2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása"

Átírás

1 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez kapták a komplett anyagot, amihez Jegyz Asszony törvényességi észrevételt f zött. Az el terjesztés készít i amit lehetett, figyelembe vettek a törvényességi észrevételb l és ezeket beépítették a rendelettervezet szövegébe. Ennek alapján elkészült a szociális rendelet újabb változata, amit a képvisel k a tegnapi nap folyamán kaptak kézhez pótanyagként, majd ezt követ en helyszíni kiosztással kaptak egy módosító javaslatot, amit el terjeszt ként nyújtott be és a támogatások közterületek rendben- tartásához címet viseli. Azt javasolja, hogy a tegnap kiosztott anyagról tárgyaljanak. Az el terjesztést a JÜB, valamint a SZEB tárgyalta. El ször dr. Gy rfi László képvisel urat, a JÜB elnökét kéri fel, ismertesse a Bizottság határozati javaslatát. Dr. Gy rfi László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a JÜB tagjai a törvényességi észrevételt az ülésen vették kézhez, így nem voltak abban a helyzetben, hogy érdemben tárgyalhassák. A Bizottság két határozatot is hozott e tárgyban, kettes számú határozatával visszavonta az egyes számút, mert el ször úgy gondolták, hogy júliusban tartsanak egy rendkívüli ülést, de ehhez az SzMSz-t kéne módosítani, amire nincs lehet ség. Ezért a Bizottság végül úgy döntött, hogy amennyiben kell en el van készítve, akkor tárgyalhatják most is, ellenkez esetben pedig a legközelebbi, augusztusi ülésen kerüljön tárgyalásra. Személy szerint azt javasolja, hogy a Képvisel -testület most tárgyaljon a témáról. Keller László felkéri Ficsór Bálint képvisel urat, a SZEB elnökét, ismertesse a Bizottság határozati javaslatát. Ficsór Bálint ismerteti a Bizottság határozati javaslatát. A SZEB azt javasolja, hogy a szociális rendeletb l adódó támogatási lehet ségekr l készüljön egy közérthet szöveg, az kerüljön fel a honlapra, jelenjen meg írásos formában a törökbálinti hírlevél mellékleteként, valamint a képújságban. A Bizottság javasolja továbbá, hogy a rendelet 25. -a egészüljön ki az engedéllyel rendelkez fakivágással. A SZEB azt javasolja a Hivatalnak, hogy a törvényességi észrevételekkel egybedolgozott rendelet a soron következ testületi ülésre, azaz június 28-ra készüljön el. Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a tegnap kiosztott rendelet-tervezet kiegészült egy el terjeszt i módosító javaslattal, ami a 25. -t tovább b vítette, mert a SZEB ülésén felmerült, hogy a fakivágásoknál az arra rászorulókat tudja támogatni az Önkormányzat, amennyiben az indokolt. Ennek beépítését kérte a rendelettervezetbe. Megítélése szerint szükség van arra, hogy az eddigi gyakorlatot áttekintve és az elmúlt hónapok törvényi változásait figyelembe véve, azokat átvezessék a szociális rendeleten, azaz egy új szociális rendeletet alkossanak. Ez a rendelet azoknak a számára, akiket érint és sajnos nagyon sokan vannak ilyenek, egy értelmezhet, nagyon jó tájékozódást nyújt. Vannak új elemei is, hiszen korábban lakhatási támogatáshoz nem tudtak hozzájutni az id s emberek, vagy az arra rászorultak, mert az a törvény, amely szabályozta a lakhatási támogatást, meglehet sen nehezen volt értelmezhet itt helyben. Takács Ilona tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy körülbelül egy hónapos elkészít munka el zte meg a rendelet-tervezet jelen formájának elkészítését. A Polgármesteri Hivatal dolgozói közül csak néhánnyal sikerült érdemben együttm ködni. Ezt azért tartja szükségesnek kiemelni, hogy meger sítse azt, hogy nem az el készít munkának a nehézkessége eredményezte azt, hogy a JÜB nem tudott érdemben állást foglalni. Röviden

2 kitér a Jegyz Asszony által a rendelettel szemben megfogalmazott jogi aggályokra. Kijelenti, hogy ezekben egyetlen érdemi és szakmai állásfoglalás nem található. Ezek az aggályok kivétel nélkül arra utalnak, hogy a szociális törvény bizonyos szakaszait ne ismételjék meg a helyi rendeletben. Ezt a véleményét Jegyz Asszonnyal is közölte írásban. Nagyon fontosnak tartja, hogy a lakosság számára világosan értelmezhet rendeletet alkosson a Képvisel -testület. Ne feltételezzék azt, hogy az a rászoruló személy, aki egy kérelmet szeretne benyújtani, az egymás mellett tudja lapozni a szociális törvényt és a helyi rendeletet. Ebbe a rendelet-tervezetben azokat a szakaszokat idézik a szociális rendeletb l, azokat a részeket emelték át, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy ez a rendelet önmagában is értelmezhet legyen. A SZEB is azt kérte, hogy a rendelet legyen közérthet formában megfogalmazva, hogy a lakosság is megértse. Amennyiben azokat a szakaszokat kiveszik a rendeletb l, amiket a Jegyz Asszony kér, abban az esetben ez a rendelet nem válik önmagában értelmezhet vé. Ahol lehetett, ott igyekezett figyelembe venni Jegyz Asszony kérését, de vannak olyan részek, ahol ezt nem tartotta szerencsésnek. Miután nagyon fontos lenne, hogy a jelenlegi rendkívül rossz, gyakorlatilag min síthetetlenül rossz rendelet helyébe végre egy olyan rendelet kerüljön, ami a lakosság érdekét is szolgálja, az ügyintéz érdekét is szolgálja, az a cél, hogy ez a rendelet bármi áron hatályba tudjon lépni. Ezért el tudja fogadni a JÜB azon kérését, miszerint minden olyan ismétl dés, ami a szociális törvénnyel fennáll, idéz jelbe kerüljön. Ficsór Bálint kijelenti, hogy a rendelet el készítése magán viselte azt a sajátos helyzetet, ami az utóbbi hónapokban kialakult és ez rendkívül rossz a Hivatalnak, rossz a Képvisel testületnek és rossz Törökbálintnak is. A törvényességi észrevételekkel kapcsolatban személy szerint teljes mértékben egyetért azzal az elvvel, hogy a szociális törvény bizonyos mondatai jelenjenek meg a rendeletben. Nem ért egyet az idéz jelek elhagyásával, mert így az átlag olvasó sem tudja, hogy melyik a helyi rendelet, melyik mondat vonatkozik a szociális törvényre. Hiányolja a várható költségnövekményre vonatkozó el zetes számítást, mert erre szükség lenne decemberben, a költségvetés els olvasatának tárgyalásánál. Papp Béla megítélése szerint a szociális munka komoly szakma, ezért a kevésbé hozzáért ilyenkor nagy bizalommal fordul azok felé, akik értenek hozzá és megpróbál az szaktudásukon okulva véleményt alkotni egy el terjesztésr l. Ennek alapján is az el terjeszt k szaktudására hagyatkozott, de az anyagot olvasva szarvashibákat talált benne. Érthetetlennek tartja, hogy miért kellett kétszer eljuttatni egy ilyen terjedelm anyagot a Képvisel -testület tagjainak, miért nem tudja az apparátus az el készít kkel együtt átfésülve rendezni azt, miért kell majd a bizottsági ülés után még egyszer kinyomtatni többszáz oldalt és újra megtalálni benne azokat a szarvashibákat, amik addig is benne voltak. Példákat említ az anyag hibáira: az 1. számú mellékletb l minimum kett szerepel az anyagban, a 16., 37., 38. szövege nem értelmezhet, stb. Ennek alapján bizonytalan, hogy elfogadja-e a rendelettervezetet. Keller László kijelenti: nem biztos abban, hogy a Polgármesteri Hivatalnak egy ilyen lélegzet rendelet megalkotására felkészültnek kellene lennie. Ez egy külön szakma. Egyrészt a szociális terület egy elég sajátságos szakma, más dolog ellátni a szociális területen jelentkez problémákat és megint más megalkotni egy ezzel kapcsolatos rendeletet. Vannak könnyen megalkotható rendeletek, de a szociális rendelet nem ilyen. Egyetért azzal, hogy jó lenne ismerni ennek a költségvetési kihatását, de a Hivatal erre nincs felkészülve. Nem lehet tudni, hogy ha például a lakástámogatási rendszer irányába nyitnak, akkor ezzel a lehet séggel hányan fognak majd élni. Nyilván fontos a költségvetési kihatása, de nem volt id arra, hogy ezt kiszámolják és miután egy teljesen korszer tlen rendeletet kellene

3 felváltani, ezért fontosnak tartotta, hogy a téma a mai ülésen napirenden szerepeljen és lehet leg fogadják is el. Van olyan érdekképviseleti fórum, ami nem m ködik, de m ködnie kellene, és azért szabályozzák, mert szeretnék létrehozni. Ez is egy új nyitás az arra rászorulók felé. Ami az apró hibákat jelenti, ezzel kapcsolatban az a véleménye, hogy egy rendeletalkotás közös munka, képvisel knek és a Hivatalnak együttesen. Ha vannak észrevételek, azokat két hónap alatt el lehetett volna juttatni a Hivatal felé. A szociális rendelet megalkotása közös érdek. Dorka Ágnes kijelenti, hogy a Hivatal a rendelet-tervezetet háromszor vizsgálta át, ez pedig véleménye szerint egyértelm en a közös érdek jele. Az els változat átvizsgálásánál a rendelet szövegében megjelölték a kifogásaikat, azt elküldték a rendelet készít jének. Ezt követ en június 18-án kézhez kapták az átdolgozott rendelet-tervezetet, Aljegyz asszonnyal különkülön átvizsgálták, összevetették a megállapításaikat, ennek alapján elkészült ez a 3 oldalas észrevétel. Mindezt olyan tempóban csinálták, hogy legalább a SZEB ülésére ki tudják osztani az anyagot. A rendelet-tervezetet hétf n kapták kézhez, szerdán tanúsítás volt, nem tudtak foglalkozni vele, nagyon kevés id állt rendelkezésükre, mégis megcsinálták. Tegnap kés délután kapta meg az átjavított rendelet-tervezetet, azt átnézte és írásban rögzítette észrevételeit, amit a Képvisel -testület tagjai kézhez kaptak. Ebben leírta, hogy a rendelet készít je sok tételt átvezetett ugyan, de vannak szakmai dolgok, amik nem kerültek átvezetésre. A pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet javított példányát tegnap 3 óra után kapta meg. A rendelkezésére álló rövid id alatt a lehet ségekhez képest átnézte az anyagot és az alábbiakat állapította meg. A június 20-án írt törvényességi észrevételben foglaltak közül az alábbiak kerültek átvezetésre. A rendszeres szociális segély összege, folyósításának id tartama beillesztésre került a 9. (5) bekezdésbe. A 14. (4) bekezdésben javításra került a hivatkozás, itt egy másik bekezdésre kellett hivatkozni. A 21. (1) bekezdés kiegészítésre került. A 24. (6) bekezdésb l kikerült a kollegiális orvos megjelölés. A 25. (2) bekezdésben az értékben szó javításra került mértékben szóra. A 26. -ban átvezetésre került a Képvisel -testület kifejezés. A 27. (1), (3) bekezdésben átvezetésre került a Képvisel -testület kifejezés. Fentieken kívül a június 20-i törvényességi észrevételben foglaltakat fenntartja. A kísér levél 2. pontjával (a helyesírási szerkesztési jelleg javaslatokkal kapcsolatosan, például idéz jelek használata) megjegyzi, hogy a törvényességi észrevételben megfogalmazottak nem helyesírási szerkesztési javaslatok, hanem a jogalkotás szabályainak betartására hívják fel a figyelmet. Mint ahogy azt leírta, a jogalkotásnál lehet ség van arra, hogy más jogszabály rendelkezését átvegyék, de ez csak szó szerinti idézettel, az idézet pontos megjelölésével lehet. Nem az a probléma, hogy a rendeletben megjelennek a szociális törvényb l átvett részek, hanem az, hogy a jogalkotás szabályaival ellentétesen vegyes jogszabályszerkesztés alkalmazásával kerülnek a szövegbe. Err l a SZEB ülésén is volt szó, Dr. Szedlay Gyöngyi képvisel asszony vetette fel, hogy nagyon jó az, ha benne vannak a szociális törvény bizonyos szakaszai a rendeletben. Nem az a baj, hogy benne vannak, hanem az, hogy megvannak a jogalkotási szabályai annak, hogy miként kell ezeknek bekerülni, idéz jelben és a jogszabályhely pontos megjelölésével. Ebben az esetben nincs vele semmi probléma. Egy szakmai kérdés azok közül, amik nem kerültek átvezetésre, a következ : A helyben szokásos legolcsóbb temetés díja nincs meghatározva a rendeletben, ezt meg kell határozni, hiszen nem lehet tudni, hogy melyik vállalkozó legolcsóbb díjáról van szó. Dr. Gy rfi László kijelenti: a JÜB ülésén is az volt a probléma, hogy a Bizottság tagjai tisztában voltak a rendelet fontosságával és azzal, hogy minél gyorsabban el kellene ezt fogadni. A JÜB feladata nem az, hogy szociális szakmai szempontból vizsgálódjon a rendelet

4 körül, hanem az, hogy formailag megfelel-e az elképzeléseknek, illetve a joggyakorlatnak. A Bizottság inkább jogszabály-szerkesztési problémákat vélt felfedezni, mint tartalmiakat, már csak azért is, mert tartalmi vonatkozásban nem igazán tudnak hozzászólni ehhez a kérdéshez. Emlékezteti a régebbi képvisel ket arra, hogy volt már olyan konfliktusuk a Közigazgatási Hivatallal, hogy megkifogásolták az egyik önkormányzati rendeletet azért, mert szó szerint bele voltak véve bizonyos törvényi passzusok. Azt is elképzelhet nek tartja, hogy csak arra szorítkozzanak, ami helyi szabályozást igényel és a kihirdetéskor beleilleszthetik a kihirdetett jogszabályszövegbe a törvénynek azokat a rendelkezéseit, ami ahhoz kell, hogy értelmezni lehessen a rendelet kitételeit. Az is egy lehetséges megoldás, hogy most elfogadják a rendeletet és megvárják a Közigazgatási Hivatal állásfoglalását, illetve biztosítanak maguknak egy határid t a meglev hibák kiküszöbölésére. Ficsór Bálint az 1. számú mellékletet kifogásolja, mert abban ellentmondásokat vél felfedezni. Keller László a pontosság kedvéért röviden felvázolja az el zményeket, a rendelet-tervezet megalkotásának folyamatát, körülményeit. Az els változatban készült egy rendelet-tervezet, majd a Képvisel -testületi ülésen és az azt megel bizottsági ülésen is felmerült annak az igénye, hogy legyen egy helyzetfelmérés a jelenleg hatályban lév szolgáltatásokról. Ezért készült err l egy összesít anyag, aminek van egy 1. számú melléklete a szolgáltatás-tervezési koncepció elkészítéséhez és van maga a rendelet, amit 2. számú mellékletnek hívott ez az anyag. Viszont most a rendelet-alkotásnál csak a rendeletre kell koncentrálniuk, amir l a 2. számú melléklet feliratot le is kell húzni, mert ez így önmagában nem egy anyag mellékleteként értelmezhet, hanem egy elkülönült anyagként vehet figyelembe. Takács Ilona az elhangzott kérdésekre reagálva, tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, arról, hogy hogyan is áll össze ez az anyag, ugyanis ha ezt a kérdést tisztázzák, akkor világossá válik egy csomó egyéb kérdés is. Ez az anyag áll egy helyzetfelmérésb l, ami nem része magának a rendeletnek. Ebben akár szerkesztési hibák is lehetnek, de ezek a jelen állapotot és a megel 3 évnek az alakulását mutatják be. Vannak olyan rovatok, ahol re még nincs adat, mert nem volt összesített adat. Van egy következ melléklet, ami maga az a rendelet-tervezet, amir l most döntenie kell a Képvisel -testületnek. A rendeletnek is van egy második szakasza, ami a rendelet indokolása. A rendelet indokolása az nem része a rendeletnek, de arról szól, hogy bizonyos szakaszai az adott helyi rendeletnek miért úgy kerültek szabályozásra, ahogy az történt. A megértés segítésére a jogalkotási kötelezettségek, vagy azok a szabályok is be lettek idézve, ami alapján az adott kérdést szabályozni szükséges. Az, hogy mi miért van úgy szabályozva az adott helyi rendeletben, a rendelet indokolása alapján tudható meg. Ez az indoklás nem része magának a rendeletnek, de ezt közzé szokták tenni abból a célból, hogy a lakosság számára minden világossá, érthet vé váljon. Maga az el terjesztés tehát így épül fel. Ami a hibákat illeti, félmondatokat, vagy gépelési hibákat találtak, a rendeletben minimális ilyen hiba van. A többszörös mellékletek az anyag felépítéséb l eredeztethet k. Amikor ez az anyag készült, akkor volt egy beszámoló, helyzetértékelés a jelen helyzetr l. Annak van egy melléklete, ami a szolgáltatás-tervezési koncepció tartalmára vonatkozik, hogy hogyan, milyen tartalommal lehet ezt elkészíteni. Ennek az anyagnak van egy 1. számú melléklete. Nem ismerte a helyi szokást, ezért azt gondolta, hogy az külön fog megjelenni, ezért lett 1. számú mellékletként megjelölve. A Jegyz Asszony kiemelt szakmai kérdésnek min sül kifogásával kapcsolatban a kollegiális orvosra hivatkozik, mert a szakmában dolgozó hivatali kollégák azt kérték t le, hogy lehet leg ez a szakasz a jelenleg hatályos rendeletb l egy az egyben legyen átemelve. Valóban az orvosi szakma ezt a megnevezést hierarchikus szinten nem alkalmazza, de az

5 nincs kizárva, hogy itt helyben az összes háziorvos közül egy ilyen vezet t kinevezzenek és t bármiféle feladattal megbízzák. Nem gondolhatta, hogy ez itt nem történt meg. A helyben szokásos legolcsóbb temetés fogalmát valamilyen bels szabályzatban kell meghatározni, hiszen egy rendeletben nem lehet egy fix összeget rögzíteni, hiszen az árak folyamatosan változnak. Vannak az Önkormányzatnak olyan egyéb feladatai, mint például a köztemetés, ahol az van el írva, hogy a köztemetést a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségén kell elvégezni. Abban az esetben, ha ezt a Hivatal ki tudja számolni, ugyanazzal a számítási móddal ezt is meg tudja oldani. Azok közül, amik még nem kerültek átvezetésre a jogi aggályok kapcsán az egyik kérdés, hogy a 100 éves lakosnak az Önkormányzat juttasson egyszeri 100 ezer forintos juttatást. Jegyz Asszony azt kifogásolta, hogy nem fejtették ki pontosan, kit tekintenek lakosnak. Véleménye szerint ha Magyarország összes 100 évese bejelentkezne arra az 5 napra, az se döntené cs dbe a várost. Nem tartja szükségesnek ezt részletesen szabályozni, de amennyiben a Képvisel -testület ezt szükségesnek tartja, abban az esetben semmi akadálya nincs. Úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor a házi gondozás jogellenes keretek között folyik, m ködési engedély nélkül, normatíva nélkül és ezt nem észlelte senki, a szociális ügyeket érint en nem ez az érdemi kérdés. Döbbenetesnek tartja, hogy amikor egy szociális rendeletr l tárgyal a Képvisel -testület, érdemi szociális szakmai kérdés nem hangzik el. A szociális igazgatás igazából nemcsak szociális szakma, hanem államigazgatás is. Azt várta, hogy a Hivatal, a Jegyz Asszony részér l érdemi, szakmai észrevételek érkeznek, olyan javaslatok, mint például az, hogy a lakásfenntartási támogatásnál a jogszabály által lehet vé tett számítási módok közül melyiket válasszák, mi az egyszer bb a lakosnak, mi az egyszer bb a dolgozónak, de semmi ilyen érdemi észrevételt nem kapott. A nappali ellátással és az érdekképviseleti fórummal kapcsolatban felhívja a Képvisel - testület tagjainak figyelmét, hogy az ÁSZ vizsgálta a Hivatal ez irányú tevékenységét és egy csomó hiányosságot állapított meg. Ezek között szerepelt ezeknek a részleteknek a szabályozása is. Ezek a személyes szolgáltatást nyújtó ellátásokra vonatkozó szakaszok teljesen újak ebben a rendeletben, mert ezek eddig hiányoztak.amennyiben a Képvisel -testület úgy dönt, hogy a szociális ellátásait nagy részben küls szolgáltatók részére kiszerz di, abban az esetben végig kell gondolni mindazokat a garanciákat, amelyek ezekben a szakaszokban vannak részletezve. Azzal ugyanis, hogy a települési önkormányzat egy küls szolgáltató által láttatja el saját feladatait, a rálátása, befolyásolási lehet sége lényegesen csökken és ezekben a szakaszokban vannak azok a garanciák, amik azt igénylik, hogy újabb feladatokat t zzenek ki és ezeket az ellátási szerz déseket felülvizsgálják. Amennyiben ezek a garanciák nincsenek benne, bele kell építeni, hogy a Képvisel -testület érdemben foglalkozhasson ezeknek a szervezeteknek a beszámolóival és ha olyan tendenciákat, vagy olyan elemeket tapasztal bármilyen szinten, akár házirendben, szakmai programban, akár az ellátottakkal kötött megállapodásban, akkor meg tudja tenni azokat a lépéseket, amikkel a törökbálinti lakosok biztonságát garantálja. Dr. Somogyvári Gyula arról kér részletesebb tájékoztatást, mit ért Takács Ilona azon, hogy min síthetetlenül rossz volt az Önkormányzat szociális rendelete. Eddig úgy gondolta, hogy a rendeletet a Közigazgatási Hivatal felülvizsgálata során megfelel nek tartotta. Nem tartja gusztusos dolognak, hogy az, aki egy másik rendeletet készít itt ellenszolgáltatásért, az egy ilyen min sítést mondjon. Amennyiben ez a rendelet valóban min síthetetlenül rossz, akkor azt egy pillanatig sem szabad tovább érvényben hagyni. Ficsór Bálint hangsúlyozza, hogy a rendelet 10. -ában a 75 %-ot nem vezették át, csak a 6 hónapot.

6 Takács Ilona kijelenti, hogy ezt a mondatot Jegyz Asszony kifejezett kérésére emelte be a rendeletbe, egyebekben ez a jelenleg hatályos rendeletben ugyanígy szerepel. Dr. Somogyvári Gyula képvisel úr kérdésére válaszolva hangsúlyozza, hogy a jelenleg hatályos rendeletet nem feltétlenül jogi értelemben min sítte min síthetetlenül rossznak, hanem szociális szakmai értelemben. Egyebekben jogilag is egy csomó elavult, már hatályon kívül lév szabály van benne, de különösen a lakásfenntartási támogatás szabályozására hívja fel a figyelmet, ami értelmezhetetlen. Dr. Szedlay Gyöngyi emlékezteti a Képvisel -testület tagjait: k kérték, hogy legyen egy komplett szabályozás. Nagyon fontos az, hogy egyben lássák: mi az, amit a törvény szabályoz és mi az, amit a Képvisel -testületnek kell szabályoznia, mert így látják a szociális juttatások teljes skáláját. Emellett az is nagyon fontos, hogy bizonyos juttatásokhoz, mint a lakástámogatás, hozzá tudjanak jutni a törökbálintiak. Aki az ezzel kapcsolatos ÁSZ-jelentést elolvasta, az már sejthet valamit abból, hogy a korábbi szabályozás nem jó. Abban az ÁSZ elég pontosan meghatározta, hogy mi az, ami az eddigi szociális rendeletben nem volt szabályozva, még akkor is, ha a Közigazgatási Hivatal rábólintott. Sajnálatosnak tartja, hogy az elírásokat és az ilyen jelleg hibákat a Hivatal a háromszori áttekintés során nem vette észre. Ha háromszor átnézte a Jegyz Asszony és Aljegyz Asszony, akkor fel kellett volna nni, hogy benne maradt, hogy f város, ennek ellenére valamiért nem t nt fel. Összességében el remutató ez a rendelet és nagyon fontos lenne, hogy minél el bb életbe lépjen, még akkor is, ha kisebb módosításokra akár most, akár kés bb szükség lehet. Dorka Ágnes ismételten hangsúlyozza, hogy nagyon kevés idejük volt az átnézésre. Ugyanakkor az átnézésük nem arról szól, hogy elolvassák a rendelet-tervezetet, hanem arról, hogy adva van a törvény és adva van a rendelettervezet és szakaszonként mennek rajta végig. Könnyen elképzelhet, hogy ilyenkor egy-egy szó kimarad, nem veszi észre. Nem biztos abban, hogy a helyesírási hibákat ezalatt a rövid id alatt neki figyelemmel kellene kísérnie. Keller László kéri a további kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat. Miután a napirendi ponthoz további hozzászólás nincs, határozathozatalra kéri a Képvisel -testület tagjait. Ennek érdekében röviden összefoglalja a vita során elhangzottakat. Az els probléma az volt, hogy nem jelenik meg idéz jelben az a törvényi szakasz, amit beidéz a rendelet. Ez megítélése szerint a közzététel során korrigálható és újabb testületi döntés ehhez nem szükséges. Nyilván a szakemberek tudni fogják azt, hogy hol kell az idéz jelet kitenni és hol nem. Ezzel a felhatalmazással alkotható meg a rendelet egyrészt. Másrészt tételesen a 16. (4) bekezdésében fizetés nélküli szabadságra kell javítani a két együtt értelmezhetetlen szót, tehát a 16. (4) bekezdése így értelmezhet vé válik. A 25. -ra el terjeszt ként egy módosító javaslatot nyújtott be, ami a fakivágással b víti a szociális területet. Nyilvánvaló, hogy a javított változat 25. -át az általa benyújtott 25. szerint kéri elfogadni. Azt javasolja, hogy a Képvisel -testület hatalmazza fel a Hivatalt arra, hogy a helyesírási hibákat a közzétételig korrigálja, nem szükséges, hogy ezt képvisel i módosító indítványokkal tegyék meg. Az ilyen helyesírási hiba korrigálás tartalmában, érdemében nem érintheti a rendeletet. A rendelet a tervezet szerint augusztus 1-én lép hatályba, megítélése szerint eddig az id pontig mind az idéz jel, mind pedig a helyesírási hibák kijavíthatók. Egyetért azzal, hogy amennyiben esetleg tartalmi problémák vannak, akkor még mindig egyszer bb utána módosító javaslat formájában újratárgyalni, mintsem hogy elhalasszák ennek a rendeletnek a megalkotását. Ezzel az összefoglalóval kéri rendelet-alkotásra a Képvisel -testület tagjait. Felhívja a figyelmet, hogy rendelet-alkotáshoz min sített többség szükséges. Kéri, aki egyetért a

7 pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotásával, az az igen gombot nyomja meg. Rendelet-alkotáskor 18 f van jelen. A szavazás eredménye: 17/2007. (VII. 27.) ÖK.: Igen: 14 Ellene: 0 Tartózkodás: 4 Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete megalkotta 17/2007. (VII. 27.) számú szociális rendeletét. (14 igen, 4 tartózkodás)

16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása

16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása 16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a JÜB, a PGB, valamint

Részletesebben

29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok

29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok 29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok Keller László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy egyel re a rendeletet fogadták el. Az el terjesztést a JÜB,

Részletesebben

1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére

1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére 1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a BFB, a JÜB, az OKSB, a PGB, valamint a SZEB tárgyalta.

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve

4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve 4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve Turai István tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a Szabályozási Tervet a TTKB és a JÜB tárgyalta. A JÜB elfogadásra, míg a TTKB elutasításra javasolta

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése

34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése 34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése Keller László kéri a Képvisel -testület tagjainak a beszámolóval kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, javaslatait. Rothauszky

Részletesebben

19.) Napirend: Zöldhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok

19.) Napirend: Zöldhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok 19.) Napirend: Zöldhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a témával kapcsolatban újabb kiegészítés nincs, egy kiegészít levél került kiosztásra,

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. szeptember 21-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A 2010. május és június

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

23.) Napirend: Kritikus forgalmi helyzetek áttekintése, feladatok meghatározása

23.) Napirend: Kritikus forgalmi helyzetek áttekintése, feladatok meghatározása 23.) Napirend: Kritikus forgalmi helyzetek áttekintése, feladatok meghatározása Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a TFKB tárgyalta. Felkéri Gyarmati Mihály

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 21-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 210/2/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a 2010/2014. számú előterjesztéshez

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete Iktatószám: SZ/22/6/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 7-én (16.00-16.10) megtartott nyílt rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: Emlékeztető Női Jogokért Felelős Tematikus Munkacsoport első üléséről Budapest, 2013. 11.14. Helyszín: 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4., IV. emelet, 439/A. tárgyaló Időpont: 2013. november 14.

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február hó 11. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 3. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: Határozat:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: Határozat: JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁJUS 14-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendelet: 2/2009. (V. 14.) számú rendelet az önkormányzat 2008.

Részletesebben

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester Németh Dóra jegyző. A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette. Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 10. napján hétfőn 17 órakor az

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

16.) Napirend: Tájékoztatók, beszámolók, egyebek

16.) Napirend: Tájékoztatók, beszámolók, egyebek 16.) Napirend: Tájékoztatók, beszámolók, egyebek Keller László tájékoztatni kívánja a Képvisel -testület tagjait az alakuló ülés óta eltelt id ben végzett munkáról. Elmondja, hogy az alakuló Képvisel -testületi

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 9181 KIMLE, FŐ ÚT. 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP-2.4.5.-12/3-2012-0036 Nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 27-én a Községháza tanácskozó termében 17 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós Böröczky Szilárd Kertész Adél Mórocz

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1.) Az új Polgármesteri Hivatal megvalósítására tervpályázat kiírása

1.) Az új Polgármesteri Hivatal megvalósítására tervpályázat kiírása 1.) Az új Polgármesteri Hivatal megvalósítására tervpályázat kiírása Keller László elmondja, hogy ez egy olyan napirend, amelyet a testület egyszer már döntéssel lezárt. Az SZMSZ szerint tehát arról kell

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8136/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A Téli közfoglalkoztatási programba bevont panaszos azért fordult hivatalomhoz,

Részletesebben

Győrzámoly Község Önkormányzata

Győrzámoly Község Önkormányzata Győrzámoly Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2015. február 17. napján a 16.30 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 06. 20-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, az Oktatási Bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 9-i rendes, nyílt üléséről Rendelet: Határozatok: 21/2015. (VII.10.) 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/2015. (VII.09.) 2 J E

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2013. április 18-án tartott Szigetbecse Község Képviselő-testülete és Makád Község Képviselő-testülete által tartott együttes

Részletesebben

Szám: 193-7/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 20-án megtartott ülésérıl.

Szám: 193-7/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 20-án megtartott ülésérıl. Szám: 193-7/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 20-án megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 30. rendes nyílt ülés Rendeletek: 1/2013.(II.11.) 2/2013.(II.11.) 3/2013.(II.11.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2016. március 31-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl.

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl. 10 /1995. JEGYZİKÖNYV Készült 1995. augusztus 24-i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György alpolgármester, Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné,

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 43/2008.(X.16.) önkormányzati határozat Beszámoló a község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben