2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008/2009-es tanév. Kedves Kollégák!"

Átírás

1 2008/2009-es tanév tankönyvi elemzések, bemutatások is segíteni kívánják Önöket a bonyolult világunkban történő könnyebb eligazodásban. Kitekintés rovatunkban olyan külföldi tapasztalatokat mutatunk be, amelyeknek hasznosításával, az ezekből merített ötletek alkalmazásával a XXI. század pedagógiai elvárásainak tudunk megfelelni. Kedves Kollégák! A 2008/2009-es tanév kezdetekor a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szeretne sok erőt, kitartást, motivációt és nem utolsósorban sikereket kívánni ebben a tanévben is. Ez az év is számtalan feladattal, új igények által megfogalmazott elvárásokkal halmozza el az óvodákat, az iskolákat és a kollégiumokat. Mindeközben a szervezeteket körülölelő és működésüket meghatározó gazdasági-jogiszociális, valamint a pedagógiai szakmai környezet egyre változó feltételei nagy megpróbáltatásnak vetik alá a pedagógus társadalmat. Hírlevelünk ebben az évben is azt a célt kívánja megvalósítani, hogy információinkkal jól hasznosítható segítséget tudjunk nyújtani az intézmények igazgatóinak és pedagógusainak egyaránt. A tanfolyamok, továbbképzések, fórumok és összejövetelek hírei mind a szakmai fejlődést hivatottak szolgálni, s ezeket Önök - reményeink szerint - igénybe is fogják venni. A jogszabályi változások nyomon követése, Újságunk elején minden hónapban olyan intézményeket mutatunk be, amelyek szemléletükkel, módszereikkel, eljárásaikkal már több éve bizonyították, hogy a gyermeki fejlődés korszerű, a hagyományostól némiképp eltérő megközelítése milyen jótékony hatással van és lehet a harmonikus, kreatív, szabad és autonóm személyiségfejlődés kialakítására. Várjuk azokat a leírásokat, megvalósított ötleteket, mások által is hasznosítható tapasztalatokat, amelyek periodikánkban történő megjelenésükkel segíthetik a kollégák pedagógiai gyakorlatát. Szerkesztő Tartalom Fókuszban... 2 Kitekintés Továbbképzések és műhelyfoglalkozások. 13 Hírek Pályaválasztási hírek Holokauszt Intézet hírei Új könyvek Jó tudni Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember 1

2 Heltai Gáspár Általános Iskola, Montessori módszereket alkalmazó iskola Az életnek nem akkor vagyunk a segítségére, ha elnyomjuk megnyilvánulásait, hanem akkor, ha könnyítünk kifejlődésén, és megoltalmazzuk a fenyegető veszélyektől. Ezért kell elhárítanunk a gyermek útjából a fejlődése elé gördülő akadályokat, s kell tekintettel lennünk szükségleteire és biztosítanunk szellemi élete természetes, spontán kibontakozását. Vagyis arra kell törekednünk, hogy a gyermek mindent, amire képes, önállóan el is végezhessen. (Montessori) Sok vád éri manapság az oktatási intézményeket, hogy túlságosan teljesítményorientáltak, hogy a jövőre való felkészítés nevében elveszik a gyermekkor könnyed, boldog éveit. Ez a dilemma bennünket pedagógusként és szülőként is régóta foglalkoztat. Gyermekeinket tanulni küldjük az iskolába, de a nem megfelelő választás következtében éppen ott érhetik őket azok a hatások, amelyek tanulási és beilleszkedési gondokat okozhatnak nekik. Intézményünk egy nyolc évfolyamos általános iskola, amely programjával segíti az ilyen problémákkal küzdő gyermekeket, és állandóan keresi az olyan alternatív oktatási módszereket, lehetőségeket, amelyeknek alkalmazása segítséget nyújthat mind a gyermeknek, mind a szülőnek és a pedagógusnak a nehézségek hatékonyabb leküzdésében. A Montessori nevelés és oktatás alapját az képezi, hogy a gyereket tekinti kiindulópontjának. A Montessori pedagógia középpontjában a gyerek áll, aki elmélyedt, koncentrált, önmagát felépítő és figyelmes munkára képes. Ezen gyerekkép kialakításának feltétele a személyre szóló fejlesztés, ami a Montessori pedagógia egyik fő jellemzője. Célja: oly módon segíteni a gyereket, hogy az önmagát önálló személyiséggé fejlessze. Ebből a szemléletből következő alapelveink: A gyermek nevelje önmagát, hiszen helyette más nem végezheti el. A nevelőnek nincs más kötelessége, mint e fejlődés kedvező feltételeinek megteremtése. A gyermek hozzá méretezett, barátságos, egészséges környezetben töltse napjait. A családban és az iskolában is a gyermek aktivitása legyen a meghatározó, amely lehetőséget teremt arra, hogy a gyermek alkossa meg képzeteit, fejlessze érzékszerveit, építse fel önálló tapasztalati világát, ne a felnőtt, a pedagógus kényszerítse rá a sajátját. A gyermeki fejlődés fontos előfeltétele a szeretet- és tiszteletteljes nevelői légkör. Pedagógiai alaptételünk, hogy diákjaink olyan mobilizálható tudással, önképzés útján továbbfejleszthető képességekkel lépjék át iskolánk küszöbét, hogy alkalmasak legyenek tanulmányaik sikeres folytatására. Ennek érdekében célunk és feladatunk, hogy biztos alapot nyújtsunk az alapvető készségek elsajátításához, különös figyelmet fordítva a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Hitvallásunk szerint csak így lehet sikeres a további önálló tanulás. Pedagógiai programunk alapgondolata olyan egymást tisztelő emberek társadalmának megteremtése, amelyben természetes mások 2 Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember

3 elfogadása, megbecsülése, megértése, a mindennapok feszültségeinek, konfliktusainak helyes kezelése, ahol embertársaitól mindenki elvárhatja, hogy egyenrangúként kezeljék, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. Ez a műveltség alapja, csak az ilyen törekvésekre alapozhatók a konkrét értékek és normák. A Montessori pedagógia célja a független, önmagát ellátni képes, dolgos, kreatív, önállóan gondolkodó, problémamegoldó, segítőkész, együttműködésre képes, nyitott, toleráns és békeszerető ember formálása. Eszménye a népek egymás mellett élése, amely a kölcsönös szereteten és megértésen alapul. A Montessori módszer eredeti elemeit és eszközkészletét alkalmazzuk az ilyen profillal indított osztályokban. A módszer segíti a pedagógusokat, a szülőket és a gyermekeket, hogy az életminden területén pozitív irányba fejlődjenek, nagyobb önállóságot és felelősséget ad. A tárgyak nyújtanak segítséget, a gyermek hajlamának, igényeinek, érdeklődésének megfelelően használja azokat, így válnak fejlesztőeszközökké. Nem lehet hibázni, minden eszközben benne van az önellenőrzés lehetősége. Nem mások által támasztott követelményeknek kell megfelelnie, hanem saját belső vágyát kielégítve tanul, s egyúttal megismeri, megtanulja elfogadni önmagát, felismeri személyiségének erősségeit és gyengébb pontjait. Kialakul benne egyfajta én-tudat, a hasznosság érzése, saját fontossága a közösség számára, felelősség mások iránt, s egyúttal mások különbözőségének elfogadása. Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember 3

4 Mindenki saját magához képest a legjobb, s erre büszke, ez segíti a helyes önértékelés kialakulását. A gyermekek, az őket körülvevő világot lépésről lépésre - a háttérből irányító pedagógus segítségével -, saját kíváncsiságuktól vezérelve ismerik meg, és az ő dolguk, hogy kiválasszák a számukra leghasznosabb tevékenységet. Érzékeny periódusok A gyermek fejlődésében fontosak az érzékeny periódusok. Jellemző rájuk az átmeneti érzékenység, mely egy bizonyos készség kialakulására és fejlődésére korlátozódik. Amikor már uralja, megszűnik a hozzá kapcsolódó fokozott érdeklődés. A gyermek az élete korábbi időszakaiban összegyűjtött tapasztalatait bizonyos szempontok szerint átstrukturálja, illetve újakkal egészíti ki, ami bizonyos készségek kialakulását eredményezi. Az érzékeny periódus alatt a gyerek fáradhatatlanul próbálja a felfokozott igényét kielégíteni. Az elmélyült és tartós figyelem, amellyel tevékenységeit végzi, jelzi, hogy valami lényeges történik a fejlődésben. A gyermek boldog és kiegyensúlyozott, ha környezete ezt lehetővé teszi. Szomorú, csalódott, vagy gyakran lázadóvá válik, amennyiben a környezete akadályozza készségeinek fejlődésében. Ha egyszer véget ér az érzékeny periódus, már nem tér vissza többé a rá jellemző intenzitás. A készség már soha többé nem érheti el oly könnyen azt a szintet, melyre az egyéni adottságok predesztinálnák. Természetesen így is lehet még magasabb szintre jutni, de csak tudatos, nagy erőfeszítés és sok fáradság árán. Montessori-specifikus tevékenységfajták A Montessori-specifikus tevékenységfajták abból az alapelvből indulnak ki, hogy a gyerekek saját tevékenységükből tanulnak, de csak akkor, ha ezt a tevékenységet belső késztetésük diktálja. A Montessori oktatásban ezért a következő szempontokat vesszük figyelembe a tanítástanulás folyamatának tervezésekor: A konkréttól az absztrakt felé haladás elve: Ez azt jelenti, hogy minden konkrét tárggyal való tapasztalat spontán elvonatkoztatáshoz vezet. Ez a fogalomalkotás érzékszervi előkészítése. Az indirekt előkészítés elve: Ez azt jelenti, hogy a diák valamely irányú tevékenységet végez, és az ennek során elsajátított készségek később integrálódnak majd valamilyen komplex cselekvésben. (Pl.: Az írás és olvasás megalapozását is az indirekt előkészítés segíti.) Az indirekt tanulás elve: A tanulás fogalma nemcsak a különböző feladatok elvégzését jelenti, hanem ennél szélesebben értelmezendő. Minden olyan tevékenységforma idetartozik, amely ismeretek szerzését szolgálja és a tudat strukturálódását eredményezi. Fontos, hogy heterogén csoportban tanítsunk, mert a kisebb gyerekek a nagyok figyeléséből tanulhatnak, a nagyobbak pedig azáltal, hogy segítenek a kisebbeknek, saját ismereteiket újból feldolgozzák és rendszerezik. A tevékenységhullám: Gyakran megfigyelhető, hogy bizonyos témák vagy mások által végzett tevékenységek annyira megragadják a gyerekek figyelmét, hogy egyre többen bekapcsolódnak az önfeledt tevékenységbe. A pedagógusnak ebben az esetben nincs más feladata, mint megfelelő anyagot és információt nyújtani. A fentiek alkotják a Montessori tevékenységfajták alapját. A Montessori-specifikus tevékenységfajták két nagy csoportba oszthatók: 4 Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember

5 1. fejlesztő tevékenységek 2. didaktikus tevékenységformák 1. A fejlesztő tevékenységek fajtái a) A mindennapi élet gyakorlatai Ezek segítik a környezetbe, valamint az osztályközösség mindennapi életébe való beilleszkedést és alkalmazkodást. Jelentős szerepük van a szokások, szabályok kialakulásában. A tanulók hozzászoknak azokhoz a szabályokhoz, amelyek nélkül nem lehet közösségben élni. Biztonságban érezhetik magukat, mert tudják, mit várnak el tőlük. Ez erősíti önállóságukat, felelősségérzetüket. A gyakorlatok vonatkozhatnak a környezetre (pl.: székek, asztalok mozgatása, takarítás, növények és állatok gondozása...), önmagukra (pl.: étkezés, egészségügyi, tisztálkodási szokások...) és udvariassági előírásokra (pl.: köszönés, kínálás...) fejlesztésében is jó szolgálatot tesz. c) Improvizatív mozgás Amikor a gyerekek már képesek uralni mozdulataikat, képesek a testükkel a zenére reagálni. A gyerekek önkifejező mozgással, beleéléssel reagálnak az általuk ismeretlen zenére. d) Csendgyakorlatok Arra szolgálnak, hogy a gyerekek átéljék a csendet, és megtanulják azt értékelni. A csendre való összpontosítás által a belső figyelemkoncentráció állapotába jutnak. Ahhoz, hogy csend legyen, a tanulóknak uralkodni kell tudniuk mozdulataik fölött is. Ez segíti az önfegyelem kialakulását. e) Beszélgető körök A nyelvi és metakommunikációs képességeket és a közösségi tudatot fejlesztik azok az alkalmak, amikor kisebb-nagyobb körökben, irányított vagy szabad beszélgetés formájában beszélünk a tanulókat érdeklő témákról. A tanulók munkáinak, viselkedésének értékelése is ebben a formában történik. Az első tevékenységforma gyakorlatait lehet egyénileg is végezni, a többit azonban mindig csoportosan végezzük. 2. Didaktikus tevékenységformák b) Vonalon járás Ehhez a gyakorlathoz szükséges egy, a padlóra ragasztott kör, illetve ovális vonal, vagy egy hasonló alakú szőnyeg. A gyakorlat célja az egyensúlyérzék fejlesztése, a nagymotoros mozgás koordinálása és a mozdulatok irányításának tökéletesítése. Ennek a tevékenységnek az óvodában van kiemelt szerepe, de az első osztályban sok tanuló részképességeinek A didaktikus tevékenységformák két nagy csoportba oszthatók: a) az individuumhoz kapcsolódó szervezési módszerek b) a csoportot érintő szervezési formák a.) Az individuumhoz kapcsolódó szervezési módszerek Individuális tanóra A tananyagot egy rövid individuális tanóra Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember 5

6 keretében mutatjuk be. Ez alatt az óra alatt a lehető legkevesebb szó hangzik el, a tevékenységnek önmagáért kell beszélnie. Így teremt a pedagógus kapcsolatot a gyerek és a taneszköz között, hogy a tanuló később, az eszközzel végzett munka által jusson el az új ismeretek felfedezéséhez. Az individuális tanóra két fázisból áll. Az első fázis: a bemutatás A pedagógus bemutatja az eszköz használatát, és utána engedi a gyereket önállóan dolgozni az eszközzel. A munka során felmerült problémákat a tanuló önállóan próbálja megoldani, de ha ez nem sikerül, segítséget kérhet. A diák maga határozza meg, hogy mikor és hányszor ismétli meg a gyakorlatot. Mindenkinek lehetősége van a gyakorlatok megváltoztatására, kreatív kombinálására, mely által különböző felfedezésekhez juthatnak. A pedagógus a háttérből figyeli a gyerekek munkáját, és csak akkor lép közbe, ha szükséges. A második fázis: névóra vagy három lépcsőfokú lecke Miután a tanuló befejezte az eszközhöz kapcsolódó gyakorlatokat, a pedagógus beiktatja a névórát, hogy megszilárdítsa a gyakorlás közben szerzett tapasztalatokat. A névóra három részből áll: 1. lépcsőfok Az érzékszervi tapasztalat névvel való társítása: A pedagógus hangosan, jól érthetően mondja ki a megtanítandó fogalom nevét az eszközzel párosítva, anélkül, hogy körbeírná azt. A cél: a tárgy és a neve közötti asszociációs kapcsolat kialakítása. 2. lépcsőfok Megnevezés után a tárgy azonosítása (passzív nyelvtudás): Az első lépcsőfok után néhány perccel a pedagógus ellenőrzi, hogy a korábban létrejött asszociáció megmaradt-e a gyerek tudatában. A tanulás ezen fázisa a tulajdonképpeni memorizálás. Célja: az asszociáció megszilárdítása. Amennyiben az asszociáció nem alakul ki, a témával egy későbbi időpontban kell újra foglalkozni. 3. lépcsőfok A tárgy, fogalom nevének megjegyzése, használata (aktív nyelvtudás): Azt próbáljuk ki, hogy a diák megtanulta-e és tudja-e használni az adott fogalmat, kifejezést. Az individuális munka irányítása Az egyéni munka folyamatában a pedagógusnak át kell látnia az egész osztályban folyó tevékenységeket is. Oda kell figyelni, hogy minden tanuló a fejlődési szintjének megfelelő eszközöket és tevékenységeket válassza, amennyiben szükséges, segítséget nyújt. b) A csoportot érintő szervezési formák A három fázisú tanóra Ennek keretében az egész, vagy néha csak egy kisebb csoporttal foglalkozunk. Ezek a tanórák többnyire a szokások, együttélési szabályok kialakítását szolgálják. A három fázis a következő: 1. fázis A pedagógus a lehető legkevesebb szóval bemutatja a cselekvéssort. Elhagy minden felesleges dolgot, hogy a tanulók csak az adott cselekvéssorra figyeljenek. 2. fázis Egyes gyerekek megismétlik a tanító által bemutatott cselekvéssort. 3. fázis A pedagógus vagy a tanulók röviden megfogalmazzák, összefoglalják a cselekvéssort. Az általános tanóra Az általános tanóra lényege, hogy a tanulókat 6 Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember

7 motiváljuk, és képessé tegyük a szóban forgó téma feldolgozására. Ez kihat az óra valamennyi összetevőjére, melyek a következők: - előkészítés - kivitelezés - tartalom - feldolgozás. Az előkészítés magában foglalja a tanórára való felkészülést és a feldolgozási variációk lehetőségét. A kivitelezés frontális jellegű. Ez felel meg legjobban az általános bevezető jellegének és a tanulók életkorának. Maga a foglalkozás sohasem túl hosszú, és utána a diákok kérdezhetnek. Az óra témája-tartalma azokra az alapinformációkra korlátozódik, melyek az önálló feldolgozás szempontjából nélkülözhetetlenek. Témákat a pedagógus és a tanulók is felvethetnek. A feldolgozásnál feladatokat, projekteket adunk vagy javaslatokat teszünk, melyekkel a tanuló vagy a csoport önállóan tud dolgozni. A feladatoknak változatosaknak, sokrétűeknek kell lenniük, hogy lehetőség nyíljon a differenciált tevékenykedésre és szabad választásra. A feladatlapokat a pedagógus állítja össze úgy, hogy azok tartalmazzanak olyan irodalmi utalást is, melyben a tanuló az óra témájának bővebb kifejtését is megtalálja. A gyermek fejlődésének szabadsága azt jelenti, hogy segítő szeretettel emeljük köréje a megfelelő környezetet. Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről. (Montessori: Előadások az új nevelésről, Kisdednevelés, o.) Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember 7

8 Interkulturális kompetencia fejlesztése II. Francia nyelvi civilizációs verseny a Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban Júniusi Hírlevelünkben írtunk az interkulturális kompetencia fejlesztésének idegen nyelvi órán megvalósulható vonatkozásairól. Ez alkalommal egy konkrét példát mutatunk be, amely már évek óta eredményesen járul hozzá egy másik kultúra élményszerű befogadásához, megértéséhez és tiszteletéhez. Az elmúlt tanévben nyolcadik alkalommal került megrendezésre a IX. kerületben ez a francia civilizációs verseny, azzal a céllal, hogy a franciául tanuló középiskolások: szeressék és ismerjék a francia nyelvet és kultúrát, összemérjék Franciaországról, a kultúráról, a divatról, szokásokról stb. szerzett ismereteiket, részesei legyenek a tanórán kívüli hatékony ismeretszerzésnek, fejlődjön számos szociális kompetenciájuk, pl. csoportszellem, együttműködés, kezdeményezőkészség, problémafelismerés és megoldáskeresés, értékeljék a kellemes hangulatban, igényesen töltött szabadidőt. Miért civilizációs és nem nyelvi verseny? A tanulói csoportok eltérő óraszámban és különböző ideig tanulják a francia nyelvet. (Nincs annyi hasonló tudásszintű tanuló, hogy kerületi versenyt lehessen szervezni.) Az OKTV-n kívül ahová csak a legkiválóbb tanulók jutnak be- sajnos jelenleg nincs olyan verseny, sem budapesti, sem országos szinten, ahol az átlagos tudású tanulók összemérhetik ismereteiket és idegen nyelvi kompetenciáikat. Játékos, jó hangulatú versenyeket igyekszünk szervezni azért, hogy legközelebb már ez is motiválja a tanulókat. Minél több diák részvételét szeretnénk elérni, ezért csapatversenyként indítjuk. Arra törekszünk, hogy a tanulók nyelvi és civilizációs ismeretanyaga, konkrét tudása egyaránt szerepet kapjon a verseny során. Az eltérő nyelvi szint miatt igyekszünk a legegyszerűbb nyelvi formulákat használni, különben sok diák elrettenne a részvételtől. Nemcsak nyelvi tudás szinten, hanem korban is különbségek vannak: év közötti diákok vesznek részt a versenyen, de a fiatalabb érdeklődőket sem zárjuk ki, mindenkit bátorítunk, aki érdeklődik a verseny iránt és szereti a francia nyelvet. Ebből következik, hogy nehéz jól összeállítani a feladatokat. Se túl könnyű, se túl nehéz nem lehet, vigyáznunk kell arra, hogy ne legyen unalmas, vontatott és ne a magasabb szintű nyelvtudás legyen a döntő, mégis francia nyelvű verseny legyen. Változatos, tudást és találékonyságot, kreativitást igénylő feladatok sorában írásbeli és szóbeli feladatok követik egymást. A verseny végére mindig elkészül egy francia ételkülönlegesség, amely elkészítése és elfogyasztása egyaránt a verseny egyik legkellemesebb része. A verseny menete: 1. A csapat által elkészített, az adott évre meghirdetett témához kapcsolódó plakát bemutatása. 2. Térképes feladat, ha région -ról van szó. 3. Írásbeli feladatok a témáról: földrajzi, történelmi, művészeti és kulturális vonatkozások. 8 Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember

9 4. Puzzle: ismert nevezetességek vagy megyékből régiók kirakása. 5. Igaz-hamis feladatok. 6. Ismerd fel feladatok, pl. nevezetességek, híres emberek felismerése. 7. Asszociációs feladatok: kösd össze pl. a város és a nevezetességek fotóit! 8. Mindig van kérdés a helyi specialitásokról, a gasztronómiáról. 9. Keresztrejtvény. 10 Ételkészítés. Mindig hívunk a gyerekek által nem ismert zsűritagokat, és vendégeket, ha lehet franciákat. Lektorunk általában segít a verseny összeállításában, a felkészítésben és a lebonyolításában is. Van mindig olyan tanuló, aki nem versenyez, de segít az előkészítésben és a lebonyolításban. Eddigi témák: 1. Franciaország (ez túl sok volt és általános) Ezt követően tájanként végigmentünk Franciaországon. 2. Párizs 3. Dél-Franciaország: Pireneusoktól az Alpokig és a mediterrán vidék 4. Bretagne-Normandia, Loire völgye 5. Elzász, Lotaringia és Champagne 6. Paris, la capitale de la mode 7. Le film français Idén visszatértünk Dél- Franciaországhoz, mivel erre a vidékre utazunk a gyerekekkel ezen a nyáron. 8. Provence- Alpes- Côte d Azur Végül az idei verseny: Ideje: május Helye: Szent- Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyay u emelet terem A szervező iskolán kívüli további résztvevők: Leővey Klára Gimnázium (Vendel u. 1), Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (Lobogó u), Bakáts téri Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola (Bakáts tér 11) 45 fő. Ebben a tanévben a meghívott zsűrielnökünk: Annie Auroux volt, a Francia Intézet, magyarfrancia kulturális és oktatási együttműködésével megbízott képviselője. (chargée de la coopération franco-hongroise culturelle et éducative de l Institut Francais) A tanulók jutalmazását az Intézettől kapott francia nyelvű könyvek és a kerülettől kapott támogatás együttesen tette lehetővé. Így vált lehetővé, hogy a verseny utolsó feladataként most is, egy valódi francia specialitást készítettek el a csapatok. A hozzá való nyersanyagra költöttünk több pénzt, nem a díjakra. Ennek, a nizzai salátának, óriási sikere volt. A vetélkedőt ebben a tanévben a Szent- Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 12. b osztályos tanulói nyerték. Úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne nagyobb körre kiterjeszteni ezt a versenyt, mert kiváló motiváló hatása van a sikeres és eredményes nyelvtanulásra. Úgy tervezzük, hogy jövőre már kerületen kívüli iskolák is csatlakoznak a kulturális versenyünkhöz és sikerül megtalálnunk azokat a forrásokat, amelyek a verseny kiszélesítését lehetővé teszik. Sokévi idegen nyelvi tanítás után az a tapasztalatunk, hogy a kulturális, civilizációs ismeretek elsajátítása nagymértékben hozzájárul a nyelvtudás színvonalának emeléséhez, a világra nyitott, elfogadó magatartásformák elsajátításához. Darvassy Judit franciatanár, kerületi tantárgygondozó Szittnerné G. Mária, pedagógiai szakértő Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele szeptember 9

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés

V. fejezet A kollégium nevelési programja. I. Bevezetés V. fejezet A kollégium nevelési programja I. Bevezetés 1. Pedagógiai programunk összeállítását a Köznevelési törvény 17. -a írja elő. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja összhangban a Köznevelési

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM

SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM SZIGETSZENTMIKLÓSI BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (nevelési program és helyi tanterv) KÉSZÍTETTE: DR. MOLNÁR ISTVÁN IGAZGATÓ A 2012-ES PEDAGÓGIAI PROGRAMOT ÁTDOLGOZVA NAGYKÁTA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

OM 030 589 HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. 9124 Gyömöre Rákóczi u. 5. HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KAJÁRPÉCI TAGISKOLÁJA. 9123 Kajárpéc Teleki u. 1.

OM 030 589 HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. 9124 Gyömöre Rákóczi u. 5. HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KAJÁRPÉCI TAGISKOLÁJA. 9123 Kajárpéc Teleki u. 1. OM 030 589 HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 9124 Gyömöre Rákóczi u. 5. HÁRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA KAJÁRPÉCI TAGISKOLÁJA 9123 Kajárpéc Teleki u. 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Tóth Margit Kornélia

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4.

Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. A Győri Műszaki SZC Gábor László Építőipari Szakképző Iskolája 9024 Győr, Nádor tér 4. Győr, 2015. július 1. 1 Tartalomjegyzék 1. A választott kerettanterv megnevezése...4 1.1. Célok, feladatok...4 1.2.

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Páskuné Kiss Judit. A pályaorientáció pszichológiai alapjai

Páskuné Kiss Judit. A pályaorientáció pszichológiai alapjai Páskuné Kiss Judit A pályaorientáció pszichológiai alapjai DEBRECENI EGYETEM TANÁRKÉPZÉSI KÖZPONT PÁSKUNÉ KISS JUDIT A pályaorientáció pszichológiai alapjai Kézikönyv 28 órás készségfejlesztő tréninghez

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Helyi tanterv. Célok és feladatok

Helyi tanterv. Célok és feladatok Helyi tanterv ÉNEK ZENE A változat Az ének-zene tantárgy a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: az erkölcsi nevelés (elfogadják

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai

Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Biológia a 7 8. évfolyama számára A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az azt megismerni

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Alternatív kerettantervek szerint működő iskolák Alternatív

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT MŰVELTSÉGI TERÜLET MEGVALÓSÍTÁSA AZ ÚJ NEMZETI ALAPTANTERV TÜKRÉBEN A felső tagozaton folyó nevelés-oktatás feladata elsősorban a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.5. KÖRNYEZETISMERET az általános iskolák 1 4. évfolyam számára Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit

Részletesebben

A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja

A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja 2013 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 II. A BÉKE UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA 5 III. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 8 III.1. Nevelő oktató

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM

Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde CIRÓKA BÖLCSŐDÉJE SZAKMAI PROGRAM Érvényes a DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 című pályázat indikátortáblázatban meghatározott időtartamra 2011.08.31-től 2016.08.31-ig Nevelési-gondozási

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény esélyegyenlőségi terve a tanulói részére 2011. október 1. 2013. szeptember 30. közötti időszakra 2011. 1 Bevezetés A hazai közigazgatási rendszer korszerűsítésének

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kötet

Tartalomjegyzék. I. Kötet 0 Tartalomjegyzék I. Kötet I. BEVEZETÉS 3 II. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 3 NEVELÉSI PROGRAM III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben