HÁZIREND. A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok reá külön-külön érvényesek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok reá külön-külön érvényesek."

Átírás

1 HÁZIREND Az intézmény neve: Kiss Bálint Református Általános Iskola Címe: 6600 Szentes, Kossuth tér 2. Típusa: nyolc évfolyamos általános iskola, alapfokú nevelési-oktatási intézmény Az intézmény alapítója (létesítője): Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség (jogelődje: Szentes-Alsópárt-Kiséri és Szentes-Központi Református Egyházközség) 6600 Szentes, Kiss Bálint utca 2. Szentes-Felsőpárti Református Egyházközség, 6600 Szentes, Jókai utca 71. Fenntartója és felügyeleti szerve: Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség 6600 Szentes, Kiss Bálint u. 2. Tiszántúli Református Egyházkerület Tanügyi Bizottsága 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. A református iskolába járó diák az egyik nagy hagyományokkal rendelkező keresztyén család élő közösségébe tartozik. Azok a szabályok, amelyek a diákkor életrendjét meghatározzák, nem pusztán a közös munka menetét biztosító előírások, hanem ennek a keresztyén közösségnek jellemet alakító hagyományai is. I. rész Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Célja, hogy olyan normákat jelöljön ki, melyek biztosítják, hogy közösségünk minden tagja gyarapodjon Isten- és emberszeretetben keresztyén családi közösséget alkotva. Hatályos az iskola teljes területén illetve szervezett iskolai rendezvényeken. A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt. 2. Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül érvényes minden olyan iskolai belső szabályzat, ami rájuk egyébként is vonatkozik. Különösen az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata valamint Pedagógiai programja. 3. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával az iskolai tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. 4. A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az iskola területén is. Így különösen érvényes rájuk a Közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye. 5. A házirendet az iskola fenntartója fogadja el a diákönkormányzat, a nevelőtestület és a SZMK egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti (lásd: záró rendelkezések). II. rész A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok reá külön-külön érvényesek. 1. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak. Ha a tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, gondviselőjéhez, a diákönkormányzathoz, az

2 iskola igazgatójához, az iskola fenntartójához, illetve gondviselője írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál és a törvényben meghatározottak szerint, kérheti az őt ért sérelem orvoslását. 2. A tanuló joga, hogy választó és választható legyen diákérdekeket képviselő szervezetekbe. 3. Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, az iskolától kérheti a kár megtérítését. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a tanuló felelőtlen magatartása okozta, vagy ha a kár az iskola működési körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. A kárigényeket írásban kell benyújtani az iskola igazgatói irodájába, amiben meg kell jelölni a káresemény pontos idejét, helyét, körülményeit, a kért kártérítés összegét forintban megjelölve, indoklással ellátva. 4. A tanulónak joga, hogy tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon (korrepetálás, szakköri foglalkozás, fejlesztő foglalkozás). 5. A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális programjain, iskolai tanulmányi versenyen, pályázatokon. A versenyekre, pályázatokra a kiírásban meghatározottak szerint jelentkezhet. Az évi szokásos versenyek, pályázatok időpontját a tanév iskolai [KP1]programterve tartalmazza. 6. A tanulónak joga, hogy felzárkóztató órán, fakultációs órán, illetve a szakköri, sport- és diákköri csoportok munkájában (együttesen: tanórán kívüli foglalkozások) részt vegyen. A tanórán kívüli foglalkozásokra október 1-ig lehet jelentkezni a meghirdetett feltételek szerint. 7. A tanulónak joga, hogy levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Nevére szóló és az iskolába érkező postai küldeményeket az iskola titkárságán veheti át. 8. A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, számítógépes termét; az iskola sportfelszereléseit és létesítményeit térítésmentesen használja. Az egyes létesítmények, szaktantermek használatának szabályait a melléklet tartalmazza. 9. A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban részesüljön (pl.: étkezési támogatás, tankönyvsegély, utazási támogatás). Igényeit a megfelelő űrlapon a megadott határidőn belül kell előterjesztenie, és azt az osztályfőnöknek leadnia. Kérelmének eredményéről a tanulót osztályfőnöke tájékoztatja. 10. A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet. A tanulmányi eredmények szerinti jutalmazás részletes szabályai az iskola pedagógiai programjában vannak lefektetve. 11. A tanulónak joga, hogy református ill. római katolikus hittanoktatásban részesüljön órai kereteken belül, heti két tanítási órában. 12. A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Rendszeres időközönként az iskola által szervezett kötelező szűrővizsgálaton vehet részt. A szűrővizsgálatok időpontjáról az osztályfőnök előre tájékoztatja a tanulót. 13. A tanulónak joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges információkhoz,, és tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. E joga érvényesülése érdekében a tanuló a továbbtanulási ügyekkel megbízott pedagógushoz fordulhat kérdésével, valamint használhatja a könyvtárban megtalálható továbbtanulási dokumentumokat. Használhatja az iskola CD jogtárát, valamint tanácsot kérhet az iskola igazgatójától, a diákönkormányzattól, és használhatja a könyvtárban megtalálható jogi dokumentumokat. 14. A tanulónak joga, hogy az iskola vezetőségéhez, a diákönkormányzathoz forduljon kérdésével, javaslatával, véleményével.

3 15. A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét és témáját [KP2]legkésőbb a dolgozatot megelőző két tanítási nappal korábban tudja meg. A tanuló joga, hogy az osztályfőnöktől vagy szaktanártól tájékoztatást kapjon az osztálynaplóba beírt érdemjegyekről. 16. A tanulónak joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá munkájában elkövetett hibáit a következő tanórán, de legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját megnézhesse. Ha a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a javító tanár hibát követett el, vagy tartalmi részt nem vett figyelembe, akkor erre való rámutatással kérheti a javító tanártól a hiba orvoslását. III. rész A tanuló kötelességei 1. A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse, a tanórákhoz szükséges felszerelést, illetve az ellenőrző könyvét magával hozza. 2. A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Az a tanuló, aki a vizsgán vagy írásbeli felelet, dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, funkcionális számológép, mobiltelefon), annak vizsgáját, írásbeli feleletét, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli. 3. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, az órát figyelemmel kísérje és az ott folyó munkában részt vegyen. Hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett, és hiányzásait ugyancsak igazolja. 4. A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a létesítményekre vonatkozó, a házirend mellékletében rögzített különleges szabályokat tartsa be. 5. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. Ha lopást vagy rongálást észlel, ezt jelezze az iskola valamelyik dolgozójának. 6. A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 7. A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetői, és tanárai utasításait teljesítse. 8. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, illetve [KP3]ha megsérült. 9. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat, melyek e házirend mellékletét képezik és amelyeknek tartalmát a tanév kezdetekor, valamint a második félév elején az osztályfőnök a tanuló[kp4]val ismerteti. 10. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja. 11. A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezésében, létesítményeiben okozott károkat megtérítse. A kártérítés részletes szabályairól a jogszabályok rendelkeznek. 12. A tanuló kötelessége, hogy tiszteletben tartsa egyháza, hazája és iskolája törvényeit, hagyományait, ünnepeit; szorgalmasan tanuljon; részt vegyen az iskola és a gyülekezetek ünnepi istentiszteleti alkalmain, óvja környezetét.., Ttiszteletet, megbecsülést és felelősségérzetet tanúsítson egyháza,

4 nemzete és hazája, szülei, nevelői, iskolatársai és az iskola valamennyi dolgozója iránt. Viselkedésével, beszédével, cselekedeteivel az iskolában és azon kívül is méltó módon képviselje intézményünket. IV. rész Általános szabályok 1. Jelen házirend a tanulók és a dolgozók ruházatának kinézetére, magatartására nem fogalmaz meg esztétikai és etikai szabályokat. Ezt külön, a házirendtől független iskolai etikai kódex tartalmazza, amelyet tanév elején az osztályfőnökök ismertetnek meg a tanulókkal. Az iskola elvárja a tanulóitól, hogy betartsák az etikai kódex pontjait és azonosuljanak az azokban megfogalmazott elvárásokkal. Az etikai kódex nyilvános. 2. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, nyaklánc, karkötő, gyűrű, fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelés órákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy azt elrendeli. 3. Az iskola létesítményeinek szabályai tartalmazhatnak egyéb olyan megszorító előírásokat, melyek jelen házirendben nincsenek szabályozva, és amelyeket a tanulóknak be kell tartaniuk (pl.: informatika szaktanterem, könyvtár, tornaterem, kondicionálóterem, stúdió stb.). 4. Az iskola tornatermében és a kondicionálóteremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Utcai cipővel a tornateremben tartózkodni tilos. 5. Az iskola minden év elején tanulóbiztosítást köt a biztosítóval. A biztosítási szerződés egy példányát a tanuló kézhez kapja a tanév elején. Ezt követően, ha a tanulóval olyan esemény történik, amely biztosítási eljárást von maga után, a tanuló köteles azt az igazgatói irodában jelezni. 6. Az iskola területét tanítási idő alatt a tanuló csak a szülő írásbeli kérésére, osztályfőnöke engedélyével hagyhatja el. Az osztályfőnök engedélyét éss aláírásával adhatja meg. Mentesül a tanuló a kötelezettség alól, ha olyan esetben hagyja el engedély nélkül az iskola területét, amikor az, az adott helyzetben elvárható volt tőle (pl.: baleset elhárítása, veszélyhelyzet, tűz, stb.). 7. A tanulók igénybe vehetik az iskolában működő étkezőt, melyben az iskola térítéses ebédet biztosít. A tanulók vagy gondviselőjük minden naptári hónap napján fizethetik be a térítési díjakat az iskola titkárságán. A titkárságon nyilvántartásba veszik őket, átveszik tőlük az étkezésért fizetendő térítési díjat, és a befizetésről számlát adnak 8. A felsős tanulók kabátjukat a kijelölt folyosói, az alsósok az osztályterem előtti fogasokon helyezik el. 9. A tanulóknak és a dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral érkezzenek. A tanulók a lezárt kerékpárokat a kerékpár-tárolóban helyezhetik el. Az iskola udvarán a kerékpárokkal játszani, versenyezni vagy azokat vagy azokat megrongálni tilos. A rongálásért az osztályfőnök, illetve az igazgató felelősségre vonja a vétkes tanulót. 10. Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett, vagy engedélyhez kötött szerencse, és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása, és az abban való részvétel. Tilos a tanulóknak az iskolába behozni mások, vagy saját maguk egészségét, testi épségét veszélyeztető tárgyakat.(pl.: petárda, szúró-, és vágóeszközök). Tilos a pornográf, megbotránkoztató, vagy a közízlést megzavaró kép-, és adathordozók behozatala az intézménybe (képek, újságok, videó-, és audiókazetták, CD, és számítógépes lemezek). Tilos értékes tárgyak, nagyobb pénzösszeg behozatala az iskolába. Amennyiben a tanuló mégis nagyobb pénzösszeget hoz magával (kirándulás-, vagy ebédpénz), azt a befizetésig az iskolatitkárnál vagy az igazgatói irodában biztonságba helyeztetheti.

5 11. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola titkárságán kell leadni, ahol 60 napig őrzik meg azokat, majd jótékonysági felajánlásra kerülnek. 12. Az intézmény épületeiben, helyiségeiben, udvarán, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt tilos a dohányzás. A felnőttek a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhatnak. A kijelölt dohányzóhely a melegítőkonyha pihenő helyisége. Diákok jelenlétében a kijelölt dohányzóhelyen is tilos a dohányzás. 13. Az ellenőrző könyvnek, tájékoztató- és üzenő füzetnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy abba bármely iskolai munkával kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. Az ezekbe bevezetett információkat a szülőkkel hetente alá kell íratni, ennek hetenkénti ellenőrzését az osztályfőnök végzi el. 14.Az iskolába, a tanulók saját felelősségére behozott mobiltelefonjait, MP3-, MP4-lejátszóit, discmanjeit, ipodjait,gps-eit tanítási órán kikapcsolt állapotban kell tartani. Ennek elmulasztása esetén a tanár jogosult a készüléket a diáktól elkérni és azt a tanóra végéig a tanári asztalra kitetetni. Tanítási órán használatuk tilos! Ezekért a tárgyakért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. Ezeket a készülékeket a tanuló az iskolatitkárnál vagy az igazgatói irodában a tanítási nap végéig biztonságba helyeztetheti Az igazgatóságon és a titkárságon található telefonokról a tanulók számára csak közérdekű és sürgős hívások kezdeményezhetők, az iskola dolgozói saját, személyes kódjuk beütése után használhatják ezeket a készülékeket. 16. Tilos a tanítási órákon étkezni, és innivalót fogyasztani, a tanítási órákon és az órák előtti sorakozás alatt rágógumizni. 17. Az intézmény számítógépeire adatokat feltölteni, illetve azokról adatokat letölteni csak a rendszergazda, informatika tanár vagy az igazgató engedélyével lehet. 18. Az épületben hirdetést, vagy plakátot elhelyezni, csak a kijelölt faliújságokon előzetes igazgatói engedéllyel lehet. Az intézmény területén tilos a házalás és az engedély nélküli árusítás. Pártpolitikai, emberi jogokat sértő szórólapokat, propagandaanyagot nem szabad az iskolába behozni, terjeszteni. 19. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem hozható káreseményért. A tanulónak az iskolába érkezéskor lehetősége van arra, hogy kirándulás- vagy ebédpénzét, értékes eszközeit, tárgyait (lásd. pl. 14-es pont) megőrzésre leadja az iskola titkárságán vagy igazgatói irodájában. Az iskolába behozott de megőrzésre le nem adott - értéktárgyakért, pénzért személyi és tárgyi feltételek hiányában, az iskola felelősséget nem vállal. 20. Amennyiben a tanuló e házirendben, vagy más jogszabályban, iskolai belső szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesül. A fegyelmező intézkedések fajtáit és ismérveit az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetés kiszabásának szabályait jogszabály határozza meg. V. rész Az iskola munkarendje 1. Iskolába érkezés. A tanulóknak legkésőbb 7:45-ig be kell érkezniük az iskolába. A korábban érkezők 6:30 és 7:30 között az éves munkatervben kijelölt ügyeleti teremben várakoznak, de ügyelet csak 7 órától van. 7:30 után a reggeli ügyeleten résztvevők levonulnak az udvarra. A 7:45-kor történő becsengetés után a tanulók az udvaron, a tanteremnek megfelelő helyen sorakoznak, majd az órát tartó tanár kíséretében és utasításai szerint, kettes sorban vonulnak fel az épületbe. A tanterem előtt rendezetten, csendben kettesével állnak, majd a tanár vezetésével a tanteremben elfoglalják helyüket. Az első tanítási órát (kivéve a testnevelést) 7:50-től rövid reggeli áhítat előzi meg, amit az órát tartó pedagógus olvas fel. Az első tanítási óra 8:00 órakor kezdődik. Az iskola tanárai, dolgozói minden hét hétfőjén 7:30 és 7:50 között hétkezdő reggeli áhítaton vesznek részt, amin számukra a részvétel kötelező. (Kivételt jelent az azon a napon soros udvari ügyeletes.).

6 2. A tanítási óra. A padokon csak az órán szükséges tanszerek lehetnek. A könyveket és füzeteket a tanár utasításának megfelelően kell kezelni. Tilos a súgás vagy a meg nem engedett segédeszközök használata. Mindenkinek tevékenyen részt kell vállalnia a közös szellemi munkában, de beszélgetéssel vagy felesleges mozgolódással nem szabad az órát zavarni. Ha a tanulónak mondani- vagy kérdeznivalója van, kézfeltartással jelentkezik, és megvárja, míg a tanár felszólítja. Az óráról csak a tanár engedélyével lehet kimenni. Ha óra alatt látogató jön a terembe, a tanulók köszönéssel és felállással üdvözlik. 3. A tanítási órák és a szünetek rendje Sorszám Az óra ideje A szünet hossza / perc 1. óra 8:00-8: óra 9:00-9: óra 10:00-10: óra 10:55-11: óra 11:50-12: óra 12:45-13:30 - Rövidített tanítási órákat csak az igazgató engedélyével lehet tartani. Ebben az esetben az órák 40 percesek, az óraközi szünetek időtartama 10 perc. 4. Az óraközi szünetek. Szünetben minden tanulónak el kell hagynia az osztálytermet, és az udvaron kell tartózkodnia. Szünetekben a tanulók az étkező melletti WC-t használhatják. Nagyon hideg vagy esős időben az igazgató utasításának megfelelően a folyosón kell maradni. A szünetekben tilos a kiabálás, fütyülés és minden olyan játék, amely veszélyeztetheti bárki testi épségét vagy rongálást okozhat. A szaktantermekben és a tornateremben a tanulók csak pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak. Az első és második szünetben az alsós tanulók tanítóik vezetésével és felügyelete alatt tízóraiznak az ebédlőben. 5. A tanítás befejezése. A tanítás idején kívül a tanulók csak tanári engedéllyel tartózkodhatnak az udvaron. Ha a tanuló délután napköziben vagy tanulószobán marad, felszerelését a kijelölt teremben rakhatja le. A tanulószobás és szakkörös tanulók a foglalkozás kezdetéig az udvaron, rossz időben pedig a kijelölt tanterem előtt várakoznak. Azok a tanulók, akik nem vesznek részt valamilyen szervezett délutáni tevékenységben (napközi, tanulószoba, szakkör, korrepetálás, sportkör, stb) a felügyelet hiánya és a balesetveszély miatt, az épületet és az udvart az utolsó tanítási órájuk, illetve az ebéd elfogyasztása után kötelesek elhagyni. A tanulók az intézmény területén csak a hivatalos nyitvatartási idő végéig (16:30) tartózkodhatnak. Ettől eltérni csak az igazgató engedélyével lehet. 6. Hivatalos ügyek. Az intézményben zajló munka során tiszteletben kell tartani a személyiségi jogokat és az érvényes adatvédelmi előírásokat. A tanulók hivatalos ügyeiket, személyükre vonatkozó kéréseiket (hely, időpont, a kérés módja) a tanítás után intézhetik. Az iskola és a szülői ház napi kapcsolatát az ellenőrző könyv, tájékoztató füzet és/vagy az üzenő füzet biztosítja. Az iskola értesítéseit aláírásukkal láttamozzák a szülők, a tanuló pedig a következő napon felszólítás nélkül bemutatja az illetékes tanárnak. Az alsó és felső tagozaton tanító pedagógusok fogadóórája: az éves munkatervben rögzített időpontban van... Az igazgatói iroda, iskolatitkár fogadóórái: tanítási napokon és óra között VI. rész Mulasztások igazolása 1. A tanítási év a szakminisztérium által megállapított tanítási napból áll. 2. A szülő, a gyermek hiányzása esetén 3 napnál nem hosszabb mulasztást évente egy alkalommal igazolhat. Ezen túlmenő hiányzás igazolása csak a kezelőorvos által adott eredeti igazolás vagy hivatalos dokumentum eredeti példányának bemutatásával történhet, amely ezt követően a napló

7 mellékletét képezi. Fertőző betegség esetén külön igazolást is kell mellékelni a fertőzésveszély elmúltáról. 3. A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanap első óráján oda kell adnia az osztályfőnökének, illetve az órát tartó pedagógusnak. Az igazolás leadásának elmulasztása esetén az elmulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek. 4. A szülőknek az előre nem látott mulasztást és annak indoklását a hiányzás első napján[kp5] jelenteniük kell személyesen vagy telefonon az iskola titkárságán vagy az igazgatói irodában. Az ebéd 2 napig elvihető, a hiányzás első napján a 3. naptól lemondható. 5. Egyéb indokolt esetben legalább 3 nappal a hiányzás megkezdése előtt előre kell írásban engedélyt kérni a távolmaradásra. Három napra az osztályfőnöktől, ennél hosszabb időre az igazgatótól. Távolmaradás után az ellenőrző megfelelő rovatában a szülő igazolja a hiányzást. Bejelentés elmaradása esetén vagy engedély nélkül a hiányzás igazolatlannak tekintendő. Vitás esetekben az igazgató dönt. 6. A tanórán kívüli foglalkozásokról való elmaradást is igazolni kell. Ha a tanuló iskolai foglalkozásról elkésik, az osztályfőnök írásban értesíti a szülőket, és szükség esetén igazolást kér. 7. Az igazolatlan óramulasztás az iskola szervezeti és működési szabályzatában rögzített fegyelmi büntetéssel jár. A tanuló első igazolatlan mulasztásakor az igazgató az osztályfőnök jelzése alapján értesíti a szülőt. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az intézmény a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanuló szülőjét. Ha a tanuló egy évben 10 óránál igazolatlanul többet mulaszt, az igazgató értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. 8. Az a tanuló, akinek igazolt hiányzása eléri a 250 órát, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tehessen. 9. Ha a tanuló az iskolába 7:50-ig nem érkezik meg, későnek számít. Amennyiben 3 esetben elkésik bármely óráról és a 3 késés a naplóba be van vezetve, akkor osztályfőnöki figyelmeztetésben, 6 késés után igazgatói figyelmeztetésben kell részesíteni. Ezt meghaladó mértékű késések esetén az osztályfőnök javaslatára az iskola igazgatója dönt arról, hogy fegyelmi eljárás induljon-e a tanulóval szemben, vagy sem. 10. Ha a tanuló előzetesen egyeztetett (kikérő), és az osztályfőnök által engedélyezett időpontban sportversenyen vesz rész, azt úgy kell tekinteni, mintha a tanuló hivatalos ügy miatt maradt volna távol. Hiányzását a tanuló utólag, a sportverseny rendezői által adott eredeti igazolással igazolja. 11. Ha a tanuló megyei, regionális, országos tanulmányi versenyre készül, akkor, - amennyiben indokolt az osztályfőnök engedélyezheti a verseny előtti és/ vagy az azt követő napon a tanuló hiányzását. VII. rész A hetes kötelességei 1 A hetesek az óra elején vagy végén a tanár kéréseinek, utasításainak megfelelően segíthetik annak munkáját. 2. A szünetekben a hetesek is elhagyják a tantermet. 3. Minden óra elején az iskola hagyományainak megfelelő módon jelentenek, név szerint felsorolják a hiányzókat, későket vagy eltávozottakat, és jelzik az esetleges rendellenességeket. Alsó tagozatban csak akkor kell újra jelenteni, ha másik tanító tartja az órát. 4. Ha az órát tartó tanár a becsengetést követően 10 percen belül nem jelenik meg, azt a hetesnek jelentenie kell az igazgatói irodában.

8 VIII. rész Tanórán kívüli foglalkozások 1. A tanuló a tantervi anyagon túlmenően tudományos, technikai, művészeti érdeklődésének kielégítésére, alkotó képességeinek fejlesztése céljából részt vehet iskolai szakkör, énekkar, erdei iskola, sportkör munkájában, valamint múzeum-látogatáson, tanulmányi kiránduláson, szervezett kiránduláson. 2. A szakkörök október elején kezdik meg működésüket, és a tanév végéig tartanak. Tevékenységükről év elején az osztályfőnökök, illetve a szaktanárok tájékoztatják a tanulókat. A szakkörök tevékenységéről haladási és hiányzási naplót kell vezetni. 3. A szakkörre történő jelentkezés után a tanuló köteles egy tanítási év időtartamára a szakköri foglalkozásokon részt venni. 4. Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 19 óráig befejeződjön, valamint a tanulókra megfelelő számú nevelő felügyeljen. Ilyen irányú programok megszervezéséhez legkésőbb a rendezvény előtti ötödik munkanapon egyeztetni kell az iskola igazgatójával az időpontot, a szükséges termeket és felszereléseket. Az iskola igazgatójának engedélyével a program 19 óránál később is befejeződhet. 5. A szakkörök vezetését olyan szakember is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 6. Az anyag- és pénzigényes szakkörök költségeihez a tanulóknak is hozzá kell járulniuk. 7. A tanulmányi kirándulásokon és az erdei iskolai foglalkozásokon osztályonként minimum 2 fő pedagógus felügyelete szükséges. 8. Az osztálykirándulások időpontját az éves tervben elfogadott munkaterv rögzíti. A kiránduláson való részvétel ajánlott, felmentést az osztályfőnök adhat. A felmerülő költségeket a gondviselőnek kell viselnie. 9. Az alábbi alkalmakon tartott közös Istentiszteleteken az iskola dolgozói és tanulói számára a részvétel kötelező: o Tanévnyitó o Október 23. o Október 31. Reformáció emléknapja o Karácsony o Húsvét o Áldozócsütörtök o Pünkösd o Tanévzáró A szünetekre eső ünnepekről közösen, előzetes iskolai rendezvényeken vagy Istentiszteleteken emlékezünk meg. A Családi vasárnapokon és egyéb iskolai rendezvényeken szereplő tanulóknak a részvétel a rendezvény befejezéséig kötelező.[kp6] 10. A tanulók, iskolán kívüli gyermek- vagy sportegyesület tagjai lehetnek. A részvétel külső sportkörökön vagy szakkörökön csak akkor lehetséges, ha az nem zavarja az iskolai programokat, rendezvényeket. Egy-egy tanuló iskolán kívüli elfoglaltságát az osztályfőnök szükséges esetben a szülőkkel egyezteti. Tanulóinknak ajánljuk, hogy tehetségük kibontakoztatására minél többet szerepeljenek versenyeken és pályázatokon. 11. A 14 és 15 óra között kezdődő iskolán kívüli elfoglaltságok esetén a napközis tanulókat a 14 órakor kezdődő tanulási idő előtt el kell bocsájtanunkbocsájtanunk az intézményből. Az alsós tanulókat szülői felügyelet nélkül csak a szülő írásbeli kérésére engedhetjük el az iskolából.

9 IX. rész Egyéb rendelkezések Az iskolai ünnepélyeken a kötelezőz ünnepi öltözet lányoknak a következő: galléros fehér blúz és iskolai nyakkendő sötét, térdig érő szoknya vagy sötét szövetnadrág fekete cipő Az iskolai ünnepélyeken a kötelezőz ünnepi öltözet fiúknak a következő: sötét szövetnadrág fehér ing és iskolai nyakkendő fekete félcipő 3. Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak kötelező részt venniük. X. rész Záró rendelkezések 1. A házirend mellékletei: Munkavédelmi (Balesetvédelmi) szabályzat Tűzvédelmi szabályzat Az iskola diák önkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Szaktantermek (informatikai szaktanterem, kondicionálóterem, tornaterem) és az iskolai könyvtár használatának szabályai 2. A házirend a kihirdetést követő hét első munkanapján lép hatályba és visszavonásig érvényes. A házirendet úgy kell kihirdetni, hogy az új szabályok megismerésére mindenkinek legalább 3 munkanap álljon rendelkezésre. 3. A házirendet ki kell osztani a diákoknak, melynek átvételét aláírásukkal igazolniuk kell. Ez azért szükséges, hogy később ne hivatkozhasson arra, hogy nem ismeri a házirendet. A házirend elfogadását, módosítását követően egy-egy példányát mellékleteivel együtt a diákönkormányzatnak és a szülői munkaközösségnek át kell adni, az iskola könyvtárában el kell helyezni, az iskola honlapján közzé kell tenni úgy, hogy azt bárki szabadon megtekinthesse. E feladatokért az iskola igazgatója a felelős. 4. A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot a diákönkormányzatnál vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt. 5. A tanév megkezdését követő egy hónapon belül az iskola vezetősége és a diákönkormányzat vezetősége áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy szükséges-e azt módosítani. Egyetértés A Közoktatásról szóló módosított évi LXXIX. törvény 61. (3). bekezdés, b) pontja értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy a Kiss Bálint Református Általános Iskola házirendjének tartalmával egyetértünk. Szentes, november5. január A Szülői Munkaközösség nevében:... Az SZMK elnök

10

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön HÁZIREND Az intézmény neve, címe: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2025. Visegrád, Rév u.2. OM azonosító: 032406 Tankerületi azonosító szám: 131001 Alapítója: Visegrád Város Önkormányzata

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma

HÁZIREND. Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium. Budapest, 2006.június.1. A házirend tartalma A házirend tartalma HÁZIREND Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Budapest, 2006.június.1. Bevezetés 3. 1. Általános rendelkezések 4. 1.1. Házirend feladata 1.2. A tanuló jogviszonya 2. A tanu1ói

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Körösladány 2014. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Házirend Körösladány A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető Érvényesség kezdete

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Kölkedi Baptista Általános Iskola és Óvoda HÁZIREND. Hatályos: 2014. szeptember 01-től

Kölkedi Baptista Általános Iskola és Óvoda HÁZIREND. Hatályos: 2014. szeptember 01-től , Kölkedi Baptista Általános Iskola és Óvoda HÁZIREND Hatályos: 2014. szeptember 01-től Preambulum a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány mellé pedig

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

Andrássy Gyula Szakközépiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009.

Andrássy Gyula Szakközépiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009. Andrássy Gyula Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. HÁZIREND 2009. 1/33 A nevelőtestület, a diákönkormányzat és az iskolaszék megbízásából készítette az alábbi munkacsoport: Mihalik László

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Bevezető A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Érvényes: 2013. szeptember 1-től Elfogadó határozat A házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat és a szülői

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

A Diósgyőri Gimnázium házirendje

A Diósgyőri Gimnázium házirendje A Diósgyőri Gimnázium házirendje I. Bevezető rész 1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIREND Hatályba lép: 2007. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A HÁZIREND CÉLJA Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1.

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1. LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma 1. Preambulum 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1 / 38 2.1.A tanulók

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Házirend (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Házirend (a módosításokkal egységes szerkezetben) Házirend (a módosításokkal egységes szerkezetben) Az intézmény - neve: Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola - székhelye: 9800 Vasvár, Járdányi u. 13. - OM azonosítója: 036740

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Preambulum A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak és pedagógusainak munkáját, iskolához

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda. Házirendje. 1. Kötet Német Nemzetiségi Általános Iskola. Vértessomló, 2007. január 9.

A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda. Házirendje. 1. Kötet Német Nemzetiségi Általános Iskola. Vértessomló, 2007. január 9. A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Házirendje 1. Kötet Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértessomló, 2007. január 9. 3 Tartalomjegyzék 1. Alapelvek és célok... 4 Általános rendelkezések...

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben