NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/ , Telefax száma: 42/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/281-095., Telefax száma: 42/281-311"

Átírás

1 NYÍRBÁTOR VÁROS P O LG Á R M E S T E R É T Ő L Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/ , Telefax száma: 42/ Ügyirat száma: /2009. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselőtestületnek - a évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, a évi pénzmaradvány elszámolás és a évi vagyonmérleg és évben végzett belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentés jóváhagyásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az Államháztartásról szóló évi XXIII. tv a alapján a költségvetési zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő 4 hónapon belül kell a Képviselőtestület elé beterjeszteni. A Magyar Államkincstár részére beküldendő önkormányzati beszámolót - a beszámolót alátámasztó dokumentumokkal - és a rendelet-tervezettet a könyvvizsgálónak megküldtük. A könyvvizsgálói jelentést és a könyvvizsgálói hitelesítő záradékot az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatoljuk, az egyszerűsített mérleg-, pénzmaradvány kimutatás és pénzforgalmi jelentés a rendelet-tervezet sz. mellékletei. Az önkormányzati költségvetés évi pénzügyi mérlege (1. sz. melléklet) alapján a bevételi előirányzatok 94%-ban, a kiadási előirányzatok pedig 65%-ban teljesültek. Ezen belül a működési bevételek 99%-ban a kiadások 96%-ban (7. sz. melléklet). A felhalmozási bevételek az év elején megvalósuló kötvénykibocsátás eredményeként 92%-ban teljesültek. A felhalmozási kiadások esetében a teljesítés 51%, mivel a kötvényből finanszírozott fejlesztési kiadások még nem jelentkeztek. (6. sz. melléklet). Az önkormányzati feladatellátás teljesítése Az alapfokú oktatási feladatok az integrált (bölcsőde, óvoda, általános iskola, alapfokú művészetoktatás) oktatási intézmény keretében kerültek ellátásra, ami egyben az önkormányzat és a Nyírderzs Község önkormányzata között létrejött Alapfokú Oktatási Intézményfenntartó Társulás intézménye is. Előrelépés a költségvetési lehetőségeken belül, hogy étkezési hozzájárulást tudott az önkormányzat biztosítani az intézményben dolgozók részére. A gyermeklétszám csökkenése miatt a 2008/2009-es tanévben kevesebb tanulócsoportban indulhatott oktatás. Az esélyegyenlőségi és felzárkóztató óvodai és iskolai pályázat útján jelentős költségvetési támogatás került felhasználásra. Ugyancsak pályázati pénzből lehetőség volt informatikai fejlesztésre és eszközbeszerzésre az intézményekben. A gyermekétkeztetést egész éven keresztül segítette az iskolatej program, amit a negyedéves elszámolás miatt legalább fél évre előre szükséges megfinanszírozni. A költségvetési szervként működő Aranyalkony Szociális Szolgáltató Központ tevékenysége augusztus 1-jével átadása került a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérési Társulás részére. Ezzel a teljes intézményi szociális ellátásokat a társulás útján láttatja el a város.

2 Az önkormányzati Tűzoltóság dolgozói közül jelentős számban éltek - a számukra kedvező - az előrehozott nyugdíjba vonulás lehetőségével. Az állomány pótlása, az új tűzoltók képzése folyamatos. A felszereltség fejlesztése, 2 db új tűzoltógépjármű (műszaki mentő és vízszállító) beszerzésére pályázati forrásból került sor, a saját erőt a kistérség önkormányzatai biztosították. A tűzoltóság dologi (épületfenntartás, védőeszközök beszerzése és a gépjárműveinek fenntartása) költségvetési támogatása évek óta nem fedezi a szükséges kiadásokat. Az intézmények szöveges beszámolóját az előterjesztéshez mellékeljük (2. sz. melléklet) A városüzemeltetési feladatok többségét az önkormányzat a saját Non-profit Kft-je útján láttatta el. A kft. szervezte és bonyolította a közcélú foglalkoztatást, a város rendelkezésére álló e/Ft-os támogatási keret átlagosan 95 fő foglalkoztatását tette lehetővé. A kft. üzemeltette 2008-ban a Városi Strandot és Kempinget. A kimutatásuk alapján e tevékenység 4,2 millió forint veszteséget eredményezett, mivel a strand beüzemeléséhez 5 millió forint beruházásra volt szükség. Külön szerződés alapján szervezte és bonyolította a városi járdaépítés és felújítás munkálatait. A Kisebbségi Önkormányzat 3/2009.(II. 10.) CKÖ számú határozatával fogadta el a évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, amit 3. szám alatt az előterjesztéshez mellékelünk. A víz és szennyvízvagyon üzemeltetésében jelentős változás történt. Változott a működtető szervezet és a működtetés módja is, az önkormányzat vagyonkezelésbe adta e vagyonkört a Nyírségvíz Kft részére. A felemelt alapdíjra tekintettel az önkormányzat a lakossági fogyasztóknál 100 Ft alapdíjat vállalt át. A vagyonkezelői szerződés 22. pontja alapján a Zrt. elszámolt a vagyonkezelésbe vett eszközök értékcsökkenésével, miszerint az eszközökön végzett felújítás és beruházás értéke e/ft, ez 28.,528 e/ft-tal több a tárgyéviben elszámolt értékcsökkenés összegénél. A szennyvízjavító beruházás ellátására február végén létrejött a 6 önkormányzat (Encsencs, Nyírbéltek, Piricse, Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári) által alapított, költségvetési szervként működő Dél-Nyírségi Víziközmű Bruházási Társulás. A szennyvízelvezetési és tisztítási projekt előkészítő szakaszára benyújtott pályázat eredményes volt, a támogatási szerződés aláírásra került. Az idegenforgalmi és közművelődési feladatait az önkormányzat saját kht-ja szervezésében láttatja el. Az önkormányzati és pályázati források bevonásával közös szervezésben került sor a 42. Zenei Napok megrendezésére. Ezen kívül három jelentős kulturális fesztivál megrendezéséhez nyújtott támogatást az önkormányzat. A város munkahelyteremtő beruházásai ellenére igen magas a rendszeres szociális segélyre jogosultak száma, 661 fő, ebből 567 fő az aktív korú nem foglalkoztatott. A város szociális helyzetére, ellátására jellemző néhány mutató: közgyógyellátásra jogosító igazolványa 829 városlakónak van, ebből alanyi jogú 587 főnek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 244 gyermek részesült, normatív alapon lakásfenntartási támogatást 429 család kapott. A nem rendszeres szociális támogatások közül 465 fő részére nyújtottunk átmeneti segélyt, 194 fő részére eseti gyógyszertámogatást és 131 városlakó részére 20-20q tűzifát biztosítottunk. Temetési segélyben 72 fő részesült, köztemetés elrendelésére 8 esetben került sor. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében 47 fő felsőfokú oktatási intézmény hallgatója és 4 jelenleg középiskolában tanuló részesült támogatásban, az Arany János tehetséggondozó program keretében pedig 4fő középiskolás tanuló. A város középtávú fejlesztési elképzelései megvalósításához, a pályázatok saját erő részének biztosításához az önkormányzat kötvényt bocsátott ki, melynek felhasználására 2008-ban még 2

3 nem került sor. Saját forrásból, ingatlanértékesítési bevételből a nem EU-s pályázatokhoz az önkormányzat biztosítani tudta az önerőt. Összességében az önkormányzati feladatellátás zökkenőmentes, a pénzügyi finanszírozás folyamatos volt, amit a rendelkezésre álló folyószámla hitelkeret felhasználása támogatott. A működtetésben az energiaárak növekedése, az EON nem megfelelő mérőóra leolvasásából eredő számlázás, illetve két intézménynél a TIGÁZ visszamenőlegesen leszámlázott alapdíja okozott gondot, ami jelentős többletkiadást eredményezett, melyet pályázat útján sikerült biztosítani. Bevételi források teljesítése Az önkormányzati bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 94%-ban teljesültek. A bevételi csoportok közül az intézményi működési bevételek 92%-ban, az önkormányzati sajátos bevételek 104%-ban, a költségvetési támogatások 100%-ban, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek csaknem 100%-ban, a támogatásértékű működési bevételek 92%-ban,a támogatásértékű felhalmozási célú bevételek pedig 71%-ban. A normatív támogatásokon kívül 23 jogcímen igényelt és kapott támogatást az önkormányzat utólagos elszámolási kötelezettség mellett, a felhasználással történő elszámolást a rendelet-tervezet 16. sz. mellékletében mutatjuk be. Az intézményi működési bevételek teljesítését a konyhaüzemeltetés alacsonyabb kihasználtsága (79%) magyarázza. Az önkormányzati sajátos bevételek 104%-os teljesítése a helyi adók e/Ft-os többletbevétele eredményezte, ami elsősorban a fizetési halasztások teljesítéséből illetve adóhátralékok beszedéséből származik. A gépjárműadó bevételi túlteljesítése is a hátralékok hatékony beszedésének eredménye. A támogatásértékű bevételek módosított előirányzattól alacsonyabb teljesítésének oka, hogy a pályázati támogatások nem érkeztek be december 31-ig, illetve a Zrínyi út felújításához rendelkezésre álló támogatás a felújítás ez évi kivitelezése miatt nem realizálódott. A Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulástól átvett, - a társuláson keresztül igényelhető kötött felhasználású normatíva - működési célú támogatás összege 2008-ban e/Ft. Az önkormányzati fejlesztések közül az EU-s támogatással megvalósuló Hit & Egészség projekthez leutalt támogatási előleg e/Ft. Kiadások alakulása A működési kiadásokon belül önkormányzati szinten a személyi juttatások teljesítése 97%, a dologi kiadások teljesítése 95%, a működési célú támogatásoké 100%, és a szociális ellátások teljesítése átlagosan 98%. A személyi juttatások, és dologi kiadások teljesítési arányát indokolja, hogy az intézményi esélyegyenlőséget és felzárkóztatást segítő pályázatoknak kötelezettséggel terhelt maradványa van, melynek felhasználása áthúzódik 2009-re. Csökkenti a teljesítés arányát az év közben a Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás részére átadott Aranyalkony Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Tűzoltóság teljesítési mutatója. Az önkormányzati feladatellátáshoz illetve az egyéb szervezetek működtetéséhez biztosított támogatások felhasználásával történő elszámolást az önkormányzat 3/2008. (II. 14.) rendelete 5. (4) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi. A rendelet-tervezet 4/a. sz. melléklete szerinti támogatások közül a céljelleggel juttatott támogatások (a Képviselőtestület 3

4 által önálló napirendben tárgyalt elszámolások, beszámolók kivételével) elszámolását a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és a 6/2009. (II. 321.) sz. határozatával jóváhagyta. A felhalmozási kiadások teljesítése alacsony 47%, mivel a fejlesztések többsége pályázati forrással valósul meg. A Képviselőtestület által jóváhagyott, több fejlesztési pályázat előkészítése folyamatban van. A kivitelezési munkák évben kezdődnek meg. EU-s forrással megvalósuló beruházások közül két beruházás esetében a teljesített előirányzat a évben megérkezett támogatás összegével azonos (szélessávú infrastruktúra és a város rehabilitáció). A beruházások előirányzat és teljesítési adatait forrásonkénti megbontásban a rendelet-tervezet 7. sz. melléklete részletezi. A Hit & egészség projekt esetében az előirányzat a lehívott támogatási előleg összege. Az önkormányzat 2008 évben több ingatlan ügyletet bonyolított, amiből több tízmilliós bevételhez jutott. Ezek a bevételek biztosíthatták a fejlesztési feladatok forrásainak egy részét, valamint a teljes mértékben önkormányzati bevétel terhére megvalósított fejlesztéseket (temetőfejlesztés, járdaépítés). Nyírbátor Város Önkormányzata 2008 évben a kibocsátott kötvény és a rendelkezésre álló felhalmozási bevételekből jelentős fejlődést mutató beruházásokat tudott előkészíteni, illetve részben elkezdeni. Legjelentősebb projekt a Hit & Egészség című, kiemelt projekt amelynek keretében több, (hat) beruházás valósul meg 3 partnerünkkel együttesen. A projekt támogatási szerződését augusztus 20-án aláírtuk, a munkálatok a várkastély kiállítási anyagát kivéve - még nem kezdődtek el, a közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. Szintén jelentős előkészítő munka valósult meg az Nyírbátori Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zrínyi úti telephelyének felújítása érdekében, ami az év végére sikerrel zárult és remény van arra, hogy az iskola fejújítása mellett a bővítés és a tornacsarnok építés is megvalósuljon. A három ütemű fejlesztés forrása három alapból tevődik össze, melyekre sikeres pályázatokat nyújtottunk be, a tornacsarnok forrása már rendelkezésre áll. A harmadik jelentős beruházás a Szakrendelő felújítása és bővítése, melyre pályázatunkat benyújtottuk, és legújabb értesüléseink szerint ez a pályázat is nyertes. A finanszírozási kiadások (hiteltörlesztések) teljesítése 100%. A pénzmaradványok alakulása Az önkormányzat évi pénzmaradványa e/Ft, ez e/Ft-tal haladja meg a évit. Ennek oka, hogy az önkormányzat a 2013-ig tervezett, pályázatokkal megvalósítandó fejlesztési elképzeléseihez a saját erőt kötvénykibocsátással biztosította. Ez teszi ki a pénzmaradvány jelentős részét. A működési célú pénzmaradvány az előző évi pályázatokból, elsősorban oktatási célúból leutalt támogatások még fel nem használt, kötelezettséggel terhelt maradványa. A pénzmaradvány összegét növeli az előző évi intézményi túlfinanszírozás összege, a költségvetési támogatások elszámolásából eredő elszámolási különbözetek, amiből legjelentősebb tétel a jövedelemmérséklés támogatás elszámolásából származó kiegészítés. A felülvizsgált intézményi költségvetési adatok alapján az intézményi pénzmaradvány elszámolását a rendelet-tervezet 6. sz. melléklete, a javasolt pénzmaradványt a 6/a melléklet tartalmazza. Az elszámolási különbözetekből származó költségvetési visszatérülést a működési hitelfelvételi előirányzat csökkentésére javasoljuk jóváhagyni. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, a hitelállomány változása; Forgatási célú értékpapír vásárlásra került sor e/Ft összegben ( e/Ft névértékű) a kötvénykibocsátásból rendelkezésre álló, átmenetileg fel nem használt keretből, 4

5 ami év közben, még lejárat előtt értékesítésre került. A tranzakció eredményeként jelentős árfolyamkülönbséget realizált az önkormányzat december 31-én az önkormányzati folyószámla hitelkeret állománya e/Ft, az előző években felvett felhalmozási célú hitel állománya e/Ft és a tárgyévben kibocsátott kötvény állománya CHF (kibocsátáskor 2 milliárd forint összegű) volt. A fejlesztési célú hitelállomány a tárgyévi törlesztéssel és a kedvezőbb kamatú kötvényből történő kiváltással e/Ft-tal csökkent. A működési hitelállomány az előző évihez képest e/Ft-tal növekedett. A fejlesztési célú hitelek a városban lévő társasházak panel program keretében történő felújításához, mint önkormányzati támogatás, az Ipari Park infrastruktúrájának kiépítéséhez, illetve bérlakásépítés céljára kerültek felvételre. Az önkormányzati vagyon alakulása A fejlesztési célú pályázatok révén jelentősen növekedett önkormányzatunk befektetett eszközeinek értéke. A könyv szerinti nettó érték e/Ft-tal több év végén. Ebből az önkormányzat használatában lévő tárgyi eszközök e/Ft-tal, az üzemeltetésre és vagyonkezelésbe adott eszközök értéke e/Ft-tal növekedett. Az üzemeltetésre átadott ivóvíz és szennyvízvagyon könyv szerinti bruttó értéke e/ft, az elszámolt értékcsökkenése e/ft volt. A Nyírségvíz Zrt. vagyonkezelésébe adott, vagyonkezelési szerződés szerinti közművagyon bruttó értéke e/ft, értékeléséből származó értéknövekedés e/Ft. Az üzemeltető által tárgyévben elszámolt értékcsökkenés összege e/ft, az év közben végzett felújítás, beruházás értéke e/ft. Az önkormányzati részesedések között végelszámolással megszűnt a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Szociális Szolgáltató Kht, év közben befejeződött az 51%-ban önkormányzati tulajdonban lévő BÁTORBUSZ Kft. felszámolása, és tulajdoni részesedést vásárolt az önkormányzat e/ft névértékben a Nyírségvíz Zrt-ban. A évi Képviselőtestületi döntés alapján a 100e/Ft értékű részesedésvásárlásra az INNOHÍD ZRT. ben 2008-ban nyílt lehetőség. E változások a részesedések év végi állományát 430 e/ft-tal csökkentették. A részesedések év végi állományának alakulását gazdasági társaságonként a rendelet-tervezet 8/a sz. mellélet tartalmazza. A követelések között a helyi adóbetételekből származó követelések után az egyszerűsített csoportos eljárással került értékveszés elszámolásra. A gépjárműadóból fennálló követelések után az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettséggének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 34. (7) bekezdése alapján nem került értékvesztés elszámolásra. Az út közműfejlesztésekből fennálló hátralékok után 25%-ban szabályoztuk az értékvesztés mértékét, az elszámolt értékvesztés összege e/ft. A forgóeszközök értékének állományváltozása e/Ft, ami a kötvénykibocsátásból és az önkormányzati fejlesztésekhez rendelkezésre álló pénzeszközök maradványából származik és rendelkezésre áll, mint költségvetési tartalék. Az önkormányzati kötelezettségek állományváltozása szintén a kötvénykibocsátásból származik. Az önkormányzati kötvénykibocsátással a hosszú lejáratú kötelezettségek állománya e/ft-tal növekedett, a rövid lejáratú kötelezettségek állománya e/ft-tal kevesebb az előző évinél. Az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (13) bekezdése alapján az önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet-tervezet 18. sz. melléklete tartalmazza. A többször módosított helyi 5

6 iparűzési adóról szóló 17/1998. (XII. 15.) ÖKT rendelet 7.. (2) bekezdés b) pontja alapján biztosított az önkormányzat adókedvezményt a fejlesztéseket megvalósító vállalkozások számára, a 7.. (3) bekezdésében pedig adóalap csökkentő kedvezményt a szakmunkástanuló képzéshez 92 e/ft összegben. A többször módosított gépjárműadóról szóló évi LXXXII törvény 5.. f) pontja alapján a morgáskorlátozott személyek részére nyújtott adókedvezmény 155fő részére 1.661e/Ft. A törvény 5.. a pontja alapján mentesek az adófizetés alól a költségvetési szervek és az egyházak gépjárművei. Ez 2008-ban 30db gépjármű adómentességét jelentette 1.215e/Ft adóösszeggel. Az Áht. tv (2) bekezdése szerinti összevont költségvetési mérleget a rendelet-tervezet 1. sz., a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét a 4/b sz., az adósság állomány kimutatását lejárat, eszközök, és hitelezők szerinti bontásban a 17. sz., a vagyonkimutatást a 9. sz., a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 18. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat évi belső ellenőrzéseiről készített összefoglaló jelentést az előterjesztés 4. sz. mellékleteként csatoljuk. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy a évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, a évi pénzmaradvány elszámolást, a évi vagyonmérleget és a évben végzett belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést megvitatni és jóváhagyni szíveskedjenek. Kérem továbbá, hogy a könyvvizsgáló által záradékkal ellátott és közzétételi kötelezettség alá tartozó egyszerűsített mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és pénzforgalmi jelentést elfogadni szíveskedjenek. Nyírbátor, március 25. Balla Jánosné sk. polgármester 6

7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 NYÍRBÁTORI CIGÁNY. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3/2009 (II. 10.) CKÖ számú H A T Á R O Z A T A Költségvetési beszámoló 3. sz. melléklet A Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló jóváhagyásáról A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a évi költségvetési beszámolóját e/ft bevétellel és 1.515e/Ft kiadással az alábbiak szerint hagyja jóvá A 3/2009(II.10.) határozat 1. számú melléklete szerint: Bevételek: Központi költségvetési támogatás 702 e/ft Önkormányzati támogatás 765 e/ft Munkaügyi Központi támogatás közhasznú foglalkozt. 48 e/ft Kiadások Közösségi Ház fenntartása /Ft Vezetékes telefon /Ft. Gázdíj /Ft Vízdíj /Ft Egyéb (nyílászáró üvegezés) /Ft Egyéb működési kiadások /Ft Telefon /Ft Május 1-i ünnepség /Ft Gyermeknap 9.851/Ft Mikulás /Ft Reprezentációs kiadás 8.652/Ft izzó, konyhafelszerelés 2.200/Ft irodaszerek, aláírási címpéldány /Ft koszorú 20.e/Ft Közhasznú foglalkoztatás /Ft Személyi juttatás /Ft Munkáltatót terhelő járulék /Ft k. m. f. Márton József Pál Béláné elnök elnök-helyettes

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére

A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2014 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Alapadatok Alapítvány neve: NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Székhelye: 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Alapítás időpontja: 1994. június Módja:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. POLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JGÚ V AR S PLGÁRMESTERÉTÖL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VIII. 332/2013. Előadó: Tamé Sil/ber ÉvalSoc=óné Dömény Edit Mell.: Postacím: 5601 Pf 11 2. Telefon: (66) 523-803

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2010.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 445/27.9.2. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 27. szeptember 2-ai ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 27. elsı félévi alakulásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a

Ú j s z á s z V á r o s Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l a Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu; Web: http://www.ujszasz.hu Ú j s z á s z V á r o s

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Költségvetési beszámoló / 2009. év /

Költségvetési beszámoló / 2009. év / Költségvetési beszámoló / 2009. év / Nagyecsed Város Önkormányzata a 2009. évi költségvetését a 2/2009. (II.13.) Ör. rendeletében fogadta el. 2009. év során nyolc alkalommal módosítottuk a költségvetésünket

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról

Előterjesztés BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi gazdálkodásáról Nádudvar Város Önkormányzata Polgármesterétől 4181 Nádudvar Fő út 119. Ügyszám: 90-70/2012. Előterjesztés BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodásáról Nádudvar, 2012. április 19.

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 447/ÖK/2008.(VIII.27.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. a) 2008. évi költségvetési rendelet 2008. június 30-i határnappal történı módosítása b)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

az önkormányzat 2016. évi költségvetése

az önkormányzat 2016. évi költségvetése Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő Testülete H e l y b e n E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat 2016. évi költségvetése 1. napirend Összeállította: Göndörné Frajka Gabriella jegyző Tóth Anikó

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 28-án CSÜTÖRTÖKÖN - 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, melyre

Részletesebben

Nemeskér Község Önkormányzatának. 2014. évi szöveges beszámolója

Nemeskér Község Önkormányzatának. 2014. évi szöveges beszámolója Nemeskér Község Önkormányzatának 2014. évi szöveges beszámolója Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. (1) bekezdése értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2012. október 17. (szerda) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/21. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30.

SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK 2011. 01. 01. - 06. 30. 421100 1 Út autópálya építése 552001 4 Üdülői szálláshely szolgáltatás 1. számú melléklet 581400 4 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása Személyi juttatások 1 004 1 004 0 Munkaadókat terhelő járulékok 147

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita El terjeszt : Mez

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről

A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről A Mohácsi Önkormányzat 3/2013. (III.11.) r e n d e l e t e a 2013. évi költségvetésről Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása 2015. december A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok

Részletesebben

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól

Tájékoztató. a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Tervezet Tájékoztató a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 2008. évi el irányzatairól Budapest, 2007. október hó A helyi önkormányzatok támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó

Részletesebben

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 24-én tartandó ülésére Tárgy: 2011. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása, és a költségvetés elfogadása, valamint a

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére.

1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. 1A. NAPIREND Ügyiratszám: 5/190/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2007. november 23 -i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A. Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből. A változat

Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből. A változat NÉV Okleveles könyvvizsgálói írásbeli vizsgafeladat számvitel és elemzésből A változat Csak tintával írt, olvasható, rendezett külalakú dolgozatot értékelünk! A megoldásnál minden feladatot külön lapon

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok:

Az év során végrehajtásra kerültek az alábbi feladatok: A Pénzügyminisztérium alapvető feladata a kormány pénzügypolitikai döntéseinek előkészítése, a költségvetési, a jövedelmi, az ár- az árfolyam- és a devizapolitika összehangolása, a gazdaságstratégia pénzügypolitikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1/ÖK/2010.(I.28.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. 2010. évi költségvetés (I. forduló) 2. A Fıvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

LÁBATLAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2009. évi M U N K A T E R V T E R V E Z E T E

LÁBATLAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2009. évi M U N K A T E R V T E R V E Z E T E LÁBATLAN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2009. évi M U N K A T E R V T E R V E Z E T E A képviselő-testület ülései 2009. január 1. és december 31. közötti időszakra vonatkoznak. Minden ütemezett

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

SZEGHALOM ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS TERVEZÉSI FOLYAMATOK KÉZIRAT

SZEGHALOM ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS TERVEZÉSI FOLYAMATOK KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben