14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése"

Átírás

1 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Felkéri Dr. Gy rfi László elnök urat ismertesse a bizottság álláspontját. Helyesbít, mert a Jogi és Ügyrendi Bizottság a témát levette a napirendjér l. Miel tt megadná a szót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének, felhívja a Testület figyelmét, hogy december 6-án kiosztásra került egy újabb változat, mely a határozati javaslatot helyesen tartalmazza. Elnézést kér, hogy az els változatban ez nem így történt, amit a bizottsági üléseken már észleltek, miszerint nem helyesen tartalmazta a Budaörs Kistérségi Társulás ajánlatát. Helyesen az összeg ,- Ft/hó, melyet a kiegészít el terjesztés helyesen tartalmaz, tehát ez alapján tárgyalhatnak. Megadja a szót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének. Gáldi György tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a PGB a határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal a korrekcióval, amire a Polgármester úr most felhívta a figyelmet. Keller László megadja a szót a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Ficsór Bálint ismerteti a bizottság álláspontját, mely szerint a SZEB nem javasolja elfogadásra a Képvisel -testületnek az el terjesztésben szerepl határozati javaslatot. Keller László várja a kérdéseket, észrevételeket. Hajdu Ferenc két érdekességet vetne fel. A Budaörsi Kistérségi Társulás án alakult, a Kistérségi Iroda pedig májusában. Azaz költségvetése májusa óta van. A közbeszerzési pályázati kiírás kéri a 2004, 2005, 2006 teljes szociális forgalmat és a pénzügyi mérleget az ajánlattev kt l. A megalakulásából adódóan azonban a BTT 2004-ben egyáltalán nem tudott adatot adni, 2005-r l pedig csak részlegesen. Innent l kezdve azt gondolja, hogy a közbeszerzési pályázati kiírásnak e pontban sem felelt meg. Megjegyezné, hogy a BTT által a pályázatba bevont Esély Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat az nem önálló gazdasági szervezet, hanem a budaörsi Önkormányzatnak a tulajdonában van, illet leg a budaörsi Önkormányzat intézménye, tehát bel-tagként szintén nem min sül önálló jogi személynek. Ezzel ezt nem lehet kivédeni. A másik, amit szeretne megjegyezni, hogy a Polgármesterek Tanácsa október 10-i ülésén tárgyalta a kistérségnek ezt a fajta törekvését, s ott van egy érdekes kitétel. A következ t idézné bel le. a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központjának létrehozását a budaörsi Esély Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, mint központi intézmény társulás által fenntartásba vételével, továbbá a biatorbágyi Családsegít Központ és Gyermekjóléti Szoltálat a közbeszerzési eljárás függvényében a törökbálinti Családsegít... stb. Szeretné jelezni, hogy Biatorbágy kiszállt a családsegít kistérségi szintre való tételéb l, tehát önálló családsegít t tart meg. Másrészt pedig a közbeszerzési eljárás függvényében, ez a mondat azt jelenti, hogy a Polgármesterek Tanácsa tisztában volt azzal, hogy nem pályázhat Wittinghof Tamás, az Elnök a Keller László vezette testület, aki a kistérségnek az alelnöke, hiszen összeférhetetlen. Azt is szeretné elmondani, hogy a közbeszerzési törvényben, a Kbt. 10. (1) bek. a., b. pont 4. bekezdése és a 8. pont alapján teljes egészében kizárható a kistérség, tehát a BTT-nek a pályázata. Ezért azt gondolja, hogy mindezek függvényében a határozati javaslathoz módosító javaslattal élne. Javaslata úgy szólna, hogy 1. a Képvisel -testület az egyedüli ajánlattev t, a Sorsunk és Jöv nk Alapítványt hirdeti ki gy ztes ajánlattev nek, bruttó ,- Ft/hó összegben. 2.

2 Felkéri a Polgármestert a feladatellátási szerz dés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Határid azonnal, felel s polgármester. Keller László köszöni szépen. Ha jól értette, Hajdu Ferenc a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány által jegyzett levelet, illetve abból egy részletet olvasott fel. Minden pályázónak a közbeszerzési törvény megadja a jogorvoslati lehet séget. Az a lehet sége, hogy pályázzon, s utána amennyiben az eredményhirdetés bekövetkezik, akkor jogorvoslattal fordulhat a Közbeszerzési Tanácshoz és nem a testülethez. Természetesen mindenkinek szíve joga, hogy milyen módon befolyásolja a közbeszerzési eljárást, csak megjegyezte, hogy képvisel társa most felolvasta a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány dolgozatát és tett egy határozati javaslatot. Itt van a közbeszerzési szakért úr, a felel sséget az eljárásért alapvet en kell, hogy viselje, tekintettel arra, hogy minden jogkövetkezményért, amennyiben az eljárásából ered annak a negatív következménye, akkor majd természetesen neki kell helyt állni. Arra szeretné kérni, hogy majd Hajdu Ferenc, illetve a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány észrevételére szíveskedjen reagálni. Kisfalvi István megköszöni a szót. Elmondja, hogy a Bíráló Bizottság több alkalommal alaposan átnézte mindkét ajánlatot, ennek következtében volt szükség több alkalommal hiánypótlás alkalmazására. A Budaörs Kistérségi Társulás közös ajánlattev ként nyújtott be ajánlatot, s a Kbt. 60. (4) bekezdése alapján egy ún. egyéb szervezetet is bevont, így a Bíráló Bizottság javaslata alapján maga is az eredeti határozati javaslatot javasolja elfogadásra. Csuka Attila megkérdezi a Szakért urat, hogy a vizsgálatuk a pályázati kiírás és a beérkezett pályázatok viszonylatában zajlott, vagy a pályázóknak ezt a viszonylagos összeférhetetlenségi viszonyait is vizsgálták-e. Kisfalvi István a dokumentáció és a felhívás alapján lett a vizsgálat végrehajtva. Véleménye szerint az összeférhetetlenségi szabályok jelen esetben nem állnak fenn a Polgármester úr tekintetében. Keller László tájékoztatja a Képvisel -testületet, hogy amit Hajdu Ferenc úr említett, hogy a Polgármesterek Tanácsa tárgyalt a közös fenntartású családsegít létrehozásáról, a testület el tt ismertette, azt is ismertette, hogy elmondta azon az ülésen, hogy Törökbálint a döntését nyilván attól teszi majd függ vé, hogy hogyan zárul a közbeszerzési eljárás. A személyét érint összeférhetetlenség, hogy hogyan lett levezetve, tulajdonképpen nem is érti, arra nem is kíván reagálni. Arra viszont igen, hogy a Bíráló Bizottság és a Szakért úr által elkészített anyag egyértelm en rögzíti, hogy a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány pályázata érvénytelennek tekinthet, hiszen a hiánypótlási eljárások során nem megfelel en tett eleget a felhívásnak. Ezzel kapcsolatban el szeretné mondani, hogy elég sajátságos a felel sségi rendszer, mert amennyiben a közbeszerzési szakért kitart az álláspontja mellett, hogy a Sorsunk és Jöv n Alapítvány érvénytelen, s a jogorvoslati rendben bebizonyításra kerül ennek az ellenkez je, s kártérítést és bírságot kell fizetni, az a szakért cégének a kötelezettsége. Abban az esetben, ha a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány pályázatát érvényesnek min síti a testület ahogy az a módosító javaslatban szerepelt -, majd jogorvoslatra kerül sor az ellenérdek fél részér l, abban az esetben a közbeszerzési szakért mentesül a bírság megfizetését l és az önkormányzatot terheli a bírság megfizetése. A Polgármestert személyében büntetik, ha egy érvénytelennek min sített pályázatot érvényesnek min sít. Világosan látható, milyen döntés fog születni, azonban szeretné felhívni a tisztelt képvisel k figyelmét, hogy amennyiben t olyan aláírásra kötelezik, melyb l neki személy szerint kés bb anyagi hátránya származik,

3 szíveskedjenek majd azt helyette megfizetni. Arra is szeretné felhívni a képvisel k figyelmét, gondolják át, hogy el leg milyen pénzügyi konstrukciót tett le a Sorsunk és Jöv nk Alapítvány, s hogy milyen anyagi kockázata van ennek a vállalásnak. Nyilvánvaló, hogy a Budaörs Kistérségi Társulás más normatív támogatást kap, mint az azon kívüli szerepl je a fenntartóknak. A költségvetési törvényben rögzített, ha egy kistérségi szervezet, társulás látja el a feladatot, akkor magasabb normatív támogatásban részesül. Nyilvánvaló, hogy ez pénzügyileg meghatározó. Lényeges, hogy törvényes döntést hozzanak, s amennyiben nem a közbeszerzési szakért által tett állásfoglalás alapján születik meg a döntés, akkor annak következményeit viseljék azok, akik a döntést meghozták. Dr. Gy rfi László Kisfalvi szakért úr 12. hó 18-i keltezés levelére hivatkozik. t meglepi, hogy ezen a levélen Polgármester úr szignója is rajta van. Hogyan került rá? Netán rektorálta a szakvéleményt? Keller László elmondja, úgy került rá a szignója, hogy rajta keresztül bonyolódik az anyagok kiosztása. Látta az anyagot, így természetesen ott van a szignója, mint ahogy a többi anyagon is. Természetesen a vállalkozók által, képvisel kön keresztül testület elé jutó anyag nincs a polgármester által szignálva. Ez a levél elé került, szignálta és kiosztásra került, mert ez a képvisel k nagyobb informáltságát jelenti. Csuka Attila azt hiszi, az iratdugdosás egy jelent s elem volt annak, hogy a Képvisel testület feloszlatásra került. Vagy megfelel en informált egy testület, vagy megpróbálják szelektíven kiválogatott információkkal orientálni. Sajnálja, hogy amit itt Hajdu Ferenc képvisel társuk felolvasott, s gondolja Polgármester úr automatikusan megkapott nem olvashatta a Képvisel -testület. Az önkormányzat megbüntetése utáni aggódást illeti, szerette volna, ha a Polgármester úr ugyanezt az érzést az ügyvédi iroda kapcsán is átélte volna, hiszen január 8-án lesz egy per, ahol Törökbálint Önkormányzatát perelte a Marton Ügyvédi Iroda pontosan azért, mert a polgármester önkényesen felmondott egy ügyvédi szerz dést. Azt gondolja, ha ott elmarasztalják az önkormányzatot, akkor visszamen leg bizony meg kell majd téríteni a Marton ügyvéd úr elmaradt díjait. Keller László megnyugtatja Csuka Attilát, a polgármester a Testületet nem hozta kedvez tlen helyzetbe, pert nem fogják elveszíteni. Annak a levélnek a címzettje nem, hanem a jegyz. úgy ítélte meg, hogy szükségtelen, s t kifejezetten káros, - sajnálja, hogy Hajdu úr megtette, - hogy a közbeszerzési eljárást ilyen módon, kilépve a közbeszerzési törvény kereteib l próbálja befolyásolni. Az ajánlattev knek az a szerepe a közbeszerzési eljárásban, hogy ajánlatot tesznek és ha a döntése az ajánlatkér nek nem megfelel, akkor jogorvoslatért bírósághoz, illetve a közbeszerzések tanácsához, vagy ha az kedvez tlen, akkor a bírósághoz fordulnak. A közbeszerzési eljárás egy feszes eljárási rend, ebben megvan a lehet sége az ajánlattev nek, hogy a pályázati kereteken belül elmondja mindazt, amit el tud mondani, azon kívül pedig a befolyásolása a pályázatnak szigorúan tilos. Most egyébként ez történik, hogy az ajánlattev egy képvisel n keresztül befolyásolni próbálja az ajánlatkiírót. Kisfalvi István szót kér és elmondja, hogy a jelen eljárás eredményét a holnapi napon ki kell hirdetni. Mindenképpen szeretné kérni, hogy akár Hajdu úr javaslata, akár a Bíráló Bizottság javaslata alapján döntésre szükség van. Ahogy leírta, ez törvénybe foglalt kötelezettség. Részér l nagyon örülne, ha a határozat érdemi lenne. Gáldi György szeretné a hivatalvezetés álláspontját kérni ebben a kérdésben. Jegyz Asszony, Aljegyz Asszony jogi álláspontját kérné erre a kérdésre vonatkozóan. Ebben a

4 helyzetben megítélésük szerint hiszen a hivatalnak már nem kis gyakorlata van közbeszerzési eljárásokban az ajánlatok közül melyik az, ami érvényesnek tekinthet, ha van egyáltalán olyan, ami érvényesnek tekinthet. Másik kérdése, hogy attól függ en hogy kistérségi, vagy nem kistérségi szinten történik a támogatás, mekkora az az összeg, amit a szolgáltató partner kap. Harmadik kérdését a szakért úrhoz intézné, mégpedig hogy lehet-e eredménytelennek tekinteni a közbeszerzési eljárást, negyedik kérdése pedig az lenne, hogy egy adott közbeszerzési formában, ami egy tárgyalásos közbeszerzési forma, a kommunikációs csatornák valóban a pályázaton résztvev k, a pályázók, illetve a pályázatot kiírók között hol is vannak meghatározva. Úgy gondolja helyesebb, ha nem bemondásokon, hanem törvényhelyeken alapuló elveket követnek erre vonatkozóan. Dr. Gy rfi László annyit szeretne elmondani, hogy a testületnek címzett leveleket a Polgármester úr szíveskedjen a testülethez eljuttatni, mert ebben az esetben a Polgármester úr úgymond a postás szerepét töltötte be, márpedig nem a postás dönti el, hogy a levelet mely címzetthez kell eljuttatni. Hajdu Ferenc szeretné megismételni, amit az el ekben elmondott, az nem befolyásolás. nem a sorsunk és Jöv nk Alapítvány szakanyagát olvasta fel, noha a két általa kiemelt elem abban is megtalálható. Azt gondolja, a törvényesség megkívánja, hogy azokat az aggályokat ne a közbeszerzési szakért úr fogalmazza meg, hanem egy képvisel nek igenis az a dolga, hogy ezeket a törvényességi észrevételeit megtegye, s azt a hivatal, vagy a szakért autentikusan megválaszolja. Megismétli még egyszer. Három évre kért adatot a pályázati kiírás. A kistérség másfél évr l tudott adni. Elfogadható-e ez egy közbeszerzési pályázatnál? Elmondja még egyszer Kbt. 10. (1) a., b., 4. pont, illetve 8. pont. Kizárható-e ez alapján a kistérség a pályázatból. Erre szeretne korrekt választ kapni. Keller László elmondja, erre a szakért úr majd megadja a választ. Felhívja a figyelmet, hogy Hajdu úr a Bíráló Bizottság tagja volt és hosszú hetek álltak rendelkezésére, hogy mindarról meggy djön, amit most felvet. Kisfalvi István Gáldi úrnak szeretne válaszolni. Eredménytelennek min síteni jelen eljárást egy koncepcióváltással, például azzal, hogy nem akarok eredményt hirdetni, ilyet a törvény nem enged. Van egy diplomatikusabb megoldás is. Sajnos Hajdu úr csak most itt jött el ezzel a felvetéssel. Ha a Bíráló bizottsági munka során jelezte volna ezt, nagyon megköszöntem volna, mert ugye akkor id ben történt volna ez a dolog. A Bíráló Bizottság munkája egyébként aktív és érdemi volt, amit Hajdu úr önmaga is tapasztalhatott, amikor ott volt. Visszatérve a kérdéshez. Ha Hajdu úr javaslatát fogadja el a testület, akkor ennek alapján fogja elkészíteni az eljárás összegzését, ezzel a hivatkozással. Ett l függetlenül, maga úgy gondolja, hogy az Alapítványnak a hiánypótlással kapcsolatos, érdemben szabálytalan, tehát a közbeszerzési eljárás szerint el nem fogadható hiánypótlása megfelel alap az Alapítvány kizárására. Ebben az esetben el fordulhat, hogy mind a két felet kizárja a megfelel indokokkal a Képvisel -testület és ily módon az eljárás eredménytelensége jogszer vé válik. A maga részér l akkor tudna nyilatkozni, ha Hajdu úr adatait részletesen, újra ellen riznék. Úgy gondolja, a Bíráló Bizottság megfelel en hozta javaslatát és döntését. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatban annyit, hogy Polgármester úr összeférhetetlensége véleménye szerint e tekintetben nem áll fenn, hiszen a Képvisel -testület indította el az eljárást, a Képvisel -testület dönt az eljárás eredményér l és Polgármester úr nem volt tagja a Bíráló Bizottságnak sem. Az eredménytelen eljárás döntését Hajdu Ferenc úr indokolásával együtt a maga részér l tudomásul veszi.

5 Gáldi György ügyrendi javaslattal élne. A szakért úr szavaiból úgy érti, id re lenne szüksége ahhoz, hogy ahhoz, hogy érdemben megvizsgálja mindazokat a felvetéseket, melyeket alpolgármester úr itt megfogalmazott. Azt javasolja napolják el a napirend megtárgyalását úgy, hogy a mai testületi ülésen egy kés bbi id pontban térjenek erre vissza. Keller László kéri a Képvisel -testület tagjait szavazzanak arról, ki támogatja a napirend kés bbi id pontra történ halasztását? Döntéshozatalnál 18 f van jelen. A szavazás eredménye: Igen: 8 Nem: 9 Tartózkodás: 1 Közbens döntés: A Képvisel -testület elutasította azt a javaslatot, mely szerint a napirend tárgyalását az ülés egy kés bbi id pontjában folytassa. Keller László felkéri Dorka Ágnes jegyz asszonyt, válaszoljon a felvetett kérdésekre. A Bíráló Bizottság javaslatával ellentétes javaslat esetében tesz-e törvényességi észrevételt. Dorka Ágnes elmondja, azt az anyagot, melyet Hajdu Ferenc képvisel úr ismertetett, nem ismeri. Számára tele van újdonságokkal. Erre, ebben a pillanatban válaszolni, hogy törvényes-e vagy sem, nem tud. Itt az anyagot meg kéne nézni és a teljes eljárás lefolytatását. és az Aljegyz asszony az eljárásban sem vettek részt. a jegyz könyveket sem kapta meg hosszú ideig, csak amikor szóvá tette, hogy azt sem tudja, hol tart az ügy. Úgy emlékszik, egyik jegyz könyvben sem olvasta azt, - csak a legutolsóban -, hogy a Sorsunk és Jöv nk elkésett a hiánypótlással. Sok kérdés merült fel benne és legf képpen az, hogy ha az volt az ajánlati kiírásban, hogy 2004, 2005 és 2006.ra kell a pénzügyi mérleget beadni, akkor ezt vizsgálta-e a Bíráló Bizottság és vizsgálta-e a szakért, hogy mind a két ajánlattev beadta-e? Mert err l neki semmilyen információja nincs, azt gondolta, hogy ez rendben van. Most szembesült azzal, hogy vélhet en az egyik ajánlattev ezt nem adta be. Például ez az egyik lényeges kérdés abban, hogy törvényes-e a Bíráló Bizottság javaslata és az alapján, törvényes, jogszer döntést lehetne itt most hozni. Mert ha nem felelt meg alapvet en a kiírásnak valamelyik ajánlattev, akkor nem lehet jogszer az a döntés. Keller László kéri Jegyz asszonyt adjon majd választ a gazdasági típusú kérdésfelvetésekre is. Ha jól értette az egyik kérdés az, hogy a Bíráló Bizottság és a közbeszerzési szakért által érvénytelennek tartott pályázatot, ajánlatot a testület törvényesen min síti-e érvényesnek. Ez az egyik kérdés, mely külön kezelend a másik kérdést l. A másik kérdés, hogy megfelelt-e a Budaörs Kistérségi Társulás pályázata a pályázati kiírásban rögzített feltételeknek. A kett nem függ össze, tehát a Jegyz asszonyt arra kéri, hogy a határozati javaslat mindkét pontját válaszolja meg. A gazdasági kérdésekkel kapcsolatban, - kiindulva az Alapítvány korábbi pályázatából a következ kre hívja fel a figyelmet. Az állami normatíva az egy évre 2006-os szám ez, nyilván 2007-re se sokkal több, összesen E Ft. Azzal számolt az Alapítvány, hogy egy várható önkormányzati támogatás, az 16 M Ft. Most ett l lényegesen kevesebbért is vállalja. Ami nagyon lényeges, hogy az Alapítvány azzal kalkulált, hogy a személyi juttatások 2006-os szintje 22,5 M Ft, s azzal számolt, hogy alapítványi fenntartással ez 16 Mft-ból megoldható. Ezt követ en lett a pályázat kiírva. Az a meglátása, hogy a pályázat úgy lett

6 kiírva, hogy ezek a személyi juttatások ilyen mértékben nem csökkenthet ek, hiszen kötelezettségvállalás történt arra, hogy a közalkalmazottaknak továbbviszi az összes juttatását. Ha túljutnak azon, hogy a törvényességi részeit tisztázzák, azok érdemes a gazdasági oldalát, vetületét is szemügyre venni figyelemmel Gáldi György úr kérdésére. Kisfalvi István kérése, hogy ha van mód a testületi eljárás rendjében, szeretne egy percnyi id t kérni Hajdu úr írásos anyagának érdemi ellen rzése céljából. Keller László tekintettel arra, hogy az el terjeszt, a napirend tárgyalását felfüggeszti. Nem zárja le, csak felfüggeszti. Dorka Ágnes el ször azt a kérdést vizsgálná, törvényes-e az, hogy a Testület eltér a Bíráló Bizottság döntését l. Vajon miért ne térhetne el? A Bíráló Bizottság javaslatot tesz, mint a Testület bármely bizottsága, a döntési jogkör a Képvisel -testületé. A döntési jogkör is, s adott esetben a bírság is. A másik kérdés ett l nem választható el teljesen, ugyanis ha a Bíráló Bizottság döntése törvénysért mert valamely szempont nem lett figyelembe véve, az elég nagy baj. Tehát ez a kett szorosan összefügg egymással. Ha a Bíráló Bizottság egy törvénysért döntést hoz, a Képvisel -testületnek azt miért kéne elfogadnia? A felel sséget a Képvisel -testület viseli. Csuka Attila szünetet kér. Keller László szünetet rendel el, azonban felhívja a figyelmet az, hogy szünetet rendel el, nem jelenti azt, hogy ezzel a napirenddel folytatják a szünet után. Dr. Gy rfi László ügyrendi javaslatát pedig szünet után meghallgatják. S Z Ü N E T Dr. Gy rfi László ügyrendi kérdése: milyen alapon került felfüggesztésre a tárgyalás? Keller László tájékoztatja Képvisel urat, hogy erre választ kap, ha visszahallgatja a jegyz könyvet. Rátér a következ napirendre.

16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása

16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása 16.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére vonatkozó közbeszerzés kiírása Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a JÜB, a PGB, valamint

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére

1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére 1.) a/ Napirend: Javaslat a Kalóz-tanya játszótér fejlesztésére Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy az el terjesztést a BFB, a JÜB, az OKSB, a PGB, valamint a SZEB tárgyalta.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok

29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok 29.) Napirend: Közterület-felügyelet létrehozásával kapcsolatos feladatok Keller László felhívja a Képvisel -testület tagjainak figyelmét, hogy egyel re a rendeletet fogadták el. Az el terjesztést a JÜB,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1.) Az új Polgármesteri Hivatal megvalósítására tervpályázat kiírása

1.) Az új Polgármesteri Hivatal megvalósítására tervpályázat kiírása 1.) Az új Polgármesteri Hivatal megvalósítására tervpályázat kiírása Keller László elmondja, hogy ez egy olyan napirend, amelyet a testület egyszer már döntéssel lezárt. Az SZMSZ szerint tehát arról kell

Részletesebben

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből

Gyakori kérdések és. válaszok. az internetes vásárlás. témaköréből Gyakori kérdések és válaszok az internetes vásárlás témaköréből Budapest, 2016. május 13. BEVEZETÉS Ma már számtalan különböző webáruház kínál termékeket eladásra a fogyasztóknak, ezzel kényelmes lehetőséget

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében.

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Ügyiratszám: 1228/2007. Jegyzőkönyv Készült: 2007. június 18-án, 10 órakor Nyergesújfalu, Kálmán Imre tér 1. Ady Endre Művelődési Ház Nagytermében. Tárgy: Nyergesújfalu, Holcim Zrt. új cementgyárának környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

19.) Napirend: Zöldhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok

19.) Napirend: Zöldhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok 19.) Napirend: Zöldhulladék-kezeléssel kapcsolatos feladatok Keller László tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a témával kapcsolatban újabb kiegészítés nincs, egy kiegészít levél került kiosztásra,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

Már megint az illeték,

Már megint az illeték, Már megint az illeték, avagy kell-e a társasházi öröklakással együtt, az ahhoz tartozó közös tulajdoni hányadként vásárolt teremgarázs után külön vagyonszerzési illetéket fizetni? Az alább ismertetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40298-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának és Sopron Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2010. november 22-ei

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2015. június 29-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS. 2015. június 29-i Képviselő-testületi ülésre HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyiratszám: 11/704/2015. Készítette: Hornyák Attila Tárgy: A Településrendezési eszközök módosításával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

Győrzámoly Községi Önkormányzat

Győrzámoly Községi Önkormányzat Győrzámoly Községi Önkormányzat JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. december 2. napján a 16.15 órakor kezdődő ülésen Helye: Győrzámoly Község Önkormányzat Hivatalának tanácsterme

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*)

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. -ának első bekezdése Csatlakozás az Európai Unióhoz Szolgáltatásnyújtás szabadsága 96/71/EK irányelv A munkavállalók

Részletesebben

Készült: Tompa város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Készült: Tompa város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Készült: Tompa város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak:tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én megtartott

Részletesebben

Ügyszám: JNO-82- /2010

Ügyszám: JNO-82- /2010 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA Ügyszám: JNO-82- /2010 Tárgy: A repülıtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve

4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve 4.) Napirend: A Tó-park Szabályozási Terve Turai István tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a Szabályozási Tervet a TTKB és a JÜB tárgyalta. A JÜB elfogadásra, míg a TTKB elutasításra javasolta

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. sz. tárgyalótermében 2008. szeptember 11-én 9 30

Jegyzőkönyv. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. sz. tárgyalótermében 2008. szeptember 11-én 9 30 Jegyzőkönyv Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. sz. tárgyalótermében 2008. szeptember 11-én 9 30 Jelen vannak: Herczeg Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2016. március 21-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2016. március 21-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2016. március 21-én 9.00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 1 / 16 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. január hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 1. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése

34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése 34.) Napirend: A beruházások, fejlesztések értékelése, feladatok kijelölése Keller László kéri a Képvisel -testület tagjainak a beszámolóval kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, javaslatait. Rothauszky

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Az Alkotmány érintett paragrafusai a következők:

Az Alkotmány érintett paragrafusai a következők: Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő az Egészségügyről

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 482/12-I /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

Jegyzıkönyv. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: -- A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- Jegyzıkönyv amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2014. március 24-én 17 óra 15 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721. Pilis,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282.

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282. Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 "1 ~fjfj053911297" ikt. szám: FPH043 /26-3 /2013 JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának rendkívüli ülésén.

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának rendkívüli ülésén. J E G Y ZİKÖNYV Készült: Jász- Nagykun- Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsának rendkívüli ülésén. Helyszín: JNSZ Térségi Integrált Szakképzı Központ Tárgyaló terme (Szolnok, Baross

Részletesebben

Jelentkezési tudnivalók

Jelentkezési tudnivalók Jelentkezési tudnivalók Résztvételi feltételek Csak abban az esetben lehetséges, ha rendelkezel az adott időszakra érvényes extrém sporttevékenységgel kiegészített életbiztosítással. Ha Pest megyében vagy

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület Oktatási és Szociális Bizottsága 55-13/2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. december 19-én, 14 30 órakor kezdődő ülésén. Az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat közterület-felügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodás elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2009. április 23-án 15.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat nyílt ülésén Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Magyar János, Pallagi Ákos, Sági Tibor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben