TANULÁSI ORIENTÁCIÓS KÉRDŐÍV EREDMÉNYEI, ÖSSZEHASONLÍTÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANULÁSI ORIENTÁCIÓS KÉRDŐÍV EREDMÉNYEI, ÖSSZEHASONLÍTÁSOK"

Átírás

1 TANULÁSI ORIENTÁCIÓS KÉRDŐÍV EREDMÉNYEI, ÖSSZEHASONLÍTÁSOK A vizsgálati minta A vizsgált csoportom kiválasztásának okai: A 2012/2013-as tanévet új intézményben kezdtem, új helyszínen, új kollégákkal, új, ismeretlen gyermekekkel. Csak az első osztályban tanítok, így a többi évfolyam tanulóit nem ismerem eléggé ahhoz, hogy a kérdőívek eredményei alapján bármiféle konklúziót le tudjak vonni tanulási stílusukról. Így felkeresetem a tavalyi osztályomat, az osztályfőnöküket, akik szívesen a rendelkezésemre álltak. A vizsgált osztály 4. évfolyamos tanulókból áll, Borsod megye egyik kis községe általános iskolájának szorgos tanulói. Alkalmazott vizsgálati módszer Kozéki és Entwistle tanulási orientáció kérdőíve (1986) A vizsgálat ideje: január 3. A kérdőív bemutatása (Balogh László: Iskolai tehetséggondozás c. könyve alapján): A kérdőív alkalmas a mélyreható, a szervezett és a reprodukáló tanulási stratégiák megállapítására. A tanulói válaszok alapján megállapítható, hogy az adott tanulási stratégia mennyire meghatározó a tanuló tanulási módszerei között. A kérdőív 60 kérdésből áll. Minden azonos számra végződő tétel egy-egy alskálába tartozik. Így a 60 kérdés 10 alskálába sorolható. Ezek az alskálák a következők: a) MÉLYREHATOLÓ 01 Mélyrehatoló: a megértésre való törekvés, az új anyag kapcsolása az előzőhöz, saját tapasztalatok alapján önálló kritikai véleményalkotás 02 Holista: nagy összefüggések átlátása, széles áttekintés, (túl) gyors következtetés

2 03 Intrinsic: a tantárgy iránti érdeklődés, lelkesedés a tanulás iránt b) REPRODUKÁLÓ 04 Reprodukáló: mechanikus tanulás, részletek megjegyzése, a struktúra tanártól várása 0 Szerialista: tényekre, részletekre, logikus kapcsolódásra koncentrálás, a tiszta rendszer, a formális tanulás kedvelése 07 Kudarckerülő: állandó félelem a lemaradásról, a másiknál rosszabb teljesítménytől c) SZERVEZETT 08 Szervezett: jó munkaszervezéssel a legjobb eredmény elérése 09 Sikerorientált: törekvés a legjobb teljesítményre az önértékelés fenntartása érdekében 10 Lelkiismeretes: törekvés a megkövetelt tökéletes végigvitelre az élvezetről való lemondás árán is A fenti három csoportba nem tartozó elem: 06 Instrumentális(kiegészítő): csak a bizonyítványért, a kvalifikáció előnyeiért, vagy külső nyomásra tanulás. A tanulóknak az egyes tételeket a, b, c, d, e betűk egyikével kell jelölniük. Válaszmódok: a: teljesen egyet értek b: részben egyetértek c: félig-meddig egyetértek d: többnyire nem értek egyet vele e: egyáltalán nem értek egyet vele AZ a válasz pont, a b 4 pont, a c 3 pont, a d 2 pont, az e pedig 1 pontot ér. Az azonos skálába tartozó tételekre adott válaszok pontértékét összeadjuk és megkapjuk az adott skála összértékét. az egyes összetevők pontértékeinek meghatározása után a 3 fő stratégia pontértéke is meghatározható oly módon, hogy a pontértékeket rangsorba helyezzük. Így megtudhatjuk az adott osztály, csoport preferált tanulási módszerét. 2

3 EREDMÉNYEK A tanulási orientációs kérdőív tíz összetevőjének értékei rangsor formájában fejezik ki, hogy mely tanulási módszerek preferálnak az adott csoportban. A vizsgált csoportban az orientációs kérdőív tíz összeevőjének értékeit rangsor formájában az alábbi táblázat és diagram mutatja: Vizsgált csoport n=16 Alskála megnevezése érték Szerialista 23, Instrumentális 22,81 Holista 22,62 Reprodukáló 21,31 szervezett 21,2 Sikerorientált 21 Mélyrehatoló 20,93 Lelkiismeretes 20,2 Intrinsic 19,81 Kudarckerülő 19, , 22,81 22,62 21,31 21, ,93 20,2 19,81 19,2 Általános iskola alsó tagozatában a tanító, tanítók feladata felvázolni a gyerekeknek különböző tanulási módszereket, kipróbálni azokat hasznosságuk és kevésbé hasznosságuk szerint. A vizsgált osztály 9-10 év körüli kiskamaszok, akik a 4. osztályban kezdenek csak el igazán tanulni ki ezért, ki meg azért. A vizsgálat eredménye jól kimutatja, hogy elég magas az instrumentális, azaz a kiegészítő elem vizsgálatának aránya, a rang 2. helyén áll. Számomra ez nem meglepő, hiszen ebben az életkorban kezd a tanulóban kialakulni a tanulási iránti vágy, a tudás iránti vágy. Ebben az életkorban még nemigen foglakoznak a majdani felnőtt életükkel, a pályaorientációval, a sikeres felnőtt társadalmi életbe való beilleszkedéssel. Fontos számukra az elismerés, külsőség, a bizonyítvány szépsége, fontos, hogy mik a szülői elvárások. A legtöbb 10 éves gyermek még a szüleinek akar megfelelni, a felső tagozatban, kamasz, serdülő korukban válik döntő szempontúvá a kortárscsoport véleménye. Bár az 3

4 osztályban van számos alulteljesítő tehetséges gyermek, így remélhetőleg ez az eredmény nem függ most össze ezen tanulók külső kontrollos attitűdjével, a felelősség környezetre hárításával. A konkrét tanulási módszerek közül a szerialista, azaz a tényekre, részletekre, logikus kapcsolódásra koncentrálás, a tiszta rendszer, a formális tanulás kedvelése a rangsor legelején, a holista, a nagy összefüggések megragadása a rangsor 3. helyén, a mélyrehatoló, azaz a megértésre való törekvés, az új anyag kapcsolása az előzőhöz, saját tapasztalatok alapján önálló kritikai véleményalkotás pedig a 7. helyen áll. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált csoport tanulói az információt nagyfokú tanítói segítséggel dolgozzák fel, fontos számukra a rendszeresség, a dolgok tisztasága (lsd. reprodukáló, 4. hely.) Viszont elindult a csoportban a dolgok átfogó, széles áttekintése is egészen a dolgok mélyebb megértéséig, kapcsolatok, összefüggések keresésén át az önálló véleményalkotásig. Ez egy nagyon szép és számomra látványos fejlődése az osztálynak. A részemről is közösen átélt három év alatt rengeteg projekten dolgozott az osztály csoportokban, ahol rá voltak szorulva egymás és saját előzetes tudására, így tudták azokat kapcsolni és ráépíteni az újonnanra. Rengeteg csoportmunkában is volt részük, ahol is nagyon lényeges eleme a közös és hatékony munkának a gondolkodási stratégia megtervezése, a munka folyamatának értelmi megtervezése. Talán ezért is lett utolsó helyezett a kudarckerülő módszer, hiszen ezek a gyerekek nem félnek a lemaradásról, nem hasonlítják össze teljesítményüket a másikéval. Tudják, hogy mindenki egyéniség, így a teljesítménye is egyéni, s a tanítója az értékelésnél saját magához fogja hasonlítani a teljesítményét. A 9. helyre sorolt intrinsic összetevő, a tantárgy iránti érdeklődés, a lelkesedés a tanulás iránt nagyon jól összecseng az 2. helyen álló instrumentálissal. Persze, hogy nem fogja az a gyerek szeretni a tantárgyat, aki csak úgymond a kvalifikációért tanul. A lelkiismeretes módszer is a ragsor végén, a 8. helyen szerepel, ami nem is baj ebben az életkorban. A tanuló, a kisiskolás diák még ne törekedjen a tökéletességre, ne görcsöljön egyes feladatokon órákon át, élvezze a tanulást, annak minden mozzanatát, szívja magába a tudást, de mindezt gördülékenyen, úgy hogy közben ne sérüljön. Mert A kezdet a legfontosabb! -mondta egykor egy ókori bölcs. Ez a feltevés nem mond ellent a 6. helyen szereplő sikerorientált összetevőnek, törekvés a legjobb teljesítményre. Igenis, a kisiskolás 4

5 Tengelycím korban kell megtanulni ennek az igényességnek a kialakítását. Ez ebben a csoportban úgy érzem jó helyen halad és jó ütemben. 21,4 21,3 21,2 21,1 ÁTLAG 21 20,9 20,8 20,7 20,6 20, REPRODUKÁLÓ MÉLYREHATOLÓ SZERVEZETT ÁTLAG 21,3 21,12 20,83 Az összesített táblázat, a fenti diagram jól mutatja a vizsgált osztály alkalmazott tanulási stratégiájának átlagát. A reprodukáló és a mélyrehatoló módszer között különbség elenyésző, csupán 2 század. A szervezett módszer is csak századdal van lemaradva a reprodukálótól, ami ismét elenyésző. A tanulási stratégia helyes megválasztásával lerövidíthető a tanulási idő és az információk feldolgozása is magasabb szintűvé válik. Az iskola feladata, hogy megmutassa a tanulóknak a hatékony információ-felvételhez és annak hosszú távú gyakorlati alkalmazásának módszereit. A tanulási stílus kognitív, egyéni, a személyiség része. A valóság megismerése emberenként változó. Van, aki az információt látás útján, van, aki hallás útján vagy mozgásos tevékenység keretében dolgozza fel. Ha tisztában vagyunk saját tanulási stílusunkkal, ki tudjuk választani és tudjuk alkalmazni a megfelelő tanulási stratégiát is, ami a hatékony, eredményes tanulás elengedhetetlen feltétele. Mindhárom tanulási módszeregyüttes szerepet kap a tanulók munkájában, de az eredményesség szempontjából nem mindegy, hogy melyik játszik vezető szerepet.

6 Mivel én egy egész osztályt vizsgáltam, nem pedig személyenként, így véleményem szerint az eredmény azért jó, mert a tanulók sokszínűsége, információ-felvételi különbözősége számomra egyértelmű, ezért természetes, ha mindhárom tanulási orientáció alkalmazása közel azonos mélységben van jelen az adott osztályban. A tanulmányi átlag és a tanulási orientáció összefüggései TANULMÁNYI ÁTLAG MÉLYREH ATOLÓ HOLISTA INTRINSIC REPRODU KÁLÓ SZERIALIS TA INSTRUM ENTÁLIS KUDARCK ERÜLŐ SZERVEZE TT SIKERORIE NTÁLT LELKIISMERETE S -4, 2,7 23,2 21,2 18 2, 23 21, 2,2 23,2 2,2 4,4-4, ,2 21,4 20,8 22,6 24, , ,4 3,9-3, 16,66 21,33 17, ,33 23,33 21,33 17, ,66 3,4-3, ,33 18,66 21,33 22,66 20,33 16, ,33 16,33 2,9-2, Tanulmányi átlag és tanulási orientáció -4, 4,4-4,0 3,9-3, 3,4-3,0 2,9-2, A táblázat adatai jól mutatják, hogy a jeles tanulók egy kivételével mindegyik módszert kimagaslóan hasznosítják a tanulásukban (pirossal kiemelve). Az az egy a reprodukáló, 6

7 melyet a legkevesebben alkalmaznak, amit a leggyengébb tanulók részesítenek előnybe. Akik csupán a tanártól várják a megoldást és mechanikusan tanulnak, azok nem képesek a jobb teljesítmény elérésére. Nekik a mélyrehatoló összetevő a legalacsonyabb értékű, ugyanis nem törekednek a tananyag megértésére, nem tudják az ismereteiket kapcsolni az előző tudásukhoz, mert az nem megalapozott, hiszen a tantárgy sem igazán érdekli őket, így nincsenek motiválva arra sem, hogy tanulásukat jól megszervezzék. A gyengébben teljesítőket meg kell tanítani olyan hatékony gondolkodási eszközök alkalmazására, amelyeket életvitelükben is használni tudnak. Legfőképp azokat a területeket kell kiaknázni, ahol elakadások történtek, s újból egy megerősítést kell nyújtani a tananyagból, részekből, hogy biztos legyen a tudásuk, amire majd építeni tudnak. A közepes tanulók is hasonló gondokkal küzdenek, mint a gyengébbek. A jó tanulók legkevesebb átlagot elért módszere a kudarckerülő, ami azért biztató, mert a jobb teljesítmény elérésének nem a félelem a lemaradásról az oka. Leginkább a jeles tanulók félnek a kudarctól, a lemaradástól, attól, hogy a másiktól rosszabb lesz a teljesítményük. Érdekes, hogy a jó tanulók lelkesednek leginkább a tanulásért. Ha ehhez a lelkesedéshez egy csöpp törekvést, motivációt hozzátesznek és jobban elmélyülnek az összefüggések meglátásán, akkor szárnyalnának. A tanulási orientáció összefüggései fiúk/lányok összehasonlításával MÉLYREHAT OLÓ LÁNY OK 20,11 FIÚK 22 HOLIS TA 22, 22,7 1 INTRIN REPRODUK SZERIALI INSTRUMENT SIC ÁLÓ STA ÁLIS KUDARCKER SZERVEZ ÜLŐ ETT SIKERORIEN LELKIISMER TÁLT ETES 18,44 20,66 22,66 22, 19,11 20,77 19,66 20,44 21,7 22,14 24,7 23,14 19,42 21,8 22,

8 MÉLYREHATOLÓ HOLISTA INTRINSIC REPRODUKÁLÓ SZERIALISTA INSTRUMENTÁLIS KUDARCKERÜLŐ SZERVEZETT SIKERORIENTÁLT LELKIISMERETES 0 LÁNYOK FIÚK Számomra érdekes adatok születtek a fiú-lány tanulási orientáció vizsgálatából. A lelkiismeretes kivételével minden skálán magasabb értékek születtek a fiúknál (kékkel jelölve). A szerialista módszer a leggyakoribb a fiúknál, a tényekre koncentrálást és a formális tanítás kedvelését emelném itt ki, mint általános férfi jellemzőt. Második helyként a sikerorientáció szerepel, ami megint csak meglepő adat. Tanítási tapasztalataimmal ez ellentétben áll, ugyanis én a lányoknál tapasztaltam eddig a teljesítményre való törekvést, a versenyszellemet, mintsem a fiúknál. Viszont ez a fajta hozzáállást nagyon jól mutatja az kudarckerülő összetevő eredménye, ami a fiúkra egyáltalán nem jellemző. Ebben az osztályban az adatok szerint a lányokra sem jellemző. Nincs rivalizálás, versenyzés, ami nem biztos, hogy jó. Az osztályt jól ismervén pedig talán ez hiányzik ahhoz, hogy néhányan jobban teljesítsenek. Halmozottan hátrányos és nem halmozottan hátrányos tanulók összehasonlítása HHH (3 MÉLYREHAT OLÓ NEM HHH 21,62 HOLIS TA INTRIN SIC REPRODUK ÁLÓ SZERIALI STA INSTRUMENT ÁLIS 8 KUDARCKER ÜLŐ SZERVEZ ETT SIKERORIEN TÁLT LELKIISMER FŐ) , ,33 17,33 19,33 19,66 17,66 22, ,61 23,38 19,69 21,69 21,3 21 ETES

9 MÉLYREHATOLÓ HOLISTA INTRINSIC REPRODUKÁLÓ SZERIALISTA INSTRUMENTÁLIS KUDARCKERÜLŐ SZERVEZETT SIKERORIENTÁLT LELKIISMERETES 0 HHH (3 FŐ) NEM HHH Az adott osztályban három tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, a többiek sajátos nevelési igényűek és normál képességűek. A HHH-s tanulóknál csupán két tanulási módszer magasabb néhány százalékkal, a holista és a reprodukáló. Túl gyors következtetéseket vonnak le, mechanikusan tanulnak és a tanártól függenek. Önálló véleményalkotásuk fejletlen, mint a tökéletességre való törekvésük, állandóan félnek a lemaradástól, a társától való lemaradástól. A legnagyobb különbség (piros színnel jelölve) a két csoport között a mélyrehatoló, az instrumentális és a lelkiismeretes skálák között látható. A nem HHH-s tanulók többsége törekszik a megértésre, a mélyebb ismeretek elsajátítására, a tökéletességre, viszont a kvalifikáció nyomása is érezhető. Sokat hiányzó/nem hiányzó tanulók tanulási orientációs összefüggései MÉLYREHA TOLÓ SOKAT HIÁNYZÓ (3 FŐ) 21,66 HOLIS TA 23,6 6 INTRIN SIC REPRODU KÁLÓ SZERIALI STA INSTRUMEN TÁLIS KUDARCKE RÜLŐ SZERVE ZETT SIKERORIE NTÁLT LELKIISME RETES 20,3 3 18,33 23,66 22,66 18,33 21,33 20,33 18,33 NEM HIÁNYZÓ (1 FŐ)

10 30 2 MÉLYREHATÓ HOLISTA 20 INTRINSIC REPRODUKÁLÓ 1 SZERIALISTA 10 INSTRUMENTÁLIS KUDARCKERÜLŐ SZERVEZETT SIKERORIENTÁLT 0 SOKAT HIÁNYZÓ (3 FŐ) NEM HIÁNYZÓ (1 FŐ) LELKIISMERETES Ezen összefüggések feltárásánál három tanulót tudtam vizsgálni, akik az osztályhoz képest sokszor és sokat hiányoztak és egy tanulót, aki még egyszer sem hiányzott a tanév során ( a tavalyi év végi hiányzási adat is hasonló). A nem hiányzó tanuló szembetűnően (sárgával jelölt) majd minden stratégiát magasan képes alkalmazni a reprodukálót kivéve, ahol lemaradást mutat a hiányzókhoz képest. A sokat hiányzó tanulók természetesen a tanár instrukciójára vannak hagyatkozva, állandó félelmek gyötrik a lemaradások miatt, de a mégsem törekednek a lelkiismeretes tanulásra. A sokat hiányzóknak úgymond alibi a betegségük vagy egyéb családi ok, amik miatt nem tudtak készülni az órákra, amik miatt lemaradnak a többiektől. Így a tananyagot csak felületesen látják át, szélesebben a tényekre koncentrálva, hisz a hiányzásuk miatt nincs lehetőségük, sem idejük elmélyedni a részletekben. TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK ÉS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A VIZSGÁLT OSZTÁLYBAN A leggyakoribb tanulási stratégiákat ismeri és alkalmazza az osztály, hisz az összegző diagram is mutatja, kicsi az eltérés a három fő orientáció között. Alsó tagozatban a legfontosabb a módok széles tárházának bemutatása, de ahogy a kérdőív eredménye is mutatja az alsó tagozatban a reprodukáló technikákra van leginkább szükség, amit a vizsgált osztály tanulóinak többsége is alkalmaz. Fontos szerepe van a versek, a memoriterek 10

11 megtanulásának, a szabályok, képletek megtanulására, mert ezekkel a tanulók emlékezete fejlődik, s a tudás rögzül, amire később tud alapozni. A leggyakoribb tanulási technikák közül az osztály alkalmazza a szöveg hangos olvasását, néma olvasását, az elolvasott szöveg elmondását, az ismétlést, a beszélgetést, szótárak, lexikonok használatát, a lényegkiemelést aláhúzással, a parafrazeálást, a kulcsfogalmak kiírását, gondolattérkép vázolását. Az, hogy a gyerekek mit tanulnak meg, nemcsak attól függ, hogy mit tanítanak nekik, hanem attól is, hogyan tanítják őket, milyen fejlettségi szinten állnak, mi iránt érdeklődnek, milyenek a korábbi tapasztalataik. Mindebből az következik, hogy egy adaptív pedagógus a korábbiaknál sokkal nagyobb figyelmet fordít az anyag feldolgozásához kiválasztott stratégiákra, módszerekre. Nem az tekinthető eredményes tanításnak, amikor a pedagógus egy tanórán belül számtalan módszert alkalmaz, hanem sokkal inkább az, amikor a pedagógus képes az adott helyzetnek megfelelő módszer kiválasztására, akár előzetes elképzeléseinek módosításával is. A tanulásszervezési stratégiák között megkülönböztethetünk direkt tanulásszervezést, indirekt tanulásszervezést, interaktív tanulásszervezést, tapasztalati tanulást és önálló tanulást. Az iskola, ahol a vizsgált tanulók tanulnak technikailag kimagaslóan felszerelt, az interaktív táblától a tanulói laptopokig bezáróan minden csoda a pedagógus és a gyerekek rendelkezésére áll a tananyag jobb átadására és megértésére. Éppen ezért a volt kollégáim, sőt jómagam is előnyben részesítem az interaktív tanulásszervezési technikák alkalmazását, ami erőteljesen támaszkodik a résztvevők közötti megbeszélésre, közös munkára. Ezek lehetőséget nyújtanak a tanulóknak arra, hogy reagáljanak a tanár vagy társaik elképzeléseire, tapasztalataira, meglátásaira és tudására, egy másik szempont közös átgondolására késztetve őket. Módszerei közé tartozik például az ötletroham, a kooperatív technika, a vita, a szerepjáték és az interjú. Ez a módszer továbbá lehetővé teszi a csoportmunka különböző válfajai és az interaktív módszerek alkalmazását. Ezek közé tartozhat például az egész osztály részvételével zajló megbeszélés, a kiscsoportos megbeszélés vagy projekt, illetve a párban vagy háromfős csoportokban történő közös feladatmegoldás. 11

12 Három tanulási paradigma az elterjedt tudásátadási módszer, ami valójában tudásközvetítést jelent: 1. ismeretátadás, 2. szemléltetés, 3. cselekvés. Ezek passzív módszerek és felülről építkeznek, induktívak. Egy adaptívabb, önformálóbb, nem tudásközvetítő módszer a konstruktivista pedagógia módszere, ahol a tanuló nem átveszi a tudást, hanem a tudás maga a tanulóban képződik. Ez egy aktív rendszer, az agy aktív a folyamatban. Ennek a tudásnak az alapja nem a tapasztalat, hanem az értelmező rendszer, az előzetes tudás. a tapasztalat is fontos természetesen, de nem a tudás kiindulópontja. A tapasztalatok segítenek a megismerésben, ami egy kép, melyet az előzetes tudásunk hozott létre. ezek a tapasztalatok egyénként mások, konstruáltak tehát az előzetes tudás által meghatározottak. A konstruktivista tanulás során az általános, átfogóbb tudásrendszerünk válnak részletesebbekké, egyre differenciáltabbakká. (Nahalka) A KIP-es (Komlex Instrukciós Program) módszer alkalmazása még nem olyan elterjedt, őshazája a hejőkeresztúri iskola, a módszert oktatják az egyetemeken is. Nagyon jól alkalmazható erősen integrált osztályoknál, de a tanítási órák ötödénél javaslott. Alkalmazható összefoglalásnál, új tananyag előkészítésénél, de új ismeretszerzésnél is. Elemei: csoport feladatlapok, háttérinformációt nyújtó feladatlapok, egyéni feladatlapok, eszközök, anyagok. A csoport 3- főből áll, melyben a szerepek a következők: kistanár, beszámoló, jegyzetelő, anyagfelelős, rendfelelős. A tanár szerepe az együttműködés. A KIPes órák lényege az egymás ellenőrzése és a szerepek cserélődése által a képességek sokoldalú fejlődése és a státuszproblémák megoldása. Ezt a módszert látom a mai iskolákban a legjobb tudásátadási módnak, ahol a gyerekek egymástól konstruktívan tanulhatnak, s így a tudásuk mélyebbé és adaptívabbá válik. 12

13 Irodalomjegyzék (dátum nélk.). Forrás: (dátum nélk.). Forrás: (dátum nélk.). Forrás: István, N. (2002). Mi a tanulás? ELTE. László, B. (2004). Iskolai tehetséggondozás. Debrecen. László, D. T. (2004). Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Debrecen: Pedellus. 13

A tanulási orientáció vizsgálata az ISZE Tehetségpont ISZE Tehetségiskola programjában

A tanulási orientáció vizsgálata az ISZE Tehetségpont ISZE Tehetségiskola programjában A tanulási orientáció vizsgálata az ISZE Tehetségpont ISZE Tehetségiskola programjában ISZE Tehetségiskola program ismertetése Fülöp Márta Marianna fulopmm@gmail.com Az ISZE Tehetségpont Alulteljesítő

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Az otthoni német tanulás körülményei és eredményessége közötti összefüggések. Egy kérdőíves felmérés tanulságai

Az otthoni német tanulás körülményei és eredményessége közötti összefüggések. Egy kérdőíves felmérés tanulságai Az otthoni német tanulás körülményei és eredményessége közötti összefüggések. Egy kérdőíves felmérés tanulságai Sági Norberta Kecskeméti Főiskola, Kecskemét sagi.norberta@tfk.kefo.hu Általános iskolás

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

A hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásának rendszerszemléletű megközelítése

A hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásának rendszerszemléletű megközelítése A hátrányos helyzetű gyermekek tehetséggondozásának rendszerszemléletű megközelítése DUDÁS Marianna Nyíregyházi Főiskola Pedagógus Képző Kar, Nyíregyháza dudasm@nyf.hu A hétköznapi életben, a tehetség

Részletesebben

AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 1

AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 1 ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2013, 13(4):23 46. 23 AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA 1 CEGLÉDI Erzsébet Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola e-mail:

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA 2

A TANTÁRGY ADATLAPJA 2 A TANTÁRGY ADATLAPJA 2 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia- és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam Alapelvek, célok Az általános iskola alapozó szakaszának befejezését követő tagozati váltás, azaz az alsó tagozatból a felső tagozatba kerülés több tekintetben okozhat nehézséget

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval Köznevelés, 2011. junius 17. Interjú Ameddig telik tőlem, teszem a dolgomat - Beszélgetés

Részletesebben

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja. Bevezető A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a megmaradt képességek

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

2012.09.19. TANULÓ MEGISMERÉS A MEGISMERÉS FEJLESZTÉS MÉLKÜL ÖNCÉLÚ CSELEKVÉS. A FEJLESZTÉS MEGISMERÉS NÉLKÜL ÖSZTÖNÖS TEVÉKENYSÉG.

2012.09.19. TANULÓ MEGISMERÉS A MEGISMERÉS FEJLESZTÉS MÉLKÜL ÖNCÉLÚ CSELEKVÉS. A FEJLESZTÉS MEGISMERÉS NÉLKÜL ÖSZTÖNÖS TEVÉKENYSÉG. Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, TANULÓ MEGISMERÉS minél jobban értjük, annál inkább szeretjük, s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni. Nagy László (1857-1931) A MEGISMERÉS

Részletesebben

Református Pedagógiai Intézet OM 102246

Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Református Pedagógiai Intézet OM 102246 Budapest-Debrecen-Miskolc-Nagykőrös Tárgy: Egyházi ének jelentés Iktatószám:31.21-0075 /2016. Ügyintéző: Dr. Jakab-Szászi Andrea Összefoglaló a hit- és erkölcstan

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat

ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat ERKÖLCSTAN 5. Tanmenetjavaslat B változat I. SZEMÉLYES KAPCSOLATOK Célok: 1. Fejlesztés: Az osztály szervezetének csoportokra lehetőséget ad arra, hogy minden gyermek megtalálja, illetve tudatosan felépítse

Részletesebben

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok

ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS. Alapelvek, célok ERKÖLCSTAN BEVEZETÉS Alapelvek, célok Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodásés viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Szakkollégiumi helyzetkép felmérése

Szakkollégiumi helyzetkép felmérése Szakkollégiumi helyzetkép felmérése Vezetői összefoglaló Összeállította: ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL

FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN TANULÓI ÖSSZETÉTEL 23 FEHÉRVÁRI ANIKÓ KUDARCOK A SZAKISKOLÁKBAN A tanulmány egy 2008-as vizsgálat eredményei 1 alapján mutatja be a szakiskolai tanulók szociális összetételét, iskolai kudarcait és az azokra adott iskolai

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

I. EGERRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN

I. EGERRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN TANULMÁNY EGERRŐL Háttértanulmány a Report on the regional and local implementation of the first Hungarian National Action Plan on Social Inclusion (NAP/incl) 2004-2006 számára. Készítették: Farkas Zsuzsa

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai,

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE FELSŐ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: Tereminé Horváth Ildikó munkaközösségvezető Nyírtelek, 2015. szeptember 06. A humán munkaközösség 2015/16-os tanévre szóló munkatervének

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. A felnőtt tanuló

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. A felnőtt tanuló Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar A felnőtt tanuló Oktató: Novák Géza Máté Készítette: Huszka Eszter 1. Bevezetés Jelen dolgozatom témájaként, egy a mai napra egyre inkább

Részletesebben

Módszertani sokféleség

Módszertani sokféleség Módszertani sokféleség Egyéni anyanyelvi fejlesztés a Hallássérültek Tanintézetében A gyermeki személyiség egyénre szabott fejlesztése a korszerű pedagógia egyik legfontosabb követelménye. Fel kell mérni,

Részletesebben

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA LACHOBER MÁRIA NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program Ajka, 2014. szeptember 1. Szirmainé Vinkelmann Amália intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Az iskolában folyó pedagógia munka...6

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk

Egyszerű tábla. Nagy Zsófia: A mi táblánk Nagy Zsófia: A mi táblánk 2011 decemberében, karácsonyi meglepetésként, egyik diákom családjának közbenjárása révén került osztálytermünkbe egy Mimio interaktív tábla. Persze nagy volt az öröm a gyerekek

Részletesebben

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Képesné Kövessy Margit Salgótarján, 2016.04.14. 1.

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások?

Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások? Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások? Bevezetés A környezettudatosság vizsgálata közel két évtizedes múltra tekint vissza Európában (Kovács,

Részletesebben

A kompetenciamérés szezonja van: Ki mint vet, úgy arat?

A kompetenciamérés szezonja van: Ki mint vet, úgy arat? szezonja van: Ki mint vet, úgy arat? Írta: dr. Majoros Mária Ezt a cikket gondolatébresztőnek szánom. Semmit sem szeretnék állítani, hiszen a magyar közoktatás jelenlegi helyzete nagyon összetett és a

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

A tanítás-tanulás két sikertényezője

A tanítás-tanulás két sikertényezője A tanítás-tanulás két sikertényezője BÁCSI János SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged bacsi@jgypk.u-szeged.hu Ha feltesszük

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Káró Nóra. A gyermekek önkiszolgáló tevékenysége, a felelősi rendszer, önkiszolgáló. tevékenységek ellenőrzése

MUNKAANYAG. Káró Nóra. A gyermekek önkiszolgáló tevékenysége, a felelősi rendszer, önkiszolgáló. tevékenységek ellenőrzése Káró Nóra A gyermekek önkiszolgáló tevékenysége, a felelősi rendszer, önkiszolgáló tevékenységek ellenőrzése A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV

TANULÁSI STÍLUS KÉRDŐÍV 1. A tanulási mintázat kérdőív... 215 2. A hallgatói élettörténetek gyűjtésének kutatási eszköze... 223 3. A tanulási orientációk állításainak újrarendezési kísérlete faktoranalízis segítségével (N=1004)...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Atudásalapú társadalom új kihívások elé állítja az iskolát, amelyre az az oktatás folyamatos

Atudásalapú társadalom új kihívások elé állítja az iskolát, amelyre az az oktatás folyamatos Tóth Péter Budapesti Mûszaki Fõiskola, Tanárképzõ és Mérnökpedagógiai Központ Gondolkodásfejlesztés informatika órán Az informatika tantárgy mindössze 15 20 éves múltra tekint vissza a közoktatásban. Ennek

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation

Az OECD nemzetközi gazdasági szervezet (Organisation for Economic Co-operation Iskolakultúra 2015/5 6 Konferencia a PISA 2012 mérés eredményeiről és azok értékeléséről Szegeden rendezték meg a Rendszerszintű Mérések az Oktatásban konferenciát, melynek alkalmával bemutatták a PISA

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján

A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján Módszer-Tár Csécs Erzsébet A diszlexiaprevenció előkészítő osztályban Meixner Ildikó módszere alapján Napjainkban a tanulási kudarc gyakori jelenség, melynek egyik okaként a tanulási zavart tekintjük,

Részletesebben

Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány?

Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? 68 Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? Hajdúné Csakajda Ildikó Hátrányos helyzet = nyelvi hátrány? Nyelvi fejlesztés az Arany János Kollégiumi Program 9. előkészítő évfolyamán a hódmezővásárhelyi Németh

Részletesebben

Pedagógusok a munkaerőpiacon

Pedagógusok a munkaerőpiacon 1 Györgyi Zoltán Pedagógusok a munkaerőpiacon Szabó László Tamás, vagy ahogy mindenki ismeri SZLT vagy SZLT professzor úr, régi kollégám. A sors úgy hozta, hogy bár két munkahelyünk is közös volt, közös

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret

nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret nednim kidötö iapórue lekkegészéhen dzük a sétrégevözs nételüret Minden ötödik európai nehézségekkel küzd a szövegértés területén AZ EU SZÖVEGÉRTÉSI KÉSZSÉGGEL FOGLALKOZÓ MAGAS SZINTŰ SZAKÉRTŐI CSOPORTJA

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám TARTALOMJEGYZÉK Az Eötvös Program a számok tükrében...3 Az Eötvös József Programban zajló képzések bemutatása...6...hogy

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Aktív hallgatói tanulmány a kutatási eredmény elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív kitöltése alapján

Aktív hallgatói tanulmány a kutatási eredmény elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív kitöltése alapján Aktív hallgatói tanulmány a kutatási eredmény elemzése az Educatio által biztosított kötelező kérdőív kitöltése alapján Nemzeti Közszolgálati Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Szerzők: Séd Levente,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák!

2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák! 2008/2009-es tanév tankönyvi elemzések, bemutatások is segíteni kívánják Önöket a bonyolult világunkban történő könnyebb eligazodásban. Kitekintés rovatunkban olyan külföldi tapasztalatokat mutatunk be,

Részletesebben

Országos kompetencia mérés - fenntartói tájékoztató

Országos kompetencia mérés - fenntartói tájékoztató Református Pedagógiai Intézet Országos kompetencia mérés - fenntartói tájékoztató Református iskolák 2010-2014 közötti eredményeinek elemzése Készítette: Bánné Mészáros Anikó 2015 Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A FELNŐTTKÉPZÉS INTEGRÁCIÓS SZEREPE AZ ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK KÖRÉBEN AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN dr. jur. Ábrahám Katalin Témavezetők: Prof. Dr. Baranyi Béla az

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Tehetséges fiatalok motivációjáról és szocializációs, társas jellemzőiről

Tehetséges fiatalok motivációjáról és szocializációs, társas jellemzőiről Tehetséges fiatalok motivációjáról és szocializációs, társas jellemzőiről KEREKES Noémi Debreceni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen kerekes.noemi@arts.unideb.hu Magyarország nemzetközi

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben