Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Kézikönyv a Nyelvtan 5. tanításához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Kézikönyv a Nyelvtan 5. tanításához"

Átírás

1 Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 5. tanításához

2 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette Miskolci Szilvia Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet AP ISBN Széplaki Erzsébet, kiadás, 2013 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Kiadja az Apáczai Kiadó Kft Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon: 95/ , fax: 95/ Internet: Felelős kiadó: Esztergályos Jenő ügyvezető igazgató Nyomdai előkészítés Széll Ildikó Terjedelem: 18,60 A/5 ív Tömeg: 344 g

3 Előszó A hasonló alakú szavak Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga! Remélem, nem veszed tolakodásnak, hogy nemcsak a levelemben, hanem a kézikönyvem egészében a tegező formát használom. Pedagógusok között már csak így szokás. Sőt talán személyesen is ismerjük egymást, mert az elmúlt évek során találkoztunk valamelyik pedagógiai rendezvényen, tanfolyamon, bemutatóórán. Szerzője vagyok az Apáczai Kiadó felső tagozatosoknak szóló Nyelvtan és helyesírás tankönyveinek, a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok, a Fogalmazási feladatgyűjtemény című tankönyveknek és a hozzájuk kapcsolódó felméréseknek, interaktív tananyag-feldolgozásoknak és tanári kézikönyveknek. Ezt a tanári kézikönyvet az új, tartalmában a keményfedelű változatában formailag is tartós Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvemhez és a hozzá kapcsolódó Nyelvtan munkafüzet 5.-höz írtam, amelyeket a magyar oktatásügyben lezajló újabb változások hívtak életre. A 2012/13-as tanév nagy változásokat hozott az oktatásügyben. A Magyar Közlöny 66. számában, amely június 4-én jelent meg, olvasható a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Ezt követően december 21-én napvilágot látott az új kerettanterv, és az iskoláknak a kerettantervek alapján kellett elkészíteniük a helyi tantervüket. Ezek a változások természetesen érintették a tankönyvek, munkafüzetek és feladatgyűjtemények tartalmát is. Tehát ránk, tankönyvírókra is nagy feladat hárult. A Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek tartalmi módosításai alapján elkészítettük a helyi tantervi ajánlásainkat. A két évfolyamos ciklusra készült magyar nyelv tantárgy fejlesztési céljait, ismeretanyagát, követelményeit, kulcsfogalmait és a fejlesztés várt eredményeit évfolyamokra bontottam. Ez a bontás természetesen csak ajánlás az iskolák számára. Alapkoncepcióm az, hogy a helyi tantervekben rögzítendő 10%-ot az ismeretek rögzítésére, gyakorlásra és képességfejlesztésre érdemes használni. A helyi tantervi ajánlás elkészülte után láttam hozzá a tankönyveim átdolgozásához, illetve megírtam a Nyelvtan 5. tankönyvet és a hozzá kapcsolódó Nyelvtan munkafüzet 5.-öt, amelyeket az Oktatási Hivatal kiváló minősítéssel nyilvánított tankönyvvé. Ezzel az új tanári kézikönyvvel szeretném segíteni az órára való felkészülésedet, és célom az is, hogy ezzel lerövidítsem az órára való felkészülésed idejét. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a nagy sikerű Nyelvtan és helyesírás 5. című interaktív tananyag-feldolgozásomat ezekhez a taneszközökhöz is lehet használni. A tanítási folyamat egy-egy óráját egyre körültekintőbben kell megszerveznünk, hogy azoknak tanítványaink valóban aktív szereplői legyenek. Biztosan te is tapasztalod, hogy a mai gyerekek másfajta környezetben nőnek fel, mint mi, másféle hatások érik őket. Pszichológiai felmérések igazolják, hogy napjainkban a gyerekeket hat másodpercenként érik új hatások. Ezzel a felfokozott életritmussal az iskolában folyó tanulás nehezen veheti fel a versenyt, de törekednünk kell arra, hogy minél hatékonyabb, változatosabb módszereket és munkaformákat alkalmazzunk a tanulási folyamat során. 3

4 Őszintén kell beszélnünk arról a problémáról is, hogy egyre több diák fordul el a tudás megszerzésétől. Ezt azonban nem nézhetjük tétlenül. Bár a negatív példák a sztárocskák ideig-óráig tartó tündöklése, a követendő családi modellek, szülői minták hiánya erős ellenfeleink. Vissza kell adnunk a tudás értékét, az anyagi és erkölcsi megbecsülést viszont a társadalomnak kell biztosítania. Ha további segítségre lenne szükséged, kérlek, írj nekem a címemre, amelyet pedagógiai segélyvonalként működtetek! Örülnék, ha elküldenéd az új tankönyvemmel és munkafüzetemmel kapcsolatos észrevételeidet. Bármilyen tördelési hibát fedezel fel, szíveskedj jelezni a fenti címen, hogy újranyomáskor javíttathassam! A helyesírási hibát szándékosan nem írtam, mert a tankönyvi bírálók példaértékűnek tartották a tankönyv és a munkafüzet nyelvezetét és helyesírását, ezekre is mindkét taneszköz 100%-os minősítést kapott. A taneszközök külcsíne is nagy sikert aratott a szakmai bírálók körében. Remélem, a tanítványaidnak és neked is tetszeni fognak a színes, modern illusztrációk, amelyek Bors József keze munkáját dicsérik. Ezzel szeretnénk elérni azt, hogy a tanulók és a Kollégák is szívesen vegyék a kezükbe. A kézikönyvben kétféle tanmenettel találkozol. Az egyik heti 2 órára, a másik heti 2,5 órára készült. Amennyiben heti 3 órás tanmenetre lenne szükséged, írj a comra. A helyi tanterv a kötelező évi 72 órás tananyagnak a 90%-át határozza meg. Tanmeneteimben a hiányzó 10%-os órakeretet a gyakorló- és képességfejlesztő órák beiktatásával töltöttem ki. A kézikönyvben tankönyvi és munkafüzeti feladatok megoldása is megtalálható némi módszertani ajánlással együtt. A pedagógiai, magyartanári munkához jó egészséget, sok sikert kívánok! Debrecen, 2013 Kollegiális tisztelettel és szeretettel üdvözöllek: Széplaki Erzsébet Csöpi 4

5 A kompetencia alapú oktatás A tanuláselméleti háttér megváltozása A kompetencia alapú oktatás szorosan összefügg a tanulási folyamatról alkotott nézőpont megváltozásával. A teljesség igénye nélkül, röviden tekintsük át az ókortól napjainkig, hogyan változott meg a tanítás, illetve a tanulás mibenléte! Az ókori és a középkori pedagógusok a saját ismereteik átadását tartották fontosnak. Ezt a nézetet és gyakorlatot a 17. században Comenius szemléltetéspedagógiája váltotta fel. A neves cseh pedagógus azt vallotta, hogy a gyerekeknek ne csupán verbális módon tanítsák az arra avatottak a különféle tantárgyakat, hanem mindenféle szemléltetőeszköz bevonásával. Fontos, hogy minél több érzékszervet vonjanak be a tananyag elsajátításakor. A megismerési folyamatot az első modern pedagógus a tapasztalaton alapuló induktív útnak tartotta. Évszázadok teltek el Comenius óta, de alapvetően nem nagyon változott meg a pedagógus szerepe a tanulás folyamatában, hiszen az ismeretnyújtás áll a középpontban. A legújabb felmérések szerint a tanítási órákon továbbra is a pedagógusé a főszerep. Azt viszont könnyű belátni: a katedrán állva hiába nyújtja valaki a tudást, ha tanítványai nem akarják megszerezni azt. Az elmúlt évtizedekben a pedagógustársadalom próbálkozott a cselekvés pedagógiájával is, amely a tanulót már nem passzív szereplőként kezeli, hanem minél inkább igyekszik bevonni a megismerési folyamatba, de mint az előbb láttuk, a tudást nem elég nyújtani a gyerekeknek, hanem azt maguknak kell megszerezniük. Éppen ezen a tézisen alapul a konstruktivista tudás- és tanulásfelfogás, melynek alaptétele, hogy minden emberi tudás konstruált, azaz az egyén által felépített és megalkotott. A tanulás aktív folyamat: a rend- és értelemkeresés folyamata az élet minden területén. Ennek belátása roppant egyszerű, ha összehasonlítjuk a mindennapi életben zajló tanulást a hagyományos iskolai tanulással. A mindennapi életben zajló tanulás során a gyerekek problémákkal, helyzetekkel találkoznak, amelyek megoldása során a már meglévő ismereteikre támaszkodva új ismereteket konstruálnak, mindezt egy szociális folyamatba ágyazva, azaz alkalmuk van a társakkal való hangos együttgondolkodásra. Ezzel szemben az iskolai tanulás folyamatában viszonylag leegyszerűsített feladatokat kell megoldaniuk, többnyire magányosan. Hányszor hallottam diákként, s hányszor mondtam tanítóként, tanárként: Önállóan dolgozz! Csendben, hogy ne zavard a társaidat! A szófogadó gyerek ráhajol a taneszközére, és csendben marad. Elfojtja a feladatvégzés közben felmerülő kérdéseit, többnyire egyedül marad a problémáival, nem beszélheti meg azokat tanárával, társaival. Magányossá válik. Pedig az együtt gondolkodás, a megbeszélés szükséglete valamennyiünkben ott munkál. Milyen sokszor tapasztalom egy-egy előadásom közben, hogy az adott témával kapcsolatban összesúgnak a kollégák, azonnal szeretnék elmondani az elhangzottakkal kapcsolatos véleményüket. Ezt egyetlen előadó sem veheti fegyelmezetlenségnek. Hát ne vegyük ezt annak a diákjainknál sem! Ezért tartom fontosnak, hogy minél több alkalommal dolgozhassanak tanítványaim páros vagy csoportmunkában. A konstruktivista pedagógia hívei tehát azt a nézetet képviselik, miszerint a tanulók akkor képesek valamit elsajátítani, ha a már meglévő tudásukhoz és tapasztalataikhoz tud- 5

6 ják kapcsolni az új információkat. Ehhez viszont az is szükséges, hogy a tanárok a tanulók szempontjából is fontos problémákat vessenek fel, bátorítsák a tanulói aktivitást, becsüljék meg a tanulók nézeteit, gondolatait; tartsák a tanulás-tanítás folyamat fontos részének a diákok folyamatos értékelését; törekedjenek a tanári és tanulói szerepek megváltoztatására! A hagyományos és az új tanári szerepek Gondolkozhatunk azon: mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Hasonló dilemma elé állít, hogy a tanuláselméleti háttér megváltozása hatott a pedagógus szerepére, vagy a tanulók tanuláshoz, pedagógushoz való viszonyának megváltozása vezetett a pedagógus szerepének átértékeléséhez. Véleményem szerint mindkettő. A hagyományos pedagógus szerepe a lámpás szerep. Feltételezem, hogy valamennyi pedagógust a tudás átadásának belső kényszere, a gyermekek iránti szeretet vezettet erre a pályára. A tudás átadását, a tanulási folyamatot már a korábbi évtizedekben is meg kellett szervezni. A tanítási óra fontos eleme volt a motiváció, a gyerekek érdeklődésének a felébresztése és fenntartása az adott téma, tananyag iránt. A pedagógus ellenőrizte a tanulók munkáját, mérte a teljesítményüket, tudásukat és természetesen folyamatosan értékelte őket. Az óra végi értékelés pedig elmaradhatatlan mozzanata volt a tanítási órának, és szerintem az ma is. Pedagógusként valamennyien aktívan részt vettünk a tanulás folyamatában, vállunkat nagy felelősség súlya nyomta: vajon megtettünk-e mindent azért, hogy tanítványainkból képességeik legjavát hozzuk felszínre és erősítsük azt. A tanulók ehhez a hagyományos pedagógus szerephez alakították, illetve ehhez kellett alakítaniuk a saját szerepüket. Különböző igyekezettel és sikerrel fogadták be az általunk közvetített tudást, fő feladatuk a tananyag megtanulása volt. Viszonylag passzív tagjai voltak a valójában róluk szóló, értük zajló folyamatnak. Alig érezték a felelősséget. Könnyű volt kibúvókat találniuk az alulteljesítésre, illetve nem teljesítésre. A mai gyerekek, ahogyan ezt a levelemben írtam, már mások, mint amilyenek mi voltunk gyermekkorunkban. A technika és a tudomány rohamos fejlődése az ő életükre is rányomja a bélyegét. Gondoljunk csak bele! Újabb és újabb médiumok jelennek meg, amelyek egyre rövidebb idő alatt hódítanak teret. A rádió elterjedéséhez, ahhoz, hogy a világon 50 millió hallgató legyen, 38 évre volt szükség. A televízió esetében az ötvenmillió néző eléréséhez már csak 13 év kellett. Az internet négy év, az ipad három év alatt hódította meg a világot. Az eddigi rekordot a Facebook tartja, amely a százmillió felhasználót kilenc hónap alatt érte el. A mai gyerekekkel mindig történnie kell valaminek, különben unatkoznak, s az unatkozásnak elég szélsőséges megnyilvánulásai vannak. A csendes bezárkózástól a hangos agresszióig roppant széles a skála. Ezt a problémát a pedagógiai gyakorlatnak, illetve a pedagógusnak kell megoldania. Nincs más választásunk, nekünk is haladni kell a korral. A szociális-konstruktivista modell szerint a pedagógus már nemcsak a tudás átadója, 6

7 szerepköre egyre inkább a tanulási folyamat megszervezőjének a szerepköre. Elő kell idéznie a tanulók konstrukciós (alkotó) folyamatait, hiszen a mai tanulók a tudás megszerzői és alkotói szerepet alakítanak. Az alkotói folyamat állandó odafigyelést igényel a pedagógustól, és nem elhanyagolható az a teljesítmény, amit szervezőként kell produkálnia. Sajnos gyakran hallható laikusoktól a következő megjegyzés: ugyan mit kell készülni egy tanítónak vagy egy tanárnak a tanítási órájára. Csak többet tud, mit a gyerekek. Nem szeretnék kitérni az órára való készülés sokrétű és szerteágazó tevékenységének a taglalására. Csak egy dolgot emelek ki: bármilyen nagy tárgyi, szakmai tudás, több éves szakmai gyakorlat van egy pedagógus háta mögött, ha differenciált osztálymunkában kooperatív technikák alkalmazásával akarja a tananyagot feldolgozni, páros és/vagy csoportmunkában kívánja a tanítványai képességeit fejleszteni, előre és nagyon körültekintően kell megszerveznie a tanítás folyamatát, amit a tanítási órán ad hoc jelleggel képtelenség megtenni. Tehát a passzív befogadóból aktív résztvevővé kell válniuk. Napjainkban felértékelődnek a tanulók kognitív (megismerő) készségei, képességei. A tudását magának kell megalkotnia a pedagógus hathatós segítségével. Nemcsak a társai, hanem a saját teljesítményüket is kell tudniuk értékelni. A pedagógus pedig igyekszik motiválni őket, visszajelzésekkel, folyamatos értékeléssel bátorítani, megerősíteni a rá bízott gyerekeket. A következő összefoglaló táblázatban összegyűjtöttem a hagyományos és az új pedagógusi és tanulói modell legfontosabb ismérveit, ezzel könnyítve meg az összehasonlító elemzést. Hagyományos modell Új, szociális konstruktivista modell Tanári szerep Tanulói szerep Tanulói szerep Tanári szerep A tudás átadása A tudás befogadása A tanulási folyamat aktív szereplője A munka megszervezése A diák motiválása Ellenőrzés Teljesítménymérés, értékelés A tananyag megtanulása A kognitív (megismerő) készségek felértékelődése Tudása általa konstruált Értékeli a saját és társai teljesítményét A tanuló konstrukciós folyamatainak előidézése, állandó figyelése A tanulási folyamat megszervezése A diák motiválása Visszajelzések adása Folyamatos értékelés AKTÍV PASSZÍV AKTÍV AKTÍV Felelősség Nincs felelősség Felelősség Felelősség A TUDÁS MEGSZERZŐ- JE, ALKOTÓJA A TANULÁSI FOLYAMAT SZERVEZŐJE 7

8 A kompetencia Az élet fennmaradása szempontjából a legfontosabb emberi tulajdonságunk a kompetencia, ami része a személyiségünknek. A kompetencia valamely tevékenységforma végrehajtásának pszichés feltétele. A kompetencia alapú oktatás megvalósítása ma olyan cél, amely alapvetően átalakítja az iskoláról, a tanításról és tanulásról vallott nézeteinket. A szakirodalomban a kompetencia többféle meghatározásával találkozunk, de valamennyi közös vonása a cselekvőképesség hangsúlyozása, vagyis a kompetencia az a képességünk, hogy a megszerzett tudásunkat ismereteinket, készségeinket és attitűdbeli jellemzőinket sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk. A nevelés, oktatás és képzés során először a szakképzéssel foglalkozók kezdték használni a kompetencia kifejezést. Ennek az az egyszerű oka, hogy a szakmai életben nem sokat ér az a tudás, amely nem képes minőségi és sikeres munkavégzésben megnyilvánulni. Nem elég elsajátítani a szakmai ismereteket, megtanulni a tananyagot, felmondani a leckét, hanem alkalmazni is tudni kell. A kompetens ember nem ezt vagy azt képes megtenni, azaz nemcsak a cselekvések egy betanult algoritmusát képes elvégezni, hanem alkotó módon a cselekvések végtelen sorának megvalósításához szükséges képességekkel rendelkezik, sőt felelősséget érez a saját cselekvéseiért. Ugyanakkor igyekszik helyzetbe hozni magát. A passzív embernek kevés esélye van az önmegvalósításra, az életben való érvényesülésre, tehát a kompetens ember egyben cselekvő embert is jelent. A kompetencia alapú oktatás egyik fontos célja, hogy tanítványaink segítségünkkel, de önálló akaratukból váljanak cselekvő emberekké. A kompetenciáknak két alapvető csoportját különböztetjük meg: az ösztönző (reguláló) kompetenciákat, amelyek elsősorban motivációs természetűek, és fejlesztésük a nevelésen keresztül valósul meg, valamint a szervező, végrehajtó (kognitív) kompetenciák, amelyek ismereteket, jártasságokat, készségeket, képességeket foglalnak magukban. Ez utóbbiak fejlesztése az oktatás és képzés keretein belül valósul meg. Sajnos mintha napjainkban is kevesebb szó esne a nevelés fontosságáról, és ha néha-néha beszélünk is róla a tanítás-tanulás folyamatában, még mindig az oktatásé és a képzésé a vezető szerep. Pedig nagyon fontos, hogy a tanulókat motiválttá tegyük egy cselekvés végrehajtásában. A legkönnyebben ezt úgy érhetjük el, ha a gyerek meglévő szükségleteit játék, mozgás, változatosság, eredményesség bekapcsoljuk a tevékenységbe. Külön ki kell hangsúlyozni az eredményességhez kapcsolódó sikerviszszajelzés, egyáltalán a visszajelzés fontosságát. A kulcskompetenciák A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök (szellemi beállítottság, magatartásformák) többfunkciós egysége, amely ahhoz szükséges, hogy az ember kiteljesíthesse személyiségét, képes legyen beilleszkedni a társadalomba és foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat minden tanulónak a kötelező oktatás és képzés ideje alatt 8

9 kell elsajátítania. Ezeknek a kulcskompetenciáknak a megléte elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulásnak. A tudásalapú társadalomban a következő kulcskompetenciák nélkülözhetetlenek: 1. Anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunikáció 3. Matematikai kompetencia 4. Természettudományos és technikai kompetencia 5. Digitális kompetencia 6. Szociális és állampolgári kompetencia 7. Kezdeményező és vállalkozói kompetencia 8. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 9. A hatékony, önálló tanulás A következő részlet a Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam dokumentumból való: Anyanyelvi kommunikáció A tanuló képes érzéseinek, gondolatainak, véleményének kifejezésére, adott szempont szerint újrafogalmazására, mások véleményének tömör reprodukálására. Képes ismert tartalmú szövegeket biztonságosan elolvasni értelmező hangos olvasással. Képes hallott és olvasott szöveg lényegének felidézésére, megértésére, értelmezésére. Önállóan olvas nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes a szövegelemzés alapvető eljárásainak önálló alkalmazására, különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek feltárására, értelmezésére és értékelésére. Korosztályának megfelelő módon részt vesz az infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Törekszik az olvasható és pontosan értelmezhető írásbeli kommunikációra. Elsajátítja a jegyzetelés alapjait. Képes rövidebb szövegek alkotására különböző szövegtípusokban és műfajokban. Képes rövidebb szövegek összegyűjtésére, rendezésére. Gyakorlott a helyesírási kézikönyvek használatában, törekszik a normakövető helyesírásra. Képes művek önálló befogadására és ennek szöveges interpretálására. Képes egyes nem verbális természetű információk adekvát verbális leírására. Idegen nyelvi kommunikáció A tanuló felfedezi, megérti és alkalmazza a nyelvet vezérlő különböző szintű szabályokat, ami tudatosabbá és gyorsabbá teszi a nyelvtanulást. A beszédkészség és a hallott szöveg értése mellett törekszik a célnyelvi olvasásra és írásra is. Felfedezi a nyelvtanulás és a célnyelvi kultúra fontosságát. Próbálkozik önálló nyelvtanulási stratégiák alkalmazásával, és elindul a tudatos nyelvtanulás és az önálló nyelvhasználat útján. Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 9

10 Matematikai kompetencia A tanuló képes matematikai problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű modellek alkotására, illetve használatára. A tanuló felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek öszszehasonlításában. A tanuló képes következtetésre épülő problémamegoldás során egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére. A tanuló képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érvek, cáfolatok megfogalmazására, egyes állításainak bizonyítására. Természettudományos és technikai kompetencia A tanuló már képes felismerni a természet működési alapelveit, illetve az egyszerűbb technológiai folyamatokat és azok kapcsolatait. Egyre önállóbban használja, illetve alkalmazza az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során. Tudása és megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind önállóbban hajt végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is tudja. Technikai ismereteit és kompetenciáit kezdetben még irányítással, majd egyre önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli környezetben. Felismeri az emberi tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belátja, hogy erőforrásaink döntően végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk. Nyitottá válik a környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes környezettudatos döntések meghozatalára. Digitális kompetencia A tanuló mind motiváltabbá válik az IKT-eszközök használata iránt. Képes alapvető számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, adatkezelés) felhasználni a tanórai és a tanórán kívüli tanulási tevékenységek során, illetve a hétköznapi életben. Egyre nagyobb biztonsággal és mind önállóbban képes felhasználni a számítógép és az internet által biztosított információkat, akár megadott szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. A megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban képes összeállítani prezentációkat, beszámolókat. Ismeri az elektronikus kommunikáció ( , közösségi portálok) nyújtotta lehetőségeket és használja is ezeket. Felismeri az elektronikus kommunikációban rejlő veszélyeket és törekszik ezek elkerülésére. Látja a valós és a virtuális kapcsolatok közötti különbségeket, kellő óvatossággal kezeli a világhálóról származó tartalmakat és maga is felelősséggel viszonyul a világháló használóihoz. Szociális és állampolgári kompetencia A tanuló nyitott más kultúrák, más népek hagyományainak, szokásainak megismerésére, megérti és elfogadja a kulturális sokszínűséget. Ismeri és helyesen használja az állampolgársághoz kapcsolódó alapvető fogalmakat. Képes együttműködni társaival az iskolai és az iskolán kívüli életben egyaránt, önként vállal feladatokat különböző, általa választott 10

11 közösségekben. Képes társai számára segítséget nyújtani ismert élethelyzetekhez kapcsolódó problémák megoldásában. Megérti és elfogadja, hogy a közösség tagjai felelősek egymásért, ennek figyelmen kívül hagyása pedig akár súlyos következményekkel is járhat. Képes megfogalmazni véleményét a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatja és képes elfogadni mások érvelését. A magyar és az európai kultúra, illetve hagyományok megismerésével kialakul a tanulóban az országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata. Kezdeményező és vállalkozói kompetencia Ismert élethelyzetekben a tanuló képes mérlegelni, döntéseket hozni és felmérni döntései következményeit. Képes a korának megfelelő élethelyzetekben felismerni a számára kedvező lehetőségeket és élni azokkal. Terveket készít céljai megvalósításához, és esetenként segítséggel meg tudja ítélni ezek realitását. Csoportos feladathelyzetekben részt tud venni a végrehajtás megszervezésében, a feladatok megosztásában. Céljai elérésében motivált és kitartó. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A tanuló képes korának megfelelő, különböző művészeti (zenei, irodalmi, dramatikus, képzőművészeti, fotó- és film-) élmények több szempontú befogadására, élvezetére. Képes szabad asszociációs játékokra, gondolatok, érzelmek, hangulatok kifejezésére különböző művészeti területeken alkalmazott kifejezőeszközök, módszerek, technikák alkalmazásával. Képes történetek, érzések, élmények feldolgozására különböző dramatikus, zenei, tánc- és mozgástechnikai, továbbá képzőművészeti elemek alkalmazásával. Alakulóban van önálló ízlése, és ez megnyilvánul közvetlen környezete, használati tárgyai kiválasztásában, alakításában is. A hatékony, önálló tanulás A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz tud írni, olvasni, számolni, továbbá nem idegenek számára az IKT-eszközök. A tanuló képes kitartóan tanulni, a figyelmét összpontosítani, törekszik arra, hogy saját tanulását megszervezze. Képes a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje pozitív. A tanuló egyre tudatosabban kezeli a saját tanulási stratégiáit, egyre gyakorlottabb abban, hogy felismerje készségeinek erős és gyenge pontjait, és hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje. Képes arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen. Az anyanyelvi kommunikáció kapcsolatban áll valamennyi kulcskompetenciával. Ezek közül a következőkben kiemelem a legfontosabbakat. Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető. Feltételezi az adott idegen nyelv szókincsének, funkcionális nyelvtanának, a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretét. Az anyanyelv szókincsének megfelelő mélységű birtoklása, nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete nagy- 11

12 12 mértékben megkönnyíti az idegen nyelvi kommunikáció képességének fejlesztését. Sokféle összevetésre is alkalmat ad a két kompetencia egyidejű fejlesztése, például a kulturális sokféleség megismerése és tiszteletben tartása, a másság elfogadása stb. Az anyanyelvi kommunikáció szerepe a matematikai kompetenciában leginkább a matematikai szövegek értelmezésében mutatkozik meg, valamint a válaszok helyes nyelvi megfogalmazásában. A természettudományos és technikai kompetencia a következő ismereteket foglalja magában: a természeti világ alapelveit, az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket, a technológiai folyamatokat és mindezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatását. A tanulókkal olyan természettudományos és műszaki műveltséget kell elsajátíttatni, hogy munkájukban és a hétköznapi életükben megjelenő problémákat képesek legyenek megoldani. Az ismeretek megszerzéséhez, a képességeik fejlesztéséhez nélkülözhetetlen az anyanyelvi, sőt sok esetben az idegen nyelvi kommunikáció. A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatát. A főbb számítógépes ismeretek szövegszerkesztés, információkeresés és -kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció ( , hálózati eszközök) birtoklása elengedhetetlen feltétel a munka világában való eligazodásban, az élethosszig tartó tanulás folyamatában. A digitális kompetencia a tanulás terén is új utakat nyit. Ugyanakkor a munka, a tanulás folyamatában meghatározó szerepe van az anyanyelvi kommunikációnak: a szóbeli és írásbeli szövegek értelmezésének és alkotásának. A személyes, értékközpontú, személyek és kultúrák közötti szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti elkötelezettség és tevékenység lefedi a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalomban. E kulcskompetencia alapja a különböző területeken folyó hatékony kommunikáció, a különböző nézőpontok megértésének és figyelembevételének képessége, az empátia. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy aktívan vegyen részt a közügyekben. A kezdeményező és vállalkozói kompetencia magában foglalja azokat az ismereteket, amelyek lehetővé teszik a tanulónak a személyes, a majdani szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, a gazdaság működésének átfogóbb megértését, a pénz világában való tájékozódást. Olyan képességekkel kell rendelkeznie, mint a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés és delegálás, kommunikálás, tapasztalatok kikérdezése, értékelése, kockázatfelmérés és -vállalás, egyéni és csoportmunkában történő aktív munkavégzés. Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban elfoglalt helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások érző és beleérző ismeretét. Ide tartozik Európa kulturális és nyelvi sokféleségének, a megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött

13 szerepének a megértése. Olyan képességeket kell fejlesztenünk a tanulókban, mint a művészi önkifejezés, műalkotások és előadások elemzése, saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása. A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás olyan képességek meglétét igényli, mint az írás, az olvasás, a szövegértés, az információs technológiák eszközeinek használata. A csoportos tanulás feltételezi a szóbeli kommunikáció képességét is a csoport tagjai között. A pedagógus kompetenciái A társadalomban él valamiféle jó tanár mítosza, amely a következő motívumokból áll: nyugodt, kiegyensúlyozott, nem lehet kihozni a sodrából; nem veszíti el»hidegvérét«, nem mutat heves érzelmeket; nem az érzelmei irányítják, hangulata nem ingadozik; érzelmeit nem mutatja ki; nem elfogult, nincsenek előítéletei; nem tesz különbséget a diákok között: nincsenek kedvencei, nem»pikkel«senkire, nem részrehajló, egyformán elfogad mindenkit; tudása mindig nagyobb, mint a diáké, mindig tudja a helyes választ; nem felejt el semmit; következetes; megbízható; nem követ el hibákat; véleményalkotása pártatlan; kollégáival kollegiális, a diákok előtt egységfrontot alkotnak; kollégáival kapcsolatos személyes érzéseit nem mutatja ki. Fodor Gábor: Tanár szerep konfliktus (Pedagógiai Szemle 2000/02) Hogy miért mítosz? Erre a kérdésre Papp Ágnes A tanár szerepe című írásában ezt a választ adja: Mert teljesíthetetlen. Hiszen a pedagógus sem földönkívüli, nem is tévedhetetlen. Indulatai, érzelmei, olykor rossz napjai vannak. Néha elfelejt dolgokat, néha következetlen. Egy ismerősöm azt mondta, hogy a két legfontosabb hivatás a világon az orvosé és a tanáré, mert az egyiken a testi egészségünk és az életben maradásunk múlik, a másikon a lelki egészségünk és az életminőségünk, azaz hogy sikeresek és boldogok leszünk-e. Tehát nem kicsi a tét, s miközben a pedagógusok felelőssége óriási, ugyanakkor nincs még egy szakma, ahol ennyi lenne az anyagilag és erkölcsileg kevéssé elismert zseni és a békén hagyott kókler. 13

14 A következő táblázat a pedagógus tevékenységét és azok szakaszait foglalja össze. Természetesen a tevékenységek közül csak néhányat tartalmaz a táblázat, számtalannal kiegészíthetnénk még. A pedagógiai tevékenység jellege ELEMZÉS DÖNTÉS MEGVALÓSÍTÁS Szakaszai Felkészülés Tanterv, tankönyv oktatási eszközök Az osztály értelmi, érzelmi szintje Kiválasztás: Stratégia, módszer, eszköz, helyszín, szervezési módok Elkészítés: eszköz, kérdések, tervek, feladatok Tanítás nevelés fejlesztés Értékelés Érzékelni: az osztály tanár együttműködését, hatékonyságát stb. Követelmények, teljesítmények megfeleltetése, pedagógus önértékelése A következő tanítási mozzanat meghatározása Hogyan tovább? Szükséges módosítások Kérdések, dicséretek megfogalmazása, magyarázat, szemléltetés, munkáltatás stb. Mérőeszközök, értékelő lapok előkészítése, teljesítmények mérése A pedagógusnak az alábbi személyes jellemvonások adják azt az alapot, amelyek alapján tehetséges tanítóvá, tanárrá válhat: intellektuális képességek interperszonális (személyek közötti) képességek sikerorientáltság stabil személyiség intellektuális kíváncsiság szervezésre való képesség vezetésre való képesség. A professzionális (hivatásos) jellemvonásai pedig a következők: tárgyi tudás információkezelés képessége diagnosztikai jártasság programfejlesztési képesség programvezetői képesség reflektív képesség helyzetfelismerői képesség döntési képesség. 14

15 A következő idézet a Pedagógusok. Az oktatás kulcsszereplői. Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás (TALIS) első eredményeiről című (OFI Budapest, 2009) tanulmányból való: Azok a tanárok érzik jól magukat az osztályteremben, akik hisznek abban, hogy tanítási kompetenciáikat fejleszteni tudják, s erre törekszenek is, akiknek didaktikai felkészültsége elegendő arra, hogy az osztályteremben pozitív tanulási légkört teremtsenek, akik nyitottak a pedagógiai újításokra, képesek a tanulókat aktivizálni a tanítási órán, és jól tudnak együttműködni kollégáikkal. Az 15/2006. (IV. 3. OM rendelet 4. sz. melléklet) a következő pedagógus kompetenciákat sorolja fel. Szaktudományi, műveltségterületi, tantárgyi és tantervi tudás Tanulói megismerés, a fejlődés nyomon követése A tanítási folyamat tervezése A tanulási folyamat szervezése és irányítása A tanítás-tanulás és nevelés módszereinek ismerete, alkalmazása A pedagógiai értékelés eszközeinek ismerete és használata Szakmai együttműködés, kommunikáció Elkötelezettség a szakmai fejlődésre Végezetül álljon itt példaként egy pedagógus kompetenciatérképe! általános műveltség széles érdeklődési kör józan ész gyors felfogás tanulási kedv teljesítményorientáltság kitartó szorgalom SZAKMAI rendszerezés-elemzés tervezés-szervezés gondolkodásra késztetés képzeleti élénkség humor motiváló képesség elismerő, dicsérő képesség MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS sikeres konfliktuskezelés együttműködő empatikus, türelmes, tapintatos kölcsönös bizalom kiegyensúlyozott, jókedvű, barátságos rugalmas, jóindulatú SZEMÉLYES elkötelezett következetes, korrekt, tárgyilagos egészséges önbizalom önkritikus becsületes megbízható 15

16 Az oktatási dokumentumok megújulása A kompetencia alapú oktatás, a tanuláselméleti háttér megváltozása értelemszerűen magában hordozta az oktatási dokumentumok megújulásának kényszerét. Ahogy évente szükség van a tanmenetjavaslataink átnézésére, leporolgatására, tapasztalataink alapján történő átvizsgálására, ugyanilyen szükség van a Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, a helyi tantervek korrekciójára, kiegészítésére, kiigazítására. Természetesen ezeknek a dokumentumoknak az átvizsgálása több időt vesz igénybe. A Nemzeti alaptanterv Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a 2012-es Nemzeti alaptanterv nem jelent új alaptantervet. A közműveltségi elemek felsorolása ellenére sem tartalomközpontú hagyományos tanterv, hanem a tanulók fejlesztésének terve. A hagyományos elvárások és az ún. modernizációs elemek párhuzamosan érvényesülnek benne. Értékelvű, de tudásfelfogásában eklektikus. Az iskolák közötti különbségek csökkentése érdekében fejlesztéscentrikus. Az alábbiakban egy gyors áttekintést szeretnék nyújtani a hazai oktatás tartalmi szabályozásának változásáról, hogy könnyebben megérthessük a Nat 2012 koncepcióját: évfolyam Fejlesztési területek, műveltségterületek évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Műveltségterületek (műveltségi tartalmak nélkül) évfolyam Kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési feladatok Műveltségterületek (műveltségi tartalmak nélkül) évfolyam Kiemelt fejlesztési területek Kulcskompetenciák Műveltségi területek, közműveltségi tartalmak Most nézzük meg a 2012-es Nat fejlesztési területeit és a kulcskompetenciákat! Fejlesztési területek Az erkölcsi nevelés Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A családi életre nevelés A testi és lelki egészségre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 16

17 Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás A Nat műveltségterületei 1. Magyar nyelv és irodalom 6. Földünk környezetünk 2. Idegen nyelvek 7. Művészetek 3. Matematika 8. Informatika 4. Ember és társadalom 9. Életvitel és gyakorlat 5. Ember és természet 10. Testnevelés és sport A műveltségterületek kiemelt közös céljai: a tevékenykedtetés középpontba állítása, cselekvő, aktív részvétel a tanulás folyamatában, pl. kísérlet, megfigyelés; az informatika alkalmazása; a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése; a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek; az egészséges életmód kialakítása; az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása; a médiumok alkotó használata. Kerettanterv 2012 A NAT absztrakciós és részletezettségi szintjét a kerettanterv haladja meg, de nem érhet el egy tanmenetszerű megközelítést és részletezettséget. A kerettanterv nem egyenlő a pedagógiai programmal, de alapja a helyi tantervnek. A részletes, de lényegre törő célhierarchia segíti az iskolai adaptálást. A kerettanterv készítői olyan, az iskolai felhasználást segítő, gyakorlatorientált kerettantervi formát hoztak létre, amely törekszik az egységességre és az áttekinthetőségre. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Az egyes műveltségterületi tantárgyak nagyobb átfogó témaegységeit, témaköreit nevezi meg. A tematikai egység az adott tantárgyi terület sajátosságaitól függően lehet konkrét téma, pl. Petőfi Sándor: János vitéz, de képességterület is, pl. Szóbeli szövegek megértése és alkotása, Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés A tevékenységre épülő műveltségterületek tantárgyaiban a tematikai egységek fejlesztési célként jelennek meg. Órakeret A javasolt óraszám 17

18 Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Ismeretek/fejlesztési követelmények A témakör elsajátításához, azaz sikeres tanításához és tanulásához szükséges kulcsfogalmak, ismeretelemek, szabályok, képességek megnevezése a témakör sajátosságainak megfelelően. Az adott tematikai egység tanítási-tanulási folyamatában hangsúlyos, kiemelt fejlesztési feladatok megnevezése az adott két évfolyamonként meghatározott sajátos tantárgyi fejlesztési célok, feladatok alapján. Kapcsolódási pontok A tematikai egység tartalmi elemeinek és/vagy fejlesztési feladatainak megjelenítése a tematikai egység sajátosságainak megfelelően (a cella két oszlopra is bontható, ha a tantárgy vagy a tematikai egység sajátosságai ezt indokolják). Kulcsfogalmak/ fogalmak A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén Tantárgyak, konkrét tudáselemekkel részletezve. A tematikai egységben előforduló kulcsfogalmak, illetve a fogalmi gondolkodás fejlesztéséhez szükséges fogalmi műveltség összetevőinek jelzése. Az adott ciklus végén (az adott tantárgyban) elvárható legfontosabb tudás- és képességelemek. A kerettantervek értékrendszere tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket, biztosítják az adott pedagógiai szakaszt lezáró vizsgák követelményeire való felkészítést, felkészülést. Azonosítható koherens és indokolt szaktudományi és tantárgy-pedagógiai tudományos világképet, műveltségképet közvetítenek. Segítik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozást. Kijelölik mind a kiemelt, mind az egyes műveltségi területekhez rendelt fejlesztési feladatokat, továbbfejleszthetők, adaptálhatók. A kerettantervek új elemei a következők: a Nemzeti alaptanterv fejlesztési területeinek nevelési céljainak és kulcskompetenciáinak beépítése a tantárgyi tartalmakba; a tagolt iskolaszerkezetből adódó különbségek nyílt vállalása mellett az egységesítés szempontjainak érvényesítése is (óraszámok, nyelvtanulás); a nevelési-fejlesztési feladatok hangsúlyosabbá tétele különösképpen a humán tantárgyakban; képzési tartalmakba ágyazott kompetencia-fejlesztés (lásd a kulcskompetenciák); egyes tantárgyak esetén választási lehetőségek, például emelt szint (tagozat) vagy más szempontú feldolgozási alternatíva felajánlása. A helyi tanterv Az iskoláknak a helyi tantervük összeállításakor a Nat előírásait, illetve a kerettanterveket kellett figyelembe venniük. A két tanévre előírt tartalmakat és fejlesztési követelményeket évekre kellett bontaniuk. Döntést kellett hozniuk a kötelező tantárgyak óraszámai mellett 18

19 az évfolyamonkénti 10%-os szabad órakeret és a tantárgyi órakeretek 10%-os mozgásterének felhasználásáról. A nevelőtestületek dönthettek (kötelező tantárgyak és óraszámok átvétele mellett) a kötelező tantárgyak óraszámának megemeléséről, ezáltal arról is, hogy nem építenek be választható tantárgyat. De bevezethettek szabadon választható ajánlott tantárgya(ka)t. Alkalmazhattak emelt óraszámú tantárgyi kerettantervet, illetve beépíthették a helyi tantervükbe az iskola gyakorlatában korábban kidolgozott és/vagy használt tantárgyi tantervet, sőt létrehozhattak saját új tantárgyat, tantárgyakat. A tantárgyi órakeret 10%-ának felhasználására is több mód állt az iskolák rendelkezésére: a helyi tantervben nem írtak elő tematikai egységenként további tananyagot, helyi jelentőségű tartalmakat; az egyes tematikai egységek között osztották el a rendelkezésre álló időkeretet; a tananyagot egy vagy több új tematikai egységgel egészítették ki. A helyi tanterv a pedagógia program része. A helyi tanterv tartalma a következő: 1. A választott kerettanterv megnevezése 2. A választott kerettanterv feletti óraszám 3. A kerettantervben meghatározottakon felül a kötelező és a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyaga 4. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 5. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása 6. Mindennapos testnevelés 7. A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 8. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái / írásbeli feladatok értékelése, szóbeli feladatok értékelése 9. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása 10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 11. A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 12. A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A kézikönyvben a következő oldalon megtalálható az az általam összeállított helyi tantervi ajánlás, amelyhez átdolgoztam a tankönyveimet. Helyi tantervi ajánlás: Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása. A tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciának fejlesztése a kognitív folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. A nyelvről szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése. 19

20 Az 5. évfolyamon a tanulók már jól olvasnak, viszonylag hosszabb szövegeket is rövid idő alatt meg tudnak ismerni. Az 5. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából az 5. évfolyamon a tanuló beszéde fejlődjön tovább a megfelelő artikuláció, szókincs és nyelvhelyesség szempontjából. A hallott szövegről legyen képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban magyarórán és azon kívül is alkalmazkodjék a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. Legyen képes néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Szövegalkotás szempontjából legyen képes rövidebb szövegek alkotására, személyes és olvasmányélmények megfogalmazására. Tanulási képesség szempontjából jó, ha a tanuló képes különböző vázlatok felhasználására, különböző témájú, műfajú szövegek megértésére, megfogalmazására. Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező olvasás, továbbá tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatának magyaráztatása; a címadás. Erkölcsi ítélőképesség szempontjából megismerkedik a tetszésnyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáival, a különböző kultúrák és eltérő vélemények tiszteletben tartásának fontosságával. Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 Órakeret Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés 12 Írás, fogalmazás Helyesírás A szavak szerkezete és jelentése 12 A nyelv szerkezete Év eleji, félévi, év végi felmérés + 3 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Órakeret óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 20

21 A hallásértés fejlesztése (pl. dramatikus játékkal, szövegmondással). A kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, hangképzés, hangsúlyozás, tempó- és szünettartás kialakulásának segítése: pl. beszédgyakorlatokkal, dramatikus játékkal, hangos szövegmondással. Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommunikációs célt közvetítő beszéd alkottatására. A kifejező kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes beszámolóban, történetmeséléskor. A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai kompetenciák fejlesztése. A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang kialakulásának fejlesztése. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításán keresztül a nemzeti identitás erősítése. A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése. A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása. Kommunikációs (illem)szabályok tudatosítása. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A hallásértés fejlesztése analitikus gyakorlatokkal. Különböző hallott szövegek, információk megértése, rövid összefoglaló reprodukálása. Aktív részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a kommunikációs célhoz. A közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő stb.), valamint nem nyelvi jelek alkalmazása. Különböző, a kommunikációs célnak, a kommunikációs helyzet: tér, idő és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek létrehozása szerepjátékkal, drámapedagógiai gyakorlatokkal. Mindennapi kommunikációs szituációk különféle helyzetekben történő gyakorlása: kapcsolatfelvétel, kérdés, kérés, beszélgetés. Felnőttek és gyermekek kommunikációjának különbözőségei, kommunikációs (illem)szabályok (férfiak és nők, felnőttek és gyermekek, gyermekek és gyermekek között). Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása. A kommunikációs helyzet; tér, idő és résztvevői szerepek (kontextus), valamint a beszédpartner közlésének, viselkedésnek megfigyelése, értelmezése. A kommunikáció teljes folyamatának megfigyelése, a következtetések nyomán alaptényezőinek megnevezése egy-egy példa elemzésével. Kulcsfogalmak/ fogalmak Dráma és tánc: kommunikációs kapcsolatteremtés, szituációk, helyzetgyakorlatok. Vizuális kultúra: vizuális kommunikáció. Természetismeret: az ember megismerése, érzékszervek. Erkölcstan: önismeret, a személyes kapcsolatok, a beszélgetés jelentősége. Idegen nyelv: udvariassági formulák, egyszerű üzenetek megfogalmazása a tanult idegen nyelven Beszédhelyzet, arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, külső, a kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kapcsolat; a beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet. 21

22 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Olvasás, az írott szöveg megértése. Olvasás, szövegértés Órakeret 12 óra A tanult olvasási stratégiák adekvát alkalmazása olvasás előtt, alatt és után. A tanult különböző típusú és műfajú szövegek felismerése és Előzetes tudás megértése. A szöveg információinak és gondolatainak a tanuló életkora szerint elvárható értelmezése és értékelése. A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása változó szövegeken. A tematikai Az olvasási technika fejlesztése különféle folyamatos és nem folyamatos egység nevelésifejlesztési céljai szöveg közötti összefüggés felismertetése. szövegeken többféle szövegértési eljárással. A szöveghez tartozó kép és Az olvasási, a szövegértési hibák felismerésének fejlesztése, és a megfelelő javítási stratégia megismertetése, alkalmazásának elősegítése. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Különféle szövegek néma és a szöveg üzenetének megfelelő hangos olvasása. Olvasási, szövegértési stratégiák alkalmazása, gyakorlása és bővítése különböző témájú és típusú nyomtatott szövegeken. Az ismert szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása stb.) alkalmazása, illetve újabb stratégiákkal való bővítése (szintézis, szelektív olvasás). Tájékozódás, információkeresés (betűrend, tartalomjegyzék, utalók használatával) a különféle dokumentumtípusokban (könyv, folyóirat), korosztálynak szóló kézikönyvekben (szótár, lexikon), ismeretterjesztő forrásokban. A szövegértés folyamatának megfigyelése, a szöveg megértésének követése. A hibás olvasási, szövegértési technika felismerése, a megfelelő javító stratégia megtalálása és alkalmazása. Az olvasott szövegek mondanivalójának saját szavakkal történő megfogalmazása. A szöveg szereplőinek bemutatása. A szöveg és a kép összefüggéseinek feltárása, értelmezése. Kulcsfogalmak/ fogalmak Üzenet, betűrend, tartalomjegyzék. Matematika; természetismeret: szövegértés, a feladatok szövegének értelmezése. Mozgóképkultúra és médiaismeret; vizuális kultúra: szöveg és kép összefüggéseinek feltárása. 22

23 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Írás, fogalmazás Órakeret óra A társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése az írástechnikai téren: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretetteljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. Megfelelő, kialakult egyéni írástechnika alkalmazása. A szövegalkotás műveleteinek ismerete: anyaggyűjtés, címválasztás, a lényeges gondolatok kiválasztása, elrendezése, az időrend, a szöveg tagolása bekezdésekre. A tanult fogalmazási műfajokban való jártasság, szövegalkotás. Az írástechnika tempójának, esztétikai megjelenésének fejlesztése, javítása. Az önálló és a tanári segítséggel történő anyaggyűjtés módjainak fejlesztése. Az ismert fogalmazási műfajokban történő változatos, kreatív szövegalkotás támogatása. Újabb szövegalkotási eljárások megismertetése, alkalmazásának segítése. Ismeretek/fejlesztési követelmények A kialakult egyéni írástechnika további fejlesztése. Törekvés az esztétikus, olvasható kézírásra. Az írás folyamatának megtapasztalása, folytonos ön- és társkorrekció. Anyaggyűjtés különféle nyomtatott forrásokból az írott mű elkészítéséhez. A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése; gyakorlatok a vázlat kifejtéséhez, kiegészítéséhez. Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése. Az írott és nyomtatott szöveg formájának üzenete. Az írásmű üzenetének, céljának, befogadójának megfelelő szókincs használata. Személyes élmények megfogalmazása különböző szövegtípusokban: mese, elbeszélés, leírás, levél. Szövegalkotás az internetes műfajokban: pl. . Kulcsfogalmak/ fogalmak Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, levél, , SMS, emotikon. Kapcsolódási pontok Természetismeret: anyaggyűjtés, vázlatkészítés. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: narratív szövegek, történetmondás történelmi eseményekről, hősökről. Informatika: internetes kapcsolattartó műfajok nyelvi jellemzői. 23

24 Tematikai egység/ Fejlesztési cél Helyesírás Órakeret óra A tanult főbb helyesírási szabályok felismerése, alkalmazása a szövegalkotásban, az írásbeli munkákban. Helyesírási kézikönyv használata tanári Előzetes tudás segítséggel. A leggyakrabban előforduló, a helyesírási alapelvekre épülő helyesírási szabályok megismertetése, tudatosítása, azok fokozatos önálló alkalmazásának fejlesztése az írott kommunikációban. A tematikai A helyzetnek megfelelő, pontos helyesírás iránti igény kialakítása, a helyesírást segítő segédeszközök (helyesírási szabályzat, szótár stb.) önálló egység nevelésifejlesztési céljai használatának kialakítása. A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében az írott magyar nyelvi norma tudatosítása. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok Az alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve) megismerése főleg a hangtani ismeretek elsajátításához kapcsolódóan. A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg megértése és szövegalkotási folyamatában; az önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. Hibajavítási gyakorlatok segédeszközök használatával. Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. Kulcsfogalmak/ fogalmak Ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés elve), elválasztás. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; idegen nyelvek; vizuális kultúra; természetismeret; informatika: a tantárgyra jellemző fogalmak, digitális kifejezések helyesírása. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Órakeret A szavak szerkezete és jelentése 12 óra A szavak szerkezeti elemzése egyszerűbb esetekben: szótő, toldalékok, összetett szavak tagjai. Az azonos alakú*, többjelentésű* és a rokon értelmű szavak megfelelő alkalmazása a beszélt és írott szövegalkotásban; közmondások, szólások jelentésének értelmezése, eredeti funkciójuk ismerete. * Csak a 2017/18-as tanévtől várható el. A szavak szerkezetének megfigyeltetése, a főbb szóelemek funkcióinak tapasztalati úton történő fölfedeztetése. A magyar nyelv szinonima-gazdagságának, a szójelentések rétegzettségének, sokszínű kifejezőképességének fölfedeztetése. Szókincsbővítés, annak megtapasztaltatása, hogy ugyanazt a tartalmat többféle szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni. 24

25 Ismeretek/fejlesztési követelmények A szavak szerkezete: szó, szótő, toldalékok: képző, jel, rag. Hangalak és jelentés kapcsolata a szavakban. A szavak jelentése és hangalakja közötti összefüggés megfigyelése. Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások jelentésének, szerkezetének, használati körének megfigyelése. Egynyelvű szótárak használata, könyvtári kutatás, szójelentések csoportos és önálló feltárása. Kulcsfogalmak/ fogalmak Szótő, toldalék, képző, jel, rag; egyjelentésű szó, többjelentésű szó, rokon- és ellentétes jelentés; hangutánzó szó, hangulatfestő szó, állandósult szókapcsolat, közmondás, szólás. Kapcsolódási pontok Idegen nyelv: a tanult idegen nyelv szókincse, néhány állandósult szókapcsolat. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Órakeret A nyelv szerkezete óra A hangok, képzésük, kiejtésük, kapcsolódásuk. Nyelvi tudatosság figyelemfejlesztéssel: a magyar nyelv szerkezetének megfigyeltetése; a hangok, a szóelemek részletesebb vizsgálata. A magyar nyelv sajátosságának tudatosítása (pl. hangrend és illeszkedés, agglutináló nyelvtípus.) A kiejtés és az írás összefüggése szabályszerűségeinek megismertetése. Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok A magyar hangrendszer jellemzőinek tapasztalati úton történő megismerése. A hangok, a szóelemek és a szavak szintjének részletesebb vizsgálata. A beszédhangok hasonlóságainak és különbségeinek felfedezése, a képzési módok megfigyelése. A magyar hangok rendszere és főbb képzési jellemzőik: magánhangzók, mássalhangzók; magánhangzók: magas, mély; rövid, hosszú; mássalhangzók: zöngés, zöngétlen. Néhány, a magyar nyelvre jellemző hangkapcsolódási szabályszerűség: megfigyelésük kiejtésben, a beszédben és az írásban. A hangok kapcsolódási szabályszerűségei: hangrend, illeszkedés, teljes és részleges hasonulás, összeolvadás, rövidülés, kiesés. A saját nyelvváltozatból ismert hangok eltérései a sztenderd változattól. A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen nyelv hangtani szerkezetével. Kulcsfogalmak/ fogalmak Magánhangzó, mássalhangzó; hangrend, illeszkedés, teljes hasonulás, részleges hasonulás, összeolvadás, rövidülés, kiesés. Természetismeret: az ember hangképző szervei. Idegen nyelv: a tanult idegen nyelv hangállománya, hangtani szerkezete. 25

26 A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a megértésére, összefoglalására, továbbadására. Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, levél, SMS, stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra. Az írott felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni. A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is alkalmazni. 26

27 Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll az 5. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a nyelvtanórák tananyagát tartalmazza heti 2 tanítási órára. A közölt tanmenetjavaslattól természetesen bármikor el lehet térni, hiszen a pedagógusnak mindig alkalmazkodnia kell tanítványai képességeihez, változhat a haladási ütemük, esetleg az iskola működési rendje. A tanmenetjavaslat az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről 2. számú melléklete, valamint az általam összeállított Magyar nyelv 5. évfolyam helyi tantervi ajánlás alapján készült. A tanmenetjavaslatot a következő hivatalos tankönyvek Nyelvtan 5. tankönyv, Nyelvtan munkafüzet 5., valamint a Nyelvtan 5. interaktív tananyag-feldolgozás felhasználásával állítottam össze A tanmenetjavaslat tartalmazza az anyanyelvismeret, a helyesejtés, a helyesírás, a nyelvhelyesség, a kommunikáció, a szövegértés és szövegalkotás tananyagát és a képességfejlesztéshez szükséges feladatokat. Természetesen szükséges válogatni a taneszközök feladatai között. Az AP kiadói kódszámú Nyelvtan felmérőfüzet 5. című kiadványban a felméréseket úgy állítottam össze, ahogyan a központi középiskolai felvételiken szokás. A tanulók tehát nemcsak a nyelvtani ismeretek elsajátításáról adhatnak számot, hanem arról is, milyen szinten áll a helyesírási, szövegértési és szövegalkotási képességük. A felmérések feladatsorait 45 perc alatt meg kell tudniuk oldani, de a tollbamondásokat a következő tanítási órák elején is lediktálhatjuk nekik. A helyesírás folyamatos gyakorlását a tanulók hiányosságai, típushibái ismeretében olyan órákon is javaslom, amikor nem szerepel konkrét feladatként a tananyagbeosztásban. A tanmenetben több helyen konkrét javaslatot tettem a Nyelvtan és helyesírás 5. évfolyam elnevezésű interaktív tananyag-feldolgozás feladatainak beépítésére egy-egy tanítási órán. A kommunikáció fejezet feladatai közül többet osztályfőnöki órán is lehet hasznosítani. A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című tankönyvem feldolgozása heti 2 magyar nyelv órán nehezen kivitelezhető, ezért olyan iskolákban javaslom, ahol heti 2,5 vagy 3 órában tanítják a magyar nyelvet, ezért ebben a tanmenetben nem szerepel. Éppen ezért a Nyelvtan 5. tankönyvben a kollégák megtalálják a szövegértési és a szövegalkotási képesség fejlesztéséhez szükséges szövegeket és feladatokat. 27

28 A tanmenetjavaslatban előforduló rövidítések: E. f. = Előzetes feladat I. t. = Interaktív tananyag-feldolgozás Mf. = Nyelvtan munkafüzet 5. Ny. = Nyelvtan 5. tankönyv T. = A tollbamondások szövege a tankönyv végén található Óra Téma, tananyag 1 2. Ismerkedés a taneszközökkel Nyári olvasmányélmények Tájékozódás a tanulók tudásáról, képességeikről és készségeikről Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok Előszók elolvasása és értelmezése. A hasznos információk áttanulmányozása, értelmezése. Helyesejtési gyakorlatok. Az anyanyelvünk művelése című alfejezet közös áttekintése. A kulcsfogalmak használata folyamatos. Kapcsolatfelvétel. Kompetenciák, (készségek, képességek) A hatékony, önálló tanulás: Rövidítések feloldásának képessége. Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos! Szociális kompetencia: Kapcsolatteremtő, kötődési képesség. Mások iránti tisztelet. 3. Amit már tudsz az anyanyelvedről Az 1 4. évfolyamokon tanult nyelvtani, helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása Helyesejtési gyakorlatok. Hang, betű, írásjegy. Az ábécé. A hangok csoportosítása. T. 1. Kapcsolatfelvétel: köszönés, bemutatkozás, szituációs játékok páros munkában. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő képessége. Anyanyelvi kommunikáció: A hang és betű megkülönböztetésének képessége. A helyesírási képesség fejlesztése. Szociális kompetencia: Kap - csolatteremtő, kötődési képesség. Mások iránti tisztelet. Kulcsfogalmak, javasolt taneszközök Ny o. Mf o. Ny o. olvasmánya és feladatai dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet Ny o. köszönés, bemutatkozás, bemutatás Ny. 16/1., 17/4. a) I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Ismétlés Ny. 8/4. Ny. 28/4. It. Mindennapos kom. helyzetek: Rejtvény Bemutatkozás Kapcsolódási pontok, egyéb javaslatok E. f. A tanulók szabadon választhatnak a feladatok közül. 1. Írd le röviden, mi volt a leghumorosabb élményed a nyáron! 2. Rajzold le, milyen kalandban volt részed a nyáron! 3. Hozz magaddal fényképeket a nyári élményeidről, és mutasd meg a társaidnak! Közös tabló készítése (az 1 2. órához kapcsolódva): Merre jártunk, mit csináltunk a nyáron? 28

29 4. Az 1 4. évfolyamokon tanult nyelvtani, helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása 5. Az 1 4. évfolyamokon tanult nyelvtani, helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása 6 7. Szövegelünk (szövegértés, szövegalkotás) Ismétlés: Az elbeszélés, a leírás, a jellemzés A levél 8. Tanév eleji felmérés Helyesejtési gyakorlatok. Az igék, főnevek, melléknevek, számnevek felismerése és helyesírása. Az utasítások és az indukciós szövegek értelmezése. Üzenetek SMS-ben. Rövidítések feloldása. A j hang kétféle jelölése a szavakban. Másolás, kiegészítés. T. 2. vagy 4. Helyesejtési gyakorlatok. A mondatfajták. Mondatalkotási gyakorlatok csoportmunkában. T. 3. Helyesejtési gyakorlatok. Elbeszélő szöveg értelmezése. Szövegtagolás. Anyaggyűjtési módok. Jellemzés. A komplex felmérés megíratása. Anyanyelvi kommunikáció: Az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Helyesírás. Kognitív kompetencia: Logikai képesség. Probléma iránti érzékenység, problémamegoldó képesség. Személyes kompetencia: Önértékelési képesség. A hatékony, önálló tanulás: Analizáló, szintetizáló képesség. Összefüggéslátás. Anyanyelvi kom muni ká ci ó: Helyes és kreatív nyelvhasználat. Helyesírási képesség. Anyanyelvi kompetencia: Szövegértő, szövegalkotó képesség. Kognitív kompetencia: Lényegkiemelő képesség. Saját vélemény kulturált megfogalmazása és megvédése. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. Önkifejező képesség. Ny. 16/1., 17/4. b) I. t. Helyes ejtés Interaktív játékok: Hányan voltak a születésnapi összejövetelen? Ny. 7. o. I. t. Ismétlés Mf o. Ny. 8/5. Ny. 16/2., 17/4. c) I. t. Helyes ejtés Ny. 8. o. I. t. Ismétlés Mf o. I. t. Interaktív játék: Ki ér hamarabb az állatkertbe Ny. 16/2., 17/4. d) I. t. Helyes ejtés Ny o. elbeszélés, leírás, levél Ny o. Nyelvtan felmérőfüzet 5. A tollbamondás szövege a kézikönyvben. Magyar irodalom: mesék. Matematika, természetismeret: szövegértés, a feladatok szövegének értelmezése. Az A és B változat nem eltérő képességű tanulóknak készült. 29

30 9. KOMMUNIKÁ- CIÓ A kommunikációs tényezők Helyesejtési gyakorlatok. A Kommunikáció című fejezet bevezető szövegének és A kom munikációs tényezők című szöveg feldolgozása. A kommunikációs helyzet alapelemei. 10. A felmérések értékelése, javítása A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. 11. Beszédes jelek Helyesejtési gyakorlatok. Természetes és mesterséges jelek. A siketek jelbeszéde. A vakok és gyengénlátók ábécéje. Vázlatírás csoportmunkában. Brille-írásos üzenet megfejtése csoportmunkában. 12. A testbeszéd Az alapvető gesztusok A távolságtartás Helyesejtési gyakorlatok. A szövegek és a hozzájuk tartozó feladatok megoldása páros munkában. A szövegből és képek alapján szerzett információk felhasználása. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, lényegkiemelés. Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési képesség, mások megismerésének igénye. Személyes kompetencia: Érzelmekkel való bánni tudás. Kommunikatív kompetencia: Ábraértelmezés kiegészítése. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Személyes kompetencia: Önértékelési képesség. Szociális kompetencia: Együttélési képesség, empátia, a másság elfogadása. Narratív kompetencia: Dolgok közlésének képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Kreatív szövegalkotás. Szociális kompetencia: Csoportkezelő képesség. Más népek iránti tisztelet képessége. Anyanyelvi kommunikáció: A verbális és a nonverbális komplexitás kezelésére való képesség. Ny. 16/3. I. t. Helyes ejtés Ny o. It. Szemléltetés: A kommunikációs tényezők feladó (adó), címzett (vevő), csatorna, kód, kapcsolat A feladatok megoldása a kézikönyvben. Ny. 16/3., 17/5. a) I. t. Helyes ejtés Ny o. testtartás Ny. 17/5. b) Ny o. I. t. A testbeszéd: 1 3. f. távolság, gesztus A feladattípusok azonosak. A tollbamondás lediktálását következő (9.) órán javaslom. A Kommunikáció fejezet több feladatát nemcsak az itt lévő témakörbe lehet feldolgozni, hanem folyamatosan a tanév folyamán. Kirándulás szervezése a Láthatatlan Kiállításra. Dráma és tánc: kommunikációs kapcsolatteremtés, szituációk, helyzetgyakorlatok. 30

31 13. A testbeszéd A kézfogás Arc- és állgesztus 14. A szem a lélek tükre HANG ÉS BETŰ A hangok világa Szándéknyilvánítás 15. A beszélőszervek és működésük Beszélgetés Helyesejtési gyakorlatok. A tankönyvi szövegek értelmezése csoportmunkában. Páros kommunikációs gyakorlatok: kézfogás. Kapcsolatfelvételről tanultak alkalmazása páros munkában. Helyesejtési gyakorlatok. Szemmel kapcsolatos szólások, közmondások csoportmunka. Hanghatások értékelése. A hangok keletkezése és csoportosítása. A nyelven kívüli hangeszközök. Páros szituációs gyakorlatok. Helyesejtési gyakorlatok. A beszédhangok keletkezése. Vázlatkészítés, ábraértelmezés. A modern beszélgetési formák (telefon, Skype). A telefonálás illemszabályai. Szociális kompetencia: Más népek iránti tisztelet képessége. Kommunikatív kompetencia: Az információk felhasználásának képessége. Illusztrációértelmezés. Anyanyelvi kommunikáció: A verbális és a nonverbális komplexitás kezelésére való képesség. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelőképesség, kö vetkez tetések levonása. Szövegértés, példakeresés képessége. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás, beszédértés. Önkifejezési képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegáttekintő képesség. Szövegértés. Szókincsbővítés. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő képesség. Szociális kompetencia: Kommunikációs eszközökkel való bánni tudás, humorérzék. Szabálykövetési képesség. Ny. 17/5. c) I. t. Helyes ejtés Ny o. I. t. A testbeszéd: Gesztusfelismerő arcjáték Ny. 17/5. d) Ny. 25. o. I. t. A testbeszéd Ny o. Mf o. It. Hangok világa Ny o. I. t. Helyes ejtés Ny o. I. t. Szemléltetés: A levegő útja A hangszalagok működése Ny o. I. t. A testbeszéd: Mobilrejtvény beszédhelyzet A hangok világa (a 14. órához kapcsolódva) 1. Alkoss rövid szöveget Hangok világa címmel! 2. Gyűjtsetek különböző hangszerekről fotókat! Készítsetek tablót hangzásuk szerinti csoportosításban! 3. Hasonlítsátok össze a tanult idegen nyelv hangkészletét a magyar hangkészlettel! Ábrázoljátok grafikonon az eltéréseket! Természetismeret: az ember megismerése, érzékszervek. Erkölcstan: önismeret, a személyes kapcsolatok, a beszélgetés jelentősége. 31

32 16. A beszédhangok csoportosítása 17. Az ábécé és a betűrend 18. A magánhangzók A rövid és hosszú magánhangzók Az ajakkerekítéses és ajakréses magánhangzók 19. A modern írásbeli kapcsolatok Helyesejtési gyakorlatok. A magán- és mássalhangzók megkülönböztetése. Hang, betű, írásjegy megfeleltetése magyar nyelven és a tanult idegen nyelven. Helyesejtési gyakorlatok. A betűrendbe sorolás szabályai. A H. 14. pontjának értelmezése. Lexikonokban címszók keresése és értelmezése tanulópárban. T. 5. Helyesejtési gyakorlatok. A magánhangzók időtartamának helyes jelölése. T. 6. Az ajakmozgás megfigyelése a magánhangzók ejtésekor. Helyesejtési gyakorlatok. , SMS és illemszabályaik. Az SMS nyelv sajátosságai. Az emotikonok és a rövidítések megfelelő használata. Gondolkodási kompetencia: Sajátosságok megkülönböztetése. Kombinatív képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. A hatékony, önálló tanulás: Szabályértelmező, szabálykövető, ismeretelsajátító képesség. Segédeszközök használata. Együttműködési képesség. Anyanyelvi kommunikáció: A mgh.-k időtartamának helyes érzékeltetése, jelölése. Kommunikációértékelés képessége. Kognitív kompetencia: Megfigyelés képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, kifejezőképesség. Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési, kötődési, normakövető képesség. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: A be-szédhangok csoporto-sítása I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Az ábécé és a betűrend ábécé, betűrend Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: A magánhangzók témakör 1 3. f. magánhangzó I. t. Helyes ejtés Ny o. , SMS, emotikon Idegen nyelv: a magyar és a tanult idegen nyelv hangrendszerének összehasonlítása. Informatika: internetes kapcsolattartó műfajok nyelvi jellemzői. 32

33 20. Magas és mély magánhangzók 21. A magánhangzótörvények A hangrendtörvény Helyesejtési gyakorlatok. Hangszerek hangja és a zenedoboz nagysága közötti összefüggés. A nyelv vízszintes mozgása a magánhangzók képzésekor. Az eszperente nyelv. T. 7. Helyesejtés gyakorlása. A magas és mély magánhangzók megkülönböztetése. Az utónévválasztás hangtani szempontjai. 22. Az illeszkedés Helyesejtés gyakorlása. Az illeszkedés szabályai. A helyes köznyelvi normától eltérő szóalakok javítása (nákozás). T A szótagolás szerinti elválasztás Helyesejtés gyakorlása. Az egyszerű szavak elválasztásának Az elbeszélés Mintaszöveg tanulmányozása. Az elbeszélés vázlata. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelőképesség. Tapasztalatok megfogalmazása. Csoportosítás. Ábraértelmezés. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő képesség. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelőképesség. Tapasztalatok megfogalmazása. Anyanyelvi kommunikáció: Helyes, kreatív nyelvhasználat. Szókincsbővítés, kifejezőképesség. Kognitív kompetencia: Szabályalkotás, bizonyítás. Anyanyelvi kommunikáció: Helyes nyelvhasználat. Kreatív szövegalkotás. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelőképesség, következtetések levonása. Példakeresés képessége. Narratív képesség. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: Magas és mély mgh.-k; A magánhangzók témakör 4 5. f. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: A mgh. törvények 1 3. f. hangrend Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: Az illeszkedés; A mgh. törvények 4 5. f. illeszkedés I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. A magyar helyesírás: Az elválasztás: 1. Ny o. elválasztás, vázlat Önálló kutatómunka (a 21. órához kapcsolódva): 1. Nézz utána, mi a jelentése a keresztnevednek! 2. Kutass az után, hogy honnan ered a keresztneved! 3. Kérdezd meg a szüleidet, miért ezt a keresztnevet adták neked születésedkor! 4. Neked melyik keresztnév tetszik? Miért az? 33

34 24. A mássalhangzók A mássalhangzókat jelölő egyjegyű, kétjegyű és háromjegyű betűk A rövid és hosszú mássalhangzók 25. Zöngés és zöngétlen mássalhangzók Az elbeszélés 26. A mássalhangzótörvények Hasonulások A részleges hasonulás 27. A mássalhangzótörvények A részleges hasonulás Az elbeszélés Helyesejtés gyakorlása. Indukciós szöveg értelmezése. A hosszú mássalhangzók jelölése egyszerű és összetett szavakban. A dz és a dzs kettőzése. T. 9. Modern mese értelmezése, alkotása. Véleménynyilvánítás. Helyesejtés gyakorlása. Tapasztalatok megfogalmazása a zöngés és zöngétlen hangok képzéséről. Táblázatértelmezés. Elbeszélő szöveg átalakítása nézőpontváltással. Helyesejtés gyakorlása. A zöngésség szerinti részleges hasonulás. Metanyelvi szövegek, nem nyelvi jelek értelmezése. Helyesejtés gyakorlása. A képzés helye szerinti részleges hasonulás. T. 10. A párbeszédben használt írásjelek megfigyeltetése. Párbeszéd alkotása páros munkában. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértelmezési- és alkotási képesség. Hangos olvasási képesség fejlesztése. Gondolkodási kompetencia: Rugalmas gondolkodás a szövegalkotás során. A hatékony, önálló tanulás: Csoportosítás, főfogalom megnevezése. Azonosság, különbözőség megállapítása. Szabályalkotás. Anyanyelvi kommunikáció: Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség. Önkifejezés képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Perceptív (felfogó) kompetencia: Ismeretszerző, kombinatív és konvertáló képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírás, szövegértelmezés. IKT alkalmazása. A hatékony, önálló tanulás: Szabályalkotás megfigyelés alapján. Szociális kompetencia: Együttélési képesség, értékek képviselete. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: A mássalhangzók 1 3. mássalhangzó I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: Z. és ztlen msh.-k; A mássalhangzók 4 5. Ny. 63/1 3. f. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf /5. I. t. Szemléltetés részleges hasonulás I. t. Helyes ejtés Ny. 56. o. Mf. 47/6 8. f. I. t. Szemléltetés: A zöngésség sz. r. h. A mshtörvények: 1. f. Ny. 64/4 5. f Történelem: narratív szövegek, történetmondás történelmi eseményekről. Az I. t. szemléltetései közül A mássalhangzótörvények elnevezésűt az összefoglaláshoz ajánlom. Az egyes mássalhangzótörvényekre ebben a fejezetben azért nem szántam több időt, mert a következőben (A magyar helyesírás) mód lesz a begyakorlásra. 34

35 28. A teljes hasonulások Helyesejtési gyakorlatok. A kétféle hasonulás összehasonlítása. A szabályok értelmezése. Algoritmus alapján táblázat kiegészítése. 29. A teljes hasonulások Helyesejtési gyakorlatok. A kétféle hasonulás felismerése. A helyesírás intenzív gyakorlása. Szóbeli szövegalkotás mondatba foglalt szavakkal. 30. Összeolvadás Helyesejtési gyakorlatok. Helyesírási tréningek. Algoritmus alapján táblázat kiegészítése. 31. Egyéb mássalhangzótörvények Helyesejtés gyakorlása. A mássalhangzó-rövidülés és -kiesés. Szó- és kifejezésgyűjtés. Mondatalkotási gyakorlatok. Normatív kompetencia: Szabálykövető képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértő képesség, korrekció elvégzésének képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírás. Kreatív, helyes nyelvhasználat. Gondolkodási kompetencia: Rugalmas gondolkodás a szövegalkotás során. Konvertáló képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértési képesség, szókincsbővítés. Szociális kompetencia: Verbális szociális kommunikáció. A hatékony, önálló tanulás: Táblázatban való eligazodás képessége. Komplexitás gyakorlása. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási kép, szókincsbővítés. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf /5. I. t. Szemléltetés: Az írás ban jelölt; Az írásban nem jelölt teljes h. I. t. Helyes ejtés Ny. 58. o. Mf. 47/6 7. I. t. A mássalhangzótörvények: 1 4. f. teljes hasonulások I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf. 50. o. I. t. A mássalhangzótörvények: 5. f. összeolvadás I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf. 52. o. I. t. A mássalhangzótörvények: 6. f. rövidülés, kiesés Történelem, idegen nyelvek, vizuális kultúra, természetismeret, informatika: a tantárgyakra jellemző fogalmak, digitális kifejezések helyesírása. 35

36 32. A hangokról és a betűkről tanultak összefoglalása Helyesejtés gyakorlása. A tanultak rendszerezése csoportmunkában. A magán- és mássalhangzók időtartamának jelölése. Betűrendbe sorolás. T Félévi felmérés A komplex felmérés megíratása. 34. A magyar helyesírás Hogyan használd A magyar helyesírás szabályai című kiadványt? A bevezető szöveg elolvasása, és értelmezése. A helyesírási szabályzat részeinek megismerése. A tartalomjegyzék és a tárgymutató használata. A szabálypontok megkeresésének algoritmusa. Másolás. 35. A felmérések értékelése, javítása A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. Nyelvi kompetencia: Grammatikai rendszer kialakítása. Gondolkodási kompetencia: Problémalátás és kritikai képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelés. Információk kezelésének képessége. Szabályértelmezés. Kognitív/gondolkodási kompetencia: Konvertáló képesség. Kognitív/tudásszerző kompetencia: Konvertáló képesség. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Személyes kompetencia: Önértékelési képesség. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: A msh.törvények I. játék: A nemek harca Nyelvtan felmérőfüzet 5. A tollbamondás szövege a kézikönyvben. Ny o. tartalomjegyzék, betűrend A feladatok megoldása a kézikönyvben. Történelem, idegen nyelvek, vizuális kultúra, természetismeret, informatika: a tantárgyakra jellemző fogalmak, digitális kifejezések helyesírása. A helyesírási alapelvek helyett azért használom az írásmód kifejezést, mert a helyesírási szabályzatban is így találják a tanulók. 36

37 36. A magyar helyesírás alapelvei A szóelemző írásmód 37. A szóelemző írásmód 38. A szóelemző írásmód A szóelemző írásmód egyéb esetei 39. A kiejtés szerinti írásmód A szótövek írása A metanyelvi szöveg értelmezése, a helyesírási alapelvek (írásmódok) megismerése. A mássalhangzótörvények felidézése táblázat segítségével páros munkában. Helyesejtési gyakorlatok. Indukciós szöveg értelmezése. Az írásban jelölt teljes hasonulás a -val, -vel toldalékos szavakban. Helyesírási gyakorlatok kooperatív technikák alkalmazásával. T. 12. Helyesejtési gyakorlatok. Az írásban nem jelölt teljes hasonulás és az összeolvadás. Helyesírási gyakorlatok kooperatív technikák alkalmazásával. T. 13. Helyesejtés gyakorlása tankönyvi feladatok szóanyagán. A helyes időtartam-jelölés. Szóláshasonlatok a kommunikációban. A helyesírási szabályzat használati technikájának pontosítása. A H. 17., szabálypontok értelmezése csoportmunkában. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelés, lényegkiemelés, tanulási technikák alkalmazása. Információk kezelésének képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Gondolkodási kompetencia: Kombinatív, konvertáló képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Normatív kompetencia: Szabálykövetés, szabályalkalmazás. A hatékony, önálló tanulás: A tanultak alkalmazásának képessége. Normatív kompetencia: Szabálykövetés, szabályalkalmazás. A hatékony, önálló tanulás: Szabályértelmező, szabálykövető, ismeretelsajátító képesség. Segédeszköz (szabályzat) használata. Szociális kompetencia: Hatékony együttműködés, társas aktivitás, segítségnyújtás. Ny. 68. o. helyesírási alapelv Ny f. Mf /4. I. t. A szóelemzés elve 1. f. A szóelemző írásmód egyéb eseteit csoportmunkában javas- Ny. 70/4 5. o. Mf lom feldolgozni. I. t. A szóelemzés elve 2 4. f. a szóelemzés elve a szóelemző írásmód Mf o. I.t. A szóelemzés elve 5 6. f. Ny. 71. o. Mf. 65/2., 5. Ny. 72. o. Mf. 64. o. I. t. A kiejtés elve: 1 3. és a 8. f. a kiejtés elve a kiejtés szerinti írásmód Az interaktív tananyag-feldolgozás feladatait itt kiemelten az adott tankönyvi és munkafüzeti feladatokhoz rendeltem. 37

38 40. A kiejtés szerinti írásmód A szótövek írása 41. A kiejtés szerinti írásmód A toldalékok írása 42. A hagyományos írásmód 43. Az egyszerűsítő írásmód Helyesejtés gyakorlása. Szerepjáték: vásárlás, páros munka. A mássalhangzók időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe. T. 14. Szituációs játék: vásárlás. A helyes időtartam-jelölés. Az í i, ú u, ű ü váltakozást mutató egytagú szavak, csoportmunka. Mondatalkotási gyakorlatok. Az -ít, -ul, -ül, -t, -tt, -bb, -l, -ll toldalékok írása. T. 15. Helyesejtési gyakorlatok. A régies családnevek helyesírása. A j hang kétféle jelölése. A dz-s, dzs-s szavak helyes ejtése és helyesírása. Páros interaktív játék. T. 16. Helyesejtési gyakorlatok. Az egyszerűsítés elvének és az elválasztásnak a gyakorlása egyszerű és összetett szavakban páros és csoportmunkában. Anyanyelvi rejtvények megoldása. Szociális kompetencia: Szabályalkotás, szabálykövetés. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Szóbeli szövegalkotás. Kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználat. A hatékony, önálló tanulás: Döntési képesség. Tanultak alkalmazása új helyzetben. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Az akaratlagos írás fejlesztése, mondatalkotás. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Kreatív szövegalkotás. Kognitív kompetencia: Megfigyelőképesség. Összehasonlítás képessége. Szociális kompetencia: Fair játékra való képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Kognitív kompetencia: Példakeresés, összehasonlítás. Szociális kompetencia: Együttműködés, segítségnyújtás. Mf. 67/10. Mf. 66/8., 67/11.; 68/12. I. t. A kiejtés elve: 5. f. Interaktív játék: Bevásárlás I. t. A hagyomány elve 1 2. f. Ny. 73. o. Mf. 68/13., 69. o. I. t. A kiejtés elve: 4., 6. és 7. f. I. t. Helyes ejtés Ny. 75. o. Mf o. I. t. A hagyomány elve Interaktív játék: Kiút a mocsárból! a hagyomány elve a hagyományos írásm. I. t. Helyes ejtés Ny. 76. o. Mf. 75. o. I. t. A hagyomány elve az egyszerűsítés elve az egyszerűsítő írásmód Történelem, idegen nyelvek, vizuális kultúra, természetismeret, informatika: a tantárgyakra jellemző fogalmak, digitális kifejezések helyesírása. 38

39 44. Összefoglalás Helyesejtés gyakorlása. A tanultak rendszerezése páros és csoportmunkában. A gondolati térkép alkalmazása. Mondatátalakítási gyakorlatok. Nyelvi játék páros munkában. Interaktív játék páros vagy csoportmunkában. 45. A magyar helyesírásról tanultak felmérése A komplex felmérés megíratása. 46. A SZAVAK ALAKJA ÉS SZERKEZETE Hangalak és jelentés a szavakban 47. A felmérések értékelése, javítása A hangutánzó és hangulatfestő szavak. Helyesejtés gyakorlása. A nyitóoldal értelmezése. A metanyelvi szöveg értelmezése. Az indukciós szöveg értelmezése. A hasonló alakú szavak helytelen használata. T. 17. A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. Nyelvi kompetencia: Grammatikai rendszer kialakítása. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség fejlesztése. Szociális kompetencia: Együttműködési; érdekérvényesítő képesség: alá- és fölérendeltség elfogadása; fair játékra való képesség. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértő képesség. Helyes és tudatos nyelvhasználat. Gondolkodási kompetencia: Kombinatív képesség. Tudásszerző kompetencia: Ismeretelsajátító képesség. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Személyes kompetencia: Önértékelési képesség. Felelősségvállalás. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Interaktív játék: Helyesírási gyémántok. Nyelvtan felmérőfüzet 5. A tollbamondás szövege a kézikönyvben. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Interaktív játék: Szókirakó Hangalak és jelentés a szavakban Ny o. I. t. A hangutánzó és hangulatfestő szavak 1. hangutánzó és hangulatfestő szavak Az interaktív játéknál játszhat egymással a témakör óráin a két legtöbb pontot szerzett csapat, illetve a két csapatra osztott osztály egy-egy képviselője. A témakör interaktív feladatai A szavak alakja és szerkezete főcsoportból valók. 39

40 48. A hangutánzó és hangulatfestő szavak 49. A hasonló alakú szavak 50. Az ellentétes jelentésű szavak 51. Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak 52. Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak Helyesejtés gyakorlása. A hangutánzó és hangulatfestő szavak szerepének megfigyelése és alkalmazása csoportmunkában. A hangulatfestő szavak alkalmazása szövegalkotáskor. T. 18. Helyesejtés gyakorlása. Írásfegyelem és a helyesírás, pl.: fáradság fáradtság, válság váltság. A hasonló alakú szavak használata. T. 19. Helyesejtés gyakorlása. Az ellentétes jelentésű szavak a humor forrásai. Helyesírási gyakorlatok. T. 20. Jelentés és illusztráció összefüggésének megfigyeltetése. Azonos szóalak eltérő jelentés. Az azonos alakú és többjelentésű szavak megkülönböztetésének gyakorlása csoportmunkában. Csoportmunka. Anyanyelvi kommunikáció: A verbális komplexitás kezelése. Írásbeli kifejezőképesség. Gondolkodási kompetencia: Rugalmas gondolkodás szövegalkotáskor. Anyanyelvi kommunikáció: Pontos, helyes nyelvhasználat. Szövegértés, helyesírási képesség. Gondolkodási kompetencia: Logikus gondolkodás. Személyes kompetencia: Találékonyság, kreativitás. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási és kifejezőképesség. Nyelvi játékosság. Gondolkodási kompetencia: Sajátosságok megkülönböztetése. A hatékony, önálló tanulás: Segédeszköz (szótár) használatának képessége. I. t. Helyes ejtés Mf o. I. t. Szemléltetés; A hangutánzó és hangulatfestő szavak 2 6. f. I. j. Ki a legjobb hangutánzó? Szófelismerő I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés; Interaktív játék: Ki ér hamarabb a helyére? Az alcsoport feladatai I. t. Helyes ejtés Ny. 84. o. Mf. 88. o. I. t. Szemléltetés; Interaktív játék: Triminó párbaj Az alcsoport feladatai ellentétes jelentés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés Ny o. Ny. 87. o. feladatai I. t. Az alcsoport feladatai: 1 2. A macska (a 48. órá - hoz kapcsolódva) miniprojekt (szabadidős tevékenység során is megvalósítható) 1. Melyik ókori nép szent állata volt a macska? 2. Gyűjtsétek össze a macska hangját utánzó szavakat! 3. Mit jelentenek a következő kifejezések: macskakő, macskaköröm, macskakaparás, vasmacska? 4. Keressetek olyan meséket, amelyekben macska is szerepel! Rajzoljátok le az egyik jellegzetes jelenetet! A többiek találják ki, me lyik meséről van szó! 5. Természetismerettankönyvetek segítségével mutassátok be társaitoknak a macskát! 40

41 53. Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak Az ÉKsz. használata az azonos alakú és többjelentésű szavak megkülönböztetésekor Azonos alakú, többjelentésű szavak a humor forrásaként. T A rokon értelmű szavak és kifejezések 55. Szólások és közmondások Szólások Helyesejtési gyakorlatok. Szókincsfejlesztés rokon értelmű szavakkal csoportmunkában. A jelentésbeli kohézió eszközei: a rokon értelmű szavak. A Magyar Szinonimaszótár használata. T. 22. Metanyelvi szöveg értelmezése. Szólások használata a kommunikáció során. Másolás, emlékezetből írás. Képekről szólások felismerése. Hibás szólások javítása. T A leírás Leíró szöveg értelmezése, a vázlat elkészítése páros munkában. A leírás fogalmának pontosítása. Szövegek összehasonlítása. Leírás készítése fantázia alapján. Anyanyelvi kommunikáció: Szókincs, szóhasználat, kommunikációs képesség fejlesztése. Kommunikatív kompetencia: Képi információk feldolgozása. Anyanyelvi kommunikáció: Szókincs, szóhasználat, kommunikációs képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Segédeszközök használatának képessége. Az ismeretek alkalmazásának képessége. Állampolg. komp.: Hagyományok ismerete, tisztelete és ápolása. Kommunikatív kompetencia: Képi információk feldolgozása. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Helyes nyelvhasználat. Kommunikatív kompetencia: Képi információk feldolgozása. Anyanyelvi kommunikáció: Kifejezőképesség. Helyes nyelvhasználat. Mf o. I. t. Az alcsoport feladatai: 3 4. egyjelentésű szó, többjelentésű szó, azonos alakú szó I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Interaktív játék: A csúcsra fel! Az alcsoport feladatai. rokonjelentés Ny o. Mf o. I. t. Interaktív játék: Szólásos; Közmondásos vetélkedő Az alcsoport feladatai. állandósult szókapcsolat, szólás, közmondás Ny. 91. o. 6. Két-, három- és négyfős csoportokban dolgozzatok! Macskaeledelt szeretnétek vásárolni Ft-tal járultok hozzá. A konzerv ára 159 Ft. Hány dobozzal tudtok venni? Mennyi lesz a visszajáró pénz? Mennyi pénzt kaptok vissza fejenként? Hány fős csapat tudott a saját szempontjából a leggazdaságosabban vásárolni? Idegen nyelv: a tanult idegen nyelv szókincse, néhány állandósult szókapcsolata. 41

42 57. A leírás Folyamatleírás (játékleírás kviddics) értelmezése, és aktív alkalmazása. Kreatív fogalmazás: kitalált csapatjátékhoz játékszabály írása. 58. A levél A levél tartalmi és formai sajátosságainak felelevenítése. 59. A levél Helyesejtési gyakorlatok. Irodalmi levelek alapján a feladó és a címzett kitalálása. Aktuális levél megfogalmazása megadott téma alapján. 60. A szavak szerkezete Az egyszerű és összetett szavak 61. A toldalékos szavak Helyesejtési gyakorlatok. Metanyelvi szöveg értelmezése. A szókapcsolat és az összetett szó közötti kommunikációs különbség. T. 24. Helyesejtési gyakorlatok. A szótő és a toldalék fogalmának pontosítása. Válogató másolás. Csoportmunka. T. 25. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szövegértelmezés. Kreatív szövegalkotás. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség: fair játékra, szabálykövetésre való képesség, Anyanyelvi kommunikáció: Szövegalkotás a kommunikációs partner ismeretében. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegalkotás a kommunikációs partner ismeretében. Szociális kompetencia: Értékek képviselete, önkifejező képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, nyelvhasználati képesség fejlesztése. Gondolkodási kompetencia: Információk rendszerezése. Következtetések levonása. Anyanyelvi kommunikáció: Szavak szerkezetének vizsgálata. Szociális kompetencia: Csoportkezelő képesség. Más népek iránti tisztelet képessége. Ny o. leírás Ny /2. Levél íratásakor mindig valós címzettet és témát válasszunk! I. t. Helyes ejtés Ny. 94/3., 94/7. levél I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Interaktív játék: Memóriakirály Az alcsoport feladatai. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. A toldalékos szavak szótő, toldalék, képző, jel, rag A tanulókkal ismertessük meg az alaktani elemzés jeleit! 1 = szótő, 2 = képző, 3 = jel, 4 = rag, x = kötőhangzó Az alaktani elemzéskor a kötőhangzókat is jelöltetem. Ennek okai: 1. a spontán nyelvérzék, ami a kötőhangzót nem érzékeli sem a szótő, sem a toldalék részeként; 42

43 62. A toldalékos szavak Alaktani elemzések. Szóelemek felismerése. T. 26. Az összetett szavak elválasztása Az összetett szavak elválasztása. 63. A szavak jelentéséről és szerkezetéről tanultak összefoglalása Helyesejtési gyakorlatok. A szavak jelentéséről és szerkezetéről tanultak kreatív alkalmazása páros munkában. Gondolati térkép értelmezése, felhasználása rendszerezéshez. T A szavak alakjáról és szerkezetéről tanultak felmérése A komplex felmérés megíratása. 65. Év végi ismétlés Helyesejtési gyakorlatok: áttekintő ismétlése. Rendszerező ismétlés a tankönyvi összefoglaló táblázatok alapján. Anyanyelvi kommunikáció: Az anyanyelv szavainak, szerkezetének vizsgálata. Alaktani ismeretek aktivizálása. Nyelvi kompetencia: Grammatikai szabályrendszer kialakítása. Vállalkozói kompetencia: Versenyhelyzet kezelése. Nyelvi kompetencia: Grammatikai szabályrendszer kialakítása. Kommunikatív kompetencia: Az információk felhasználásának képessége. Illusztrációértelmezés. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. Kreatív feladatmegoldás. Kognitív kompetencia: Kombinatív, konvertáló, logikai, rendszerező képesség. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő, problémamegoldó, alkotóképesség. Ny. 98. o. Mf o. I. játék: Mennyire ismeritek a toldalékokat? Ny o. Mf o. I. t. Az elválasztás 2-3. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. A tanulók által kedvelt feladatok, inter aktív játékok ismételt megoldása. Nyelvtan felmérőfüzet 5. A tollbamondás szövege a kézikönyvben. I. t. Helyes ejtés Mf o. I. t. Interaktív játékok ismételt megoldása a témakörökhöz. 2. alsó tagozatban általában kötőhangzóként, kötőhangként értelmezik. 43

44 66. A felmérések értékelése, javítása A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. 67. Év végi ismétlés Helyesejtési gyakorlatok áttekintő ismétlése. Rendszerező ismétlés a tankönyv fogalomtára alapján. Összefoglaló feladatok megoldása csoportmunkában. 68. Év végi felmérés A komplex felmérés megíratása. 69. KOMMUNIKÁ- CIÓTÖRTÉNET Őseink beszéde A nyitóoldal értelmezése. Szövegfeldolgozás csoportmunkában. Beszélgetés az olvasottakról. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Alá- és fölérendeltségi viszony elfogadása Személyes kompetencia: Önértékelési képesség. Felelősségvállalás a saját teljesítményért. Kognitív kompetencia: Kombinatív, konvertáló, rendszerező képesség. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő, problémamegoldó, alkotóképesség. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás, anyanyelvi beszéd. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. Kreatív feladatmegoldás. A hatékony, önálló tanulás: Tények, adatok kiemelése. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szóbeli kifejezőképesség. A feladatok megoldása a kézikönyvben. I. t. Helyes ejtés Mf o. I. t. Válogatás az interaktív témakörök feladatai között. Nyelvtan felmérőfüzet 5. A tollbamondás szövege a kézikönyvben. Ny o. I. t. Őseink beszéde feladatai Az írás története (a órához kapcsolódva) miniprojekt 1. Rendezzétek táblázatba az egyes írástípusokról szerzett ismereteiteket! 2. Gyűjtsetek cégérekről fotókat, illetve készítsetek ti magatok is szabadon választott technikával (rajz, gyurma, fa stb.)! 44

45 70. Az év végi felmérések értékelése, javítása Hogyan beszél az emberiség? 71. Hogyan ír az emberiség? 72. Hogyan ír az emberiség? A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. A lényeg kiemelése, ábraértelmezés, vázlatírás. Károli Gáspár fordította Biblia részlete mai magyar nyelven tanulópárban. Szövegelemzési technikák gyakorlása páros munkában. Vázlatírás a páros munka öszszegzéseként. Régi szöveg fordítása mai nyelvre. Kommunikáció titkosírással. A fogalomírás és a betűírás közötti különbség felfedezése. Ismerkedés a rovásírással. Kommunikáció titkosírással. T. 28. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, reproduktív szövegalkotás, helyesírási képesség. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás és -értelmezés. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség. Más kultúrák iránti tisztelet képessége. Állampolgári kompetencia: Más kultúrák iránti tisztelet képessége. Kommunikatív kompetencia: Az információk felhasználásának képessége. Illusztrációértelmezés. Ny o. I. t. Hogyan beszél az emberiség? feladatai Ny o. I. t. Hogyan ír az emberiség? 1 4. f. Ny o. I. t. Hogyan ír az emberiség? 5 6. f. Interaktív játékok 3. Készítsetek képrejtvényeket társaitok számára! 4. Ismertessétek a rovásírás lényegét! 5. Írjatok le szólásokat, közmondásokat rovásírással! Olvastassátok el társaitokkal! 6. Rendezzetek kiállítást, vagy készítsetek tablót az általatok gyűjtött, illetve alkotott anyagokból! 45

46 Tanmenetjavaslat a Nyelvtan 5. tankönyv az 5. évfolyam számára című tankönyvhöz A következő oldalakon olyan tanmenetjavaslat áll az 5. évfolyamon tanító kollégák rendelkezésére, amely a nyelvtanórák tananyagát tartalmazza heti 2,5 tanítási órára. A közölt tanmenetjavaslattól természetesen bármikor el lehet térni, hiszen a pedagógusnak mindig alkalmazkodnia kell tanítványai képességeihez, változhat a haladási ütemük, esetleg az iskola működési rendje. A tanmenetjavaslat az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről 2. számú melléklete, valamint az általam összeállított Magyar nyelv 5. évfolyam helyi tantervi ajánlás alapján készült. A tanmenetjavaslatot a következő hivatalos tankönyvek Nyelvtan 5. tankönyv, Nyelvtan munkafüzet 5., a Nyelvtan 5. interaktív tananyag-feldolgozás, valamint a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok és a hozzá készül interaktív tananyag-feldolgozás felhasználásával készítettem. Gondoltam azokra a kollégákra is, akik olyan iskolában tanítanak, amelyben nem állt módukban a szövegértés intenzív fejlesztését segítő taneszközt beszerezni. Ezért a szabadon felhasználható órakeretből nyert + 0,5 órákat képességfejlesztő óráként tüntettem fel kétféle verzióban. A tanmenetből egy mozdulattal törölni lehet a nem kívánt részt. A Nyelvtan 5. tankönyvben a kollégák természetesen megtalálják a szövegértési és a szövegalkotási képesség fejlesztéséhez szükséges szövegeket és feladatokat. A tanmenetjavaslat bőségesen tartalmazza az anyanyelvismeret, a helyesejtés, a helyesírás, a nyelvhelyesség, a kommunikáció, a szövegértés és szövegalkotás tananyagát és a képességfejlesztéshez szükséges feladatokat. Lehet válogatni a taneszközök feladatai között, hiszen valamennyi feladat megoldása kivitelezhetetlen, de akár az iskolai, akár az otthoni gyakorláshoz, felzárkóztatáshoz és tehetséggondozáshoz lehet használni. Az AP kiadói kódszámú Nyelvtan felmérőfüzet 5. című kiadványban a felméréseket úgy állítottam össze, ahogyan a központi középiskolai felvételiken szokás. A tanulók tehát nemcsak a nyelvtani ismeretek elsajátításáról adhatnak számot, hanem arról is, milyen szinten áll a helyesírási, szövegértési és szövegalkotási képességük. A felmérések feladatsorait 45 perc alatt meg kell tudniuk oldani, de a tollbamondásokat a következő tanítási órák elején is lediktálhatjuk nekik. A tanmenetben több helyen konkrét javaslatot tettem a Nyelvtan és helyesírás 5. évfolyam elnevezésű interaktív tananyag-feldolgozás feladatainak beépítésére egy-egy tanítási órán. A kommunikáció fejezet feladatai közül többet osztályfőnöki órán is lehet hasznosítani. 46

47 A tanmenetjavaslatban előforduló rövidítések: I. t. = Interaktív tananyag-feldolgozás Szit. = Szövegértés interaktív tananyag-feldolgozás Mf. = Nyelvtan munkafüzet 5. Ny. = Nyelvtan 5. tankönyv Szfgy. = Szövegértést fejlesztő gyakorlatok T. = A tollbamondások szövege a tankönyv végén található Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani javaslatok 1 2. Ismerkedés a taneszközökkel Nyári olvasmányélmények Tájékozódás a tanulók tudásáról, képességeikről és készségeikről 3. Amit már tudsz az anyanyelvedről Az 1 4. évfolyamokon tanult nyelvtani, helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása Előszók elolvasása és értelmezése. A hasznos információk áttanulmányozása, értelmezése. Helyesejtésia gyakorlatok. Az anyanyelvünk művelése című alfejezet közös áttekintése. A kulcsfogalmak használata folyamatos. Kapcsolatfelvétel. Helyesejtési gyakorlatok. Hang, betű, írásjegy. Az ábécé. A hangok csoportosítása. T. 1. Kapcsolatfelvétel: köszönés, bemutatkozás, szituációs játékok páros munkában. Kompetenciák, (készségek, képességek) A hatékony, önálló tanulás: Rövidítések feloldásának képessége. Anyanyelvi kommunikáció fejlesztése. Egész tanévben minden tanítási órán folyamatos! Szociális kompetencia: Kapcsolatteremtő, kötődési képesség. Mások iránti tisztelet. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő képessége. Anyanyelvi kommunikáció: A hang és betű megkülönböztetésének képessége. A helyesírási képesség fejlesztése. Szociális kompetencia: Kapcsolatteremtő, kötődési képesség. Mások iránti tisztelet. Kulcsfogalmak, javasolt taneszközök Ny o. Mf o. Ny o. olvasmánya és feladatai dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet Ny o. köszönés, bemutatkozás, bemutatás Ny. 16/1., 17/4. a) I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Ismétlés: 2. Ny. 8/4. Ny. 28/4. I. t. Mindennapos kom. helyzetek: Rejtvény Bemutatkozás Kapcsolódási pontok, egyéb javaslatok Az 1. órán kiadható feladatok A tanulók szabadon választhatnak közülük. 1. Írd le röviden, mi volt a leghumorosabb élményed a nyáron! 2. Rajzold le, milyen kalandban volt részed a nyáron! 3. Hozz magaddal fényképeket a nyári élményeidről, és mutasd meg a társaidnak! Közös tabló készítése (a 1 2. órához kapcsolódva): Merre jártunk, mit csináltunk a nyáron? 47

48 4. Az 1 4. évfolyamokon tanult nyelvtani, helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása 5. Képességfejlesztő óra Kapcsolatfelvétel: bemutatás, bemutatkozás 6. Az 1 4. évfolyamokon tanult nyelvtani, helyesírási és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása 7 8. Szövegelünk (szövegértés, szövegalkotás) Ismétlés: Az elbeszélés, a leírás, a jellemzés; A levél Helyesejtési gyakorlatok. Az igék, főnevek, melléknevek, számnevek felismerése és helyesírása. Az utasítások és az indukciós szövegek értelmezése. Üzenetek SMS-ben. Rövidítések feloldása. A j hang kétféle jelölése a szavakban. Másolás, kiegészítés. T. 2. Az eddigi helyesejtési gyakorlatok ismétlése. Kapcsolatfelvétel: bemutatkozás, bemutatás, szituációs játékok páros munkában. T. 4. Helyesejtési gyakorlatok. A mondatfajták. Mondatalkotási gyakorlatok csoportmunkában. T. 3. Helyesejtési gyakorlatok. Elbeszélő szöveg értelmezése. Mintaszövegek tanulmányozása. Szövegtagolás. Anyaggyűjtési módok. Jellemzés. Levél. Anyanyelvi kommunikáció: Az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Helyesírás. Kognitív kompetencia: Logikai képesség. Probléma iránti érzékenység, problémamegoldó képesség. Személyes kompetencia: Önértékelési képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Az önkifejezéshez szükséges nyelvi képességek fejlesztése. Szociális kompetencia: Kapcsolatteremtő, kötődési képesség. Mások iránti tisztelet. A hatékony, önálló tanulás: Analizáló, szintetizáló képesség. Összefüggéslátás. Anyanyelvi kommunikáció: Helyes és kreatív nyelvhasználat. Helyesírási képesség. Anyanyelvi kompetencia: Szövegértő, szövegalkotó képesség. Kognitív kompetencia: Lényegkiemelő képesség. Saját vélemény kulturált meg - fogalmazása és megvédése. Ny. 16/1., 17/4. b) I. t. Helyes ejtés Interaktív játékok: Hányan voltak a születésnapi összejövetelen? Ny. 7. o. I. t. Ismétlés: 3., 4., 5., 6. Mf o. Mf o. a kimaradt feladatok megoldása Ny. 16/2., 17/4. c) Ny. 8. o. I. t. Ismétlés: 1. Mf o. I. t. Interaktív játék: Ki ér hamarabb az állatkertbe? Ny. 16/2., 17/4. d) I. t. Helyes ejtés Ny o. elbeszélés, leírás, levél Ny o. Erkölcstan: önismeret, a személyes kapcsolatok jelentősége. Magyar irodalom: mesék. Matematika, természetismeret: szövegértés, a feladatok szövegének értelmezése. 48

49 9. Képességfejlesztő óra A tanév eleji felmérés előkészítése 10. Tanév eleji felmérés 11. KOMMUNIKÁ- CIÓ A kommunikációs tényezők 12. A felmérések értékelése, javítása A felmérőfüzetben a Jó tanácsok a felmérés megírásához című szöveg elolvasása, értelmezése. Típusfeladatok: szövegtagolás, mondatfajták megállapítása, m.végi írásjelek, betűrendbe sorolás, szófajfelismerés, hang, betű, írásjegy; elválasztás, szövegértés, szövegalkotás. A komplex felmérés megíratása. Helyesejtési gyakorlatok. A Kommunikáció című fejezet bevezető szövegének és A kommunikációs tényezők című szöveg feldolgozása. A kommunikációs helyzet alapelemei. A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. Anyanyelvi kompetencia: Szövegértő, szövegalkotó képesség. Helyesírás. Kognitív kompetencia: Lényegkiemelő képesség. Szociális kompetencia: Segítségnyújtás elfogadása. Mások tapasztalatainak átvétele. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. Önkifejező képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, lényegkiemelés. Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési képesség, mások megismerésének igénye. Személyes kompetencia: Érzelmekkel való bánni tudás. Kommunikatív kompetencia: Ábraértelmezés kiegészítése. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Személyes kompetencia: Önértékelési képesség. Mf o. I. t. A tanév eleji felmérést előkészítő feladatok újbóli megoldása Az A és B változat nem eltérő képességű tanulóknak készült. A feladattípusok azonosak. Nyelvtan A tollbamondás lediktálását következő (11.) felmérőfüzet 5. A tollbamondás szövege a órán javaslom. kézikönyvben. Ny. 16/3. I. t. Helyes ejtés Ny o. I. t. Szemléltetés: A kommunikációs tényezők feladó (adó), címzett (vevő), csatorna, kód, kapcsolat Dráma és tánc: kommunikációs kapcsolatteremtés, szituációk, helyzetgyakorlatok. A feladatok megoldása a kézikönyvben. 49

50 13. Beszédes jelek Helyesejtési gyakorlatok. Természetes és mesterséges jelek. A siketek jelbeszéde. A vakok és gyengénlátók ábécéje. Vázlatírás csoportmunkában. Brille-írásos üzenet megfejtése csoportmunkában. 14. Képességfejlesztő óra A versrészlet elemzése Helyesírási képesség fejlesztése másolással, tollbamondással 15. A testbeszéd Az alapvető gesztusok A távolságtartás Helyesejtési gyakorlat. Tigris című versrészlet kommunikációs szempontú elemzése. A tulajdonságok válogató másolása. Fantáziafogalmazás írása a tigris hölgy szemszögéből. Szógyűjtemény szavainak másolása, tollbamondása, mondatalkotás. Helyesejtési gyakorlatok. A szövegek és a hozzájuk tartozó feladatok megoldása páros munkában. A szövegből és képek alapján szerzett információk felhasználása. Szociális kompetencia: Együttélési képesség, empátia, a másság elfogadása. Narratív kompetencia: Dolgok közlésének képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Kreatív szövegalkotás. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelőképesség, következtetések levonása. Szövegértés, példakeresés képessége. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás, beszédértés. Önkifejezési képesség. Szociális kompetencia: Csoportkezelő képesség. Más népek iránti tisztelet képessége. Anyanyelvi kommunikáció: A verbális és a nonverbális komplexitás kezelésére való képesség. Ny. 16/3. 17/5. a) I. t. Helyes ejtés Ny o. testtartás Ny. 16/3. Ny o. válogatás Ny. 17/5. b) Ny o. I. t. A testbeszéd: 1 3. f. távolság, gesztus Kirándulás szervezése a Láthatatlan Kiállításra. 50

51 16. A testbeszéd A kézfogás Arc- és állgesztus 17. A szem a lélek tükre HANG ÉS BETŰ A hangok világa Szándéknyilvánítás 18. A beszélőszervek és működésük Beszélgetés Helyesejtési gyakorlatok. A tankönyvi szövegek értelmezése csoportmunkában. Páros kommunikációs gyakorlatok: kézfogás. Kapcsolatfelvételről tanultak alkalmazása páros munkában. Helyesejtési gyakorlatok. Szemmel kapcsolatos szólások, közmondások csoportmunka. Hanghatások értékelése. A hangok keletkezése és csoportosítása. A nyelven kívüli hangeszközök. Páros szituációs gyakorlatok. Helyesejtési gyakorlatok. A beszédhangok keletkezése. Vázlatkészítés, ábraértelmezés. A modern beszélgetési formák (telefon, Skype). A telefonálás illemszabályai. Szociális kompetencia: Más népek iránti tisztelet képessége. Kommunikatív kompetencia: Az információk felhasználásának képessége. Illusztrációértelmezés. Anyanyelvi kommunikáció: A verbális és a nonverbális komplexitás kezelésére való képesség. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelőképesség, következtetések levonása. Szövegértés, példakeresés képessége. Csoportosítási képesség. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás, beszédértés. Önkifejezési képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegáttekintő képesség. Szövegértés. Szókincsbővítés. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő képesség. Szociális kompetencia: Kommunikációs eszközökkel való bánni tudás, humorérzék. Szabálykövetési képesség. Ny. 17/5. c) I. t. Helyes ejtés Ny o. I. t. A testbeszéd: Gesztusfelismerő arcjáték Ny. 17/5. d) Ny. 25. o. I. t. A testbeszéd Ny o. Mf o. I. t. Hangok világa Ny o. I. t. Helyes ejtés Ny o. I. t. Szemléltetés: A le vegő útja hangképzéskor, A hangszalagok működése Ny o. I. t. A testbeszéd: Mobilrejtvény beszédhelyzet A hangok világa (a 17. órához kapcsolódva) 1. Alkoss rövid szöveget Hangok világa címmel! 2. Gyűjtsetek különböző hangszerekről fotókat! Készítsetek tablót hangzásuk szerinti csoportosításban! 3. Hasonlítsátok össze a tanult idegen nyelv hangkészletét a magyar hangkészlettel! Ábrázoljátok grafikonon az eltéréseket! Természetismeret: az ember megismerése, érzékszervek. Erkölcstan: önismeret, a személyes kapcsolatok, a beszélgetés jelentősége. 51

52 19. Képességfejlesztő óra Modern beszélgetési formák vagy Okostelefon használata okosan 20. A beszédhangok csoportosítása 21. Az ábécé és a betűrend 22. A magánhangzók A rövid és hosszú magánhangzók Az ajakkerekítéses és ajakréses magánhangzók Szituációs helyzetgyakorlatok, a telefonálás illemszabályainak alkalmazása. Beszélgetés a tanulókat érdeklő témákról. Szövegértő képesség fejlesztése dokumentumszöveg értelmezésével. Ábraértelmezés. Helyesejtési gyakorlatok. A magán- és mássalhangzók megkülönböztetése. Hang, betű, írásjegy megfeleltetése magyar nyelven és a tanult idegen nyelven. Helyesejtési gyakorlatok. A betűrendbe sorolás szabályai. A H. 14. pontjának értelmezése. Lexikonokban címszók keresése és értelmezése tanulópárban. T. 5. Helyesejtési gyakorlatok. A magánhangzók időtartamának helyes jelölése. T. 6. Az ajakmozgás megfigyelése a mgh.-k ejtésekor. Szociális kompetencia: Kommunikációs eszközökkel való bánni tudás, humorérzék. Anyanyelvi kommunikáció: Kifejezőképesség, szövegértés. Kommunikatív kompetencia: ábraolvasás, anyanyelvi beszéd és beszédértés. Gondolkodási kompetencia: Sajátosságok megkülönböztetése. Kombinatív képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. A hatékony, önálló tanulás: Szabályértelmező, szabálykövető, ismeretelsajátító képesség. Segédeszközök használata. Együttműködési képesség. Anyanyelvi kommunikáció: A magánhangzók időtartamának helyes érzékeltetése, jelölése. Kommunikációértékelés képessége. Kognitív kompetencia: Megfigyelés képessége. Anya - nyelvi beszéd és beszédértés. Tudásszerző Ny o. Szfgy o. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: A be-szédhangok csoporto-sítása I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Az ábécé és a betűrend ábécé, betűrend Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: A magánhangzók témakör 1 3. f. magánhangzó Erkölcstan: a személyes kapcsolatok, a beszélgetés jelentősége. Idegen nyelv: a magyar és a tanult idegen nyelv hangrendszerének összehasonlítása. Informatika: internetes kapcsolattartó műfajok nyelvi jellemzői. 52

53 23. A modern írásbeli kapcsolatok 24. Képességfejlesztő óra Modern írásbeli kapcsolattartó műfajok vagy A vörös gém 25. Magas és mély magánhangzók 26. A magánhangzótörvények A hangrendtörvény Helyesejtési gyakorlatok. , SMS és illemszabályaik. Az SMS nyelv sajátosságai. Az emotikonok és a rövidítések megfelelő használata. ek és SMS-ek alkotása. Az emotikonok és a rövidítések használata. A kitalált, 30. századi újmagyar nyelv és a mai magyar nyelv összehasonlítása. Szövegértő képesség fejlesztése magyarázó-értelmező szö veg ér telmezésével. Szövegábrázolás. Folyamatleírás (násztánc). Helyesejtési gyakorlatok. Hangszerek hangja és a zenedoboz nagysága közötti összefüggés. A nyelv vízszintes mozgása a magánhangzók képzésekor. Az eszperente nyelv. T. 7. Helyesejtés gyakorlása. A magas és mély magánhangzók megkülönböztetése. Az utónévválasztás hangtani szempontjai. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, kifejezőképesség. Szociális kompetencia: Kapcsolatkezelési, kötődési, normakövető képesség. Kognitív kompetencia: Rugalmas gondolkodás a szövegalkotás során. Alkotóképesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, kreatív szövegalkotás. Tudásszerző kompetencia: Szükséges információk keresésének, kiválasztásának, befogadásának képessége. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelőképesség. Tapasztalatok megfogalmazása. Cso - portosítás. Ábraértelmezés. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő képesség. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelőképesség. Tapasztalatok megfogalmazása. Anyanyelvi kommunikáció: Helyes, kreatív nyelvhasználat. Szókincsbővítés, kifejezőképesség. I. t. Helyes ejtés Ny o. , SMS, emotikon Ny o. Sajátos jelrendszerek Szfgy o. Interaktív tananyagfeldolgozás I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: A magánhangzók témakör 4 5. f. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: A mgh.törvények 1 3. f. hangrend Informatika: internetes kapcsolattartó műfajok nyelvi jellemzői. Matematika, természetismeret: szövegértés, a feladatok szövegének értelmezése. Önálló kutatómunka (a 26. órához kapcsolódva): 1. Nézz utána, mi a jelentése a keresztnevednek! 2. Kutass az után, hogy honnan ered a keresztneved! 3. Kérdezd meg a szüleidet, miért ezt a keresztnevet adták neked születésedkor! 53

54 27. Az illeszkedés Helyesejtés gyakorlása. Az illeszkedés szabályai. A helyes köznyelvi normától eltérő szóalakok javítása (nákozás). T A szótagolás szerinti elválasztás Helyesejtés gyakorlása. Az egyszerű szavak elválasztásának Az elbeszélés 29. Képességfejlesztő óra A mgh.-król tanultak gyakorlása, alkalmazása vagy Padovai Szent Antal 30. A mássalhangzók A mássalhangzókat jelölő egyjegyű, kétjegyű és háromjegyű betűk A rövid és hosszú mássalhangzók Mintaszöveg tanulmányozása. Az elbeszélés vázlata. Helyesejtés gyakorlása. A tankönyv és a munkafüzet kimaradt feladatainak megoldása páros vagy csoportmunkában. Interaktív feladatok ismételt megoldása. A szövegértő képesség fejlesztése életrajzi szöveg értelmezésével. Szókincsbővítés. A szöveg ok-okozati összefüggéseinek feltárása. Helyesejtés gyakorlása. Indukciós szöveg értelmezése. A hosszú mássalhangzók jelölése egyszerű és összetett szavakban. A dz és a dzs kettőzése. T. 9. Modern mese értelmezése, alkotása. Véleménynyilvánítás. Kognitív kompetencia: Szabályalkotás, bizonyítás. Anyanyelvi kommunikáció: Helyes nyelvhasználat. Kreatív szövegalkotás. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelőképesség, következtetések levonása. Példakeresés képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Narratív képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség fejlesztése, szövegértés, szövegalkotás. Gondolkodási képesség: Kombinatív, rendszerező képesség. Tanulási kompetencia: Ismeretelsajátító képesség. Szociális kompetencia: Értékek képviselete, példakövetés. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértelmezési és -alkotási képesség. Hangos olvasási képesség fejlesztése. Gondolkodási kompetencia: Rugalmas gondolkodás a szövegalkotás során. Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: Az illeszkedés; A mgh.- törvények 4 5. f. illeszkedés I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. A magyar helyesírás: Az elválasztás: 1. Ny o. elválasztás, vázlat I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Válogatás a feladatok között. Szfgy o. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: A mássalhangzók 1 3. mássalhangzó 4. Neked melyik keresztnév tetszik? Miért az? Történelem: narratív szövegek, történetmondás történelmi eseményekről. 54

55 31. Zöngés és zöngétlen mássalhangzók Az elbeszélés 32. A mássalhangzótörvények Hasonulások A részleges hasonulás 33. A mássalhangzótörvények A részleges hasonulás Az elbeszélés 34. Képességfejlesztő óra A mássalhangzókról, a részleges hasonulásról tanultak gyakorlása vagy Miért csíkos a zebra? Helyesejtés gyakorlása. Tapasztalatok megfogalmazása a zöngés és zöngétlen hangok képzéséről. Táblázatértelmezés. Elbeszélő szöveg átalakítása nézőpontváltással. Helyesejtés gyakorlása. A zöngésség szerinti részleges hasonulás. Metanyelvi szövegek, nem nyelvi jelek értelmezése. Helyesejtés gyakorlása. A képzés helye szerinti részleges hasonulás. T. 10. A párbeszédben használt írásjelek megfigyeltetése. Párbeszéd alkotása páros munkában. Helyesejtés gyakorlása. A tankönyvben és a munkafüzetben a kimaradt feladatok megoldása. A szógyűjteményben példák keresése a részleges hasonulásra. Elbeszélő és magyarázó-értelmező szöveg feldolgozása. Következmények megfogalmazása. A hatékony, önálló tanulás: Csoportosítás, főfogalom megnevezése. Azonosság, különbözőség megállapítása. Szabályalkotás. Anyanyelvi kommunikáció: Kifejezőképesség. Önkifejezés képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Perceptív (felfogó) kompetencia: Ismeretszerző, kombinatív és konvertáló képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírás, szövegértelmezés. IKT alkalmazása. A hatékony, önálló tanulás: Szabályalkotás megfigyelés alapján. Szociális kompetencia: Együtt élési képesség, értékek képviselete. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértő képesség, korrekció elvégzésének képessége. Tanult nyelvi ismeret alkalmazása. A hatékony, önálló tanulás: Problémamegoldó, lényegkiemelő, megfigyelőképesség. Digitális kompetencia. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés A mássalhangzók 4 5. Ny. 63/1 3. f. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf /5. I. t. Szemléltetés részleges hasonulás I. t. Helyes ejtés Ny. 56. o. Mf. 44/6 8. f. I. t. Szemléltetés: A zöngésség sz. r. h. A msh.törvények: 1. f. Ny. 64/4 5. f. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf f. Ny o. Szfgy o. Interaktív tananyag Történelem: narratív szövegek, történetmondás történelmi eseményekről. Az I. t. szemléltetései közül A mássalhangzótörvények elnevezésűt az összefoglaláshoz ajánlom. Az egyes mássalhangzótörvényekre ebben a fejezetben azért nem szántam több időt, mert a következőben (A magyar helyesírás) mód lesz a begyakorlásra. 55

56 35. A teljes hasonulások Helyesejtési gyakorlatok. A kétféle hasonulás összehasonlítása. A szabályok értelmezése. Algoritmus alapján táblázat kiegészítése. 36. A teljes hasonulások Helyesejtési gyakorlatok. A kétféle hasonulás felismerése. A helyesírás intenzív gyakorlása. Szóbeli szövegalkotás mondatba foglalt szavakkal. 37. Összeolvadás Helyesejtési gyakorlatok. Helyesírási tréningek. Algoritmus alapján táblázat kiegészítése. 38. Egyéb mássalhangzótörvények Helyesejtés gyakorlása. A mássalhangzó-rövidülés és -kiesés. Szó- és kifejezésgyűjtés. Mondatalkotási gyakorlatok. Normatív kompetencia: Szabálykövető képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértő képesség, korrekció elvégzésének képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírás. Kreatív, helyes nyelvhasználat. Gondolkodási kompetencia: Rugalmas gondolkodás a szövegalkotás során. Konvertáló képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szövegértési képesség, szókincsbővítés. Szociális kompetencia: Verbális szociális kommunikáció. A hatékony, önálló tanulás: Táblázatban való eligazodás képessége. Komplexitás gyakorlása. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség, szókincsbővítés. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf /5. I. t. Szemléltetés: Az írásban jelöl; Az írásban nem jelölt teljes h. I. t. Helyes ejtés Ny. 58. o. Mf. 47/6 7. I. t. A mássalhangzótörvények: 1 4. f. teljes hasonulások I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf. 50. o. I. t. A mássalhangzótörvények: 5. f. összeolvadás I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf. 52. o. I. t. A mássalhangzótörvények: 6. f. rövidülés, kiesés Történelem, idegen nyelvek, vizuális kultúra, természetismeret, informatika: a tantárgyakra jellemző fogalmak, digitális kifejezések helyesírása. Történelem, idegen nyelvek, vizuális kultúra, természetismeret, informatika: a tantárgyakra jellemző fogalmak, digitális kifejezések helyesírása. 56

57 39. A hangokról és a betűkről tanultak összefoglalása Helyesejtés gyakorlása. A tanultak rendszerezése csoportmunkában. A magán- és mássalhangzók időtartamának jelölése. Betűrendbe sorolás. T Képességfejlesztő óra A félévi felmérés előkészítése Összefoglaló táblázatok, fogalomtár tanulmányozása. Típusfeladatok: betűrend, szókiegészítés magán-, mássalhangzóval, magán-, mássalhangzótörvények, szövegértés, szövegalkotás. 41. Félévi felmérés A komplex felmérés megíratása. 42. A magyar helyesírás Hogyan használd A magyar helyesírás szabályai című kiadványt? A bevezető szöveg elolvasása, és értelmezése. A helyesírási szabályzat részeinek megismerése. A tartalomjegyzék és a tárgymutató használata. A szabálypontok megkeresésének algoritmusa. Válogató másolás. Nyelvi kompetencia: Grammatikai rendszer kialakítása. Gondolkodási kompetencia: Problémalátás és kritikai képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség fejlesztése. Anyanyelvi kompetencia: Szövegértő, szövegalkotó, helyesírási képesség. Kognitív kompetencia: Lényegkiemelő, összefüggéskezelő, problémamegoldó képesség. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelés. Információk kezelésének képessége. Szabályértelmezés. Kognitív/gondolkodási kompetencia: Konvertáló képesség. Kognitív/tudásszerző kompetencia: Problémamegoldó képesség. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés: A msh.törvények I játék: A nemek harca Ny ; o. Mf o. I. t. A félévi felmérést előkészítő feladatok újbóli megoldása Nyelvtan felmérőfüzet 5. A tollbamondás szövege a kézikönyvben. Ny o. tartalomjegyzék, betűrend Történelem, idegen nyelvek, vizuális kultúra, természetismeret, informatika: a tantárgyakra jellemző fogalmak, digitális kifejezések helyesírása. 57

58 43. A felmérések értékelése, javítása 44. Képességfejlesztő óra A félévi típushibák javítása vagy A Kheopsz-piramis 45. A magyar helyesírás alapelvei A szóelemző írásmód 46. A szóelemző írásmód A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. Szógyűjteményből szavak másolása, tollbamondása. Véletlenszerűen kiválasztott öt szó felhasználásával kreatív fogalmazás írása. Vázlatírás tanulópárokban. Képmontázshoz aláfestő szöveg. Fordított helymeghatározás. A metanyelvi szöveg értelmezése, a helyesírási alapelvek (írásmódok) megismerése. A mássalhangzótörvények felidézése táblázat segítségével páros munkában. Helyesejtési gyakorlatok. Indukciós szöveg értelmezése. Az írásban jelölt teljes hasonulás a -val, -vel toldalékos szavakban. Helyesírási gyakorlatok kooperatív technikák alkalmazásával. T. 12. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Személyes kompetencia: Önértékelési képesség. Tanulási kompetencia: Képességfejlesztő, készségfejlesztő, motívumelsajátító képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Szövegértés. Természettud. komp.: Irányok meghatározásának képessége. A hatékony, önálló tanulás: Megfigyelés, lényegkiemelés, tanulási technikák alkalmazása. Információk kezelésének képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Gondolkodási kompetencia: Kombinatív, konvertáló képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Normatív kompetencia: Szabálykövetés, szabályalkalmazás. A feladatok megoldása a kézikönyvben. Ny o. I. t. Interaktív játékok Szfgy o. Ny. 68. o. helyesírási alapelv Ny o f. Mf /4. I. t. A szóelemzés elve 1. f. Ny. 70/4 5. f. Mf o. I. t. A szóelemzés elve 2 4. f. a szóelemzés elve a szóelemző írásmód A helyesírási alapelvek helyett azért használom az írásmód kifejezést, mert a helyesírási szabályzatban is így találják a tanulók. 58

59 47. A szóelemző írásmód A szóelemző írásmód egyéb esetei 48. A kiejtés szerinti írásmód A szótövek írása 49. Képességfejlesztő óra A helyesírási szabályzat használata vagy Hot Dogs 50. A kiejtés szerinti írásmód A szótövek írása Helyesejtési gyakorlatok. Az írásban nem jelölt teljes hasonulás és az összeolvadás. Helyesírási gyakorlatok kooperatív technikák alkalmazásával. T. 13. Helyesejtés gyakorlása tankönyvi feladatok szóanyagán. A helyes időtartam-jelölés. Szóláshasonlatok a kommunikációban. A helyesírási szabályzat használati technikájának pontosítása. A H. 17., szabálypontok értelmezése csoportmunkában. A helyesírási szabályzat használatának gyakorlása. Szavak keresése a szótárban szókereső verseny. Könyvajánlás értelmezése. Szókincsbővítés. Helyesejtés gyakorlása. Szerepjáték: vásárlás, páros munka. A mássalhangzók időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe. T. 14. Szituációs játék: vásárlás. A hatékony, önálló tanulás: A tanultak alkalmazásának képessége. Normatív kompetencia: Szabálykövetés, szabályalkalmazás. A hatékony, önálló tanulás: Szabályértelmező, szabálykövető, ismeretelsajátító képesség. Segédeszköz (szabályzat) használata. Szociális kompetencia: Hatékony együttműködés, társas aktivitás, segítségnyújtás. A hatékony, önálló tanulás: Szabályértelmező képesség. Segédeszköz (szabályzat) használata. Szociális kompetencia: Versengési, érdekérvényesítő képesség. Szociális kompetencia: Szabályalkotás, szabálykövetés. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Szóbeli szövegalkotás. Kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználat. Mf I. t. A szóelemzés elve 5 6. f. Ny. 71. o. Mf. 65/2., 5. Ny. 72. o. Mf. 64. o. I. t. A kiejtés elve: 1 3. és a 8. f. a kiejtés elve a kiejtés szerinti írásmód Helyesírási szabályzat Ny o. Szfgy o. Mf. 67/10. Mf. 66/8., 67/11., 68/12. I. t. A kiejtés elve: 5. f. Interaktív játék: Bevásárlás A szóelemző írásmód egyéb eseteit csoportmunkában javaslom feldolgozni. Az interaktív tananyag-feldolgozás feladatait itt kiemelten az adott tankönyvi és munkafüzeti feladatokhoz rendeltem. Történelem, idegen nyelvek, vizuális kultúra, természetismeret, informatika: a tantárgyakra jellemző fogalmak, digitális kifejezések helyesírása. 59

60 51. A kiejtés szerinti írásmód A toldalékok írása 52. A hagyományos írásmód 53. Az egyszerűsítő írásmód 54. Képességfejlesztő óra A helyesírási alapelvekről tanultak gyakorlása vagy Turistaként a világűrben A helyes időtartam-jelölés. Az í i, ú u, ű ü váltakozást mutató egytagú szavak, csoportmunka. Mondatalkotási gyakorlatok. Az -ít, -ul, -ül, -t, -tt, -bb, -l, -ll toldalékok írása. T. 15. Helyesejtési gyakorlatok. A régies családnevek helyesírása. A j hang kétféle jelölése. A dz-s, dzs-s, szavak helyes ejtése és helyesírása. Páros interaktív játék. T. 16. Helyesejtési gyakorlatok. Az egyszerűsítés elvének és az elválasztásnak a gyakorlása egyszerű és összetett szavakban páros és csoportmunkában. Anyanyelvi rejtvények megoldása. A kimaradt tankönyvi és munkafüzeti feladatok megoldása. A szógyűjtemény szavainak másolása, tollbamondása. Ok-okozati összefüggés felfedezése és kifejtése. Élménybeszámoló fantázia alapján. A hatékony, önálló tanulás: Döntési képesség. Tanultak alkalmazása új helyzetben. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Az akaratlagos írás fejlesztése, mondatalkotás. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírás. Kreatív szövegalkotás. Kognitív kompetencia: Megfigyelőképesség. Összehasonlítás képessége. Szociális kompetencia: Fair játékra való képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási képesség. Kognitív kompetencia: Példakeresés, összehasonlítás. Szociális kompetencia: Együttműködés, segítségnyújtás. Anyanyelvi kommunikáció: Anyanyelvi ismeretek gyakorlati alkalmazásának képessége. Szövegértés, helyesírás. Kreatív fogalmazás alkotásának képessége. Kognitív kompetencia: Rugalmas gondolkodás szövegalkotáskor. I. t. A hagyomány elve 1 2. f. Ny. 73. o. Mf. 68/13., 69. o. I.t. A kiejtés elve: 4., 6. és 7. f. I. t. Helyes ejtés Ny. 75. o. Mf o. I. t. interaktív játék: Kiút a mocsárból! a hagyomány elve a hagyományos írásm. I. t. Helyes ejtés Ny. 76. o. Mf. 75. o. I. t. A hagyomány elve az egyszerűsítés elve az egyszerűsítő írásm. Ny o. Mf o. I. t. interaktív feladatok Szfgy o. 60

61 55. Összefoglalás A tanultak rendszerezése páros és csoportmunkában. A gondolati térkép alkalmazása. Nyelvi játék páros munkában. Interaktív játék páros vagy csoportmunkában. 56. A magyar helyesírásról tanultak felmérése A komplex felmérés megíratása. 57. A SZAVAK ALAKJA ÉS SZERKEZETE Hangalak és jelentés a szavakban 58. A felmérések értékelése, javítása A hangutánzó és hangulatfestő szavak Helyesejtés gyakorlása. A nyitóoldal értelmezése. A metanyelvi szöveg értelmezése. Példakeresés a hangalak és a jelentés közötti összefüggésre. T. 17. A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. 59. Képességfejlesztő óra A macska miniprojekt megvalósítása vagy Készíts csapadékmérőt! Hangutánzó szavak gyűjtése. Szómagyarázatok készítése. Leírás készítése a macskáról. Matematikai feladat szövegének értelmezése. Működési elv szóbeli ismertetése. Munkafolyamat ismertetése különböző hallgatóságnak. Nyelvi kompetencia: Grammatikai rendszer kialakítása. Szociális kompetencia: Együttműködési; érdekérvényesítő képesség: alá- és fölérendeltség elfogadása, fair játékra való képesség. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértő képesség. Helyes és tudatos nyelvhasználat. Tudásszerző kompetencia: Ismeretelsajátító képesség. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Személyes kompetencia: Önértékelési képesség. Felelősségvállalás. Kognitív kompetencia: Kombinatív képesség. Matematikai kompetencia: Logikus gondolkodás. Számítások végzésének képessége. Természettudományos kompetencia: Környezettudatos magatartás. Ny o. Mf o. I. t. Interaktív játék: Helyesírási gyémántok Nyelvtan felmérőfüzet 5. A tollbamondás szövege a kézikönyvben. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Interaktív játék: Szókirakó; Hangalak és jelentés a szavakban Ny o. I. t. A hangutánzó és hangulatfestő szavak 1. hangutánzó és hangulatfestő szavak A mellékelt miniprojekt leírása. Szfgy o. Interaktív tananyagfeldolgozás Az interaktív játéknál játszhat egymással a témakör óráin a két legtöbb pontot szerzett csapat, illetve a két csapatra osztott osztály egy-egy képviselője. A témakör interaktív feladatai A szavak alakja és szerkezete főcsoportból valók. A macska (a 57. órához kapcsolódva) miniprojekt (szabadidős tevékenység során is megvalósítható) 1. Melyik ókori nép szent állata volt a macska? 2. Gyűjtsétek össze a macska hangját utánzó szavakat! 61

62 60. A hangutánzó és hangulatfestő szavak 61. A hasonló alakú szavak 62. Az ellentétes jelentésű szavak 63. Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak A hangutánzó és hangulatfestő szavak szerepének megfigyelése és alkalmazása csoportmunkában. A hangulatfestő szavak használata a szövegalkotáskor. T. 18. Helyesejtés gyakorlása. Írásfegyelem és a helyesírás, pl.: fáradság fáradtság, válság váltság. A hasonló alakú szavak használata. T. 19. Helyesejtés gyakorlása. Az ellentétes jelentésű szavak a humor forrásai. Helyesírási gyakorlatok. T. 20. Jelentés és illusztráció összefüggésének megfigyeltetése. Azonos szóalak eltérő jelentés. Anyanyelvi kommunikáció: A verbális komplexitás kezelése. Írásbeli kifejezőképesség. Gondolkodási kompetencia: rugalmas gondolkodás szövegalkotáskor. Anyanyelvi kommunikáció: Pontos, helyes nyelvhasználat. Szövegértés, helyesírási képesség. Gondolkodási kompetencia: Logikus gondolkodás. Személyes kompetencia: Találékonyság, kreativitás. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási és kifejezőképesség. Nyelvi játékosság. Gondolkodási kompetencia: Sajátosságok megkülönböztetése. Mf o. I. t. Szemléltetés; A hangutánzó és hangulatfestő szavak 2 6. f. I. j. Ki a legjobb hangutánzó? Szófelismerő I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés; Interaktív játék: Ki ér hamarabb a helyére? Az alcsoport feladatai I. t. Helyes ejtés Ny. 84. o. Mf. 88. o. I. t. Szemléltetés; Interaktív játék: Triminó párbaj Az alcsoport feladatai ellentétes jelentés Ny o. Mf o. I. t. Szemléltetés 3. Mit jelentenek a következő kifejezések: macskakő, macskaköröm, macskakaparás, vasmacska? 4. Keressetek olyan meséket, amelyekben macska is szerepel! Rajzoljátok le az egyik jellegzetes jelenetet! A többiek találják ki, melyik meséről van szó! 5. Természetismerettankönyvetek segítségével mutassátok be társaitoknak a macskát! 6. Két-, három- és négyfős csoportokban dolgozzatok! Macskaeledelt szeretnétek vásárolni Ft-tal járultok hozzá. A konzerv ára 159 Ft. Hány dobozzal tudtok venni? Mennyi lesz a visszajáró pénz? 62

63 64. Képességfejlesztő óra Az eddig tanultak gyakorlása, alkalmazása vagy Orczy Kalandpark 65. Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak. 66. Egy-, többjelentésű és azonos alakú szavak. 67. A rokon értelmű szavak és kifejezések Helyesejtés gyakorlása. A kimaradt tankönyvi és munkafüzeti feladatok megoldása. A szógyűjtemény szavainak másolása, tollbamondása. Dokumentumszöveg (szórólap) értelmezése. Formai sajátosságok megfigyeltetése. Az azonos alakú és többjelentésű szavak megkülönböztetésének gyakorlása csoportmunkában Az ÉKsz. használata az azonos alakú és a többjelentésű szavak megkülönböztetésekor. Azonos alakú, többjelentésű szavak a humor forrásaként. T. 21. Helyesejtési gyakorlatok. Szókincsfejlesztés rokon értelmű szavakkal csoportmunkában. A jelentésbeli kohézió eszközei: a rokon értelmű szavak. A Magyar Szinonimaszótár használata. T. 22. Gondolkodási kompetencia: Sajátosságok megkülönböztetése. Logikai képesség. Kommunikatív kompetencia: ábraolvasás, ábrázolás. Képi információk feldolgozása. Anyanyelvi kompetencia: Dokumentumszöveg sajátosságainak, felfedezésének képessége. A hatékony, önálló tanulás: Segédeszköz (szótár) használatának képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Szókincs, szóhasználat, kommunikációs képesség fejlesztése. Kommunikatív kompetencia: Képi információk feldolgozása. Anyanyelvi kommunikáció: Szókincs, szóhasználat, kommunikációs képesség fejlesztése. A hatékony, önálló tanulás: Segédeszközök használatának képessége. Az ismeretek alkalmazásának képessége. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Kimaradt interaktív feladatok Szfgy o. Ny o. Ny. 87. o. feladatai I. t. Az alcsoport feladatai: 1 2. Mf o. I. t. Az alcsoport feladatai: 3 4. egyjelentésű szó, többjelentésű szó, azonos alakú szó I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Interaktív játék: A csúcsra fel! Az alcsoport feladatai rokonjelentés Mennyi pénzt kaptok vissza fejenként? Hány fős csapat tudott a saját szempontjából a leggazdaságosabban vásárolni? 63

64 68. Szólások és közmondások Metanyelvi szöveg értelmezése. Szólások használata a kommunikáció során. Másolás, emlékezetből írás. Képekről szólások felismerése. Hibás szólások javítása. 69. Képességfejlesztő óra Szólások és közmondások Szólások a konyhából A kimaradt tankönyvi és munkafüzeti feladatok megoldása. A szólások keletkezése. T. 23. Szómagyarázatok készítése. Adatkeresés, okkeresés. Közmondásokhoz szituációk kitalálása és előadása. 70. A leírás Leíró szöveg értelmezése, a vázlat elkészítése páros munkában. A leírás fogalmának pontosítása. Szövegek összehasonlítása. Leírás készítése fantázia alapján. 71. A leírás Folyamatleírás (játékleírás kviddics) értelmezése, és aktív alkalmazása. Kreatív fogalmazás: kitalált csapatjátékhoz játékszabály írása. Állampolgári kompetencia: Hagyományok ismerete, tisztelete és ápolása. Kommunikatív kompetencia: Képi információk feldolgozása. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Helyes nyelvhasználat. Állampolgári kompetencia: Hagyományok ismerete, tisztelete és ápolása. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés. Helyes nyelvhasználat. Szókincsbővítés a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztésére. Kommunikatív kompetencia: Képi információk feldolgozása. Anyanyelvi kommunikáció: Kifejezőképesség. Helyes nyelvhasználat. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szövegértelmezés. Kreatív szövegalkotás. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség: fair játékra, szabálykövetésre való képesség. Ny o. Mf o. I. t. Interaktív játék: Szólásos; Közmondásos vetélkedő Az alcsoport feladatai állandósult szókapcsolat, szólás, közmondás Ny o. Mf o. I. t. Az alcsoport feladatai Szfgy o. Ny. 91. o. Ny o. leírás Idegen nyelv: a tanult idegen nyelv szókincse, néhány állandósult szókapcsolata. 64

65 72. A levél A levél tartalmi és formai sajátosságainak felelevenítése. 73. A levél Helyesejtési gyakorlatok. Irodalmi levelek alapján a feladó és a címzett kitalálása. Aktuális levél megfogalmazása megadott téma alapján. 74. Képességfejlesztő óra A kimarad tankönyvi feladatok megoldása. A leírásról és a levélről tanultak ismétlése A leírás és a levél műfajának ötvözése levél megírása közben. Pl. Az új (tárgyleírás), egy új barátnő, barát alakleírása stb. 75. A szavak szerkezete Az egyszerű és összetett szavak 76. A toldalékos szavak Helyesejtési gyakorlatok. Metanyelvi szöveg értelmezése. A szókapcsolat és az összetett szó közötti kommunikációs különbség. T. 24. Helyesejtési gyakorlatok. A szótő és toldalék fogalmának pontosítása. Válogató másolás. Csoportmunka. T. 25. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegalkotás a kommunikációs partner ismeretében. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegalkotás a kommunikációs partner ismeretében. Szociális kompetencia: Értékek képviselete, önkifejező képesség. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, szövegértelmezés. Kreatív szövegalkotás. Szociális kompetencia: Értékek képviselete, önkifejező képesség. Gondolkodási kompetencia: Információk rendszerezése. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, nyelvhasználati képesség fejlesztése. Gondolkodási kompetencia: Információk rendszerezése. Következtetések levonása. Anyanyelvi kommunikáció: Szavak szerkezetének vizsgálata. Szociális kompetencia: Csoportkezelő képesség. Más népek iránti tisztelet képessége. Ny /2. Levél íratásakor mindig valós címzettet és témát válasszunk! I. t. Helyes ejtés Ny. 94/3., 94/7. levél Ny o. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. Interaktív játék: Memóriakirály Az alcsoport feladatai I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. A toldalékos szavak szótő, toldalék, képző, jel, rag A tanulókkal ismertessük meg az alaktani elemzés jeleit! 1 = szótő, 2 = képző, 3 = jel, 4 = rag, x = kötőhangzó 65

66 77. A toldalékos szavak Az összetett szavak elválasztása 78. A szavak jelentéséről és szerkezetekről tanultak összefoglalása 79. A szavak alakjáról és szerkezetéről tanultak felmérésének előkészítése 80. A szavak alakjáról és szerkezetéről tanultak felmérése Alaktani elemzések. Szóelemek felismerése. T. 26. Az összetett szavak elválasztása. Helyesejtési gyakorlatok. A szavak jelentéséről és szerkezetéről tanultak kreatív alkalmazása páros munkában. Gondolati térkép értelmezése, felhasználása rendszerezéshez. T. 27. Összefoglaló táblázatok, fogalomtár tanulmányozása. Típusfeladatok: hangutánzó, többjelentésű szavak felismerése, szólások párosítása jelentésükkel, alaktani elemzés, rokon értelmű, hangulatfestő szavak alkalmazása, szövegértés, szövegalkotás. A komplex felmérés megíratása. Anyanyelvi kommunikáció: Az anyanyelv szavainak, szerkezetének vizsgálata. Alaktani ismeretek aktivizálása. Nyelvi kompetencia: Grammatikai szabályrendszer kialakítása. Vállalkozói kompetencia: Versenyhelyzet kezelése. Nyelvi kompetencia: Grammatikai szabályrendszer kialakítása. Kommunikatív kompetencia: Az információk felhasználásának képessége. Illusztrációértelmezés. Anyanyelvi kompetencia: Szövegértő, szövegalkotó, helyesírási képesség. Kognitív kompetencia: Lényegkiemelő, összefüggéskezelő, problémamegoldó képesség. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. Kreatív feladatmegoldás. Ny. 98. o. Mf o. I. játék: Mennyire ismeritek a toldalékokat? Ny o. Mf o. I. t. Az elválasztás 2-3. I. t. Helyes ejtés Ny o. Mf o. I. t. A tanulók által kedvelt feladatok, inter aktív játékok ismételt megoldása. Ny o.; o.; o. I. t. A félévi felmérést előkészítő feladatok újbóli megoldása Nyelvtan felmérőfüzet 5. A tollbamondás szövege a kézikönyvben. Az alaktani elemzéskor a kötőhangzókat is jelöltetem. Ennek okai: 1. a spontán nyelvérzék, ami a kötőhangzót nem érzékeli sem a szótő, sem a toldalék részeként; 2. alsó tagozatban általában kötőhangzóként, kötőhangként értelmezik. 66

67 81. Év végi ismétlés Helyesejtési gyakorlatok: áttekintő ismétlése. Rendszerező ismétlés a tankönyvi összefoglaló táblázatok alapján. 82. A felmérések értékelése, javítása A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. 83. Év végi ismétlés Helyesejtési gyakorlatok áttekintő ismétlése. Rendszerező ismétlés a tankönyv fogalomtára alapján. Összefoglaló feladatok megoldása csoportmunkában. 84. Az év végi felmérés előkészítése Összefoglaló táblázatok, fogalomtár tanulmányozása. Szógyűjtemény. Típusfeladatok: betűrend, szókiegészítés magán-, mássalhangzóval, magán-, mássalhangzótörvények, szövegértés, szövegalkotás. Kognitív kompetencia: Kombinatív, konvertáló, logikai, rendszerező képesség. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő, problémamegoldó, alkotóképesség. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Alá- és fölérendeltségi viszony elfogadása Személyes kompetencia: Önértékelési képesség. Felelősségvállalás a saját teljesítményért. Kognitív kompetencia: Kombinatív, konvertáló, rendszerező képessége. Tudásszerző kompetencia: Összefüggés-kezelő, problémamegoldó, alkotóképesség. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás, anyanyelvi beszéd. Anyanyelvi kompetencia: Szövegértés, szövegalkotás, helyesírás, anyanyelvi ismeretek alkalmazási képessége. Kognitív kompetencia: Lényegkiemelő, összefüggéskezelő, problémamegoldó képesség. I. t. Helyes ejtés Mf o. I. t. Interaktív játékok ismételt megoldása a témakörökhöz A feladatok megoldása a kézikönyvben. I. t. Helyes ejtés Mf o. I. t. Válogatás az interaktív témakörök feladati között Ny o.; o.; o. I. t. A félévi felmérést előkészítő feladatok újbóli megoldása 67

68 85. Év végi felmérés A komplex felmérés megíratása. 86. KOMMUNIKÁ- CIÓTÖRTÉNET Őseink beszéde A nyitóoldal értelmezése. Szövegfeldolgozás csoportmunkában. Beszélgetés az olvasottakról. 87. Az év végi felmérések értékelése, javítása Hogyan beszél az emberiség? A helyesírási típushibák javítása. Önértékelés. A lényeg kiemelése, ábraértelmezés, vázlatírás. Károli Gáspár fordította Biblia részlete mai magyar nyelven, tanulópárban. 88. Hogyan ír az emberiség? Szövegelemzési technikák gyakorlása páros munkában. Vázlatírás a páros munka öszszegzéseként. A hatékony, önálló tanulás: Szöveg-feldolgozási technikák alkalmazása. A tanultak alkalmazásának képessége. Kreatív feladatmegoldás. A hatékony, önálló tanulás: Tények, adatok kiemelése. Anyanyelvi kommunikáció: Helyesírási, szóbeli kifejezőképesség. Szociális kompetencia: Siker és kudarc elfogadásának képessége. Anyanyelvi kommunikáció: Szövegértés, reproduktív szövegalkotás, helyesírási képesség. Kommunikatív kompetencia: Ábraolvasás és -értelmezés. Szociális kompetencia: Együttműködési képesség. Anyanyelvi kompetencia: A vázlatírás képessége. Nyelvtan felmérőfüzet 5. A tollbamondás szövege a kézikönyvben. Ny o. I. t. Őseink beszéde feladatai Ny o. I. t. Hogyan beszél az emberiség? feladatai Ny o. I. t. Hogyan ír az emberiség? 1 4. f. Az írás története (a órához kapcsolódva) miniprojekt 1. Rendezzétek táblázatba az egyes írástípusokról szerzett ismereteiteket! 2. Gyűjtsetek cégérekről fotókat, illetve készítsetek ti magatok is szabadon választott technikával (rajz, gyurma, fa stb.)! 3. Készítsetek képrejtvényeket társaitok számára! 4. Ismertessétek a rovásírás lényegét! 5. Írjatok le szólásokat, közmondásokat rovásírással! Olvastassátok el társaitokkal! 68

69 89. Képességfejlesztő óra Az írás története című miniprojekt megvalósítása A fogalomírás és a betűírás közötti különbség felfedezése. Ismerkedés a rovásírással. Kommunikáció titkosírással. 90. Hogyan ír az emberiség? A fogalomírás és a betűírás közötti különbség felfedezése. Ismerkedés a rovásírással. Kommunikáció titkosírással. T. 28. Állampolgári kompetencia: Más kultúrák iránti tisztelet képessége. Kommunikatív kompetencia: Az információk felhasználásának képessége. Illusztrációértelmezés. Állampolgári kompetencia: Más kultúrák iránti tisztelet képessége. Kommunikatív kompetencia: Az információk felhasználásának képessége. Illusztrációértelmezés. Ny o. I. t. Hogyan ír az emberiség? 5 6. f. Interaktív játékok Ny o. I. t. Hogyan ír az emberiség? 5 6. f. Interaktív játékok 6. Rendezzetek kiállítást, vagy készítsetek tablót az általatok gyűjtött, illetve alkotott anyagokból! 69

70 A felmérések megoldásai Az anyanyelvi kommunikáció mérése Tanév eleji felmérés A változat 1. Újra ősz van. A fecskék és a gólyák már régen melegebb vidékekre repültek. Lassan a szőlő is megérik. Mikor fogunk szüretelni? Minden jó mondat 2-2 pont, összesen 8 pont. 2. Ugye holnap kirándulunk? kérdő mondat Bárcsak sütne a nap! óhajtó mondat Hozz magaddal messzelátót is! felszólító mondat Majd elkérem az apukámtól. kijelentő mondat Juj, de jó lesz sétálni az erdőben! felkiáltó mondat Minden helyes mondatvégi írásjel és mondatfajta megnevezés 1-1 pont, összesen 10 pont. 3. A kiegészített szavak: Mennyi, merre, száll, Honnan, jönnek, Merre, mennek, szállnak Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 8 pont. 4. Ágai Tünde, Antali Kristóf, Kovács Beáta, Laczkó Ábel, Varga Emese A helyes betűrendbe sorolás 5 pont. (Ha már az első nevet elrontja, csak 0 pontot kaphat a tanuló.) 5. a) Aláhúzandó: kiapadhatatlan a benne rejlő izgalmak sora. A helyes aláhúzás 1 pont. b) Olyan vadvízi gumihajó, amelyben 4 10 fő tud egyszerre evezni. A meghatározásban 3 kulcsszónak, kifejezésnek kell szerepelnie, ezért 3 pont. c) Az amerikai hadsereg számára fejlesztették ki, és különleges bevetésekkor használták. Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen 2 pont. d) Bekarikázandó: az egy oldalon ülők együttes és összehangolt evezése biztosítja. A bekarikázandó rész 2 elemet tartalmaz, ezért 2 pont. e) Ausztriában és Szlovéniában. Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen 2 pont. 6. Ige Főnév Melléknév Számnév próbálnak evezés kisebb 20. biztosítja jármű vadvízi sok Minden jó helyre írt szó 1-1 pont, összesen 8 pont. 70

71 7. Szó Hang Betű Írásjegy szüret puttony bodzaszörp szőlőfürt nevetés Minden jó helyre írt szó 1-1 pont, összesen 5 pont. 8. Egyéni megoldás. A szövegalkotásra adott osztályzatot szorozzuk meg 2-vel, maximum pontszám sport-em-ber, há-zig, e-dzés, leg-e-rő-sebb, meg-e-mel, And-re-a Minden jól elválasztott szó 1-1 pont, összesen 5 pont. 10. jeges, tavaly, tojás, osztály, talaj, karéj, helyes, mély, súly, gally Minden helyesen kiegészített szó 1-1 pont, összesen 10 pont. 11. Békés megye, A két Lotti, Petőfi tér, Margit híd, Zempléni-hegység, Nemzeti Múzeum Minden helyes földrajzi név 1-1 pont, 6 pont. 12. Süssön a nap! Bárcsak sütne a nap! Szombaton menjünk színházba! Bárcsak mennénk szombaton színházba! Minden mondat 1-1 pont, összesen 4 pont. Értékelés: Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen, 1 71

72 Tanév eleji felmérés B változat 1. Magyarország fővárosa Budapest. Sok látnivaló várja a turistákat. A gyerekek egyik kedvenc kirándulóhelye az állatkert. Én is jártam már ott. Minden jó mondat 2-2 pont, összesen 8 pont. 2. Hű, de jól kezdődik ez a tanév! felkiáltó mondat Van egy új osztálytársunk. kijelentő mondat Vajon milyen tanuló? kérdő mondat Bárcsak jó barátok lennénk! óhajtó mondat Segítsünk neki a beilleszkedésben! felszólító mondat Minden helyes mondatvégi írásjel és mondatfajta megnevezés 1-1 pont, összesen 10 pont. 3. A kiegészített szavak: Jött, széllel, vízfestékkel, lettek, Lehullottak, vannak, alatt Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 8 pont. 4. Kóródi Ádám, Kovács Béla, Lakatos Éva, Lovas László, Simon Ágnes A helyes betűrendbe sorolás 5 pont. (Ha már az első nevet elrontja, csak 0 pontot kaphat a tanuló.) 5. a) 1979 A helyes válasz 1 pont. b) Az ernyőt és utasát a felszálló meleg levegő segíti sokáig a magasban maradni. A válaszban szerepelnie kell a 3 kiemelt szónak, szavanként 1-1 pont, összesen 3 pont. c) Aláhúzandó: ahol ki lehet teríteni az ernyőt, és ahol a hegyoldallal szemben fúj a szél. Az aláhúzandó rész 2 elemet tartalmaz, ezért 2 pont. d) A körülmények felmérése, a sisakviselés, az elsőbbségadási szabályok betartása. A felsorolás 3 elemből áll, ezért 3 pont. e) Bekarikázandó: időjárásfüggő. A helyes bekarikázás 1 pont. 6. Ige Főnév Melléknév Számnév húzza időjárás népszerűbb 20 segítik ernyőt sík több Minden jó helyre írt szó 1-1 pont, összesen 8 pont. 72

73 7. Szó Hang Betű Írásjegy édesapa vágyott dzsip kiskutya ládikó Minden jó helyre írt szó 1-1 pont, összesen 5 pont. 8. Egyéni megoldás. A szövegalkotásra adott osztályzatot szorozzuk meg 2-vel, maximum pontszám vas-u-tas, ker-tig, bo-dza-bo-kor, leg-ü-gye-sebb, fel-ad-tuk, And-rás Minden jól elválasztott szó 1-1 pont, összesen 5 pont. 10. lyuk, tej, sóhaj, süllyed, muszáj, kastély, veszély, súly, sajt, jóság Minden helyesen kiegészített szó 1-1 pont, összesen 10 pont. 11. A kis herceg, Rákóczi utca, Petőfi híd, Zala megye, Villányi-hegység, Szépművészeti Múzeum Minden helyes földrajzi név 1-1 pont, 6 pont. 12. Vasárnap sétáljunk az erdőben! Bárcsak vasárnap sétálnánk az erdőben! Essen az eső! Bárcsak esne az eső! Minden mondat 1-1 pont, összesen 4 pont. Értékelés: Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen, 1 73

74 Félévi felmérés A változat 1. Márk, Markó, Márkó, Márkus, Márton, Máté A helyes betűrendbe sorolás 6 pont. (Ha már az első nevet elrontja, csak 0 pontot kaphat a tanuló.) 2. tanú, kapu, odú, batyu, ígér, színes, irigy, tízed Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 8 pont. 3. tipeg, sistereg, libeg, kavar, dorombol, torok Minden helyes szó 1-1 pont, összesen 6 pont. 4. éppen, épen; hassal, hasal; kell, kel; szájal, szájjal Minden jó kiegészítés 1-1 pont, összesen 8 pont. 5. rakjuk, délen, fizet, ősszel, zsebes, dzsip Minden helyes betűcsere 1-1 pont, összesen 6 pont. 6. a) Aláhúzandó: hátizsák(ból) A helyes aláhúzás 1 pont. b) ötméteres A helyes válasz 1 pont. c) Bekarikázandó: kitárta a berek nádas, bokros, havas síkságát. A helyes bekarikázás 1 pont. d) Bütyök A helyes válasz 1 pont. e) kunyhó, kis ház; messzelátó, megmerevedik, gyalogol Minden helyes szóértelmezés 1-1 pont, összesen 4 pont. f) A rókák hamar megéreznék az ember szagát, és elmenekülnének. A helyes indoklás minden eleme 1-1 pont, összesen 2 pont. 7. Egyéni megoldás. A szövegalkotásra adott osztályzatot szorozzuk meg 2-vel, maximum pontszám összeolvadás: bánjuk, kabátja; írásban jelölt teljes hasonulás: olvassátok, kézzel; zöngésség szerinti részleges hasonulás: lépdel, szegfű írásban nem jelölt teljes hasonulás: a kimaradt szavak (ügyeljetek, bátyja) Minden helyes besorolás 1-1 pont, a mássalhangzótörvény megnevezése 2 pont, összesen 8 pont. 74

75 9. kívánjon, meghálálja, szabadítsa fel, nevessen, segítsen, hallgasson, lássatok Minden helyes szóátalakítás 1-1 pont, összesen 7 pont. 10. me-ne-dzser, vá-laszt-hat, lo-pó-dzik, Ká-roly-lyal, fa-lig, ma-xi Minden jól elválasztott szó 1-1 pont, összesen 6 pont. 11. füzetben, asztalra, lépdes, ötször, képen Minden helyes toldalékolás 1-1 pont, összesen 5 pont. Értékelés: Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen, 1 Félévi felmérés B változat 1. Kála, Karola, Kata, Katalin, Katinka, Kató A helyes betűrendbe sorolás 6 pont. (Ha már az első nevet elrontja, csak 0 pontot kaphat a tanuló.) 2. adu, daru, odú, gyanú; dicsér, mindig, víziló, színész Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 8 pont. 3. körös (keres), lény, kéreg, napok, halló, szálló Minden helyes szó 1-1 pont, összesen 6 pont. 4. szeggel, szegel; fűszál, száll; eset, esett; éppen, épen Minden jó kiegészítés 1-1 pont, összesen 8 pont. 5. rágjuk, folt, sír, húz, tél, pók Minden helyes betűcsere 1-1 pont, összesen 6 pont. 6. a) Bekarikázandó: Pére Noel, jóságos boszorkány, Karácsony Apó Minden helyes bekarikázás 1-1 pont, összesen 3 pont. b) Aláhúzandó: Olaszország, Anglia, Franciaország Minden helyes aláhúzás 1-1 pont, összesen 3 pont. 75

76 c) Seprűn közlekedik. d) Mert Pére Noel a kéményen át közlekedik. e) A kandallóba dobják a levelet. f) Az ünnepi mazsolás puding. A helyes válasz 1 pont. A helyes válasz 1 pont. A helyes válasz 1 pont. A helyes válasz 1 pont. 7. Egyéni megoldás. A szövegalkotásra adott osztályzatot szorozzuk meg 2-vel, maximum pontszám összeolvadás: tudják, nénje; írásban jelölt teljes hasonulás: nézzük, lábbal; zöngésség szerinti részleges hasonulás: fogtam, mosdik írásban nem jelölt teljes hasonulás: a kimaradt szavak (szóljál, anyja) Minden helyes besorolás 1-1 pont, a mássalhangzótörvény megnevezése 2 pont, összesen 8 pont. 9. engedélyezze, üdvözöljem, kívánjak, emelje fel, gyönyörködjön, hahotázzon, megbocsátja Minden helyes szóátalakítás 1-1 pont, összesen 7 pont. 10. fin-dzsa, temp-lom, pe-dze-ge-ti, Do-roty-tyá-tól, köny-vért, ta-xi Minden jól elválasztott szó 1-1 pont, összesen 6 pont. 11. ablakból, könyvben, asztalhoz, tizenkilencszer, olvastok Minden helyes toldalékolás 1-1 pont, összesen 5 pont. Értékelés: Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen, 1 76

77 A magyar helyesírásról tanultak felmérése A változat 11. gyönyörű, eskü, színes, gyanú, pörgettyű, dicsér Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 6 pont. 2. X, 1, 2, 2, 1, X, 2, 2 3. I, I, H, I Minden jó tipp 1-1 pont, összesen 8 pont. Minden jó döntés 1-1 pont, összesen 4 pont. 4. Olvasd el a leckédet! Bárcsak egyetlen feladatban sem hibáznék! (Vajon) Egészségesen táplálkoztok? Juj, de aranyos ez a kiskutya! Minden jó átalakítás 1-1 pont, összesen 4 pont. 5. a) Bekarikázandó: könnyen elkészíthető, olcsó, hamar elkészíthető Minden jó bekarikázás 1-1 pont, összesen 3 pont. b) Rövid ideig tartó főzés. A helyes válasz 1 pont. c) Megbarnulnak. A helyes válasz 1 pont. d) nagy alma; gerezd dió; kerek, édes keksz Minden jól felsorolt elem 1-1 pont, összesen 3 pont. e) Áthúzandó: citrom, keksz Minden jó áthúzás 1-1 pont, összesen 2 pont. 6. Az almákat késsel körkörösen haladva hámoz(za)d meg, magházukat vájd ki! Az almákat kb o C-os vízben abál(ja)d, azaz rövid ideig főz(ze)d! Kb. 5 perc múlva emel (je)d ki, csepegtes(se)d le és citromlével ken(je)d be, hogy ne barnuljanak meg! A kihűlt almákat tölts(e)d meg a vaníliás, mazsolás krémtúróval! A tetejüket tejszínhabbal, diógerezdekkel és mazsolaszemekkel díszíts(e)d! Jól lehűtve, kerek kekszeken tálal(ja)d! A feladatért 8 pont adható. Minden hibásan átalakított szóalak 1 pont. Az igék hosszabb és rövidebb alakja és más szórend is elfogadható. 7. Egyéni megoldás. A szövegalkotásra adott osztályzatot szorozzuk meg 2-vel, maximum pontszám apály, bolyong, bújik, elsején, engedély, folyosó, gally, gyűjtés, jégpálya Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 10 pont. 77

78 9. Dessewffy, Joó, Pesthi, Rákóczi, Thököly, Werbőczy A helyes betűrendbe sorolás 6 pont. (Ha már az első nevet elrontja, csak 0 pontot kaphat a tanuló.) Ha a másolásban a tanuló hibát vét, pontot veszít. 10. Mariannak, orról, nagyobból, gallyal Minden jó toldalékolás 1-1 pont, összesen 4 pont. Értékelés: Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen, 1 A magyar helyesírásról tanultak felmérése B változat 1. nagyszerű, saru, szíves, tanú, csengettyű, ígér Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 6 pont. 2. 1, 2, 2, 1, X, 1, 2, 2 3. H, H, I, I Minden jó tipp 1-1 pont, összesen 8 pont. Minden jó döntés 1-1 pont, összesen 4 pont. 4. Bárcsak javítanék matematikából! Naponta spóroltok? Jaj, de barátságos ez a kiscica! Érkezzetek időben! Minden jó átalakítás 1-1 pont, összesen 4 pont. 5. a) 5 dkg b) 15 perc alatt. c) Kettő. d) A málnákhoz. A helyes válasz 1 pont. A helyes válasz 1 pont. A helyes válasz 1 pont. A helyes válasz 1 pont. 78

79 e) Bekarikázandó a szövegben: villával, habverővel Minden jó bekarikázás 1-1 pont, összesen 2 pont. f) A munkafolyamat számozása: 2., 1., 4., 3. Minden jó sorszám 1-1 pont, összesen 4 pont. 6. A málnát mosd meg, csepegtes(se)d le, tedd (tegyed) tálba! Két ép szemet tegyél félre a díszítéshez! A többihez ad(ja)d hozzá a citromlevet és a cukrot! Villával nyomkod(ja)d szét a málnákat! Tedd (tegyed) bele a joghurtot, a gyümölcsöket habverővel apríts(a)d fel! A tejszínből verj(él) kemény habot! Két szép pohárba oszd (osszad) szét a jégkockákat! Önts(e)d rá a málnás italt! Tejszínhabból nyomj(ál) rá sipkákat, és koronáz(za)d meg 1-1 szem málnával! A feladatért 8 pont adható. Minden hibásan átalakított szóalak 1 pont. Az igék hosszabb és rövidebb alakja és más szórend is elfogadható. 7. Egyéni megoldás. A szövegalkotásra adott osztályzatot szorozzuk meg 2-vel, maximum pontszám bélyeg, bolyhos, bújócskázik, folyó, fúj, rejtekhely, süllyed, kulcslyuk, sajog Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 10 pont. 9. Kazinczy, Lorántffy, Reguly, Soós, Thewrewk, Wathay A helyes betűrendbe sorolás 6 pont. (Ha már az első nevet elrontja, csak 0 pontot kaphat a tanuló.) Ha a másolásban a tanuló hibát vét, pontot veszít. 10. Anettől, tollal, rövidebből, hússzor Minden jó toldalékolás 1-1 pont, összesen 4 pont. Értékelés: Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen, 1 79

80 A szavak alakjáról és szerkezetéről tanultak felmérése A változat 1. ugat, csahol, nyüszít, vonít, vakkant, morog Minden jól másolt hangutánzó szó 1-1 pont, összesen 6 pont. 2. pepecsel, somfordál, ugribugri, bandukol Minden jó kiegészítés 1-1 pont, összesen 4 pont H), 2. E), 3. F), 4. G), 5. A), 6. D), 7. C), 8. B) Minden jó párosítás 1-1 pont, összesen 8 pont. 4. belső, kisebb, különböző, könnyű Minden jó megadott szó 1-1 pont, összesen 4 pont. 5. a) Molnár Molnár vagy Egy ősi mesterség Jó címválasztás 1 pont. b) Lisztet készített a kenyérgabonából. A helyes válasz 1 pont. c) A 17. és a 18. században. A helyes válasz minden eleme 1-1 pont, összesen 2 pont. d) Egyházi vagy világi földesurak. A helyes válasz minden eleme 1-1 pont, összesen 2 pont. e) A gyáriparosodás miatt. A helyes válasz 1 pont. f) A gabona beszerzése, szállítása és értékesítése. A helyes válasz minden eleme 1-1 pont, összesen 3 pont. 6. Egyéni megoldás. A szövegalkotásra adott osztályzatot szorozzuk meg 2-vel, maximum pontszám Bekarikázandó: egér, zebra, körte, csiga Minden jó bekarikázás 1-1 pont, összesen 4 pont. 8. Aláhúzandó: krumpli, pityóka; jófejű, értelmes Minden jó aláhúzás 1-1 pont, összesen 4 pont. 9. két hangadó nem jön ki egymással; sír; mindenki tévedhet; dolgozik; hibázik Minden jó jelentés 1-1 pont, összesen 5 pont. 80

81 10. szép ség kis e bb olvas o tt lát ná m fiú k a t x 3 1 x x 4 Minden jó alaktani elemzés 1-1 pont, összesen 5 pont. Értékelés: Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen, 1 A szavak alakjáról és szerkezetéről tanultak felmérése B változat 1. nyávog, miákol, dorombol, csipog, vernyákol, morog Minden jól másolt hangutánzó szó 1-1 pont, összesen 6 pont. 2. piszmog, matat, égimeszelő, botorkál B), 2. F), 3. G), 4. E), 5. H), 6. A), 7. D), 8. C) Minden jó kiegészítés 1-1 pont, összesen 4 pont. Minden jó párosítás 1-1 pont, összesen 8 pont. 4. olcsó, lassabb, sűrű, süllyed Minden jó megadott szó 1-1 pont, összesen 4 pont. 5. a) Bodnár Bodnár vagy Egy ősi mesterség Jó címválasztás 1 pont. b) Aláhúzandó: kádárok, pintérek. Minden helyes aláhúzás 1-1 pont, összesen 2 pont. c) A bodnár vödröket, köpülőket, puttonyokat, hordókat, kádakat készített. A bognár szekereket és kocsikat. A helyes szakma megnevezése 1-1 pont, összesen 2 pont. d) Kerekes, Kerékgyártó. A helyes válasz minden eleme 1-1 pont, összesen 2 pont. e) A dunántúli Kocs községről kapta az elnevezést. A helyes válasz 1 pont. f) 66 évvel későbbi. A helyes válasz 1 pont. 81

82 g) Így könnyebben tudtak kereket formálni belőle. A helyes válasz 1 pont. 6. Egyéni megoldás. A szövegalkotásra adott osztályzatot szorozzuk meg 2-vel, maximum pontszám Bekarikázandó: mandula, levél, rózsa, kormány Minden jó bekarikázás 1-1 pont, összesen 4 pont. 8. Aláhúzandó: paripa, kanca; tetszetős, gyönyörű Minden jó aláhúzás 1-1 pont, összesen 4 pont. 9. nehéz dologra vállalkozik; több ember jobban meg tud vizsgálni valamit; alszik; hallgatózik; nem minden jó, ami annak látszik Minden jó jelentés 1-1 pont, összesen 5 pont. 10. jó ság nagy o bb néz e tt olvas ná m lány o k a t x 3 1 x x 3 x 4 Minden jó alaktani elemzés 1-1 pont, összesen 5 pont. Értékelés: Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen, 1 Év végi felmérés A változat 1. Szó Hang Betű Írásjegy vakáció edzőtábor nyaralás füttyszó hullám Minden jó helyre írt szó 1-1 pont, összesen 5 pont. 82

83 2. Egyéni megoldás. A szövegalkotásra adott osztályzatnak megfelelő pontszám, maximum pontszám A kiegészített szavak: pihenek, pihennek, kell, megkel, lábbal, lábal, tolat, tollat Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 8 pont. 4. kis-vas-út, meg-ál-ló, er-dész-há-zig, And-re-a Minden jól elválasztott szó 1-1 pont, összesen 4 pont. 5. a) A varázslatos hetes vagy 7, a varázslatos Jó címválasztás 1 pont. b) Bekarikázandó szavak: összege, három személy, égtájakat. Minden jó bekarikázás 1-1 pont, összesen 3 pont. c) Aláhúzandó: A háromszögek és a négyszögek. A jó aláhúzás 1 pont. d) A sabbát a pihenéssel töltött szabadnap. A helyes válasz 1 pont. e) 1. A hetes szám ókori értelmezése 2. A tökéletes alakzatok 3. A sabbát Minden jó vázlatpont 1-1 pont, összesen 3 pont. 6. Egyéni megoldás. A szövegalkotásra adott osztályzatot szorozzuk meg 2-vel, maximum pontszám Ábrahám Éva, Asztalos János, Kiss József, Kis Tünde, Kóródi Boglárka, Kovács Tamás, Sípos Benő, Sipos Éva A helyes betűrendbe sorolás 8 pont. (Ha már az első nevet elrontja, csak 0 pontot kaphat a tanuló.) 8. Reszelj(él) le 12 dkg csokoládét! 4 dl tejszínből készíts(él) habot! 2 dl tejszínből, 3 tojás sárgájából, a lereszelt csokoládéból, egy csomag vaníliacukorból, 3 evőkanál cukorból főzz(él) krémet! A kihűlt krémet dolgoz(za)d össze a tejszínhabbal! A masszát tölts(e)d egy őzgerincformába, és fagyaszd (fagyasszad) le a mélyhűtőben! A feladatért 6 pont adható. Minden hibásan átalakított szóalak 1 pont. Az igék hosszabb és rövidebb alakja és más szórend is elfogadható. 9. Juj, de súlyos ez a súly! Ha ezzel a súllyal Károly egy ujjra sújt, bizony lesújtó véleményt alkot róla Lujza. Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 10 pont. 83

84 10. Kerülgeti, mint macska a forró kását. Lovat ad alá. Szegény, mint a templom egere. Csökönyös, mint a szamár. Minden jó szólás 1-1 pont, összesen 4 pont. Értékelés: Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen, 1 Év végi felmérés B változat 1. Szó Hang Betű Írásjegy szünidő bodzatea mennydörgés narancsdzsem csokifagyi Minden jó helyre írt szó 1-1 pont, összesen 5 pont. 2. Egyéni megoldás. A szövegalkotásra adott osztályzatnak megfelelő pontszám, maximum pontszám A kiegészített szavak: varr, var; megy, meggy; vassal, vasal; hall, hal Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 8 pont. 4. nap-e-lem, fagy-lal-tért, meg-e-szi, And-rás Minden jól elválasztott szó 1-1 pont, összesen 4 pont. 5. a) A világ egyik új csodája vagy A római Colosseum Jó címválasztás 1 pont. b) Bekarikázandó szavak: ellipszis, Kr. u. 80-ban, 73 ezer Minden jó bekarikázás 1-1 pont, összesen 3 pont. c) Gladiátor- és állatviadalok színhelyéül szolgált. A helyes válasz 1 pont. 84

85 d) Igen, mert egy óriási sátorral lehetett befedni. A helyes válasz 1 pont. e) 1. Az ókori Róma új csodája 2. Gladiátor- és állatviadalok 3. Az építészeti remekmű Minden jó vázlatpont 1-1 pont, összesen 3 pont. 6. Egyéni megoldás. A szövegalkotásra adott osztályzatot szorozzuk meg 2-vel, maximum pontszám Illés Ferenc, Pap Imola, Papp István, Takács Imre, Tímár Jenő, Timár Kata, Tóth Orsolya, Ujj Mónika A helyes betűrendbe sorolás 8 pont. (Ha már az első nevet elrontja, csak 0 pontot kaphat a tanuló.) 8. Három felvert tojáshoz adj(ál) hozzá annyi reszelt sajtot, hogy kissé kemény maszszát kapjál! Sóval és borssal ízesíts(e)d! A félbevágott kifliket egy kicsit piríts(a)d meg! Ken(je)d meg őket vajjal, és tedd (tegyed) rá a sajtos, tojásos pépet a tetejükre! Sütőben perc alatt süs(se)d aranysárgára! A feladatért 6 pont adható. Minden hibásan átalakított szóalak 1 pont. Az igék hosszabb és rövidebb alakja és más szórend is elfogadható. 9. Jaj, ez a kajlafülű, dölyfös hólyag folyton belém fojtja a szót bármilyen érdekes is a selyemmajmok helyzetéről szóló eszmefuttatásom! Minden jó pótlás 1-1 pont, összesen 10 pont. 10. Megmossák a fejét. Bal lábbal kelt fel. A füle botját sem mozdítja. Kopog a szeme az éhségtől. Minden jó szólás 1-1 pont, összesen 4 pont. Értékelés: Enyhébb ponthatárok: Szigorúbb ponthatárok: jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen, 1 85

86 A felmérések tollbamondásainak szövege Mindegyik tanulónak ugyanazt a szöveget diktáljuk le! A bekezdéseket jelezzük a gyerekeknek! Tanév eleji felmérés Amikor az ajtó kinyílt, az osztály már állt. A katedra dobogója nyikorgott. Kengyelné hóna alatt aktatáska, Lajos bácsi sötét ruhában. Kicsit öregebben, mint amikor elbúcsúztak, de vidáman, mint mindig. Az új osztályfőnöküket mutatta be a fiúknak. Lajos bácsi kezet fogott a tanárnővel, és búcsút intve kiment. Félévi felmérés Két nappal ezután, csütörtökön, mikor a füvészkertre ráborult az este, a kis hídon álló két őr egy sötét alak közeledtére fegyverbe lépett. Tisztelegj! kiáltotta az egyik. S erre mind a ketten égnek emelték ezüstös végű lándzsáikat, melyeken megcsillant a halvány holdsugár. (Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk) A magyar helyesírásról tanultak felmérése Ottót nem szívesen hívták magukkal focizni a barátai. Mindig kicselezték az ellenfél játékosai. Ha néha a kapu elé jutott, biztosan mellérúgta a labdát. Most is kihagyták a csapatból. Mikor észrevette, így kérte őket: Én is szeretnék játszani veletek. Nagyon fogok igyekezni. Erről is szól a barátság. A szavak alakjáról és szerkezetéről tanultak felmérése A fiú még a gyanú árnyékát is el akarta kerülni. Esküvel állította, hogy semmi köze a bábu eltűnéséhez. Még a batyuját is megmutatta. A tanúk azonban mást mondtak. Az asszonyok seprűvel zavarták ki a faluból. Rohanás közben a saruja beleragadt a kátyúba. Vándorolhatott tovább mezítláb. Év végi felmérés Nyolc hónappal ezelőtt izgalommal léptem át az osztály küszöbét. Vajon milyen lesz ötödikesnek lenni? Most már mosolygok az akkori aggodalmaimon, hiszen csak az első napok voltak kissé nehezek. Megismerkedtem az új tanáraimmal. Hamar megszoktam az új környezetet is. Ebben a tanévben egy kicsit többet kellett tanulnom, mint tavaly, de mindig gyakoroltam. Remélem, látszik majd az eredménye a bizonyítványomban. 86

87 Javaslat a felmérések értékelésére Az ország iskoláiban a helyi tantervekben eltérő %-os határokat állapítottak meg a készítői és a pedagógusok. A minimum szint megállapításakor figyelembe kellett venni a helyi körülményeket. Van, ahol az elégséges szint eléréséhez már 33% is elegendő, van, ahol az 50% is kevés. Ezt elsősorban a tanulók képessége határozza meg, mégis országos tapasztalataim alapján igyekszem ebben is tanácsot adni. A következőkben egy enyhébb és egy szigorúbb értékelésre teszek javaslatot a %-os határokat tartalmazó táblázatban: Értékelési kategória Enyhébb %-os határok Szigorúbb %-os határok Jeles % % Jó 76 90% 79 92% Közepes 60 75% 66 78% Elégséges 40 59% 51 65% Elégtelen 0 39% 0 50% A komplex felméréseket a pontszámok alapján egy érdemjeggyel érdemes osztályozni. A tollbamondást viszont külön értékelném. Bár a felmérések feladatsorai között is találhatók a helyesírási képesség mérését és értékelését szolgáló feladatok, ezek azonban a tanítási órán külön kiemelt, többször ismételt feladattípusok és szavak közül kerültek ki. A tollbamondások értékelésekor elsősorban az általam kiemelt szavakat vegyük figyelembe! Javításkor az alábbiakban általam javasolt javítókulcsot vegyük figyelembe, és ez alapján számoljuk a hibapontokat! Erre nézvést még nehezebb értékelési sablont adnom. Egy biztos, aki 2-nél több súlyos hibát vét 5. évfolyamon, nem adnék ötöst a tollbamondására. Javítókulcs-javaslat 5 8. évfolyamoknak A helyesírási hiba megnevezése A mondatkezdő nagybetű A mondatvégi írásjel öszszetett mondatok végén A mondatközi írásjel, a vessző használata a tagmondatok határán 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam X X X X X X X X X X X X 87

88 A helyesírási hiba megnevezése Egyéb mondatközi írásjel (pontosvessző, kettőspont) A párbeszéd lejegyzésekor előforduló központozási hibák 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam X X X X X X X X Betűtévesztés, betűcsere X X X X Az idézés X X X X A KIEJTÉS SZERINTI ÍRÁS- MÓD A szótövek írása begyakorolt szavakon A szótövek írása nem begyakorolt szavakon A tőváltozatok írása (irat írat, tol toll típusúak) A tőváltozatok írása (húszas huszad típusúak) A toldalékok írása, mgh.-k a toldalékban (-ít, -u, -ül, ról, -ről stb.) A toldalékok írása, msh.-k a toldalékokban (-t; -tt, -b, -bb) A toldalékok írása, msh.-k a toldalékokban (szőjön típusúak és a higgy) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A SZÓELEMZŐ ÍRÁSMÓD Zöngésség sz. r. hasonulás begyakorolt szavakon A zöngésség sz. r. hasonulás nem begyakorolt szavakon A képzés h. sz. r. hasonulás begyakorolt szavakon X X X X X X X X X X X X 88

89 A helyesírási hiba megnevezése A képzés h. sz. r. hasonulás nem begyakorolt szavakon Az írásban nem jelölt teljes hasonulás begyakorolt szavakon Az írásban nem jelölt teljes hasonulás nem begyakorolt szavakon Az írásban jelölt teljes hason. begyakorolt szavakon Az írásban jelölt teljes hasonulás nem begyakorolt szavakon Az összeolvadás begyakorolt szavakon Az összeolvadás nem begyakorolt szavakon 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A mássalhangzó-rövidülés X X X X A mássalhangzó-kiesés X X X X A HAGYOMÁNYOS ÍRÁSMÓD begyakorolt szavakon A HAGYOMÁNYOS ÍRÁS- MÓD nem begyakorolt szavakon AZ EGYSZERŰSÍTŐ ÍRÁSMÓD begyakorolt szavakon AZ EGYSZERŰSÍTŐ ÍRÁS- MÓD nem begyakorolt szavakon X X X X X X X X X X X X X X X X 89

90 A helyesírási hiba megnevezése A TULAJDONNEVEK ÍRÁSA A személynevek egyszerű esetei A történelmi személynevek begyakorolt esetben A történelmi személynevek nem begyakorolt eset ben 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam X X X X X X X X X X X X Az állatnevek X X X X A földrajzi nevek (egyeleműek) és -i képzős alakjaik A kötőjeles földrajzi nevek (tanulmányok során előfordulók) és -i képzős alakjaik A kötőjeles földrajzi nevek (tanulmányok során nem előfordulók) és -i képzős alakjaik A különírt elemekből álló földrajzi nevek Egyéb tulajdonnevek begyakorolt szavakon Egyéb tulajdonnevek nem begyakorolt szavakon X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Az elválasztás szótagolás X X X X szerint Az elválasztás összetett X X X X szavak esetében A számok helyesírása X X X X A keltezés és toldalékos formái A KÜLÖNÍRÁS ÉS AZ EGY- BEÍRÁS A szóismétlések írása (szókettőzés) X X X X X X X X 90

91 A helyesírási hiba megnevezése A szóismétlések írása (napról napra típusúak) A szóismétlés írása (örökkön-örökké típusúak) A mellérendelő szóösszetételek írása begyakorolt szavakon A mellérendelő szóösszetételek írása nem begyakorolt szavakon Az ikerszók írása begyakorolt szavakon Az ikerszók írása nem begyakorolt szavakon Az alárendelő szókapcsolatok írása begyakorolt szavakon Az alárendelő szóösszetételek nem begyakorolt szavakon 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 91

92 Az 5. évfolyamos magyar nyelv tantárgy taneszközök A december 21-én kihirdetett új kerettanterv magyar nyelv és irodalom műveltségterületen A és B változatban jelent meg. Ezek a változatok teljesen megegyeznek magyar nyelvből. Lényeges, koncepcióbeli eltérés csak irodalomból van az A és B változat között. A 2013/14-es tanévre új és átdolgozott taneszközeim: Nyelvtan 5. tankönyv ÚJ keményfedelű és puhafedelű változatban Nyelvtan 5. munkafüzet ÚJ Nyelvtan 5. felmérőfüzet Nyelvtan és helyesírás tankönyv A jelenlegi javított, színessé tett munkáltató tankönyv Szövegértést fejlesztő gyakorlatok Átdolgozott A Nyelvtan 5. tankönyv Mit őriztem meg a korábbi tankönyvből az új Nyelvtan tankönyvben? Megmaradtak a témakörök. Az egyes leckék felépítése óravázlatként is használható. A tanulót partnerként kezelem (közvetlen hangnem, olvasmányos, könnyen érthető anyanyelvi ismereteket közvetítő szövegek), amit eddig a lektorok a könyveim egyik legnagyobb erényének tartották a módszertani gazdagságuk mellett. Kellő mennyiségű feladat az ismeretek begyakorlásához és az anyanyelvi képességek fejlesztéséhez. Sok játékos feladat, nyelvi játék. Javaslat a tollbamondások elvégzésére az egyes leckéknél. Miben új a Nyelvtan tankönyv? B/5-ös méretű. A színes illusztrációk még esztétikusabbá teszik. Modern tipográfiai megoldások. Minden fejezetnek van nyitóoldala, amely tájékoztatja a tanulókat az előzetes ismeretekről, illetve a fejezet tartalmáról. A feladatok hármas szintezettségűek: D könnyen megoldható feladat, közepesen nehéz feladat, nehéz feladat. Egyes feladatoknál a munkaformákra tett javaslataimat ikonok jelzik (páros munka és csoportmunka). A kollégák kérésére a fogalmazás tanítását szolgáló fejezetek is vannak a tankönyvben, Szövegelünk címmel. A bemutatóóráim és a kollégák visszajelzései alapján még inkább követtem a könnyebb tananyagrészektől a nehezebb tananyag tanítása felé haladás elvét. Pl.: A szavak jelenté- 92

93 se témakör nem a hagyományosnak számító egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú szavak tanításával kezdődik, hanem a hangutánzó és a hangulatfestő; a hasonló alakú és ellentétes jelentésű szavak tanításával. A könyv végén a Fogalomtár, az Összefoglaló táblázatok után található a Szövegek a tollbamondáshoz, amelyek nemcsak önellenőrzéshez használható, hanem a gyenge helyesírási képességű tanulók fejlesztésére másolandó szövegként. Ugyanezt a célt szolgálja a Szógyűjtemény is. Több feladat található a szövegértő képesség fejlesztésére. Előszó Az Előszóban arra törekedtem, hogy a tankönyvet használó tanulók megismerjék, miről fognak tanulni az 5. évfolyamon, milyen feladatok várnak rájuk a tanév során. Mindig fontosnak tartottam, hogy a tanítványaimmal megértessem, miért is van szükségük az anyanyelvük tanulására, nyelvhasználatuk fejlesztésére. Bár tudom, hogy sok családban anyagi akadályokba ütközik A magyar helyesírás szabályai című könyv megvásárlása, de szülői értekezleten már 3. évfolyamtól kezdve kértem a szülőket, áldozzanak erre a fontos kiadványra, hiszen nekik is bármikor szükségük lehet rá. Hasznos információk A piros alapon fehér, vastag betűvel szedett, felkiáltójellel ellátott tudnivalók megtanulandók. A piros alapon fehér betűvel szedett megfogalmazások a jó, ha tudod kategóriába tartoznak, elsősorban a tehetséggondozást szolgálják. A rövidítések megismerése nagyon lényeges a feladatmegoldások gyorsításában. Mennyivel könnyebb, gyorsabb leírni azt, hogy kh, mint azt, kötőhangzó. A tanulás tanításához elengedhetetlen az alapvető kézikönyvek, szótárak, lexikonok rövidítésének ismerete. Amit már tudsz az anyanyelvedről Ez a fejezet a többihez hasonlóan nyitóoldallal kezdődik. A nyitóoldalakon mindig van egy témakörhöz illeszkedő mottó, illetve egy rövid szöveg, ami tájékoztatja a tanulót, miről fog tanulni az adott témakörben. Igyekeztem úgy megfogalmazni ezeket a szövegeket, hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését az adott tananyagrész iránt. A tankönyv és a munkafüzet első fejezetét úgy alkottam meg, hogy a feladatok megoldásakor lehetőleg minden tanulónak legyen része sikerélményben. Az alsó tagozaton tanult ismeretek felidézésében jó szolgálatot tehetnek a táblázatok és a gondolati térképek. A tankönyvben külön fejezetben a fogalmazásórán tanultakat is feleleveníthetjük: elbeszélés, párbeszéd, leírás, jellemzés, levél. A minta fogalmazások a szövegértő képesség szintjének megállapításához is felhasználhatók. A kommunikáció A fejezet első olvasmányában a tanulók megismerkednek a kommunikáció fogalmával, a kommunikációs helyzet alapelemeivel, a beszélő és a hallgató szerepével. A kommuni- 93

94 94 kációs helyzetgyakorlatok azonban nemcsak itt, hanem a tankönyv valamennyi fejezetében megtalálhatók. Az anyanyelvünk alfejezet Urbán János Anyanyelvem című versének részletével indul. Ezt követően a tanulók gyermekkori emlékeinek felidézésével teremthetünk közvetlen kapcsolatot a személyiségük és anyanyelvük között. A Helyesejtési feladatok gyakorlatait tréningszerűen érdemes végeztetnünk a tanulókkal. Egy feladatot többször, több órán is mondassunk el a tanulókkal! A Beszédes jelek leckében a tanulók megismerkednek a természetes és a mesterséges jelekkel. Megérthetik, hogy a nyelv valójában egy mesterséges jelrendszer. Külön foglalkozom a siketek jelnyelvével és a vakok és gyengénlátók Braille-írásával. A felső tagozatos kerettantervben a Fejlesztési területek nevelési célok között ez is szerepel: Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben ő is képes segíteni. Az iskola lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló tapasztalatot szerezzen a fogyatékkal élőkkel való együttélésről, amelynek során felismeri a segítő tevékenység fontosságát és szükségességét alkalmanként és a mindennapokban is. Nekem is hőn áhított vágyam, hogy a mai fiatalok mások iránt toleránsabbak, a mássággal elfogadóbbak legyenek, és majdan erre neveljék gyermekeiket is. Tapasztalataim szerint a gyerekek egyik kedvenc fejezete A testbeszéd. Kit ne érdekelne, hogy mit lehet kiolvasni a másik mozdulataiból, arcjátékából? Hogyan válhat számára nyilvánvalóvá az, hogy a beszélgetőtársa mást mond a szájával, mint amit a szemével üzen. A beszédes szemekről már nem is beszélve. Megismerkednek az alapvető gesztusokkal, a távolságtartással, a kézfogással, az arc- és állgesztusokkal, valamint a szem és a pillantás kifejező erejével. A Mindennapos kommunikációs helyzeteink fejezetben A kapcsolatfelvétel és a kapcsolattartás, a Szándéknyilvánítás, valamint a Beszélgetés című leckékben a következő kulcsfogalmakkal találkoznak a tanítványaink: beszédhelyzet, köszönés, bemutatkozás, bemutatás, megszólítás. Külön foglalkozom a modern beszélgetési formákkal: a telefonálással és a Skypepal, illetve a telefonálás illemszabályaival. A Skype használata és illemtana a 6. évfolyamos tankönyvben található. A modern írásbeli kapcsolatok című leckében az SMS és az kapott helyet. Bár a felmérések szerint a mai fiatalok egyre kevesebbet használják az t, de a tanulmányi versenyek feladatlapjainak beküldésekor, majdan középiskolában az otthoni feladatok elküldésekor még jó szolgálatot tehetnek az itt szerzett ismereteik. Bár ki tudja, milyen új levelezési csatornák fognak akkor működni? Korunk képírása az emotikonok használatán alapszik. Újabb és újabb szmájlik jelennek meg, a mai ifjúság határtalan kreativitásának bizonyítékaként. A tankönyv oldalain megjelenik a Mézga család is. MZ/X 30. századra megálmodott új magyar nyelve, amelyet Romhányi József és Nepp József mesterségesen alkotott, mára kezd valósággá válni. Gondoljunk csak az ezekhez hasonló rövidítésekre: szvsz = szerény véleményem szerint, nm = nincs mit, +6o = megható, jo8 = Jó éjt! vok = vagyok, tom = tudom.

95 Hang és betű Az 5. évfolyamos tananyag legnehezebbnek tűnő témaköre. Az új kerettanterv is nagyobb órakeretet szán a hangtani ismeretek tanításának. Meggyőződésem, hogy eredményesebben taníthatjuk a helyes ejtést, ha tanítványaink tisztában vannak beszélőszerveik működésével, a beszédhangok csoportjainak sajátosságaival. Az ejtési hibák korrekciójakor is építhetünk tudásukra. A beszédhangok tulajdonságainak ismerete nagy szolgálatot tesz a helyesírás tanításakor is. Gondoljunk csak a zöngés, zöngétlen mássalhangzókra, hiszen ezek jellegzetességei nélkül semmit sem értenek meg a zöngésség szerinti részleges hasonulásból. Terjedőben van a -nákozás. Ha annyit megjegyeznek a tanulóink, hogy feltételes mód, jelen idő, E/1. személyben nincs illeszkedés, már könnyebb lesz számunkra ennek a nyelvhelyességi hibának a tudatos javítása. Tehát nem szívesen aludnák még egy kicsit, hanem aludnék. A magánhangzótörvények közül az hangrendet és az illeszkedést tanítjuk. A mássalhangzótörvények megismerésére látszólag kevés időt szántam. Ennek az az oka, hogy a következő, A magyar helyesírás témakörben a szóelemzés elvével kezdünk, és akkor alkalom nyílik a begyakorlásra is. A Szövegelünk fejezetben az elbeszéléssel foglalkozunk. A szövegek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok a gyerekek életéhez kapcsolódnak: lovaglás, kalandpark, de található közöttük részlet Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényéből. A magyar helyesírás Az 1 4. évfolyamokon sok helyesírási szabállyal ismerkedtek meg a gyerekek. A 2012-es kerettanterv kulcsfogalmai között van valamennyi helyesírási alapelv és az elválasztás is. A szótagolás szerinti elválasztást a magánhangzótörvényeket követően vettem. Az összetett szavak elválasztási szabályainak megismerése az egyszerű és összetett szavak közötti különbség tanulását követi. A témakör egy nagyon gyakorlati leckével kezdődik: Hogyan használd A magyar helyesírás szabályai című kiadványt? A helyesírási alapelvek közül először a szóelemző írásmód kerül terítékre. Szándékosan használom az írásmód megnevezést, hiszen így használja a helyesírási szabályzat is. Tisztában vagyok vele, hogy egyre kevesebb gyermeknek van saját segédkönyve, ezért a szabályzat legfontosabb szabályai, a gyermekek által könnyebben érthető megfogalmazásban a tankönyvben is megtalálhatók. A kiejtés elve szerint írandó szavak helyes leírásában nagy segítséget nyújt a helyesejtési gyakorlatok rendszeres végeztetése. A hagyományos írásmódú, régies írású családnevekre a gyerekeknek tanulmányaik során, a j-ly használatára pedig a mindennapi életben van szükségük. Az egyszerűsítés elvét valójában azóta alkalmazzák a gyerekek, amióta megtanultak írni. A szavak alakja és szerkezete A hangalak és jelentés fogalmának tisztázását követően szakítottam a hagyományos jelentéstani csoportosítás sorrendjével. Elsőként a hangutánzó szavakat ismerik meg a gyerekek, hiszen e szócsoport megértése áll hozzájuk a legközelebb. A beszédtanulás kezdeti 95

96 96 szakaszában elsők között a hangutánzó szavakat ismételgették: vau-vau, cin-cin, mek-mek stb. A hangulatfestő szavak jórészt a nyelv tréfás, játékos alkotásai. Hangulatossá tehetik a nyelvtanórát is. A hasonló alakú szavakról szól a következő lecke a tankönyvben. Használatuk sok gondot okoz nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is. Sajnálom, hogy kimaradt a kerettantervi kulcsfogalmak közül. Az ellentétes jelentésű szavak szövegeken belüli funkciói között szintén megtaláljuk a humor elemeit, de kiválóan lehet alkalmazni őket a helyesírás gyakorlására is. Az új kerettantervnek megfelelően hangsúlyosabb szerephez jutottak az egyjelentésű, többjelentésű és azonos alakú szavak. A többjelentésű és azonos alakú szavak megkülönböztetése nem könnyű a tanulók számára. Vitás esetekben mindenképpen a Magyar értelmező kéziszótárt érdemes segítségül hívni. Természetesen jó szolgálatot tesznek az illusztrációk is, amelyekben bővelkedik a tankönyv. Igen érdekesek az azonos alakú szavak. Vannak közöttük olyanok, amelyeknek a szótárakban található alakja egyezik meg. Pl.: dob, csap, ég, ér, fal, fog, hall, hat, hát, nyár, nyír, nyúl, sír, szív stb. Akadnak olyan szavak, amelyek toldalékos alakja azonos alakú. Pl.: legyek, merek, sebesen, fejed, várnak stb. Előfordul, amikor egy szótári alak és egy toldalékos szó azonos alakú. Pl.: török, hasad, telek, font, állam, fogad, szemét, rácsuk, karom, verem, köröm stb. Mindegyikre sok példa található a metanyelvi szövegben. A gyerekek számára oly kedves és ismert emotikonokat a rokon értelmű szavak tanításakor is jól tudjuk használni. A rokon értelmű szavak kiválóan alkalmasak a szókincsbővítésre, amelybe bevonhatjuk a szólásokat és a közmondásokat is. A szólások rendkívül értékes elemei nyelvünknek. Egy szónál szemléletesebben, árnyaltabban tudjuk vele kifejezni magunkat. Ennél a leckénél tértem ki O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című gyűjteményének használatára. A betűrend ismeretére most is szüksége lesz a tanítványainknak, és meg kell ismerniük a vezérszó fogalmát, és azt, hogy a szólások mindig dőlt betűvel, a közmondások álló betűvel vannak szedve. A leírás és a levél műfaji sajátosságainak bemutatását Harry Potter történeteire alapoztam. Az erumpentről állatleírást olvashatnak, a folyamatleírást a kviddics játék leírásán szemléltettem, valamint formai és tartalmi szempontból elemezhetjük Sirius Harrynek írt levelét. Azt tapasztaltam, hogy a tanulók szívesebben alkotnak fantáziafogalmazásokat. Az ott szerzett alkotói sikerélmény erőt ad számukra a valós témájú fogalmazások élményszerű megírásához. A szavak szerkezetének vizsgálata elengedhetetlen feltétele a helyesírás tanításának, a helyesírási képesség fejlesztésének, valamint az anyanyelv tudatos használatának. A szótő és a toldalékok vizsgálata már 1. évfolyamon megkezdődik. A toldalékok fajtáinak szerepét nehezen értik meg alsó tagozatos korukban. Ennek tisztázása az 5. évfolyam feladata. Az alaktani táblázatok tartalmazzák a leggyakrabban használt képzőket, jeleket, ragokat. Ezek a táblázatok azonban csak tájékoztató jellegűek. Igazi tartalommal a szófajtan és mondattan tanulása közben töltődnek meg. Mivel a folyamatos gyakorlás híve vagyok, ezért alaktani elemzések minden évfolyam tankönyvében szép számmal találhatók. A Fogalomtár követelmény a mai tankönyvekben. Jó szolgálatot tesz az ismeretek felelevenítésekor. Az Összefoglaló táblázatok a tanulók rendszerszemléletének kialakítását

97 segítik. Kollégák kérésére állítottam össze egy szógyűjteményt, ami jó anyagot biztosít másolással, tollbamondással történő helyesírási képességfejlesztésre. Korábban a kézikönyvben kaptak helyet a tollbamondásszövegek. Éppen a gyengébb helyesírási képességű gyerekekre gondolván raktam be a tankönyvbe, hogy tollbamondás helyett másolással fejlesszék a helyesírási képességüket. Természetesen önellenőrzéskor is lehet használni őket. Nyelvtan munkafüzet B/5-ös méretű. Színes. Felépítése azonos a tankönyv felépítésével. Ez alól a Kommunikáció fejezet és a Szövegelünk fejezetek a kivételek. Azoknak minden feladata a tankönyvben található. Kellő mennyiségű feladat áll rendelkezésre az ismeretek begyakorlásához és az anyanyelvi képességek fejlesztéséhez. Hármas szintezettségű feladatok a tankönyvhöz hasonlóan. Egyes feladatoknál a munkaformákra tett javaslataimat ikonok jelzik (páros munka és csoportmunka). Minden lecke után Házi feladat rész található, amelyekben a feladatok a differenciálásra is alkalmasak, illetve a folyamatos gyakorlásra. Felmérőfüzet A felmérések megírásakor a tanulók nemcsak az anyanyelvi ismereteikről adhatnak számot, hanem arról is, milyen szinten van a helyesírási, szövegértési és szövegalkotási képességük. Minden felmérésből A és B változat készült. Ezek között szintkülönbség nincs. Ugyanazokat a feladattípusokat oldják meg a gyerekek, természetesen más szóanyagon. A tollbamondások megírására a füzet végén van hely. A tanmeneteimben ezeket mindig a felmérés megíratását követő órán javaslom lediktálni. A felmérések értékelésére a kézikönyv egy későbbi fejezetében teszek javaslatot. Nyelvtan interaktív tananyag-feldolgozás Évek óta nagy a sikere az eredeti Nyelvtan és helyesírás tankönyvhöz az Apáczai Kiadó fejlesztésében 2010-ben megjelent interaktív tananyag-feldolgozásnak, amely a Nyelvtan 5. tankönyvhöz is teljes mértékben használható. A szoftver egyes témakörei teljesen megegyeznek a tankönyv témaköreivel. Bár jelen esetben sorrendi eltérés lehet közöttük. A tanári kézikönyvben található tollbamondás szövegek a tankönyvben szereplő számozás szerint külön fejezetben szerepelnek. Ugyancsak külön részt szenteltem a helyesejtési gyakorlatoknak is, így minden nyelvtanórán tréningszerűen végezhetők az ott található gyakorlatok. 97

98 Külön szeretném felhívni a kollégák figyelmét a Szemléltetés fejezetre. Itt főleg az ismeretek, szabályok elsajátíttatásához találnak illusztrációkat. Az animációk a gyerekek vizuális emlékezetét fejlesztik. A színes mozgó ábrák az elsődleges bevésést segítik. Ezek a szemléltetőanyagok néhány másodperc alatt lejátszhatók, és többször megismételhetők. A szavak alakja és szerkezete témakörben főleg rajzos animációkkal találkoznak a tanulók. Meggyőződésem, hogy a magán- és mássalhangzótörvények tanítását is jól szolgálják ezek a szemléltetések, ahol az animáció során igyekeztem színekkel is irányítani a gyerekek figyelmét. Az interaktív feladatok egy része előkészíti, segíti a tankönyvi feladatok megoldását, másik részük más oldalról világít meg egy-egy helyesírási problémát. Akadnak azonban olyanok is, amelyek megkönnyítik a tankönyvi feladatok megoldásának ellenőrzését. A kommunikáció fejezet tanításához rövid filmrészletek is rendelkezésére állnak a kollégáknak. Tanítványaink nemcsak játszani, hanem versenyezni is szeretnek. A visszajelzések alapján az egyik kedvenc játék a Helyesírási gyémántok. A szabály a következő: a játékosoknak öt fordulóban kell kiválasztaniuk kattintással a három szóalak közül azt, amelyik helyesírási szempontból hibátlan. A jó döntés után a játékos elvehet a gyémántok közül egyet. Hibázáskor nem lehet gyémántot gyűjteni. Az győz, akinek több gyémántja lesz a játék végén. A másik nagy kedvenc a Kiút a mocsárból játék; lényege, hogy a játékosoknak egy jaguárt és egy cobolyt kell kijuttatniuk a mocsárból. A jaguár csak olyan zsámbékra ugorhat, amelyiken j betűvel, a coboly pedig olyanra, amelyiken ly-nal írandó szó található. Ha rossz helyre ugrik bármelyik állat, elölről kell kezdenie az átkelést. Kiváló gyakorlási mód, hiszen hibázáskor sem látja a játékos helytelenül leírva a szót. A helyes megoldásai viszont a szeme előtt lesznek, s reméljük, mélyen elraktározódnak. Nagyon fontos, hogy a program könnyen kezelhető, és interaktív tábla nélkül is működtethető. Szövegértést fejlesztő gyakorlatok Az anyanyelvi kompetenciák közül talán az egyik legfontosabb a szövegértő képesség fejlesztése. A tanulás tanítása ugyanis elképzelhetetlen szövegértő olvasás nélkül. Az önálló tanulási technikák megtanítása, elsajátítása viszont alapfeltétele az élethosszig tartó tanulásnak. A szövegértés feltétele tehát egyrészt a gyors és pontos dekódolás, másrészt egy meglehetősen összetett gondolkodási folyamat zavartalan működése. Ezen okok miatt jelentette meg az Apáczai Kiadó a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközeit, előbb az alsó tagozatosok (1 4. évfolyam), majd a felső tagozatosok (5 8. évfolyam) számára. A felső tagozatos tankönyvek összeállításakor építettem az alsó tagozatos Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközökre. Az évek során összegyűjtött gyakorlati tapasztalataimat felhasználva olyan tankönyv készítésére törekedtem, amely megfelel a Nemzeti alaptanterv és a kerettanterv elvárásainak, az életkori sajátosságoknak, a tanulók érdeklődési körének, így alkalmas a gyerekek szövegértő képességének fejlesztésére. A tanulók optimális esetben a 4. évfolyam végére elérik az olvasási képesség 2. szintjét, azaz az olvasástechnika elsajátítása után (1. szint) képesek az olvasott szövegben kifejtett gondolatok, információk szó szerinti megértésére. Szándékosan használtam az opti- 98

99 mális kifejezést, hiszen sajnos erre a szintre nem jut el minden negyedikes, ezért tartom fontosnak, hogy főleg ötödik osztályban ezekkel a tanulókkal gyakoroljuk az olvasás technikáját és az értő olvasást is. Szem előtt tartottam a szövegértő képesség hatékony fejlesztésének szempontjait, amelyek a következők: az ismeretnyújtás és a képességfejlesztés helyes aránya; életkornak és érdeklődési körnek megfelelő szövegválasztás; változatos, érdekes szövegfeldolgozási módszerek alkalmazása; együttműködésen alapuló munkaformák előtérbe helyezése; egyéni fejlettséghez igazodó differenciálás; a fejlődés nyomon követésének elősegítése; rendszeres feltáró és fejlesztő értékelés biztosítása. A Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című taneszközben lévő szövegek kiválasztásakor a következő szempontokat vettem figyelembe: A szövegek ne legyenek hosszúak. Lehetőleg fél, illetve egy oldalas szövegeket választottam. Tapasztalataim szerint a túl hosszú szövegek a gyerekek egy részét elriasztják az olvasástól. A kollégák is tisztában vannak azzal, hogy hosszú szövegek esetében fizikai képtelenség egyes tanulókat megvárni, mire végeznek az olvasással. Ők eleve hátránnyal indulnak azokkal szemben, akik végigolvasták a szöveget, nincsenek tisztában a szöveg témájával, esetleg befejezésével. A szöveg keltse fel a tanulók érdeklődését. Az olvasásra való késztetéskor a felnőtt olvasó számára is fontos a szöveg témája, amely igen erős motiváló hatást válthat ki. Nincs ez másként a gyerekek esetén sem. A szövegek között található elbeszélő és magyarázó-ismeretközlő éppúgy, mint dokumentumszöveg, melyek százalékos megoszlása: 30% elbeszélő, 40% magyarázó-ismeretközlő, 30% dokumentumszöveg. Az átdolgozott és megújult, TKV/4077/11/2013 határozati számon tankönyvvé nyilvánított munkafüzetbe új szövegek is kerültek a hozzájuk tartozó feladatsorokkal együtt. Ezek a következők: Hot dogs (részlet Thomas Brezina Szupersrácok kozmikus küldetés című regényéből), Padovai Szent Antal (életrajz), Orczy Kalandpark (dokumentumszöveg, szórólap) Versenyfelhívás (dokumentumszöveg, szórólap), Okostelefon használata okosan (dokumentumszöveg). A kollégák kérése alapján került több dokumentumszöveg a munkafüzetbe, mivel tapasztalataik szerint ennek a szövegtípusnak a megértése okozza a legtöbb gondot a tanulóknak. A magyarázó-ismeretközlő szövegek feldolgozására megkérhetjük más szakos kollégáinkat is. Például történelemórán értelmezhető A Kheopsz-piramis, technika és életvitel órán a Szalvétatechnika, természetismeret órán a Térképen barangolva című szöveg. A feladatsorok alkalmasak a szövegfeldolgozás algoritmus gyakoroltatására. A szövegáttekintés, a szöveg témájának megnevezése, az ismeretlen kifejezések magyarázata, a 99

100 100 szöveg bekezdések szerinti feldolgozása adatkeresés, lényegkiemelés, felosztások, rendszerezések, a szöveg újraolvasása, vázlatírás szükséges ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek egy-egy tantárgy ismeretanyagának otthoni, önálló elsajátítására. Vannak olyan feladattípusok, például a felosztások, rendszerezések megértése táblázatok alkotása, grafikonok, diagramok értelmezése, amelyekre magyarórákon nincs mód és lehetőség. Ezek megtanítása és alkalmaztatása elsősorban a természettudományos ismereteket oktató kollégáink feladata. A szövegek mindig a bal oldalon olvashatók, a hozzájuk tartozó feladatsorok a jobb oldalon találhatók. Így a tanulóknak nem kell lapozniuk feladatmegoldás közben, nyugodtan búvárkodhatnak a szövegben. Erre kell ösztönöznünk őket, hiszen a feladatok megoldásakor vissza kell térniük a szöveghez, ott kell keresniük a megoldásokat, nem az emlékezetükre kell hagyatkozniuk. A feladatok nemcsak a szövegértő olvasás 2. szintjére, az értő olvasásra vonatkoznak tények kiválasztása, magyarázatalkotás, információk alkalmazása, hanem az értelmező szint elérését is biztosítják. A fejlesztő feladatok kapcsán a tanulók lehetőséget kapnak az önálló véleményalkotásra, a képzelet működésén alapuló kérdések megfogalmazására. Az értelmező olvasás kapcsán a tanulóknak a sorok között kell olvasniuk, hiszen ha a válasz közvetlenül nincs benne a szövegben, ki kell következtetniük azt. Az egyes feladatok mellett pontszámok is találhatók, és minden feladatsor végén olvasható az elérhető összes pontszám is. Óva intek azonban minden kollégát attól, hogy ezek miatt a feladatsorokat felméréseknek tekintsék. A taneszköz címe is utal arra, hogy benne gyakorlatsorok, gyakorlást szolgáló feladatok találhatók. A pontszámok, melyek itemek alapján állnak össze, csupán tájékoztatásul szolgálnak a tanulók, tanárok, szülők számára. Arról tájékoztatnak, hogy milyen szinten kiváló, jó, közepes elfogadható, nem megfelelő áll a gyermek a szövegértésben. A százalékos határok ebben nyújtanak fogódzót. Az elért szint ismeretében lehet differenciált osztálymunkában tovább folytatni a képességfejlesztést. Javaslom a kedves kollégáknak, hogy a szövegek feldolgozásakor a nem szakrendszerű órákon is nyugodt tempót, változatos módszereket és munkaformákat alkalmazzanak. Ezeket a szövegeket nem lehet és nem is kell egy tanórán feldolgozni. Sokszor két-három órát is rá kell szánnunk. A feladatok utasítását minden esetben értelmezzük, eleinte közösen. Nem léphetünk úgy előre, ha a felzárkóztatandó gyerekek egyedül küzdenek a feladatmegoldással, mert a kudarcnak nagyobb a valószínűsége, mint a sikerélménynek. Ilyenkor a pontozástól vagy teljesen el kell tekinteni, vagy például csoportmunka, páros munka alkalmazása esetén mindenki azonos pontszámot kapjon. De alkalmazhatunk másfajta értékelést is. Kaphatnak például piros pontot, csillagot, kis képdarabot a hibátlan megoldásért. Ez utóbbiból egy képet is kirakhatnak. A feltáró vagy fejlesztő szóbeli értékelésre minden feladat ellenőrzése után időt kell szánnunk. Természetesen a szövegek használhatók tehetséggondozásra is. A jó képességű tanulók önállóan vagy csoport-, illetve páros munkában dolgozhatnak, esetleg részben vagy teljesen egyénre szabott munkaformát is lehet alkalmazni. Bors József megújult grafikái és fotómontázsai még esztétikusabbá tették a taneszközt.

101 A szövegértés interaktív tananyag-feldolgozás Az elmúlt években hazai és nemzetközi felmérések sokasága igazolta, hogy a magyar diákok szövegértésével komoly problémák vannak. Az alsó tagozatban még jól, a koruknak megfelelően olvasó kisdiákok jelentős része a későbbiekben keveset és nehezen olvas, a hosszú szövegeket elutasítja, és az értő, értelmező olvasás is gondot okoz számukra. Úgy gondolom, minden eszközt fel kell használnunk ahhoz, hogy a felsős tanulók is szívesen olvassanak, ehhez azonban érteniük kell az olvasottakat. Egy ilyen eszköz az interaktív tananyag-feldolgozások tanórai alkalmazása. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Szövegértést fejlesztő gyakorlatok című tankönyvemhez készült digitális taneszközök is Magyar Termék Nagydíjat kaptak az Apáczai Kiadó többi interaktív taneszközeivel együtt. Sajnos nem készülhetett valamennyi szöveghez interaktív tananyag-feldolgozás. Ezért igyekeztem azokat a szövegeket kiválasztani, amelyek a gyerekek körében a legnagyobb sikert aratták. Végül a 22 szövegből 15-öt dolgoztam fel digitális formában: 1. A három jó tanács 2. A Nap és a Hold 3. Mese 4. Lakatos Imre hőstette 5. A láthatatlan ember 6. Miért csíkos a zebra? 7. A vörös óriáskenguru 8. A vörös gém 9. Szólások a konyhából 10. Magyaros ételeink 11. A Kheopsz-piramis 12. Turistaként a világűrben 13. Szalvétatechnika 14. Készíts csapadékmérőt! 15. Az Esztramos-hegy A programok mindenki számára könnyen kezelhetők, egyértelműek az akciógombok, továbbá bármikor vissza lehet lépni a főmenübe. A lehetséges továbbhaladási utak is megfelelően jelöltek. Az egyes funkciók egérrel és a számítógép billentyűzetével is választhatók, aktiválhatók. Ez azért fontos, mert a program interaktív tábla nélkül is működik. Elég hozzá egy projektor és egy számítógép. Minden egyes téma Gyakoroljunk! része 2-4 gyakorló feladatot tartalmaz, majd a Témafeladatok az ismeretek elmélyítésére, értelmezésére szolgálnak. Innen (is) elindíthatók azok az interaktív feladatok, játékok, amelyek a gyermekek aktivitását feltételezik, előzetes tudásukra építve. Itt merőben más feladatok várják a diákot, mint amelyeket már a nyomtatott tankönyvből ismert. A gyakorló és játékos feladatoknak kizárólag a témája, a tudnivalói, ismeretei azonosak a tankönyvéivel, a szemléltetés, a feldolgozás már egészen más: a tanulók rövid filmrészlethez alkothatnak kísérőszöveget, játszhatnak a géppel társasjátékot 101

102 102 (párosan vagy egyénileg), amelynek lépései csak helyes válasz esetén realizálódnak. Kereshetnek kakukktojást, vagy éppen Afrika térképét egészíthetik ki beszédes rajzokkal. A feladatok megoldásáról a gyermek azonnali visszajelzést kap, mégpedig mindig a lehető legegyszerűbben. Ha hibás tevékenységet végez (pl. kiválasztás, bejelölés, odahúzás), azt a gép eleve nem engedi, tehát csak helyes megoldást fogad el. A helytelen reakcióra figyelmeztető felirat (felugró ablak) jelenik meg: Legközelebb biztosan sikerülni fog! szöveggel, és ujjával figyelmeztető kislány rajzával. Ekkor újra kell próbálkoznia a gyakorló diáknak. Jó válasz esetén, dicséretként pedig Ügyes vagy! felirat és ujjongó gyermek rajza jelenik meg. A jó válaszok zöld színűre váltanak, a rossz válasz piros színű lesz mindaddig, amíg el nem találjuk a helyes megoldást. A szoftver tehát az ösztönző, dicséreten alapuló ismeretszerzésre épít, hiszen a hiba, a tévesztés a helyes megoldás megtalálása után nyomtalanul eltűnik. Hagyja a gyermeket akár egyéni módon és tempóban is kutakodni, kísérletezni. Mivel az egyes tévesztések, hibás megoldások nem is megengedettek, a jó válaszig bátran lehet kísérletezni.

103 Tanulásszervezés, tanulásmódszertan A kompetencia alapú oktatás című fejezetnek a tanuláselméleti háttér megváltozásáról szóló részében már kifejtettem, hogy a pedagógusszerep megváltozásának egyik kulcsfontosságú területe éppen az, hogy a pedagógus a tudás átadója helyett a tanulási folyamat megszervezője legyen. Ez a szervezési tevékenység alkalmat biztosít a tanító, tanár számára, hogy a hagyományos és modern tanulásszervezési módokat ötvözze tanítványai képességének, az osztály fejlettségi szintjének ismeretében. Ezeket a szervezési módokat a tanuló szempontjából munkaformaként értelmezzük. A következőkben ezekkel a módszerekkel, illetve munkaformákkal kapcsolatos ismereteiket eleveníthetitek fel, kedves kollégák, illetve megerősíthetitek magatokat abban, hogy jó úton jártok. A hagyományos tanulásszervezés A hagyományos tanulásszervezés két fajtája a frontális osztálymunka és az önálló munka, amelyek a mai oktatásban a leggyakrabban előfordulnak. Előnyeiket és hátrányaikat minden pedagógus ismeri, sőt a gyakorlatban tapasztalja is. A frontális osztálymunkát leginkább az új ismeretet feldolgozó órákon alkalmazzuk, már csak abból a meggondolásból is, hogy bizonyos ismereteket minden tanulónak képességeitől függetlenül ugyanúgy kell tudnia. Ekkor érvényesül leginkább a hagyományos pedagógusszerep, amikor a tanító, tanár a tudás átadójaként a tanulási folyamatban roppant aktív szerepet tölt be. Ugyanakkor a tanuló passzív szerepre van kárhoztatva, csupán a tudás befogadására korlátozódik a lehetősége. Ezért nehéz a gyerekek figyelmét és érdeklődését hosszú ideig ébren tartani. Az önálló munka lényege, hogy a tanuló egyedül dolgozik. Az osztály vagy csoport minden tanulója ugyanazt a feladatot végzi, és egyedül tevékenykedik, ezért ezt a szakirodalom egyedül végzett munkának is nevezi. A leggyakrabban előforduló probléma, hogy a képességeikhez közelebb álló feladat esetén a gyorsabb munkatempójú tanulók már rég elkészültek a megoldással vagy jól, vagy rosszul, a többiek viszont még csak a feladat értelmezésével küzdenek. Vannak olyan esetek, amikor a tanulókat képességeik alapján csoportokba soroljuk: jók, közepesek, gyengék. Néha fantázianeveket is kapnak, azonban minden gyerek tisztában van az elnevezés valódi jelentésével, azaz hogy kit soroltunk a jó, a közepes vagy a gyenge kategóriába. Bár a csoportok eltérő feladatot kapnak, tagjainak a megoldással egyedül, önállóan kell megbirkózniuk. Ezt a munkaformát nevezi a szakirodalom rétegmunkának. Ezzel a munkaformával több probléma is van. Az első: maga a csoportba való besorolás, amelynek alapja a pedagógus benyomása a gyerekekről. A másik probléma a vélt képességszint és a feladatok összeillesztése. Mert hát miként is értelmezhető az átlagos szint (mihez, kihez képest)? Ki az átlagos képességű tanuló? Ki gyenge vagy kiemelkedő képességű? A harmadik probléma, hogy a tanulók csoportfüggővé válhatnak. Kevés esélye van a csoportból való kikerülésnek, tehát ez csupán a szinten tartást eredményezi. 103

104 Hatékonyabb tanulásszervezési módszerek tanulói munkaformák Ezen módszerek és munkaformák alkalmazásának alapját a konstruktivista pedagógiai szemlélet térhódítása teremtette meg. Erről a tudás- és tanulásfelfogásról már írtam A kompetencia alapú oktatás című fejezetben; az a lényege, hogy tudását mindenki maga alkotja meg, maga konstruálja. A tanulóknak ebben a gondolkodási folyamatban aktívan részt kell venniük, ehhez másokkal együtt kell működniük. A következőkben tehát a páros, illetve a csoportmunkáról esik szó. A párban folyó tanulás A párban folyó tanulás lényege, hogy két tanuló dolgozik együtt valamilyen tanulási feladat megoldásakor. Alkalmazhatjuk új ismeret szerzésekor éppúgy, mint rendszerezés, rögzítés esetén. Mindenképpen különbséget kell tennünk a páros munka és a tanulópár között. Páros munka közben két azonos képességű tanuló közösen, együttműködve oldja meg a feladatot. Nincs is semmi gond, ha két jó képességű dolgozik együtt, hiszen tudásuk, képességeik összeadódnak. Más a helyzet, ha két gyenge képességű gyerek küzd a feladattal. Egy szemléletes szólásunkkal élve: vak vezet világtalant. Ők csak akkor lesznek eredményesek, ha a pedagógus segíti őket. Ez egy-két pár esetében meg is oldható. De mi van olyankor, amikor az osztályunkban ennél több a felzárkóztatásra szoruló diák? A tanulópárt egy jobb és egy gyengébb képességű gyermek alkotja. A gyengébb képességűt segíti a jobb képességű, s közben ő maga tanítva tanul. Mindannyian tapasztaltuk, bármilyen sikeresen szerepeltünk hallgató korunkban a nyelvészeti vagy irodalmi szigorlaton, ismereteink azáltal váltak egyre mélyebbé, szilárdabbá, minél többször magyaráztuk el azokat tanítványainknak. A párban folyó munkának elengedhetetlen feltétele, hogy a két gyerek akarjon és tudjon együtt dolgozni. Ugyanakkor ez a munkaforma biztosítja mindkettejük számára, hogy tapasztalatot szerezzenek az együttműködésben. Ezáltal fejlődik szociális kompetenciájuk, valamint a következő képességeik: együttélési képességek: empátia; kapcsolatkezelési, kötődési képesség; tolerancia; együttműködési képességek: felelősségvállalás; fair játékra való képesség; segítségnyújtás; szabálykövetés; 104

105 érdekérvényesítő képességek: a siker és a kudarc elfogadásának képessége; alá- és fölérendeltség elfogadása. A párban folyó munka közben mi is új oldalukról ismerhetjük meg a tanítványainkat. A frontális osztálymunkában ugyanis a hozzánk való viszonyulásukról, az önálló munkában a tanuláshoz való viszonyukról tesznek tanúbizonyságot. A tanulópár jelentősége megegyezik a páros munkáéval, bár vannak eltérések a szociális és tanulási tapasztalatok miatt. Gyakran fogalmazzák meg a tanulópár jobb képességű tagjának szülei, hogy gyermekük csak az idejét fecsérli. Ilyenkor meg kell értetni az aggódó szülőkkel, hogy a tanító legyen szó felnőttről vagy gyermekről miközben magyaráz, kérdez, maga is rögzíti, gyakorolja a tananyagot, elmélyíti a tudását. Nagyon szerencsésnek tartom, ha a párok kialakítását variáljuk. Lehetnek állandó párok, de tantárgyfüggőek is. Például Gábor nagyon jó matematikából, de gyenge irodalomból. Párja, István viszont pont fordítva. Így mind a ketten tapasztalatot szerezhetnek a páros munka során a tanítói és a tanulói szerepről. Meggyőződésem, hogy a sikeres, eredményes csoportmunka feltétele, hogy a tanulók jól tudjanak együttműködni a párban végzett munkaformában. Ezeket a jól működő párokat már könnyen csoportokká tudjuk szervezni. Tapasztalataim szerint az alsó tagozaton a leghatékonyabb munkaforma a jól szervezett páros munka, ahol a gyerekek egyenrangú félként dolgoznak együtt. A csoportmunka Az ideális csoportlétszám négy fő. Így valamennyi csoporttag aktívan részt vehet a feladatmegoldásban, érvényesülhetnek egyéni képességeik, valamint ez könnyen variálható a páros munkával. Hat főnél semmiképp se legyen nagyobb a csoport. Ellenkező esetben egyes csoporttagok háttérbe húzódhatnak, kivonhatják magukat a közös munkából, esetleg hátráltatják a többieket. A csoportmunka akkor teljes értékű, ha a tagokat kölcsönös függőségi, felelősségvállalási és ellenőrzési viszonyok kapcsolják össze. A csoportalakítás általában a pedagógus által tudatosan meghatározott feladat. Nekünk kell eldöntenünk a fejlesztési cél ismeretében, hogy homogén vagy heterogén csoportban akarjuk dolgoztatni a gyerekeket. Ha homogén a csoport, akkor közel azonos képességű és érdeklődésű gyerekekből áll. A heterogén csoportban a tagok között képességük és érdeklődési körük szerint nagy eltérés van. Jó képességű tanulókból álló csoport esetén támogassuk, hogy a gyerekek maguk válasszák meg a csoport irányítóját, ők jelöljék ki a szakértőket: a jegyzőt, a szóvivőt, a rajzolót, az íródeákot stb.! Kezdeti bizonytalanság esetén természetesen a pedagógus is irányíthatja a csoportszerepek kiosztását, de számítsunk arra, hogy a csoport működés közben kitermeli a szakértőit. Ugyanakkor támogassuk azt a törekvést, hogy idővel mindenki kipróbálhassa magát más szerepben is! Volt olyan tanítványom, aki nem szívesen szólalt meg az órán, mert mindig bizonytalannak érezte a tudását, állandóan kételkedett, hogy jól oldotta-e meg a feladatot, annak elle- 105

106 nére, hogy szinte mindig hibátlanok voltak az írásbeli feladatai. Miután a megszólalás előtt, csoporttársaival együttműködve oldotta meg a feladatokat, tehát előzetes visszajelzést is kapott, egyre bátrabban vált a csoportja szóvivőjévé. Gyenge képességű tanulókból álló, illetve heterogén csoportok kialakításakor célszerű nekünk kiosztani a szerepeket, így mindenki képességének és erejének megfelelően vehet részt a közös munkában. Természetesen előfordulhatnak olyan esetek, amikor a csoportalkotás véletlenszerű vagy rokonszenvi választáson alapul. A pedagógus szervező szerepe ilyenkor sem hanyagolható el. A csoportmunka alkalmazásának lépései a tanítási órán a következők: a csoportmunka hangulati, tartalmi, szervezési előkészítése frontálisan; a csoportfeladatok meghatározása; az együttes munkához szükséges időkeret meghatározása a pedagógus által; a csoport önállóan megfogalmazott feladatainak rögzítése; a feladatok megoldása; a csoportok frontális osztálymunkában történő beszámolói, ellenőrzésük, a mindenki számára szükséges tartalmak rögzítése; a csoportok munkáinak szöveges, szóbeli értékelése a többi osztálytárs, illetve a pedagógus részéről. A pedagógus feladata a csoportmunka alatt: aktív részese a tanulási folyamatnak hogy milyen mértékben kell beavatkoznia a csoportok munkájába, azt a csoportok jelzései, sokszor a metakommunikációs jelek alapján kell eldöntenie; szemmel kell tartania a csoportmunka tartalmát is; a bizonytalanságot, a csoporttagok között kibontakozó ellentétet azonnal fel kell oldania; ellenőrzéskor, javításkor, javíttatáskor meghatározó a szerepe; értékeléskor mintát nyújt a gyerekek számára. A csoportmunka szociális kompetenciát fejlesztő hatása megegyezik a páros munkánál felsoroltakkal. A gyerekek megtanulnak figyelni, hallgatni egymásra; vitatkozni egymással. Gyakorlatot szereznek a megfelelő időbeosztásról. Új oldalukról ismerik meg társaikat, sok esetben saját magukat is. Az egyéni munka A hagyományos tanulásszervezésről szóló részben már érintettem az egyéni munka két fajtáját: az egyedül végzett munkát és a rétegmunkát. E két munkaformánál sokkal hatékonyabb a részben egyénre szabott, illetve a teljesen egyénre szabott munka. A részben egyénre szabott munka esetén a hasonló szintű tanulók számára adunk azonos feladatot. Ez nem jelent állandó, merev besorolást, mint a rétegmunkánál, mindig az aktuális tanulási feladat szempontjából meghatározó sajátosságok alapján történik a cso- 106

107 portokba sorolás. A rétegmunkához hasonlóan ez a munkaforma sem téveszthető össze a csoportmunkával, mivel hiányzik a tanulók közötti együttműködés. A teljesen egyénre szabott munkát elsősorban felzárkóztatáskor és tehetséggondozáskor célszerű alkalmazni. Ilyenkor a kiemelkedően jól, illetve gyengén teljesítő tanulók személyre szóló feladatot kapnak, amelynek összeállításakor a pedagógus maximálisan figyelembe veszi a diák egyéni képességeit és sajátos tanulási stílusát. Mindkét szervezési módszer, munkaforma a tanulást szolgálja. Természetes, hogy feladatmegoldás közben a tanuló elbizonytalanodhat, elakadhat, esetleg nem ért vagy félreért valamit. Ekkor szüksége van tanítója, tanára segítségnyújtására. Kooperatív technikák Mondd el, meghallgatom. Írd le, elolvasom. Vonj be, megtanulom. vallja egy ősi kínai mondás. Ez a mottója a napjaink egyik legnépszerűbb kooperatív tanulási módszerének, mely dr. Spencer Kagan nevéhez fűződik. A jeles szakember Kooperatív tanulás című könyve 2001-ben jelent meg Magyarországon. Minden kedves kollégám szíves figyelmébe ajánlom ezt, a kooperatív technikákat felsorakoztató gyűjteményt. A Kagan-módszer alkalmazásakor a tanítás-tanulás folyamatában kettős cél valósul meg: a tantárgyi cél, amely az adott tananyagból indul ki, és a tanulók tudásbeli képességeit fejleszti; a szociális cél, miszerint a tanulók felelősségteljes szerepet kapnak a tanulási folyamatban, azaz az ismeretanyagot együttműködésen alapuló tanulásszervezési módszerekkel sajátítják el. A pedagógus nem elvárja a tanítványaitól, hanem megtanítja nekik a különböző együttműködési formákat, és ezek által fejleszti a szociális kompetenciájukat. A hagyományos csoportmunka során a gyerekek közötti kötelék lazább, a feladatvégzés során nincs meg közöttük az egymásrautaltság érzése, a csoport sikere nem biztos, hogy minden tanulóhoz köthető. Kagan a következőképpen fogalmazza meg az együttműködésen alapuló tanulásszervezés négy alapelvét: 1. Párhuzamos interakciók: a tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak, azaz egy időben a különböző csoportokban több gyerek is beszél. Így a hagyományos módszerekhez képest egy tanulóra több megszólalási idő esik. 2. Építő egymásrautaltság: a csoport tagjainak és az egyes csoportoknak a fejlődése szorosan és pozitívan függ össze egymással. Az egyik diák képességeinek fejlődéséhez szükséges a másik diák képességeinek fejlődése is. Ugyanezt mondhatjuk el a csoportok közötti egymásrautaltságról. Például ha az egymás tanítása kooperatív technikát alkalmazzuk, ez teljesen nyilvánvaló. (A technika leírása a későbbiekben olvasható.) 3. Egyéni felelősség: a csoport feladatának megoldásához minden tanulónak hozzá kell járulnia a saját részfeladata elvégzésével, tehát felelősséggel tartozik a csoportnak. A csoport tagjai tudják, ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez. 107

108 Egyenlő részvétel: a diákok a feladatok megoldásában egyenlően, a képességeik szerint vesznek részt. Ez a szerepek elosztásával és a munkamegosztással érhető el. Sok pedagógusban felvetődik a kérdés, aki még nem alkalmazta a kooperatív technikákat, hogyan is kezdjen hozzá. Vannak olyan egyszerű módszerek, amelyekkel ki tudjuk alakítani a gyerekekben azt az igényt, hogy figyeljenek a társaikra, tiszteljék mások véleményét, fontosnak tartsák, hogy a többiek hogyan vélekednek ugyanarról a problémáról. Néhány dr. Spencer Kagan Kooperatív tanulás című könyvéből tanult, és nálam jól bevált módszer: Képmozaik: kiváló módszer csoportalakításhoz. A teremben a 25 tanuló öt 4 fős és egy 5 fős csoportban foglal helyet. Öt képet vágok szét: ebből négyet négyfelé, egyet öt darabra. A képdarabokat szétosztom a gyerekek között. A gyerekek azokat a társaikat keresik, akikkel ki tudják rakni a képet. Így véletlenszerűen alakulnak ki a csoportok. Abban az esetben viszont, ha a képdarabok hátuljára felírom egy-egy tanuló nevét, már én tervezem meg a csoportok összetételét. A csoportalakításhoz szavakra bontott mondatokat, irodalmi művek szereplőit is használhatjuk. Diákkvartett: jól alkalmazható ismétléskor, összefoglaláskor, az új ismerethez kapcsolódó előzetes ismeretek felelevenítésekor, de a szövegértő képesség fejlesztésekor is. Előnye: nagyon rövid idő alatt meggyőződhetünk arról, hogy minden tanuló birtokában van a szükséges ismeretnek. A lépései: 1. A csoporton belül a diákoknak 1-től 4-ig számot adok. 2. A kérdésemet utasításként fogalmazom meg! Például: Győződjetek meg arról, hogy mindenki el tudja mondani, melyik földrész melyik országában éltek a fáraók! (Sz.f.gy oldal, A Kheopsz-piramis) Megszabom a gondolkodási időt, ez jelen esetben 10 másodperc. 3. A gyerekek összedugják a fejüket, megállapodnak a válaszban, amit ezek után mindenki megtud. 4. Felszólítok egy számot 1 és 4 között. 5. A számok tulajdonosai megmondják a választ. Az ellenőrzés idejét lerövidíthetjük, ha csak egy tanulótól kérjük a választ, az azonos számmal rendelkező tanulóktól pedig az egyetértésüket, illetve egyet nem értésüket. Ha az a célunk, hogy a gyerekekben rögzüljön az ismeret, akkor minden azonos számmal rendelkező gyermek válaszát meghallgatjuk, még akkor is, ha azonosat mondanak. Kerekasztal: a tanítványaim egyik kedvenc feladata volt. A csoportépítés egyik hatékony módszere. Feladatmegoldás közben összeadódik a tudásuk, ezáltal a közös siker élményét is átélhetik. A lépései: 1. Meghatározom a megoldandó feladatot. Olyan kérdést teszek fel, amelyre sok válasz adható. Például: Soroljátok fel a vörös gém táplálékait! (Sz.f.gy oldal, A vörös gém) 2. A diákok sorban válaszolnak a csoporton belül, de úgy, hogy egy lapra listát állítanak össze. Mindegyikük leír egy választ, majd továbbadja a társának. A lap körbemegy az asztalon. Ha valaki megakad, segítséget kaphat a társától, vagy egy vízszintes vonallal jelzi, hogy nem tud többet mondani.

109 Feladatküldés: nagyon jól használható ismétléskor, összefoglaláskor. Természetesen a szövegértő képesség fejlesztésekor is alkalmazhatjuk. Rövid idő alatt elvégezhető. Minden tanuló aktívan részt vesz a munkában, hiszen mindenki kérdező és válaszoló is egy személyben. A lépései: 1. A csoporton belül minden diák kigondol egy kérdést, amely egyértelműen megválaszolható, a tankönyvi szövegből ellenőrizhető, és felírja egy kártyára. Például: Mitől csíkos a zebra bőre egy afrikai mese szerint? (Sz.f.gy oldal, Miért csíkos a zebra?) 2. A kérdést az alkotója felteszi a csoporttársainak. 3. A közös gondolkodás eredményeként ráírják a kártya hátuljára a választ: az esőtől. 4. Minden csoporttag esetében ugyanez az eljárás. Négyfős csoportban négy kérdésválasz kártya keletkezik. 5. A csoportok kicserélik egymás között a kártyákat. 6. A csoportok választ adnak a kérdésekre, és összehasonlítják a feleletoldalon leírtakkal. Egymás tanítása: a szövegek feldolgozásának nagyon hatékony, időtakarékos módszere. 1. Minden csoport a szövegnek (leckének) csak egy bekezdését (részét) olvassa el. 2. Közös megbeszélés útján megoldják a bekezdésükhöz (szövegrészükhöz) kapcsolódó feladato(ka)t. 3. A csoportszóvivők beszámolnak a többi csoportnak az általuk feldolgozott szövegrészből szerzett ismeretekről. 4. A többi csoport tagjai kérdéseket tesznek fel a szakértő csoportnak. 5. Összesítik a tudásukat, tehát valamennyi csoport megismeri a szöveg (lecke) egészét, annak ismeretanyagát, információs bázisát. Végezetül szeretném röviden összefoglalni a kooperatív tanulás előnyeit. Az együttműködésen alapuló osztályban eredményesebb a tanulás, mint a hagyományos tanulásszervezés esetében. A tanulók magasabb teljesítményre képesek. Pozitívabb a tanuláshoz való viszonyuk, kevesebb az ismeretszerzést zavaró viselkedés. Elfogadóbbak és támogatóbbak a társaik iránt. A pedagógusoknak csökkentek a tanulásirányítási problémáik. Kevesebbet kellett fegyelmezniük, hiszen a hagyományos tanulásirányítás ismertetőjegyei az ilyen típusú mondatok: Maradjatok csendben! Ne beszélgess a társaddal! Ne zavard a társadat a munkájában! Egyedül, önállóan dolgozzatok! Ezek a mondatok gyerekekhez szóltak, akik eredendően aktívak, tele vannak közlési vággyal, igénylik a kérdezés, megbeszélés lehetőségét. A kooperatív szervezésű óra ezzel szemben jobban alkalmazkodik a diákok szükségleteihez, állandó közlési és véleménynyilvánítási vágyához. A projektmódszer A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, a tanárok és a diákok közös tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg. A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek a középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll. 109

110 110 A projekt ismérvei: komplex probléma, tantárgyközi téma áll a középpontjában; a gyerekek főszereplői a folyamatnak; középpontjában a gyerekek által elfogadott cél áll; valóságos produkció, valóságos haszon érdekében történik; csak kooperációban valósítható meg. A projektmódszer alkalmazásának a következő lépései vannak: 1. A téma kiválasztása, megfogalmazása: minden témában szervezhető projekt. Vannak olyan projektek, amelyek a szűkebben vett tananyaghoz, a tankönyvi ismeretekhez kapcsolódnak, de a problémát minél szélesebb összefüggéseiben igyekeznek bemutatni. Ebben a szakaszban ötleteket vethetünk fel a tanulók számára, illetve tőlük is kérhetünk témajavaslatot, a tanárnak csak irányító szerepe van. 2. Tervkészítés: a tanárnak itt is csupán az irányítás a feladata. A tanulókkal közösen, egyenrangú partnerként tervez. Moderátorként azonban különösen figyelnie kell arra, hogy minden részt vevő diák megtalálja a feladatát a munkában. Meg kell határozni a feladatokat, a felelősöket, a helyszíneket, a munkaformákat, a projekt időtartamát, meg kell fogalmazni az elvárt produktumot, és közölni kell az értékelési szempontokat. 3. Adatgyűjtés: ez történhet az iskolában és az iskolán kívül is. Az a jó, ha a projekt folyamán a gyerekek számukra addig ismeretlen helyeket keresnek fel, például múzeumot, kiállítást, a településen élő embereket, akik a témában információkat adhatnak nekik stb. 4. A téma feldolgozása: ez sokféleképpen történhet. Dolgozhatunk hagyományos órakeretben, epochákban (erről a következő részben lesz szó), de akár iskolai időkereten túl is. Egy a fontos, hogy a tanulók egyéni tapasztalatok alapján dolgozzanak, és a végeredmény a diákok közös munkája legyen, miközben egymástól is sokat tanulnak. A tanár elsősorban megfigyelő és segítő, nem pedig irányító. 5. A termék, produktum összeállítása: ez mindig a projekt témájától függ. Lehet kiállítás, kiadvány, színpadi előadás összeállítása, konkrét tárgy, eszköz elkészítése. A végtermékek nagyon fontos nevelési eszközök a projektmunkában. A gyerekek bemutathatják munkájukat az iskola szűkebb vagy tágabb közösségének, a szüleiknek, mintegy nyilvánosság elé tárják munkájuk eredményét. 6. Zárás, értékelés: a projekt bemutatásával kezdődik. Ebben a fázisban lényeges elem az önértékelés, a társak munkájának pozitív értékelése. Alkalom nyílik olyan tanulói tulajdonságok értékelésére, amire tanítási órán sohasem. A jól szervezett projektmunkában a gyengébb képességű tanulók is sikerélményhez juthatnak, és a különböző szociális és kulturális háttérrel rendelkező gyerekek olyan tapasztalatokra tehetnek szert a közös munka során, amelyeket egyetlen tankönyv sem képes közvetíteni a számukra. A projektmódszer előnyeit röviden így összegezhetjük: nagyfokú szabadság, tanulói önállóság; a tanulást indirekt módon biztosítja; a cél a produktum létrehozása, a tanulás ehhez képest eszközjellegű; integrálja az ismereteket;

111 a demokratikus közélethez szükséges készségek elsajátítása; újfajta tanár-diák viszony. Gondolati térkép A nyelvtan tankönyvben sok gondolati térképpel találkozhatnak a használói. Nagyon hatékony módszer az ismeretek rögzítéséhez, az ismétléshez, a rendszerezéshez, összefoglaláshoz stb. A gondolati térkép egy vázlat valamiről, amit megtanulni, megjegyezni vagy éppenséggel bemutatni, átadni akarunk. A saját gondolatainkat tükrözi, a mi elképzelésünk vázlata, ezért szigorú struktúrába kényszeríthetjük, épp a könnyebb megjegyezhetőség és átláthatóság érdekében. Nagyon jól állítható össze gondolattérképként egy cikk vázlata vagy egy könyv tartalomjegyzéke, mert a gondolattérkép az elemeket végső soron egy lineáris rendbe szervezi, amin végigmenve egy előadás megtartható vagy egy könyv megírható. A gondolati térkép egy nagy, összetett kép. Ha a tanulókkal rajzoltatjuk meg a vizuális elemeket, akkor megvalósul az aktív, saját részvétel. A gondolati térképek egy-egy témakör (tananyag) köré szerveződő tudásunkat jelenítik meg. Jól alkalmazhatóak a tanítás-tanulás bármely szakaszában, hiszen segítenek: megtalálni az anyag lényegét, megérteni a fontos összefüggéseket, megjegyezni a kulcsszavakat, megőrizni a megszerzett tudást. A tanórán használhatjuk az óra bevezető szakaszában: ilyenkor az óra tananyagtartalmát ábrázolhatjuk, majd e köré építkezhetünk. Használhatjuk a tanóra végén, amikor rendszerbe foglaljuk a tanultakat. Használhatjuk előzetes tudás mérésére, vagy szerzett tudás diagnosztizálására is. Ez a módszer sokat javít a tanulási zavarokkal küzdők iskolai teljesítményén. A tanulási zavarok, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia kialakulásában ugyanis nagy szerepe van az információfeldolgozás elégtelenségének. Ezek a gyerekek sokkal hatékonyabban tudnak tanulni, ha képileg megfogalmazott, egészleges és egyidejű az eléjük kerülő anyag, vagyis egy gondolati térképen egyben látják a legfontosabb információkat, összefüggéseket. A gondolati térkép készítésének néhány alapszabálya: 1. A rend nem jelent merevséget, a szabadság nem egyenlő a káosszal. 2. Fektetve legyen a papír a tanulók előtt, mert a vizuális mezőnknek ez felel meg! Az állított lap a listázásos jegyzetelésnek és megjegyzésnek való. 3. A központi kép hordozza a fő témát automatikusan fikszál a szem és az agy a központra, figyelmet kelt. Szót is lehet képpé tenni, pl. különböző alakzatok körérajzolásával. 4. A nagyobb ágak a központba kapcsolódnak, és a nagyobb témákat jelzik. 5. Csak egy kulcsszó kerüljön egy vonalra szabaddá teszi a további asszociációkat, és nem folyik egybe a sok szó! 111

112 Nyomtatott betűket használjunk a vonalra írva, mert a nyomtatott betű képként tud tárolódni! 7. A vonal a szónak megfelelő hosszúságú legyen tisztaságot, rendet jelent! 8. Kevéssé ferdén legyenek a szavak, ábrák (max. 45 fok), hogy ne kelljen silabizálni! 9. A központi vonalak vastagabbak legyenek (ha később kiderül, hogy valami fontos, és a periférián van, vastagítva fontossá tehető)! 10. Határok ölelhetik körül a nagyobb ágakat (mint a felhők, formájuk emlékeztető lehet). 11. Használjunk minél több képet és színt! A képek tiszták legyenek! A külső tisztaság belső tisztasághoz vezet. 12. Változó nagyságok, dimenziók segítik a hangsúlyozást. 13. A szervezett és megfelelő térközök teszik átláthatóvá és érthetővé a térképet. 14. A kódok időmegtakarítást jelentenek, a nyilak vezetik a szemet, irányt adnak a gondolatoknak. 15. A hierarchikus elrendezés logikai rendet teremt. 16. Számokat is lehet alkalmazni, ha sorba kell a témákat rendezni. A módszer a teljesen kötött formától az abszolút szabadságot biztosító formáig alkalmazható. Vagyis minden pedagógus a saját munkamódszeréhez és a tanulók egyéni képességeihez igazíthatja. Kötött forma esetében minden elemnek kijelölt helye van, ábrázolva a kapcsolódásokkal is. A tanulók képességeitől függően a központi elemen kívül bármennyi elem megadható még benne. Szabad végű formák esetében a külső végződéseket a tanuló bármeddig folytathatja. Ebben az esetben is a tanulók képességeitől függően a központi elemen kívül bármennyi elem megadható még benne. Teljesen nyitott forma, amikor csak a központi fogalmat, képet adjuk meg. Készíthetünk olyan térképet, amelynél a fogalmak adottak, és a tanulóknak csak a kapcsolódási pontokat kell berajzolniuk.

113 A tankönyvi, munkafüzeti feladatok megoldása és módszertanuk A következő oldalakon a Nyelvtan 5. tankönyv és a Nyelvtan munkafüzet 5. feladatainak megoldását találod, kedves kollégám. Ez a fejezet nem azért került a kézikönyvbe, mintha a feladatok megoldásához szakmai segítségre lenne szükséged, de úgy gondoltam, az órára való felkészülésedre szánt időt tudod vele lerövidíteni. Az egyes témaköröknél, fejezeteknél, leckéknél a tankönyvi és munkafüzeti feladatok megoldása együtt található. Szerintem így könnyebb az eligazodás, mintha külön vettem volna őket. Néhány feladathoz megjegyzést is fűztem, egy-két módszertani javaslatot, ötletet. Amit már tudsz az anyanyelvedről A hangoktól (betűktől) a mondatokig Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 6/1. Pl.: Peti tör egy darabot a kalácsból. A tőr nagyon éles. 6/2. éger fn Égerfa. égerfa fn 1. (Vizek partján növő) nyírfaféle fa (Alnus). 2. Ennek faanyaga. 7/3. Magánhangzók: irat írat, koros kóros kórós, bor bór, füzet fűzet, kar kár, szüret szűret, örül őrül, elöl elől, bal bál; mássalhangzók: szál száll, ál áll, hal hall, megy meggy, lap lapp, tol toll, épen éppen, var varr, kel kell 7/4. Aprócska, kirakod, kobakod, egerek, égerek 7/5. Csoportos megoldás a közösen kiválasztott szófajról; a meglévő ismeretek összegyűjtése. 8/6. Pl.: ige: fürdik, labdázik, dob, elkap, nevet, napozik, lubickol, játszik, mosolyog, hullámzik stb.; főnév: napernyő, frizbi, tenger, hullám, napsütés, homok, homokozás, nevetés, part, napszemüveg stb.; melléknév: jókedvű, mosolygós, vidám, hideg, forró, vidám, boldog, kedves, barátságos, napsütötte stb.; számnév: egy, sok, kevés, számtalan, több, kettő, három, kevesebb, legkevesebb, legtöbb stb.; igekötő: el, le, fel, meg, össze, ki, be, át, vissza, szét stb. 8/7. Pl.: Gyönyörű idő van. Dobd vissza a labdát! Bárcsak itt lenne Évi! Hol készült a rajz? Jaj, de ügyes vagy! Kérdések, feladatok 8/1. A beszédhangok két nagy csoportja a magánhangzók és a mássalhangzók. Vannak rövid és hosszú magánhangzók. A mássalhangzókat egyjegyű, kétjegyű vagy háromjegyű betűkkel tudjuk leírni. Közöttük is vannak rövid és hosszú mássalhangzók. 113

114 Kijelentő mondat: Tegnap kaptam egy kerékpárt. Kérdő mondat: Mennyibe került a kerékpár? Felkiáltó mondat: Ó, de szép ez a kerékpár! Óhajtó mondat: Bárcsak nekem is lenne egy ilyen kerékpárom! Felszólító mondat: Közlekedj figyelmesen a kerékpároddal! 3. Csanád a barátjával sokat játszott a szabadban. A barátjával sokat játszott a szabadban Csanád. A szabadban játszott sokat Csanád a barátjával. Sokat játszott a szabadban Csanád a barátjával. Javaslat: Beszéljük meg a tanulókkal, hogyan módosult a mondat jelentése a szórend változásával! 4 6. A megadott tollbamondás szövegek másolása vagy diktálás utáni leírása. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat Amit már tudsz az anyanyelvről 5/1. Addig olvasgattam aztán a verskönyvem, hogy utoljára kívülről tudtam az egészet. Nem is tudott az iskolában senki annyi verset, mint én. Kaptam is a második esztendőben annyi jutalomkönyvet, hogy alig bírtam hazavinni. a) névelő, ige, számnév; személyes névmás, ige, főnév b) ol-vas-gat-tam, ver-ses-könyv-vem, u-tol-já-ra, is-ko-lá-ban, esz-ten-dő-ben, ha-za-vin-ni 5/2. Júliusban két hétig a szüleimmel a Balatonon nyaraltam. Sokat fürödtünk a tóban. Te jártál már a Balaton mellett? 6/3. Reggel időben kelj fel! El ne késs az iskolából! Mindent beraktál a táskádba? 6/4. iskola: 6, 6, 6 nyelvtanóra: 10, 10, 11 helyesírás: 9, 9, 10 golyóstollal: 10, 11, 12 bandzsa: 5, 5, 7 a) bandzsa mn kancsal a két szemtengelye nem párhuzamos b) Pl.: Milyen órájuk van a gyereknek? Mit írnak? Mikor csengetnek ki? Melyik iskolában tanulnak? stb. c) Pl.: Tanulás közben vagy Nyelvtanórán vagy Hej, dolgozat, dolgozat! 6/5. Rövid magánhangzós szavak: vizes, fagyi, Tihany, zivatar, keszeg, Badacsony Hosszú magánhangzós szavak: úszás A halmaz metszetébe a rövid és hosszú magánhangzót tartalmazó szavak kerülnek: napozás, fürdőzés a) Bekarikázandó betűjelek: A), C) b) Nincs közöttük összetett szó. A szavak között nem található ige. 7/6. Várható szöveg egyéni fantázia alapján. Fontos szempont, hogy minden szó szerepeljen benne.

115 7/7. Egyéni feladatmegoldás. 7/8. Egyéni feladatmegoldás. 7/9. 1. makk 2. függöny 3. hallgat 4. kotta 5. messze 6. illat 7. szebb 8. pikkely Megfejtés: Aggtelek 8/10. Ez a nyár is gyorsan elmúlt. Már 5. osztályba járok. Sok új tanárral ismerkedtem meg. Gondolom, hogy te is. A 4. évfolyamos bizonyítványom jó lett. Vajon milyen lesz az idei? Majd jövő júniusban meglátjuk. c) főnév: nyár, osztályba, tanárral, bizonyítványom, júniusban melléknév: új, évfolyamos, jó, idei számnév: 5., sok, 4. d) e) gyors an, elmúl t, 5., osztály ba, jár ok, tanár ral, ismer ked tem, gond ol om, 4., évfolyam os, bizony ít vány om, június ban, meglát juk Javaslat: A következő toldalékos szavak kimaradhatnak a szóelemzésből: lett, idei, jövő. Vannak többszörösen képzett szavak, ezek bármelyik alakját elfogadhatjuk szótőnek. Pl.: bizony vagy bizonyít vagy bizonyítvány. Nem mehetünk bele az abszolút és relatív szótő kérdéskörébe. 8/11. a) Miskolc, Mohács, Dunaföldvár, Gyula b) Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Baranya megye, Tolna megye, Békés megye 9/12. a) Este megérkeztünk Budapestre. Találkoztam az unokatestvéremmel. Holnap megyünk moziba. Jól vagyok. Telefonálj! b) Azoknak, akik nem ismerik az SMS nyelvet, mert nem ismerik az SMS nyelvet. 9/13. Ország: Kína, Kenya, Kolumbia, Kuba; Egyiptom, Egyesült Királyság, Etiópia; Szlovákia, Szlovénia, Szerbia; Irán, Irak, Izrael; Magyarország, Málta, Mongólia; Város: Kecskemét, Karcag, Kisújszállás; Eger, Esztergom, Emőd; Szeged, Szolnok, Székesfehérvár, Isaszeg, Izsák, Ikervár; Miskolc, Mór, Makó; Híres ember: Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos, Koltai Róbert; Egressy Béni, Erkel Ferenc, Egerszegi Krisztina; Szabó Lőrinc, Szabó Győző, Szikora Róbert; Ilosvai Selymes Péter, Illyés Gyula; Móra Ferenc, Munkácsy Mihály, Móricz Zsigmond; Lánynév: Kata, Karola, Klára; Eszter, Erika, Enikő; Szilvia, Szeréna, Szása; Ibolya, Ildikó, Imola; Márta, Margit, Melinda; Fiúnév: Károly, Kelemen, Kristóf; Ernő, Emil, Elemér; Szilveszter, Szabolcs, Szilárd; Imre, István, Izidor; Mátyás, Márk, Márton; Cím: Kincskereső kisködmön, Karácsonyi ének, Krisztus Pilátus előtt; Egri csillagok, Egri nők, Emil és a detektívek; Százegy kiskutya, Szépség és a szörnyeteg, Szeleburdi család; Itt van az ősz, itt van újra, Ihók és Mihók, Indul a bakterház; Monyákos Tuba, Mirr-Múrr kalandjai, Misi mókus kalandjai 115

116 Javaslat: Az egyes kategóriáknál mai modern szerzőket, akár énekeseket, színészeket is elfogadhatunk. Arra azonban hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a játékot betűkkel és nem hangokkal játsszuk, pl.: az sz betűnél Selena Gomezt két ok miatt sem fogadhatjuk el. Először bár [szelena] a nevének ejtése, de Selena az írásmódja. Másodszor és ez a fontosabb a magyarban a családnév megelőzi a keresztnevet. A Selena pedig az énekesnő keresztneve. 10/14. juhsajt, bélyeg, tejföl, újság, golyóstoll, olaj, folyóirat, osztálytárs, tojásleves, erkélyláda, libamáj, majonéz, királylány, pehely, ajtókilincs, jeles, súlyos 10/15. ezerkilencszáznegyvenkilenc, kétezer, négyezer-háromszázhuszonhét, huszonegyezerháromszázötvennyolc, százhuszonötezer, hárommillió 11/16. Gyakran és szívesen járok könyvtárba. Szeretek olvasni, ezért szeretem a könyveket is. Egymás után több olvasnivalót is leveszek a polc(ok)ról, mielőtt kiválasztom, hogy melyiket fogom kikölcsönözni. Itt-ott beleolvasok a szövegbe, megpróbálok tájékozódni a tartalmáról. Sokat segít a választásban, ha képeket is találok benne. A hírlapolvasóban is töltök egy kis időt. Átlapozom kedvenc újságomat, egy-két érdekes cikket el is olvasok belőle. 11/17. a) le-ül, e-me-lek, meg-ál-ló-hely, meg-ér-ti, ki-ált, fe-lel, fel-e-me-lem, e-lem, fé-le-lem, fel-éb-redt b) Pl.: Délután megint elmentem a könyvtárba. Ha rosszat teszek, megint anyukám. 11/18. Elmentem volna hozzátok tegnap délután, ha nem kellett volna tanulnom. Most is szívesen tollaslabdáznék veled, ha nem fájna a karom. Nem késtem volna el az iskolából, ha időben elindultam volna. 11/19. A vacsorához főzzünk egy kis kakaót! Étkezés előtt mindig mossátok meg a kezeteket! A mozgó villamoson, autóbuszon mindig fogóddzatok! Játsszunk valami érdekeset! Ma teát főzünk a vacsorához. Étkezés előtt mindig mossatok kezet! Ugye fogództok a mozgó villamoson? Ha ráérek, játszunk egyet az öcsémmel. 12/20. a) Ébredj fel, kedvesem! Ha háromszor megcsókolsz, megszabadulok a varázslattól. De Árgyélus nem ébredt fel. Reggel azt mondja a vén banya: Itt volt Tündérszép Ilona, de te aludtál, mint a bunda. b) ébredj, megcsókolsz, megszabadulok, ébredt, mondja, volt, aludtál Javaslat: A megszabadulok szó esetében az is elég, ha az utolsó toldalékot írják át kékkel. Nem biztos, hogy felismerik az -ul képzőt. 116

117 12/21. Nagyival szívesen sétálunk Kaposvár ódon utcáin. Ilyenkor felidézi régi emlékeit. A múltkor a padlásán az ócska holmik között egy molyrágta szalmakalapot találtam. Olyan nevetséges volt rajtam az ósdi fejfedő. 12/22. Ö K L Ü E N N M B = különben S E É D E T Í = édesít SZ O Ú R Ó K O = koszorú R Ó R L R A = arról Í R SZ N Z E = színez E E G L L E = legel L Á A J K U B = bujkál U NY H N J = hunyja SZ V B Í F E = szívbe K SZ Á C J I T = játszik Megfejtés: Móra Ferenc 13/23. A hibás szavaknál szürke a háttér. szeliden szolidan lélegzik lagzi síel hírdet közömbös külömben gugol heggeszt tanulás tanusít vizililiom barakk vizes bakkancs orszarvú orrol bólingat tekinget Javítás: szelíden, hirdet, különben, guggol, hegeszt, tanúsít, vízililiom, bakancs, orrszarvú Házi feladat 13/1. nyár: 3, 3, 4 szünidő: 6, 6, 7 görögdinnye: 9, 10, 11 ússzatok: 6, 7, 8 üdülés: 8, 7, 8 13/2. Vasárnap szüretelni fogunk. Vajon jó idő lesz? Bárcsak te is eljönnél velünk! Kéredzkedj el a szüleidtől! 14/3. bodzabokor: 9, 9, 10 nyuszi: 4, 4, 6 róka: 4, 4, 4 koppant: 6, 7, 7 elszaladt: 8, 8, 9 a) Várható fogalmazás: A nyuszi és a róka A bodzabokor aljában szundikált egy nyuszi. Éppen arra járt egy róka. Megpillantotta a szunyókáló tapsifülest. Felcsillant a szeme a finom falat láttán. Nagy igyekezetében rálépett a bokor egyik lehajló ágára. Ahogyan az visszacsapódott, éppen a nyuszi fején koppant a vége. A nyuszika felriadt álmából és elszaladt. Ha a nyuszi nem futott volna el, az én mesém is továbbtartott volna. b) bo-dza-bo-kor, nyu-szi, ró-ka, kop-pant, el-sza-ladt 14/4. piros (főnév) = ujj, víz, folyam kék (ige) = újul, vizez, mélyül, folyamodik, mélyít sárga (melléknév) = új, mély 15/5. hp = holnap, +1eztunk = megegyeztünk, jo8 = jó éjt, tom = tudom, vok = vagyok, tod = tudod, +6o = megható, szvsz = szerény véleményem szerint, nm = nincs mit 117

118 15/6. héja, sirály, siketfajd, karvaly, varjú, fürj, bagoly, egerészölyv, fogoly, seregély, sólyom, pulyka a) gólya fotója: sirály, karvaly, bagoly, egerészölyv, fogoly, seregély, sólyom, pulyka papagáj fotója: héja, siketfajd, varjú, fürj b) bagoly, egerészölyv, fogoly, karvaly, pulyka, seregély, sirály, sólyom 16/7. a) KATA BENCE DÓRI erőssebb erősebb erőseb hoszú hosszú hosszu szigoru szigorú szígorú pikkelyes pikelyes pikkejes jókedvü jó kedvű jókedvű legroszabb legrosszabb legrosszab híányos hijányos hiányos b) Bence c) Az oroszlán erősebb a hiénánál. Hosszú az út hazáig. Apukám nagyon szigorú. A hal pikkelyes testű. A barátnőm mindig jókedvű. A legrosszabb dolog az, amikor elalszom. Hiányos az étkészletünk. 16/8. szelet, szelte, eltesz, teszel; érmet, rémet, értem 16/9. bo-dza, vas-út, há-zig, lajst-rom, ker-tért, meg-áll, And-ris, lis-ta, Veszp-rém, tett-leg, fő-hely borom, megtért, három, megtett, Boris stb. Szövegelünk (szövegértés, fogalmazás) A szövegértő képesség fejlesztése: didaktikus és indukciós szövegek Mielőtt a tankönyvi feladatok megoldását elolvasod, kedves kolléga, engedd meg, hogy néhány dolgot megosszak veled a szövegértő képesség fejlesztéséről. Biztosan sok számodra ismert dologról lesz szó, de a megerősítés a pedagógiai munkában legalább olyan fontos, mint az új módszertani ismeret. Lénárt Ferenc az olvasás következő szintjeit különbözteti meg: 1. szint: olvasástechnika A betűk felismerése, összeolvasása, dekódolás. 2. szint: értő olvasás A szövegben kifejtett gondolatok, információk szó szerinti megértése. A feltett kérdésekre a szövegben való visszakereséssel megadható a válasz. 118

119 3. szint: értelmező olvasás A szöveggel kapcsolatos kérdésre közvetlenül nem adható meg a válasz. A szó szerinti megértésen túl a sorok mögé kell látni, azaz ki kell következtetni a választ. Ok-okozati viszonyokat kell megérteni. Továbbá szükség van a rejtett gondolatok, a mögöttes, illetve alkalmi jelentések feltárására. Az olvasónak az olvasottak alapján különböző fordításokat kell végeznie, pl.: átfogalmazás, rajz készítése, cselekvés végzése stb. Ki kell deríteni nemcsak a hiányzó szavakat, kifejezéseket, hanem az írói szándékot is. 4. szint: bíráló (kritikai) olvasás Ezen a szinten az olvasó már képes az olvasottakat összevetni saját tapasztalataival, más forrásokkal. El tudja különíteni a tényt a véleménytől. Képes felfedezni az ellentmondásokat és hibákat. Értékeli a szöveget, más szöveghez, erkölcsi normához viszonyítja. Feltárja a szerző viszonyát a témához. 5. szint: alkotó (kreatív) olvasás A legfelső szinten az olvasó képes belső képeket alkotni, az olvasottakat megjeleníteni, ellentmondásokat megszüntetni. Bele tudja élni magát egy-egy szereplő helyzetébe. Tudja folytatni vagy megváltoztatni a történetet. A szövegértő képesség fejlesztésének elengedhetetlen követelménye, hogy a tanuló olvasástechnikája megfelelő legyen. Alsós tanítóként az a véleményem, hogy az alsó tagozat négy évfolyamán el kell sajátíttatni a gyerekekkel az olvasás technikáját. Ez nem jelenti azt, hogy felső tagozaton, főleg 5. és 6. évfolyamon ne gyakoroltassuk a tanulókkal a hangos olvasást. A szöveg(rész) felolvasásának metodikai algoritmusa a következő: 1. A szöveg néma (csendes) elolvasása. 2. Felkészülés a hangos olvasásra: nehezen olvasható szavak, kifejezések (terjedelmes szavak, mássalhangzó-torlódások, idegen tulajdonnevek, közszók stb.) aláhúzása. 3. Egyéni, hangos olvasás. 4. Értékelés, javítás, javíttatás. A 4. pontban leírtakra külön is felhívom a figyelmedet. A tanulói hangos olvasást lehetőleg mindig kísérje tanári vagy tanulói értékelés. Érdemes előre megfigyelési szempontot adni a többi tanulónak. Például: a szöveghűség, a tempó, a hangerő megválasztása, a mondatok hanglejtése stb. Két-három irányított megfigyelési szempontnál többet azonban lehetőleg ne adjunk, mert a gyerekek nem tudnak ennél több szempontra figyelni! A tanári értékelés példaértékű legyen, hiszen mintául szolgál a majdani tanulói értékelésekhez. Szoktassuk arra a tanítványainkat, hogy először dicsérettel kezdjék az értékelést! A bírálat is jó szándékú legyen, lehetőleg a javítás mikéntjét is tartalmazza: Olvass hangosabban! Jobban artikulálj, mert így nehezen érthető a felolvasásod! Gyakran visszatérő tantárgy-pedagógiai felvetés az, hogy hibázás esetén azonnal javítsuk a hibát, vagy várjuk meg, amíg a tanuló végigolvassa a számára kijelölt szöveget vagy szövegrészt. Én az utóbbi eljárást javaslom. Sok tanuló, főként a gátlásos, visszahúzódó gyermek teljesen elveszítheti az önbizalmát, ha mindig megállítjuk olvasás közben. Ekkor egyre többet hibáznak, hiszen számukra az is nagy kihívás, hogy szerepelniük kell a töb- 119

120 120 biek előtt. Ezért érdemes az ilyen gyerekkel és a sok olvasástechnikai hibával küzdő tanulóval eleinte rövid szövegrészleteket felolvastatni. Esetleg házi feladatként kaphatják, hogy a következő órára készüljenek fel a szöveg felolvasására. A következőkben néhány olvasási gyakorlási módot mutatok be Kunráth Ágnes gyűjteményéből. A gyakorlási módot ne öncélúan, hanem mindig az óra feladataiból kiindulva válasszuk meg! Egy-egy órán ne alkalmazzunk túl sokféle gyakorlatot! A nagyon érdekes változatokat (játékok, versenyek) a tanulók jutalmazására is használhatjuk. Hangos egyéni olvasás A tanár felszólítására a tanuló addig olvas, amíg a tanár meg nem állítja. A tanuló legfőbb feladata a minél hibátlanabb olvasás. Előnye: A tanuló kizárólag saját erejére támaszkodik; maga választja meg a tempót, a ritmust, a hangerőt, a hanghordozást stb. Figyelmét teljesen az olvasásra koncentrálhatja. Hátránya: Olvasás közben a tanuló olvasása alig befolyásolható. Huzamosabb idejű alkalmazása esetén csökkenhet az osztály aktivitása, figyelme. Hibajelölő olvasás A tanuló az előzőhöz hasonlóan olvas, ám hibázás esetén az osztály kopogással, tapssal stb. jelzi azt. Előnye: Az olvasó tanuló érdekeltebbé válik a hibátlan olvasásban. Az osztály nagyobb figyelemmel követi az olvasását. Hátránya: A tanuló figyelme az előzőnél is jobban a technikára, nem a tartalomra irányul. Az olvasás közbeni jelzések megzavarhatják, kizökkenthetik a lendületből. (A gyengék olvasása nagyon tördeltté válik.) Összefüggő olvasás A teljes szöveget egy tanuló olvassa fel. Előnye: Az olvasó tanulónak komoly sikerlehetőség, nagy teljesítmény. Az osztály elmélyült követő olvasást végezhet, nem tereli el a figyelmüket a szólítgatás. A pedagógus az olvasó tanuló olvasási képességéről megbízható, teljes képet kap. Hátránya: Az olvasó tanulónak fárasztó, főleg akkor, ha osztályozzuk teljesítményét. Kevés tanulót tudunk így hangosan olvastatni. A gyengébbekkel nagyon sok időt kell eltölteni. Az osztály figyelme csökken, a gyakorlás egyhangúvá válhat. (Kivéve akkor, ha tartalmas, vonzó feladatot adunk közben.) Tökéletesítő (javító) olvasás A tanuló addig s annyiszor olvassa a kijelölt szövegrészt, amíg hibátlanul nem tudja elolvasni. Általában rövid szövegrészeket érdemes csak választani. Versenyszerűen is lehet alkalmazni. Előnye: A tanulók meggyőződhetnek a gyakorlás jelentőségéről. Az olvasó tanuló végül sikerélményhez jut. Az osztály figyelme élénkebbé válik. Hátránya: Sokszori ismétlésre emlékezetébe vési a szöveget a gyermek. A sikertelenség kudarcélményhez vezet. Egy idő után improduktívvá, egyhangúvá válik. Láncolvasás Megadott terjedelmű, egy-két mondatos szövegrészeket egymás után olvasnak a gyerekek.

121 Előnye: Mozgalmas, pergő gyakorlás. A tanárnak nem kell állandóan szólítgatni a tanulókat. Sok tanulót olvastathatunk. Hátránya: A tanulók kiszámíthatják a rájuk eső szövegrészt, arra készülnek, s nem figyelnek. A később következők figyelme lazább. Akik már olvastak, még kevésbé figyelnek. Járulékos feladatokkal mindezeken segíteni lehet. Szokatlan betűtípusok olvasása A tankönyvön kívüli szövegek újságok, lexikonok, képregények stb. legtöbbször eltérő tipográfiai megoldással készülnek. Olvastatásukkal a gyerekek különböző betűformákkal is ismerkedhetnek. Páros olvasás Azonos vagy különböző készségszintű tanulók olvashatnak együtt. Érdekes variáció, ha a tanuló egymás után más és más tanulóval olvas együtt. Előnye: A tanulók bátrabban olvasnak, mint egyedül. Tudnak figyelni egymásra, alkalmazkodnak egymáshoz. A hanghordozás, a tempó alig különbözik az egyéni olvasástól. Hátránya: Egyik tanuló elnyomhatja a másikat. Visszhangossá válhat az olvasás. Inkább egymásra figyelnek, mint a tartalomra. Egyikük hibája nagyon zavarhatja a másikat. Karban olvasás Az egész osztály egyszerre olvas. A tanulók közepes tempóban olvassanak! Kívánjuk meg az egy ütemben történő olvasást, közepes hangerővel! Előnye: Mindenki olvas. Kezdő gyakorlatként fegyelmezi, aktivizálja a tanulókat. Lassúbb tempóját a gyengébbek is követni tudják. Az olvasmányok lényegét, hangsúlyos részeit hatásosan emeli ki. Egyenletes, folyamatos ritmusú. Hátránya: Gyakran előfordul a modoros, torzított hanghordozás. A tempó a kívántnál lassabb, nehézkesebb. Nincs lehetőség hibajavításra. Egy idő után unalmas. Hiányzik az egyéni érdekeltség, motiváció. Csoportonkénti olvasás Egy-egy, változó létszámú csoport olvas együtt. Előnye: Hasonló a karban olvasáséhoz, azzal a különbséggel, hogy a tanulók olvasása így kevésbé modoros, a tanár könnyebben ellenőrizheti az egyéneket, az osztály egy része figyeli, követi az olvasó csoportot. Az olvasást követően értékelhetik az olvasók teljesítményét. Hátránya: Nehezen tudnak egyenletes tempót tartani a tanulók, legtöbbször előolvasók vezetik a csoportot. Sok energiát, figyelmet köt le az együtt olvasás. Visszhangolvasás Az egyik fél (tanuló vagy csoport) olvasását azonnal megismétli, visszhangozza a másik fél. Egyén-egyén, egyén-csoport, egyén-osztály, csoport-csoport stb. variációi lehetnek. A hangerő is lehet változó tényező (a visszhang halkabb, hangosabb). Előnye: Játékos, figyelést igénylő gyakorlat. Gyengéknél tempófokozásra, hanghordozás tökéletesítésére alkalmas. Hátránya: A visszhang olvasás helyett emlékezetből mondja a szöveget. Komoly tartalmú szöveget komikussá tehet, ezért ilyen esetben ne használjuk! Rövid ideig célszerű alkalmazni. 121

122 122 Csillagolvasás Egy tanuló egy mondat elolvasására szólít valakit a társai közül. Az osztálytárs egy mondatának elolvasása után ismét ő olvas, aztán újra szólít valakit stb. Tehát minden második alkalommal a csillag olvas. Előnye: A gyengén olvasókat úgy lehet foglalkoztatni, hogy az a többieknek is érdekes, változatos legyen. Dramatizáló olvasás Sok változata lehet. A szereplőket egyének, csoportok, párok képviselhetik, akik a helyükön vagy színpadon olvashatnak. Duzzasztó és apasztó olvasás Az olvasást egy tanuló kezdi. Minden mondatnál meghatározott rend (pl. ülésrend) szerint új tanuló kapcsolódik be az olvasásba, amíg végül az egész csoport, osztály karban olvas. Az apasztó ennek fordítottja. A tanulók párosával is beléphetnek, illetve kiléphetnek az olvasásból. Érdekes, élvezetes gyakorlat. Az apasztó speciális értéke, hogy a bátortalanabb tanuló először karban olvas, és fokozatosan jut el az egyéni olvasáshoz. Ragályos olvasás A duzzasztó olvasás speciális formája: az újabb tanulók nem ülésrend szerint kapcsolódnak be, hanem a padsorok között járó tanító, esetleg tanuló érintésére. Újabb érintésre abbahagyják az olvasást. Ez is nagyon élvezetes gyakorlat, fokozza az olvasási figyelmet. Felismerő válogatás A tanár vagy egy kiválasztott tanuló által felolvasott szövegrészlet helyét keresik meg a tanulók. Tekintve, hogy ez felismerő tevékenységet kíván a gyerekektől, inkább rögzítésre, a tájékozódás fejlesztésére, az olvasási figyelem fokozására használható. Mondatszomszédok A felismerő válogatás speciális esete. A tanár által felolvasott mondaton kívül az azt megelőző és az azt követő mondatot is fel kell olvasnia a gyereknek. Értelmező válogatás A puszta felismerésen kívül a tanulóknak értelmi munkát is kell végezniük. A hívójel lehet egy ismeretlen kép, képsorozat, rajz, dallam, számjegy, mozdulat stb. Az instrukció többnyire ez: A szöveg melyik része jut eszetekbe erről a dologról? Ez a változat tehát már értelmező olvasást, jó megfigyelést stb. feltételez. Lényegkereső (vázlatoló) válogatás Az olvasandó szöveget konkrétan nem jelöli meg a pedagógus, a tanulókra bízza az olvasmány, bekezdés legfontosabb gondolatának megkeresését. Ez a mód átmenet az önálló szövegelemzés, szövegfeldolgozás felé. Grammatikai (stiláris) válogatás Nem tartalmi, hanem nyelvtani kategóriák szerint történik a válogatás. Például azokat a mondatokat olvassák fel, melyekben többes számú főnevek vannak. Fejlettebb fokon a tanulók nem kapnak felkészülési időt, ezzel arra késztetjük őket, hogy olvasás előtt gyorsan tekintsék át a mondatokat. A stiláris válogatás még 5. évfolyamon is csak kellő felkészülési idő után lehet eredményes.

123 Esztétikai válogatás Az előző változatoktól eltérően itt a tanár nem határozza meg az olvasandó szöveget, hanem a tanulókra bízza a válogatást, pl.: Melyik rész tetszett legjobban? Melyik rész a legérdekesebb? Ezzel a gyakorlattal állásfoglalásra, esztétikai ítéletalkotásra szoktatjuk a tanulókat, kivált akkor, ha indokoltatjuk is a válaszokat. Föltétlenül időt kell adni a tanulóknak arra, hogy a szöveget előzetesen áttekinthessék! Maradékolvasás Minden tanuló egy mondatot olvas tetszés szerinti helyről a szövegből. A sorra kerülő tanulóknak csak olyan mondatokat szabad olvasni, amelyek addig még nem szerepeltek. A gyakorlat befejező mozzanatai a legizgalmasabbak. Ügyelni kell arra, hogy a tanulók ne tegyenek jeleket a könyvükbe! Válogató staféta Minden tanuló egy mondatot olvas, majd kérdést tesz fel, amelyre a szöveg valamelyik mondatával lehet válaszolni. Ezután felszólít olvasásra egy tanulót. A folyamatosság érdekében időt kell előtte adni, hogy mindenki válasszon néhány kérdést, amit feltesz majd, ha rákerül a sor. Nagyon érdekes változat, ha az olvasó tanuló nem szólít fel senkit, hanem az veszi át a stafétát, aki legelőször megtalálta a megfelelő szövegrészt. A tanulók kérdéskultúráját is jelentősen fejleszti ez a gyakorlat. Kiszorító olvasás Az osztályt két csoportra osztjuk. Ezek versenyeznek, hogy melyikük éri el először az olvasmány végét. Az első csoport tagjai láncolvasással addig olvasnak, amíg hibát nem vétenek. A másik csoport következik utána, s folytatja az olvasást, amíg nem hibázik. Akadályverseny Olvasás közben a versenyző tanulóknak valamilyen akadállyal kell megküzdeniük, pl. ha melléknévhez érnek, mondani kell még egy melléknevet vagy az utolsó szó befejező hangjával kezdődő szót. A gyakorlat elsősorban a figyelem megosztásának fokozására jó. Arra, hogy a tanulók olvasás közben tudjanak másra is figyelni. Időzített olvasás Megadott idő, például 1 perc alatt minél hosszabb szöveget kell hibátlanul elolvasni a versenyző tanulóknak. A hibákat azonnal javítani kell, az ismétlés azonban nem számít be a versenybe. Értékeléskor elegendő a szótagszámot figyelembe venni. Tempófokozásra, az olvasási biztonság növelésére használható. Kánonolvasás Két tanuló egyszerre olvas, de a másik egy szóval, mondattal később kezd hozzá. Aki előbb belegabalyodik, az veszít. A gyakorlat tempótartásra, koncentrációra nevelhet. A tanulók kezdetben nehezen tudják végezni a gyakorlatot, de érdemes többször alkalmazni. Üldözőverseny Egy gyorsan és pontosan olvasó tanuló kezdi az olvasást. A másik versenyző egy-két mondattal később kezdi el, s igyekszik utolérni társát. Bármelyikük hibázik, az egész szót újra kell olvasni. A második tanuló feladata utolérni a társát. Ilyenkor az osztály egyik fele az egyik, másik fele a másik tanulót figyeli, jelzi a hibákat. Tempófokozásra, biztonságos olvasásra késztető gyakorlat. A többi tanulónak fejleszti a figyelmét. 123

124 124 Hangos üzenet A tanulók például a szülői értekezletre küldik el olvasásukat. A szülők tájékoztatásán kívül azért is hasznos, mert a tanulók igyekeznek a tőlük telhető legjobban olvasni, tehát motiváló hatása nagyon erős. Karban olvasás felvétele A tanulók sohasem hallják, hogy milyen a karban olvasásuk, ezért célszerű egy-egy alkalommal hangfelvételt készíteni az olvasásukról, s értékeltetni teljesítményüket. Osztályok közötti vetélkedő Két párhuzamos osztály versenyezhet meghatározott terjedelmű szövegek minél hibátlanabb olvasásában. Először a kihívó fél olvasásáról készítsünk hangfelvételt, és ezt kérjük a másik osztálytól is! Miután a kihívott fél teljesíti a kérést, most ő választ egy másik szövegrészletet, elolvassa, s ugyanezt kéri a másik osztálytól. Az olvasás történhet úgy, hogy csak a legjobb tanulók olvasnak, akiket az osztály kiválaszt, de úgy is lefolytatható, hogy valamennyi tanuló egy-egy mondatot olvas. A verseny lebonyolításában bármelyik olvasási mód választható, ebben az osztályok egyezkedhetnek. A hibák száma szerint értékelhetjük a teljesítményüket. A következőkben azokat az olvasási és gondolkodási műveleteket veszem sorra, amelyek a legalkalmasabbak a didaktikus, az elbeszélő (szépirodalmi) és a magyarázó-értelmező (ismeretterjesztő) szövegek információtartalmának megragadására, és egyben lehetővé teszik a használható és hasznosítható olvasói szokások kialakítását, kialakulását is. A didaktikus szövegek (utasítások) terjedelme sokkal rövidebb, mint az ismeretterjesztőké, jellegük és funkciójuk is egészen más. Ezeknek a szövegeknek célja az olvasónak címzett valamilyen utasítás közlése. Szinte minden tankönyvben találkoznak a tanulók utasításokkal. A munkafüzetek, feladatgyűjtemények pedig kifejezetten feladat-megfogalmazásokra épülnek. Nemcsak az alsó tagozaton, hanem 5. évfolyamon is igen nagy gondot kell fordítanunk az utasítások értelmezésére, hiszen ha a tanuló nem érti, mit kell tennie, nem tudja megoldani a feladatot. Minden új feladattípus utasítását még felső tagozaton is! érdemes először közösen, tanári irányítással értelmezni, majd utána ezt a tanulók önállóan is elvégezhetik. Az utasítások szövegében a következőket kell megvizsgálni: 1. Mi az utasítás tárgya? 2. Mi a megoldandó probléma? 3. Mi a válaszadás módja? A tanulókkal meg kell értetnünk, milyen fontos a válaszadás módja is. Sokszor a diákok figyelmen kívül hagyják, hogyan szerepel ez az utasításban. Bekarikázás helyett például aláhúzzák a megoldást. Ilyenkor jó megoldás esetén sem kaphatnak pontot, dicséretet, hiszen nem azt tették, amit a feladat előírt. Érdemes az utasítás értelmezésekor külön kiemelni a kérdőszót, ha van benne, és felhívni a tanulók figyelmét, hogy önellenőrzéskor olvassák el magukban a kiegészített mondatot, ellenőrizzék, megfelelően toldalékoltak-e minden szót:

125 A válaszok helyesírási és nyelvhelyességi, esetleg stilisztikai értékelésének valamennyi tanítási órán helyt kell kapnia. Így talán sikerülne kiküszöbölnünk azt a gyakori problémát, hogy a gyerekek többsége csak a magyarórákon fektet hangsúlyt a helyesírásra, a nyelvhelyességre és a stílusra. Az elbeszélő típusú szöveg azok a folyamatos, összefüggő írásos szövegek, amelyek célja egy történet, egy esemény leírása. E szövegtípus jellemzői a következők: emberi kapcsolatok, cselekedetek, érzelmek hatásos megformálása, a személyes hangvétel, az olvasóra gyakorolt érzelmi hatás. Idetartoznak: a mesék, novellák, esszék stb., amelyek a szerző szubjektivitását is tükrözik, illetve az objektív jellegű szövegek, mint például az útleírások vagy a tudósítások. A feldolgozás algoritmusa: 1. Ismerkedés a szöveggel Ez történhet bemutató olvasással, követő olvasással vagy néma (csendes) olvasással. Az érzelmekre ható elbeszélő szövegekkel (mesék, novellák stb.) való ismerkedés esetében mindenképpen a tanári bemutatást javaslom, nemcsak tantárgy-pedagógiai, hanem nevelési szempontból is. Az érzelmi nevelést a tanár-diák kapcsolatban is nagyon fontosnak tartom. A tanulók tapasztalják meg azt, hogy a tanáruknak is vannak érzései, érzelmi megnyilvánulásai. Bizonyos esetekben lehetővé tehetjük, hogy a tanulók kövessék a könyvükben a bemutató olvasást. Nagyon kivételes esetben érdemes egy elbeszélő szöveget előre elolvastatnunk a tanulókkal. Ezt a módszert általában nagyon terjedelmes szövegek feldolgozásakor alkalmazzuk. Igaz, hogy a gyakorlatban sajnos ritkán tudjuk elérni, hogy minden tanuló otthon elolvassa a feldolgozandó szöveget. Ha csak egyetlen tanuló is akad, aki nem olvasta el előre a szöveget, nem tud bekapcsolódni az órai munkába, nem tud aktív szereplője lenni a tanulási folyamatnak. 2. A tartalom felidézése A szöveggel való megismerkedést minden esetben kövesse legalább olyan szinten a tartalmi felidézés, hogy fogalmaztassuk meg a tanulókkal, miről szólt a szöveg! 3. A cím és a szöveg kapcsolata A cím funkciójából érdemes kiindulni. A jó cím utal a tartalomra, érdeklődést keltő és rövid. 4. Címadás Adassunk a gyerekkel más címet a szövegnek! A tanulói címvariációk meghallgatása arra is jó, hogy képet kapjunk, mennyire értették meg az olvasott szöveget. Ezt a feladatot a szövegfeldolgozás befejezéseként is megoldathatjuk velük. 5. Szómagyarázat Az irodalomkönyvekben található elbeszélő szövegek többségét a mai tankönyvszerzőknek lábjegyzetekkel kell ellátniuk, hiszen tanítványaink többségének az elsődleges problémát az okozza, hogy az adott műben a szavak nagy része ismeretlen számukra. Gondoljunk csak Petőfi Sándor János vitézének, Arany János Toldijának, Fazekas Mihály Lúdas Matyijának szövegezésére! Napjainkban már a falun élő gyerekek szókincséből is 125

126 126 hiányzik a petrence, boglya, saroglya stb. szavunk. Ha lehetőség van rá, amit csak tudunk, szemléltessünk. A mai gyerekek számára ugyanis az Ösztövér kútágas hórihorgas gémmel kifejezés teljesen értelmezhetetlen. Sajnos nem jobb a helyzet Jókai Mór vagy Móricz Zsigmond prózai szövegei esetében sem. Hogyan várhatjuk el, hogy a tanítványaink olyan olvasmányokon váljanak rendszeres olvasóvá, amelyeket nem értenek? Az elbeszélő szövegek esetében is használhatjuk azokat az eljárásokat, amelyeket a magyarázó-értelmező szövegeknél írtam. A szemléltetésnek az irodalmi szövegek esetében is kitüntetett szerepe van. 6. A helyszínek, időpontok, szereplők, események megnevezése Ezek kiemelésében már elég nagy gyakorlattal rendelkeznek a tanulók felső tagozatban. Alsó tagozatos korukban nemcsak olvasásból, hanem fogalmazásból is sok ilyen jellegű feladatot végeztek. 7. Az események időrendi sorrendbe állítása Ez sem szokott általában különösebb gondot okozni a tanulók számára, hiszen sokat gyakorolták már alsó tagozatban is, nemcsak a szövegértés, hanem a szövegalkotás terén is. 8. Tartalmi egységekre bontás Kezdetben, az 5. évfolyamon, év elején érdemes az alsó tagozatban megtanult hármas tagolást alkalmazni: bevezetés, tárgyalás, befejezés. A későbbiekben a tárgyalás további felosztását vezethetjük be: bonyodalom, események kibontakozása, tetőpont. 9. A szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása Természetesen egyetlen szöveg feldolgozásakor nem alkalmazhatjuk valamennyi feladattípust. Mindig az adott szöveg, a tanulók szövegértési szintje határozza meg, hogy melyeket használjuk, gyakoroltassuk. a) Kérdésekre adott válaszok közül a helyes kiválasztása b) Kérdésekre adott válaszok közül a helytelenek kiválasztása c) Válaszadás kérdésekre d) Kérdések megfogalmazása Minden pedagógus tudja, hogy kérdezni nem könnyű feladat. A gyerekeket is meg kell tanítanunk a kérdezés technikájára, annak helyes nyelvi megfogalmazására. Ebben az esetben is mi, tanárok nyújtunk mintát a tanulók számára. e) Tételmondat kikeresése A tételmondatok felismerése a vázlatíráshoz nélkülözhetetlen. A tételmondatok kikeresését alsó tagozatban is gyakorolták a gyerekek, akkor természetesen a tételmondat fogalmának a meghatározása nélkül. A leglényegesebb mondat kifejezést használták rá. f) Szövegtömörítés, -bővítés és -átalakítás Ezt a feladattípust akkor tudják megoldani a gyerekek, ha megértették a szöveg egészét. A történet tömörítését főleg azokkal a tanulókkal gyakoroltassuk, akik hajlamosak a bőbeszédűségre, a felesleges részletezésre. A tanulók egy része éppen ellenkezőleg, túl tömören beszél, lényeges elemeket hagy el a történet mesélése közben. Átalakításkor például azt kérhetjük a tanulóktól, hogy fejezzék be másként a történetet. g) A szöveggel kapcsolatos állítások indoklása, bizonyítása

127 h) A szöveggel kapcsolatos hiányos állítások kiegészítése, illetve a megfelelő kiegészítés kiválasztása 9. Vázlatkészítés A vázlat készítéséhez feltétlenül használjuk fel a kiemelt tételmondatokat, a szövegfeldolgozás közben megfogalmazott kérdéseket és válaszokat. Minden tanulót el kell juttatnunk arra a szintre, hogy képes legyen önállóan vázlatot készíteni. A fokozatosság elvének a vázlatkészítés tanulásának folyamatában is érvényesülnie kell: vázlatpontok átalakítása, vázlatpontok helyes sorrendbe állítása, hiányzó vázlatpontok pótlása, önálló vázlatírás. Ezeket a feladatokat a diákok csoport-, párban végzett vagy egyéni munkában végezhetik, tanári segítséggel vagy önállóan. 10. A szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyilvánítás Kiválóan alkalmazható az olvasónapló, amelyet házi feladatként is feladhatunk a tanulóknak. Ezzel a módszerrel elsajátíthatják a tömör, lényegre törő véleménynyilvánítást. Az is elképzelhető, hogy tanítványainknak eltér a véleménye. Ilyen esetben érvek, cáfolatok csaphatnak össze. Ez által fejleszthető szociális kompetenciájuk, empátiájuk; a másikra való odafigyelés, mások véleményének meghallgatása, elfogadásának képessége. Olvasónapló Kérdés Válasz Indoklás Mi tetszett a történetben? Mi nem tetszett a történetben? Melyik szereplő gondolkodása, viselkedése áll hozzám a legközelebb? Mennyire elfogadható számomra a történet befejezése? 11. A szöveg tartalmával kapcsolatos önálló szövegalkotás A fogalmazás tanításában fontos szerepe van az irodalmi szövegeknek, amelyek mintául szolgálnak a tanulók számára. Először reproduktív szövegeket érdemes alkottatni a tanulókkal, amikor saját szavaikkal mondják el, írják le a történetet. A következő fázisban félproduktív szövegalkotás a feladat, azaz más befejezést alkotnak hozzá, továbbszövik a történetet. Végül a produktív fogalmazások következnek, ahol esetleg az olvasott szöveghez kapcsolódó témát kapnak. A magyarázó-értelmező szövegek elsősorban tudományos, illetve ismeretterjesztő jellegűek, és céljuk az információközlés: egy jelenség elmagyarázása, egy esemény bemutatása objektív szempontok alapján. Ide tartoznak a definíciók, a tudományos okfejtések, az érvelések. Ennek a szövegtípusnak a feldolgozása azért is nélkülözhetetlen és fontos, mert a tankönyvi szövegek többsége ehhez a szövegtípushoz tartozik. 127

128 128 Az ismeretterjesztő szövegek készítik elő leginkább a szaktárgyak tanulását, ezért hozzájuk kapcsolódik a legtöbb feldolgozó művelet is. 1. A szöveg előzetes áttekintése A cím, az ábrák, a képek, képaláírások megfigyelése. Feltételezések megfogalmazása a szöveg várható tartalmáról, az új információról. Ez az eljárás megalapozza a kívánatos olvasói szokások kialakulását. Érdemes hangsúlyozottan foglalkoznunk a címmel. Gyakran tapasztalhatjuk, hogy a tanulók átsiklanak a cím fölött. Meg kell értetnünk velük, milyen fontos szerepe van a címnek, hiszen utal az egész szöveg tartalmára, témájára, segíti a szöveg globális megértését. 2. Ismerkedés a szöveggel Az ismeretterjesztő szövegekkel a tanulók többnyire néma (csendes) olvasással ismerkednek meg. Érdemes rászoktatnunk őket arra, hogy olvasás közben használják a következő jeleket, inzerteket, amelyeket az egyes szövegrészek mellett a lapszélen jelölhetnek: korábban is tudtam + új ismeret nem tudtam, nem így tudtam? nem értem, kérdésem van Természetesen túl hosszú szöveget a pedagógus is felolvashat, lehetőleg úgy, hogy a tanulók némán vele együtt olvasnak. Az elkalandozás megakadályozására ilyen esetben mindig azt kérem a gyerekektől, hogy olvasás közben számozzák be a bekezdéseket. Ugyancsak ezt a módszert alkalmazom, ha a tételmondat megtalálásában akarok segítséget nyújtani tanítványaimnak. Ilyenkor ugyanis olvasás közben a tételmondat előtt rövid szünetet tartok, és lassabb tempóban, hangsúlyosabban olvasom a tételmondatot. Így előkészítem az előadás alapján készülő jegyzet tanítását is. Szívesen használom a követő olvasásnak azt a változatát, amikor olvasás közben szándékosan hibát vétek: kétszer olvasok egy mondatot vagy kifejezést, kihagyok egy mondatot, felcserélek szavakat stb. Ez persze nem öncélúan történik. A gyerekek az olvasás befejezése után bekarikázzák annak a bekezdésnek a sorszámát, amelyikben felolvasás közben hibáztam. A jó bekarikázásért piros pont jár. A következő piros pontot akkor szerezhetik meg a tanulók, ha a hibásan olvasott részt aláhúzzák a szövegben. 3. A szöveg témájának megnevezése A tanulók minél rövidebben, lehetőleg egy mondatban fogalmazzák meg, hogy kiről, miről szól a szöveg, mi a témája. Mindenképpen vessék össze előfeltevéseikkel! Azt kapták-e, amit a szövegtől vártak? 4. Ismeretlen kifejezések magyarázata a) Szövegösszefüggésből Meg kell tanítanunk a gyerekeket arra, hogy bizonyos esetekben a szöveg összefüggéseiből is kikövetkeztethetik egy számukra nem ismert kifejezés jelentését, hiszen így olyan szavakat is megértenek, amelyeket nem tudnak meghatározni. Gondoljunk arra, hogy a kisgyerek is felismeri a kört, a négyzetet, pedig nem ismeri a két alakzat definícióját!

129 b) Tanulói magyarázattal Szívesen alkalmazom a tanulói magyarázatot is, hiszen a gyerekek a társuk ismertetését általában jobban megértik, mint a pedagógusét. A magyarázó tanulót büszkeség tölti el, s még inkább arra sarkallja, hogy nyitott szemmel járjon a világban, és iskolán kívüli forrásokból is tudásra, ismeretre tegyen szert. c) Tanári magyarázattal (szemléltetés) Természetesen nem vitatható a tanári magyarázat fontossága sem. Ilyenkor különösen nagy szerepe van a szemléltetésnek, ahol jó szolgálatot tesznek a fényképek, a képeskönyvek is. Napjainkban azonban ezek felhasználása sem zökkenőmentes. Annak idején megtanultuk, hogy a papíralapú szemléltetőanyagot 45 fokos szögben megdöntve mutassuk meg a tanulóknak. Míg az ablak melletti padsorban ülők a kép(ek)ben gyönyörködtek, addig a többiek a legjobb esetben unatkoztak, rosszabbik esetben rendetlenkedtek. Aztán kipróbáltam egy másik módot is. A gyönyörű és értékes képzőművészeti albumomat kinyitottam a kiválasztott festménynél, és az egyik első padban ülő tanítványom kezébe nyomtam, azzal a kéréssel, hogy ha megnézte a képet, adja tovább. Ez körülbelül a tanítási óra 10. percében történt, kicsöngetéskor azonban még nem jutott el minden gyerekhez. Tehát szemléltetés ugyan volt az órámon, de a hatékonysága erősen megkérdőjelezhető. Sokkal kívánatosabb, ha a tanulási folyamat, illetve a szemléltetés szolgálatába állítjuk a modern kor vívmányait: a számítógépet, a projektort, az interaktív tananyag-feldolgozásokat. d) Szótár, lexikon felhasználásával Az ismeretlen kifejezések magyarázata azonban meg is előzheti a szöveggel való megismerkedést, ahogyan erről már korábban írtam. Ilyenkor érdemes a helyesejtési, gyorsolvasási gyakorlatokat úgy összeállítanunk, hogy a szóanyaguk tartalmazza a tanulók számára várhatóan ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Az előzetes szó- és kifejezés-magyarázatok megkönnyíthetik a tanulók számára a szöveg megértését. A szótárhasználatot is irányítanunk és szerveznünk kell. Meg kell tanítanunk a kézikönyvek gyors kezelését, ehhez viszont elengedhetetlen az ábécé tökéletes ismerete és a betűrendbe sorolás szabályainak alkalmazásra képes tudása. Gondot kell fordítanunk a szócikkek olvasására és értelmezésére is, például a rövidítések, jelek feloldására. Ehhez természetesen megfelelő tárgyi feltételekkel is rendelkeznie kell az iskolának. Nehéz megtanítani például a Magyar értelmező kéziszótár használatát úgy, hogy az intézményben csak néhány darab van belőle. Legalább két-két tanulónak biztosítanunk kell az adott szótárt, lexikont, hogy a használatukat elsajátíttathassuk velük. e) Internet használatával A mai gyerekek egy része számítógépes környezetben nő fel, tehát ők a számukra ismeretlen szavakat is az internetes lexikonokban keresik meg. Ezek között azonban vannak 129

130 130 olyanok, amelyeknek megbízhatósága erősen megkérdőjelezhető. A mi feladatunk többek között az is, hogy megtanítsuk a tanítványainknak: kritikával fogadják a világhálón megjelenő információkat. A hogyan kérdésre azonban sajnos még nem találtam meg a választ. 5. A szöveg bekezdések szerinti feldolgozása Ekkor történik a szöveg új információinak megállapítása. Ehhez szükséges az, hogy a gyerekekkel beszámoztassuk a bekezdéseket a könnyebb tájékozódás és ellenőrzés érdekében. Gyakran tapasztalom, hogy a tanulók nehezen tájékozódnak a szövegben. A feladatok megoldása közben mindig az egész szöveget igyekeznek újraolvasni. Ennek kiküszöbölésére a szöveghez kapcsolódó feladatok utasításának értelmezésével egy időben azt is tisztázzuk, hogy melyik bekezdés alapján tudják megoldani a feladatot. a) Adatkeresés A szövegben az adatokat valamilyen látványos módon emeltessük ki a tanulókkal: bekarikázás, bekeretezés, aláhúzás. Meg kell tanítanunk őket, hogy ilyenkor ne kezdjék el újraolvasni a szöveget, hanem pásztázzák a bekezdéseket, és csak a(z) (szám)adatokat, valamint a hozzájuk tartozó szövegkörnyezetet figyeljék. Az adatkeresés alkalmával olyan feladatokat is adhatunk a tanulóknak, amelyekben téves adatokat javítanak ki, illetve mondatokat egészítenek ki hiányzó adatokkal. b) Lényegkiemelés Állapíttassuk meg a tanulókkal, hogy melyik bekezdésben olvastak a tanár vagy a feladat által közölt tényről, eseményről! Egészítsenek ki a gyerekek nyitott mondatokat! Az ilyen feladattípusnál érdemes a szövegben bekarikáztatnunk velük a nyitott mondatokra utaló szövegrészeket. A lényegkiemelés fontos eleme a bekezdések tételmondatának aláhúzása. Jó, ha a tanulók saját szavaikkal is próbálják megfogalmazni a tételmondatokat. c) Felosztások, rendszerezések Táblázatok kiegészítésével, alkotásával segíthetjük tanítványainkat gondolataik rendezésében, amely a logikai műveletvégzésük alapját képezi. A felosztások, rendszerezések elsősorban a természettudományos tantárgyak tanulását könnyítik meg számukra. d) Ábrák értelmezése Némely szöveg tartalmazhat grafikont, diagramot. Ezek értelmezésére és a szöveggel való kapcsolatuk felfedezésére is kell időt szánnunk. 6. A szöveg újraolvasása Ez történhet néma (csendes) és hangos olvasással is. Ez utóbbit azért javaslom, mert ekkor gyakoroltathatjuk a tanulókkal a hangos olvasást, illetve a felolvasást is. Felolvasáskor időt kell adni a tanulóknak arra is, hogy a nehezen olvasható szavakat (hosszabb terjedelműeket, mássalhangzó-torlódást tartalmazókat, idegen tulajdonneveket, közneveket) újra áttekintsék. Az egyéni hangos olvasást feltétlenül kövesse értékelés, illetve az esetleges olvasástechnikai hibák javítása. 7. Vázlatírás A vázlatot mindig a kiemelt tételmondatok alapján fogalmaztassuk meg a tanulókkal. A vázlat ugyanis nem más, mint a bekezdések témáinak megnevezése. A vázlatírás tanításakor is feltétlen szem előtt kell tartanunk a fokozatosság elvét. A legkönnyebbtől halad-

131 junk a nehezebb felé, és itt nem a szöveg nehézségére gondolok csupán. Érdemes először mintát mutatnunk a jó vázlatra. Ezt követően a tanulók összekevert vázlatpontokat állítsanak helyes sorrendbe, majd ezt követheti a hiányos vázlat kiegészítése, végezetül önállóan alkottassunk a gyerekekkel vázlatot. 8. Jegyzetelés A jegyzet a szöveg tartalmának tömör megfogalmazása. Úgy gondolom, hogy csak a legjobb képességű tanulókkal, tanulói csoportokkal kezdjük el taníttatni a jegyzetelés technikáját. Azokkal a tanulókkal, akiknek még az önálló vázlatkészítés is komoly problémát okoz, nincs értelme elkezdeni a jegyzetelés tanulását. Jegyzetkészítéskor ugyanis a vázlatból indulunk ki, ez adja a jegyzet alapját. A vázlaton kívül felhasználjuk a szövegfeldolgozás során kiemelt adatokat, kulcsszavakat. Fel kell ismertetnünk a tanulókkal az ok-okozati összefüggéseket! A jegyzet leírását is gyakoroltatnunk kell velük. Érdemes először csak egy-egy bekezdés jegyzetét elkészíteni tanári irányítással. Ilyenkor kell felhívnunk a diákok figyelmét a rövidítések, jelek használatának fontosságára, hiszen a jegyzetnek tömörnek és jól áttekinthetőnek kell lennie. Fontos, hogy a diákok adott esetben ez a szöveg jellegétől függ tudják táblázatba rendezni a szövegből szerzett ismereteiket. A későbbiekben egy-egy bekezdésről készült, hiányos jegyzetet egészíthetnek ki a gyerekek, esetleg hibás jegyzetet korrigálhatnak. A 8. évfolyam végére kell odáig eljutniuk, hogy önállóan tudjanak jegyzetet készíteni egy szöveghez. A dokumentum típusú szövegek formailag nem folyamatosak. Olyan írásos információhordozók tartoznak ide, mint a grafikonok, térképek, menetrendek, használati utasítások, különböző nyomtatványok, szórólapok, kérdőívek stb., amelyekkel a tanulók a mindennapi életükben is találkoznak. Itt nem a műfajnak vagy a témának van meghatározó szerepe, hanem a szöveg formájának, elrendezésének. A dokumentum típusú szövegek főleg grafikusan megjelenített tényeket közölnek. Előfordulhatnak önállóan, például menetrend, használati utasítás stb., illetve a másik két szövegtípus kiegészítéseként, például térképek, ábrák, grafikonok stb. A dokumentumszövegek jellegéből adódik, hogy általános érvényű algoritmust nem lehet adni az értelmezésükhöz, hiszen másképp kell feldolgozni egy használati utasítást, mint egy menetrendet vagy egy szórólapot, illetve receptet. Amit viszont feltétlenül ki kell emelnem, az a szövegáttekintés fontossága, valamint a tipográfiai megoldások elemzése. Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 9/1. A szereplőváltás. 9/2. Ha az ember egyedül van, nehezebben tud ellenállni, de ha összefognak, legyőzhetetlenné válnak. 10/3. Az elbeszélés írója a visszaemlékezés anyaggyűjtési módot használta. 131

132 10/4. A közelebbitől a távolabbi bemutatási sorrendet. 10/5. Egyéni megoldás. Javaslat: Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy a jellemzésnél fontos a belső tulajdonságok közlése. Kérdések, feladatok 11/1. A formai követelmények összegyűjtésében nagy segítséget nyújt a tankönyvben lévő levél. Az egyes részek formai megjelenítése: megszólítás középen, bevezetés, tárgyalás, befejezés új bekezdésbe írandó, sőt a tárgyalást további bekezdésekre bonthatjuk. A záróformula sorkihagyással új bekezdésbe kerül. A hely és a dátum sor kihagyással sor elején kezdődik, az aláírás jobbra zárva a dátum alá kell, hogy kerüljön. 12/3. Megfigyelési feladat. 12/4 6. Egyéni megoldás. Javaslat: Bár ikonokkal jelöltem, hogy melyik szövegalkotási feladatot milyen képességű tanulóknak ajánlom, de lehetőséget adhatunk az öndifferenciálásra, tehát a gyerekek választhatnak a témák közül. Kommunikáció A kommunikációs tényezők Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 14/1. Pl.: a kutyák testtartással, hanggal; a denevérek ultrahanggal, a farkasok mimikával, a madarak hangjukkal, tollazatuk mozgatásával stb. Kérdések, feladatok 15/1. Nagyon szívesen. Miben segíthetek? Stb. 15/2. Pl.: különböző hangokkal, testartással, mimikával, tolluk felborzolásával stb. 15/3. Az afrikai szavannán. A feladó a hím oroszlán, a címzett a nőstény. Az üzenet, pl.: szeretlek. Meghitt a viszony, hiszen a nőstény fogadja a hím közeledését. 15/4. a) A fiú nem biztos, hogy azonnal tud segíteni. Lehet, hogy találkozniuk kell hozzá. b) A fiúból lesz a feladó, a lányból a címzett. Megváltozik az üzenet, és a csatorna: a levegő helyett rádiójel. 132

133 15/5. a) A feladó: az író, a címzett az olvasó (én), az üzenet: a könyv szövege, a kód: a nyelv, a csatorna: a papír. b) A feladó: a földönkívüliek, a címzett az űrkutatók, az üzenet: pl.: létezünk, a kód: a rádiójel, a csatorna: a világűr. Az anyanyelvünk művelése 15/1. Kb. 15 millió. 16/2. Egyéni megoldás. pl.: tütü = autó, nínó = rendőrautó, nyamnyam = fagyi, sziszi =kígyó, luplu = fürdés, pakó = kupak stb. Beszédes jelek 18/1. Ismerkedés a siketek jelnyelvével. A honlap megtekintése esetleg az iskolában is megoldható. 18/2. Matematikai jelek: 1. összeadás, plusz jel 2. kivonás, mínusz jel 3. százalék 4. négyzetcentiméter KRESZ-jelek: 1. Állj! Elsőbbségadás kötelező 2. Behajtani tilos 3. Mindkét irányból behajtani tilos 4. Főútvonal 5. Elsőbbségadás kötelező Képjelek: 1. Kerékpárút 2. Csúszós úttest 3. Távbeszélő állomás 4. Úton folyó munkák 5. Autóbusz megállóhely Térképjelek: 1. Szarvasmarha 2. Repülőtér 3. Csata 4. Templom 5. Sátorozóhely 6. Múzeum 7. Barlang 8. Híd Betűjelek: 1. Metró (2-es) 2. Idegenforgalmi tájékoztatás 3. Várakozó hely 4. Kórház 18/3. Pl.: nyelvi jelek, térképjelek, közlekedési jelek, zászlók, kottajelek stb. 18/4. Pl.: tűz füstje ég valami, befagyott víz hideg van, elpirulás a zavar jele stb. Kérdések, feladatok 19/1. Pl.: rendőr (forgalomirányítás), vasutas (vonatindítás), énektanár (szolmizálás) stb. 19/2. a) 2013-ban 192 éve. b) Dolgozzon ki egy olyan módszert, melynek során katonái csendben és fény nélkül is tudnak kommunikálni éjszaka. c) Összefogtak, hogy kidolgozzák a Brailleírást. d) Álló téglalap, aminek két oszlopa és 3 sora van. e) Pl.: 1. A Braille-írás 2. Napóleon utasítása 3. A Braille-karakter 4. Szégyellni való írás? f) Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg. 20/1. A 20. század elején a némafilmek legnagyobb sztárja volt Charlie Chaplin. 133

134 134 20/2. A megnézett filmrészlettől függ. Javaslat: A Nyelvtan és helyesírás 5 interaktív tananyag-feldolgozásban A testbeszéd alcsoportban található egy filmrészlet a Charlie Chaplin című feladatban. 20/ /4. Egyéni megoldás. 20/5. nevetés Kérdések, feladatok 20/1 3. Egyéni megoldások. 21/1. Pl.: Ujjakkal formált V jelzés = győzelem. Vállvonogatás = nem értem. Stb. 21/2. Egyéni megoldás. 21/3. Csupasz, mit a tenyerem = teljesen kopasz. Olyan kétszínű, mint a tenyerem = álnok, kétszínű. A tenyerén hordoz valakit = nagyon megbecsüli, dédelgeti. Tenyerén hordja a szívét = mindig őszinte, nyíltszívű. Tenyerén hordozza a szerencse = minden vállalkozása sikerül, nagyon szerencsés. A tenyerét tartja = ingyen akar megkapni valamit. Úgy ismeri, mint a tenyerét = nagyon ismeri. 21/4. Bólogatás. 21/5. Gesztussal kísért olvasás. 21/6. Pl.: 1. bekezdés: Világszerte ismert gesztusok 2. bekezdés: Kétféle jelentés 3. bekezdés: Tenyér- és ujjgesztusok 4. bekezdés: Összekulcsolt ujjak 5. bekezdés: Ismerős és ismeretlen gesztusok 6. bekezdés: Ha Rómában vagy, viselkedj úgy, mint a rómaiak! Kérdések, feladatok 22/1. Pl.: a madarak felborzolják a tollazatukat. A farkasok vicsorognak. A macskák kidomborítják a hátukat és fújnak. Stb. 22/2. Megsérti a személyes területünket, olyan, mintha betolakodna. 22/3. Senki sem szeret ismeretlen ember mellé ülni. Akaratlanul is egymáshoz érhetnek. 22/4. Kb. 1 méterre. 22/5. 1. Az állatok területjelölése 2. Az ember személyes területei

135 22/6. Egyéni megoldás. 22/7. emberke 0 45 cm (családtagok, közeli barátok) cm (ismerősök) 120 cm fölött (idegenek) 23/1. Az indián férfiak találkozáskor kifelé fordított tenyérrel, könyökben behajlított, felemelt kézzel üdvözölték egymást. A tetőtől talpig páncélozott lovagok a kezüket széles formájú /ujj nélküli/ kesztyűkkel védték, amelyeket vaspántokkal, fém gyűrűkkel erősítettek meg. Barátságos kézfogás előtt a kölcsönös jó szándék bemutatása céljából lehúzták a kesztyűt a kézről. Kérdések, feladatok 23/1. Így jelezték barátságos szándékukat, azaz nincs náluk fegyver. 23/2. Pl.: bemutatkozáskor, gratuláció alkalmával, fiúk, férfiak találkozáskor. 23/3. Egyenrangú felek vagyunk. Kérdések, feladatok 24/1. A tanuló mutató- és hüvelykujjával támasztja meg az arcát, a többi ujját pedig összezárva az arcán nyugtatja. 24/2. A gesztusai elárulják, hogy mit gondol, érez valójában. 24/3. Feléje nyújtok valamit. Miközben meg akarja fogni, megszűnik a karkeresztezés, ezáltal lazul az elutasító magatartás. 24/4. füllent, egy szava sem igaz, valótlant állít, ferdít 24/5. Egyéni megoldás. A fő szempont a szájeltakarási gesztus változása. 24/6. Egyéni megoldás. 24/7. Elpirul. Nem néz a másik szemébe. Harapdálja a szája szélét. Kérdések, feladatok 25/1. A szeme sem áll jól. 25/2. Majd felfal a szemével = sóvárogva néz valakit. Majd felnyársal a szemével = dühösen vagy látható gyűlölettel néz valakit. 135

136 25/3. Mert a másik nem látja a szememet, olyan mintha leskelődnék. 25/4. Közös megoldás, beszélgetés. A közmondás jelentése: az ember szeméből, tekintetéből rendszerint lelkivilágára is következtethetünk. 25/5. Egyéni megoldás. 25/6. Szólások: Egyik szeme sír, a másik nevet = egyszerre örül is, meg szomorkodik is. Majd leragad a szeme = álmos. Nincs szeme = arcátlan. A szemét sem hunyta le = semmit sem aludt. Hizlalja a szemét = gyönyörködve, sokáig nézi. Közmondások: A szem mindent lát csak magát nem = az embernek önmagát a legnehezebb megismernie. Ki-ki a maga szemével lát = mindenki a saját szemszögéből ítéli meg a dolgokat. Több szem többet lát = több ember több oldalról meg tud vizsgálni, ítélni valamit. 25/7. Egyéni megoldás. Kérdések, feladatok 26/1. Ha együtt vagyunk valakivel, akkor többnyire beszélgetünk vele. 26/2. Egyéni megoldás. 26/3. Egyéni megoldás. 26/1. (alsó feladat) Egyéni megoldás. 27/2. Az eszkimók a hideg éghajlat alatt élnek. A ruházat alól csak az arcuk látszik ki, ezért érintik össze az orrukat köszönéskor. Kérdések, feladatok 28/1. A japánok a tenyerüket összezárva hajlongnak a másik előtt. 28/2. Van, akivel naponta többször is találkozunk, ezért elég egyszer köszönni. 28/3. Pl.: üdvözlés, kézfogás, öröm, mosolygás, találkozás, kedvesség stb. 28/4. Páros munkában egyéni megoldások közös megbeszélés alapján. 28/5. A nagynéni és a nagybácsi is vér szerinti rokon. A szülők lány- vagy fiútestvére. 28/6. Páros munkában egyéni megoldások közös megbeszélés alapján. 136

137 Kérdések, feladatok 29/1. Felolvasandó: Biztosan szívesebben állnak a rendelkezésedre, ha köszönsz nekik, udvariasan szólítod meg őket, és rájuk mosolyogsz. 29/2. Válaszd ki a járókelők közül, kit találsz szimpatikusnak, kitől kérsz útbaigazítást! Lehetőleg azok közül válassz, akik veled szembe jönnek! Mosolyogva lépj oda, és köszöntsd a korának és a nemének megfelelően! Szólítsd meg, és add elő, miben kéred a segítségét! Ha valami nem világos számodra, érdeklődj tovább, tegyél fel kérdéseket! Köszönd meg a felvilágosítást, és köszönj el! 29/3. Páros munkában egyéni megoldások közös megbeszélés alapján. 29/4. Páros munkában egyéni megoldások közös megbeszélés alapján. 29/5. Meg kell kérni udvariasan, hogy adja át a helyét. 29/1. Egyéni megoldás. 30/2. Pl.: SMS üzenetet lehet küldeni, okostelefonokon Facebook üzenetet, MSN-t, t. Kérdések, feladatok 30/1. A beszélgetés az a cselekvés, amikor ketten vagy többen beszélgetnek, azaz gondolataikat, élményeiket élőszóval kifejezik, elmondják egymásnak. 30/2. Várható válasz: kb. hárman, négyen. Több emberre egyszerűen nem lehet odafigyelni. Több személy esetén előfordul, hogy valaki háttérbe szorul, kimarad a társalgásból. 30/3. Beszélgetés közben szemkontaktust kell, illik tartani, azaz egymás szemébe kell, illik nézni. 30/4. Távközlő eszköz. Alexander Graham Bell. 31/5. a) A telefon feltalálója. Nem volt rá pénze ben az Egyesült Államok képviselőháza nyilatkozatot fogadott el, amelyben Meuccit ismeri el a telefon feltalálójaként. b) Önálló véleményalkotás. 31/1. Önálló véleménynyilvánítás. 32/2. kacsintás, nevetés, sírás, szeretlek 33/3. Holnap dolgozatot írunk. Légy szíves, segíts! Megteszed? Köszönöm. 137

138 Kérdések, feladatok 33/1. a) Mézga család különös kalandjai b) 2013-ban 44 évvel ezelőtt. c) Kisegíti nehéz helyzetéből, bajából. d) Aladár egy olyan készüléket bütyköl össze, aminek segítségével kapcsolatba lép a 30. századi leszármazottjával, köb-ükunokájával, MZ/X-szel. e) Könnyen felingerelhető, hamar dühössé, mérgessé válik. f) Pl.: Mézga Géza az apa, rettenthetetlen szigorra tör, de kissé ügyefogyott. Felesége Mézga Gézáné született Rezovits Paula jóságos, bár nem túl erős idegzetű. Az idősebb leánygyermek a kissé ütődött Kriszta. Mézga Aladár 12 éves, zseniális képességekkel rendelkezik. MZ/X, Öcsi, aki a család 30. századi leszármazottja. g) Rezovits Paula 33/2. Kapcsolj fordításra! 34/3. b) Ala, min reg sétasd kuty! 34/4. Olvasási gyakorlat. 34/5. Pl.: a szavaknak csak az első szótagját használják, illetve néha az érthetőség végett a következő szótag elején levő mássalhangzó(ka)t is az egyetlen szótaghoz kapcsolják (vok = vagyok). A felszólító módot írásban felkiáltójellel fejezik ki. Nincs névelő. Gyakran nincsenek ragok. Hang és betű A hangok világa Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 36/1. Az agyunkban. Kérdések, feladatok 36/1. Pl.: erdő: madárdal, patakcsobogás, levélzizzenés, szarvasbőgés stb. Város: autódudálás, villamos csengetése, fékcsikorgás, kiabálás stb. Falu: kutyaugatás, kakaskukorékolás, tehénbőgés, traktor zaja stb. 36/2. Nem, mert a hang terjedésére levegő szükséges, és a világűrben nincs levegő. 36/3. kalapács, üllő, kengyel 36/4. Rezgő anyag. 36/5. Fel kell kelni. A vezető gyors fékezésre kényszerült. 138

139 Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 17/1. Erdő Hanghatások madárcsicsergés, vízcsobogás, levélzizegés, gallyropogás Összesítés + jelek jelek Falu kukorékolás, kutyaugatás, fűnyíró + + Város fékcsikorgás, autódudálás, kiabálás, hangos zeneszó a) Legkellemesebb hangokat az erdőn, a természetben halljuk. A városban sok a zaj. b) Ott nagyobb a nyugalom, nincs akkora zaj. 17/2. és 3. Jellemzőik Példák A hangok csoportosítása Zörejek Zenei hangok Beszédhangok Szabálytalan rezgések, Szabályos rezgések Szabályos rezgések, többnyire tárgyak okozzák az ember tu da tosan hozza létre Fékcsikorgás autódudálás, füttyszó, kiáltozás Legtöbbször az emberi fül számára zavaró, kellemetlen. Madárdal, hangszerek, dallamok Kellemes hanghatást vált ki. Beszéd, mondatok, szavak Az emberi kommunikációt segíti elő. Házi feladat 18/1. a) Bekarikázandó pirossal: kisméretű poharak, illetve a keskeny hosszú pohár és a vékony üvegű. b) Bekarikázandó kékkel: a nagy, vastag falú vizes pohár. 18/2. Első fotó: lódobogás, ostorpattogtatás, nyerítés, füttyszó, taps, éljenzés stb. Második fotó: dobszó, zeneszó, éneklés, taps stb. 139

140 A beszélőszervek és működésük Nyelvtan tankönyv oldal/feladat Kérdések, feladatok 37/1. Kilégzéskor. 37/2. Zöngehangok akkor keletkeznek, ha a kiáramló levegő hatására az összetapadó hangszalagok rezegnek. A zöngés hangok esetében rezegnek ugyan az összetapadó hangszalagok, de hozzájuk zörejek társulnak. 37/3. Magánhangzóknak. 38/4. Páros felkészülés alapján, egyéni beszámoló. Javaslat: A feladat megoldásakor jól használható az interaktív tananyag-feldolgozás Szemléltetés témakörében A levegő útja hangképzéskor animáció. 38/5. Zöngehangok: a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű 38/6. A zöngés hangok esetében rezegnek az összetapadó hangszalagok, és hozzájuk zörejek társulnak. A zöngétlen hangoknál a hangszalagok nem rezegnek, és a levegő a szájban akadályba ütközik, és ott zörej keletkezik. A h hang képzésekor az enyhén szétnyíló hangszalagokat csupán súrolja a kiáramló levegő, de zörej társul hozzá. 38/7 8. Önálló munka, memoriter tanulása. A beszédhangok csoportosítása Nyelvtan tankönyv oldal/feladat Kérdések, feladatok 39/1. a á b c cs d dz dzs e é f g gy h i í j k l ly m n ny o ó ö ő p q r s sz t ty u ú ü ű v w x y z zs 39/2. Pl.: Magánhangzó vagyok. Semmi sem akadályoz, amikor képződöm. A hangszalag mindig rezeg. Hosszú változatom önmagában is beszédhang. Egyedül is tudok szótagot alkotni. 39/3. Pl.: Mássalhangzó vagyok. Valami mindig akadályoz. A hangszalag nem mindig rezeg, amikor képződöm. Hosszú változatom nem beszédhang. Csak magánhangzóval együtt alkothatok szótagot. 39/4. Pl.: lándzsa, findzsa, maharadzsa, menedzser, bridzs, dzseki, dzsip stb. 140

141 Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 19/1. Áthúzandó: oá-oá-oá (a csecsemő sír), ha-ha-ha-ha (Béla bácsi nevet), hm? (Joli választ vár), ííííííí! (Enikő sikít) 19/2. Zöngék: a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű Zöngés beszédhangok: b, d, dz, dzs, g, gy, j, l, m, n, ny, r, v, z, zs Zöngétlen beszédhangok: c, cs, f, h, k, p, s, sz, t, ty 19/3. A beszéd legkisebb építőköve a hang. A hangok két nagy csoportja a magánhangzók és a mássalhangzók. 19/4. Magánhangzók: a, á, e, é, i, í, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű Mássalhangzók: b, c, cs, d, dz, dzs, f, g, gy, h, j, k, l, m, n, ny, p, r, s, sz, t, ty v, z, zs 19/5. bodza: 4, 4, 5 asszony: 4, 5, 7 kastély: 6, 6, 7 rózsaszál: 7, 7, 9 meggyfa: 5, 6, 7 Egy rózsaszálat kell rajzolni. 20/6. diótörő, dzsámi, asszony, gólyafészek, juhcsalád 20/7. Másolási feladat. Házi feladat 20/1. férfi: 5, 5, 5 vőlegény: 7, 7, 8 nagybácsi: 7, 7, 9 menyasszony: 7, 8, 11 vőfély: 5, 5, 6 21/2. versenyautó, autópálya, vezető, rajtpisztoly, edzések 21/3. xilofon, taxi, oxigén, mixer, boxer (kutyafajta) Javaslat: a szavak gyűjtését szómagyarázatok megadásával lehet segíteni. 21/4. Pl.: Kölcsey, Kazinczy, Thököly stb. Az ábécé és a betűrend Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 39/1. A j hangot két betűvel jelöljük: j és ly. 39/2. Pl.: telefonkönyv, tárgymutató, osztálynapló, verses kötetek betűrendes címmutatója stb. Kérdések, feladatok 40/1. A Á B C CS D DZ DZS E É F G GY H I Í J K L LY M N NY O Ó Ö Ő P Q R S SZ T TY U Ú Ü Ű V W X Y Z ZS 141

142 40/2. Pl.: Aquincum (Óbuda területén fekvő ókori római város): 4 mássalhangzóból és 4 magánhangzóból áll. Mindegyik magánhangzója és mássalhangzója rövid. Van zöngés mássalhangzója: m, n. weboldal: összetett szó, 5 mássalhangzóból és 3 magánhangzóból áll. Mindegyik magánhangzója és mássalhangzója rövid. Minden mássalhangzója zöngés. taxi: 2 mássalhangzóból és 2 magánhangzóból áll. Mindegyik magánhangzója és mássalhangzója rövid. Van zöngétlen mássalhangzója: t. yard (angol mértékegység): 3 mássalhangzóból (itt az y a j hangot jelöli) és 1 magánhangzóból áll. Mindegyik magánhangzója és mássalhangzója rövid. Van zöngétlen mássalhangzója: t. Javaslat: A szavak gyűjtésében lehetséges, hogy segítséget kell adni a tanulóknak. Használhatják a helyesírási szabályzat szótárrészét is. 40/3. Ybl Miklós, Kossuth Lajos, Wesselényi Miklós, Weöres Sándor stb. Javaslat: A feladat megoldásakor jól használható az interaktív tananyag-feldolgozás hasonló témakörének Hangos személynevek című feladata. 40/4. Egyéni megoldás. Pl.: A szerzők neve szerinti betűrendbe sorolás azért jobb, mert könynyebben lehet megtalálni a könyvet, ha ismerjük a szerző nevét. Ha nem ismerjük, jobb a téma szerinti csoportosítás. Javaslat: A feladat megoldásakor jól használható az interaktív tananyag-feldolgozás hasonló témakörének Szerzői betűrend című feladata. 40/5. A tanulók órarendjétől függ a megoldás. 40/6. Előzetes feladat. A cím szerinti betűrendbe sorolás a hozott könyvektől függ. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 21/1. Koós; [váli, bál]; Gaál, Maár; [kovács, csécsi]; Takáts, Szakáts; [konc, cucor]; Rácz, Czékmán; [tót, csát]; Roth, Monthi stb. 22/2. a) Széchenyi István, Béri Balogh Ádám, Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, Damjanich János, Bocskai István b) Bekarikázandó: Kossuth Lajos neve 22/3. Pl.: Tóth, Rácz, Miskolczi, Kosztolánczi, Wass stb. 22/4. Így könnyebben, gyorsabban megtalálható mindenkinek a neve. 22/5. Beáta, Cecília, Csilla, Éva, Gyöngyvér, Hajnalka, Ibolya, Katalin, Laura, Orsolya 142

143 22/6. Balázs, Bálint, Bánk, Barabás, Barna, Bence, Bendegúz, Béni, Bódog, Boldizsár, Brúnó, Bulcsú Házi feladat 22/1. Egyéni megoldás. 23/2. a) Nem jó a betűrendbe sorolás. b) Ábrahám Éva, Albert Lajos, Bácsi Kriszta, Balogh Tünde, Náfrádi Ádám, Nagy Edit, Nagy Gábor, Váradi Tamás, Vas Gabriella 23/3. karám, karom, károm, kérem, korom, kórom, köröm 23/4. a) Betűrendbe kell sorolni őket. b) Apollón, Arész, Artemisz, Démétér, Gaia, Hádész, Héphaisztosz, Hermész, Hesztia, Létó, Pallasz Athéné, Poszeidón 23/5. Barnabás vagy Barna, kóbor vagy konty, kérek vagy kerék, mítosz vagy mitológia, óra vagy orr, Dalma vagy Dália, kaszinó vagy kassza, brindza vagy bodza, cukor vagy csengő, Andor vagy Andrea, feni vagy fenni, dzsúsz vagy csúszda 24/6. Dráva, Ipoly, Marcal, Mura, Rába, Rábca, Répce, Sárvíz, Sió 24/7. Magdi, Margit, Mári, Mariann, Marietta, Márti, Matild Javaslat: A feladat megoldásakor jól használható az interaktív tananyag-feldolgozás hasonló témakörének Locsolós névsor című feladata. A magánhangzók Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 41/1. Zöngehangok akkor keletkeznek, ha a kiáramló levegő hatására az összetapadó hangszalagok rezegnek. Ezek a magánhangzók. Rövid és hosszú magánhangzók Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 41/1. azonos értékűnek számít. Kérdések, feladatok 41/1. a á, e é, i í, o ó, ö ő, u ú, ü ű 143

144 41/2. Pl.: Akár akar, akár nem, el kell mennie a boltba. A veréb sokkal kisebb, mint egy véreb. A főnök az egyik iratba egy megjegyzést írat a titkárnőjével. A koros embereknek lehetnek kóros elváltozásaik. Öt gyerek őt választotta csapatkapitánynak. A füzetbe Évi egy fűzet rajzolt. A sulyom még a súlyom is elbírja. Megjegyzés: Természetesen a szópárokkal két külön mondatot is lehet alkotni. 41/3. Pl.: karom károm, örül őrül, tévé teve, irat írat, kemény kémény, kertel kértél stb. 42/4. Helyesejtési gyakorlat. 42/5. Egyéni megoldás, fantáziafogalmazás. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 24/1. a, e, i, o, ö, u, ü; á, é, í, ó, ő, ú, ű 24/2. a) rövid b) Holnap reggel Debrecenbe utazunk. Kérlek, ne gyere el hozzám (hozzánk)! 25/3. a) és b) szolid irigy húszas síel szelíd mindig bujkál színész dicséret pici bújik színes ígéret mirigy tűnik tízes kíváncsi illik tüntet bízik c) Pl.: A síelés örömei? 25/4. a) Mert befolyásolja a szó jelentését, hogy rövid vagy hosszú magánhangzóval ejtjük. b) írat, füzet (irat), elől, őrülök 25/5. födél, röpül, föl, söprű 25/6. a, o, u; ö, ü; á, é, í, ú; i; ő, ű 26/6. 2, X, 2, 2; 2, 2, X, 2; 2, 1, 1, X; 2, X, 1, 2 Megjegyzés: A megoldást oszloponként adom meg. Házi feladat 26/1. postás, kóstoló, bújócska, borzasztó; hizlal, vízilabda, dicséretes, kívánság; körút, tőszomszéd, tövises, kövecske; tanúsít, kulturált, húszas, huszadik 144

145 26/2. hosszú, búsul, július, búcsú, múlt, múzeum 26/3. Pl.: A füzet mindig a táskámban van. Ildike gyöngyöt fűzet a nővérével. 26/4. Pl.: Peti elöl halad a sorban. El kell bújni a hunyó elől. 26/5. Pl.: A bálban Pisti bal lábbal lépett a táncpartnere lábára. 27/6. csinos, csíkos, csikós 27/7. Pl.: Weöres, Koós, Eördögh, Soós stb. Magas és mély magánhangzók Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 42/1. A hegedű, mert annak a legkisebb a hangszekrénye. 43/2. A nagy hangszekrénybe sok levegő fér, ezért mély a hangja. 43/3. Pl.: hegedű, gitár, kisdob, kézi dob 43/4. Magas magánhangzók képzésekor elöl van a nyelvünk, mély magánhangzók esetében hátul. 43/5. Tapsolni kell: a, á, o, ó, u, ú Kérdések, feladatok 43/1. Pl.: alma, banán, barack, málna stb. 43/2. Pl.: leves, pecsenye, rizibizi, eper Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 27/1. kevesebb, kevesebb, magas 27/2. elöl, hátul, elöl, magas, hátul, mély 27/3. gömb, tűzök, fű, lő, csörög 145

146 28/4. a) Duna, iskola b) Pl.: Ebbe teszel testeket, melyekkel eszedet fejlesztheted. Szerkezet, mellyel eszedet edzheted, s nevethetsz, retteghetsz eleget. 28/5. könyörög, pörög, öröm, pöttöm 28/6. Egyéni megoldás. Házi feladat 28/1. üdül, ürügy, csücsül, fül 28/2. kor (kór, kár, kar), sár, várom, sál, tulok (tálak) 29/3. Pl.: Reggel felkelek. Eszem kenyerem, lenyelem tejem. Felveszem testemre, melyeket kell. Megyek egy helyre, s eszes leszek. A magánhangzótörvények Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 44/1. A harmónia szó jelentéséből érdemes kiindulni. Éksz. szerint testi-lelki kiegyensúlyozottság. Várható válaszok: nyugodtság, csend, béke, barátok közelsége, a családi béke stb. A hangrend Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 44/1. Pl.: miniatűr, parfüm, küklopsz, attitűd stb. Javaslat: Elfogadhatunk ü betűs szavakat is. Kérdések, feladatok 45/1. ének, történelem Javaslat: Összetett szavas tantárgyat ne fogadjunk el! 45/2. magyar 45/3. Várható válasz: Az összetett szavakba olyan magánhangzók is kerülhetnek, amelyek az egyszerű szavakban nem fordulhatnak elő. Az összetett szavakban a szavak megőrzik a hangrendjüket. 146

147 45/4. A mély hangendű szavak általában komor hangzást adnak a szövegnek, a magas hangrendű szavak általában vidám, kellemes hangulatot árasztanak. 45/5. Magas hangrendű szavak pl.: nyelv, gyep, fekete, fehér, két, egy, kő stb. Mély hangrendű szavak pl.: bokor, kutya, macska, kosár, mancs stb. 45/6. Közös megbeszélés után fantáziafogalmazás alkotása szóban. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 29/1. a) és b) tó, tő, szó, sző, ár, ér, hát, hét, hó, hő, szór, szőr, úr, űr, szúr, szűr, fú, fű, túr, tűr, bú, bű, gyúr, gyűr 29/2. Pl.: Tamás, Jolán; Imre, Enikő; Szilárd, Tímea 30/3. Pl.: kenguru, oxigén, miniatűr, küklopsz stb. 30/4. Magas: tündér, ördög, törpe Mély: boszorkány, sárkány, manó Vegyes: óriás, király 30/5. a) A menü: pörkölt, rizibizi, szőlő B menü: rántott sajt, burgonya, saláta, banán C menü: spenót, fasírt, krumpli, briós b) Pl.: A B menüt, mert egészséges és nem hizlal. c) Pl.: A menü: zöldséges rizs B menü: rántott hal, burgonya C menü: hamburger, krumpli Házi feladat 31/1. Magas magánhangzós szavak: éhesen, töprengett, idők, éppen Mély magánhangzós szavak: gubbasztott, hollónk, hárs, ágán, változandóságán, arra, kószált, bús, sovány, róka 31/2. Magas hangrendű: film, tűnődik, férfi, néző, mesél Mély hangrendű: múzeum, száz, gondol Vegyes hangrendű: kíváncsi, vidám a) és b) Színezés értelemszerűen. c) Kíváncsi vagyok, mi lesz a történet vége. Nagyapám sok vidám történetet ismer. 32/3. Pl.: Kata: málna, puncs, szamóca Bence: eper, gesztenye, meggy Csilla: citrom, csokoládé, vanília 147

148 Az illeszkedés Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 46/1. Amelyik szó magas hangrendű, annak a toldaléka is magas hangrendű. Amelyik szó mély hangrendű, annak a toldaléka is mély hangrendű. 46/2. Pl.: -ba, -be; -ban, -ben; -nak, -nek; -tól, -től; -ról, -ről stb. 46/3. Az egyik ajakkerekítéses, a másik ajakréses magánhangzó. 47/4. Hirtelen megáll. Elámul. 47/5. Az első mondatban a kiemelt szó, ige E/1. személyű, a második mondatban T/3. személyű. Kérdések, feladatok 47/1. egyszer, 1-szer; kétszer, 2-szer; háromszor, 3-szor 47/2. Ludas Matyit. Pl.: A kalapja mellett toll van, hármat mutat az ujjaival. 47/3. Először olasz ácsnak öltözött, másodszor doktornak, harmadszor a saját képében verte el Döbrögin a 25 botütést. 47/4. Közös felkészülés után szerepjáték. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 32/1. Bekarikázandó: -hoz, -tet, -talan, -ban, -ra, -hat, -ről, -ben a) és b) Színezés értelemszerűen. c) A magas hangrendű szóhoz magas hangrendű toldalék járul. A mély hangrendű szóhoz mély hangrendű toldalék járul. d) mély, magas, mély 33/2. költség, szabadság, hegység, egészség, igazság a) költség, hegység, egészség; szabadság, igazság b) Pl.: A költségek egyre emelkednek. A madár a szabadság egyik jelképe. A hegység erdeiben sok a vad. Mindennél fontosabb az egészség. Három a magyar igazság. 33/3. nyolckor, csengetésre, iskolába, teremben, történelemből, fejemből, tárgyból 33/4. egyszer, kettőször, kétszer, háromszor, hétszer, tízszer 148

149 33/5. a) háromszor, először, kétszer b) főztök, nézzétek, vásároljátok c) anyukámhoz, öcsémhez, Ödönhöz 34/6. a) ajánlanék, tudnék, bíznék; ajánlanák, tudnák, bíznák b) Feltételes módban és 1. személyben. c) Feltételes módban és 3. személyben. d) Mondhatnék nektek egy-két új viccet. Mondhatnák, hogy nekik lett igazuk. Házi feladat 34/1. Javítás: Szívesen elutaznék a nagymamámhoz. Én is rád szavaznék a választáson. Megvásárolnék neked mindent, mit szemed-szád kíván, ha tehetném. Megcsinálnék egy képet, de nincs hozzá ecsetem. 35/2. Köti az ebet a karóhoz. Kutya van a kertben. Mintha a kutya szájából húzták volna ki. Viszi, mint kutya a koncot. Kutyára bízza a hájat. 35/3. Vasárnap délután kirándult a családunk a hegyekbe. Sokféle növényt figyeltünk meg. Én még egy őzet is láttam. Egy szép tisztáson meguzsonnáztunk. Este hamar elaludtam (elaludtunk) a fáradtságtól. A szótagolás szerinti elválasztás Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 48/1. Egyéni gyűjtés. 48/2. Pl.: hat, pad, kér, kap, lép, tép, öt, tőr, hát, ház, tű, süt, tűz stb. 48/3. mail, air, blues, team, Soós, Koós Javaslat: A H szabálypontot használhatjuk. 48/4. Zöngés mássalhangzó. Háromjegyű betű. 48/5. Másolási feladat. 49/6. bo-dza, brin-dza, bridzs-dzsel, bri-dzset, edz-dze, edz-het, Fu-dzsi, Fuku-dzava, gyűrűdzik, halan-dzsázik, kamika-dzék, Kiliman-dzsáró, lán-dzsás, lopódz-dzanak, lopó-dzott, madzag, Ma-dzsar, mahara-dzsa, mene-dzser, ódz-kodik, pe-dzi, tá-dzsik 49/7. brindza: juhtúró bridzs: francia kártyával játszott licitálós páros kártyajáték kamikadze: önkéntes halált vállaló japán pilóta ódzkodik: vonakodik tádzsik: iráni nyelvű nép 149

150 Kérdések, feladatok 49/1. Koppintani kell: halász, tenger, teknő, mese, földi, Zsuzsi, bodzsa, szóltam, stopper, vakkant 49/2. pos-ta, bo-dza, stop-per, ker-tig, haty-tyú, e-dző, köny-vért, galy-lyas, lán-dzsa, öcs-cse 49/3. Pl.: takar, karton, tonna 49/4. bo-dza, pe-dzi, e-dző, brin-dza, lopó-dzik; Fu-dzsi, mene-dzser, mahara-dzsa, tá-dzsik, Kiliman-dzsáró 49/5. And-rás, Veszp-rém, ta-xi, fin-dzsa, temp-lom, egy-szer, o-xi-gén Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 35/1. a) 2 te-a, 2 go-lyó, 3 a-u-tó, 2 báty-ja, 2 temp-lom 2 lán-dzsa, 2 pró-ba b) A szó annyi szótagra bontható, ahány magánhangzó van benne. 35/2. Aláhúzandó szavak: Jaász, jász, Zsolt, Schmidt, mély, stop, Koós, fájl, tér, Moór 35/3. e-dző, fin-dzsa, bo-dza, ha-lan-dzsa, ma-dzag, pe-dzi, gyű-rű-dzik, me-ne-dzser 36/4. I-bo-lyá-hoz, pes-ti-es, Do-roty-tyá-nak, bron-zot, And-rá-sért, galy-lyak, Veszp-ré-mig, ész-sze-rű Házi feladat 36/1. Pé-csett sok lát-ni-va-ló vár-ja a tu-ris-tá-kat. A gye-re-kek e-gyik ked-velt he-lye az ál-latkert. Na-gyo-kat ne-vet-nek a mó-kás kat-tá-kon. 36/2. já-cint, ka-mil-la, tu-li-pán, ró-zsa, ger-be-ra, mar-ga-ré-ta 36/3. iskola, lakat, kattan, tantárgy, tárgykép, képviselő, lőpor, portalan, langyos stb. Javaslat: A szókígyóba a tanulók írhatnak összetett szót is. A mássalhangzók Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 50/1. A beszédhangok egyik csoportja. Akadállyal képezzük. A hangszalag nem mindig rezeg, amikor képződik. Hosszú változata nem beszédhang. Csak magánhangzóval együtt alkothat szótagot. A mássalhangzókat egy-, két- vagy háromjegyű betűvel jelöljük. A j mássalhangzót 150

151 kétféle betűvel jelölhetjük: j és ly. Időtartamuk szerint megkülönböztetünk rövid és hosszú mássalhangzót. Egyjegyű, kétjegyű és háromjegyű mássalhangzók Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 50/1. labda, mackó/maci, vödör, kalap, kendő, fotó stb. 50/2. zsák, tányér, csupor, esernyő, lyukasztó stb. 50/3. lándzsa, dzsámi, findzsa Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 37/1. 39, 14, b, c, cs, d, dz, dzs, f, g, gy, h, j, k, l, m, n, ny, p, r, s, sz, t, ty, v, z, zs, A j hangot két betű jelöli: j és ly. 37/2. a) Petőfi Sándorról b) akadályba c) Pl.: híres, legidősebb, helye, hosszú stb. 37/3. tojásleves, gulyásleves, gombás borjúszelet, habfelfújt, jércesült, rántott máj, Eszterházy rostélyos, madártej, tejfölös csirke, székelykáposzta A rövid és hosszú mássalhangzók Nyelvtan tankönyv oldal/feladat Kérdések, feladatok 51/1. Helyesejtési gyakorlat. 51/2. Meghúzódott a szál a pulóveremben. Az égen sas száll. A bácsi egy talicskát tol. A madarak testét toll fedi. Pista bácsi mindig korán kel. Kell egy kis idő. Ez az eset mindenkit érdekel. Tegnap esett az eső. A könyvben minden lap színes. A bátyám egyetemista társa egy lapp fiú. Szeretek hason fekve napozni. Várom, hogy hasson a gyógyszer. 51/3. A madár csőrében (fű)szál, úgy száll a levegőben. A férfi egy olyan talicskát tol, aminek a tetején van egy (madár)toll. Meg kell várni, amíg kel a tészta. Ez az eset nem is olyan régen esett meg. Az a lap kellene nekem, ami a lapp lány kezében van. Azért fekszem hason, hogy a gyógyszer gyorsabban hasson. 151

152 51/4. a) Vasorra, bibircsókos arca, kellemetlen hangja. Békává varázsolja őket. Felszáll a fellegek fölé. Sárkányfejű. A boszorkányok díszszemléjére. b) kulccsal, kulcscsomóját, dísszel, díszszemléjére Az összetett szavak határán az azonos kétjegyű mássalhangzók mind a két jegyét kiírjuk: kulcscsomóját, díszszemléjére. 52/6. Helyesejtési gyakorlat. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 38/1. 1. bakancs 2. dörgés 3. koppan 4. síel 5. rohan 6. nyúl Megfejtés: köpeny 38/2. Helyesejtési gyakorlat. 38/3. Pl.: Szeretem a dinnyét. Az öcsém gyakran rosszalkodik. A vízbe dobott kő elsüllyed. 39/4. ujjas (j, jj); álhír (l, ll); orrszarvú (r, rr); dekagramm (m, mm); konnektor (n, nn); ujjong (j, jj); mennyezet (ny, nny); vajon (j, jj); vityilló (l, ll); barakk (k, kk); hegeszt (g, gg); zöldell (l, ll); bennszülött (n, nn); lejjebb (j, jj); másképpen (p, pp) 39/5. Áthúzandó szavak helyesen: fénynyílás, kulccsal, díszszemle, asszonnyal 39/6. ujjas, álhír, orrszarvú, dekagramm, konnektor, ujjong, mennyezet, vajon, vityilló, barakk, hegeszt, zöldell, bennszülött, lejjebb, másképpen 39/7. Egyéni megoldás. 39/8. eddzetek, ússzatok, lopóddzunk, briddzsel, vakaróddzál Házi feladat 39/1. hegeszt (g), dekagramm (m), konnektor (n), autogram (m), mennydörgés (ny), köpeny (p), bakancs (k), menyasszony (ny), guggol (g), megyek (gy) Megjegyzés: Természetesen a meggyek szóalak is elfogadható. 40/2. Oszloponként: X, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1; X, 2, 2, 1, X, 1, 2, 2 40/3. kel, kassza, varrás, kell, varas, kell 152

153 A zöngés és zöngétlen mássalhangzók Nyelvtan tankönyv oldal/feladat Kérdések, feladatok 52/1. Szópárok memorizálása. 52/2. Mondat memorizálása. 53/3. a) és b) 1. kemény, kopogós (a sok k, t és p hangtól) 2. lágy (a sok s és sz hangtól) 3. komor és lágy (a mély magánhangzóktól és a ty és ny hangoktól) 53/4. A szelektív hulladékgyűjtéssel a természetet óvjuk. Tudnunk kell, hogy a Földet nem az őseinktől kaptuk örökül, hanem az unokáinktól kölcsön. a) Egyéni megoldás, de a téma a szelektív hulladékgyűjtés legyen! b) Közös beszélgetés. Javaslat: A titkosírás második gondolatának jelentését érdemes megbeszélni. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 40/1. ty, k, p, h, f, t, sz; ny, dz, j, n, gy, r, d, v, zs, g, z, m 41/2. a) gép, zár, bár b) tél, pók, szűr 41/3. zöngétlen, zöngésre, zöngés, zöngétlenre 41/4. Pl.: cica, kakas, tócsa; gyár, manó, gazdag 41/5. a) húsz, rakja, fárad, agya b) őzzel, vizet, bomba, sebem 41/6. bodza, göndör, menedzser, babazsúr; kötőtű, fészek, patika; gyümölcs, pulóver, padlás, borsódzik a) Karikázandó: patika b) Pl.: tyúkocska Házi feladat 42/1. kéz, fizet, szene, por, te, szűr, seb, csip 42/2. Milán, Mária, Dániel, Jolán; Kató, Csekő, Szecső, Szófia, Keszi 42/3. a) és b) Ragály község Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÉNy-i részén a Csörgős-patak völgyében a magyar szlovák határ közelében terül el. A több mint 700 fős település Aggtelektől 11 km-re fekszik. Erdeiben sokféle állat él: őzzel, vaddisznóval és rókával is találkozhatunk. 153

154 A mássalhangzótörvények A hasonulások Nyelvtan tankönyv oldal/feladat Kérdések, feladatok 54/1. Közös éneklés. 54/2. Hogy jó legyen a helyesírásom. 54/3. Vannak olyan mássalhangzók, amelyek egymás mellé kerülve hatnak egymásra. 54/4. 54/5. Pl.: Az állatkertben sok a látogató. Kérünk mindenkit, hogy hagyja az állatokat nyugodtan táplálkozni. 54/6. Szituációs játék páros munkában. Érdeklődés egy állatkerti dolgozótól (pénztáros, állatápoló, kertész stb.). 54/7. Újsághír alkotása, pl.: Hétfőn új lakója lett a győri állatkertnek. Szigfrid, a 4 éves hím zsiráf a debreceni állatkertből érkezett. Hamar megbarátkozott nemcsak az új kifutójával, hanem leendő arájával, is. 54/8. Pl.: Napok óta nagy az izgalom a szegedi állatkertben. Szandra, a 4 éves zsiráf első borjával viselős. A kis jövevény szerdára virradóra jött a világra. Ahogy ez a zsiráfoknál szokás néhány órával megszületése után már lábra is állt. A kicsi nemét eddig még nem sikerült megállapítani, ezért még nem kaphatott nevet. A kiszsiráf és anyja jelenleg egy elkülönített istállóban van, de egy betekintő üvegablakon keresztül már a nagyközönség is láthatja őket. A kis zsiráfcsikó ideje nagy részét főleg pihenéssel és evéssel tölti. Az állatkert szóvivője közölte, amint ismert lesz a zsiráfborjú neme, az interneten névadásra kérik a látogatókat, majd egy szavazással döntik el, milyen nevet kapjon az állatkert új büszkesége. 54/9. Részleges hasonuláskor a két egymás mellett lévő hang közül az egyik közelít a másik hang képzéséhez, nem lesz azonos vele. Teljes hasonulás esetében a hasonuló hang teljesen azonossá válik a másik hanggal, azaz teljesen átalakul. A részleges hasonulások 55/1. zöngétlen mássalhangzók: c, cs, f, h, k, p, s, sz, t, ty zöngés mássalhangzók: b, d, dz, dzs, g, gy, j, l, m, m, ny, r, v, z, zs 154

155 Kérdések, feladatok 56/1. Pl.: Mindkét esetben a könnyebbik hangképzési megoldást választjuk. A zöngésség szerintinél az első mássalhangzó zöngésség szerinti párját ejtjük az utána álló mássalhangzó hatására; a képzés helye szerintinél pedig a második mássalhangzó hat az előtte lévő hangra. 56/2. Pl.: A színpadon egy kórus tagjai állnak. Arcbőrükön ragyog a reflektorok fénye. A karvezető hölgy hirtelen megigazítja a kontyát, majd felemeli a kezét. A kórus elkezd énekelni egy gyönyörű népdalt. Megjegyzés: Az aláhúzott mondatokat kell állva elmondani ebben a megoldásban. 56/3. ablakban, tűzhöz, adhat, lökdös, népdal, vízszint, eszik belőle, hideg tél stb.; szénpor, azonban, tanmenet, van még, öngyújtó, negyven tyúk, színnyomat stb. 56/4. Az 55. oldal ábrái alapján. 56/6. teljes hasonulás Mássalhangzótörvények részleges hasonulás å æ zöngésség szerinti képzés helye szerinti Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 42/1. a) és b) patakban g, kulacsban dzs, állatkertben d, ananászban z, széfben v c) Pl.: Az állatkertben kiszsiráf született. 43/2. lakásban, lakásba, lakásból a) Felolvasás. b) Az s hang helyett a b hang hatására zs hangot ejtünk. 43/3. lá z talan, pén z telen, ra g talan, me z telen 43/4. dobszerelés, hegytető, arcbőr, népdal, bridzsparti a) Pl.: Az együttes új dobszerelést vásárolt. b) Zöngésség tekintetében változtak meg, hasonultak az utótag első magánhangzójához. 44/5. k a p d o s v e r s b ő l f og ó dz k o d i k zöngétlen zöngés zöngétlen zöngés zöngés zöngétlen c) A zöngésség szerinti részleges hasonuláskor az első mássalhangzó zöngésség szerinti párját ejtjük az utána álló mássalhangzó hatására. 155

156 44/6. a) színpad, rongy, azonban, ponty, öngyújtó, tanmenet, színnyomat, szénből b) n m: színpad, azonban, tanmenet, szénből; n ny: rongy, ponty, öngyújtó, színnyomat 44/7. A pincében már csak szénpor maradt, mire vége lett a télnek. István bácsi! Van gyufája? Anya szívesen hordja kontyban a haját. Különben sincs igazad! 44/8. Pl.: hatvan tyúk, negyven pad, hetven mese stb. Házi feladat 45/1. Az aláhúzott szavak javítva: ablakban, tűzhöz, adhat, lökdös, vízszint A zöngésség szerinti részleges hasonulást. 45/2. Oszloponként: zöngésség sz. r. h., zöngésség sz. r. h., képzés helye sz. r. h., zöngésség sz. r. h., képzés helye sz. r. h.; képzés helye sz. r. h., zöngésség sz. r. h., zöngésség sz. r. h., képzés helye sz. r. h., zöngésség sz. r. h. 45/3. Zöngésség szerinti, pl.: kertben, foghoz, épületbe, ablakból; Képzés helye szerinti, pl.: színpadon, tanmese, rongyos, különben A teljes hasonulások Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 57/1. Várható válasz: A részleges hasonuláskor a hangok megváltozását helyesírásunk nem jelöli, ezért a szótő megkeresése vagy a szótagolás segíti a szavak helyes leírását. 57/2. Lemásolandó mondat: Nézzük meg mi is Szinpetriben a világ legnagyobb könyvét! 58/3. Olvasási gyakorlat. 58/4. Olvasási és megfigyelési gyakorlat. Kérdések, feladatok 58/1. Tamás Elekkel, Anikó Ágnessel. 58/2. Pl.: egészségessé, boldoggá, sikeressé, gazdaggá, okossá, önzetlenné stb. 58/3. A Magyar néprajzi lexikon alapján: A 19. és 20. században a Mátrától és a Bükktől északra fekvő medence jellegű területek, ill. az Ipoly völgye (Ipolyságig) magyar parasztságának népi neve. Az adott földrajzi kereteken belül az elnevezés alapján pontosan megállapít- 156

157 hatatlan a palócok lakóhelyének kiterjedése, mivel a szó a parasztság körében gúnyos, pejoratív jelentésű. 58/4. Az egyiket írásban jelöljük, a másikat nem. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 45/1. Katalin Ágnessel, Károllyal, Ádámmal. 46/2. vassal, vassá, vízzel, vízzé, ronggyal, ronggyá, fénnyel, fénnyé 46/3. Pl.: Két különböző tervvel készültünk az osztálykirándulás megbeszélésére. Édesapám házakat tervel (tervez). vagy Gézu mindig kitervel valamit. A védő talppal állította meg a csatár támadását. Iván bácsi egész nap alkatrész után talpal. Bölccsé válik az, aki sokat tanul és tapasztal. Ez a mondás egy kínai bölcsé: a leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezdődik. 46/4. Oszloponként: játssza, játsszuk, játssz, játsszatok; vonzza, vonzzuk, vonzz, vonzzatok; olvassa, olvassuk, olvass, olvassatok 46/5. a) Az áthúzott szóalakok helyesen: eddzél, isszuk, lopóddzanak, evezzetek b) Naponta eddzél húsz percet! A tejet mindig reggelire isszuk. A számháború játékosai lopóddzanak a bokrok mögé! Evezzetek át a folyó túlsó partjára! 47/6. vigyáz, vigyázz, hozz, hoz, helyezz, helyez a) Bekeretezendő mondatok: 2., 3. és az 5. b) Egyéni megoldás. c) Pl.: Anya! Kérlek, hozz nekem valamilyen gyümölcsöt a piacról! Légy szíves, hozz gyümölcsöt a piacról! Javaslat: A c) feladatban hasonló mondatok esetén térjünk ki a mondatvégi írásjel helyes használatára, illetve a légy szíves helyes írásmódjára. Házi feladat 48/1. énekeljetek, beszéljünk, figyeljünk, szépüljön, feleljenek a) Pl.: Énekeljetek egy szép dalt! Beszéljünk a problémáinkról! Figyeljünk a szerelő minden szavára! Azt kívánom, hogy szépüljön tovább a környékünk! Feleljenek most ők a kérdésre! b) Egyéni megoldás. 48/2. a) Sok volt benne a helyesírási hiba. b) Pénteken osztálybuli lesz. Készüljetek valami jó műsorral! Rendes ruhát viseljetek! Táncoljatok, ne ugráljatok! Ügyeljetek a rendre! Az illusztráció egyéni megoldás. 49/3. a) egészség, község, pimaszság, készség, gazság, gonoszság, igazság b) Pl.: A vigasság este 8-kor kezdődött. A bálozóknak először a frissesség és az ügyesség terén kellett bizonyítaniuk. A kedvesség is mindenkire jellemző volt. A másság elfogadása sem jelentett számukra gondot. 157

158 49/4. anyja, atyja, bátyja; anyjuk, atyjuk, bátyjuk a) Pl.: A kisfiú anyja minden reggel korán kel. A fiúk atyja a bölcsességéről híres. Enikő bátyja egy budapesti egyetemen tanul. b) any-juk, atyjuk, báty-juk Az összeolvadás Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 59/1. A gonosz mostohája vádjai miatt. 59/2. Egyéni megoldás. 59/3. Felolvasandó szavak: botját, vándorútjára, partjáig, kabátját, vádjai, családja Kérdések, feladatok 59/1. botját, vándorútjára, partjáig, kabátját, vádjai, családja 59/2. főnév 59/3. látja, mondja, unja, kezdje, füstje, bőröndje, kínja, porondja Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 50/1. a) a török kaftánja, a Tisza partja, az erdő vadjai, a tanterem padjai b) A két szomszédos mássalhangzó helyett egy harmadikat ejtünk. 50/2. Oszloponként: kabátja, kínja, kardja, kertje, vádja; kabátjuk, kínjuk, kardjuk, kertjük, vádjuk; kabátjai, kínjai, kardjai, kertjei, vádjai; kabátjaik, kínjaik, kardjaik, kertjeik, vádjaik b) A két hangból egy harmadik hang lett. 50/3. unja, tudja, megpillantja, mondja, folytatja, tartja Házi feladat 51/1. Kezdjetek csomagolni az utazáshoz! Tudjátok meg az internetről, mikor indul pontosan a vonat! Időben menjetek az állomásra, nehogy lekéssétek a vonatot! Hordjátok ki a csomagokat a peronra! Ne tülekedjetek a felszálláskor! 51/2. a) Zöngésség sz. r. h.: olvasd, harmadszor Képzés h. sz. r. h.: színpompás, hangya Írásban jelölt teljes h.: mossátok, lánnyal Írásban nem jelölt t. h.: anyja, szárnyaljon Összeolva- 158

159 dás: botja, nénje b) Pl.: Harmadszor szóltam már neked. Színpompás felvonulást láttam a tévében. A hangya belemászott a táskámba. Szárnyaljon a dal a tábortűz körül! Javaslat: Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a szárnyaljon szó csak felszólító mondatban fordul elő! Egyéb mássalhangzótörvények Nyelvtan tankönyv oldal/feladat Kérdések, feladatok 60/1. otthon, inggomb, dzsesszzene, hozzánk képest, jobb ma 60/2. Pl.: Mind a kettő mássalhangzótörvény, mindkettő kiejtésben játszódik le, egyiket sem jelöljük írásban, a három mássalhangzóból csak kettő marad stb. 60/3. Pl.: most sem, csukd be, küldd be, azt hittem stb. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 52/1. a) Oszloponként: jobbra, forrnak, szégyellni, parttól; varrna, kevesellték, hulldogál, kisebbtől b) Hangos olvasás. c) Pl.: A tűzhelyen forrnak az ételek. Édesanyám varrna gombot a kabátomra, de nem találja a tűt. Hulldogál a fáról a levél. 52/2. orrszarvú, inggomb, otthon, mennydörgés 52/3. Bekarikázandó: tedd be, hozzánk képest, mondd meg Házi feladat 53/1. Pl.: orrból, balettre, itthon, inggallér, mondd, varrtam, parttalan stb. 53/2. a) kezdte, mindnyájan, mondta, ráakasztja, mindtől b) Pl.: Az együttes késve kezdte a koncertjét. Mindnyájan nagyokat nevettünk Balázs viccein. Anyukám azt mondta, hogy siessek haza. Peti mindig ráakasztja a kabátomra az övét. Félek a póktól, mindtől. c) Egyéni megoldás. 159

160 Összefoglalás Nyelvtan tankönyv oldal/feladat Kérdések, feladatok 61/1. Egyéni beszámoló. 61/2. Magánhangzók å æ Magas Mély å æ å æ rövid hosszú rövid hosszú Javaslat: A gondolati térkép kiegészíthető az ajakréses és ajakkerekítéses magánhangzókkal. 61/3. Zöngés mássalhangzók: p, t, k, f, sz, s, ty, c, cs, l, j, m, n, ny, r Zöngétlen mássalhangzók: b, d, g, v, z, zs, gy, dz, dzs h 61/4. Pl.: zöngésség sz. r. h.: szegfű képzés h. sz. r. h.: színpad írásban jelölt teljes h.: ússzatok írásban nem jelölt t. h.: állj összeolvadás: látja mássalhangzó-rövidülés: visszhang mássalhangzó-kiesés: mondd meg 61/5. a) Egyéni beszámoló. b) Pl.: magánhangzótörvények: hangrend: szőlő, május, június illeszkedés: termesztésben, hajtanak mássalhangzótörvények: zöngésség sz. r. h.: veszszőkből képzés h. sz. r. h.: ezután már írásban jelölt teljes h.: amelyekkel írásban nem jelölt t. h.: összeolvadás: szeretjük mássalhangzó-rövidülés: kevesebb termést mássalhangzó-kiesés: mindnyájan 160 Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 54/1. Kilégzéskor. Zörejek, zenei hangok, beszédhangok. Az emberi testnek azon szervei, amelyek létrehozzák vagy módosítják a beszédhangokat. A legfontosabbak: a tüdő, a légcső, a gégefő a hangszalagokkal, a garatüreg az ínycsappal (ínyvitorlával), az orrüreg, a szájüregben az ajkak, a fogak, a szájpadlás és a nyelv. 54/2. tüdő, légcső, garatüreg, gégefő, orrüreg vagy szájüreg 54/3. Olvasási gyakorlat. a) vízre, vízben, vize b) Közös megbeszélés. Pl.: A hattyú hófehér tolla olyan, mint a felhő, a csőre olyan, mint egy drágakő. 54/4. nap, abrosz, rossz, ajtó, néni, csekk

161 55/5. Régen azt hitték, hogy a hall nem hal, de utóbb kiderült, hogy a halnak is van hallása. A Nagy Ho-ho-horgász kiállt a tó partjára, és egy nagyot kiált. Talán még a halak is hallják. Házi feladat 55/1. a) borjú, tanú, odú, gyanú, kátyú, fiú, faggyú, ágyú, koszorú, varjú b) adu, alku, áru, batyu, falu, kapu, daru, hamu, hindu, lapu c) ígér, kíván, színes, ízletes, színész, szíves, víziló, tízes, kísér d) dicsér, mindig, irigy, mirigy, kilincs, tized, kifli, zsiradék 55/2. kapkod, tervező, padra, könyvhöz, ötször, gyerekkel a) Pl.: A nővérem mindig kapkod fűhöz-fához. A tervező legújabb tervével nyert egy pályázaton. Tegyétek ki a könyveteket a padra! Jó, ha van a könyvhöz könyvjelző. Ötször hívtalak már telefonon. Délutánonként a játszótéren focizunk a gyerekkel. b) Egyéni megoldás. 56/3. Kálmán István, Kalmár György, Kéri Zoltán, Kertész Tibor, Kiss Géza, Kiss Gyula, Kollár Ádám, Kóti Imre, Kovács Ferenc, Kulcsár Miklós 56/4. A tanulók irodalomkönyvétől függ. Szövegelünk Az elbeszélés Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 62/1. a) Minden szombaton. b) Istállót takarít, lovakat ápol és gondoz. c) Még többet lovagolhat, és sokat lehet együtt a barátnőivel. d) Hogy indulhasson lovagolni. 62/2. Olvasási gyakorlat. 62/3. Pl.: Lovagolni jó! Lovardában stb. Kérdések, feladatok 63/1. Egyéni megoldás. 64/2. Egyéni megoldás. 64/3. Egyéni megoldás. 64/4. a) Másolási feladat. b) Mondatközi és mondatvégi írásjelek átírása színessel. c) Szerepjáték. 161

162 64/5. a) és b) Pl.: Évi! Hogy néz ki a szobád? Olyan, mintha egy hurrikán járt volna itt méltatlankodik az édesanya. Ne haragudj, anyukám! kérlelte Évi. Elkezdtem olvasni egy nagyon jó regényt. Annyira belefeledkeztem, hogy nem vettem észre, mennyire elszaladt az idő. Nem akartam elkésni az edzésről, és elkezdtem összevissza kapkodni. Azt sem tudtam, mit vegyek fel. Nagy mestere vagy a magyarázkodásnak mosolyodott el az édesanya. Látva ezt a rengeteg ruhát, azt hittem, divatbemutatót tartottál. Jó, jó. Tudod, hogy sosem tudom, mit vegyek fel. Mindjárt rendet rakok. c) A jelenet eljátszása. A magyar helyesírás A helyesírási képesség fejlesztése A tankönyvben külön fejezetben foglalkozom a magyar helyesírás alapelveivel. Valamennyi lényeges, már az alsó tagozatban is tanult vagy érintett helyesírási szabályt gyakoroljuk. Természetesen a legtöbb helyesírási szabály és alkalmazása a későbbi évfolyamokon is újra felbukkan, hisz a folyamatos gyakorlásra a helyesírási képesség fejlesztésekor fokozottan szükség van. Azért marad jó néhány helyesírási tudnivaló, főleg a központozás terén, amelyeket csak 7., illetve 8. évfolyamon tisztázunk majd. Az említett két évfolyam tananyagának a gerincét ugyanis a mondattan adja. A következőkben a teljesség igénye nélkül felsorolom a tankönyv többi témaköréhez kapcsolódó helyesírási tudnivalókat: Ismétlés a tulajdonnevek helyesírásának egyszerűbb esetei a j-s és ly-os szavak időtartam-jelölés a számnevek helyesírása, keltezés az igekötős igék helyesírása a mondatvégi írásjelek A szavak alakja és szerkezete időtartam-jelölés a kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok írása (tj, dj, nj, lj, gyj stb.) az egyszerű és az összetett szavak elválasztása Hang és betű időtartam-jelölés két- és háromjegyű mássalhangzók kettőzése (kiemelten dz, dzs) betűrend 162

163 Az írás és a helyesírási képesség fejlesztése A címben szereplő két képesség egymás mellé helyezése nem véletlenszerű. A tanulók írásos munkái során ugyanis az írástechnika és a helyesírás egyaránt ellenőrizhető és mérhető. Az iskolai gyakorlatban gyakran tapasztaljuk nemcsak a magyarórákon, hogy a gyerekek egy részénél annyira torzul az íráskép, hogy olvashatatlan az írásuk. Ezt pedig nem lehet az egyéni írásmóddal indokolni. Meg kell követelni az olvasható, a magyar írásnak megfelelő ékezetek használatát. Következetesen küzdenünk kell a magyar írásmódban ismeretlen vonások és pontok használata ellen. Nem a tanárnak kell eldöntenie, hogy tanítványa milyen hangot jelöl az o feletti vízszintes vonallal. Ugyancsak foglalkoznunk kell az írásfegyelem kérdésével. Az a tanuló, aki a barát szó helyett a barat szót írja le, nem helyesírási hibát vét, hanem az írásfegyelmével van probléma. Tanítási gyakorlatomban mindig kitüntetett szerepe volt, van és lesz a helyesírási képesség fejlesztésének. A helyesírás két összetevője az ismeretszerzés és az -alkalmazás. Az ismeretszerzés folyamatában a tanulók elsajátítják a helyesírási elveket és szabályokat, valamint a grammatikai ismereteket. Azt azonban feltétlenül hangsúlyoznom kell, hogy a grammatikai ismeretek tanítása nem cél, hanem eszköz. Az alkalmazás iskolai színtere a helyesírás gyakoroltatása, amelynek célirányosnak, problémaorientáltnak, rendszeresnek és differenciáltnak kell lennie. A felsoroltak közül külön kiemelem a problémaérzékenység fontosságát. Ez az alap az önkorrekció képességének fejlesztéséhez. Hibajavításra ugyanis csak az a tanuló képes, aki kellő biztonsággal tud leírni egy-egy nyelvi egységet, legyen az szó, szószerkezet, mondat vagy szöveg, ugyanakkor meg is tudja indokolni, miért úgy kell írni. Ezért szükséges felső tagozatban is fejleszteni a tanulók helyesírási elemzőképességét. Tankönyveimben, így az 5. évfolyamos Nyelvtan 5. tankönyvben is következetesen építettem a helyesírási alapelvek tanítására és alkalmazására. Ennek érdekében igyekeztem megteremteni a különböző képességfejlesztési területek integrációját. Egy példával érzékeltetem eme törekvés lényegét. A magyar szókészlet jelentős része a kiejtés elve szerint írandó. Ezen írásmód helyes alkalmazásának feltétele a köznyelvi normának megfelelő helyes kiejtés: minden beszédhang tiszta artikulációja, a rövid és hosszú hangok megkülönböztetése. Az a tanuló, aki a dicsér szót helytelenül dícsérnek ejti, úgy fogja leírni is, esetleg számára egy külön helyesírási szabály lesz a dicsér szó helyes leírása. A köznyelvi normáknak megfelelő helyes kiejtést csak a helyesejtési gyakorlatok intenzív gyakorlásával érhetjük el. Ezeket a gyakorlatokat felső tagozatban is végeztetnünk kell. A tanítási órából elég néhány percet erre szánni, de minden tanítási órának része kell, hogy legyen. Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy csak azokat a nyelvi egységeket írathatjuk le a tanulókkal, amelyeknek normatív ejtéséről előzőleg meggyőződtünk. A szóelemzés elvének érvényesítése anyanyelvi ismereteken alapszik. Ezért van szükség sok-sok szófajtani, alaktani elemzésre. Ezek a tevékenységek azonban nem korlátozódhatnak csak azokra az évfolyamokra, amelyekben ezek a tananyag részét képezik. A tankönyveimben igyekeztem a folyamatos gyakorlást minden tananyagrésznél biztosítani. 163

164 A hagyomány elve szerint írandó szókészlet helyesírásához az szükséges, hogy a szavak rögzüljenek a tanulók látási emlékezetében. Ezt a tanítványaimnak úgy szoktam szemléltetni, hogy a gólya szót azért sem tudnám j-vel írni, mert ha ránézek, tudom, hogy a szónak nem ilyen az írásképe. Az egyszerűsítés elve szabályok ismeretét kívánja meg. Lásd A magyar helyesírás szabályai szabálypontjai. A helyesírási szótár használatának megtanítása a felső tagozaton igen fontos feladat. El kell érnünk, hogy a tanulók szokásává váljon a rendszeres használata. Ehhez azonban nem elég csak a szótár részt ismerniük, hanem a szabályzati részben is tudniuk kell tájékozódni, sőt el kell sajátítaniuk a tárgymutató használatát is. A helyesírási gyakorlattípusok Minden tanulónak ismernie kell a gyakorlás célját. Azt kell gyakoroltatni velük, amiben hibáznak, és lehetőleg azokkal a tanulókkal, akiknek valóban szüksége van a gyakorlásra, korrekcióra. Ekkor van szerepe a differenciált képességfejlesztésnek. A nyelvtankönyvben és a Nyelvtan munkafüzetben úgy segítem a kollégák felkészülését és munkaszervezését, hogy sok olyan részfeladat közül válogathatnak, amelyeknek a folyamatos gyakorlás a célja. Bár a gyakorláshoz szükség van grammatikai és helyesírási szabályismeretre, de ez nem a szabályok verbalizálását és számonkérését jelenti, hanem a probléma megfogalmazását, megnevezését és megoldását. Ehhez viszont szükség van a grammatikai fogalmak ismeretére. Például a tanuló csak akkor tudja a hosszú, gyönyörű típusú szavakat helyesen leírni, ha tisztában van a melléknév fogalmával is, mert csak akkor tudja értelmezni és megérteni azt a helyesírási szabályt, miszerint a melléknevek végén az -ú, -ű mindig hosszú. A helyesírási képesség fejlesztésének alaptechnikái a következők: Másolás A felsőbb évfolyamokon is jól alkalmazható ez a technika, főleg válogató másolás formájában. Ilyenkor a tanulók jelentéstani, alaktani, mondattani, helyesírási szempontoknak megfelelően másolnak szavakat, szószerkezeteket vagy mondatokat. A gyengébb képességű tanulóknál ezzel a technikával érhetünk el jó eredményt a helyesírási képességfejlesztés területén. Sokszor kell ugyanis helyesen leírniuk egy-egy szót ahhoz, hogy begyakorolják az adott szó helyesírását. A gyenge helyesírási képességű tanítványaimnak gyakran adtam azt feladatul, hogy az éppen tárgyalt helyesírási szabálypont példaanyagát másolják le. Mindig felhívtam a figyelmüket, hogy a másolás végeztével ellenőrizzék a munkájukat, esetleges hibáikat azonnal javítsák. Emlékezetből írás Ritkábban előforduló gyakorlattípus, pedig nagyon hatékony. A közmondások, szólások, prózai memoriterek rövid részletét érdemes leíratni a tanulókkal, majd ellenőriztetni és javíttatni az eredeti szöveg alapján. 164

165 Tollbamondás Tollbamondáskor nagyon fontos, hogy a diktált szöveget ne azonnal kezdjék el írni a tanulók. Első felolvasáskor csak hallgassák a szöveget, így a tartalmi megismerésen kívül arra is ráhangolódhatnak, milyen típusú helyesírási problémát tartalmaz. A diktálás után, a szöveg harmadik felolvasása után adjunk időt arra, hogy ellenőrzés előtt még egyszer áttekinthessék munkájukat, és javíthassák azt! Feltétlenül írnom kell a kiegészítő technikákról. Ezek a gyakorlatok valahol a másolás és a tollbamondás között helyezkednek el. Itt is alapszabály, hogy csak annyi feladatot oldassunk meg a tanulókkal, amennyit pontosan ellenőrizni tudunk, képesek vagyunk kijavítani és kijavíttatni. A két-három hét késéssel, javított szövegben előforduló hibákat esetleg újra elkövetik írásbeli munkáik közben, ezért a hibás szóalak rögzül bennük. A csoportosítás felfogható a másolás egyik magasabb szintjének. Valójában válogató másolásról van szó, hiszen vagy szóhalmazból, vagy szövegből kell szétválogatni és lemásolni valamilyen szempont szerint a szavakat, szószerkezeteket, mondatokat. A kiegészítés során hangokat (betűket), szavakat kell beilleszteniük a tanulóknak a szó, mondat hiányzó részébe, esetleg írásjelekkel kell kiegészíteniük a mondatokat vagy a szöveget. A választásos feladatokban két, esetleg több megadott szó, mondat közül kell kiválasztani a helyeset, illetve a helytelent. Igen jól alkalmazható gyakorlattípus a nyelvhelyesség tanításakor is. A hibakereséses feladatokkal kapcsolatban még napjainkban is megoszlik a tantárgypedagógusok véleménye. Vannak, akik azt vallják, a gyerekek csak minden szempontból tökéletes, nyelvileg hibátlan szövegekkel, mondatokkal találkozhatnak az iskolában, a tankönyvekben. Mások úgy vélik, bár mértékkel, de szükséges hibás szövegekkel, mondatokkal szembesíteni a tanulókat a tanítási órákon. Ezt az álláspontot képviselem én is. Erre legjobb példa egy nyelvhelyességi problémát taglaló feladat. Hibás mondat, szöveg nélkül ugyanis nem tudnánk foglalkozni a nyelvhelyességi problémákkal, azaz a köznyelvi normától eltérő szavak, kifejezések, mondatok elemzésével, a probléma megoldásával. A nyelvi problémaérzékenység fejlesztéséhez is szükség van a hibás nyelvi alakzatokra. Az igazsághoz sajnos az is hozzátartozik, hogy tanulók a mindennapi életben, a médiában, az utcai feliratokban is gyakran találkoznak helyesírási, nyelvhelyességi hibákkal, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül. Ez utóbbiakat legtöbbször elég, ha javítjuk a gyerekek beszédében, ugyanis a hiba okának feltárásához nyelvtani ismereteik legtöbbször még nem érik el a megfelelő szintet. Gyakran adtam tanítványaimnak szorgalmi feladatul, hogy keressenek helyesírási, nyelvhelyességi hibákat újságokban, folyóiratokban. Sajnos sohasem érkeztek üres kézzel az órára. Ami nagyon fontos, hogy a hiba feltárását mindig kövesse a hiba kijavítása is. A rejtvények, fejtörők, játékos feladványok a tanulók kedvenc feladattípusai közé tartoznak. Szívesen oldják meg őket. Játék közben észre sem veszik, mennyit tanulnak. Az ilyen jellegű feladatok a helyesírási képesség fejlesztésében is jó szolgálatot tesznek. A helyesírási szabályzat használatának eszközszintű elsajátítását mindig fontos célnak tartottam. A magyar helyesírás szabályainak 11. kiadását az MTA Helyesírási Bizottsága dolgozta ki, a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége a közrebocsátásra a jóváhagyást

166 április 24-i ülésén megadta. Amíg a helyesírás újabb átdolgozására és elfogadására nem kerül sor ami hamarosan bekövetkezik (2013-ban írom ezt), addig mindenki számára a szabályzatban leírtak a mérvadóak. A helyesírási szabályzatra minden tanítási órán nagy szükségünk van. 8. évfolyamon már nemcsak a szótári részt, hanem a tárgymutatót és a szabályzati részt is eszközként kell(ene) használni. A tanulóknak ismerniük kell(ene) azt is, hogyan használhatják a szótárt analógia alapján, ha egy konkrét szóalakot nem találnak meg benne. A helyesírási képesség fejlettségi szintje igazából a tanulók akaratlagos írásán mérhető le, amelyet minden önálló munkájuk során alkalmaznak. El kell érnünk, hogy a gyerekek ne csak a kifejezetten helyesírási célzatú feladatok megoldásakor figyeljenek a helyesírásra, hanem az akaratlagos írás közben is, s ami még ennél is fontosabb, hogy ne csak magyarórán. Ebben kell segítséget kérnünk a többi tantárgyat tanító kollégáktól. A tanulók helyesírási hibáit nekik is javítaniuk és javíttatniuk kell. Csak így érhetjük el közösen, hogy a tanulók ne csak magyarórán figyeljenek, ügyeljenek a helyesírásukra. Hogyan használd A magyar helyesírás szabályai című kiadványt? Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 66/1. Másolási feladat. 66/2. Pl.: Jaj, de savanyú ez a tea! Olyan könnyű ez a feladat. Stb. 66/3. Pl.: alapfokú, felsőfokú, lassú, hiú, sanyarú; keserű, sűrű, egyszínű, egyszerű, ésszerű stb. 67/4. útban, útra, úti, utat, utak, utas, utunk Kérdések, feladatok 67/1. Előszó, A tizenkettedik lenyomatról, Szabályzat, Szótár, Tárgymutató, Tartalom 67/2. Válogató másolás. Egyéni megoldás. 67/3. a) 23. b) adu, alku, áru, bábu, batyu, daru, falu, gyalu, hamu, hindu, kapu, lapu, saru, satu, szaru, zsalu; bürü, eskü, menü, revü, ürü; stb. anyu, apu; Icu; stb. 67/4. a) 23. b) Hosszú ú, ű van a legtöbb főnév végén: ágyú, borjú, faggyú, fiú, gyanú, háború, kátyú, koszorú, szú, tanú, varjú; betű, fésű, gyepű, gyűrű, gyűszű, mű, seprű; stb. Vannak azonban olyan főneveink is, amelyeknek a végén az u, ü rövid: adu, alku, áru, bábu, batyu, daru, falu, gyalu, hamu, hindu, kapu, lapu, saru, satu, szaru, zsalu; bürü, eskü, menü, revü, ürü; stb. Rövid u-val írjuk a becézett alakokat is: anyu, apu; Icu; stb. Megjegyzés: A tanulónak nem kell minden példaszót felsorolnia. 166

167 A magyar helyesírás alapelvei Nyelvtan tankönyv oldal/feladat Kérdések, feladatok 68/1. a, világhírű, autóversenyző, hogy, kell, ha, a, kanyar, után, nagy, akar, célra, törni 68/2. Egyéni megoldás. 68/3. Olyan családnevek leírásakor, amelyekben megtartjuk a ma már egyébként nem használatos, régies betűket. 68/4. tollal, sakkal, gallyal, gyönggyel, meggyel 68/5. lyuk, lyukas, lyukasztó A szóelemző írásmód Nyelvtan tankönyv oldal/feladat Kérdések, feladatok 70/1. Z. sz. r. h.: ablakban, tűzhöz, adhat, lökdös, népdal, vízszint, eszik belőle, hideg tél stb. K. h. sz. r. h.: szénpor, azonban, tanmenet, van még, öngyújtó, negyven tyúk, színnyomat stb. 70/2. Pl.: Nagymamám olyan finom süteményt sütött, hogy mindenki eszik belőle. Hideg tél várható. Van még néhány kérdésem. Negyven tyúk szaladgál az udvaron. 70/3. ablakban, adhat, azonban, lökdös, népdal, öngyújtó, szénpor, színnyomat, tanmenet, tűzhöz, vízszint Javaslat: Hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy csak a szavakat sorolják betűrendbe, a szószerkezeteket nem kell. 70/4. a) számológéppel, golyókkal; a 83. és a 84. szabálypont egy része b) számológéppel, golyókkal c) hídja, bánja, szelídség, vadság 70/5. Pl.: a) H b) Ha régies betűre végződő családnevekhez -val, -vel ragok járulnak, a régies betűt változatlanul hagyjuk. b) H b) Ha a családnév mássalhangzót jelölő kettőzött betűvel végződik, a -val, -vel rag megfelelő alakját kötőjellel kapcsoljuk hozzá, így az alapforma világosan kitűnik. c) H. 83. e) Azokban a névszókban, amelyeknek végső h-ját nem ejtjük ki (vö. 75.), a -val, -vel és a -vá, -vé rag v-jének hasonulása nem következhet be: méhvel; pléhvé, 167

168 juhvá; stb. A doh, potroh, sah, Allah stb. szónak azonban minden alakjában ejtjük a h-t, ezért itt az ennek megfelelő ragalakokat találjuk: dohhal, potrohhal, sahhá, Allahhal stb. (Vö. 75.) A céh, cseh, düh, juh, méh, pléh, rüh stb. névszóban a h-t csak akkor ejtjük, ha a toldalék magánhangzóval kezdődik, vagy magánhangzóval járul a tőhöz. A kiejtésben tehát néma a h ezekben: cseh, Csehszlovákia, csehnek, csehvel, csehtől; méh, méhkas, méhnek, méhvel; juh, juhval, juhtúró, juhakol; stb. Hangzik a h ezekben: csehek, csehet, csehül; méhek, méhes; juhok, juhász; stb. Az írásban azonban, mint a példák is mutatják, a szavak minden alakjában jelen van a h. 70/6. Mássalhangzó-rövidülés: jobbra, varrt, vidd be, otthon, visszhang, küldd, arccal, parttalan, inggomb, hozzánk képest stb. Mássalhangzó-kiesés: azt hiszem, most sincs, mindnek, csukd be, mindnyájan, mondd meg stb. 71/1. áll, állomás, állt; rosszall, rosszallás, rosszallhatjuk; zöldell v. zöldellik, zöldellő, zöldellt v. zöldellett; szégyell, szégyellem, szégyellheti, szégyellni 71/2. Pl.: ró, rósz, rótok, rój, de ródd; lő, lősz, lőtök, lőj, de lődd; rí, rísz, rítok, ríj 71/3. Pl.: Egyet mondok, kettő lesz belőle. Jaj, de jó, hogy egyezik a véleményünk! Menjünk együtt az iskolába! Bárcsak láthattad volna az együttes koncertjét! Tényleg beléptél az egyesületbe? Stb. 71/4. kis, kisebb, legkisebb, legeslegkisebb 71/5. Pl.: Mikor veszünk új cipőt? Melyik ujjad fáj? Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 57/1. Oszloponként: boldogság, mosd; hangya, tanmese; bölccsé, nézzed; tanuljon, bátyja; nénje, látja 57/2. a) 51., 26 b) ablakban, tűzhöz, adhat, lökdös, népdal, vízszint, eszik belőle, hideg tél stb. 57/3. a) 52. b) Olvasás. c) A képzés helye szerinti részleges hasonulásról. d) azonban, negyven tyúk, öngyújtó, szénpor, színnyomat, tanmenet, van még Megjegyzés: A negyven tyúk, és a van még kifejezéseket nem szavanként kell betűrendbe sorolni, hanem kifejezésként. 58/4. Vízparton, Bográcsban, Afrika-röpde a) Zöngésség szerinti részleges hasonulásra. b) Egyéni megoldás. 168

169 59/5. a) A harmónium a tanári asztal mögött látható. b) Előzetes feladat. Egyéni megoldás. c) tanteremmel, szivaccsal, ronggyal, harmóniummal, számológéppel, golyókkal d) Mivel? 59/6. a) egyszerűsítés b) Pl.: meggyel, füttyel, dísszel stb. 59/7. A helyesen leírt szavak: pléhvel, dühvel, sahhal, méhvel, juhval, potrohhal, Allahhal 59/8. Tóthtal, Rátzcal, Montághgal, Takátscsal, Grassalkovichcsal 59/9. ezzel, evvel; azzal, avval 60/10. a) Pl.: Egy régi tanterem, Anyukám osztályterme, A mi második otthonunk b) Egyéni megoldás. c) Egyéni megoldás. 60/11. Soronként: hagy juk hagyjuk, any ja anyja, fagy jon fagyjon, huny jatok hunyjatok, hány juk hányjuk, báty juk bátyjuk 60/12. a) és b) Aláhúzandó és lemásolandó szavak: haladjatok, számítsatok, közlekedjetek, haladjatok, erősítsetek c) Pl.: Sötétedéskor és este mindig kivilágított kerékpárral közlekedjetek, hogy észrevegyenek benneteket! Másképpen könnyen baleset áldozatai lehettek. 61/13. Pl.: Legyen szíves, lyukassza ki a jegyemet! Tessék szíves lenni, arrébb menni! Fáradjanak a jármű belsejébe! Tessék leülni! Stb. 61/14. a) Bekarikázandók a kiemelt tsz és dsz betűkapcsolatok. b) Az egymás mellé került tsz és dsz hangok helyett egy harmadik hangot, a c hangot ejtem. d) metszi, játszik, hazudsz, maradsz, látsz 62/15. költség, vadság, szelídség, fáradság, fáradtság a) Összeolvadás. b) Szelídség c) Pl.: Megérte a fáradságot, ahogyan felmásztunk a kilátóba, mert gyönyörű a kilátás. Olyan fáradtságot éreztem, amikor hazaértem az edzésről. Házi feladat 62/1. Bekarikázandó szavak: Papp-pal, Kissel, Széll-lel, Feldmann-nal 62/2. a) Kossuthtal, Babitscsal, Móriczcal, Madáchcsal b) nem, nem, nem, igen 63/3. ebben, ettől, erről, efféle; abban, attól, arról, afféle 63/4. Egyéni megoldás. 169

170 63/5. Egyéni megoldás. 63/6. Kiegészítendő szavak: nagyja, menyegzőre, édesanyjától, édesapjától, nagybátyja, násznagya, bánják, csinosítja, botja, különbözteti, vendégtől, Készségesen, irányítja násznagy: a menyasszony nagybátyja, aki a házassági tanúja is nyoszolyóasszony: öltözteti, csinosítja a menyasszonyt vőfély: irányítja a lakodalom egész menetét 64/7. a) és b) Aláhúzandó és lemásolandó szavak: motorcsónakkal, figyelmeztetett, vigyázzunk, próbáljuk, tudtuk, beszálljon, hagytuk, gyönyörködhettünk, vadkacsa, barátunkkal c) Hortobágy A kiejtés szerinti írásmód Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 72/1. melléknevek pl.: kifli, ugat, igaz, pici stb. 72/2. húsok = többes számú főnév gyűjtök = egyes szám első személyű ige 72/3. Pl.: kicsi, mini, maxi, taxi, bácsi, kugli, teszi, viszi stb. 72/4. Pl.: u: gyalu, kapu, kenguru, daru, falu ú: tanú, borjú, faggyú, fiú, gyanú ü: bürü, eskü, menü, revü, ürü ű: betű, fésű, gyűrű, gyűszű, seprű 72/5. Egyéni megoldás. 73/6. híd, hídban, hídra, hídi, hidat, hidak, hidas, hidunk; kút, kútban, kútra, kúti, kutat, kutak, kutas, kutunk 73/7. dűl, dűlő, dűlői, dűlőre; düledezik, dülöngél; tíz, tízen tízes, tízszeres; tized, tizedes, tizedike, tizediki, tizen- 73/8. A múlt idő jele magánhangzó után -tt, mássalhangzó után -t. A középfok jele -bb, illetve -b. Kérdések, feladatok 74/1. a) leírás Indoklás pl.: Az alkony leírása, az erdő élővilágának villanásnyi bemutatása stb. b) Egyéni megoldás. c) felhők, még, ki-kikandikál, halovány, bearanyozzák, vidéket, apró, szárnycsapásokkal, szárnyú, pillangók, őzek, surranó, árnyként, át, zöldellő, réten, komótosan, leshelyét, terebélyes, ágán, felkúszik, sötétedő, égboltra d) bearanyozzák, lassan, pillangók, su- 170

171 hannak, surranó, szárnycsapásokkal, zöldellő e) kandikál: lopva nézeget, leskelődik komótosan: lassan, kényelmesen terebélyes: szélesen elterülő koronájú fa 74/2. a) Felolvasandó szavak: mosolygását, fejét, pecsétnyomót, kezét, mit, esküt, pecsétet b) Egyéni megoldás. c) Egyéni megoldás. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 64/1. csökönyös, lassú, szelíd, hízeleg, irigy 65/2. Olvasási, kiejtési gyakorlat. Egyéni megoldás. 65/3. gyűjt: gyűjtemény, gyűjtés, gyűjtet, gyűjtő, gyűjtőcsatorna, gyűjtőív stb. tű: tűlevél, tűsarok, tűvé (tesz) stb. új: újdonság, újdonatúj, újdonsült, újév, újfent, újít, újító stb. súly: súlytalanság, súlyos, súlyú, súlyzó stb. 65/4. Bekarikázandó szavak: kocsi, sí, gyí, kifli, kikirikí, rí 65/5. a) és b) varjú, hamu, gyanú, betű, eskü, adu, odú, batyu, revü, tanú, bábu, menü, gyűrű, ürü, seprű, anyu, szú, emu c) főnév, amelyek u-ra, ü-re, zsalu, saru, hindu, revü, eskü, menü d) Az emu Jelenleg az emu a világ második legnagyobb madara. Magassága cm, kg súlyú. A tojók valamivel nagyobbak a hímeknél. A három ujjban végződő igen erőteljes lábainak köszönhetően 50 km/h sebességgel is tud futni. Csűdjük szarupikkelyekkel borított. Lapos szegycsontjuknak köszönhetően röpképtelen madarak. Hosszú, szürkésbarna, durva lecsüngő tollai elrejtik nagyrészt visszafejlődött szárnyait. A nyakuk felső része csupasz, és gyér tollazat van a nyaka alsó részén is, a fejük egy része világoskék színű. A párzási időszakban hallatott jellegzetes hangjuk a messzire elhangzó dobolás, amelyet a hosszú, felfújt légzacskójuk erősít fel. Az emuknál a nemek szerepe felcserélődött az utódgondozás terén. A párok a melegebb hónapokban, áprilistól májusig állnak össze, és közösen védelmezik körülbelül 30 négyzetkilométeres területüket. A nőstény átlagosan 8-10 sötétzöld színű tojást tojik. A költés csak a hímek feladata. A 8 hetes költési időszakban a hímek nem esznek, isznak és ürítenek. Az 56. napon kikelő csíkos emucsibék hamar lábra állnak, kétnaposan már el tudják hagyni a fészküket. A kakas 5 hónapig neveli őket, továbbra is rendkívül agresszíven fellépve minden vélt és valós ellenséggel szemben. Az egy éves fiókák már elérik a felnőttek nagyságát, ivaréretté azonban csak 2-3 éves korukra válnak. Ausztrália hivatalos madara, a vörös óriáskenguruval együtt az emu tartja Ausztrália címerpajzsát az ország címerében. 66/6. Oszloponként: hosszú, keserű, könnyű, szomorú, domború, sűrű a) melléknév b) A melléknevek végén az ú, ű mindig hosszú. 171

172 66/7. a) Olvasási, kiejtési gyakorlat. b) holló, fatető, hízelkedő, hasonló 66/8. Bekarikázandó szavak: fenn, új, épen/éppen (mind a két szó elfogadható), kel Pl.: Apa kést fen a konyhában. Az emu lábán három ujj van. Meg kell oldanom a feladatot. 67/9. Mariskának azon fáj a feje, hogy hogyan fejje meg a kecskét. Nagyapám mindig a szájában szeggel szegel a műhelyében. A madár csőrében fűszál, így száll a fészke felé. Ez az eset már régen esett meg. 67/10. a) Pl.: Nincs egy szál kolbász sem a hűtőben. Az égen egy sas száll. Peti iskolába megy. A meggy a kedvenc gyümölcsöm. Éppen szólni akartam neked. A hegymászó épen érkezett le a táborba. b) Egyéni megoldás. 67/11. a) és b) bennlakás, frissesség, hegeszt, lejjebb, rosszallanám, bennszülött, hallhatatlan, menyecske, mennybolt, stoplámpa, lassússág, ügyesen, mennyország, orrszarvú Megjegyzés: Az aláhúzások a feladatban hibásan írt szavakat jelölik. 68/12. hallomás, alliteráció, oltalom, villamosmegálló, hallgat, vallomás, vállalat, állomás, modellezés, vállizom, áldozat, mozdulat, trolimegálló, szalag, álldogál, gondolkozik a) Villamosmegálló b) Pl.: A védett állatokat oltalom alá kell helyezni. A szülők sok áldozatot hoznak a gyermekeikért. A táncos minden mozdulata ámulatba ejtette a nézőket. A kislány hajában szalag van. Mindenki a rejtvényen gondolkozik. 68/13. Pl.: kékít, szépít, okít, gyanít, tanúsít stb.; kékül, lapul, okul, javul, szépül stb. 68/14. szappant, kappant, sast, csengettyűt, gyümölcsöt, kapucsínót; koppantott, csengetett, állt, szidott, alatt, szavalt 68/15. ásít, Ágit, szít, újít, nyit, gránit, árusít, semmit, debrecenit, kapzsit, bandzsít, lassít, masnit, bodorít, fagyit, kincseit, javít 69/16. idősebb, legidősebb; szebb, legszebb; ügyesebb, legügyesebb; boldogabb, legboldogabb; jobb, legjobb 69/17. Pl.: A cipész cipőket sarkal. A lovag sarkantyújával sarkallja a lovát gyorsabb vágtára. Az asztalos nagyolja a fát. Gizi nagyollja a felpróbált cipőt. Házi feladat 69/1. Oszloponként: kezet, hidat, tüzet, nyarat, utat, kutat; kézből, hídból, tűzből, nyárból, útból, kútból; kezes, hidas, tüzes, nyaras, utas, kutas; kezek, hidak, tüzek, nyarak, utak, kutak 172

173 70/2. tíz darab kifli, 20 dkg dióbél, egy csomag kakukkfű, 1 kg sertéshús, 1 kilós kenyér, 1 üveg barackíz, 1 üveg szamóca szörp, 1 kiló só, 2 kg cukor a) Egy nagy ábécébe, szupermarketbe. b) Évenként változik. 70/3. a) alatt, szerint, fölött, át, előtt, iránt, közt, hosszat, között, mögött b) Pl.: Az erdőn át vezetett az utunk. Utca hosszat áll a sor. Javaslat: Figyeljünk arra, hogy az át szó valóban névutó legyen a mondatban. 70/4. a) köszörül, fésül, borul, csepül, derül b) csepül: szid, ócsárol Pl.: A vevő csepüli a piacon az árut. 71/5. Zöldre színezendő szavak: szőlő, nagyszerű, frissül, dicséret, ujjong Javítás: állandó, ígéret, bakancs, kitűnő, mennydörög 71/6. a) zöldell v. zöldellik, kevesell, fehérlik, sokall, piroslik b) fehérlik 71/7. a) Oszloponként: lopózik, rugdalózik, rosszallnám, mondta, evvel, régen; fogódzik, hullott, kevesellem, toldták, azzal, most b) Pl.: Milyen szépen fehérlik minden a hótól mondta Gergő, avval fogta a szánkóját, és elment szánkózni. 72/8. Oszloponként: X, 1, 2, 2; 1, 2, 2, 1; X, 2, 2, 1; X, 1, 2, 2 A hagyományos írásmód Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 75/1. Széchenyi találkozott Kölcseyvel és Kossuthtal. Kérdések, feladatok 75/1. Károly, Mihály, Gergely, Sólyom 75/2. ibolya, zsálya, gólyahír, mályva, borbolya stb. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 72/1. Takáts, Takách; Soós; Gaál, Gáll; Vargha, Wargha, Warga 72/2. Cházár, Czetz, Czuczor, Dessewffy, Dezsőfi, Joó, Moór, Tartsay, Thököly, Tóth 173

174 72/3. Szendrey Júlia, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Thököly Imre, Vörösmarty Mihály, Wesselényi Miklós 73/4. kevély, mosoly, papagáj, talaj, tavaly, óhaj, Gergely, korcsolya, bója, boglya, Lajos, osztály, tutaj, pólya, hólyag, zörej, pocsolya, zsivaj, akadály, sajt, bolygó, derelye, ejnye, fogoly, gyapjú, esély, hajlékony, estély, karéj, Benjámin, kastély, juhsajt, gombolyít, gerely a) Pl.: Ne fürödjetek a bóján túl! b) Közös megbeszélés. 73/5. A győztes: Kata Javítás: fogoly, talaj, mély; akadály, erkély, zsivajgás, tavaly, szilaj 73/6. Kiegészítendő szavak a szövegben: jelent, sajtóban, Sátoraljaújhely, tartálykocsi, vezetője, jeges, járműve, olaj, idejében, veszélyt, személyi a) Egyéni megoldás. b) Pl.: Jeges úton jól vigyázz! Házi feladat 74/1. Oszloponként: X, 1, 2, X, 2; 2, 1, 2, 2, 2; 1, 2, 1, X 74/2. Pl.: A nagykövet estélye nemzetközi eseménynek számít. A mai nap estéje gyorsan eljött. Hej, de csinos a ruhád! A mellettem lévő hely üresen maradt. A fürdőszobában folyt a csap. Fojt a füst. 74/3. a) A menük helyesen: Orjaleves csigatésztával, Töltött káposzta tejföllel, Pecsenyehús petrezselymes burgonyával, Hájas pogácsa b) Egyéni megoldás. Az egyszerűsítő írásmód Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 76/1. Pl.: Adrienn, Mariann, Alett, Ivett, Bernadett, Henriett stb. Adriennel, Mariannal, Alettel, Ivettel, Bernadettel, Henriettel stb. 76/2. Marcell, Johann Kérdések, feladatok 76/1. a) hosszasan, füttyentett, Gergellyel b) kulcscsomóját, sakk-körön c) Egyéni megoldás. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 75/1. asszony, dinnyeföld, füttyszó, könnyedén, meggyfa, süllyed, hattyúdal, mennydörgés, faggyúmirigy, hosszúság, fenyőgallyak, könnycsepp, loccsan 174

175 75/2. jeggyel, kulccsal, dísszel, fénnyel, mésszel, erszénnyel, rizzsel, korttyal, ronggyal, rozzsal 75/3. Bekarikázandó szavak: briddzsel, fogóddzatok Házi feladat 75/1. Oszloponként: orra, vádlottól, kisebben, Adriennek, ésszerű; golyóstollal, füttyel, Bernadettől, hallak, nagyobból 75/2. a) Ha az összetett szó első és második szava is hosszú mássalhangzóra végződik. b) A hosszú mássalhangzóra végződő családneveknél. c) Ha az összetett szavak határán három azonos betű találkozik. d) A -szerű és -féle szavaknál, ha a szótő ssz-re vagy ff-re végződik. Összefoglalás Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 78/1. Egyéni megoldás. 78/2. Egyéni megoldás. 78/3. Egyéni megoldás. 78/4. a) Pl.: villa, kanál, kés, asztal, esznek, kedves, sok stb. b) Pl.: anya tányérja, apa ingje, a kislány pohara, a család ebédje, a fiú mosolya stb. c) Egyéni megoldás. 78/5. Egyéni megoldás. 78/6. Pl.: derelye, rostélyos, gulyásleves, petrezselymes mártás, sült pulykacomb, máglyarakás, rántott pulykamell stb. 78/7. Közös beszélgetés a helyes táplálkozásról. 78/8. Pl.: pörkölt, gulyás, halászlé, töltött káposzta, paprikás csirke, paprikás krumpli, disznótoros, bableves, túrós csusza 78/9. Közös nyelvi játék. 175

176 Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 76/1. együtt, eggyé, egyes, egyel (ige), meggyem, egyetlen, eggyel (számnév), egyenetlen, megyek (ige), meggyek (főnév) 76/2. különbség, csűrdöngölő, közömbös, hizlal, hegeszt, tüntet, bakancs, guggol, tűnődik, bújócskázik 76/3. 50 dkg méz, 50 dkg liszt, 20 dkg őrölt pörkölt mogyoró, 4 tojás, 5 cl rum, 2-2 g fahéj, szegfűszeg, 5 g hamuzsír 76/4. kenguru, menü, tanú, odú, keserű, anyu, gyanú, tetű, adu, lassú 23. helyesírási szabálypont: kenguru, menü, tanú, odú, anyu, gyanú, tetű, adu 24. helyesírási szabálypont: keserű, lassú 76/5. Ne higgyél mindenkinek! Bárcsak mindenre tudnék válaszolni! Szétosztottátok a maradék cukorkát? Kapcsoljátok be a biztonsági öveket! Segítsek neked a takarításban? vagy Segíthetek neked a takarításban? 77/6. karaj, tavaly, paraj, muszáj, uszály, lapály, lakáj, folytatás, fojtás, sújtás 77/7. A hömpölygő folyamon méltóságteljesen úszott egy uszály. Előtte a révkalauz hajója haladt a bóják között. A gépek robaja elfojtotta a sirályok vijjogását. 77/8. A helytelenül írt szavak helyesen: erkély, uszály, folytatás, terebélyes, petrezselyem, apály, lapály, boglyas, szabály, gomolyog Házi feladat 77/1. a) Timea üdítővel kínálta a nagynénjét. Tímea üdítővel kínálta a nagynénjét. Tímea üdítővel kinálta a nagynénjét. Tímea üditővel kínálta a nagynénjét. Tímea üdítővel kínálta a nagynényjét. b) A szolid színész autógrammot osztogat a rajongóinak. A szolíd színész autogrammot osztogat a rajongóinak. A szolid színész autogramot osztogat a rajongóinak. A szolid szinész autógramot osztogat a rajongóinak. c) A barakba érve a turisták levetették az átázott bakkancsokat. A barakkba érve a turisták levetették az átázott bakancsokat. A barakkba érve a túristák levetették az átázott bakancsokat. A barakba érve a túristák levetették az átázott bakkancsokat. 77/2. A helyesen írt szavak: irigy, ígér, dicsér, kíváncsi, tízen, tavaly, muszáj, bojtos, bolyhos, íj, tudja, higgye, meggyes, mindjárt 176

177 78/3. Engedje meg, felséges királyom, hogy tisztelettel köszöntsem születésnapján! Hadd kívánjak felségednek minden jót, erőt, egészséget! Kérem, nyissa ki a ládát, és gyönyörködjön az ajándékomban, amíg lehet! Csak nevessen bátran! Ugye megbocsátja a tréfát? 78/4. a) Oszloponként: X, 1, 2, X, 2; 2, 1, 2, 1, 2; 1, 2, 1, X b) bújjanak, fojtogat, jöjjenek, lőjön, rójuk, vijjog, zajos, zsivaj c) i-lyen, som-po-lyog, cik-kely, a-ka-dály, se-lyem, kulcs-lyuk 78/5. Reggel időben keljetek fel! Pontosan érkezzetek az iskolába! Minden órán figyeljetek! Sokat jelentkezzetek! Délután menjetek el a könyvtárba! Kölcsönözzetek ki egy érdekes könyvet! A szavak alakja és szerkezete Hangalak és jelentés a szavakban Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 80/1. Pl.: kukurikú, vau-vau, tik-tak, bim-bam, mek-mek stb. 80/2. Egyéni megoldás. 80/3. villa, ás, illan Megjegyzés: A betűk sorrendjét nem szabad felcserélni. 80/4. Pl.: Valaki elnevez egy tárgyat, és azt az elnevezést a többiek is elfogadják, és úgy használják, mint a szó kitalálója. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 79/1. teknő, messzelátó, szökőkút 79/2. Egyéni megoldás. a) Pl.: asztal: lábakon álló, vízszintes lapból álló bútor könyv: egybekötött lapokból álló, borítóval fedett, nyomtatott írásmű torta: krémmel töltött, szeletekben ehető sütemény b) Egyéni megoldás. Pl.: Amikor hazaértem az asztal közepén egy torta állt. Az én születésnapi tortám. Sok könyvet kaptam ajándékba a szüleimtől. 80/3. Várható megoldás: szeretet, Liebe, szeredás, retemsze, szeretetteljes, love, szeretem, ztesrtee, ljubóv a) Pl.: A szeretet minden ember számára fontos. Nálunk szeretetteljes a családi légkör. Szeretem a csoki fagyit. b) Liebe, retemsze, love, ztesrtee, ljubóv; szeredás c) szeredás: Négyszögletes, fedeles, csíkos tarisznya. 177

178 Megjegyzés: A feladat megoldása attól is függ, hogy a gyerekek milyen idegen nyelvet tanulnak. 80/4. 1. vaj 2. edző 3. ablak 4. telefon 5. szánkó 6. trón 7. fehér 8. fésű JELENTÉS A hangutánzó és a hangulatfestő szavak Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 81/1. kukurikú, kikirikí, kukorékol 81/2. Egyéni megoldás. 81/3. Mozgásos feladat, egyéni megoldás. 82/4. Egyéni megoldás. Kérdések, feladatok 82/1. Pl.: A hangalakjukkal érzékeltetnek valamit. 82/2. Pl.: A hangutánzó szavak hangalakjukkal élőlények, természeti jelenségek, eszközök hangját, zörejét utánozzák. A hangulatfestő szavak hangalakjukkal mozgás, cselekvés vagy tulajdonság hangulatát érzékeltetik. 82/3. Pl.: krákog, szipog, prüszköl, köhög, hahotázik, pisszeg, oázik, kurjongat, visít, sikít stb. 82/4. csurgott-csöpögött, pityergőre Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 81/1. a) Aláhúzandó szavak: kukorékolással, kotkodácsolnak, gágognak, hápognak, burukkolnak, vakkantásaival, nyerítése, bőgése, mekegéssel, röfögés b) A gazdasszony élelmet hoz nekik. c) kanca, mén, csikó; tehén, bika, borjú; szuka, kan, kölyök; koca, kan, malac; anya, bak, gida 81/2. vonyít, vakkant, vonít, csahog, kaffog stb. magyar vizsla, komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, magyar agár, erdélyi kopó 82/3. a) tyúk b) csip-csip-csip, ripp, dan-daru, gi-gá-gu, röf-röf-röf, be-e-e, mek-mek-mek 178

179 82/4. Közös éneklés. 82/5. Soronként: recseg, zizeg, dobog; csörren, csattan, koppan 82/6. a) rokka: fonal fonására és orsózására való, lábbal hajtott szerkezet rokolya: bő, ráncos szoknya b) letye-petye-lepetye c) A rokka kereke is gyorsan forog, mint a pletykázó asszonyok nyelve. 83/7. dagadt, dagi, dundi, terebélyes, gömböc, telt idomú, termetes, párnás, hájas; sovány, vékony dongájú, égimeszelő, nyurga, nyúlánk, colos, sudár 83/8. botorkál, somfordál, somolyog 83/9. bamba: nehéz felfogású, ostoba, szájtáti pipogya: gyenge akaratú, gyáva fancsali: kedvetlen, savanyú hóbortos: szeszélyes, bolondos, különös természetű Házi feladat 84/1. Pl.: csobog, zizegnek, zizzen, fúj, dörög, csapkod 84/2. Pl.: csörgésére, ketyegést, dudálása, fütyülése, bimbamozik 84/3. Pl.: szipog, köhög, hahotázik, pisszeg, oázik, kurjongat, visít, sikít stb. 84/4. Egyéni megoldás. A hasonló alakú szavak Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 83/1. Pl.: A beszámolóm tartama is megfelelő volt, nem nyújtottam hosszúra. 83/2. bizonyság: bizonyíték, tanújel bizonyosság: annak biztos tudata, hogy valami igaz helység: település helyiség: épületben falakkal elkülönített, zárt rész tanúság: bizonyság, bizonyíték tanulság: valamely eseményből, valaki, valami példájából adódó fontos felismerés, hasznos ismeret fáradság: fárasztó, kimerítő tevékenység fáradtság: fáradt állapot egyenlőre: egyenlő részekre egyelőre: most és még egy ideig Kérdések, feladatok 83/1. vödör, vedér, veder; csepeg, csöpög; seper, söpör stb. 179

180 83/2. Pl.: Az emberiség nagy része a békére törekszik. Az emberiesség mindenkinek alapvető tulajdonságának kellene lennie. 83/3. Pl.: Jóleső fáradtságot éreztem, amikor hazaértem az edzésről. Fáradságos munka a kapálás. 83/4. bujt (növényt szaporít) bújt (rejtőzött), falu (kistelepülés) falú (valamilyen fallal rendelkező), csip (áramköri elem) csíp (belecsíp), csipet (kevéske darab, ill. áramköri elemet) csípet (megcsípet valakivel), elöl (az elején) elől (menekülve), fiuk (fiúgyermekük) fiúk (srácok), irt (pusztít) írt (alkotott), kor (életkor vagy időtartam) kór (betegség) stb. 83/5. Pl.: Az emberek félreérthetik egymást. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 85/1. helyiség, helység; egyelőre, egyenlőre; egyhangúan, egyhangúlag 85/2. számtalan = sok számolatlan = számlálatlan gondtalan = gond nélküli gondatlan = felületes íztelen = illetlen ízetlen = nincs íze kénytelen = kényszerű kényelmetlen = kellemetlen 86/3. egyhangúlag, felelősek, tartalmát, válságos, tanúságot 86/4. b) tanulság: valamely eseményből, valaki, valami példájából adódó fontos felismerés, hasznos ismeret tanúság: bizonyság, bizonyíték adaptál: valamire alkalmassá tesz, átalakít, így alkalmaz adoptál: örökbe fogad valakit válság: súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek kimenetele jó is, rossz is lehet váltság: fogva tartott személynek, jószágnak díj, érték fejében való kiszabadítása gyámolatlan: segítő, pártfogó nélkül álló, védtelen gyámoltalan: ügyefogyott, tehetetlen c) Egyéni megoldás. Megjegyzés: Nem kell minden szót mondatba foglalniuk a tanulóknak. Házi feladat 87/1. a) bizonyság bizonyíték bizonyosság meggyőződés b) egyesség egyetértés, összhang egyezség megállapodás c) emberiség a világon élő minden ember emberiesség emberhez méltó, tisztességes magatartás d) szível szeret, kedvel (meg)szívlel fontolóra vesz e) tanúság bizonyság, tanúskodás tanulság okulás 87/2. ízetlen, íztelen; felelősök, felelősek; gyorsak, gyorsok; tartalma, tartama 87/3. fáradságába, fáradtságot, fáradtságtól, fáradságot, fáradságot, fáradtságot 180

181 Az ellentétes jelentésű szavak Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 84/1. Közös éneklés. Kérdések, feladatok 84/1. A helységnevekhez ellentétes jelentésű mellékneveket kapcsol. 84/2. Nagylapos: Békés megye Homoród: Románia, Erdély, Brassó megye Hévíz: Zala megye Szomoród: Vas megye Hétrongyos, Lassú-rét, Árnyékos, Koplaló, Éberlak: kitalált helységnevek 84/3. Pl.: Árpáson zabosan, Bátoron gyáván, Egyeken éhesen, Szárazdon vizesen stb. Javaslat: Használhatjuk az autósatlasz helységnévtárát, illetve az interneten a lazarus. elte.hu/autotk/linket. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 88/1. jönnél, megyek, hozz, viszek 88/2. Soronként: szomorú, éjjel irigy; rossz, lassú, utolsó, áll 88/3. Hosszasan mondja el voltaképpen sovány mondanivalóját. Egyszerre örül és szomorkodik is. Magától értetődik. 88/4. Oszloponként: felső, külső, olcsó, sűrű; hosszú, jellemtelen, könnyű, magasabb a) Olvasási gyakorlat. b) Pl.: Imi magasabb, mint Peti, aki alacsonyabb még Gergőnél is. Házi feladat 89/1. lassabb, kisebb, apály, helyes, süllyed, különböző 89/2. a) és b) Hangutánzó szavak: zúg, koppan, csapong, rikoltoz, zörgős, pendül, sikolt, zörget, dorombol, zizegő Hangulatfestő szavak: bólingat, lomha, majszol, szabódik, rimánkodik c) Egyéni megoldás. Egyjelentésű, többjelentésű és azonos alakú szavak Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 85/1. vár 181

182 Kérdések, feladatok 87/1. Egyéni megoldások. 87/2. Különféle tárgyakon, eszközökön laposan kiszélesedő rész, pl.: a nyíl tolla, az evező tolla, a kulcs zárba illeszkedő része. Haj. 87/3. Pl.: A galambom itt köröz az udvarunk felett. Kukorica Jancsi galambomnak nevezi Iluskát. Nagyot dobbant a szívem örömömben. Szívem, add ide az újságot! Stb. 87/4. Közös megbeszélés. Megjegyzés: A humor forrása a két szereplő félreértésén alapszik. Jean gazdája a motor elindítására gondolt, Jean szó szerint a begyújtásra. 87/5. Ha a fél igére gondolunk, akkor pl.: a kukactól, attól, hogy megeszik. Ha a mennyiségre, akkor attól, hogy kettévágják. Tehát a találós kérdés humora az azonos alakúságon alapszik. 87/6. Pl.: Már megint csöpög a csap. Misu bácsi az asztalra csap mérgében. Felhős az ég. A tűz nagy lánggal ég. Stb. Javaslat: Mivel sok mondatot kell alkotniuk a csoporttagoknak, érdemes, ha szétosztják egymás között. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 89/1. csizma, vitorlás (tó, víz), napóra 90/2. egér a) Az egér rágcsáló állat. Az egér a számítógép egyik tartozéka. b) Az alaki hasonlóság miatt. 90/3. dob a) A dob a zenekarok egyik alapvető hangszere. A kisfiú labdát dob a társának. b) Nincs összefüggés. 91/4. zebra, Az állathoz hasonló fekete-fehér csíkozás miatt. 91/5. fűz, ég, fő 91/6. Egyjelentésű szavak: régész, anyanyelv Többjelentésű szavak: liter, kormány, rózsa, csiga, nyelv Azonos alakú szavak: fél, sejt, mer, szél, paradicsom Javaslat: A csoporttagok szétoszthatják egymás között a szavakat vagy a csoportokat. Természetesen vannak olyan azonos alakú szavak, amelyek azon kívül többjelentésűek is lehetnek. 182

183 91/7. mandula: csonthéjas termés, Mandulafa. Torokmandula. róka: ravasz álnok (ember), titkos vagy rádióamatőrök versenyén elrejtett rádióadó 92/8. Pistike nem ismeri a tegez szó másik jelentését: nyíltartó. Ráadásul az is elkerülte a figyelmét, hogy ha tegezésre szólította volna fel a tanára, akkor azt mondja neki: tegezz! Házi feladat 92/1. Kiszúrja a szemét a hulladék. Félek belenézni a kútba, amikor vizet merek. Olyan nagy a pocakod, hogy majdnem hasad rajtad a póló. 92/2. Pl.: Ha valaki nagy sebességgel megy, azaz nyomja a gázt, könnyebben szenvedhet balesetet. Mai szóhasználattal nagy gáz, azaz probléma lehet belőle. 92/3. hajadon, haj 93/4. Káposztáért, répáért. 77 éves. A rokon értelmű szavak Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 87/1. Ugyanazt a szóalakot több jelentésben is használjuk. 88/2. Pl.: hahotázás, vigyorgás, nevetés, kacaj stb. 88/3. Pl.: A tanárral, igazgatóval, felnőttel az iskoláról beszélgetek. Kérdések, feladatok 88/1. nagy eszű, jó eszű, eszes, értelmes, fortélyos, nyílt eszű, éles látású, éles elméjű, éles eszű, bölcs, jó koponya, nagy koponya, jó fej 88/2. csecse, csicsás, esztétikus, fenséges, kellemes, gyönyörű, tetszetős, csinos, kecses, festői, díszes Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 93/1. Oszloponként: győzelem, tájékoztatás, diákotthon; számítógép, nem törvényes, tűzhányó 93/2. burgonya = pityóka, krumpli egres = köszméte, büszke kukorica = tengeri, törökbúza 183

184 93/3. disznó, sertés, koca, hízó; ló, mén, paci, táltos; kutya, eb, kutyus 93/4. Az ebünk kutyaólban lakik. Tibinek a foci a vesszőparipája. Szombaton disznótorba megyünk. A versenyfutó most ért a célba. 93/5. Oszloponként: üdül, ürü, bürü; ürül, mütyür, csücsül 94/6. állapotos, másállapotos, várandós, viselős, várós, gyermeket vár, kisbabát vár, másállapotban van, másodmagával van, áldott állapotban van, anyai örömök elé néz 94/7. nevet: kacag, göcög, gurul a nevetéstől, halálra neveti magát, röhög, hahotázik, nyerít, nevet, mint a fakutya; vihog, nyihog, nevetgél, vigyorog, derül, mosolyog elégtelen: szekunda, egyes, dugó, fa, tök, léc, bunkó, karó, daci (régen), ötös 94/8. Egyéni megoldás. 94/9. a) Bekarikázandó szavak: boszorkány: boszorka, bába, banya, boszi sárkány: sárkánykígyó, hétfejű erdő: erdőség, rengeteg, szálerdő, sűrű küzd: viaskodik, hadakozik, harcol szegény: szűkölködő, nélkülöző, pénztelen b) Pl.: A rengeteg közepén, a boszorka házában élt a kegyetlen hétfejű, akivel a nélkülöző, legkisebb fiúnak harcolnia kellett. Házi feladat 95/1. a) Bekarikázandó szavak: egyhangú, unalmas, semmitmondó, modoros b) Pl.: Képzeld, Ibolya! Szombaton elmentünk anyával vásárolni. Egy nagyon csinos, lila-fehér csíkos pulcsit kaptam. Alig tudtam választani, olyan sok szebbnél szebb ruhanemű volt a boltban. Vettünk hozzá egy fekete, modern fazonú farmert is. Összefutottunk anya egyik barátnőjével, aki nagyon kedves hölgy. Meghívott bennünket egy sütire a cukrászdába. Nagyon finom volt a dobostorta. Hazafelé láttam, hogy egy izgalmas kalandfilmet játszanak a moziban. Szerintem jó lenne megnézni. Nem megyünk el? Megjegyzés: A szövegátalakítás lehet rövidebb is. Nem kell minden részletére kiterjednie. 95/2. Pl.: Az oroszlánt az állatok királyának tartják a szavannán. Az erős ragadozótól félnek a gazellák, sőt rettegnek a gnúk is. Az oroszlánok az alkony vadászai. Hallásuk és látásuk tökéletes. Vadászat közben teljesen beleolvadnak a környezetükbe. Az állatok vadászatában erős lábizmaik segítik őket. Egyetlen nekirugaszkodással szinte a levegőben úszva 10 méter hosszú ugrásra is képesek. 96/3. Hétfő délután múzeumba mentünk az osztállyal. Nagy érdeklődéssel néztük a kiállított tárgyakat. Legtovább a régi fegyvereket csodáltuk. Teljesen lenyűgözött bennünket egy páncélruha látványa. Alaposan megfigyeltük minden részletét. a) Egyéni megoldás. b) Pl.: Nem illik hangoskodni. Nem szabad a kiállított tárgyakhoz nyúlni. 184

185 Szólások és közmondások Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 89/1. Egyéni megoldás. 89/2. fő a feje: nagy gondban van töri a fejét: nagyon gondolkodik elveszti a fejét: egészen megzavarodik, olyat tesz, amit megfontoltan nem tenne nem fér a fejébe: nem tudja megérteni, felfogni Kérdések, feladatok 90/1. Egyéni megoldás. 90/2. Egyéni megoldás. 90/3. A szólás mindig több szóból álló kifejezés, de beszédünkben mindig olyan egységként használjuk, mint amilyen egység a szó. A közmondások azonban mindig mondatértékűek. 90/4. Egyéni megoldások. 90/5. Pl.: Nem oda Buda = nem addig van az, szó sincs róla! Több is veszett Budánál = történt már ennél nagyobb baj is. Budában, Bécsben, lyukas kemencében = kitérő válasz arra a kérdésre, hogy valaki hol van. Annyit ér, mint mikor Budán muzsikálnak, oszt ide nem hallik = semmit sem ér. Eb lesz Budán bíró = engem ugyan rá nem szednek. Budára is beillenék bírónak = nagyon eszes. Egyszer volt Budán kutyavásár = csak egyszer szokott kivételes szerencséje lenni az embernek. Kinek lova nincsen, Budán is gyalog jár = aki szegény, az mindenütt az. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 96/1. Bakot lő. Megmossa a fejét. a) Durva hibát követ el. Alaposan megdorgálja, leszidja. b) Egyéni megoldás. 97/2. Dolgozik. Nagyzol, hetvenkedik, henceg. Nem titkolja el a véleményét, kereken megmond mindent. Nagyon ravasz, furfangos, álnok. A fösvénységig takarékos. Ott is hibát keres, ahol nincs, folyton akadékoskodik. 97/3. Ő sem különb másnál, neki is megvannak a maga hibái. 185

186 97/4. törte a fejét, nyakába veszi a várost, borsot tört Tibi orra alá Megjegyzés: A 2013-as kiadásban tévesen a 2. mondatban a járkál szó helyett a tervezte lett kiemelve. 97/5. 1. f) 2. e) 3. h) 4. b) 5. i) 6. j) 7. c) 8. d) 9. a) 10. g) 97/6. Nagy fába vágja a fejszéjét. Ordít, mint a fába szorult féreg. Fát lehet vágni a hátán. Rossz fát tesz a tűzre. Nem látja a fától az erdőt. Fára mászik tőle. 98/7. Szöget üt a fejébe. Ritka, mint a fehér holló. Azt se mondja: fapapucs. 98/8. Kerülgeti, mint macska a forró kását. Szegény, mint a templom egere. Belejön, mint kiskutya az ugatásba. Csökönyös, mint a szamár. Fecseg, mint a papagáj. 98/9. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Nem mind arany, ami fénylik. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Akit a kígyó egyszer megmart, az a gyíktól is fél. Ebül szerzett jószág ebül vész el. 98/10. A szem mindent lát, csak magát nem. (Az embernek önmagát a legnehezebb megismerni.) Akinek nem inge, ne vegye magára. (Aki nem hibás a dologban, ne vonatkoztassa magára az elhangzott megjegyzést, figyelmeztetést, megrovást.) A lónak négy lába van, mégis megbotlik. (Mindenki követ el hibát, mindenki tévedhet.) Amit Jancsi meg nem tanult, nem tudja azt János. (Amihez fiatalon nem szokik hozzá az ember, azt idősebb korára sem szokja meg. Az alapvető ismereteket fiatalkorban kell megszerezni, mert később nehezebben tanul az ember.) A szamár is rúg, ha piszkálják. (A legjámborabb embert is ki lehet hozni a sodrából.) Ki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. (Kis értékkel sem szabad könynyelműen, pazarlóan bánni.) Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. (A veszélyes vállalkozásokra vagy a sorozatosan elkövetett csínyekre, bűnökre előbb-utóbb ráfizet az ember.) 99/11. Két dudás nem fér meg egy csárdában. Éhes disznó makkal álmodik. Nincs otthon a macska, cincognak az egerek. Több szem többet lát. Amelyik kutya ugat, az nem harap. 99/12. SZ, K, SZ, K, SZ, K, SZ, K a) A lovát keresi, pedig a lován ül. b) Olyan csúnya, hogy a ló az abrakot se venné ki a kezéből. Visszataszítóan csúf. Akinek lova nincs, az járjon gyalog. Akinek nincs módja, az ne urizáljon, hanem alkalmazkodjék anyagi lehetőségeihez. Átesik a ló másik oldalára. Az ellenkező végletbe esik. Közös lónak túros a háta. Amit többen használnak, az rendszerint hamar tönkremegy, mert a lelkiismeretlen emberek kevésbé vigyáznak rá, mint arra, ami csak az övék. Búsuljon a ló, elég nagy a feje. Nem érdemes szomorkodni, búsulni. Ha ló nincsen, a szamár is jó. Jobb híján megelégszünk azzal, ami van. A lovát keresi, pedig a lován ül. Arra az emberre mondják, aki olyan szórakozott, hogy azt keresi, ami rajta, nála van. Ha kétfelől húz a ló, árokba fordul a szekér. Az egymásnak ellentmondó utasítások zavart, bajt okoznak. 186

187 Házi feladat 99/1. Egyéni megoldás. 100/2. a) aláhúzandó szavak: zsoldot és ellátást b) Bekarikázandó szó: török c) Bekeretezendő rész: valamilyen jogos, biztos járandóságunkat sem pénzben, sem természetben nem kapjuk meg d) Sorshúzást. e) Aki a rövidebbet húzza. 100/3. Pl.: A szomszéd gépe mindig gyorsabb. Vág az esze, mint az intelligens mosópornak. Mutasd a háttérképed, megmondom, ki vagy! Sok könyvtár közt elvész a file. Aki korpa közé keveredik, megeszik a vegetáriánusok. Közös mosógépnek vízköves a csőrendszere. 101/4. Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! a) Számolj a lehetőségekkel! Ne költekezz anyagi erődön felül! b) Egyéni megoldás. 101/5. Egyéni megoldás. 101/6. a) Vak tyúk is talál szemet. b) Megette a kenyere javát. c) Drágább a folt a ruhánál. 101/7. Pl.: Kend sem volt jobb a deákné vásznánál. Hogy ássa ki mind a két szemét a holló! Stb. Szövegelünk A leírás Nyelvtan tankönyv oldal/feladat Kérdések, feladatok 91/1. a) orrszarvúhoz b) Egyéni megoldás. 91/2. sárkány, griffmadár, aranyhal stb. 91/3. Pl.: I. Az erumpent külső bemutatása II. 1. A szaporodás. 2. A támadó bestia 3. Az elszaporodás gátja III. Az afrikai varázslók és az erumpent 91/4. Egyéni megoldás. 91/5. Egyéni megoldás. 91/6. Egyéni megoldás. 187

188 Kérdések, feladatok 93/1. Griffendél, Mardekár, Hollóhát, Hugrabug 93/2. 1 őrző: feladata a karikák védelme, illetve az ellenfél támadásának megzavarása. 2 terelő: feladatuk, hogy mágikus ütőjük segítségével megvédjék csapattársaikat a két gurkótól (25 cm átmérőjű vasgolyók), illetve megtámadják az ellenfelet a gurkókkal. 3 hajtó: egymásnak dobálják a kvaffot, és 10 pontot szereznek a csapatuknak, valahányszor sikerül átjuttatni a labdát a gólkarikák valamelyikén. 1 fogó: feladata az aranycikesz elkapása, ami a kviddics diónyi méretű ezüstszárnyakkal ellátott és leggyorsabb labdája. 93/3. Csoporton belüli megbeszélés. 93/4. 2 db gurkó, 1 db aranycikesz, 14 darab seprű, 4 db mágikus ütő a terelőknek 93/5. Csoportos, rajzos megoldás. 93/6. Egyéni megoldás. A levél Kérdések, feladatok 93/1. Sárkány. A szeme. Ha valami említésre való történik. Ne bízza el magát! Tartsa nyitva a szemét! Igyekezzen kerülni a bajt! Akiről együtt beszéltek. 94/2. Egyéni megoldás. 94/3. A keltezés, az elköszönés. Szeretettel ölel keresztapád, Sirius 94/4. a) Tutajos (Ladó Gyula Lajos) írta Bütyöknek (Pondoray Bélának) Fekete István Tüskevár című művében. b) Geréb Dezső Boka Jánosnak Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényében. c) Babocsai Gáspár fia (László) Oglu agának Fekete István A koppányi aga testamentuma című művében. 188

189 A szavak szerkezete Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 95/1. Pl.: virág, asztal, korsó, kancsó, orgona, terítő; asztalterítő, szódásszifon, kávéfőző stb. 95/2. Pl.: javul a helyesírás, pontosabb a nyelvhasználat stb. Az egyszerű és az összetett szavak Kérdések, feladatok 95/1. diófa, diófalevél, dióbél, levélerezet, faág, diófaág 96/2. Egyéni megoldáshoz felhasználható szavak: iskolatábla, iskolapad, könyvespolc, falitábla, nyelvtanfüzet, virágcserép, faliújság, iskolatáska stb. 96/3. a) és b) Felolvasandó és lemásolandó szavak: öregember, öregasszonyával, sárkunyhóban, harminchárom c) Harminchárom éve. d) Szegények, ezért nem tudnak elköltözni. e) Egyéni megoldás. 96/4. békalencse, békanyál, békaugrás, békaügetés, békateknő, békaporonty stb. sasfészek, saskeselyű, sasorr, sasszem, sastoll stb. szamárbőgés, szamárfül, szamárhát, szamárkenyér, szamárkóró, szamárköhögés, szamárlétra, szamárpad stb. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 102/1. kismutató, szőlőprés, nádvágó, autópálya, kendertiloló, nagyapa 102/2. oroszkrém, franciakrémes, törökméz, perzsaszőnyeg, spanyolfal, svédasztal, rácponty, görögdinnye, franciaágy 102/3. szó, szobor, vihar, kép, hányó, vár, ernyő, fa, láz a) Jégszobor b) Pl.: A téli szünidő egyik rangos eseménye volt városunkban a jégszobor-kiállítás. A tárlat érdekessége, hogy a látogatók az alkotások megszületését is végignézhették. A közönségdíjat az Ágaskodó paripa című szobor nyelte. Csak el ne olvadjon! 103/4. Bekarikázandó szavak: 1. oszlop: repülés 3. oszlop: köszönt Javaslat: A középső oszlopban is kerestethetünk kakukktojást. Lehet pl. az igazgatóhelyettes szó, mert az csak két szóból álló összetett szó, a többi három szóból áll. 189

190 103/5. tárgymutató, órarend, tantárgy, tolltartó, tanóra, óramutató Házi feladat 103/1. Oszloponként: tyúk, nyúl, ló, szamár, béka; macska, légy, kecske, majom, kutya 103/2. a) és b) A szókapcsolatot különírjuk, az összetett szavakat egybe. c) Nagyon finom volt a mai tízóraim. A tízórai találkozóra sajnos nem értem oda. A toldalékos szavak Nyelvtan tankönyv oldal/feladat Kérdések, feladatok 98/1. Egyéni megoldás. 98/2. tan ul nak = szótő + képző + rag lány o k = szótő + kötőhangzó + jel fiú k = szótő + jel iskolá ban = szótő + rag, sok a t = szótő + kötőhangzó + rag 98/3. a) Prométheusz. b) Pl.: Megtanulták a mesterségeket, az anyag megmunkálását és a fémek feldolgozását. Téglát égettek, házat építettek, s egyre világosabb lett az értelmük is. Okosabbak lettek. Egyre több tudás birtokába kerültek. Megismerkedtek a számokkal és a csillagok világával, a betűvetéssel és a költészettel. 98/4. Egyéni megoldás. 98/5. tükr ö k e t = szótő + kötőhangzó + jel + kötőhangzó + rag néz né = szótő + jel gyerek e k e t = szótő + kötőhangzó + jel + kötőhangzó + rag öt ö dik = szótő + kötőhangzó + képző kis e bb = szótő + kötőhangzó + jel 98/6. fiú k = szótő + jel játszótér en = szótő + rag órá k = szótő + jel fárad hat atlan ul = szótő + képző + képző + rag kosárlabdá z nak = szótő + képző + rag Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 104/1. a) Közös beszélgetés. b) képzett szó: erdész, jellel ellátott szó: apróvadak, munkája, ragos szó: nyáron, felkeresik c) veszi: vesz + i = szótő + rag (szt + r) engedik: enged + ik = szótő + rag (szt + r) nyáron: nyár + on = szótő + rag (szt + r) táplálékukkal: táp + lál + ék + uk + kal = szótő + képző + képző + jel + rag (szt + k + k + j + r) 190

191 104/2. a) olvas ná nak fehér ít ő be hal ász gat t a m boldog talan ság tól x b) képző, jel, rag 105/3. Egyéni megoldás. 105/4. Alapszó Szófaja Képző Képzett szó Szófaja Öcsi, Józsi főnév -ka, -ke Öcsike, Józsika főnév jó, szép főnév -ság, -ség jóság, szépség főnév jog, seb főnév -ász, -ész jogász, sebész főnév só főnév -s sós melléknév arc, szín főnév -ú, -ű arcú, színű melléknév öt számnév -d ötöd számnév hat számnév -dik hatodik számnév ír, néz ige -gat, -get írogat, nézeget ige ír, kér ige -at, -et írat, kéret ige hibáz, ül ige -tat, -tet hibáztat, ültet ige olvas, fest ige -hat, -het olvashat, festhet ige 106/5. a) Bekarikázandó és lemásolandó szavak: babá t, zsír os, rossz all, tan ul, vad as, fá t 106/6. csokr ot, hav as, zörg ök, szöv és, alv ás, al tat, al szik, alud tam, érdem led 106/7. Pl.: leányka, Tibike, fésül, egészség, olvastat, sótlan, barátság, leányság, öltözködik, olvasgat, számít, számítgat stb. 106/8. a) Beszélgetés. b) Vegyél fel magadra egy kötényt! Olyat válassz, amin nincs zseb! A fejedet kösd be kendővel, vagy gumizd össze a hajadat! A lábadra olyan papucsot húzz, amelyik nem csúszik! Főzés előtt feltétlenül moss kezet! 107/9. a) Pl.: Gergő a szünetben egy filmről beszélget a barátjával. Egy filmről beszélget Gergő a szünetben a barátjával. A barátjával beszélget egy filmről Gergő a szünetben. b) szünetben, filmről c) Bekeretezendő: szünet, film; színessel átírandó: ben, ről d) Tudod, hogy miről szól a film? Igen. Olvastam róla egy ismertetőt. 191

192 Úgy hallottam, hogy feliratos film. Jól hallottad. A színészek angolul beszélnek. Így legalább gyakorolhatjuk a nyelvet. Tanítás után megvásároljuk a jegyeket. 107/10. a) Egyéni megoldás. b) Kértek almát? Mit olvastok? Kéritek a szőlőmet? Ti ezt olvassátok? 108/11. a) é b) A fiúk az iskola udvarán kosárlabdáznak. Ügyesen adogatják egymásnak a labdát. A játék hevében is ügyelnek egymásra. Senkinek sem akarnak fájdalmat okozni. c) Az iskola udvarán kosárlabdáztunk. Ügyesen adogattuk egymásnak a labdát. A játék hevében is ügyeltünk egymásra. Senkinek sem akartunk fájdalmat okozni. 108/12. barát ság osztály ban lát o tt x 3 108/13. barát ság o t osztály o k ban lát t a m 1 2 x 4 1 x x 4 108/14. barát ság o s a bb osztály o tok ban lát hat t a d 1 2 x 2 x 3 1 x x 4 Házi feladat 108/1. a) A görög főisten. Ellopta a tüzet az embereknek. Mert Prométheusz segített Zeusznak. Megtanulták a mesterségeket, fémeket tudtak olvasztani, okosabbak lettek stb. A tűz. Pl.: Nem kellett volna ellopnia a tüzet. Inkább kérnie kellett volna. Prométheuszt azzal büntette Zeusz, hogy a Kaukázus hegyére vitte, és egy sziklához láncolta, ahol egy Ethon nevű óriási sas mindennap a máját marcangolta, ami másnap újra visszanőtt. Zeusz úgy tervezte, ez harmincezer évig fog tartani, de harminc évvel később Héraklész, miközben tizenkét feladata közül a tizenegyediket végezte (almát szerzett a Heszperidák kertjéből) lelőtte a sast és kiszabadította Prométheuszt. Zeusz ezúttal nem bánta, hogy Prométheusz megmenekült, mert a tett dicsőséget hozott Héraklésznak, aki Zeusz fia volt. Prométheusz visszatérhetett az Olümposzra, bár magával kellett hurcolnia a sziklát, amihez hozzáláncolták. b) megbüntette c) átadta: igekötő + szótő + jel + rag szeret: szótő hálás: szótő + képző 109/2. Pl.: darál, barnul, barnít, vajaz, számol, számít, számol, számolgat, számoz, színez, színesít, fésül, tanul, tanít, fehérít, fehérlik stb. a) -z, -ít, -ul, -l, -ll, -gat b) Egyéni megoldás. 109/3. a) A feltételes mód jele. b) A többes szám jele. c) A középfok jele. d) A felszólító mód jele. 110/4. -na, -ne, -ná, -né; -j; -t, -tt; -k; -bb; leg-, -bb; legesleg-, -bb a) A lányok középkori ruhába öltöztek. b) kisebb, legkisebb, legeslegkisebb 192

193 110/5. kér t e d szín e s e bb lát o tt 1 3 x 4 1 x 2 x 3 1 x 3 Az összetett szavak elválasztása Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 99/1. A szótagolás szerint választjuk el őket. 99/2. Ha szalonnát süt a család, e-lég fának kell lennie, hogy ha el-ég a fa, lehessen a tűzre rakni. Kérdések, feladatok 99/1. a) Olvasás b) Másolandó szavak. csak-is, épp-úgy, hol-ott, hón-alj, ing-ujj, kül-ügy, még-is, mind-egy, rend-őr, vagy-is, vas-út; Kis-ar (helységnév), Pál-ffy; fel-ad, meg-öl, szét-üt stb. c) Egyéni megoldás. 100/2. Szerepjáték. 100/3. deka-gramm, kilo-gramm 100/4. es-ernyő, csal-étek, egy-előre Pl.: az esernyő szó valójában az eső és az ernyő szóból áll, csak kikopott az ő hang. Ugyanígy a csali + étek = csalétek. Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 110/1. a) A karóra szép és hasznos ajándék. A szőlőnk felfutott a karóra. b) kar-óra, ka-róra 111/2. a) e-lég Elég volt a kiabálásból. el-ég A fa elég a kandallóban. b) gé-pelem Már én gépelem a versenyben a feladatok megoldását. gép-elem A gépelem hiányzik az autósboltban. c) fe-lül A szekrényben felül vannak a poharak. fel-ül A kistestvérem már egyedül felül a kiságyában. 111/3. a) és b) a helyesen elválasztott szavak: vá-runk, vár-úr, vas-u-tas, va-sár-nap, dísz-udvar, dí-szí-tés, há-zig, ol-va-sá-sért, fel-e-mel, fe-lel-tek c) Egyéni megoldáshoz az összetett szavak: várúr, vasutas, vasárnap, díszudvar Házi feladat 112/1. bo-dza-vi-rág, tölgy-er-dő, mo-gyo-ró-bo-kor, lán-dzsás ú-ti-fű, ka-mil-la 193

194 112/2. fel-e-mel, e-dző-te-rem, Nagy-ér, vas-u-tas, rend-őr, vil-la-mos-meg-ál-ló 112/3. csal-é-tek, dél-e-lőtt, leg-a-lább, ing-ujj, mind-egy, Pál-ffy, meg-em-lít Összefoglalás Nyelvtan tankönyv oldal/feladat 101/1. nesz e z és é re 1 x /2. fel-emeli 101/3. A felemeli jelen időben van, a felemelte múlt időben. Kérdések, feladatok 101/1. Pl.: -ász, -ész -ít -ás, -és -bb -t, -tt -j ã á ä ã á ä képző jel ã ä TOLDALÉKOK â rag å â æ -ban, -ben -t -ról, -ről 102/2. Pl.: A nyakon csíp kifejezés többjelentésű. 1. Amikor valami valakit a nyakán megcsíp. 2. A rendőr elfog egy gyanúsítottat. 102/3. A tárgy megnevezésének minden szavát szó szerint értette Pistike, ezért van a fején csillag, tehát csillagfejű, és ezért húz maga után egy csavart, mert akkor ez azt jelenti, hogy csavart húzó. 102/4. a) Két rag nem kerül egymás mellé, a ragnak önmagában nincs jelentése. b) ragok, raghatatlanok, ragot, ragnak, ragja, ragot, raggal 194

195 Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 112/1. szűcs szőrmék készítése, csiszár fegyver kovácsolása, bognár kerekek gyártása, tímár nyersbőr kikészítése, porkoláb börtön őrzése, kalmár kereskedés, gerencsér cserépedények készítése, tőzsér szarvasmarhákkal való kereskedés, varga lábbeli készítése, kádár kádak és hordók készítése 113/2. Forog, mint a kerge birka juh. Ki korán kel, aranyat talál lel. Addig játszik a macska cica az egérrel, amíg meg nem eszi. Aki másnak gödröt vermet ás, maga esik bele. Éhes sertés disznó makkal álmodik. Szegény nincstelen bízik, gazdag pénzes hízik. 113/3. bánkódik bánatos, szomorkodik hahota nevetés, kacagás vidám jókedvű, víg kamasz serdülő ismétel hajtogat, szajkóz, mondogat 113/4. méh ész e k ről, szín e z t ünk, barát ság ból, szép ít e tt e, het e dik nek, rajz o l o k 1 2 x x x x x 2 x 4 rossz ul /5. Pl.: Vasárnap délelőtt kellemes, napos idő volt. Az égen hófehér felhők úsztak. Lágy szellő fújdogált. Sok ember járt az utcán, én is szívesen mozdultam ki otthonról. Házi feladat 114/1. Az osztálykirándulásunk célja Miskolc volt. Autóbusszal utaztunk Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyére. Először az Avasra sétáltunk, ahol fellépcsőztünk a kilátóra. Onnan gyönyörködtünk a hatalmas város látképében. A belvárosban egy hosszú sétát tettünk, majd buszszal mentünk Diósgyőrbe. A diósgyőri várban sok érdekes programon vettünk részt: nyilaztunk, pénzt vertünk, lovagi párbajt vívtunk, kézműves foglalkozásokon nemezeltünk, faragtunk, korongoztunk. Nagyon gyorsan telt az idő. Jóleső fáradtsággal indultunk haza. 114/2. Egyéni megoldás. 195

196 Év végi ismétlés Nyelvtan munkafüzet oldal/feladat 115/1. 6, 6, 6; 4, 4, 5; 6, 6, 6; 9, 9, 11; 12, 13, /2. fű hű tű, kel lel csel, vágó hágó rágó, bab zab rab 115/ b) Egyéni megoldás. 116/4. a) néger régen b) eszik szike c) kotta oktat d) eper pere e) nappal paplan f) suta utas g) karnagy gyakran h) takar akart 116/5. kell, kel; megy, meggy; toll, tol; kassza, kasza; hal, hall; ép, épp 116/3. Reggel időben kelj fel! Pontosan érkezz az iskolába! Minden órán figyelj! Sokat jelentkezz! Délután menj el a könyvtárba! Kölcsönözz ki egy érdekes könyvet! 116/7. a) Pl.: Álljatok terpeszbe! Emeljétek fel a karotokat! Hajoljatok előre, majd hátra! Zárjátok össze a lábatokat! Guggoljatok le, majd álljatok fel! 117/8. Sándor, József, Benedek zsákban hoz majd meleget. Ha Katalin kopog, karácsony locsog. Ha fénylik Vince, tele lesz a pince. Ha Márton napján a lúd jégen áll, karácsonykor sárban botorkál.fekete karácsony fehér húsvétot jelent. Ha húsvétkor eső száll, pünkösdig meg sem áll. 117/9. Lányok: 1., 2., 3., 5., 6., 11., 12., 13., 17., 19., 20 Fiúk: 4., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 18 b) Lányok: Balogh Szilárda, Éles Csenge, Éltes Veron, Kiss Ágota, Kovács Etel, Kovács Napsugár, Német Niké, Péli Zseni, Péntek Boróka, Váry Virág, Vas Gyöngyvér Fiúk: Balázs Kenéz, Bálint Zsombor, Debrői Horka, Kutasi Ágoston, Némethi Farkas, Péder Barna, Sas Szabolcs, Sass Jácint, Sasvári Szilárd b) Közös döntés.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv

Magyar nyelv. 6. évfolyam. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv Magyar nyelv 6. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv

HELYI TANTERV. Tildy Zoltán Általános Iskola. Magyar nyelv HELYI TANTERV Tildy Zoltán Általános Iskola Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM TANULÁSMÓDSZERTAN HELYI TANTERV SZÉCHENYI ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Hajdúböszörmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM... MOLNÁR MAGDOLNA ILONA

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A különböző tantervek bevezetési ütemezése Az osítása

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE TANULÁSMÓDSZERTAN TANTERV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Tanulásmódszertan helyi tanterv alapjai A NAT 110/2012. rendelete alapján, valamint az Oktatáskutató

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. MAGYAR NYELV. 5. évfolyam MAGYAR NYELV 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készség együttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában Időpont: 2010. április 9. Az iskola elérhetőségei: Helyszín: Hotel Famulus,

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE

HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE HELYI TANTERV TANULÁSMÓDSZERTAN A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA SPORTTAGOZATOS TANTERVŰ OSZTÁLY RÉSZÉRE Tanulásmódszertan helyi tanterv alapjai A NAT 110/2012. rendelete alapján, valamint az Oktatáskutató

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA

A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK ÚJ GENERÁCIÓJA Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő

Részletesebben

A köznevelés rendszerének megújuló tartalmi szabályozása

A köznevelés rendszerének megújuló tartalmi szabályozása A köznevelés rendszerének megújuló tartalmi szabályozása Dr. Bodó Márton 2012. szeptember 19. Miskolc Oktatásirányítási eszközök Törvényi szabályozás (Nemzeti köznevelési törvény); Folyamatszabályozás

Részletesebben

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai

Takács Katalin - Elvárások két értékelési területen. Az értékelés alapját képező általános elvárások. Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Terület Szempont Az értékelés alapját képező általános elvárások Az értékelés konkrét intézményi elvárásai Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Kísérje figyelemmel

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 2018-2019.TANÉV A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI NÉV Mihály Anikó Békésiné Katona Tünde Nyerges Zoltán Liskáné Farkas Angéla Várnai Beáta TANTÁRGY földrajz kémia fizika kémia A természettudományi

Részletesebben

A vizuális kultúra új tantervi szabályozás legfontosabb jellemzői. Pallag Andrea Győr szeptember 29.

A vizuális kultúra új tantervi szabályozás legfontosabb jellemzői. Pallag Andrea Győr szeptember 29. A vizuális kultúra új tantervi szabályozás legfontosabb jellemzői Pallag Andrea Győr 2012. szeptember 29. Háromszintű tartalmi szabályozás NAT kerettantervek helyi tanterv Az oktatásirányítás szabályozási

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások 2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások Iskolánk nevelőtestülete úgy döntött, hogy a 10%-os szabad órakeretet osztálytípusoktól függően osztja fel a tantárgyak

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János

A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban. MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, Steklács János A szövegértési stratégiák szerepe a hatékony tanulásban MEGÚJULÓ TANKÖNY KONFERENCIA Budapest, 2014. 11. 14. Steklács János Olvasási stratégiák Mit jelent a kognitív stratégia? A kognitív stratégiák az

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP /

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP / BESZÁMOLÓ A PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkavállalók neveléséhez való hozzájárulás. A társadalmi, gazdasági és technológiai változásokra való

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15.

Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek. Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. Az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek Kaposi József Szolnok, 2012. február 15. A Nat törvényi háttere Nemzeti alaptanterv biztosítja: az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a 8 évfolyamos gimnáziumok számára készült. Két nagy szakaszra bomlik: az első az 5 8. évfolyam, a második a 9 12. évfolyam tematikai egységeit tartalmazza

Részletesebben

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?!

PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZOKTATÁSBAN MOST VAGY SOHA?! ÁDÁM PÉTER NEMZETI PEDAGÓGUS KAR TANÉVNYITÓ SZAKMAI NAP 2016. AUGUSZTUS 29. Előzmények 1868 Eötvös József kötelező népoktatás (66 %) 1928 Klebelsberg K.

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Kaposi József Pécs, 2013

Kaposi József Pécs, 2013 Kaposi József Pécs, 2013 Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás irányába

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet

2012.08.31. Tartalom. Informatika. Jogszabályok. Fejlesztési alapelvek. Miniszteri rendelet Tartalom Informatika Dancsó Tünde Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Jogszabályok Fejlesztési alapelvek Fejlesztési területek, nevelési célok Kerettantervi célok A kerettanterv felépítése Kapcsolatok a

Részletesebben

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 0. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 0. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.3 A SZTENDERDEK 0-5.

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

KORSZERŰ KOMPETENCIA- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖNYVTÁRI ALKALMAZÁSA VÁCZY ZSUZSA SZOMBATHELY, OKTÓBER 1.

KORSZERŰ KOMPETENCIA- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖNYVTÁRI ALKALMAZÁSA VÁCZY ZSUZSA SZOMBATHELY, OKTÓBER 1. KORSZERŰ KOMPETENCIA- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖNYVTÁRI ALKALMAZÁSA VÁCZY ZSUZSA SZOMBATHELY, 2018. OKTÓBER 1. A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, KÉPZÉS Az Európai Parlament és Tanács

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév Felsős munkaterve 2016/2017. tanév Célok, feladatok A szóbeli kommunikáció erősítése A kommunikációs Az önálló ismeretszerzés képességének Önértékelés, önbecsülés Élmény alapú tanulás, tanítás alkalmazása

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

A TANKÖNYVFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJÉNEK TAPASZTALATAI ÉS EREDMÉNYEI KOJANITZ LÁSZLÓ

A TANKÖNYVFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJÉNEK TAPASZTALATAI ÉS EREDMÉNYEI KOJANITZ LÁSZLÓ A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJÉNEK TAPASZTALATAI ÉS EREDMÉNYEI KOJANITZ

Részletesebben

Természetismeret. 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton.

Természetismeret. 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton. Természetismeret 1. A természettudományos nevelés folyamatában történő kompetenciafejlesztés lehetőségei az alsó tagozaton. 1. Tervezzen egymásra épülő tevékenységeket az élő környezet megismerésére vonatkozóan!

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

A köznevelés tartalmi szabályozása

A köznevelés tartalmi szabályozása A köznevelés tartalmi szabályozása Dobszay Ambrus igazgató Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ Kérdések Mi szolgál ebből tanulsággal a romániai magyar pedagógusok számára? A magyarországi nemzetiségi

Részletesebben

A TARTALOMFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJE

A TARTALOMFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJE A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TARTALOMFEJLESZTÉS ÚJ MODELLJE Kojanitz László szakmai vezető A projekt

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

6. A tantervek szerepe az oktatás tartalmi szabályozásában

6. A tantervek szerepe az oktatás tartalmi szabályozásában TKO1108 Tanítás-tanulás 2. A pedagógiai folyamat tervezése, értékelése előadás 1. A tanári hivatásra készülünk: a pedagógiai tervezés, mint meghatározó tanári kompetencia 2. Alapfogalmak: tervezés, tanterv,

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Ujjé! Hallok, látok, beszélek Az élménnyel szerzett tudás a motiváció növelésében

Ujjé! Hallok, látok, beszélek Az élménnyel szerzett tudás a motiváció növelésében Ujjé! Hallok, látok, beszélek Az élménnyel szerzett tudás a motiváció növelésében előadó: Kulcsár Marianna Hírös Agóra Ifjúsági Otthon 2017. november 11. Kecskemét Mottó: indulj el, ahogy vagy. Használd,

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI IDEGEN NYELV ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI Az idegen nyelv érettségi vizsga célja Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

A kerettantervektől a helyi tantervekig

A kerettantervektől a helyi tantervekig Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet II. Nemzeti Köznevelési Konferencia A kerettantervektől a helyi tantervekig Budapest, 2013. január 18. Kerettantervi rendelet 51/2012. (XII.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

A mérés tárgya, tartalma

A mérés tárgya, tartalma A mérés tárgya, tartalma 1 A TUDÁS Az oktatás elméletének egyik legősibb problémája az ismeretek és a képességek viszonyának értelmezése. A tudás részei, elemei tekintetében számos álláspont alakult ki,

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben