoston 9.a 5. helyezés Bolyai matematika csapatverseny országos döntő Becker Dóra 8.a 15. helyezés Kocsis Bence 8.a Udvarnoki Zoltán 8.a Vörös Péter 8.a Kitaibel Pál országos biológia verseny országos döntő Aczél Dóra 10.a (ősszel) Ne bántsd a magyart! történelem verseny országos döntő Baricza Gábor 11.b 3. helyezés (csapat) Miklós Ábel 11.b Nagy Frigyes 11.c Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntő Aczél Dóra 10.a 5. helyezés (csapat) Vankó Lili 10.a Vető Zsófia 10.a Irinyi Kémiaverseny országos döntő Sipos Ágoston 9.a Zverger Dorottya 9.c Luterán Veronika 10.a Fehér Annamária 9.c Öveges József Emlékverseny (országos) fizika egyéni Sipos Ágoston 9.a 5. helyezés matematika egyéni Kovács Gábor Ferenc 10.a 2. helyezés csapat Brunner Kristóf 9.a 7. helyezés

33 30. oldal Kovács Gábor Ferenc 10.a Sipos Ágoston 9.a Tomasovszky Péter 10.a Balti Informatikai Diákolimpia a magyar csapat tagja Kovács Gábor Ferenc 10.a Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny országos döntő Kovács Gábor Ferenc 10.a 2. helyezés (programozói kategória) Brunner Márton 10.a 35. helyezés Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny országos döntő Pardavi Balázs 12.b 4. helyezés (alkalmazói kategória) Sipos Ágoston 9.a 5. helyezés Brunner Márton 10.a 6. helyezés Ősz Olivér 11.b 12. helyezés Pula Marcell 10.d 15. helyezés Bod Péter könyvtárhasználati verseny országos döntő Geszler Attila 10.c 4. helyezés Ördög Kata 8.a 8. helyezés Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntő Erős Dávid 11.b plakett Francia nyelvi és országismereti verseny országos Geszler Attila 10.c 1. helyezés Bokor Annamária 12.c 2. helyezés 2010/11. tanév OKTV országos döntő német nyelv Dékány Attila 11.a 1. helyezés informatika (programozói) Kovács Gábor Ferenc 11.a 6. helyezés német nyelv Pfiszterer Péter 12.a 18. helyezés francia nyelv Geszler Attila 11.c 20. helyezés angol nyelv Geszler Attila 11.c 24. helyezés magyar nyelv Nagy Brigitta 12.a 31. helyezés Arany Dániel matematikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 10.a (5-6. helyezés) Brunner Kristóf 10.a (7-8. helyezés) Fehér Máté 10.a 9. helyezés Kitaibel Pál országos biológia verseny országos döntő Aczél Dóra 11.a 2. helyezés Gordiusz matematika tesztverseny országos döntő Sipos Ágoston 10.a 4. helyezés

34 31. oldal Kenguru nemzetközi matematikaverseny országos Fehér Máté 10.a 29. helyezés Sipos Ágoston 10.a 29. helyezés Brunner Kristóf 10.a 36. helyezés Kovács Gábor Ferenc 11.a 33. helyezés Brunner Márton 11.a 49. helyezés A nemzetnevelő Pázmány Péter élete és kora Kárpát-medencei történelmi verseny országos döntő (csapat) Kiss Máté 9.b 10. helyezés Lakházi Ákos Tamás 9.b Vaskó Gergő 9.b Zenyik György Kristóf 9.b Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntő (csapat) Aczél Dóra 11.a 1. helyezés Geszler Attila 11.c Vető Zsófia 11.a Mikola Sándor középiskolai fizikaverseny országos döntő Brunner Kristóf 10.a 21. helyezés Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny országos döntő alkalmazói kategória Kárpáti Tilla 8.a 5. helyezés Brunner Márton 11.a 9. helyezés Becker Dóra 9.a 12. helyezés Szilágyi Eszter 8.a 13. helyezés Harmath Anna 8.a 14. helyezés Informatika Diákolimpia válogatóverseny Kovács Gábor Ferenc 11.a 7. helyezés Nemes Tihamér számítástechnikai verseny országos döntő alkalmazói kategória Sipos Ágoston 10.a 48. helyezés Fülemile országos informatikai verseny országos döntő Lábszki Anna 10.d 3. helyezés Bod Péter könyvtárhasználati verseny országos döntő Drexler Dávid 7.a 19. helyezés Francia nyelvi és ország ismereti verseny országos Geszler Attila 11.c 1. helyezés Angol nyelvi és ország ismereti verseny országos Geszler Attila 11.c 1. helyezés Sipos Ágoston 10.a 10. helyezés

35 32. oldal 2011/12. tanév OKTV országos döntő művészettörténet Szujó Alexandra 12.a 2. helyezés német nyelv Dékány Attila 12.a 2. helyezés francia nyelv Geszler Attila 12.c 4. helyezés fizika Brunner Kristóf 11.a 5. helyezés informatika (programozói) Kovács Gábor Ferenc 12.a 5. helyezés Brunner Márton 12.a 26. helyezés matematika Kovács Gábor Ferenc 12.a 8. helyezés Dolgos Tamás 12.c 51. helyezés angol nyelv Vankó Lili 12.a 27. helyezés Geszler Attila 11.c 28. helyezés biológia Luterán Veronika 11.a 27. helyezés Gordiusz matematika tesztverseny országos döntő Sipos Ágoston 11.a 11. helyezés Kenguru nemzetközi matematikaverseny országos Sipos Ágoston 11.a 4. helyezés Kovács Gábor Ferenc 12.a 6. helyezés Varga Tamás Országos Matematikaverseny országos döntő Tanács Viktória 7.a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntő Póta Fruzsina 7.a 4. helyezés Tanács Viktória 7.a Várnagy Rebeka 7.a Zemplényi Orsolya 7.a Bolyai Matematikai Csapatverseny országos döntő Póta Fruzsina 7.a 21. helyezés Tanács Viktória 7.a Várnagy Rebeka 7.a Zemplényi Orsolya 7.a Bicskei Réka 8.a 23. helyezés Gillich Bernadett 8.a Huber Fanni 8.a Kindl Dorina 8.a Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny országos döntő Aczél Dóra 12.a 18. helyezés Curie Környezetvédelmi Emlékverseny (csapat) országos döntő Hargitai Kitti 10.a 5. helyezés Szigeti Márta 10.a Vizéli Kinga 10.a Irinyi Kémiaverseny országos döntő Gerlei Máté 10.c

36 33. oldal Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny országos döntő programozás kategória Kovács Gábor Ferenc 12.a 4. helyezés Brunner Márton 12.a 7. helyezés alkalmazói kategória Kárpáti Tilla Fanni 9.a 11. helyezés Becker Dóra 10.a 16. helyezés Közép-Európai Informatikai Diákolimpia: a magyar csapat tagja Kovács Gábor Ferenc 12.a Bod Péter könyvtárhasználati verseny országos döntő Orbán Bertalan 7.a 28. helyezés Ördög Kata 10.a 10. helyezés nyelvész Nemzetközi Anyanyelvi Verseny országos döntő Tanács Viktória 7.a 15. helyezés Országos Angol Nyelvi Verseny megyei döntő Tánczos Vilmos Zsombor 7.a 1. helyezés Gerlei Dávid 7.a 2. helyezés Országos Német Nyelvi Verseny megyei döntő Prelozsnik Dóra 7.a 1. helyezés Madarak és Fák Napja Környezetvédelmi Verseny (csapat) országos döntő Póta Fruzsina 7.a 5. helyezés Tanács Viktória 7.a Pribéli Levente 7.a Bölcs-ész Országos Tanulmányi Verseny történelem tantárgy (csapat) országos döntő Nagy Viktória 11.d 3. helyezés Petrőcz Evelin 11.d Reim Szandra 11.d Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny országos döntő Zemplényi Zsófia 10.a (ősszel lesz) Tiszán innen-dunán túl népdaléneklési verseny országos döntő Bankó Bianka 9.c bronz minősítés kisegyüttes kategória Fiskál Csenge 9.b Varga Petra 9.d

37 34. oldal 12. A középiskolába, felsőfokú intézményekbe felvett tanulók aránya, a követő vizsgálatok, az érettségi és záróvizsgák eredményei A tanév kiemelt értékelési szempontja az érettségi vizsgák eredménye. Ezek számszerű adatait az alábbiakban részletezzük: Az érettségi vizsgákat az elmúlt öt tanévben már a kétszintű érettségi vizsga előírásai szerint szerveztük. A tapasztalatok értékelését nagyon fontosnak tartjuk, ezért több nevelési értekezleten foglalkoztunk az eddigi eredményeinkkel, azok összehasonlításával a megye és az ország nappali tagozatos gimnazistáinak teljesítményével. A munkaközösségek képviselői értékelték az egyes tantárgyak tapasztalatait, megfogalmazták a jövőbeni teendőket, külön kiemelve az adott tanév tennivalóit. Az iskolavezetés összehasonlító elemzést készített, az iskolai adatokat hasonlította az országos eredményekkel, az OH adatbázisa alapján. Összességében megállapítottuk, hogy jól sikerültek az eddigi kétszintű érettségik, de van még bőven tennivalónk, ha továbbra is magas színvonalon akarunk megfelelni a kihívásoknak, amelyek közül a legjelentősebbek a tanulók felkészítése és a szaktanárok felkészülése, amelyek gyakorlatilag egymástól elválaszthatatlanok. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy kollégáink közül en kaptak érettségi elnöki megbízást a júniusi középszintű bizottságokban, míg tanárunkat kérték fel az emeltszintű érettségi vizsga tantárgyi bizottságaiba. Ezek az adatok is alátámasztják, hogy kollégáink is fontosnak tartják az érettségiztetésben való részvételt az iskolánk falain kívül is. A nagy számú megbízás komoly kihívás, nagy feladat, de egyben elismerés is. Az így szerzett tapasztalatokat tanáraink kamatoztatni tudják munkájuk során. A felvételi rendszer változása nálunk is éreztette hatását, hosszú évek után az előző és az idei tanévben végre nőtt az emelt szinten érettségizők száma, amely tendencia az országos adatoknál valamivel nagyobb növekedést mutat Az adott évben letett emelt szintű érettségi: Előzően teljesített (beszámítós) emelt szintű érettségi: Az emelt szintű érettségi minősítések száma: Középiskolai oktató-nevelő munkánkat az érettségi vizsga zárja le, ezért ezek az eredmények különösen fontosak számunkra. Az érettségi vizsgák adatai Létszám: Átlag: 4,11 4,30 4,38 4,43 Kitűnő: Bukás: Az iskolai eredményeket célszerű képzési formánként is összehasonlítani.

38 35. oldal 12. ábra Az érettségi vizsgák eredményei képzési formánként Az érettségi vizsgák kiemelt szerepet játszanak a diákok és ezáltal a tanárok életében, egyszóval az iskola munkájának megítélésében. Az érettségi vizsgákat éppen ezért minden évben megkülönböztetett figyelemmel szerveztük meg és bonyolítottuk le. Fontos, hogy a tantestület döntő többségének véleményére alapozva kijelenthetjük, hogy a kollégák elvárják az érettségi megfelelő megszervezését és vállalják, hogy ebben a nehéz időszakban akár napi 10 órás jelenlétükkel és munkájukkal is segítik tanulóinkat e nagy megmérettetésen. Úgy érzem az elnökök, a diákok és a szülők visszajelzései alapján, hogy sikeresen oldottuk meg a szervezési és vizsgáztatási feladatokat, az ismert nehézségek ellenére. Kiemeljük, hogy iskolánk az Oktatási Hivatal, majd a Veszprém Megyei, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felkérésére már nyolcadik évben közreműködik emelt szintű vizsgaközpontként a kétszintű érettségi vizsgák lebonyolításában. Az ezen a téren végzett munkánkat az oktatási és kulturális miniszter májusában a Kiváló érettségiztető vizsgahely kitüntető cím adományozásával ismerte el. Érdekes megnézni az érettségi minősítéseket szétbontva az adott évben tényleges vizsgát tett és a már előrehozott vizsgával rendelkező (beszámítós vizsga) tanulók eredményének összesítését:

39 36. oldal Az érettségi vizsgák eredményei: Létszám: Az összes vizsga átlaga: 4,11 4,30 4,38 4,43 a minősítések száma: A rendes vizsgák átlaga: 4,03 4,22 4,31 4,35 a minősítések száma: A beszámítós vizsgák átlaga: 4,85 4,79 4,82 4,86 a minősítések száma: ábra Az érettségi vizsgák eredményei típusonként Az érettségi vizsgák részletes adatait a 7. számú melléklet tartalmazza. Az érettségi eredménytől elválaszthatatlan képzésünk elsődleges célját tekintve a felvételi mutató. A végzős tanulók felvételi eredményeiről sajnos nincsenek teljesen megbízható, objektív adatok. Ezért a felvételire vonatkozó adatokat volt tanulóink visszajelzései alapján, az osztályfőnökök segítségével gyűjtjük össze. Ez alapján az elmúlt években az érettségi után az első évben felsőoktatási intézménybe felvett és az adott évben végzett tanulók arányát az alábbi táblázattal mutatjuk be.

40 37. oldal hat évfolyamos gimnázium négy évfolyamos gimnázium iskola F L F/L F L F/L F L F/L ,75 % ,60 % ,50 % ,50 % ,71 % ,56 % ,67 % ,52 % ,69 % ,35 % ,68 % ,15 % ,91 % ,86 % ,31 % Átlag: 86,04 % 78,87 % 82,04 % Megjegyzés: F a felvételt nyert tanulót száma L a végzős tanulók létszáma F/L felvett tanulók aránya a végzettekhez képest A viszonylag nagy ingadozáshoz hozzátartozik az is, hogy egyre több tanuló anyagi okok miatt nem tudja vállalni a felsőfokú tanulmányokat. Például 2010-ben a 151 végzett tanuló közül 18-an nem jelentkeztek a felsőoktatásba. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor a felvettek aránya 86,46 % lett volna az adott évben ben a jelentkezést be nem adó végző diákunk száma 9, az arány 93,79 %. A felvételi eredmények értékelésekor lényegében az elmúlt években kialakult véleményünket tudjuk megismételni. Szerintünk reális célunk a fenti eredménynek a hosszú távon való szinten tartása, mert intézményünk oktatásának szerkezete, a beiskolázási lehetőségeink alapján ez az eredmény minden szempontból elfogadhatónak tűnik. Ezzel nem azt szeretnénk mondani, hogy nem célunk az eredmények további javítása, hanem azt, hogyha hosszú távon tartani tudjuk a most elért szintet, akkor is eredményesnek tekinthetjük az intézmény munkáját. Rendkívül fontos a tanulók továbbtanulásának további segítése, orientálása. A továbbtanulásnál alapvető jelentősége van annak, hogy a tanulók tisztában legyenek lehetőségeikkel, reálisan mérjék fel helyzetüket. Tudjuk, hogy ez nem csak az intézmény feladata, de a tőlünk elvárható támogatást meg kell adni diákjainknak. Ezen gondolatokat igazolja az is, hogy az idei tanévben az elmúlt évek gyakorlatát folytatva a 10. és 11. évfolyamos diákjainknak és szüleiknek is tartottunk tájékoztatót a felvételi rendszer elmúlt évi és a várható változásaitól. A tizenkettedikes tanutókat is tájékoztattuk novemberben az ez évi aktualitásokról mind az érettségi, mind a felvételi kapcsán. Az elmondottak különös hangsúlyt kapnak a kétszintű érettségi rendszerben, hiszen az érettségi vizsgák egyben a felvételi vizsgák is, így az iskola szerepe, felelőssége óhatatlanul nagyobb. Elsődleges célunk csak az lehet, hogy e kihívásnak a jövőben is, az elmúlt években elért jó színvonalon, lehetőségeinkhez mérten minél jobban meg tudjunk felelni. 13. Kapcsolat az iskolaszékkel és a szülői munkaközösséggel A szülői munkaközösség vezetése a már megszokott segítőkészséggel végezte munkáját. A tanévek során adódó feladataikat ellátták. Kiemelkedett ezek közül a Pedagógiai Program, a Házirend és az SZMSZ módosításának véleményezése és az ingyenes tankönyvellátás elveinek meghatározása. Sokat segítettek a szülők a büfé és az ital-automaták kínálatának felülvizsgálatakor. Külön köszönet illeti a szülői munkaközösséget a már hagyományos évenkénti szülő-tanár bál megszervezéséért. Ez a rendezvény jó alkalom arra, hogy a szülők és a pedagógusok kötetlen

41 38. oldal formában is találkozzanak, s a bál bevételéből az szülői munkaközösség anyagilag is támogatja iskolánkat. Az alapítványunk Árpád alapítvány az oktatásért kuratóriuma az iskola és a tanulók támogatását a már megszokott pozitív hozzáállással végezte. Az iskolaszék munkáját az elmúlt években zavartalanul végezte, a természetes módon adódó személyi változások ellenére is. Az iskolaszék az egyeztető szerepkörben jól tudta összehangolni a szülők, a tanulók, a tanárok és a fenntartó képviselőjének véleményét. A szülői munkaközösség és a diákönkormányzat előzetes állásfoglalására alapozva hozott döntéseivel segítette az iskola működését. Ki kell emelni az iskolaszék és a szülői munkaközösség tagjainak folyamatos, segítőkész támogatását. 14. Az intézményi belső ellenőrzés, értékelés tapasztalatai Az intézményben a belső ellenőrzés a helyi szabályozásnak megfelelően működött. A pedagógusok szakórai munkájának ellenőrzése terén jelentős lépést tettünk a pedagógus értékelési rendszer bevezetésével. Örömteli, hogy a munkaközösség-vezetők és az iskolavezetés tagjain kívül többen bekapcsolódtak az óralátogatásokba, ami nagyon jelentős eredmény, s talán nem is az ellenőrzés, hanem az egymás munkájának jobb megismerése terén. Tehát jelentős lépést tettünk - az ellenőrzés területén is a pedagógus értékelési rendszerünk bevezetésével, és a nem pedagógus alkalmazottak értékelési rendszerének kidolgozásával. Bízunk benne, hogy a következő években a jogszabályi változások figyelembevételével egy, mindenki által elfogadható és a napi munkában használható értékelési-minősítési rendszert tudunk kialakítani, ami jelentős mértékben épít a most szerzett tapasztalatokra. A belső ellenőrzés másik kiemelt iránya a gazdasági munka, az iskolai dokumentációk, és az iskolatitkári munka területére terjed ki elsősorban. A gazdasági munka ellenőrzésében elsősorban a folyamatos ellenőrzésre illetve a munkafolyamatba épített ellenőrzésre helyezzük a hangsúlyt. Az elmúlt időszakban folytatott revizori ellenőrzések tapasztalatai kedvezőek voltak, személyesen is jónak ítélték e téren végzett munkánkat, erőfeszítéseinket. A gazdasági részleg munkája naprakész, a pénztár kezelése az előírásoknak megfelelő. Mindezek ellenére a jövőben is vannak még tennivalóink, különös tekintettel a pénzügyi átszervezésre. Sajnos az átszervezés következtében sokkal nagyobb megterhelés jut a maradt dolgozókra, s az iskolavezetésre is. Sok esetben az igazgató magára maradt, megszűnt a gazdasági vezető segítő szerepe, többek között a munkaügy területén. A napi feladatokból is több került a vezetéshez. Az iskolatitkár ügyvitelének ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a nyilvántartások vezetése előírásainknak megfelelő, a diákigazolványok és a postai nyilvántartás egyezőséget mutatott. A tanulói nyilvántartás, az előírt szülői értesítések naprakészek voltak. A törvényességi vizsgálat idején és után néhány kérdésben változtattunk a megszokott ügymeneten, a jobb átláthatóság és a könnyebb követhetőségért. Az iskolavezetés munkamegosztásában továbbra is kiemelten kell kezelnünk a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok koordinálását, ütemezését. E folyamatban az iskolavezetés legfontosabb segítőtársa a MICS. Közös munkánk amely elsődlegesen segítő szándékú már több területen megmutatkozik, s együttes erőfeszítéssel tovább javítható a belső ellenőrzés eredményessége.

42 39. oldal 15. Költségvetési gazdálkodás eredményessége, problémái, az intézmény gazdasági helyzete Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt az elmúlt öt évben. A szűkös anyagi lehetőségek ellenére a leglényegesebb feladatok a költségvetési keretből, a kapott támogatásokból, a pályázatokon nyert összegekből valamint a saját többletbevételből megvalósíthatóak voltak. A az elmúlt évek megszorításai miatt egyre komolyabb gondokat okozott az intézmény megszokott színvonalon történő működtetése, amelyet nem is tudtunk maradéktalanul megvalósítani. A bevételek alakulása (ezer Ft) saját bevétel ebből étkezés egyéb átvett pénzeszköz, pályázat fejlesztési bevétel pénzmaradvány költségvetési támogatás összes bevétel A kiadások alakulása (ezer Ft) bér személyi jellegű járulékok dologi kiadás ebből közüzem egyéb dologi kötött dologi étkezés átadott pénzeszköz ellátottak pénzbeli juttatása beruházás kiadás összesen A fenti adatokat az alábbi ábrák teszik szemléletessé.

43 40. oldal 14. ábra Az intézményi bevételek alakulása (millió Ft) 15. ábra Az intézményi kiadások alakulása (millió Ft)

44 41. oldal A költségvetés összetettsége miatt a beszámoló keretében nem elemezhető részletesen, de a év bevételeit és kiadásait részletezve megpróbáljuk bemutatni fő számait és azok százalékos arányát. 16. ábra A évi bevételek megoszlása 17. ábra A évi kiadások megoszlása

45 42. oldal Húsz éve az iskolánk támogatására jött létre az Árpád-alapítvány az oktatásért alapítvány szülők és tanárok közös kezdeményezésére. Fő bevételi forrásai a szülői befizetések és az SZJA 1%-os átutalása. Az alapítvány a tanulókat (előkészítők, nyelvvizsgák, nevezési díjak, tanulmányutak) és az iskolát (fénymásoló, korszerű táblák, sporteszközök, a sportudvar és a pályák burkolatának javítása) is támogatta az elmúlt öt évben. A beszerzéseknél mindig szem előtt tartottuk az eszközjegyzék előírásait, nem csak pályázatoknál és a célzott fenntartói támogatások felhasználásánál, hanem az egyéb bevételekből történt eszközvásárlásoknál is. Mindezek után érdekes megtekinteni az intézményi vagyon alakulását az elmúlt években. A bruttó érték növekedése mutatja a folyamatos fejlesztést, beruházást. A nettó érték látszólag ellentmond a fentieknek, de ez természetes, hiszen a nagy értékű eszközök értékcsökkenését folyamatosan vezetni kell. Az értékcsökkenés a számítástechnikai és az ügyviteli eszközöknél évi 33 %. Ez a csökkenés éppen azt mutatja, hogy jelentős beruházások történtek az elmúlt években. 18. ábra Az intézményi vagyon alakulása (millió Ft) Az intézmény az elmúlt időszakban az éves jóváhagyott költségvetéséből kiindulva a bevételek és a kiadások alakulását nyomon követve törekedett a kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásra a pénzügyi előírásoknak megfelelően, azokat betartva.

46 43. oldal A tárgyi feltételek alakulása - jelentősebb beruházások, beszerzések (önerős, pályázati, költségvetési) A tárgyi feltételrendszer biztosítása alapvető feladat, hiszen ezek nélkül elképzelhetetlen a mai oktatás. Az egyre nehezedő gazdasági helyzetben ez a feladat egyre nagyobb kihívást jelent az iskoláknak. A mi esetünkben az elmúlt öt év ebből a szempontból két nagy részre tagolódik. Az elsőben iskolánk fenntartója a szakképzés megszüntetése miatt évi 7,5 millió Ft fejlesztési forrást biztosított iskolánknak a as évekre. Ez a támogatás óriási lehetőséget jelentett intézményünknek. A támogatást elsődlegesen az eszközjegyzék előírásainak teljesítésére fordítottuk. Az előírásoknak megfelelő felhasználás és a látványos fejlesztések ellenére sajnos nem hosszabbította meg fenntartónk a támogatási időszakot. A teljesség igénye nélkül a legjelentősebb beszerzések ebből a keretből: - kondicionáló képek, röplabda hálótartó állvány - demonstrációs eszközök (elsősorban fizika, kémia, biológia) - fénymásoló - videokamera - nyelvi labor - számítógépek A multimédiás oktatóteremmel, amely nyelvi laborként is üzemel, lényegesen javultak az informatika és az idegen nyelvek oktatásának feltételei. Ez volt az utolsó beruházás, amelyet nagyrészt a fenntartó fejlesztési támogatásából valósítottunk meg. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy e terem nélkül az informatika érettségi vizsgákat meg sem tudtuk volna szervezni a jelentkezők magas száma miatt. Viszonylag állandó, kiszámítható támogatást jelentett az informatikai normatíva évente 1,5-2 millió Ft, amit mindig az előírások szerint használtunk fel. A Magiszter és a Szirén programok éves díja mellett laptopokat, monitorokat, kivetítőket, illetve kísérleti eszközöket vásároltunk az adott évi lehetőségeket figyelembe véve. Az első két évben jelentős lépést tettünk az eszközjegyzék előírásainak teljesítéséért, melynek eredményeként 2008 végére csupán néhány hiányunk maradt (futópálya, olvasóterem). A fenti forrásokon kívül pályázati keretből is támogattuk az eszközbeszerzést, sikeresen pályázva a KEMKA, a Pro Progressio Alapítvány és a minisztérium természettudományos eszközbeszerzési pályázatán, amelyeken közel két millió forintot nyertünk 2007.és 2010 között. Jelentős változást hozott a év iskolánk infokommunikációs fejlesztése terén. Több éves várakozás után végre megérkeztek a várva várt digitális táblák és a számítógépek a TIOP pályázat keretében. A tanárok és a diákok talán még a vártnál hamarabb birtokba vették az új eszközöket, s azóta folyamatosan használjuk azokat. A fentiek megvalósítását segítette az Árpád Alapítvány az oktatásért alapítványunk, többek között a nyelvi labor bútorainak és a digitális táblákhoz eszköztároló szekrények beszerzésével, a természettudományos előadó asztalainak felújításával. A szűkülő források mellett az intézményi többletbevétel tette lehetővé az iskola technikai berendezéseinek karbantartását, üzemeltetést, jóllehet a fénymásolók üzemeltetésében jelentős részt vállal az alapítványunk. Többek között ez tette lehetővé a nélkülözhetetlen, de elhasználódott demonstrációs eszközök, alapvető bútorok pótlását. Évente 1-2 millió forintot tudtunk ezekre a kiadásokra biztosítani saját bevételből. Az informatika már nem csak tantárgy, hanem valóban az oktatás egyik alapfeltétele iskolánkban. Ezt bizonyítják az egyre gyakrabban készülő feladatlapok, tételek, kimutatások. Jelentősen növekedett az elektronikus anyagok tanórai felhasználása. Az adminisztráció jelentős része is számítógépeken folyik. A fentiek miatt is elengedhetetlen feladat infokommunikációs rendszerünk folyamatos karbantartása, fejlesztése.

47 44. oldal 16. Az egy tanulóra jutó szakmai költség alakulása szakmai költség/tanuló (e Ft/fő): 392,9 395,0 375,2 379,43 360,6 teljes kiadás/tanuló (e Ft/fő): 418,6 436,2 421,6 432,8 420,2 arányosított létszám (fő): 631,0 633,7 629,3 616,7 590,6 szakmai költség (millió Ft): 247,9 250,3 236,1 234,0 213,0 teljes kiadás (millió Ft): 264,1 276,4 265,3 269,5 248,2 19. ábra Az egy tanulóra jutó szakmai költség illetve az egy tanulóra eső éves költségvetési összkiadás (e Ft) Az egy tanulóra jutó szakmai költség az adott éves költségvetésben az alaptevékenység szakfeladataira elszámolt kiadások összege osztva az arányosított tanuló létszámmal. Tájékoztató jelleggel közöljük az adott évi teljes költségvetési kiadás egy tanulóra jutó összegét is. 17. A nevelési-oktatási intézmény kapcsolatrendszere, rendezvényei Az intézmény jó kapcsolatokat tart fenn a város általános iskoláival. Úgy érezzük, ennek legfontosabb alapja a korrekt tájékoztatás. Rendszeresen megküldjük volt tanulóik tanulmányi eredményeit ami most már kötelezettségünk is, a felvételi tájékoztatókat, részt veszünk a középfokú beiskolázást előkészítő szülői tájékoztatóikon. Úgy véljük, e kapcsolatok fenntartása közös érdekünk. A város és a megye középiskoláival kialakult kapcsolatainkat elsősorban a személyes ismeretségeken alapuló jó viszony jellemzi. Sokat jelent ebben iskolánk érettségi vizsgaközpontként történő működése, hiszen így rendszeresen megfordulnak nálunk igazgató és szaktanár kollégák. A városi igazgatói munkaközösség jó lehetőséget biztosít a vezetői szintű egyeztetésekre, megbeszélésekre.

48 45. oldal Jó a kapcsolatunk elsősorban vezetői szinten a város többi középiskolájával. A Bárdos László Gimnáziummal húsz éves közös rendezvényünk a nagyon népszerű Mikulás-kupa. Ezek a rendezvények alkalmat adnak a tantestületek kötetlen találkozóira is. A gazdasági átszervezés miatt különleges kapcsolat alakul ki iskolánk és a Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközép- és Szakiskolával, mint a II. Középiskolai gazdasági egység központjával. A kapcsolattartás elsősorban a gazdasági ügyintézők napi feladata. A munkakapcsolat talán a személyi és jogszabályi változások miatt sem teljesen gördülékeny. A gazdaságvezetővel, illetve a gazdasági csoporttal még nem sikerült kiépítenünk a szerintünk szükséges és elvárható munkakapcsolatot, habár több pozitív változás is történt az utóbbi időben, amely reményre ad okot. A jövőben mindent meg kell tennünk a még gördülékenyebb, a még hatékonyabb közös munkáért. A város közintézményeivel, kulturális intézményeivel és sportszervezeteivel is élő a kapcsolatunk, amely elsősorban tanáraink, illetve diákjaink tevékenységének köszönhető, akik közül többen rendszeresen megjelennek a város kulturális rendezvényein, színházban, hangversenyen. Jó kapcsolatunk van a Földi Imre Sportcsarnokkal. Három éve már nem csak sportrendezvényeket, hanem a nagy termet igénylő rendezvényünket is ott tartottuk. Ebben a tanévben a szalagavatót és az Árpád-gálát rendeztük ott. Intézményünk fenntartója Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, így természetes, hogy a Polgármesteri Hivatal különböző szervezeti egységeivel szoros kapcsolatot kell fenntartanunk. E kapcsolatok két alapvető szempont szerint alakulnak ki. Az egyik az oktatási-nevelési, míg a másik a pénzügyi-gazdasági ügyek. E látszólag két különálló terület azonban rendkívül szorosan összefügg egymással. Az igazgató és a gazdasági ügyintézők az intézmény pénzügyi irányítása kapcsán jó kapcsolatot tartanak fenn a Gazdálkodási Irodával, a Pénzügyi Ellenőrzési Irodával, a Beruházási és Felújítási Irodával. Az Oktatási és Közművelődési Irodával az igazgató tartja a kapcsolatot az oktatás szinte minden területére kiterjedően. Az intézmény oktatási-nevelési kérdésekben kerül kapcsolatba a Népjóléti Irodával, a Gyámhivatallal, s egyéb programok, feladatok megoldása során a Kommunikációs és Tájékoztatási Irodával, a Pályázati és Projekt Irodával valamint az Informatikai Irodával. Elmondhatjuk, hogy a Polgármesteri Hivatal különböző irodáival jó a kapcsolatunk, nyugodtan fordulhattunk hozzájuk az év során ügyes-bajos dolgainkkal, a tőlük kapott információkat figyelembe vettük munkánk során, és igyekeztünk a kért adatszolgáltatásokat, információkat minél pontosabban, gyorsabban megadni. Magától értetődik, hogy a legszorosabb kapcsolat az Oktatási és Közművelődési Irodával alakult ki, amely úgy érzem korrekt, egymás tiszteletén és kölcsönös megértésén alapul most már hosszú évek óta. Az intézményvezető igyekszik minél jobb kapcsolatokat kiépíteni a város képviselőivel, a Polgármester Úrral, az Alpolgármester Urakkal és a Címzetes Főjegyző Asszonnyal. Úgy érezzük, adott esetben nyíltan, őszintén fordulhatunk hozzájuk iskolánkat érintő kérdésekben. A képviselőtestület munkáját segítő bizottságok közül az Oktatási és Kulturális Bizottsággal valamint a Pénzügyi Bizottsággal kerültünk közvetlenül kapcsolatba az elmúlt években, s minden esetben korrekt módon tudtunk együttműködni az aktuális kérdésekben. A fentiek alapján jó munkakapcsolat jellemzi az iskola és a polgármesteri hivatal egyes irodái közötti viszonyt, amely a szakszerű működés elengedhetetlen feltétele.

49 46. oldal Külön kiemelnénk az Oktatási és Közművelődési Iroda munkatársaival kialakult jó munkakapcsolatot, amely szerintünk elsősorban a jól végzett munkán, a nyílt, őszinte párbeszéden és egymás kölcsönös tiszteletén alapul. Az OH Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának majd a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának felkérésére iskolánk 2006 óta emelt szintű érettségi vizsgaközpontként vett részt tavaszi és őszi érettségi vizsgák lebonyolításában. A felkérés nagy kihívást jelentett és jelent az iskolavezetés és a tantestület számára, ugyanakkor nagy megtiszteltetés is. A vállalt feladatokat az előírásoknak megfelelően, jó színvonalon teljesítettük. Jó érzés, hogy a nevelőtestület és az iskolavezetés közös munkával, hosszú időn át képes ezt a nehéz feladatot megoldani úgy, hogy közben maradéktalanul teljesítettük saját iskolai feladatainkat. Az ezen a téren végzett munkánkat az oktatási és kulturális miniszter májusában a Kiváló érettségiztető vizsgahely kitüntető cím adományozásával ismerte el. A közös munka során jó kapcsolat alakult ki a fenti hivatalok munkatársaival, igazolva azt a véleményünket, hogy az irányító, felügyelő hivatalokkal, hatósággal is fenntartható jól működő, közvetlen kapcsolat. Ennek alapja ahogy az Oktatási és Közművelődési Irodával kapcsolatosan már kifejtettük a jól végzett munka mellett a nyílt, őszinte párbeszéd és egymás kölcsönös tisztelete. Úgy érezzük, fontos ennek a nehéz feladatnak a vállalása a jövőben is, mert az itt vizsgázó diákok, vizsgáztató tanárok, igazgató kollégák jobban megismerik iskolánkat, bepillanthatnak annak hétköznapi életébe. Mindezek növelik iskolánk ismertségét, a visszajelzések alapján kijelenthetjük, hogy elismertségét. Előadótermünk az iskolai programok mellett ebben az évben is számos egyéb rendezvénynek adott otthont (szakmai bemutatók, pedagógus továbbképzések, OH, majd KH tájékoztatók, megyei és területi versenyek, stb.). Évek óta jó a kapcsolatunk a TIT helyi szervezetével. Több általuk szervezett versenybe kapcsolódtak be diákjaink. Több éve iskolánk ad helyet a TIT-es nyelvvizsgáknak. Örömteli, hogy a pedagógusnak készülő volt tanítványaink évek óta visszajárnak hospitálni, gyakorló tanításra ben cserekapcsolat indult a geesthachti Otto Hahn Gymnasium (Németország) és iskolánk között. Ez az ismeretség eredményezte, hogy 2000 szeptemberében nemzetközi diákhetet rendezhettünk Tatabányán. A rendezvényt követően megerősödtek, kibővültek a külföldi cserekapcsolataink. Azóta a hagyományos német utak mellett rendszeresen utaznak diákjaink a francia, az amerikai és a holland partneriskolákba, s fogadják az onnan érkező tanulókat. Az utóbbi években kollégáink újra szerveztek angliai tanulmányutakat. E cserkapcsolatok és tanulmányutak segítik a nyelvtanulást, egymás életének és kultúrájának jobb megismerését, a másokkal szembeni megértés és tolerancia kialakulását, ezért tartjuk őket nemcsak a nyelvtanulást, hanem a nevelést segítő programnak is. A fenti célok miatt a jövőben az egyre nehezebbé váló anyagi körülmények ellenére is támogatni kell a partnerkapcsolatok folytatását. A jövőben törekednünk kell az iskolákkal, intézményekkel, hivatalokkal fennálló jó kapcsolatok megtartására, ha lehet fokozására.

50 47. oldal Együttműködés a Pedagógiai Szakszolgálati Intézményekkel Az Éltes Mátyás Egységes Pedagógiai Szakszolgálttal a gyógytestnevelés kapcsán alakult ki a legszorosabb együttműködés. Az erre kötelezett tanulóink részt vettek az előírt foglalkozásokon, amiről rendszeres visszajelzéseket kaptunk. Az együttműködés további sikeres fenntartásáért a gyógytestnevelőkkel, illetve iskolaorvossal további folyamatos egyeztetésre van szükség. Több tanulót küldtünk a szülőkkel egyeztetve szakmai segítségnyújtásra a szakszolgálathoz. A három SNI-s tanulónk fejlesztő foglalkozásait is a szakszolgálat szakemberei látták el, jó kapcsolatot alakítva ki a diákokkal és az iskolával. Iskolánk jelentősebb rendezvényei, programjai: tanévnyitó és tanévzáró ünnepély ballagás ünnepély a nemzeti ünnepeinken karácsonyi ünnepi műsor szalagavató ünnepély megemlékezések az aradi vértanúkról a Magyar Kultúra Napjáról a kommunista diktatúra áldozatairól a holokauszt áldozatairól Bányász Hősök Emléknapjáról a nemzeti összetartozás napjáról szülői értekezletek, fogadóórák beiskolázási tájékoztatók, nyíltnapok Megyei Pályaválasztási Kiállítás felvételi vizsgák érettségi vizsgák (őszi, tavaszi) emelt szintű érettségi vizsgaközpont (ősszel, tavasszal) kompetenciamérés házi vizsgák, osztályozó vizsgák versenyek londoni tanulmányút amerikai, francia, holland és német csereútak bécsi adventi kirándulások Színes programok a színes természetben, őszi, tavaszi hét erdei iskola osztálykirándulás papírgyűjtés diákközgyűlés (küldöttgyűlés)

51 48. oldal Árpád-napok, Árpád-bál, Árpád Gála mazsola bál Mikulás-bulik osztályonként Mikulás - kupa sítábor házi bajnokságok, háziversenyek tantestületi tanulmányút tanári farsangi bál szülő-tanár bál pedagógus nap A fenti programjaink, rendezvényeink a terveknek megfelelően zajlottak le az elmúlt öt évben. 18. Néhány kiegészítés, az előírt szempontokon kívül, amelyeket az intézmény öt éves munkájának megítéléséhez fontosnak tartunk A tantermek kihasználtsága gyakorlatilag maximális. Tanítási időben alig akad üres terem, habár az utolsó két tanévben kicsit jobb volt a helyzet, köszönhetően az osztályszám csökkenésnek. Az iskolai adminisztráció, ügymenet döntő része a számítógépek segítségével történik. A tanulói nyilvántartásoktól a pénzügyi kimutatásokig gyakorlatilag minden a számítógépek segítségével készül. E folyamat fenntartása azért is fontos, mert az ügyvitel ezzel nem csak gyorsabbá, de alakilag egységesebbé, igényesebbé is válik. Törekednünk kell arra, hogy a számítástechnika használatával lehetőség szerint kerüljük a felesleges adminisztrációt. A Magiszter program használata nem okozott gondot. a program jól működik, s reméljük a jövőben még sokoldalúbban tudjuk kihasználni a rendszer lehetőségeit. A tantestületben vállalt plusz feladataikat a kollégák döntő többségében megfelelően elvégezték. Ez vonatkozik a munkatervekben szereplő feladatokat ellátó osztályfőnökökre, munkaközösség-vezetőkre, MICS tagokra és az egyéb megbízást ellátó kollégákra egyaránt. A fenti pozitívumok ellenére a feladatok jobb elosztására, az egységesebb teherviselésre még jobban oda kell figyelnünk. Legnagyobb teher az iskola vezetőségén kívül továbbra is az osztályfőnökökre nehezedik, hiszen a hagyományos osztályfőnöki feladatok mellett egyre többet kell foglalkozniuk a szociálisan, egészségügyileg és egyéb módon hátrányos helyzetű tanulókkal. Elsődlegesen az ő egyik alapvető feladatuk a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és közvetve a tantestület mellett a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás. Egyre több a problémás gyerek, a különböző betegségekben szenvedő, pszichés és magatartási zavarokkal küszködő tanuló, valamint a szociális hátrányban lévő diák. Egyre jelentősebb probléma, hogy tanulóink körében emelkedik azoknak az aránya, akiknek az iskolai kiadások amely szerintünk a környék iskoláinak átlaga alatt van egyre nehezebben oldhatók meg. Most már több éve figyeljük ezeket az adatokat, amelyek sajnos egyre elszomorítóbbak. E nehézségeket a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat bevonásával igyekeztünk csökkenteni, s meg kell próbálnunk tovább csökkenteni a jövőben is.

52 49. oldal Az elmúlt tanévben több tanuló ellen kezdeményezett a nevelőtestület fegyelmi eljárást. A fegyelmik okai: alkoholfogyasztás iskolai rendezvényen; ellenőrző hamisítása; igazolatlan hiányzás; illegális felvételkészítés tanórán, illetve annak engedély nélküli közzététele; az iskola nevével való visszaélés. Az eljárások minden estben megalapozottak voltak. A kiszabott fegyelmi büntetések: 2007/ / / / /12 nevelőtestületi megrovás: nevelőtestületi szigorú megrovás: áthelyezés másik osztályba: kizárás az iskolából: összesen: Meg kell jegyeznünk, hogy a fegyelmi büntetések elérték céljukat, érintett tanulók megértették nevelési szándékunkat, amit igazol az is, hogy nem volt egyetlen visszatérő eset sem. A munkaközösségek, illetve a munkaközösségek számát csökkentő fenntartói döntés miatt tantárgyi csoportok a tanévek során teljesítették a munkatervben vállalt feladataik döntő többségét. A munkaközösségeken belüli szakmai munkát azonban még jobban össze kell hangolni, ezzel is növelve a tanárok munkájának hatékonyságát, az azonos követelményrendszer megvalósítását, az egységes minősítési rendszerhez valóközeledést. Egyre nagyobb szerepe van a munkaközösség szakmai irányításának, hiszen a külső lehetőségeink gyakorlatilag megszűntek, magunkra vagyunk utalva. Az új tantervek, illetve azok bevezetése lehetőséget adott és ad arra, hogy a munkaközösségek jobban összehangolják munkájukat. Sőt ki kell mondanunk, hogy csak közös munkával láthatók el a feladatok a pedagógusok ilyen mértékű leterheltsége, túlterheltsége mellett. A feladat nehéz, de bízunk benne, hogy közös munkával előbb utóbb megvalósítható, s bíztatóak ezen a téren a közelmúltban megtett lépések is. Ebben az időszakban az új tantervekre történő folyamatos átállás, a kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítés óhatatlanul nagyobb szakmai összefogást igényelt, így a munkaközösségek szakmai munkája talán jobban összehangolódott, hatékonyabb lett. A már említett átszervezés a lehetőségekhez képest elfogatható, hosszú távú fennmaradása biztosan a szakmai munka rovására menne. Fontosnak tartjuk, hogy a munkaközösség-vezető, illetve tantárgyi felelős ne csak szakmailag fogja össze az azonos szakos kollégákat, hanem személyes példamutatással végezze iskolai munkáját, ezzel is ösztönözve kollégáit a színvonalasabb tanári munkára. Természetesen a munkaközösségeknél leírtak a munkaközösség-vezetőket is érintik, hiszen ezeken a területeken közös a felelősségünk. A folyamatosan növekedő feladatok, a már szinte teljesíthetetlen adminisztráció, a folyamatosan változó törvényi szabályozás, az érettségi és felvételi rendszer változásainak követése rengeteg idejét köti le az iskolavezetésnek. Mindezek mellett természetes módon kötelező feladat az iskola évközi oktató-nevelő munkájának irányítása. Így talán nem is meglepő, hogy az iskolavezetés tagjainak nehézséget okozott a tanórák látogatása, de az alapvető elvárást eddig ezen a téren is teljesítettük. Reméljük, a még előforduló nehézségeket a következő években fokozatosan le tudjuk küzdeni. Az iskolai dokumentumok átdolgozásakor ismételten megmutatkozott, hogy az alapvető kérdésekben egyetértenek a tantestület tagjai. Bízunk benne, hogy a tervezett változtatások így pozitív visszhangra találnak, és ha lassan is, de előbbre tudunk lépni.

53 50. oldal A MIP végrehajtásával a Minőségirányítási Csoport tevékenysége nagy segítséget jelentett és jelent is az előttünk álló feladatok megoldásában. Sajnos nagyon nehezíti a munkát, hogy állandóan változnak a jogszabályok, így nem egyszer a kidolgozott és elfogadott program végrehajtását még éppen csak elkezdjük, de a törvényi hátteret, előírásokat közben módosítják. Nagyon jót tenne az oktatás minden területének, ha nyugalom lenne a törvényi szabályozásban, s hagynák, hogy csak végezzük a munkánkat. Csak remélni tudjuk, hogy az új köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok viszonylagos állandóságot jelentenek majd bevezetésük után. A diákönkormányzat a évek során a munkatervben előre egyeztetett feladatait és programjait teljesítette. A diákönkormányzat patronáló tanárai biztosították az alapvető kapcsolatot az iskolavezetés és a diákönkormányzat között. A kialakult jó kapcsolat remélhetőleg továbbra is fenntartható és közvetlen eszmecserét tesz lehetővé az iskolavezetés és a diákok között. A diákönkormányzat vezetősége aktívan vett részt az intézmény életében, a több alkalommal éltek véleménynyilvánítási jogukkal, segítették az intézmény döntéshozatalát, a mindennapi működését. Minden év áprilisában tartottuk meg az iskolagyűlést, küldöttgyűlés formájában. Lényeges kérdések, javaslatok nem hangoztak el, gyakorlatilag a napi problémákról folytattunk jó hangulatú eszmecserét a diákok képviselőivel. Néhány területen iskolai rend, fegyelem betartása, a rendezvényeken való részvétel növelése, stb. szeretnénk ha aktívabbá válna a DÖK, ebben számítunk az új vezetőségre. Az iskola tűzvédelmi helyzete megfelel az előírásoknak, az évközi ellenőrzéseket és tűzvédelmi oktatásokat a tűzvédelmi megbízott megtartotta. Rendkívüli esemény a nem történt. A megtartottuk a gyakorló riadókat, amelyek az előírásoknak megfelelően, a megadott időkereten belül zajlott le. Az évközi ellenőrzések az intézmény tűzvédelmi helyzetét minden esetben jónak minősítették. A vöröskereszt kapcsolattartó tanára, összefogja tanulóinkat, szervezi a rendezvényeket, versenyeket. Az iskola hétköznapi munkájában nagy segítséget kaptunk az iskolai védőnőtől. Több egészségügyi versenyre is felkészültek diákjaink és szép sikereket értek el. A közalkalmazotti tanács és a szakszervezet érdekegyeztetési feladatai folyamatosan megvalósultak. A közalkalmazotti tanács elnökének részvétele az intézmény vezetésének munkájában lehetőséget ad arra, hogy feladatait a tervezés, az előkészítés, a megvalósítás és az értékelés folyamatában ellássa. Gyakorlatilag minden alapvető kérdésben egyeztetni tudtuk álláspontunkat. Több olyan eset is volt, amikor nehéz elsősorban a pénzügyi megszorításokhoz, személyi kérdésekhez kapcsolódó döntésekhez kértük ki a KT véleményét. Úgy érezzük, e megbeszéléseken érdemi munkát tudtunk végezni, s minden esetben sikerült a résztvevők számára elfogadható megállapodásra jutnunk. A tanévek szervezése az előírásoknak megfelelően történt. A jelentkezések alapján indítottuk az emelt szintű felkészítő csoportokat. A nyelvi csoportok szervezésénél is igyekeztünk figyelembe venni a szülők kéréseit. Ez a tanulók döntő többségénél sikerült. Minden tanévben rendkívül nagy megterhelést jelentett a kétszintű érettségi vizsgához kapcsolódó adminisztráció, szervezési feladat különösen, azért mert az őszi vizsgaidőszakban is szerveztünk érettségi vizsgát tanulóinknak. Ezeket csak az iskolavezetés áldozatos,

54 51. oldal rendkívül összehangolt, fegyelmezett munkájával, sok délutáni és esti műszak beiktatásával tudtuk megoldani. Jelentősen megnőtt az iskolai adminisztráció a kéthavi munkaidő-elszámolás bevezetésével, majd annak a havira történő módosításával. Az előző évek tapasztalatai alapján a feladatot csak az iskolavezetés összehangolt munkájával, a kollégák még fegyelmezettebb nyilvántartásaival sikerült megoldani. A feladatot ellátó kollégák kiemelkedő munkát végeznek. Az elmúlt időszakban jelentősen javult a helyettesítések helyzete. A szakszerűen helyettesített órák aránya nőtt. Örömteli tény, hogy az elmaradt és a nem szakszerűen helyettesített órák aránya jelentősen csökkent, amelynek legfőbb okát a helyettesítések szervezésében látjuk. Ezek az adatok a következetesen vezetett helyettesítési rendszernek köszönhetők. A helyettesítési rendszer három-négy éve stabilizálódott, azóta is jól működik. Több kolléga hosszabb hiányzásait is megfelelő helyettesítéssel tudtuk pótolni. A helyettesítések jelenlegi formáját a szülők és a diákok többsége pozitívan fogadja. A tanévek rendjében és az éves munkatervekben meghatározott feladatainkat a megadott ütemezésben elvégeztük. Köszönet illeti a kollégákat, hogy maradéktalanul teljesítették a vállalt feladatokat, többek között a felvételiztetést, a házivizsgáztatást, a versenyek szervezését, és az iskolai ünnepélyek, rendezvények szervezését és közreműködésüket azok lebonyolításában, különös tekintettel a kétszintű érettségi vizsgaidőszakaiból adódó rendkívüli feladatok sikeres teljesítését. Ugyancsak köszönet jár a kollégák áldozatos munkájáért, amellyel az adott időszakban az oktató-nevelő tevékenységüket végezték, különös tekintettel a kiemelkedő versenyeredményekre és a végzős tanulók kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítésére. Az iskola-egészségügyi szolgálat egész évben ellátta feladatát. Elkészültek a felülvizsgálatok, a szűrések és a testnevelés besorolások. A védőnő sok segítséget adott az osztályfőnökök munkájához. Ki kell emelni az osztályfőnöki munkaközösség-vezető és a védőnő több éves összehangolt munkáját, például a HPV védőoltások megszervezésében, a felvilágosító előadások szervezésében, stb. A fogászati szűrés hosszú évek után négy éve végre újra elindult. A tanév első felében valamennyi osztályunk részt vett a szűrésben. A szűrés eredményéről a szülőket írásban értesítettük. Bízunk benne, hogy a szűrés a következő évben is folytatódik. A az Oktatási Hivatal Regionális Igazgatóságának, majd a Veszprém Megyei, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának felkérése iskolánk emelt szintű érettségi vizsgaközpontként vett részt az érettségi vizsgák lebonyolításában ebben a tanévben az őszi és a tavaszi vizsgaidőszakban is. Nagy kihívást jelentett és jelent a felkérés az iskolavezetés és a tantestület számára, ugyanakkor nagy megtiszteltetés is. A vállalt feladatot sikerült az előírások szerint megoldani. Jó érzés, hogy a nevelőtestület és az iskolavezetés közös munkával képes volt ezt a nehéz feladatot megoldani úgy, hogy közben maradéktalanul elláttuk a tanév aktuális feladatait is. Ezt a tevékenységünket az oktatási és kulturális miniszter ez év májusában Kiváló érettségiztető vizsgahely kitüntető cím adományozásával ismerte el.

55 52. oldal Iskolánk a mindig is szem előtt tartott minőségi szempontok tudatosabb érvényesítése útján akkor indult el, amikor sikeres pályázatunk eredményeképpen 2000 májusában megkezdhettük a COMENIUS I. intézményi modelljének kiépítését. A másfél éves munkafolyamat lezárása után az OM iskolánkat partnerközpontú oktatási intézménynek minősítette szeptember 1-jétől hatályba lépett az Intézményi Minőségirányítási Programunk, melyet a törvényi előírásoknak és a fenntartói minőségirányítási programban meghatározott elvárásoknak megfelelően hoztunk létre, majd a jogszabályi változások miatt módosítottunk 2007-ben és 2010-ben. Az intézményműködés folyamatában az iskolai dokumentáció javítása terén tettünk lépéseket a minőségfejlesztő munka érvényesítésében. A naplók, anyakönyvek bizonyos szempontú ellenőrzése, az egységesítés irányába ható minták kitöltése, rendszerezése a minőségirányítási csoport folyamatos feladata, amely nyomán jelentős javulást értünk el. A pedagógus értékelési rendszerünkkel kapcsolatos visszajelzések alapján elmondható, hogy jó irányba indultunk el, de van még bőven finomítanivaló, tennivaló. Elkészítettük a nem pedagógus dolgozók értékelésének elveit is. AZ IMIP-nek megfelelően rendszeresen elvégezzük a partneri elégedettségmérést. (2009/10. és 2011/12. tanév.) A kérdőíves megkérdezésen alapuló felmérés eredményeit visszacsatoljuk a szülők, a diákok és a kollégák felé. A tapasztalatokat megpróbáljuk hasznosítani a napi munkánk illetve annak tervezése során. Az elmúlt években is adósak maradtunk az iskola erejét meghaladó, egyre halaszthatatlanabb felújítási, elhelyezési problémák megoldásával. Ezek több mint öt éve megoldatlanok, sőt jelentős részük tizenöt éve minden jelentésben, jegyzőkönyvben szerepel. A következő évek halaszthatatlan felújításai: - A tornaterem, az aula és a könyvtár-olvasóterem problémájának megoldása. - Az épület külső felújításának folytatása. - A vizesblokkok, elsősorban a főépületben lévő WC-k felújítása. - A víz-, csatorna- és fűtésrendszer felülvizsgálata, javítása. - Az elektromos hálózat felülvizsgálata. - Az udvari kézilabdapálya bitumen burkolatának javítása. - A tantermek padozatának linóleum borításának cseréje, esetleges javítása. - A földszinti folyosó mennyezetének javítása. Tatabánya, június 5. Kovács Miklós igazgató

56 53. oldal 19. Mellékletek 1. Kimutatás a pedagógus továbbképzésről 2. Beiskolázási tájékoztatók 3. Tagozatonkénti részletes adatok a felvételi létszámokról és pontszámokról 4. Részletes kimutatás az év végi tanulmányi eredményekről 5. Versenyeredmények 6. A kompetenciamérés iskolai eredményei 7. Érettségi eredmények 8. Kimutatás az ingyenes tankönyvre jogosultakról

57 1. számú melléklet Kimutatás a pedagógus továbbképzésről 2007/ / / / /12 összesen megkezdett továbbképzés Pedagógus továbbképzés szakvizsga mester szakos tanári diploma új szak meglévő főiskolai szak után órás továbbképzés szakmai módszertani érettségi elnöki egyéb összesen

58 2. számú melléklet Beiskolázási tájékoztatók Beiskolázási tájékoztató a 2008/2009-es tanévre OM kód: Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes 2800 Tatabánya, Fő tér 1. Telefon/fax: 34/ , Az iskola bemutatása Iskolánkban 1946 őszén kezdődött meg a tanítás. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma volt az Árpád, s így fontos szerepe volt és van a helyi értelmiség kialakításában, a kulturális légkör megteremtésében. Arra törekszünk, hogy a nevelés-oktatási folyamat során tanulóinkban olyan értékrendet alakítsunk ki, amelyben a személyes, egyéni boldogulást, érvényesülést szolgáló célok, valamint a közösségek pozitív normái kiegészítik, erősítik egymást. Több mint tíz éve indítottuk a hat évfolyamos gimnáziumi képzést. Ezt az oktatási formát a jó intellektuális képességű és felsőfokú tanulmányokra készülő tanulók számára hoztuk létre. A diákok már 12 éves kortól fokozott tanulásra, művelődésre inspiráló környezetbe kerülnek, és képességeiknek megfelelő program szerint tanulnak. A hat évfolyamos gimnazisták tanulmányi átlaga, a tanulmányi versenyeken elért helyezései és kiemelkedő felvételi eredményei a képzés hatékonyságát bizonyítják. Az ide jelentkezők száma mutatja, hogy nagy a helyi igény erre az iskolatípusra. 55

59 2. számú melléklet Iskolánkban a legrégibb hagyománya a négy évfolyamos gimnáziumnak van. Itt azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik 14 éves korukban döntenek jövőjükről től az emelt szintű német és matematika csoport mellett indul általános (normál) tagozat is. Kínálatunk 2006-tól emelt szintű angol tagozattal bővült. Mind a hat, mind a négy évfolyamos gimnáziumi képzés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít fel. Az intézményünkben folyó munka színvonalát jelzi, hogy évek óta az utolsó évek átlaga alapján a felsőfokú továbbtanulásra felvételt nyert és a végzett tanulók aránya 80 % felett van. Iskolánkban első idegen nyelvként angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség (melyet a tanuló az általános iskolában tanult), míg második nyelvként választható az angol, a francia, a latin, a német, az olasz és a szlovák. Intézményünk a tanórán kívüli személyiségfejlesztő foglalkozásokból sokszínű kínálatot nyújt, és ezeket tanulóink jelenleg térítésmentesen vehetik igénybe. Mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gazdag hagyományrendszerünk és az otthonos, harmonikus, fejlesztő légkör elősegíti az eredményes tanulást. Hagyományaink közül egyik legfontosabb a külföldi kapcsolatok ápolása két német, egy francia és egy holland iskolával. Az oktatás feltételeinek javítására, a szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulók számára, az esélyegyenlőség megteremtésére hoztuk létre az Árpád-alapítvány az oktatásért elnevezésű alapítványunkat, melynek számlaszáma: Alapítványunk közhasznú alapítvány, így fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-át. Beiskolázási tájékoztató a 2008/2009-es tanévre Intézményünkben egy hat évfolyamos és három négy évfolyamos gimnáziumi osztály indul. Mindkét iskolatípusban az általános felvételi eljárásra a központilag elkészített és kitöltött jelentkezési lappal lehet jelentkezni. Egy tanuló a szabályok szerint tetszőleges számú jelentkezési lapot tölthet ki, egy intézményen belül több tanulmányi területet (tagozatot) is megjelölve. Az iskolánkban induló tanulmányi területek (tagozatok) kódjai: 01 hat évfolyamos, angol, matematika emelt óraszámú 02 hat évfolyamos, német, matematika emelt óraszámú 03 négy évfolyamos, normál oktatás 04 négy évfolyamos, emelt szintű matematika 05 négy évfolyamos, emelt szintű német 06 négy évfolyamos, emelt szintű angol Minden képzési típusra írásbeli felvételi vizsgát tartunk, amely a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgával teljesíthető, bármely, a központi felvételit meghirdető középiskolában. Az írásbeli felvételi vizsgára külön kell jelentkezni december 10-ig. 56

60 2. számú melléklet A sajátos nevelési igényű ill. a beilleszkedési tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanulók a jelentkezéskor küldjék be a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, amely alapján az igazgató dönt az írásbeli felvételi módjáról. Csak azokat a tanulókat vehetjük fel, akik központi jelentkezési lapjukat iskolánkba és adatlapjukat a győri Felvételi Központhoz eljuttatják február 15-ig. Ez a határidő mindkét iskolatípusra vonatkozik Jelentkezés és felvételi a négy évfolyamos gimnáziumba Három négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk. A tanulók jelentkezhetnek matematika, német nyelv vagy angol nyelv tantárgyból emelt szintű képzésre (tagozatra) vagy általános (normál) tantervű tagozatra. Az emelt szintű képzésben résztvevő tanulók heti óraszáma a évfolyamon 29,5; míg az általános tantervű tagozaton 27,5. A matematikát, az idegen nyelvet és az informatikát csoportbontásban tanítjuk. Diákjaink a tizenegyedik osztálytól választásuk alapján néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására. A felvétel pontszám alapján történik, az elérhető maximális pontszám A hozott pontszám maximum 50 a jelentkezési lapon feltüntetett osztályzatokat átszámítva (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv *, történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia biológia, természetismeret). A szerzett pontszám a két írásbeli vizsga (magyar, matematika) alapján maximum Többletpontok szerezhetők maximum 5 tanulmányi, kulturális és sportversenyeken elért kiemelkedő eredményekkel, amelyeket az általános iskola a jelentkezési lapon feltüntet. (A figyelembe vehető versenyek listája honlapunkon megtekinthető.) Az emelt szintű képzésre jelentkező tanulók közül azok, akik az általános iskolában emelt szinten tanulták az adott tantárgyat, felvételi mentességet kapnak, ha a hozott pontszámuk legalább 47,5 és az adott tantárgyból a jelentkezési lapon szereplő valamennyi jegyük jeles. A mentességet kapott tanulók szerzett pontszáma 50. Az emelt szintű oktatásban való részvételt a jelentkezési lapon a tantárgy neve mellé írt E betűvel kell igazolni! Az írásbeli felvételi vizsga iskolánkban csak az egységes központi, a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgával teljesíthető. A tanuló a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára történő jelentkezését a központilag kiadott jelentkezési lapon, amely iskolánkban is kérhető bármelyik vizsgáztató iskolába közvetlenül benyújthatja, ennek határideje december 7. Az írásbeli vizsga időpontja január 26. (szombat) 10 óra január 31. (csütörtök) 14 óra pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol levő tanulók számára. Az írásbeli dolgozatok megtekintése február 5. (kedd) 8 órától 16 óráig. Az írásbeli vizsga eredményéről február 8-ig minden tanulót írásban értesítünk. Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje február 15. Az általános felvételi eljárásban a tanulók rangsorolásánál írásbeli felvételi pontszámként a központi felvételi dolgozat eredményét vesszük figyelembe. Amennyiben a tanuló nem iskolánkban írta központi felvételi dolgozatát, úgy az értékelő lap általános iskola által hitelesített másolatát kell intézményünkbe eljuttatni a jelentkezési lappal együtt. Az ideiglenes felvételi jegyzéket március 12-ig kifüggesztjük iskolánkban. * Ha valaki két idegen nyelvet tanult, akkor automatikusan a jobb eredményt vesszük figyelembe. 57

61 2. számú melléklet A végső felvételi döntésről a Felvételi Központ listája alapján április 23-ig értesítjük a szülőket. A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek november 19-én 16 óra 30-kor, a diákoknak nyílt napon november 20-án 9 órától 12 óráig. Jelentkezés és felvételi a hat évfolyamos gimnáziumba A hat évfolyamos osztályba jó képességű, tanulni akaró diákokat várunk a hatodik általános iskolai osztály elvégzése után. Az osztályt egy angol és egy német nyelvi csoporttal indítjuk. A 7. és a 8. osztályban a magyar nyelvet, minden évfolyamon az informatikát, matematikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. Az ide járó diákok a második idegen nyelvet a 9. osztálytól veszik fel, míg a 11. osztálytól választásuk alapján néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására. Az emelt óraszámú képzés miatt a tanulók heti óraszáma az alapképzésen résztvevőkhöz képest kettővel több, tehát a 7-8. évfolyamon 27, a évfolyamon 28,5. A felvétel pontszám alapján történik. Az elérhető maximális pontszám 140, amely három részből tevődik össze. A hozott pont az 5. tanév végi és a 6. tanév félévi osztályzatait átszámítva maximum 60 (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és természetismeret). Az írásbeli felvételi vizsgán 50 pont, a szóbelin 30 pont szerezhető. A vizsgákon magyar (anyanyelv) és matematika keretében a tanuló logikus gondolkodását, értő és kifejező olvasási készségét valamint anyanyelvi ismereteit vizsgáljuk. A tanulókat a hozott és az írásbelire adható pontok alapján rangsoroljuk. A legjobbak ezen eredmény alapján felvételt nyernek. A többiek közül az egy adott szintet elért tanulókat behívjuk szóbeli felvételire, és az ott nyújtott teljesítményt is értékelve készítjük el a végső rangsort. Az írásbeli felvételi vizsga a jogszabályoknak megfelelően a központilag szervezett, a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga, melyre az intézményünkben kérhető jelentkezési lapon kell december 7-ig jelentkezni. Az írásbeli vizsga időpontja január 25. (péntek) 14 óra (matematika, magyar) január 31. (csütörtök) 14 órától pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol lévő tanulók számára. Az írásbeli dolgozatok megtekintése február 5. (kedd) 8 órától 16 óráig. Az írásbeli vizsga eredményéről február 8-ig minden tanulót írásban értesítünk. Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje február 15. Szóbeli felvételi vizsga március 1., amelynek beosztását február 25-én kifüggesztjük az iskolában, de érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon is az iskola titkárságán. Az ideiglenes felvételi jegyzéket március 12-ig kifüggesztjük iskolánkban. A végső felvételi döntésről a Felvételi Központ listája alapján április 23-ig értesítjük a szülőket. A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek november 26-án 16 óra 30-kor, a diákoknak nyílt napon november 27-én 9 órától 12 óráig. Kérdéseikkel forduljanak bizalommal iskolánk pályaválasztási felelőséhez vagy az iskolavezetés tagjaihoz! Szeretettel várjuk iskolánk leendő tanulóit! 58

62 2. számú melléklet Beiskolázási tájékoztató a 2009/2010-es tanévre OM kód: Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes 2800 Tatabánya, Fő tér 1. Telefon/fax: 34/ , Az iskola bemutatása Iskolánkban 1946 őszén kezdődött meg a tanítás. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma volt az Árpád, s így fontos szerepe volt és van a helyi értelmiség kialakításában, a kulturális légkör megteremtésében. Arra törekszünk, hogy a nevelés-oktatási folyamat során tanulóinkban olyan értékrendet alakítsunk ki, amelyben a személyes, egyéni boldogulást, érvényesülést szolgáló célok, valamint a közösségek pozitív normái kiegészítik, erősítik egymást. Több mint tizenöt éve indítottuk a hat évfolyamos gimnáziumi képzést. Ezt az oktatási formát a jó intellektuális képességű és felsőfokú tanulmányokra készülő tanulók számára hoztuk létre. A diákok már 12 éves kortól fokozott tanulásra, művelődésre inspiráló környezetbe kerülnek, és képességeiknek megfelelő program szerint tanulnak. A hat évfolyamos gimnazisták tanulmányi átlaga, a tanulmányi versenyeken elért helyezései és kiemelkedő felvételi eredményei a képzés hatékonyságát bizonyítják. Iskolánkban a legrégibb hagyománya a négy évfolyamos gimnáziumnak van. Itt azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik 14 éves korukban döntenek jövőjükről

63 2. számú melléklet től az emelt szintű német és matematika csoport mellett indul általános (normál) tagozat is. Kínálatunk 2006-tól emelt szintű angol tagozattal bővült. Mind a hat, mind a négy évfolyamos gimnáziumi képzés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít fel. Az intézményünkben folyó munka színvonalát jelzi, hogy évek óta az utolsó évek átlaga alapján a felsőfokú továbbtanulásra felvételt nyert és a végzett tanulók aránya 80 % felett van. Iskolánkban első idegen nyelvként angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség (melyet a tanuló az általános iskolában tanult), míg második nyelvként választható az angol, a francia, a latin, a német, az olasz és a szlovák. Intézményünk a tanórán kívüli személyiségfejlesztő foglalkozásokból sokszínű kínálatot nyújt, és ezeket tanulóink jelenleg térítésmentesen vehetik igénybe. Mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gazdag hagyományrendszerünk és az otthonos, harmonikus, fejlesztő légkör elősegíti az eredményes tanulást. Hagyományaink közül egyik legfontosabb a külföldi kapcsolatok ápolása két német, egy francia, egy holland és egy amerikai iskolával. Az oktatás feltételeinek javítására, a szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulók számára, az esélyegyenlőség megteremtésére hoztuk létre az Árpád-alapítvány az oktatásért elnevezésű alapítványunkat, melynek számlaszáma: Alapítványunk közhasznú alapítvány, így fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-át. Beiskolázási tájékoztató a 2009/2010-es tanévre Intézményünkben egy hat évfolyamos és három négy évfolyamos gimnáziumi osztály indul. Mindkét iskolatípusban az általános felvételi eljárásra a központilag elkészített és kitöltött jelentkezési lappal lehet jelentkezni. Egy tanuló a szabályok szerint tetszőleges számú jelentkezési lapot tölthet ki, egy intézményen belül több tanulmányi területet (tagozatot) is megjelölve. Az iskolánkban induló tanulmányi területek (tagozatok) kódjai: 01 hat évfolyamos, angol, matematika emelt óraszámú 02 hat évfolyamos, német, matematika emelt óraszámú 03 négy évfolyamos, normál oktatás 04 négy évfolyamos, emelt szintű matematika 05 négy évfolyamos, emelt szintű német 06 négy évfolyamos, emelt szintű angol Minden képzési típusra írásbeli felvételi vizsgát tartunk, amely a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgával teljesíthető, bármely, a központi felvételit meghirdető középiskolában. Az írásbeli felvételi vizsgára külön kell jelentkezni december 10-ig. 60

64 2. számú melléklet A sajátos nevelési igényű ill. a beilleszkedési tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanulók a jelentkezéskor küldjék be a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, amely alapján az igazgató dönt az írásbeli felvételi módjáról. Csak azokat a tanulókat vehetjük fel, akik központi jelentkezési lapjukat iskolánkba és adatlapjukat a győri Felvételi Központhoz eljuttatják február 20-ig. Ez a határidő mindkét iskolatípusra vonatkozik. Jelentkezés és felvételi a négy évfolyamos gimnáziumba Három négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk. A tanulók jelentkezhetnek matematika, német nyelv vagy angol nyelv tantárgyból emelt szintű képzésre (tagozatra) vagy általános (normál) tantervű tagozatra. Az emelt szintű képzésben résztvevő tanulók heti óraszáma a évfolyamon 29,5; míg az általános tantervű tagozaton 27,5. A matematikát, az idegen nyelvet és az informatikát csoportbontásban tanítjuk. Diákjaink a tizenegyedik osztálytól választásuk alapján néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására. A felvétel pontszám alapján történik, ami a hozott (általános tagozaton 150 pont, emelt szintű tagozaton 170 pont) és a szerzett (200) pont összege. A hozott pontszámot a jelentkezési lapon feltüntetett osztályzatokból számítjuk (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv *, történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia, biológia, természetismeret). Az emelt szinten tanult tantárgyak eredményét 1,25- szoros súllyal számoljuk. [Emelt szintű oktatás: 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet 3. (5)] Ezt akkor tudjuk figyelembe venni, ha az általános iskola a jelentkezési lapon a tantárgy neve mellé írt E betűvel igazolja. Az emelt szintű képzésre jelentkező tanulóknál az adott tantárgy eredményét kétszeresen vesszük figyelembe. A szerzett pontszámot a két írásbeli vizsga (anyanyelv, matematika) alapján határozzuk meg a vizsgapontok duplázásával. A matematika tagozaton a szerzett pontszám ettől eltérően a matematika írásbeli 2,4 szeresének és az anyanyelv írásbeli 1,6 szeresének az összege. Az írásbeli felvételi vizsga, amelyen a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi ismereteit vizsgáljuk a jogszabályoknak megfelelően központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre az intézményünkben kérhető jelentkezési lapon december 10-ig kell jelentkezni. Az írásbeli vizsga időpontja január 24. (szombat) 10 óra január 29. (csütörtök) 14 óra pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol levő tanulók számára. Az írásbeli dolgozatok megtekintése február 3. (kedd) 8 órától 16 óráig. Az írásbeli vizsga eredményéről február 12-ig minden tanulót írásban értesítünk. Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje február 20. Amennyiben a tanuló nem iskolánkban írta központi felvételi dolgozatát, úgy az értékelő lap általános iskola által hitelesített másolatát kell intézményünkbe eljuttatni a jelentkezési lappal együtt. Az ideiglenes felvételi jegyzéket március 17-ig hozzuk nyilvánosságra. * Ha valaki két idegen nyelvet tanult, akkor automatikusan a jobb eredményt vesszük figyelembe. 61

65 2. számú melléklet A végső felvételi döntésről a Felvételi Központ listája alapján április 27-ig értesítjük a szülőket. A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek november 24-én 16 óra 30-kor, a diákoknak nyílt napon november 25-én 9 órától 12 óráig. Jelentkezés és felvételi a hat évfolyamos gimnáziumba A hat évfolyamos osztályba jó képességű, tanulni akaró diákokat várunk a hatodik általános iskolai osztály elvégzése után. Az osztályt egy angol és egy német nyelvi csoporttal indítjuk. A 7. és a 8. osztályban a magyar nyelvet, minden évfolyamon az informatikát, matematikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. Az ide járó diákok a második idegen nyelvet a 9. osztálytól veszik fel, míg a 11. osztálytól választásuk alapján néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására. Az emelt óraszámú képzés miatt a tanulók heti óraszáma az alapképzésen résztvevőkhöz képest kettővel több, tehát a 7-8. évfolyamon 27, a évfolyamon 28,5. A felvétel pontszám alapján történik. Az elérhető maximális pontszám 120, amely két részből tevődik össze. A hozott pont az 5. tanév végi és a 6. tanév félévi osztályzatainak összege, maximum 60 (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és természetismeret). A szerzett pont az írásbeli felvételi vizsgán elért összpontszám 60 százaléka, maximum 60 pont. A vizsgán magyar (anyanyelv) és matematika keretében a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi ismereteit vizsgáljuk. Az írásbeli felvételi vizsga a jogszabályoknak megfelelően központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre az intézményünkben kérhető jelentkezési lapon december 10-ig kell jelentkezni. Az írásbeli vizsga időpontja január 23. (péntek) 14 óra (matematika, magyar) január 29. (csütörtök) 14 órától pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol lévő tanulók számára. Az írásbeli dolgozatok megtekintése február 3. (kedd) 8 órától 16 óráig. Az írásbeli vizsga eredményéről február 12-ig minden tanulót írásban értesítünk. Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje február 20. Az ideiglenes felvételi jegyzéket március 17-ig hozzuk nyilvánosságra. A végső felvételi döntésről a Felvételi Központ listája alapján április 27-ig értesítjük a szülőket. A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek december 1-én 16 óra 30-kor, a diákoknak nyílt napon december 2-án 9 órától 12 óráig. Kérdéseikkel forduljanak bizalommal iskolánk pályaválasztási felelőséhez vagy az iskolavezetés tagjaihoz! Szeretettel várjuk iskolánk leendő tanulóit! 62

66 2. számú melléklet Beiskolázási tájékoztató a 2010/2011-es tanévre OM kód: Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes 2800 Tatabánya, Fő tér 1. Telefon/fax: 34/ , Az iskola bemutatása Iskolánkban 1946 őszén kezdődött meg a tanítás. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma volt az Árpád, s így fontos szerepe volt és van a helyi értelmiség kialakításában, a kulturális légkör megteremtésében. Arra törekszünk, hogy a nevelés-oktatási folyamat során tanulóinkban olyan értékrendet alakítsunk ki, amelyben a személyes, egyéni boldogulást, érvényesülést szolgáló célok, valamint a közösségek pozitív normái kiegészítik, erősítik egymást. Több mint tizenöt éve indítottuk a hat évfolyamos gimnáziumi képzést. Ezt az oktatási formát a jó intellektuális képességű és felsőfokú tanulmányokra készülő tanulók számára hoztuk létre. A diákok már 12 éves kortól fokozott tanulásra, művelődésre inspiráló környezetbe kerülnek, és képességeiknek megfelelő program szerint tanulnak. A hat évfolyamos gimnazisták tanulmányi átlaga, a tanulmányi versenyeken elért helyezései és kiemelkedő felvételi eredményei a képzés hatékonyságát bizonyítják. Iskolánkban a legrégibb hagyománya a négy évfolyamos gimnáziumnak van. Itt azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik 14 éves korukban döntenek jövőjükről

67 2. számú melléklet től az emelt szintű német és matematika csoport mellett indul általános (normál) tagozat is. Kínálatunk 2006-tól emelt szintű angol tagozattal bővült. Mind a hat, mind a négy évfolyamos gimnáziumi képzés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít fel. Az intézményünkben folyó munka színvonalát jelzi, hogy évek óta az utolsó évek átlaga alapján a felsőfokú továbbtanulásra felvételt nyert és a végzett tanulók aránya 80 % felett van. Iskolánkban első idegen nyelvként angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség (melyet a tanuló az általános iskolában tanult), míg második nyelvként választható az angol, a francia, a latin, a német, az olasz és a szlovák. Intézményünk a tanórán kívüli személyiségfejlesztő foglalkozásokból sokszínű kínálatot nyújt, és ezeket tanulóink jelenleg térítésmentesen vehetik igénybe. Mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gazdag hagyományrendszerünk és az otthonos, harmonikus, fejlesztő légkör elősegíti az eredményes tanulást. Hagyományaink közül egyik legfontosabb a külföldi kapcsolatok ápolása két német, egy francia, egy holland és egy amerikai iskolával. Az oktatás feltételeinek javítására, a szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulók számára, az esélyegyenlőség megteremtésére hoztuk létre az Árpád-alapítvány az oktatásért elnevezésű alapítványunkat, melynek számlaszáma: Alapítványunk közhasznú alapítvány, így fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-át. Beiskolázási tájékoztató a 2010/2011-es tanévre Intézményünkben egy hat évfolyamos és három négy évfolyamos gimnáziumi osztály indul. Mindkét iskolatípusban az általános felvételi eljárásra a központilag elkészített és kitöltött jelentkezési lappal lehet jelentkezni. Egy tanuló a szabályok szerint tetszőleges számú jelentkezési lapot tölthet ki, egy intézményen belül több tanulmányi területet (tagozatot) is megjelölve. Az iskolánkban induló tanulmányi területek (tagozatok) kódjai: 01 hat évfolyamos, angol, matematika emelt óraszámú 02 hat évfolyamos, német, matematika emelt óraszámú 03 négy évfolyamos, normál oktatás 04 négy évfolyamos, emelt szintű matematika 05 négy évfolyamos, emelt szintű német 06 négy évfolyamos, emelt szintű angol Minden képzési típusra írásbeli felvételi vizsgát tartunk, amely a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgával teljesíthető, bármely, a központi felvételit meghirdető középiskolában. Az írásbeli felvételi vizsgára külön kell jelentkezni december 11-ig. 64

68 2. számú melléklet A sajátos nevelési igényű ill. a beilleszkedési tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanulók a jelentkezéskor küldjék be a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, amely alapján az igazgató dönt az írásbeli felvételi módjáról. Csak azokat a tanulókat vehetjük fel, akik központi jelentkezési lapjukat iskolánkba és adatlapjukat a győri Felvételi Központhoz eljuttatják február 19-ig. Ez a határidő mindkét iskolatípusra vonatkozik. Jelentkezés és felvételi a négy évfolyamos gimnáziumba Három négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk. A tanulók jelentkezhetnek matematika, német nyelv vagy angol nyelv tantárgyból emelt szintű képzésre (tagozatra) vagy általános (normál) tantervű tagozatra. Az emelt szintű képzésben résztvevő tanulók heti óraszáma a évfolyamon 29,5; míg az általános tantervű tagozaton 27,5. A matematikát, az idegen nyelvet és az informatikát csoportbontásban tanítjuk. Diákjaink a tizenegyedik osztálytól választásuk alapján néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására. A felvétel pontszám alapján történik, ami a hozott (általános tagozaton 150 pont, emelt szintű tagozaton 170 pont) és a szerzett (200) pont összege. A hozott pontszámot a jelentkezési lapon feltüntetett osztályzatokból számítjuk (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv *, történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia, biológia, természetismeret). Az emelt szinten tanult tantárgyak eredményét 1,25- szoros súllyal számoljuk. [Emelt szintű oktatás: 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet 3. (5)] Ezt akkor tudjuk figyelembe venni, ha az általános iskola a jelentkezési lapon a tantárgy neve mellé írt E betűvel igazolja. Az emelt szintű képzésre jelentkező tanulóknál az adott tantárgy eredményét kétszeresen vesszük figyelembe. A szerzett pontszámot a két írásbeli vizsga (anyanyelv, matematika) alapján határozzuk meg a vizsgapontok duplázásával. A matematika tagozaton a szerzett pontszám ettől eltérően a matematika írásbeli 2,4 szeresének és az anyanyelv írásbeli 1,6 szeresének az összege. Az írásbeli felvételi vizsga, amelyen a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi ismereteit vizsgáljuk a jogszabályoknak megfelelően központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre az intézményünkben kérhető jelentkezési lapon december 11-ig kell jelentkezni. Az írásbeli vizsga időpontja január 23. (szombat) 10 óra január 28. (csütörtök) 14 óra pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol levő tanulók számára. Az írásbeli dolgozatok megtekintése február 2. (kedd) 8 órától 16 óráig. Az írásbeli vizsga eredményéről február 11-ig minden tanulót írásban értesítünk. Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje február 19. Amennyiben a tanuló nem iskolánkban írta központi felvételi dolgozatát, úgy az értékelő lap általános iskola által hitelesített másolatát kell intézményünkbe eljuttatni a jelentkezési lappal együtt. * Ha valaki két idegen nyelvet tanult, akkor automatikusan a jobb eredményt vesszük figyelembe. 65

69 2. számú melléklet Az ideiglenes felvételi jegyzéket március 16-ig hozzuk nyilvánosságra. A végső felvételi döntésről a Felvételi Központ listája alapján április 26-ig értesítjük a szülőket. A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek november 23-án 16 óra 30-kor, a diákoknak nyílt napon november 24-én 9 órától 12 óráig. Jelentkezés és felvételi a hat évfolyamos gimnáziumba A hat évfolyamos osztályba jó képességű, tanulni akaró diákokat várunk a hatodik általános iskolai osztály elvégzése után. Az osztályt egy angol és egy német nyelvi csoporttal indítjuk. A 7. és a 8. osztályban a magyar nyelvet, minden évfolyamon az informatikát, matematikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. Az ide járó diákok a második idegen nyelvet a 9. osztálytól veszik fel, míg a 11. osztálytól választásuk alapján néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására. Az emelt óraszámú képzés miatt a tanulók heti óraszáma az alapképzésen résztvevőkhöz képest kettővel több, tehát a 7-8. évfolyamon 27, a évfolyamon 28,5. A felvétel pontszám alapján történik. Az elérhető maximális pontszám 120, amely két részből tevődik össze. A hozott pont az 5. tanév végi és a 6. tanév félévi osztályzatainak összege, maximum 60 (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és természetismeret). A szerzett pont az írásbeli felvételi vizsgán elért összpontszám 60 százaléka, maximum 60 pont. A vizsgán magyar (anyanyelv) és matematika keretében a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi ismereteit vizsgáljuk. Az írásbeli felvételi vizsga a jogszabályoknak megfelelően központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre az intézményünkben kérhető jelentkezési lapon december 11-ig kell jelentkezni. Az írásbeli vizsga időpontja január 22. (péntek) 14 óra (matematika, magyar) január 28. (csütörtök) 14 órától pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol lévő tanulók számára. Az írásbeli dolgozatok megtekintése február 2. (kedd) 8 órától 16 óráig. Az írásbeli vizsga eredményéről február 11-ig minden tanulót írásban értesítünk. Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje február 19. Az ideiglenes felvételi jegyzéket március 16-ig hozzuk nyilvánosságra. A végső felvételi döntésről a Felvételi Központ listája alapján április 26-ig értesítjük a szülőket. A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek november 30-án 16 óra 30-kor, a diákoknak nyílt napon december 1-jén 9 órától 12 óráig. Kérdéseikkel forduljanak bizalommal iskolánk pályaválasztási felelőséhez vagy az iskolavezetés tagjaihoz! Szeretettel várjuk iskolánk leendő tanulóit! 66

70 2. számú melléklet Beiskolázási tájékoztató a 2011/2012-es tanévre OM kód: Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes 2800 Tatabánya, Fő tér 1. Telefon/fax: 34/ , Az iskola bemutatása Iskolánkban 1946 őszén kezdődött meg a tanítás. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma volt az Árpád, s így fontos szerepe volt és van a helyi értelmiség kialakításában, a kulturális légkör megteremtésében. Arra törekszünk, hogy a nevelés-oktatási folyamat során tanulóinkban olyan értékrendet alakítsunk ki, amelyben a személyes, egyéni boldogulást, érvényesülést szolgáló célok, valamint a közösségek pozitív normái kiegészítik, erősítik egymást. Több mint tizenöt éve indítottuk a hat évfolyamos gimnáziumi képzést. Ezt az oktatási formát a jó intellektuális képességű és felsőfokú tanulmányokra készülő tanulók számára hoztuk létre. A diákok már 12 éves kortól fokozott tanulásra, művelődésre inspiráló környezetbe kerülnek, és képességeiknek megfelelő program szerint tanulnak. A hat évfolyamos gimnazisták tanulmányi átlaga, a tanulmányi versenyeken elért helyezései és kiemelkedő felvételi eredményei a képzés hatékonyságát bizonyítják. Iskolánkban a legrégibb hagyománya a négy évfolyamos gimnáziumnak van. Itt azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik 14 éves korukban döntenek jövőjükről

71 2. számú melléklet től az emelt szintű német és matematika csoport mellett indul általános (normál) tagozat is. Kínálatunk 2006-tól emelt szintű angol tagozattal bővült. Mind a hat, mind a négy évfolyamos gimnáziumi képzés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít fel. Az intézményünkben folyó munka színvonalát jelzi, hogy évek óta az utolsó évek átlaga alapján a felsőfokú továbbtanulásra felvételt nyert és a végzett tanulók aránya 80 % felett van. Iskolánkban első idegen nyelvként angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség (melyet a tanuló az általános iskolában tanult), míg második nyelvként választható az angol, a francia, a latin, a német, az olasz és a szlovák. Intézményünk a tanórán kívüli személyiségfejlesztő foglalkozásokból sokszínű kínálatot nyújt, és ezeket tanulóink jelenleg térítésmentesen vehetik igénybe. Mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gazdag hagyományrendszerünk és az otthonos, harmonikus, fejlesztő légkör elősegíti az eredményes tanulást. Hagyományaink közül egyik legfontosabb a külföldi kapcsolatok ápolása két német, egy francia, egy holland és egy amerikai iskolával. Az oktatás feltételeinek javítására, a szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulók számára, az esélyegyenlőség megteremtésére hoztuk létre az Árpád-alapítvány az oktatásért elnevezésű alapítványunkat, melynek számlaszáma: Alapítványunk közhasznú alapítvány, így fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-át. Beiskolázási tájékoztató a 2011/2012-es tanévre Intézményünkben egy hat évfolyamos és három négy évfolyamos gimnáziumi osztály indul. Mindkét iskolatípusban az általános felvételi eljárásra a központilag elkészített és kitöltött jelentkezési lappal lehet jelentkezni. Egy tanuló a szabályok szerint tetszőleges számú jelentkezési lapot tölthet ki, egy intézményen belül több tanulmányi területet (tagozatot) is megjelölve. Az iskolánkban induló tanulmányi területek (tagozatok) kódjai: 01 hat évfolyamos, angol, matematika emelt óraszámú 02 hat évfolyamos, német, matematika emelt óraszámú 03 négy évfolyamos, normál oktatás 04 négy évfolyamos, emelt szintű matematika 05 négy évfolyamos, emelt szintű német 06 négy évfolyamos, emelt szintű angol Minden képzési típusra írásbeli felvételi vizsgát tartunk, amely a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgával teljesíthető, bármely, a központi felvételit meghirdető középiskolában. Az írásbeli felvételi vizsgára külön kell jelentkezni december 10-ig. 68

72 2. számú melléklet A sajátos nevelési igényű ill. a beilleszkedési tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanulók a jelentkezéskor küldjék be a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, amely alapján az igazgató dönt az írásbeli felvételi módjáról. Csak azokat a tanulókat vehetjük fel, akik központi jelentkezési lapjukat iskolánkba és adatlapjukat a győri Felvételi Központhoz eljuttatják február 18-ig. Ez a határidő mindkét iskolatípusra vonatkozik. Jelentkezés és felvételi a négy évfolyamos gimnáziumba Három négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk. A tanulók jelentkezhetnek matematika, német nyelv vagy angol nyelv tantárgyból emelt szintű képzésre (tagozatra) vagy általános (normál) tantervű tagozatra. Az emelt szintű képzésben résztvevő tanulók heti óraszáma a évfolyamon 29,5; míg az általános tantervű tagozaton 27,5. A matematikát, az idegen nyelvet és az informatikát csoportbontásban tanítjuk. Diákjaink a tizenegyedik osztálytól választásuk alapján néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására. A felvétel pontszám alapján történik, ami a hozott (általános tagozaton 150 pont, emelt szintű tagozaton 170 pont) és a szerzett (200) pont összege. A hozott pontszámot a jelentkezési lapon feltüntetett osztályzatokból számítjuk (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv *, történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia, biológia, természetismeret). Az emelt szinten tanult tantárgyak eredményét 1,25- szoros súllyal számoljuk. [Emelt szintű oktatás: 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet 3. (5)] Ezt akkor tudjuk figyelembe venni, ha az általános iskola a jelentkezési lapon a tantárgy neve mellé írt E betűvel igazolja. Az emelt szintű képzésre jelentkező tanulóknál az adott tantárgy eredményét kétszeresen vesszük figyelembe. A szerzett pontszámot a két írásbeli vizsga (anyanyelv, matematika) alapján határozzuk meg a vizsgapontok duplázásával. A matematika tagozaton a szerzett pontszám ettől eltérően a matematika írásbeli 2,4 szeresének és az anyanyelv írásbeli 1,6 szeresének az összege. Az írásbeli felvételi vizsga, amelyen a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi ismereteit vizsgáljuk a jogszabályoknak megfelelően központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre az intézményünkben kérhető jelentkezési lapon december 10-ig kell jelentkezni. Az írásbeli vizsga időpontja január 22. (szombat) 10 óra január 27. (csütörtök) 14 óra pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol levő tanulók számára. Az írásbeli dolgozatok megtekintése január 26. (szerda) 8 órától 16 óráig. Az írásbeli vizsga eredményéről február 10-ig minden tanulót írásban értesítünk. Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje február 18. * Ha valaki két idegen nyelvet tanult, akkor automatikusan a jobb eredményt vesszük figyelembe. 69

73 2. számú melléklet Amennyiben a tanuló nem iskolánkban írta központi felvételi dolgozatát, úgy az értékelő lap általános iskola által hitelesített másolatát kell intézményünkbe eljuttatni a jelentkezési lappal együtt. Az ideiglenes felvételi jegyzéket március 16-ig hozzuk nyilvánosságra. A végső felvételi döntésről a Felvételi Központ listája alapján április 27-ig értesítjük a szülőket. A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek november 22-én 16 óra 30-kor, a diákoknak nyílt napon november 23-án 9 órától 12 óráig. Jelentkezés és felvételi a hat évfolyamos gimnáziumba A hat évfolyamos osztályba jó képességű, tanulni akaró diákokat várunk a hatodik általános iskolai osztály elvégzése után. Az osztályt egy angol és egy német nyelvi csoporttal indítjuk. A 7. és a 8. osztályban a magyar nyelvet, minden évfolyamon az informatikát, matematikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. Az ide járó diákok a második idegen nyelvet a 9. osztálytól veszik fel, míg a 11. osztálytól választásuk alapján néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására. Az emelt óraszámú képzés miatt a tanulók heti óraszáma az alapképzésen résztvevőkhöz képest kettővel több, tehát a 7-8. évfolyamon 27, a évfolyamon 28,5. A felvétel pontszám alapján történik. Az elérhető maximális pontszám 120, amely két részből tevődik össze. A hozott pont az 5. tanév végi és a 6. tanév félévi osztályzatainak összege, maximum 60 (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és természetismeret). A szerzett pont az írásbeli felvételi vizsgán elért összpontszám 60 százaléka, maximum 60 pont. A vizsgán magyar (anyanyelv) és matematika keretében a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi ismereteit vizsgáljuk. Az írásbeli felvételi vizsga a jogszabályoknak megfelelően központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre az intézményünkben kérhető jelentkezési lapon december 10-ig kell jelentkezni. Az írásbeli vizsga időpontja január 21. (péntek) 14 óra (matematika, magyar) január 27. (csütörtök) 14 órától pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol lévő tanulók számára. Az írásbeli dolgozatok megtekintése január 26. (szerda) 8 órától 16 óráig. Az írásbeli vizsga eredményéről február 10-ig minden tanulót írásban értesítünk. Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje február 18. Az ideiglenes felvételi jegyzéket március 16-ig hozzuk nyilvánosságra. A végső felvételi döntésről a Felvételi Központ listája alapján április 27-ig értesítjük a szülőket. A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek november 29-én 16 óra 30-kor, a diákoknak nyílt napon november 30-án 9 órától 12 óráig. Kérdéseikkel forduljanak bizalommal iskolánk pályaválasztási felelőséhez vagy az iskolavezetés tagjaihoz! Szeretettel várjuk iskolánk leendő tanulóit! 70

74 2. számú melléklet Beiskolázási tájékoztató a 2012/2013-es tanévre OM kód: Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes 2800 Tatabánya, Fő tér 1. Telefon/fax: 34/ , Az iskola bemutatása Iskolánkban 1946 őszén kezdődött meg a tanítás. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma volt az Árpád, s így fontos szerepe volt és van a helyi értelmiség kialakításában, a kulturális légkör megteremtésében. Arra törekszünk, hogy a nevelési-oktatási folyamat során tanulóinkban olyan értékrendet alakítsunk ki, amelyben a személyes, egyéni boldogulást, érvényesülést szolgáló célok, valamint a közösségek pozitív normái kiegészítik, erősítik egymást. Húsz éve indítottuk a hat évfolyamos gimnáziumi képzést. Ezt az oktatási formát a jó intellektuális képességű és felsőfokú tanulmányokra készülő tanulók számára hoztuk létre. A diákok már 12 éves kortól fokozott tanulásra, művelődésre inspiráló környezetbe kerülnek, és képességeiknek megfelelő program szerint tanulnak. A hat évfolyamos gimnazisták tanulmányi átlaga, a tanulmányi versenyeken elért helyezései és kiemelkedő felvételi eredményei a képzés hatékonyságát bizonyítják. A négy évfolyamos gimnáziumban azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik 8. osztály után középiskolás éveiket biztos alapot nyújtó intézményben, biztonságos körülmények között szeretnék eltölteni. 71

75 2. számú melléklet Mind a hat, mind a négy évfolyamos gimnáziumi képzés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít fel. Az intézményünkben folyó munka színvonalát jelzi, hogy évek óta az utolsó évek átlaga alapján a felsőfokú továbbtanulásra felvételt nyert és a végzett tanulók aránya 80 % felett van. Iskolánkban első idegen nyelvként angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség (melyet a tanuló az általános iskolában tanult), míg második nyelvként választható az angol, a német, a francia, az olasz, a latin, az orosz, a szlovák. Intézményünk a tanórán kívüli személyiségfejlesztő foglalkozásokból sokszínű kínálatot nyújt. Mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gazdag hagyományrendszerünk és az otthonos, harmonikus, fejlesztő légkör elősegíti az eredményes tanulást. Az oktatás feltételeinek javítására, a szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulók számára, az esélyegyenlőség meg-teremtésére hoztuk létre az Árpád-alapítvány az oktatásért elnevezésű alapítványunkat, melynek számlaszáma: Alapítványunk közhasznú alapítvány, így fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-át. Beiskolázási tájékoztató a 2012/2013-es tanévre Intézményünkben egy hat évfolyamos és három négy évfolyamos gimnáziumi osztály indul. Mindkét iskolatípusban az általános felvételi eljárásra a központilag elkészített és kitöltött jelentkezési lappal lehet jelentkezni. Egy tanuló a szabályok szerint tetszőleges számú jelentkezési lapot tölthet ki, egy intézményen belül több tanulmányi területet (tagozatot) is megjelölve. Az iskolánkban induló tanulmányi területek (tagozatok) kódjai: 01 hat évfolyamos, angol, matematika emelt óraszámú 02 hat évfolyamos, német, matematika emelt óraszámú 03 négy évfolyamos, normál oktatás 04 négy évfolyamos, emelt szintű matematika 05 négy évfolyamos, emelt szintű német 06 négy évfolyamos, emelt szintű angol Minden képzési típusra írásbeli felvételi vizsgát tartunk, amely a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgával teljesíthető, bármely, a központi felvételit meghirdető középiskolában. Az írásbeli felvételi vizsgára külön kell jelentkezni december 10-ig. A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési tanulási magatartási nehézségekkel küzdő tanulók a jelentkezéskor küldjék be a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, amely alapján az igazgató dönt az írásbeli felvételi módjáról. 72

76 2. számú melléklet Csak azokat a tanulókat vehetjük fel, akik központi jelentkezési lapjukat iskolánkba és adatlapjukat a győri Felvételi Központhoz eljuttatják február 17-ig. Ez a határidő mindkét iskolatípusra vonatkozik. Kérdéseikkel forduljanak bizalommal iskolánk pályaválasztási felelőséhez vagy az iskolavezetés tagjaihoz! Szeretettel várjuk iskolánk leendő tanulóit! Jelentkezés és felvételi a négy évfolyamos gimnáziumba Három négy évfolyamos gimnáziumi osztályt indítunk. A tanulók jelentkezhetnek matematika, német nyelv vagy angol nyelv tantárgyból emelt szintű képzésre (tagozatra) vagy általános (normál) tantervű tagozatra. Az emelt szintű képzésben résztvevő tanulók heti óraszáma a évfolyamon 29,5; míg az általános tantervű tagozaton 27,5. A matematikát, az idegen nyelvet és az informatikát csoportbontásban tanítjuk. Diákjaink a tizenegyedik osztálytól választásuk alapján néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására. A felvétel pontszám alapján történik, ami a hozott (általános tagozaton 150 pont, emelt szintű tagozaton 170 pont) és a szerzett (200) pont összege. A hozott pontszámot a jelentkezési lapon feltüntetett osztályzatokból számítjuk (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv *, történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia, biológia, természetismeret). Az emelt szinten tanult tantárgyak eredményét 1,25- szoros súllyal számoljuk. [Emelt szintű oktatás: 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet 3. (5)] Ezt akkor tudjuk figyelembe venni, ha az általános iskola a jelentkezési lapon a tantárgy neve mellé írt E betűvel igazolja. Az emelt szintű képzésre jelentkező tanulóknál az adott tantárgy eredményét kétszeresen vesszük figyelembe. A szerzett pontszámot a két írásbeli vizsga (anyanyelv, matematika) alapján határozzuk meg a vizsgapontok duplázásával. A matematika tagozaton a szerzett pontszám ettől eltérően a matematika írásbeli 2,4 szeresének és az anyanyelv írásbeli 1,6 szeresének az összege. Az írásbeli felvételi vizsga, amelyen a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi és matematikai ismereteit vizsgáljuk a jogszabályoknak megfelelően központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre az intézményünkben kérhető jelentkezési lapon december 10-ig kell jelentkezni. Az írásbeli vizsga időpontja január 21. (szombat) 10 óra január 26. (csütörtök) 14 óra pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol levő tanulók számára. Az írásbeli dolgozatok megtekintése január 25. (szerda) 8 órától 16 óráig. Az írásbeli vizsga eredményéről február 9-ig minden tanulót írásban értesítünk. Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje február 17. Amennyiben a tanuló nem iskolánkban írta központi felvételi dolgozatát, úgy az értékelő lap általános iskola által hitelesített másolatát kell intézményünkbe eljuttatni a jelentkezési lappal együtt. * Ha valaki két idegen nyelvet tanult, akkor automatikusan a jobb eredményt vesszük figyelembe. 73

77 2. számú melléklet Az ideiglenes felvételi jegyzéket március 13-ig hozzuk nyilvánosságra. A végső felvételi döntésről a Felvételi Központ listája alapján április 25-ig értesítjük a szülőket. A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek november 28-án 16 óra 30-kor, a diákoknak nyílt napon november 29-én 9 órától 12 óráig. Jelentkezés és felvételi a hat évfolyamos gimnáziumba A hat évfolyamos osztályba jó képességű, tanulni akaró diákokat várunk a hatodik általános iskolai osztály elvégzése után. Az osztályt egy angol és egy német nyelvi csoporttal indítjuk. A 7. és a 8. osztályban a magyar nyelvet, minden évfolyamon az informatikát, matematikát és az idegen nyelveket csoportbontásban oktatjuk. Az ide járó diákok a második idegen nyelvet a 9. osztálytól veszik fel, míg a 11. osztálytól választásuk alapján néhány tantárgyat emelt óraszámban tanulnak. Ezzel kívánunk lehetőséget adni a kétszintű érettségire való felkészítésre és a felsőfokú tanulmányok megalapozására. Az emelt óraszámú képzés miatt a tanulók heti óraszáma az alapképzésen résztvevőkhöz képest kettővel több, tehát a 7-8. évfolyamon 27, a évfolyamon 28,5. A felvétel pontszám alapján történik. Az elérhető maximális pontszám 160, amely három részből tevődik össze. A hozott pont az 5. tanév végi és a 6. tanév félévi osztályzatainak összege, maximum 60 (magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika és természetismeret). Az írásbeli felvételi vizsgán elért összpontszám 80 százaléka, maximum 80 pont, valamint a szóbeli felvételi vizsgán elérhető maximum 20 pont. Az írásbeli felvételi vizsgán magyar (anyanyelv) és matematika keretében a tanuló logikus gondolkodását, olvasási készségét valamint anyanyelvi és matematikai ismereteit vizsgáljuk. Az írásbeli felvételi vizsga a jogszabályoknak megfelelően központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga, melyre az intézményünkben kérhető jelentkezési lapon december 10-ig kell jelentkezni. Az írásbeli vizsga időpontja január 20. (péntek) 14 óra (matematika, magyar) január 26. (csütörtök) 14 órától pótló írásbeli felvételi vizsga, az előző időpontról igazoltan távol lévő tanulók számára. Az írásbeli dolgozatok megtekintése január 25. (szerda) 8 órától 16 óráig. Az írásbeli vizsga eredményéről február 9-ig minden tanulót írásban értesítünk. Az általános felvételi eljárásra a jelentkezési lapok beküldési határideje február 17. A szóbeli felvételi vizsgán egyrészt a diákok olvasás-szövegértési képességeit mérjük változatos szövegfajták segítségével (folyamatos és nem folyamatos szöveg, élményszerző vagy tájékoztató szövegtípus), másrészt a számolási készségét, a szöveges feladat megértésen alapuló gondolkodását és problémamegoldó képességét értékeljük. Elvárásaink: folyamatos és kifejező olvasás; szövegértés (információszerzés és értelmezés); biztos számolás a racionális számok körében; matematikai probléma megfogalmazása, megoldása; kommunikációs készség és kreativitás. A szóbeli vizsgák időpontja: február Az ideiglenes felvételi jegyzéket március 13-ig hozzuk nyilvánosságra. A végső felvételi döntésről a Felvételi Központ listája alapján április 25-ig értesítjük a szülőket. A felvételivel kapcsolatban tájékoztatót tartunk a szülőknek december 5-én 16 óra 30-kor, a diákoknak nyílt napon december 6-án 9 órától 12 óráig. 74

78 3. számú melléklet Tagozatonkénti részletes adatok a felvételi létszámokról és pontszámokról 2007/08. tanév A meghirdetett tagozatok kódjai: 01 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú angol nyelv, matematika csoport 02 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú német nyelv, matematika csoport 03 négy évfolyamos gimnázium, általános tantervű osztály 04 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű matematika csoport 05 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű német csoport 06 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű angol csoport Képzési forma (kód): Osztály: 7.a 9.c-d-e 9.c 9.d 9.e Tervezett létszám: Jelentkezők száma: Az első helyen jelentkezők száma: A felvételin megfeleltek: Felvett tanulók: Beiratkozott: A jelentkező diákok száma: hozott pontszáma: 55,7 56,2 44,18 46,14 45,58 45,10 írásbeli pontszáma: 33,0 32,8 28,60 31,82 28,51 30,31 szóbeli pontszáma: 20,9 22, összes pontszáma: 103,2 103,9 72,58 77,96 73,99 74,93 A felvételt nyert tanulók száma: hozott pontszáma: 58,6 59,1 43,38 49,63 47,98 48,99 írásbeli pontszáma: 38,8 37,6 27,86 34,74 31,50 35,72 szóbeli pontszáma: 23,8 25, összes pontszáma: 121,1 121,6 71,24 84,36 79,48 81,94 Az a tanuló, aki több osztályba jelentkezett, az előírásoknak megfelelően minden típusnál szerepel. A hat évfolyamos gimnáziumi képzés 34 helyére összesen 96 jelentkező volt (2,82 szoros túljelentkezés), míg a négy évfolyamos gimnáziumi képzés 96 helyére 307-en jelentkeztek (3,19 szoros túljelentkezés). 75

79 3. számú melléklet 2008/09. tanév A meghirdetett tanulmányi területek tagozatok kódjai: 01 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú angol nyelv, matematika csoport 02 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú német nyelv, matematika csoport 03 négy évfolyamos gimnázium, általános tantervű osztály 04 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű matematika csoport 05 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű német csoport 06 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű angol csoport Képzési forma (kód): Osztály: 7.a 9.b-c-d 9.c 9.d 9.b Tervezett létszám: Jelentkezők száma: Az első helyen jelentkezők száma: A felvételin megfeleltek: Felvett tanulók: Beiratkozott: A jelentkező diákok száma: hozott pontszáma: 55,4 55,3 131,35 156,06 149,53 151,96 írásbeli pontszáma: 41,3 37,8 119,49 137,51 121,05 125,29 összes pontszáma: 96,8 93,1 250,85 293,57 270,58 277,25 A felvételt nyert tanulók száma: hozott pontszáma: 58,7 58,5 132,12 166,95 160,50 161,75 írásbeli pontszáma: 47,6 40,5 118,09 149,65 136,13 144,44 összes pontszáma: 106,3 99,1 250,21 316,60 296,63 306,19 Az a tanuló, aki több tanulmányi területre jelentkezett, az előírásoknak megfelelően mindegyiknél szerepel. A hat évfolyamos gimnáziumi képzés 34 helyére összesen 80 jelentkező volt (2,35 szoros túljelentkezés), míg a négy évfolyamos gimnáziumi képzés 92 helyére 303-an jelentkeztek (3,29 szoros túljelentkezés). 76

80 3. számú melléklet 2009/10. tanév A meghirdetett tanulmányi területek tagozatok kódjai: 01 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú angol nyelv, matematika csoport 02 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú német nyelv, matematika csoport 03 négy évfolyamos gimnázium, általános tantervű osztály 04 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű matematika csoport 05 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű német csoport 06 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű angol csoport Képzési forma (kód): Osztály: 7.a 9.b-c-d 9.c 9.d 9.b Tervezett létszám: Jelentkezők száma: Az első helyen jelentkezők száma: A felvételin megfeleltek: Felvett tanulók: Beiratkozott: A jelentkező diákok száma: hozott pontszáma: 55,5 55,1 132,97 156,22 153,26 152,67 írásbeli pontszáma: 32,7 29,2 120,45 130,77 119,55 125,16 összes pontszáma: 88,1 84,3 253,42 286,99 272,31 277,83 A felvételt nyert tanulók száma: hozott pontszáma: 58,3 58,1 134,73 168,59 163,78 167,47 írásbeli pontszáma: 35,6 34,2 118,60 150,15 126,25 137,67 összes pontszáma: 93,5 92,2 253,35 318,74 290,03 305,14 Az a tanuló, aki több tanulmányi területre jelentkezett, az előírásoknak megfelelően mindegyiknél szerepel. A hat évfolyamos gimnáziumi képzés 34 helyére összesen 77 jelentkező volt (2,26 szoros túljelentkezés), míg a négy évfolyamos gimnáziumi képzés 93 helyére 314-an jelentkeztek (3,37 szoros túljelentkezés). 77

81 3. számú melléklet 2010/11. tanév A meghirdetett tanulmányi területek tagozatok kódjai: 01 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú angol nyelv, matematika csoport 02 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú német nyelv, matematika csoport 03 négy évfolyamos gimnázium, általános tantervű osztály 04 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű matematika csoport 05 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű német csoport 06 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű angol csoport Képzési forma (kód): Osztály: 7.a 9.b-c-d 9.c 9.d 9.b Tervezett létszám: Jelentkezők száma: Az első helyen jelentkezők száma: Felvett tanulók: Beiratkozott: A jelentkező diákok száma: hozott pontszáma: 56,5 56,2 132,44 154,23 156,56 155,06 írásbeli pontszáma: 36,6 35,3 135,58 147,57 139,87 139,86 összes pontszáma: 93,1 91,5 268,02 301,80 296,45 294,89 A felvételt nyert tanulók száma: hozott pontszáma: 59,5 58,7 142,65 164,45 170,72 169,54 írásbeli pontszáma: 42,8 40,1 139,88 164,00 160,00 169,67 összes pontszáma: 102,2 98,8 282,53 328,45 330,72 339,21 Az a tanuló, aki több tanulmányi területre jelentkezett, az előírásoknak megfelelően mindegyiknél szerepel. A hat évfolyamos gimnáziumi képzés 34 helyére összesen 64 jelentkező volt (1,88 szoros túljelentkezés), míg a négy évfolyamos gimnáziumi képzés 93 helyére 348-an jelentkeztek (3,74 szoros túljelentkezés). 78

82 3. számú melléklet 2011/12. tanév A meghirdetett tanulmányi területek tagozatok kódjai: 01 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú angol nyelv, matematika csoport 02 hat évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú német nyelv, matematika csoport 03 négy évfolyamos gimnázium, általános tantervű osztály 04 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű matematika csoport 05 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű német csoport 06 négy évfolyamos gimnázium, emelt szintű angol csoport Képzési forma (kód): Osztály: 7.a 9.b-c-d 9.c 9.d 9.b Tervezett létszám: Jelentkezők száma: Az első helyen jelentkezők száma: Felvett tanulók: Beiratkozott:* A jelentkező diákok száma: hozott pontszáma: 56,2 56,6 133,16 159,64 158,87 153,49 írásbeli pontszáma: 48,9 50,8 113,39 129,90 112,57 117,73 szóbeli pontszáma: 13,9 14, összes pontszáma: 118,9 121,7 246,55 289,55 267,43 271,21 A felvételt nyert tanulók száma: hozott pontszáma: 58,2 58,5 131,40 175,38 164,44 163,67 írásbeli pontszáma: 54,6 47,8 103,91 154,65 124,25 132,67 szóbeli pontszáma: 16,3 16, összes pontszáma: 129,2 122,4 235,31 330,03 288,69 296,53 Az a tanuló, aki több tanulmányi területre jelentkezett, az előírásoknak megfelelően mindegyiknél szerepel. A hat évfolyamos gimnáziumi képzés 34 helyére összesen 64 jelentkező volt (1,88 szoros túljelentkezés), míg a négy évfolyamos gimnáziumi képzés 93 helyére 348-an jelentkeztek (3,74 szoros túljelentkezés). * ebben a tanévben még nem volt beíratás 79

83 4. számú melléklet Részletes kimutatás az év végi tanulmányi eredményekről Árpád Gimnázium, Tatabánya A tanév év végi eredménye osztály létszám osztályozott osztályozatlan lány fiú bejáró kollégista irodalom magyar nyelv történelem bevezetés a filozófiába angol nyelv német nyelv francia nyelv olasz nyelv matematika fizika kémia A hiányzott órák száma 7.a ,88 3,94 4,26 4,65 4,59 4,50 4,12 4,26 4,47 4,79 4,82 4,12 4,70 4,74 4,74 4,97 4,46 4,18 4, ,26 8.a ,74 4,41 4,62 4,77 4,17 4,38 4,62 4,15 4,38 4,91 4,91 4,41 4,65 4,88 4,82 4,60 4,56 4, ,94 9.a ,79 3,86 4,04 4,57 4,14 4,00 4,14 3,64 4,29 4,04 4,43 4,04 4,63 4,71 4,17 4,22 4, ,93 9.b ,07 4,21 4,14 4,07 4,31 4,00 4,67 3,72 3,86 3,72 3,90 4,31 4,48 4,31 4,96 4,97 4,23 4,07 3, ,48 9.c ,23 3,89 3,97 4,43 4,12 4,00 3,83 3,60 3,71 4,26 4,74 4,26 4,55 4,71 4,17 4,17 3, ,74 9.d ,87 3,33 3,97 4,30 4,23 3,87 3,63 3,67 4,00 4,37 3,87 4,70 4,67 4,04 4,07 3, ,50 9.e ,53 4,23 3,80 4,80 4,48 4,00 3,90 3,73 3,60 3,90 4,43 4,40 4,53 4,63 4,22 4,20 4, ,47 10.a ,21 4,14 4,14 4,50 4,43 3,89 4,25 3,64 4,25 4,43 4,86 3,86 4,82 4,26 4,14 4, ,21 biológia 10.b ,59 4,28 3,93 4,52 4,18 4,42 4,00 4,21 4,17 4,38 4,59 4,45 4,00 4,96 4,27 4,28 4, , c ,86 3,77 3,66 4,40 3,64 3,23 3,77 4,14 3,37 4,20 3,91 4,40 3,77 4,86 5,00 4,00 4,26 4, ,31 10.d ,97 3,97 3,90 4,46 3,83 4,00 3,20 3,37 3,80 4,03 4,37 4,53 3,80 4,75 5,00 4,02 4,27 3, ,03 10.e ,73 3,77 3,57 3,73 3,93 3,73 3,07 3,20 2,97 3,63 3,70 4,53 3,70 4,79 4,56 3,74 3,90 3, ,63 11.a ,86 3,83 3,93 3,61 4,79 3,82 3,34 4,00 3,93 3,00 4,66 4,71 2,24 3,81 3,79 3, ,03 11.b ,35 4,32 4,19 4,39 4,64 3,71 4,00 3,97 4,00 4,19 4,50 4,48 4,17 4,84 4,29 4,74 4, ,16 11.c ,77 3,91 4,00 3,80 3,67 3,50 3,29 3,91 4,00 3,66 4,20 4,53 4,40 4,51 2,54 3,79 4,00 3, ,54 11.d ,86 3,77 3,66 3,59 4,38 2,71 3,63 3,43 3,80 4,17 4,50 4,33 4,51 4,17 3,91 4,00 3, ,40 12.a ,09 3,91 3,47 2,84 3,78 4,50 3,31 3,40 3,00 4,00 5,00 4,66 5,00 4,22 3,38 3,84 3,82 3,97 3, ,5 12.b ,53 4,31 4,53 3,91 4,84 3,71 4,27 4,41 3,75 4,67 4,33 5,00 4,69 5,00 4,69 4,13 3,69 4,36 4,63 4, ,47 12.c ,63 3,66 3,40 2,69 3,31 4,25 3,27 3,51 3,78 2,00 3,46 4,50 4,69 4,17 3,37 3,69 3,58 3,83 3, ,49 12.d ,00 3,86 3,94 3,57 3,86 4,55 2,00 3,74 4,00 3,80 3,83 4,50 4,74 5,00 3,74 3,26 3,91 4,14 3, , ,08 3,97 3,96 3,25 4,22 4,23 3,54 4,54 3,79 3,82 3,69 4,04 4,30 4,58 4,13 4,69 4,70 4,78 4,58 3,65 3,53 4,08 4,17 3, , földrajz ének-zene rajz és vizuális kultúra testnevelés informatika technika és életvitel emberismeret és etika társadalomismeret művészeti ismeretek átlag magatartás szorgalom igazolt igazolatlan összes átlag 1 tárgyból A bukások száma 2 tárgyból több tárgyból Összesen ,88 3,94 4,26 4,65 4,59 4,50 4,12 4,26 4,47 4,79 4,82 4,12 4,70 4,74 4,74 4,97 4,46 4,18 4, , ,74 4,41 4,62 4,77 4,17 4,38 4,62 4,15 4,38 4,91 4,91 4,41 4,65 4,88 4,82 4,60 4,56 4, , ,10 3,90 3,98 4,43 4,26 4,00 4,67 3,86 3,79 3,67 4,09 4,10 4,49 4,17 4,67 4,74 4,16 4,15 3, , ,16 4,04 3,91 4,47 4,02 3,62 4,42 3,72 3,99 3,75 4,22 4,32 4,56 3,86 4,85 5,00 4,14 4,24 4, , ,96 3,96 3,94 3,85 4,37 3,31 3,68 3,66 4,00 3,90 3,97 4,54 4,40 4,51 3,45 3,95 4,13 3, , ,06 3,93 3,84 3,25 3,95 4,25 3,18 3,74 3,73 3,37 3,90 4,50 5,00 4,69 4,79 4,45 3,65 3,62 3,92 4,14 3, , ,08 3,97 3,96 3,25 4,22 4,23 3,54 4,54 3,79 3,82 3,69 4,04 4,30 4,58 4,13 4,69 4,70 4,78 4,58 3,65 3,53 4,08 4,17 3, , Általános iskolai korúak (7-8. évfolyam): ,31 4,18 4,44 4,71 4,38 4,44 4,37 4,21 4,43 4,85 4,87 4,26 4,67 4,81 4,78 4,97 4,53 4,37 4, , Középiskolás korúak (9-12 évfolyam): ,05 3,94 3,90 3,25 4,16 4,21 3,54 4,54 3,72 3,76 3,63 3,99 4,21 4,52 4,12 4,69 4,69 4,48 3,65 3,53 4,03 4,15 3, , Hat évfolyamos gimnázium (9-12. évfolyam): ,19 4,11 4,05 3,38 4,28 4,34 3,99 4,54 3,89 3,87 3,86 4,16 4,34 4,55 4,21 4,73 4,76 4,45 3,75 3,65 4,15 4,23 4, , Négy évfolyamos gimnázium (9-12. évfolyam): ,94 3,82 3,79 3,13 4,07 4,11 3,38 3,58 3,68 3,44 3,80 4,14 4,50 4,02 4,66 4,65 4,51 3,56 3,41 3,94 4,08 3, , Hat évfolyamos gimnázium (7-12 évfolyam) összesen: ,21 4,12 4,13 3,38 4,37 4,35 3,99 4,54 4,00 3,97 3,93 4,21 4,51 4,66 4,22 4,72 4,77 4,78 4,63 3,75 3,65 4,23 4,26 4, ,

84 4. számú melléklet Árpád Gimnázium, Tatabánya A tanév év végi eredménye osztály létszám osztályozott osztályozatlan lány fiú bejáró kollégista irodalom magyar nyelv történelem bevezetés a filozófiába angol nyelv német nyelv francia nyelv olasz nyelv matematika fizika kémia A hiányzott órák száma 7.a ,47 4,18 4,15 4,47 4,24 4,26 4,41 3,94 4,38 4,76 4,79 4,26 4,32 4,76 4,71 4,79 4,44 4,32 4, ,44 8.a ,24 4,21 4,27 4,38 4,44 4,36 4,33 3,73 4,12 4,85 4,73 4,18 4,66 4,91 4,61 4,40 4,06 4, ,03 9.a ,71 4,71 4,60 4,62 4,26 4,71 4,82 4,14 4,43 3,91 4,29 4,54 4,74 4,11 4,60 5,00 4,49 4,54 4, ,71 biológia 9.b ,71 3,74 3,89 4,14 4,14 3,91 3,66 3,74 4,20 4,26 3,86 4,66 4,63 4,00 3,94 3, , c ,03 4,03 4,00 4,36 3,81 4,11 4,25 3,76 3,88 3,88 4,24 4,61 4,24 4,41 4,76 4,17 3,94 4, ,42 9.d ,60 3,87 3,97 4,30 4,00 3,77 3,87 3,63 4,17 4,27 4,10 4,69 4,63 4,06 4,00 4, ,63 10.a ,23 4,23 4,19 4,23 4,38 4,04 4,27 3,81 4,27 4,23 4,73 4,00 4,65 4,25 4,46 4, ,23 10.b ,00 4,24 4,10 3,93 3,44 3,00 4,67 3,72 3,76 3,31 3,52 4,59 4,69 4,14 4,78 3,99 4,21 3, , c ,03 4,09 4,34 4,31 4,31 4,22 3,91 4,09 3,66 4,31 4,26 4,63 4,34 4,61 4,97 4,26 4,26 3, ,51 10.d ,60 3,93 4,10 4,07 4,30 3,43 3,70 3,60 4,27 4,20 4,73 3,83 4,55 5,00 4,04 4,20 3, ,90 10.e ,27 4,30 3,82 4,64 4,38 4,14 3,39 4,00 3,36 4,21 4,15 4,52 4,00 4,67 5,00 4,15 4,03 3, ,27 11.a ,38 4,31 4,19 4,35 4,54 4,15 4,15 4,04 4,60 4,96 4,89 3,69 4,29 4,23 4, ,27 11.b ,43 4,13 4,50 4,40 4,00 4,08 4,10 4,30 4,67 4,30 5,00 4,89 4,92 4,73 4,41 4,30 4, ,90 11.c ,80 3,71 3,71 4,06 3,64 3,54 4,09 3,83 4,50 3,83 4,50 4,89 4,75 4,80 3,14 3,91 4,14 4, , d ,37 4,10 4,10 3,96 4,10 3,50 3,70 3,73 3,00 3,93 4,50 5,00 4,70 4,57 4,15 4,40 4, ,80 11.e ,97 3,97 3,80 3,83 3,88 3,57 3,07 3,37 3,50 3,20 4,48 4,22 4,57 4,03 3,83 3,80 3, ,90 12.a ,90 3,93 3,72 2,93 3,55 4,69 3,72 3,86 4,67 4,20 4,55 4,60 4,41 3,07 2,55 3,75 3,76 3, ,24 12.b ,13 4,26 4,19 4,06 4,42 4,80 4,13 3,90 4,25 4,67 4,11 5,00 4,87 4,33 4,71 4,35 4,81 4,38 4,84 4, ,10 12.c ,21 4,00 3,79 2,82 3,70 3,70 3,54 3,91 3,43 4,00 3,61 4,50 4,75 4,00 3,09 2,79 3,67 4,21 3, ,67 12.d ,00 3,94 3,54 3,23 3,65 4,48 3,57 3,97 3,94 4,80 4,56 3,50 3,14 3,77 3,84 4,03 3, , ,10 4,09 4,05 3,26 4,17 4,18 3,82 4,45 3,87 3,96 3,87 4,03 4,38 4,61 4,32 4,65 4,66 4,66 4,66 3,41 3,79 4,12 4,18 4, , földrajz ének-zene rajz és vizuális kultúra testnevelés informatika technika és életvitel emberismeret és etika társadalomismeret művészeti ismeretek átlag magatartás szorgalom igazolt igazolatlan összes átlag 1 tárgyból A bukások száma 2 tárgyból több tárgyból Összesen ,47 4,18 4,15 4,47 4,24 4,26 4,41 3,94 4,38 4,76 4,79 4,26 4,32 4,76 4,71 4,79 4,44 4,32 4, , ,24 4,21 4,27 4,38 4,44 4,36 4,33 3,73 4,12 4,85 4,73 4,18 4,66 4,91 4,61 4,40 4,06 4, , ,01 4,09 4,11 4,36 4,05 4,41 4,53 3,90 3,96 3,79 4,29 4,29 4,47 4,08 4,59 4,75 4,18 4,11 4, , ,03 4,16 4,11 4,24 4,16 3,79 4,67 3,70 3,96 3,55 4,12 4,29 4,66 4,06 4,65 4,99 4,14 4,23 3, , ,19 4,04 4,06 4,12 4,03 3,54 4,08 3,82 3,88 3,92 3,86 4,70 4,74 4,76 4,69 4,03 4,12 4,17 4, , ,06 4,03 3,81 3,26 3,83 4,42 3,74 3,88 3,85 4,44 3,97 4,77 4,68 4,11 4,56 3,41 3,48 3,91 4,21 3, , ,10 4,09 4,05 3,26 4,17 4,18 3,82 4,45 3,87 3,96 3,87 4,03 4,38 4,61 4,32 4,65 4,66 4,66 4,66 3,41 3,79 4,12 4,18 4, , Általános iskolai korúak (7-8. évfolyam): ,36 4,19 4,21 4,42 4,34 4,31 4,37 3,83 4,25 4,81 4,76 4,22 4,49 4,84 4,66 4,79 4,42 4,19 4, , Középiskolás korúak (9-12 évfolyam): ,08 4,08 4,03 3,26 4,14 4,16 3,82 4,45 3,82 3,92 3,87 4,00 4,29 4,57 4,34 4,67 4,64 4,64 3,41 3,79 4,09 4,18 3, , Hat évfolyamos gimnázium középiskolai korúak (9-12. évfolyam): ,26 4,26 4,22 3,50 4,21 4,30 3,95 4,52 3,97 4,15 4,17 4,10 4,45 4,72 4,48 4,76 4,75 4,56 3,71 3,95 4,22 4,33 4, , Négy évfolyamos gimnázium (9-12. évfolyam): ,96 3,97 3,91 3,02 4,09 4,07 3,77 4,25 3,72 3,75 3,69 3,91 4,20 4,50 4,24 4,61 4,59 4,69 3,12 3,66 4,01 4,09 3, , Hat évfolyamos gimnázium (7-12 évfolyam) összesen: ,28 4,25 4,21 3,50 4,26 4,31 3,95 4,52 4,05 4,20 4,09 4,14 4,59 4,74 4,41 4,70 4,77 4,66 4,64 3,71 3,95 4,27 4,30 4, ,

85 4. számú melléklet Árpád Gimnázium, Tatabánya A tanév év végi eredménye osztály létszám osztályozott osztályozatlan lány fiú bejáró kollégista irodalom magyar nyelv történelem bevezetés a filozófiába angol nyelv német nyelv francia nyelv olasz nyelv matematika fizika kémia A hiányzott órák száma 7.a ,53 4,50 4,56 4,38 4,36 4,63 4,66 4,09 4,31 4,88 4,78 4,38 4,59 4,81 4,81 4,88 4,59 4,41 4, ,16 8.a ,32 4,21 4,38 4,41 3,89 4,29 4,29 3,82 4,21 4,59 4,71 4,26 4,53 4,74 4,62 4,36 4,24 4, ,24 9.a ,13 3,90 4,20 4,32 4,30 4,22 4,13 4,10 3,80 4,47 4,13 4,80 4,07 4,46 5,00 4,27 4,17 3, ,57 9.b ,43 4,34 3,54 4,26 4,00 3,88 3,86 3,94 3,46 3,83 4,43 4,03 4,11 4,89 4,08 3,89 3, ,69 biológia 9.c ,37 4,20 3,90 4,21 4,04 4,17 3,90 3,70 3,27 3,87 4,10 3,83 4,57 4,77 3,99 3,47 3, , d ,00 3,97 3,72 3,82 3,89 3,86 4,00 3,24 4,17 4,14 3,97 4,43 4,83 4,00 4,00 3, ,97 10.a ,51 4,63 4,57 4,56 4,32 4,83 4,45 3,94 4,17 3,91 4,31 4,69 4,91 4,14 4,69 4,42 4,46 4, ,94 10.b ,74 3,74 4,00 4,18 4,09 3,65 3,97 3,41 3,79 4,38 4,56 3,62 4,68 4,86 4,00 3,94 3, ,65 10.c ,00 4,13 4,03 4,03 3,50 4,44 4,00 3,44 3,81 3,56 3,91 4,19 4,53 3,81 4,28 4,90 4,01 4,00 3, ,24 10.d ,90 3,72 4,14 3,97 4,07 3,52 3,83 3,24 3,79 4,10 4,52 3,90 4,46 4,93 3,93 4,14 3, , a ,78 4,63 4,44 4,11 4,56 4,26 3,96 4,00 4,56 4,74 4,00 3,56 4,35 4,59 4, ,22 11.b ,25 4,29 4,43 4,14 3,73 4,00 4,50 4,29 4,04 4,00 4,25 4,69 4,38 4,43 4,29 4,36 4, ,1 11.c ,26 4,17 4,26 3,91 4,12 4,22 3,74 3,83 4,00 4,23 4,50 4,75 4,73 4,43 4,91 3,54 4,13 4,11 3, , d ,13 4,23 3,93 3,90 4,47 3,83 3,83 4,67 4,23 4,55 4,33 4,57 4,33 4,18 4,40 3, ,53 11.e ,71 4,54 4,09 4,43 4,41 4,75 3,51 3,60 5,00 3,69 5,00 5,00 4,85 4,33 4,80 3,54 4,17 4,03 3, , a ,77 4,50 4,12 4,19 4,35 4,62 4,27 3,20 3,33 5,00 4,88 4,78 4,62 3,88 3,50 4,33 4,31 4, ,88 12.b ,47 4,03 4,07 4,20 4,63 4,28 4,33 4,27 4,88 5,00 5,00 5,00 4,79 5,00 4,63 4,30 4,50 4,42 4,37 4, ,80 12.c ,94 3,62 4,06 3,65 4,24 3,68 3,83 4,35 3,67 5,00 3,85 5,00 4,88 5,00 4,03 2,97 3,96 4,15 3, ,88 12.d ,19 4,00 4,16 4,06 4,00 4,26 5,00 3,81 3,00 3,00 3,68 4,67 4,67 4,10 4,45 4,13 4,00 3, ,42 12.e ,10 3,97 3,80 3,67 3,97 4,25 4,43 3,60 4,33 5,00 3,63 4,53 4,63 4,20 4,23 4,03 3,90 3, , ,28 4,17 4,12 3,95 4,19 4,14 4,44 4,22 3,96 3,94 3,97 4,07 4,36 4,55 4,32 4,61 4,70 4,72 4,73 4,10 3,91 4,18 4,15 4, , földrajz ének-zene rajz és vizuális kultúra testnevelés informatika technika és életvitel emberismeret és etika társadalomismeret művészeti ismeretek átlag magatartás szorgalom igazolt igazolatlan összes átlag 1 tárgyból A bukások száma 2 tárgyból több tárgyból Összesen ,53 4,50 4,56 4,38 4,36 4,63 4,66 4,09 4,31 4,88 4,78 4,38 4,59 4,81 4,81 4,88 4,59 4,41 4, , ,32 4,21 4,38 4,41 3,89 4,29 4,29 3,82 4,21 4,59 4,71 4,26 4,53 4,74 4,62 4,36 4,24 4, , ,23 4,10 3,84 4,15 4,06 4,09 3,94 3,94 3,44 4,47 4,00 4,37 3,97 4,39 4,87 4,09 3,88 3, , ,04 4,05 4,19 4,18 3,99 4,64 4,23 3,64 3,95 3,53 3,95 4,34 4,63 3,87 4,53 4,90 4,09 4,14 3, , ,43 4,37 4,23 4,10 4,26 4,32 4,50 3,93 3,85 4,33 4,19 4,75 4,88 4,71 4,29 4,76 3,88 4,23 4,30 4, , ,29 4,02 4,04 3,95 4,24 4,22 4,42 4,33 4,06 3,82 4,50 3,90 5,00 4,75 4,81 4,62 4,10 3,93 4,17 4,14 4, , ,28 4,17 4,12 3,95 4,19 4,14 4,44 4,22 3,96 3,94 3,97 4,07 4,36 4,55 4,32 4,61 4,70 4,72 4,73 4,10 3,91 4,18 4,15 4, , Általános iskolai korúak (7-8. évfolyam): ,43 4,35 4,47 4,40 4,13 4,46 4,48 3,96 4,26 4,73 4,74 4,32 4,56 4,77 4,72 4,88 4,47 4,32 4, , Középiskolás korúak (9-12 évfolyam): ,26 4,14 4,08 3,95 4,17 4,14 4,44 4,22 3,90 3,88 3,97 4,05 4,29 4,50 4,32 4,61 4,69 4,71 4,10 3,91 4,15 4,13 3, , Hat évfolyamos gimnázium középiskolai korúak (9-12. évfolyam): ,49 4,33 4,30 4,20 4,35 4,30 4,42 4,38 4,19 4,06 4,14 4,32 4,41 4,86 4,55 4,71 4,63 4,62 4,09 4,00 4,35 4,37 4, , Négy évfolyamos gimnázium (9-12. évfolyam): ,15 4,05 3,97 3,79 4,08 4,06 4,45 4,02 3,76 3,79 3,90 3,87 4,26 4,38 4,21 4,56 4,71 4,76 4,11 3,85 4,05 4,00 3, , Hat évfolyamos gimnázium (7-12 évfolyam) összesen: ,47 4,34 4,35 4,20 4,36 4,26 4,42 4,38 4,26 4,16 4,09 4,30 4,57 4,80 4,47 4,67 4,67 4,72 4,71 4,09 4,00 4,38 4,36 4, ,

86 4. számú melléklet Árpád Gimnázium, Tatabánya A tanév év végi eredménye osztály létszám osztályozott osztályozatlan lány fiú bejáró kollégista irodalom magyar nyelv történelem bevezetés a filozófiába angol nyelv német nyelv francia nyelv olasz nyelv spanyol nyelv matematika fizika kémia A hiányzott órák száma 7.a ,57 4,54 4,23 4,43 4,75 4,43 4,46 4,26 4,49 4,74 4,40 4,86 4,74 5,00 4,74 4,86 4,59 4,14 4, ,40 8.a ,25 4,22 4,59 4,48 4,09 4,13 4,44 3,81 4,13 4,81 4,41 4,63 4,68 4,97 4,72 4,44 4,44 4, ,66 9.a ,14 4,46 3,77 4,42 4,15 4,80 3,94 4,06 3,91 4,23 4,34 4,31 4,63 4,40 4,89 4,27 4,17 4, ,63 9.b ,37 4,34 3,94 4,23 3,96 5,00 4,23 3,91 3,37 4,20 4,11 4,20 4,57 4,66 4,18 4,20 3, ,66 9.c ,87 4,03 3,37 4,50 4,10 4,10 3,70 3,70 3,83 3,80 3,90 4,53 4,80 4,02 4,03 3, ,80 9.d ,93 4,07 3,90 4,45 3,88 4,60 4,00 3,83 3,47 4,07 3,97 4,43 4,60 4,83 4,14 4,30 3, ,50 10.a ,19 4,19 4,19 4,31 4,46 3,89 3,00 4,06 4,10 3,81 4,35 4,42 4,00 4,42 4,60 4,22 4,26 4, ,71 10.b ,23 4,43 3,54 3,86 4,06 3,00 3,57 3,29 3,00 3,91 3,91 3,94 3,91 4,49 5,00 3,84 3,71 3, ,74 10.c ,07 4,21 3,83 4,07 3,83 4,00 3,86 4,00 3,17 3,86 4,14 3,93 4,21 4,55 4,69 4,01 4,00 3, ,21 10.d ,10 4,07 3,80 3,79 3,90 3,57 3,93 3,17 4,00 4,07 4,07 4,34 4,24 4,56 3,96 4,13 3, ,00 11.a ,65 4,74 4,59 4,48 4,58 5,00 3,40 5,00 4,06 3,85 4,14 4,32 4,25 4,74 4,71 4,71 4,44 4,56 4, ,71 11.b ,03 4,39 3,97 4,09 4,15 3,88 3,58 4,67 3,64 4,70 4,60 4,64 4,09 4,11 4,00 4, ,45 11.c ,91 4,18 3,64 3,94 3,82 4,00 3,43 3,52 3,55 3,83 3,88 4,00 4,53 4,00 4,82 4,73 4,04 4,00 3, ,21 11.d ,82 4,18 4,00 3,89 4,14 4,04 3,82 5,00 3,57 4,50 4,56 4,71 4,71 4,29 4,12 3,96 3, ,04 12.a ,56 4,52 4,26 3,96 4,11 4,70 4,22 4,43 5,00 4,33 4,72 4,74 4,41 3,19 4,30 4,59 4, ,04 12.b ,46 4,57 4,36 4,14 4,11 4,13 4,00 4,75 4,36 4,75 5,00 4,50 4,92 4,75 4,68 4,71 3,04 4,35 4,39 4, ,32 12.c ,26 4,29 4,41 3,91 4,38 4,12 4,33 4,12 4,71 4,00 4,18 4,75 4,75 4,81 4,67 3,44 3,09 4,13 4,32 4, ,36 12.d ,77 4,13 3,80 3,77 3,73 4,43 3,90 5,00 4,50 4,10 4,50 4,67 3,27 2,93 3,86 4,53 3, ,67 biológia 12.e ,32 4,50 4,12 3,79 4,53 4,19 4,50 3,71 4,25 4,50 3,68 5,00 4,50 4,82 5,00 3,59 3,18 4,06 4,35 3, , ,18 4,32 4,02 3,92 4,20 4,18 4,53 3,74 4,00 3,98 4,09 4,02 4,07 4,36 4,20 4,35 4,62 4,74 4,73 4,74 3,88 3,69 4,16 4,22 3, , földrajz ének-zene rajz és vizuális kultúra testnevelés informatika technika és életvitel emberismeret és etika társadalomismeret művészeti ismeretek átlag magatartás szorgalom igazolt igazolatlan összes átlag 1 tárgyból A bukások száma 2 tárgyból több tárgyból Összesen ,57 4,54 4,23 4,43 4,75 4,43 4,46 4,26 4,49 4,74 4,40 4,86 4,74 5,00 4,74 4,86 4,59 4,14 4, , ,25 4,22 4,59 4,48 4,09 4,13 4,44 3,81 4,13 4,81 4,41 4,63 4,68 4,97 4,72 4,44 4,44 4, , ,08 4,23 3,75 4,40 4,02 4,80 4,07 3,88 3,61 4,23 4,11 4,05 4,29 4,53 4,79 4,15 4,18 3, , ,15 4,22 3,84 4,01 4,06 3,63 3,00 3,77 3,83 3,29 4,03 4,13 3,99 4,22 4,47 4,75 4,01 4,03 3, , ,10 4,37 4,05 4,10 4,17 4,50 3,41 5,00 3,87 3,70 4,41 3,85 4,25 4,63 4,51 4,72 4,45 4,18 4,13 4, , ,27 4,40 4,19 3,92 4,17 4,32 4,28 4,75 4,06 4,63 4,60 4,16 4,88 4,63 4,75 4,77 4,71 3,88 3,08 4,14 4,44 3, , ,18 4,32 4,02 3,92 4,20 4,18 4,53 3,74 4,00 3,98 4,09 4,02 4,07 4,36 4,20 4,35 4,62 4,74 4,73 4,74 3,88 3,69 4,16 4,22 3, , Általános iskolai korúak (7-8. évfolyam): ,41 4,38 4,41 4,46 4,42 4,28 4,45 4,03 4,31 4,78 4,40 4,74 4,71 4,98 4,73 4,86 4,51 4,29 4, , Középiskolás korúak (9-12 évfolyam): ,16 4,31 3,97 3,92 4,17 4,15 4,53 3,74 4,00 3,95 4,04 4,01 4,04 4,27 4,16 4,26 4,60 4,70 4,72 3,88 3,69 4,12 4,21 3, , Hat évfolyamos gimnázium középiskolai korúak (9-12. évfolyam): ,40 4,50 4,23 4,05 4,29 4,40 4,60 4,01 4,00 4,13 4,24 4,37 4,35 4,38 4,19 4,52 4,68 4,78 4,71 4,56 3,64 4,32 4,39 4, , Négy évfolyamos gimnázium (9-12. évfolyam): ,06 4,24 3,86 3,82 4,12 4,05 4,49 3,48 3,87 3,96 3,86 3,87 4,25 4,16 4,17 4,58 4,68 4,72 3,43 3,72 4,04 4,13 3, , Hat évfolyamos gimnázium (7-12 évfolyam) összesen: ,40 4,46 4,28 4,05 4,34 4,41 4,60 4,01 4,00 4,17 4,30 4,28 4,34 4,58 4,27 4,63 4,69 4,86 4,73 4,76 4,56 3,64 4,37 4,36 4, ,

87 5. számú melléklet Versenyeredmények 2007/08. tanév Az általános iskolai korosztály eredményei OÁTV német nyelv megyei forduló Dékány Attila 8.a 1. helyezés Dékány Péter 7.a 1. helyezés Hákár Christian 8.a 3. helyezés OÁTV angol nyelv országos döntő Vankó Lili 8.a 1. helyezés megyei forduló Vankó Lili 8.a 2. helyezés Varga Tamás Matematikaverseny országos döntő Kovács Gábor Ferenc 8.a 19. helyezés Sipos Ágoston 7.a Brunner Márton 8.a megyei forduló Sipos Ágoston 7.a 2. helyezés Fehér Máté 7.a 3-4. helyezés Kovács Gábor Ferenc 8.a 2. helyezés Brunner Márton 8.a 3. helyezés Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 7.a 4. helyezés megyei forduló Sipos Ágoston 7.a 2. helyezés Fehér Máté 7.a 5. helyezés Kovács Gábor Ferenc 8.a 4. helyezés Brunner Márton 8.a 5. helyezés megyei (csapat) Sipos Ágoston 7.a 1. helyezés Fehér Máté 7.a Wiszt Marcell 7.a Aczél Dóra 8.a 1. helyezés Brunner Márton 8.a Kovács Gábor Ferenc 8.a Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei Kovács Gábor Ferenc 8.a 2. helyezés Wiszt Marcell 7.a 4. helyezés Kalmár László Matematikai Verseny megyei forduló Fehér Máté 7.a 2. helyezés Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntő Bogár Judit 7.a 3. helyezés Brunner Kristóf 7.a Fehér Máté 7.a Sipos Ágoston 7.a Brunner Márton 8.a 11. helyezés Frigh Erik 8.a Horváth Bence 8.a Kovács Gábor Ferenc 8.a megyei forduló Bogár Judit 7.a 1. helyezés Brunner Kristóf 7.a Fehér Máté 7.a Sipos Ágoston 7.a 84

88 5. számú melléklet Brunner Márton 8.a 1. helyezés Frigh Erik 8.a Horváth Bence 8.a Kovács Gábor Ferenc 8.a Beckl Gábor 7.a 2. helyezés Grünwald Szabolcs 7.a Petkovics Lili 7.a Wiszt Marcell 7.a Curie Kémia Emlékverseny (csapat) regionális döntő Bartha Lúcia 8.a 5. helyezés Aczél Dóra 8.a Vető Zsófia 8.a Hevesy György Országos Kémiaverseny országos döntő Sipos Ágoston 7.a Jedlik Ányos Fizikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 7.a III. díj Öveges József Fizikaverseny országos döntő Kovács Gábor Ferenc 8.a III. díj Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny országos döntő Beckl Gábor 7.a 9. helyezés Száler Dávid 8.a 3. helyezés Brunner Márton 8.a 5. helyezés Szujó Alexandra 8.a 8. helyezés Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny (Programozói kategória) országos döntő Kovács Gábor Ferenc 8.a 1. helyezés Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos döntő Fehér Máté 7.a 8. helyezés Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny országos döntő Sipos Ágoston 7.a Kölcsey Ferenc magyar nyelv és irodalom feladatmegoldó verseny megyei döntő Vankó Lili 8.a 1. helyezés Lábas Antal Városi Informatikai Emlékverseny (Operációs rendszer kategória) Grünwald Szabolcs 7.a 1. helyezés Középiskolai versenyeken elért eredményeink OKTV német nyelv II. forduló Koller Evelin 11.a Schneider Patrik 10.e OKTV angol nyelv II. forduló Hajlinger Bianka 11.b Arany Dániel Matematikaverseny országos döntő Telekes Márton 10.b II. díj Barna Benjamin Levente10.b 85

89 5. számú melléklet II. fordulóban továbbküldhető dolgozatot írt: Baricza Gábor 9.b Bogár Bence 10.b Pataki Gréta 10.b Gordiusz Matematika Tesztverseny megyei forduló Telekes Márton 10.b 1. helyezés Bogár Bence 10.b 3. helyezés Vereszki Bence 10.c 4. helyezés Gugi Bence 12.c 5. helyezés megyei forduló (csapat) Telekes Márton 10.b 1. helyezés Bogár Bence 10.b Vereszki Bence 10.c Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny megyei forduló Telekes Máton 10.b 3. helyezés Herczeg Dániel 9.c 4. helyezés Benkovics Dániel 12.c 4. helyezés Seres Zoltán 12.c 5. helyezés Kitaibel Pál Országos Biológia Verseny megyei forduló Pataki Gréta 10.b 1. helyezés Tatár Szilvia 10.b 5. helyezés Kántor Anna 10.c 5. helyezés Savaria Országos Történelmi Verseny megyei forduló Szabó Gábor 10.a 2. helyezés Curie Környezetvédelmi Emlékverseny (csapat) regionális döntő Balázs Tímea 11.b 3. helyezés Bogár Péter 11.b Németh Kristóf 11.b Sütő Szabina 10.a 3. helyezés Szemes Zsófia 10.a Wagensommer Zsófia 10.a Irinyi Kémiaverseny országos döntő Herczeg Dániel 9.c megyei forduló Venter Zita 9.e 5. helyezés Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny országos döntő Ősz Olivér 9.b 9. helyezés Danku Réka 10.a 11. helyezés Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny (Alkalmazói kategória) országos döntő Danku Réka 10.a 22. helyezés Tanai Zsófia 10.d Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos elődöntő Molnár István 9.b Édes anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny megyei forduló Erős Dávid 9.b 1. helyezés (Az őszi országos döntőbe jutott.) Implom József Helyesírási Verseny országos döntő Bokor Annamária 10.c 27. helyezés 86

90 5. számú melléklet Megyei német nyelvi verseny évfolyamosok számára Pfiszterer Péter 9.a 1. helyezés Megyei francia nyelvi verseny évfolyamosok számára Bokor Annamária 10.c 2. helyezés Tiszán innen Dunán túl népdaléneklési verseny országos döntő fiú kamarakórus ezüst minősítés Árendás Bence 11.b Bogár Péter 11.b Éles Szabolcs 9.b Fehér Richárd 11.b Fidermann Szabolcs 11.b Kocsis Levente 10.a Obermayer Dániel 11.d Somlói Krisztián 11.b Tajkov Zoltán 9.c Zsigmond Attila 9.c Diákolimpia országos döntőin elért sporteredményeink Atlétika 1500 m-es síkfutás Páli Márk 11.c 1. helyezés 3000 m-es síkfutás Páli Márk 11.c 2. helyezés Mezei futás Páli Márk 11.c 2. helyezés 800 m-es síkfutás Nagy Dániel 12.c 2. helyezés Magasugrás Kruppa Tímea 10.d 3. helyezett Mezei futócsapat Herczeg Dániel 9.c 3. helyezés Magyar Dániel 11.d Páli Márk 11.c Pfiszterer Péter 9.a Töli Gergely 10.b 4X1500 m-es váltó Fekete Máté 12.a 4. helyezés Magyar Dániel 11.d Nagy Dániel 12.c Páli Márk 11.c Sakk Lugasi Zoltán 12.b 4. helyezés Asztalitenisz Dankó Bálint 9.b 5-8. helyezés Molnár István 9.b 5-8. helyezés Petanque (csapat) Molnár István 9.b 4. helyezés Ősz Olivér 9.b Scsibrán Attila 9.b Sí Flóriánsitz Márton 11.c 6. helyezés Balogh Ádám 11.a 9. helyezés Úszás 100 m hát Geier Dorottya 7.a 10. helyezés 100 m mell Geier Dorottya 7.a 11. helyezés Lövészet Seres Zoltán 12.c 7. helyezés 87

91 5. számú melléklet 2008/09. tanév OKTV országos döntő német nyelv Schneider Patrick 11e 32. helyezés OKTV országos döntő biológia Francz Barbara 12.b 33. helyezés OKTV második forduló angol nyelv Hajlinger Bianka 12.b OKTV második forduló matematika Telekes Márton 11.b OKTV második forduló fizika Lábszki Zoltán 11.b OKTV második forduló informatika Pardavi Balázs 11.b Tanai Zsófia 11.d OKTV második forduló filozófia Szemjonov Krisztina 12.d Varga Tamás Matematikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 8.a 4. helyezés Fehér Máté 8.a 5. helyezés Brunner Kristóf 8.a megyei forduló Brunner Kristóf 8.a 1. helyezés Sipos Ágoston 8.a 2. helyezés Fehér Máté 8.a 4. helyezés Arany Dániel Matematikaverseny országos döntő Kovács Gábor Ferenc 9.a 2. dicséret (10-11.) Brunner Márton 10.b Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 8.a 30. helyezés megyei Sipos Ágoston 8.a 1. helyezés megyei (csapat) Sipos Ágoston 8.a 1. helyezés Fehér Máté 8.a Brunner Kristóf 8.a Becker Dóra 7.a 2. helyezés Kocsis Bence 7.a Vörös Péter 7.a Gordiusz Matematika Tesztverseny országos döntő Telekes Márton 11.b 8. helyezés Brunner Márton 9.a 19. helyezés megyei forduló Telekes Márton 11.b 1. helyezés Brunner Márton 9.a 1. helyezés megyei forduló (csapat) Telekes Márton 11.b 1. helyezés Bogár Bence 11.b Barna Benjamin Levente11.b Brunner Márton 9.a 1. helyezés Kovács Gábor Ferenc 9.a Szőke Szandra 9.c Ősz Olivér 10.b 2. helyezés Herczeg Dániel 10.c Stang Szabolcs 10.c 88

92 5. számú melléklet Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny országos Kovács Gábor Ferenc 9.a 15. helyezés Sipos Ágoston 8.a 15. helyezés megyei Kovács Gábor Ferenc 9.a 1. helyezés Herczeg Dániel 10.c 3. helyezés Aczél Dóra 9.a 5. helyezés Ősz Olivér 10.b 5. helyezés Telekes Márton 11.b 5. helyezés Sipos Ágoston 8.a 1. helyezés Beckl Gábor 8.a 2. helyezés Fehér Máté 8.a 5. helyezés Kalmár László Matematikai Verseny országos döntő Sipos Ágoston 8.a 5. helyezés megyei forduló Sipos Ágoston 8.a 1. helyezés Fehér Máté 8.a 4. helyezés Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntő Bogár Judit 8.a 4. helyezés Brunner Kristóf 8.a Fehér Máté 8.a Sipos Ágoston 8.a megyei forduló Bogár Judit 8.a 1. helyezés Brunner Kristóf 8.a Fehér Máté 8.a Sipos Ágoston 8.a Beckl Gábor 8.a 4. helyezés Grünvald Szabolcs 8.a Farkas Réka 8.a Wiszt Marcell 8.a Kitaibel Pál Országos Biológia Verseny megyei forduló Nagy Zsófia 10.a 3. helyezés Gloria Victis Kárpát-medencei Középiskolai Történelmi Vetélkedő országos döntő(csapat) Heczmann Adrienn 12.c 10. helyezés Kovács Bianka 12.c Szentirmai Klaudia 12.c Savaria Országos Történelmi Verseny megyei forduló Zsigmond Attila 10.c 7. helyezés Baricza Gábor 10.b 9. helyezés Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntő (csapat) Herczeg Dániel 10.c 8. helyezés Németh Zoltán 10.c Török László 10.c regionális döntő (csapat) Herczeg Dániel 10.c 2. helyezés Németh Zoltán 10.c Török László 10.c 89

93 5. számú melléklet Megyeri Márton 10.d 4. helyezés Magyari Balázs Kovács Mónika 10.d Hevesi György Országos Kémiaverseny országos döntő Sipos Ágoston 8.a megyei forduló Sipos Ágoston 8.a 1. helyezés Fehér Máté 8.a 3. helyezés Luterán Veronika 8.a 4. helyezés Irinyi Kémiaverseny országos döntő Herczeg Dániel 10.c 51. helyezés megyei forduló Herczeg Dániel 10.c 2. helyezés Jedlik Ányos Fizikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 8.a III. díj Lendváry Máté 7.a IV. díj megyei forduló Sipos Ágoston 8.a 1. helyezés Lendváry Máté 7.a 1. helyezés Öveges József Fizikaverseny országos döntő Sipos Ágoston 8.a 37. helyezés megyei forduló Sipos Ágoston 8.a 1. helyezés Brunner Kristóf 8.a 2. helyezés Fehér Máté 8.a 5. helyezés Mikola Sándor Középiskolai Fizikaverseny megyei forduló Kovács Gábor Ferenc 9.a Ifjú Fizikus Verseny megyei forduló Fatalin Viktória 7.a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny országos döntő programozói kategória Kovács Gábor Ferenc 9.a 1. helyezés alkalmazói kategória Brunner Márton 9.a 2. helyezés Beckl Gábor 8.a 3. helyezés Kirschner Ádám 10.d 4. helyezés Danku Réka 11.a 8. helyezés Száler Dávid 9.a 13. helyezés Grünvald Szabolcs 8.a 17. helyezés Csák Anna 9.a 17. helyezés Becker Dóra 7.a Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny országos döntő programozói kategória Kovács Gábor Ferenc 9.a 9. helyezés Brunner Márton 9.a 34. helyezés alkalmazói kategória Herczeg Dániel 10.c 74. helyezés LOGO verseny országos döntő Geszler Attila 9.c 16. helyezés Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos elődöntő Geszler Attila 9.c 9. helyezés Fehér Máté 8.a 20. helyezés megyei forduló Geszler Attila 9.c 1. helyezés Fehér Máté 8.a 1. helyezés 90

94 5. számú melléklet Szép Magyar Beszéd verseny országos döntő Gerhát Barbara 12.a 30. helyezés Turza Réka 11.a 33. helyezés megyei döntő Gerhát Barbara 12.a 1. helyezés Turza Réka 11.a 2. helyezés Édes anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny országos döntő Erős Dávid 10.b 23. helyezés megyei forduló Erős Dávid 10.b 1. helyezés Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny megyei forduló Sipos Ágoston 8.a 4. helyezés Arany János Irodalmi Verseny országos döntő Hajós Melinda 10.e 17. helyezés Eötvös József Országos Középiskolai Szónokverseny országos döntő Pfiszterer Péter 10.a 11. helyezés Kölcsey Ferenc magyar nyelv és irodalom feladatmegoldó verseny megyei döntő Blaskó Gergő 7.a 2. helyezés Luterán Veronika 8.a 5. helyezés OÁTV angol nyelv megyei forduló Bende Zoltán 7a 2. helyezés Ördög Kata 7a 3. helyezés Városi angol nyelvi verseny Fehér Máté 8.a 1. helyezés Ördög Kata 7.a 4. helyezés Grünvald Szabolcs 8.a 4. helyezés Obermayer Máté 7.a 8. helyezés Lábas Antal Városi Informatikai Emlékverseny szövegszerkesztés kategória Bogár Judit 8.a 1. helyezés operációs rendszer kategória Grünwald Szabolcs 8.a 2. helyezés táblázatkezelés kategória Beckl Gábor 8.a 2. helyezés könyvtárhasználat Fehér Máté 8.a 2. helyezés Rajz és Műelemző Verseny megyei döntő Kohl Kitti 10.c 2. helyezés Tiszán Innen Dunán Túl Népdaléneklési Verseny országos döntő szólóének kategória Pataki Rebeka 10.c ezüst minősítés fiúkórus kategória bronz minősítés Diákolimpiai sporteredmények megyei forduló Pataki Rebeka 10.c arany minősítés fiúkórus ezüst minősítés Országos döntő: sí Zarándi Kristóf 9.b 1. helyezés Búzás Máté 10.d 4. helyezés úszás Geier Dorottya 8.a 1. helyezés Geier Norbert 11.c fallabda Farkas Fatime 10.e 1.helyezés 91

95 5. számú melléklet petanque Molnár István 10.b 1. helyezés Ősz Olivér Scsibrán Attila atlétika András Eliza 11.d 2. és 3. helyezés Páli Márk 12.c 4. helyezés atlétika (váltófutás 4x1500m) Herczeg Dániel 10.c 4. helyezés Töli Gergely 11.b Magyar Dániel 12.d Páli Márk 12.c sakk (csapatbajnokság) Kovács Csaba 10.a 11. helyezés Igler Szilárd 10.b Orbán Ede 11.c Vereszki Bence 11.c sakk (egyéni) Igler Szilárd 10.b 12. helyezé gyorskorcsolya Kovácshegyi Szilveszter 11.c 7. helyezés váltóban 2. helyezés Megyei eredmények: úszás Geier Dorottya 8.a 1. helyezés Geier Norbert 11.c 1. helyezés Kempa Zsófia 11.a 1. helyezés 3. helyezés Haraszin Edgár 8.a 1. helyezés 3. helyezés Németh Dávid 11.c 2. helyezés 3. helyezés Bicskei Petra 9.a 2. helyezés sí Kocsis Levente 11.a 1. helyezés Zarándi Kristóf 9.b 2. helyezés Kocsis Bence 7.a 2. helyezés Búzás Máté 10.d 4. helyezés sakk (csapat) Igler Szilárd 10.b 1. helyezés Kovács Csaba 10.a Orbán Ede 11.c Vereszki Bence 11.c egyéni Igler Szilárd 10.b 1. helyezés Vereszki Bence 11.c 2. helyezés atlétika (mezei futás) Farkas Bence 9.b 2. helyezés Herczeg Dániel 10.c Pfiszterer Péter 10.b Pisla Christopher 9.b Munkácsi Attila 9.b Heilmann Attila 12.b 1. helyezés Magyar Dániel 12.d Páli Márk 12.c Töli Gergely 11.b Németh Dávid 11.c 92

96 5. számú melléklet Lugosi Dóra 12.c 3. helyezés Rohrbacher Judit 12.d Kruppa Tímea 11.d Szemjonov Krisztina 12.d egyéni Herczeg Dániel 10.c 3. helyezés András Eliza 11.d 4. helyezés gyorskorcsolya Kovácshegyi Szilveszter 11.c 1. helyezés röplabda fiúcsapat Pénzes Bálint 12.b 1. helyezés Németh Kristóf 12.b Somlói Krisztián 12.b Jánossy Bálint 12.a Fitos Ádám 12.a Obermayer Dániel 12.d Geier Norbert 11.c Obermayer Máté 7.a Bencsik Ádám 9.b 2009/10. tanév OKTV országos döntő angol nyelv Geszler Attila 10.c 12. helyezés matematika Telekes Márton 12.b 42. helyezés biológia Pataki Gréta 12.b 48. helyezés OKTV második forduló matematika Bogár Bence 12.b fizika Lábszki Zoltán 12.b Telekes Márton 12.b német nyelv Feiler Krisztina 12.d angol nyelv Telekes Márton 12.b informatika Danku Réka 12.a Herczeg Dániel 11.c Arany Dániel haladók Brunner Márton 10.a 2. helyezés matematikaverseny országos döntő Kovács Gábor Ferenc 10.a 5. helyezés Dolgos Tamás 10.c 7. helyezés kezdők Sipos Ágoston 9.a 8. helyezés országos döntő Brunner Kristóf 9.a 15. helyezés Fehér Máté 9.a 20. helyezés Gordiusz matematika országos Kovács Gábor Ferenc 10.a 7. helyezés tesztverseny Sipos Ágoston 9.a 10.helyezés Telekes Márton 12.b 12. helyezés megyei (csapat) Fehér Máté 9.a 1. helyezés Greskó Mihály 9.c Sipos Ágoston 9.a Kovács Gábor Ferenc 10.a 1. helyezés Brunner Márton 10.a Bándli Krisztina 10.c Telekes Márton 12.b 1. helyezés Bogár Bence 12.b Lábszki Zoltán 12.b Kenguru nemzetközi országos Kovács Gábor Ferenc 10.a 3. helyezés matematikaverseny Telekes Márton 12.b 4. helyezés 93

97 5. számú melléklet Sipos Ágoston 9.a 5. helyezés Bolyai matematika országos döntő Becker Dóra 8.a 15. helyezés csapatverseny Kocsis Bence 8.a Udvarnoki Zoltán 8.a Vörös Péter 8.a területi forduló Fatalin Viktória 8.a 3. helyezés Schlepp Fanni 8.a Tomasovszky Anna 8.a Ördög Kata 8.a Kitaibel Pál országos megyei forduló Aczél Dóra 10.a 1. helyezés biológia verseny Luterán Veronika 9.a 5. helyezés országos döntő Aczél Dóra 10.a (ősszel) Savaria országos megyei forduló Dékány Attila 10.a 2. helyezés történelmi verseny Sipos Ágoston 9.a 3. helyezés Ne bántsd a magyart! országos döntő Baricza Gábor 11.b 3. helyezés történelem verseny (csapat) Miklós Ábel 11.b Nagy Frigyes 11.c Curie Környezetvédelmi országos döntő Aczél Dóra 10.a 5. helyezés Emlékverseny (csapat) Vankó Lili 10.a Vető Zsófia 10.a regionális döntő Geiszt Botond 11.c 3. helyezés (csapat) Szekeres Gábor 11.c Tóth Gergely 11.c Irinyi Kémiaverseny országos döntő Sipos Ágoston 9.a Zverger Dorottya 9.c Luterán Veronika 10.a Fehér Annamária 9.c Öveges József országos Sipos Ágoston9.a Emlékverseny 5. helyezés (fizika) országos Kovács Gábor Ferenc 10.a 2. helyezés (matematika) országos Brunner Kristóf 9.a 7. helyezés (csapat) Kovács Gábor Ferenc 10.a Sipos Ágoston 9.a Tomasovszky Péter 10.a Mikola Sándor középiskolai fizikaverseny megyei forduló Sipos Ágoston 9.a 1. helyezés Kovács Gábor Ferenc 10.a 2. helyezés Fehér Máté 9.a 3. helyezés Balti Informatikai Diákolimpia a magyar csapat tagja Kovács Gábor Ferenc 10.a Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny országos döntő Kovács Gábor Ferenc 10.a 2. helyezés (programozói kategória) Brunner Márton 10.a 35. helyezés Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny országos döntő Pardavi Balázs 12.b 4. helyezés (alkalmazói kategória) Sipos Ágoston 9.a 5. helyezés 94

98 5. számú melléklet Brunner Márton 10.a 6. helyezés Ősz Olivér 11.b 12. helyezés Pula Marcell 10.d 15. helyezés Bod Péter könyvtárhasználati verseny országos döntő Geszler Attila 10.c 4. helyezés Ördög Kata 8.a 8. helyezés Szép Magyar Beszéd verseny megyei forduló Vizéli Kinga 8.a 5. helyezés Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntő Erős Dávid 11.b plakett megyei forduló Molnár István 11.b 3. helyezés Francia nyelvi és országismereti verseny országos Geszler Attila 10.c 1. helyezés Bokor Annamária 12.c 2. helyezés Implom József helyesírási verseny megyei forduló Sipos Ágoston 9.a 2. helyezés Kölcsey Ferenc magyar nyelv és irodalom feladatmegoldó verseny megyei döntő Becker Dóra 8.a 2. helyezés Nemes Anett 8.a 3. helyezés Nyelvünkben élünk magyar nyelvi kommunikációs verseny megyei forduló Csik Eszter 8.a 6. helyezés OÁTV angol nyelv megyei forduló Bende Zoltán 8.a 1. helyezés Ördög Kata 8.a 3. helyezés Illek Martin 7.a 4. helyezés Szavalóverseny a Költészet Napja alkalmából megyei döntő Kiss Judit 9.b 1. helyezés Szőke Márk 11.d 2. helyezés Csecsemőgondozási verseny Országos (csapat) Vörös Eszter 11.a 10. helyezés Czicze Kitti 11.a Gulyás Bianka 11.a Sporteredmények Diákolimpia országos döntő sí Búzás Máté 11.d 8. helyezés úszás Meszner Dorottya 7.a 4. helyezés Sirkó Bálint 7.a 4.helyezés atlétika mezei futás András Eliza 12.d 11. helyezés duatlon B Csuzi Barbara 9.d 7. helyezés triatlon B Csuzi Barbara 9.d 2 helyezés sakk (csapatbajnokság) Kovács Csaba 11.a 12. helyezés Igler Szilárd 11.b Orbán Ede 12.c Vereszki Bence 12.c sakk (egyéni) Igler Szilárd 11.b 17. helyezés gyorskorcsolya Szatmári Nikoletta 7.a 5. helyezés 95

99 5. számú melléklet Diákolimpia megyei eredmények: úszás Geier Dorottya 9.a 1. helyezés Geier Norbert 12.c 1. helyezés Kempa Zsófia 12.a 1. helyezés Bicskei Petra 10.a 2. helyezés sí Zarándi Kristóf 10.b 1. helyezés Kocsis Levente 12.a 1. helyezés Bogár Bence 12.b 2. helyezés Kocsis Bence 8.a 2. helyezés Bogár Judit 9.a 3. helyezés atlétika Luterán Veronika 9.a 1. helyezés Herczeg Dániel 11.c 2. helyezés Töli Gergely 12.b 2. helyezés Magyar Bence 12.e 2. helyezés Pfiszterer Péter 11.a 2. helyezés László Ádám Alpár 10.c 3. helyezés Kruppa Tímea 12.d 3. helyezés gyorskorcsolya Kovácshegyi Szilveszter 12.c 3. helyezés röplabda Bencsik Ádám 10.b 3. helyezés fiúcsapat Munkácsi Attila 10.b Obermayer Máté 8.a Kecskés Máté 12.c Geier Norbert 12.c Molnár Dávid 12.c Németh Dávid 12.c Somorjai Szabolcs 12.c 2010/11. tanév petanque (területi) Molnár István 11.b 1. helyezés Ősz Olivér 11.b Scsibrán Attila 11.b OKTV országos döntő német nyelv Dékány Attila 11.a 1. helyezés informatika (programozói) Kovács Gábor Ferenc 11.a 6. helyezés német nyelv Pfiszterer Péter 12.a 18. helyezés francia nyelv Geszler Attila 11.c 20. helyezés angol nyelv Geszler Attila 11.c 24. helyezés magyar nyelv Nagy Brigitta 12.a 31. helyezés OKTV második forduló matematika Brunner Márton 11.a Herczeg Dániel 12.c Kovács Gábor Ferenc 11.a biológia Aczél Dóra 11.a Wohl Zsuzsanna 11.d informatika Brunner Márton 11.a Herczeg Dániel 12.c angol nyelv Lantai Judit 12.d kémia Herczeg Dániel 12.c 96

100 5. számú melléklet Arany Dániel országos döntő Brunner Márton 11.a dicséret (7-8. hely) matematikaverseny Sipos Ágoston 10.a 3. díj (5-6. hely) Fehér Máté 10.a 9. helyezés megyei forduló Bánki Domonkos 9.b Becker Dóra 9.a Bende Zoltán 9.a Csenki Roland 9.d Gimesi Kristóf 9.a Kocsis Bence 9.a Kujbus Zsófia 9.b Schlepp Fanni 9.a Udvarnoki Zoltán 9.a Vörös Péter 9.a Bándli Olivér 9.c Burai Róbert 9.c Gerlei Máté 9.c Lantai Levente Lél 9.c Torma Judit 9.c Beckl Gábor 10.a Brunner Kristóf 10.a Fehér Máté 10.a Krihó Zsolt 10.a Sipos Ágoston 10.a Windisch Márk 10.d Laczó Georgina 10.c Gordiusz matematika tesztverseny országos döntő Sipos Ágoston 10.a 4. helyezés megyei Gerlei Máté 9.c 2. helyezés Sipos Ágoston 10.a 1. helyezés Brunner Kristóf 10.a 4. helyezés Fehér Máté 10.a 5. helyezés Brunner Márton 11.a 2. helyezés Kovács Gábor Ferenc 11.a 3. helyezés Stang Szabolcs 12.c 5. helyezés csapat (10. évfolyam) Sipos Ágoston 10.a 1. helyezés Brunner Kristóf 10.a Fehér Máté 10.a csapat (11. évfolyam) Brunner Márton 11.a 1. helyezés Kovács Gábor Ferenc 11.a Dékány Attila 11.a Kenguru nemzetközi országos Fehér Máté 10.a 29. helyezés matematikaverseny Sipos Ágoston 10.a 29. helyezés Brunner Kristóf 10.a 36. helyezés Kovács Gábor Ferenc 11.a 33. helyezés Brunner Márton 11.a 49. helyezés megyei Gerlei Máté 9.c 5. helyezés Fehér Máté 10.a 1. helyezés Sipos Ágoston 10.a 1. helyezés Brunner Kristóf 10.a 3. helyezés Kovács Gábor Ferenc 11.a 2. helyezés Brunner Márton 11.a 4. helyezés Háklár Christian 11.a 5. helyezés Bolyai matematika területi forduló(csapat) Basternák Márk 7.a 2. helyezés csapatverseny Doktor Balázs 7.a Fenyvesi Rebeka 7.a Szabián Adrienn 7.a 97

101 5. számú melléklet Varga Tamás matematika megyei forduló Zentai Zsófia 7.a 5. helyezés verseny Doktor Balázs 7.a Basternák Márk 7.a Beke Áron 7.a Havasházi Szabolcs 7.a Turchányi Dóra 8.a Becker Noémi 8.a Golda Titusz 8.a Kárpáti Tilla 8.a Kurucsai Bettina 8.a Kitaibel Pál országos biológia verseny országos döntő Aczél Dóra 11.a 2. helyezés Savaria országos történelmi verseny megyei forduló Andai Zoltán 10.a 1. helyezés Sipos Ágoston 9.a 3. helyezés Gloria Victis országos történelmi verseny országos középdöntő Baricza Gábor 12.b 13. helyezés (csapat) Miklós Ábel 12.b Nagy Frigyes 12.e A nemzetnevelő Pázmány Péter élete és kora Kárpát-medencei történelmi verseny országos döntő (csapat) Kiss Máté 9.b 10. helyezés Lakházi Ákos Tamás 9.b Vaskó Gergő 9.b Zenyik György Kristóf 9.b Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntő (csapat) Aczél Dóra 11.a 1. helyezés Geszler Attila 11.c Vető Zsófia 11.a területi döntő (csapat) Fülöp Tamara 10.d 3. helyezés Erdész Brigitta 10.d Tatai Krisztina 10.d Sárosi Csaba 10.a Bugát Pál természetismereti verseny országos döntő (csapat) Aczél Dóra 11.a Brunner Kristóf 10.a Herczeg Dániel 12.c Irinyi Kémiaverseny országos döntő Sipos Ágoston 10.a Zverger Dorottya 10.c Gerlei Máté 9.c Öveges József emlékverseny országos (fizika) Sipos Ágoston 10.a 14. helyezés országos (matematika) Sipos Ágoston 10.a 6. helyezés Fehér Máté 10.a 16. helyezés összetett eredmény Sipos Ágoston 10.a 3. helyezés országos (csapat) Fehér Máté 10.a 9. helyezés Gerlei Máté 9.c Sipos Ágoston 10.a Udvarnoki Zoltán 9.a 98

102 5. számú melléklet Mikola Sándor középiskolai fizikaverseny országos döntő Brunner Kristóf 10.a 21. helyezés Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny országos döntő alkalmazói kategória Kárpáti Tilla 8.a 5. helyezés Brunner Márton 11.a 9. helyezés Becker Dóra 9.a 12. helyezés Szilágyi Eszter 8.a 13. helyezés Harmath Anna 8.a 14. helyezés Nemzetközi Informatika Diákolimpia válogatóverseny Kovács Gábor Ferenc 11.a 7. helyezés Nemes Tihamér számítástechnikai verseny országos döntő alkalmazói kategória Sipos Ágoston 10.a 48. helyezés Fülemile országos informatikai verseny országos döntő Lábszki Anna 10.d 3. helyezés Bod Péter könyvtárhasználati verseny országos döntő Drexler Dávid 7.a 19. helyezés Francia nyelvi és ország ismereti verseny országos Geszler Attila 11.c 1. helyezés Angol nyelvi és ország ismereti verseny országos Geszler Attila 11.c 1. helyezés Sipos Ágoston 10.a 10. helyezés Megyei német nyelvi verseny Kaszap-Nagy Petra 10.a 3. helyezés Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny megyei forduló Dékány Attila 11.a 3.helyezés Implom József helyesírási verseny megyei forduló Zemplényi Zsófia 9.a 4. helyezés Kölcsey Ferenc magyar nyelv és irodalom feladatmegoldó verseny megyei döntő Göbl Kornélia 8.a 2. helyezés Szegedi Zsófia 8.a 3. helyezés Becker Noémi 8.a 4. helyezés Krupánszky Gergely 7.a 5. helyezés Tóth Árpád országos középiskolai szavalóverseny Kiss Judit 10.b 3. helyezés Tatai Sándor prózaíró verseny Horváth Zsuzsanna 12.e 3. helyezés Szujó Alexandra 11.a 7. helyezés Tiszán innen Dunán túl népdaléneklési verseny megyei forduló Udvarnoki Zoltán 9.a bronz minősítés (kisegyüttes) Veréb Fanni 9.a Csik Sára Luca 8.a Göbl Kornélia 8.a Meszner Dorottya 8.a Zenyik György Kristóf 9.b Kovács Vivien 10.b Jankovics Ildikó 9.c 99

103 5. számú melléklet Windisch Márk 10.d (egyéni) Jankovics Ildikó 9.c ezüst minősítés Kovács Vivien 10.b ezüst minősítés Sporteredmények Diákolimpia országos döntő atlétika Luterán Petra 7.a 3. és 5. helyezés Herczeg Dániel 12.c 4. helyezés úszás Meszner Dorottya 8.a 7. és 10. helyezés Bicskei Réka 7.a 9. helyezés Sirkó Bálint 8.a10. és 12. helyezés atlétika (duatlon) Csuzi Barbara 10.d 2. helyezés (triatlon) Csuzi Barbara 10.d 1. helyezés cselgáncs Vizéli Anna 11.a 3. helyezés sí Zarándi Kristóf 11.b 4. helyezés petanque Ősz Olivér 12.b 2. helyezés (csapatbajnokság) Molnár István 12.b Scsibrán Attila 12.b Somlai Bence 9.b sportlövészet Sipos Gábor 9.b 12. helyezés Diákolimpia megyei eredmények: úszás Geier Dorottya 10.a 1. helyezés Krasznai Barbara 8.a 1. helyezés Bicskei Petra 11.a 1. helyezés atlétika Reisz Enikő 9.c 1. és 3. helyezés Luterán Veronika 10.a 3. helyezés atlétika (tájfutás) Gillich Bernadett 7.a 1. helyezés gyorskorcsolya Szatmári Nikoletta 8.a 1. helyezés mezei futás(csapat) Reisz Enikő 9.c 3. helyezés Rókus Anna 9.b Csuzi Barbara 10.d Kovács Vivien 10.c Luterán Veronika 10.a röplabda leánycsapat Patonai Dóra 7.a 2. helyezés Zai Vivien 9.d Tapolcai Réka 9.d Török Barbara 9.d Bogár Judit 10.a Farkas Réka 10.a Poptiuc Edina 10.a Gibás Dorina 10.b Kalamény Eszter 10.b Dalmadi Ágnes 10.c Csuzi Barbara 10.d Pilczinger Anett 10.a 100

104 5. számú melléklet Lovasi Edina 11.d Füzesi Zsófia 11.d A Magyar Köztársaság Jó Tanuló Jó Sportolója Farkas Fatime 12.e 2011/12. tanév OKTV országos döntő művészettörténet Szujó Alexandra 12.a 2. helyezés német nyelv Dékány Attila 12.a 2. helyezés francia nyelv Geszler Attila 12.c 4. helyezés fizika Brunner Kristóf 11.a 5. helyezés informatika (programozói) Kovács Gábor Ferenc 12.a 5. helyezés Brunner Márton 12.a 26. helyezés matematika Kovács Gábor Ferenc 12.a 8. helyezés Dolgos Tamás 12.c 51. helyezés angol nyelv Vankó Lili 12.a 27. helyezés Geszler Attila 11.c 28. helyezés biológia Luterán Veronika 11.a 27. helyezés Gordiusz matematika tesztverseny országos döntő Sipos Ágoston 11.a 11. helyezés megyei (csapat) Brunner Kristóf 11.a 1. helyezés Fehér Máté 11.a Sipos Ágoston 11.a megyei (csapat) Brunner Márton 12.a 1. helyezés Kovács Gábor Ferenc 12.a Tomasovszky Péter 12.a Kenguru nemzetközi matematikaverseny országos Sipos Ágoston 11.a 4. helyezés Kovács Gábor Ferenc 12.a 6. helyezés megyei Laczó Georgina 11.c 2. helyezés Brunner Márton 12.a 3. helyezés Fehér Máté 11.a 3. helyezés Tanács Viktória 7.a 3. helyezés Kalmár László országos matematikaverseny megyei forduló Tanács Viktória 7.a 3. helyezés Zentai Zsófia 8.a 5. helyezés Varga Tamás Országos Matematikaverseny országos döntő Tanács Viktória 7.a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos döntő Póta Fruzsina 7.a 4. helyezés Tanács Viktória 7.a Várnagy Rebeka 7.a Zemplényi Orsolya 7.a Bolyai Matematikai Csapatverseny országos döntő Póta Fruzsina 7.a 21. helyezés Tanács Viktória 7.a Várnagy Rebeka 7.a Zemplényi Orsolya 7.a Bicskei Réka 8.a 23. helyezés Gillich Bernadett 8.a Huber Fanni 8.a Kindl Dorina 8.a 101

105 5. számú melléklet megyei forduló Gerlei Dávid 7.a 3. helyezés Nagy Lehel 7.a Korcsok Milán 7.a Tánczos Vilmos 7.a Doktor Balázs 8.a 3. helyezés Beke Áron 8.a Józsa Tamás 8.a Havasházi Szabolcs 8.a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei Tanács Viktória 7.a 6. helyezés Dr. Árokszállásy Zoltán Biológiaverseny országos döntő Aczél Dóra 12.a 18. helyezés Curie Környezetvédelmi Emlékverseny (csapat) országos döntő Hargitai Kitti 10.a 5. helyezés Szigethi Márta 10.a Vizéli Kinga 10.a Bugát Pál XXVIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő (csapat) országos döntő Aczél Dóra 12.a 7. helyezés Brunner Kristóf 11.a Herczeg Dániel 12.c Bugát Pál XXIX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő (csapat) országos elődöntő Aczél Dóra 12.a 3. helyezés (döntőbe jutottak, ami Brunner Kristóf 11.a augusztusban lesz) Luterán Veronika 11.a Integrált Természettudományos Verseny (csapat) (A verseny ősszel kerül megrendezésre.) regionális forduló Sipos Ágoston 11.a Brunner Kristóf 11.a Krihó Zsolt 11.a Luterán Veronika 11.a Irinyi Kémiaverseny országos döntő Gerlei Máté 10.c Gábor Dénes számítástechnikai emlékverseny országos döntő programozás kategória Kovács Gábor Ferenc 12.a 4. helyezés alkalmazói kategória Brunner Márton 12.a 7. helyezés Kárpáti Tilla Fanni 9.a 16. helyezés Becker Dóra 10.a 11. helyezés Közép-Európai Informatikai Diákolimpia: a magyar csapat tagja Kovács Gábor Ferenc 12.a Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Verseny országos döntő Garami Péter 9.d 11. helyezés Nemes Tihamér Országos Informatikai Verseny megyei forduló Becker Dóra 10.a 2. helyezés Lanka Máté 9.d 3. helyezés Szilágyi Eszter 9.a 4. helyezés Lábas Antal Informatikai Emlékverseny (PowerPoint kategória) városi forduló Szijártó Márton 8.a 1. helyezés Bod Péter könyvtárhasználati verseny országos döntő Orbán Bertalan 7.a 28. helyezés Ördög Kata 10.a 10. helyezés 102

106 5. számú melléklet nyelvész Nemzetközi Anyanyelvi Verseny országos döntő Tanács Viktória 7.a 15. helyezés Kölcsey magyar nyelv és irodalom verseny megyei Tanács Viktória 7.a 3. helyezés Implom József Helyesírási Verseny megyei forduló Zemplényi Zsófia 10.a 2. helyezés Szép Magyar Beszéd megyei forduló Sajben Soma 8.a 3. helyezés József Attila Városi Szavalóverseny Sajben Soma 8.a 3. helyezés Országos Angol Nyelvi Verseny megyei döntő Tánczos Vilmos Zsombor 7.a 1. helyezés Gerlei Dávid 7.a 2. helyezés Városi Angol Nyelvi Versen Gerlei Dávid 7.a 1. helyezés Tánczos Vilmos Zsombor 7.a 2. helyezés Kis Anna 8.a 2. helyezés Országos Német Nyelvi Verseny megyei döntő Prelozsnik Dóra 7.a 1. helyezés Madarak és Fák Napja Környezetvédelmi Verseny (csapat) országos döntő Póta Fruzsina 7.a 5. helyezés Tanács Viktória 7.a Pribéli Levente 7.a Bölcs-ész Országos Tanulmányi Verseny történelem tantárgy (csapat) országos döntő Nagy Viktória 11.d 3. helyezés Petrőcz Evelin 11.d Reim Szandra 11.d Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny országos döntő Zemplényi Zsófia 10.a (ősszel lesz) Szóval? Országos Vitaverseny regionális döntőhöz kapcsolódó fotópályázat Erdész Brigitta 11.d 4. helyezés Nagy Viktória 11.d Reim Szandra 11.d Savaria Országos Történelmi Tanulmányi Verseny megyei forduló Körözsi Ramóna 10.d 1. helyezés Tiszán innen-dunán túl népdaléneklési verseny országos döntő Bankó Bianka 9.c bronz minősítés kisegyüttes kategória Fiskál Csenge 9.b Varga Petra 9.d megyei forduló Varga Petra 9.d arany minősítés szóló ének kategória Bankó Bianka 9.c ezüst minősítés Szabolcsi Bence Zenetörténeti Vetélkedő (csapat) megyei Ferenczi Anna 9.b 2. helyezés Geszler Attila 12.c Gőbőlős Rebeka 9.b Udvarnoki Zoltán 10.a Kodály Zoltán Zenetörténeti Vetélkedő (csapat) megyei Fenyvesi Rebeka 8.a 2. helyezés Kis Anna 8.a 103

107 5. számú melléklet Korcsok Dorina 8.a Luterán Petra 8.a Szabian Adrienn 8.a Területi Elsősegélynyújtó Verseny (csapat) Gáspár Kitti 11.a 1. helyezés Geier Dorottya 11.a Huszár Kata 10.a Dancs Vivien 9.b László Dávid 9.b Bányász Hagyományok Ápolása (csapat) Orbán Barnabás 7.a 1. helyezés városi verseny Orbán Bertalan 7.a Fazekas Máté 7.a Beke Áron 8.a 3. helyezés Füstös András 8.a Maschek Ervin 8.a Fáy András alapítvány által meghirdetett Tudásfeltöltés pályázat küdöndíjas Székely Tímea 10.b Kirschner Balázs 10.c Varga Dániel 10.c Megyei rajz és műalkotáselemző verseny Selmeczi Frida 10.b 1. helyezés Szekeres Liza 10.d 3. helyezés Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny országos döntő Dancs Vivien 9.b 7. helyezés László Dávid 9.b Mozsolics Dániel 9.c Zagyva Márton 9.b 104

108 5. számú melléklet A kompetenciamérés iskolai eredményei A évi kompetenciamérés eredménye 8. évfolyam Matematika Szövegértés 105

109 5. számú melléklet 10. évfolyam 6 évfolyamos gimnázium Matematika Szövegértés 106

110 5. számú melléklet 10. évfolyam 4 évfolyamos gimnázium Matematika Szövegértés 107

111 5. számú melléklet A évi kompetenciamérés eredménye 8. évfolyam Matematika Szövegértés 108

112 5. számú melléklet 10. évfolyam 6 évfolyamos gimnázium Matematika Szövegértés 109

113 5. számú melléklet 10. évfolyam 4 évfolyamos gimnázium Matematika Szövegértés 110

114 4. számú melléklet A évi kompetenciamérés eredménye 8. évfolyam Matematika Szövegértés 111

115 4. számú melléklet 10. évfolyam 6 évfolyamos gimnázium Matematika Szövegértés 112

116 4. számú melléklet 10. évfolyam 4 évfolyamos gimnázium Matematika Szövegértés 113

117 6. számú melléklet Matematika A évi kompetenciamérés eredménye 8. évfolyam Szövegértés 114

118 6. számú melléklet 10. évfolyam 6 évfolyamos gimnázium Matematika Szövegértés 115

119 6. számú melléklet 10. évfolyam 4 évfolyamos gimnázium Matematika Szövegértés 116

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88.

Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda OM: 033033 Sülysáp Vasút utca 88. Beszámoló 2014-2015. nevelési évről Készítette: Bálint Sándorné óvodavezető Beszámolóm elkészítéséhez felhasználtam a 2014/15-ös nevelési

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola 2012/2013. tanévéről

A Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola 2012/2013. tanévéről Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Berekfürdő, IV. Béla király út 1. B E S Z Á M O L Ó A Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola 2012/2013. tanévéről Készítette, összeállította: Székely László

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011.

A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. A NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA (1148 Budapest, Lengyel utca 23.) NEVELÉSI PROGRAMJA 2011. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév

A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS HELYZETE DÉVAVÁNYÁN KÉPVISELŐTESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2014 / 2015. tanév 1 Tartalom 1. Működési feltételek: személyi, tárgyi, tankönyvellátás 2. Pályázatok

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. október 3-ai ülésére

Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. október 3-ai ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 1090-2/2011. Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2011. október 3-ai ülésére Tárgy:

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fő u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra

Tagintézmény-vezetői Pályázat. Sipos Nóra Tagintézmény-vezetői Pályázat 2016 Pályázat A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Nyugati szórvány BI előkészítő 2016/2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Balassi Intézet pályázatot hirdet - szlovén állampolgárságú, vagy - valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 2015/16. tanév Képzéseink: A tagozatok kódszámai általános tantervű 01 matematika 02 angol 03 német 04 biológia 05 informatika 06 magyar 07 történelem 08 Arany János

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONA 5052 Újszász, Akácfa út 90. Tel.: 56/366-533, 56/ 368-033 E-mail: szocigazgato@pr.hu, idosek@pr.hu BESZÁMOLÓ A ZAGYVAPARTI IDŐSEK OTTHONÁBAN 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL Beszámolási

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás

2015. évi CCXXIII. törvény indokolása. egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról. Általános indokolás 2015. évi CCXXIII. törvény indokolása egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb törvények módosításáról Általános indokolás A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015.

Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. Pedagógiai Program Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 2015. 0 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

PÁLYÁZAT. Pályázó: Meghirdetett munkahely: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLYÁZAT Meghirdetett munkahely: Pályázó: BUDAPESTI GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DR. NAGYNÉ HORVÁTH MÁRTA SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA OM 203061 1095 BUDAPEST, MESTER U. 56-58.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben