J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc Sajógalgóc, Táncsics u.11. Jelen vannak: 5 képviselő-testületi tag: Jaskó Péter Makkai Jánosné al Pál Kitti képviselő Fancsik József János képviselő Tokodi István Antal képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző - - jegyzőkönyvvezető: Orbánné Boros Henriett adminisztrációs kisegítő Jaskó Péter köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívottakat. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület ülése, a meghívóban feltüntetett napirendi javaslatot tárgyalja napirendként. A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangú (5 igen) szavazattal elfogadta: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati Jaskó Péter rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás 2. Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Jaskó Péter Előterjesztés módja írásban írásban

2 2 3. Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Jaskó Péter írásban 4. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Jaskó Péter írásban 5. Javaslat folyószámla-hitel felvételére Jaskó Péter 6. Indítványok, javaslatok Jaskó Péter írásban szóban I. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztő: Jaskó Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek, hozzászólások nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: 1. (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3 3 24. (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. Az al választására az Mötv. 74. (1) bekezdése, és megbízatásának visszavonására az Mötv.76. d.)pontja szerint titkos szavazással kerül sor. (2) A Rendelet 34. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 34. (1) A képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv, valamint e rendelet határozza meg. (3) A Rendelet) 32. -a (4) bekezdéssel egészül ki, az alábbiak szerint: 32. (4) Az Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület határozatával a.) első alkalommal 3 havi időtartamra 50 %-os mértékre csökkenti, b.) második alkalommal 6 havi időtartamra 75 %-os mértékre csökkenti, c.) harmadik és további alkalmakkal 12 havi időtartamra megvonja. (4) A Rendelet) 34. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 34. (1) A képviselő összeférhetetlenségére az Mötv ában foglaltak az irányadók. Az összeférhetetlenségi bejelentést az ok megjelölésével az Ügyrendi Bizottsághoz kell előterjeszteni. (5) A Rendelet) 35. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 35. (1) A képviselő az Mötv. 39. (1) bekezdése szerint vagyon-nyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának szankcióit a törvény szabályozza. (6) A Rendelet) 45. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 45. (1) A re vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Mötv a állapítja meg. (7) A Rendelet) 48. -a (1a) és (2a) bekezdésekkel egészül ki, az alábbiak szerint: 48. (1a) A Szuhakállói Közös Önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatokhoz, a megállapodás módosításával csatlakozott Dédestapolcsány község Önkormányzata. (2a) A nem hivatali székhely településen Dédestapolcsány az ügyfélfogadást, a (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását állandó kirendeltség biztosítja. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének címe: 3643 Dédestapolcsány, Petőfi Sándor utca (1) Hatályát veszti a Rendelet 32. (3) és 45. (2) bekezdése. (2) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet 1. (7) bekezdése január 1. napján lép hatályba Jaskó Péter Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

4 4 II. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Előterjesztő: Jaskó Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el. Jaskó Péter elmondta, hogy a belső ellenőrzést kifejezetten hasznos dolognak tartja. Az ellenőrzési tervben foglalt vizsgálati célt is jónak gondolja, hiszen a házi pénztár kezelésének megfelelősége, az egyik legalapvetőbb feladata. Az ellenőrzés segít az esetleges hibák, hiányosságok feltárásában, annak tapasztalatait mindig lehet és kell is hasznosítani. A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 5 2 / ( XI I. 11.) H at ár o z at A év i e l l en ő r z és i t e r v rő l Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ellenőrzési tervét évre, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen III. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Előterjesztő: Jaskó Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: Dr. Herczeg Tibor jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy január 1-jével az önkormányzati hivatalban az üres ügyintézői álláshelyek betöltésre kerülnek, az eddig közfoglalkoztatottként alkalmazott 3 kolléga, köztisztviselői státuszba kerül. Jaskó Péter tájékoztatta a képviselőket, hogy a koncepció a költségvetési törvénytervezet figyelembe vételével készült tehát még változhatnak az abban rögzítettek mely alapján megállapítható, hogy 2015-ben hasonló gazdasági körülmények, állami támogatás mellett kell az önkormányzatnak működnie. Elmondta, hogy Sajógalgócot különösen érzékenyen

5 5 érinti, hogy nem rendelkezik magas helyi adóbevétellel, az állami támogatás összege pedig nem fedezi az önkormányzat működési kiadásait sem. Sajógalgóc Községi Önkormányzat a évi költségvetésének tervezése és végrehajtása során, önhibáján kívül rendkívül nehéz gazdálkodási körülmények közé került, kényszerült, annak ellenére, hogy költségvetése csak a legindokoltabb kiadásokat tartalmazta. Jószerivel csak a személyi juttatások, a szociális ellátások és a közműdíjak kifizetésére adódik lehetőség, illetve még azokra sem elegendő az önkormányzat bevétele. Az elmúlt években kiegyensúlyozott anyagi háttérrel rendelkező önkormányzat már a évi költségvetése végrehajtása során is folyamatosan likviditási gondokkal küzdött. A évi költségvetésben bizonytalanságot jelent a szociális ellátórendszer illetve annak finanszírozásának átalakítása. A beszámítás intézményének megváltoztatása jelenthet ugyan pozitív előjelű változást, de semmiképpen nem meghatározó nagyságrendűt. Makkai Jánosné al elmondta, hogy az önkormányzati finanszírozás évi átalakítása rendkívül hátrányosan érintette a saját bevétellel nem rendelkező kistelepüléseket, így Sajógalgócot is. Mára az ellehetetlenülés határára ért a község, mind azt ami az önkormányzatiság lényege lenne a település fejlesztése, élhetőségének megőrzése forrás hiányában nem tudják biztosítani. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 53/ (XII. 11.) H A T Á R O Z A T : Az önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős: Határidő: értelemszerűen. IV. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Előterjesztő: Jaskó Péter A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek, hozzászólások hangzottak el: A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

6 6 5 4 / ( X II.1 1.) H atá r o z at A S a j ó- Bó d v a Vö l g y e é s K ö rn y é k e Hu l lad é k k e z e l é si Ö n k or m á n y za t i T á r sulásba t á ru lá s i t an á cs áb a t ö r t én ő d e l e gá l ás r ó l, d e l e gá lt t ag h e l y e t t es ít é s é r ől. 1. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába tagként delegálja Jaskó Péter t. 2. A Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tárulási Tanácsába delegált Jaskó Péter akadályoztatása esetén, a Társulási Tanácsban Makkai Jánosné al helyettesíti. Felelős: Határidő: értelemszerűen Felelős: Határidő: értelemszerűen V. N A P I R E N D Tárgy: Javaslat folyószámla hitelkeret igénylésére. Előterjesztő: Jaskó Péter Jaskó Péter tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a működőképesség megőrzésére benyújtott támogatási igényre az önkormányzat 898 Ft támogatásban részesült, mely kisebb összeg a vártnál és nem oldja meg az önkormányzat finanszírozási problémát. Az önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében szükséges a folyószámla-hitelkeret évi igénylése évben az önkormányzati működőképesség megőrzése a évi pénzmaradvány és a működőképesség megőrzésére kapott E Ft teljes felhasználásával nyílt lehetőség. A költségvetési évet, hasonlóan nehéz körülmények között kezdte meg a település. Az önkormányzat likviditási gondjainak megoldására január hóban már 5 M Ft összegű, folyószámla-hitelkeretet igényelt a számlavezető pénzintézetétől. A hitelkeret terhére kerültek teljesítésre azok a kötelezettségek, melyek kifizetése nélkül, az önkormányzat mára már működésképtelenné vált volna. A Képviselő-testület megbízásából, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzat támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján, előbb május 6-án, majd szeptember 15-é nyújtottunk be támogatás iránti kérelmet, a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságán keresztül. Az önkormányzat az első döntési körben támogatásban nem részesült. A megismételt kérelmünkre többszöri átdolgozást követően, az önkormányzat rendkívül nehéz és kilátástalan gazdálkodási helyzetének ellenére mindösszesen 898 E Ft támogatás került megítélésre.

7 7 A folyószámla-hitelkeret terhére teljesítette az önkormányzat a működéséhez szükséges kiadásokat, melyek között a közműszámlák túlsúlya jellemző. A rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése során azonban mindezt nem lehetett érvényesíteni, feltüntetni. A támogatási rendszerben a 60 napon túli tartozásokat lehetett érvényesíteni, azonban ilyen időtartamú tartozás esetén a víz-, a gáz-, az elektromos áram szolgáltatásból az önkormányzatot a szolgáltatók már kikapcsolták volna. Az önkormányzat gazdasági helyzete tovább romlott, súlyosbodott, már kilátástalanná vált. Nehézségeinket az önkormányzat előző e, illetve a választásokat követőn új ként egy-egy megkeresésében én vázoltam a belügyminiszter Úrnak, a segítségét kérve. Az elmúlt hetekben bíztunk abban, hogy a rendkívüli támogatási igény elbírálása során, ezeket a jelzéseinket is figyelembe veszik. Sajnos erre nem került sor. Térségünk országgyűlési képviselőjével Ríz Gábor úrral egyeztetve, ismételten segítségkéréssel fordulok a minisztériumhoz, ezúttal az Önkormányzati Államtitkárság vezetőjéhez. Amennyiben önkormányzatunk soron kívüli, érdemi támogatásban nem részesül, fizetésképtelenné válik. Nem lesz lehetőségünk a személyi juttatások, a közfoglalkoztatási bérek, a szociális ellátások kifizetésre; értelemszerűen közmű- és szállítói számlák rendezésére. Az önkormányzatra további terhet ró, az ideiglenes hulladékszállítási közszolgáltatás anyagi feltételeinek biztosítása. A katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt szolgáltató felé a közszolgáltatás ellátásának érdekében az önkormányzat képtelen volt megfizetni a hulladékszállítás havi díjait. Fentiekre tekintettel a folyószámla-hitelkeretből jelenleg már csak 266 E Ft áll rendelkezésre. Az alszámlákon kötelezettséggel terhelt összegek találhatók, így: a startmunka program megvalósításához folyósított előleg, az állami hozzájárulások számláján pedig a közművel gyűjtött szennyvíz kezelése utáni, a szolgáltatónak átadandó állami támogatás összege. Az önkormányzat csekély mértékű havi nettó finanszírozása, a tényleges kifizetésékhez kapcsolódó igénylések (rendszeres szociális ellátások) nem jelentenek megoldást a kötelezettségek teljesítéséhez, azokra az önkormányzat fedezettel nem rendelkezik. A helyzetet tovább súlyosbítják a jelentős mértékű közmű- és szállítói tartozások, melyek között közműszámlák számlái vannak túlsúlyban. A szállítók, szolgáltatók jelezték, hogy követelésük teljesítésének elmaradása esetén, egyrészt adósságrendezési eljárást kezdeményeznek, másrészt megszüntetik a szállítást, szolgáltatást. Az önkormányzat súlyos gazdálkodási helyzetének enyhítése érdekében, a október 12-től megválasztott képviselő-testület, az al tiszteletdíj nélkül látja el tevékenységét; a pedig társadalmi megbízatásban. Elmondta, hogy a évi folyószámla hitel-keretet december 31-ig fel kell tölteni, melyre csak a közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok segítségével lesz lehetőség. Az így biztosított átmeneti finanszírozást, azonban a hitelkeret terhére azonnal vissza kell adni, vagyis nem fog rendelkezésre állni számottevő összeg a működés biztosítására. Tokodi István képviselő kérdezte, hogy ha a helyzet már 2 éve ennyire súlyos volt, akkor miért nem hozták meg korábban azt a döntést, amellyel a, a képviselők lemondtak volna a javadalmazásukról vagy annak egy részéről, azért, hogy ez a helyzet ne álljon elő. Jaskó Péter elmondta, hogy többször felmerült ennek a lehetősége, de bízva az állami segítségben döntést nem hozott a tárgyban a képviselő-testület. Makkai Jánosné al elmondta, hogy mint az előző ciklusban is ténykedő képviselő felelősnek érzi, kellemetlenül érzi magát a kialakult helyzet miatt. De 2012-ig Sajógalgóc

8 8 állt mindig a legjobban a körjegyzőség települései közül anyagi szempontból és abban bíztak, hogy a finanszírozási elégtelenség csak átmeneti probléma lesz. A napirend vitáját a képviselő-testület lezárta. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 55/2014.(XII.11.) HAT ÁRO Z AT Folyószámla-hitel felvételéről 1./ Sajógalgóc községi Önkormányzat képviselő-testülete a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől Ft likvid hitel folyószámlahitel-keret - felvételével egyetért. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt év január 5. napjától kívánja igénybe venni és év december 31. napjáig visszafizeti. 2./ A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítéko(ka)t ajánlja fel: Az Önkormányzat 11/2013. (IV. 22.) számú vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentesek, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezte apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A felajánlott ingatlan forgalomképesség szempontjából megfelel a Nemzeti Vagyonról szóló CXCVI. Törvény rendelkezéseinek. A testület hozzájárul az ingatlanoknak a Sajóvölgye Takarékszövetkezet javára szóló, a hitel és járulékai mértékéig terjedő jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következők: Ingatlan megnevezése Beépítetlen terület Beépítetlen terület Beépítetlen terület Ingatlan címe Helyrajzi szám Tulajdoni hányad Sajógalgóc. 88 1/1 Sajógalgóc 157/1 1/1 Sajógalgóc 153 1/1 Forgalmi érték eft ingatlanforgalmi értékbecslés szerint ingatlanforgalmi értékbecslés szerint ingatlanforgalmi értékbecslés szerint Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredő jogokat a Sajóvölgye Takarékszövetkezet e engedményezi, annak pénzügyi teljesítéséről a pénzintézetet évente legalább egyszer írásban tájékoztatja. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület felajánlja továbbá évi iparűzési adó- és egyéb saját bevételeit (bérleti díjak). 3./A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a hitelfelvételnek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény értelmében törvényi akadálya nincs, kormányzati engedélyhez nem kötött.

9 9 A képviselő-testület nyilatkozik arról, az Önkormányzat hitelfelvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10. -ában foglaltaknak. A testület felhatalmazza a t a hitelszerződés aláírására. Felelős: Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok: Előterjesztő: Jaskó Péter Jaskó Péter tájékoztatta a képviselőket, hogy a Sajógalgócért Egyesület beszerzett egy tároló konténert, mely a Községháza udvarán kerülne elhelyezésre, a Községháza riasztórendszerére való csatlakozással. A konténerben kerülnének elhelyezésre mindazok a meglévő eszközök, melyek megfelelő tárolás nem biztosított, pl. mobil színpad. Kérte a konténer elhelyezéséhez a képviselő-testület hozzájárulását. A döntéshozatali eljárásban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület az elhangzottak alapján egyhangú (5 igen) szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 56/ (XII. 11.) H A T Á R O Z A T : Hozzájárulásról tároló konténer elhelyezéséhez a Községháza ingatlanán Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Sajógalgócért Egyesület a Községházának helyet adó ingatlanon, 1 db tároló konténert helyezzen el, a Községháza riasztórendszerére való csatlakozással. felelős: határidő: értelemszerűen Makkai Jánosné al a fogászati ellátás felől érdeklődött. Kérdezte, hogy lehet-e már tudni, hogy a sajókazai fogászat helyett, hová kell menniük a település lakóinak. Jaskó Péter elmondta, hogy valószínűleg Kazincbarcikán fog működni a fogorvosi körzet, de erről még tájékozódni fog Sajókaza énél. Mivel további indítvány, javaslat nem volt a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Jaskó Péter Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

10 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SAJÓGALGÓC község Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete december 11-én megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata: c./ határozata: 52; 53; 54, 55; 56 d./ rendelete: 9 e./ meghívója T Á R G Y S O R O Z A T : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő 1. Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati Jaskó Péter rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás 2. Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Jaskó Péter Előterjesztés módja írásban írásban 3. Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Jaskó Péter írásban 4. Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára Jaskó Péter írásban 5. Javaslat folyószámla-hitel felvételére Jaskó Péter 6. Indítványok, javaslatok Jaskó Péter írásban szóban Sajógalgóc, december 29. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

11 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára. Rendeletalkotás Előterjesztő: Jaskó Péter A döntés formája: rendelet Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Minősített többség Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. (3) bekezdése értelmében: A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét A képviselő-testület a 12/2013.(VI.06.) önkormányzati rendeletével állapízotta meg a szervezetére- és működésére vonatkozó szabályokat, mely rendeletet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 3/2014. (III.19.) önkormányzati rendelet módosította. A rendelet felülvizsgálatára a hatáylos jogszabályi környezet előírásain megfelelően került sor. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI RÉSZ 1. Várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) október 12-én és november 26-án hatályba lépett módosításaira tekintettel a képviselőtestület szervezetének és működésének keretei, a hatályos jogszabályi előírásokhoz igazodóan kerülnek meghatározásra. A szükséges változások átvezetésével. 2. Várható környezeti és egészségi következmények: Környezeti és egészségi következmények nem várhatók.

12 12 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nem várhatók. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Az Mötv. 43. (3) bekezdése rendeletalkotási kötelezettséget is ró a képviselő-testületre, melynek elmaradása a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv eljárását és aktuspótlását vonhatja maga után. 5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazás személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem követel meg. Fentiekre tekintettel javaslom az előterjesztés melléklete szerinti rendelet-tervezet jóváhagyását. Sajógalgóc, december 1. Jaskó Péter s.k.

13 Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el: 1. (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 24. (1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat mindazokban az ügyekben, amelyekben zárt ülést köteles tartani, illetve zárt ülést tarthat. Az al választására az Mötv. 74. (1) bekezdése, és megbízatásának visszavonására az Mötv.76. d.)pontja szerint titkos szavazással kerül sor. (2) A Rendelet 34. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 34. (1) A képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv, valamint e rendelet határozza meg. (3) A Rendelet) 32. -a (4) bekezdéssel egészül ki, az alábbiak szerint: 32. (4) Az Mötv-ben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület határozatával a.) első alkalommal 3 havi időtartamra 50 %-os mértékre csökkenti, b.) második alkalommal 6 havi időtartamra 75 %-os mértékre csökkenti, c.) harmadik és további alkalmakkal 12 havi időtartamra megvonja. (4) A Rendelet) 34. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 34. (1) A képviselő összeférhetetlenségére az Mötv ában foglaltak az irányadók. Az összeférhetetlenségi bejelentést az ok megjelölésével az Ügyrendi Bizottsághoz kell előterjeszteni. (5) A Rendelet) 35. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 35. (1) A képviselő az Mötv. 39. (1) bekezdése szerint vagyon-nyilatkozatot köteles tenni. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettség elmulasztásának szankcióit a törvény szabályozza. (6) A Rendelet) 45. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 45. (1) A re vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Mötv a állapítja meg. (6) A Rendelet) 48. -a (1a) és (2a) bekezdésekkel egészül ki, az alábbiak szerint: 48. (1a) A Szuhakállói Közös Önkormányzati hivatalt létrehozó önkormányzatokhoz, a megállapodás módosításával csatlakozott Dédestapolcsány község Önkormányzata.

14 14 (2a) A nem hivatali székhely településen Dédestapolcsány az ügyfélfogadást, a (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását állandó kirendeltség biztosítja. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének címe: 3643 Dédestapolcsány, Petőfi Sándor utca (1) Hatályát veszti a Rendelet 32. (3) és 45. (3) bekezdése. (2) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet 1. (6) bekezdése január 1. napján lép hatályba Jaskó Péter Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

15 1. függelék A képviselő-testület névsora Jaskó Péter Makkai Jánosné Pál Kitti Fancsik József Tokodi István al képviselő képviselő képviselő

16 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat a évi ellenőrzési tervre. Előterjesztő: Jaskó Péter A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző Melléklet: 1.sz. Ellenőrzési terv 2.sz. Határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. (4) bekezdése értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről, mivel költségvetési szerv vezetője a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok esetében e tekintetben a jegyző (A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. Korm. rendelet 2. nd) pont). Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 70. (1) bek. értelmében az irányító szerv (helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat) belső ellenőrzést végezhet a költségvetési szerveinél, a költségvetési támogatások kedvezményezettjeinél és az irányítása alá tartozó A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá (Mötv (5) bek.). A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a jegyző javaslatai alapján Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda belső ellenőrzési csoportjának vezetője mint belső ellenőrzési vezető - elkészítette egy évre vonatkozó ellenőrzési javaslat-csomagot. A Korm rendelet 3. -a szerint a költségvetési szerv vezetője - jelen esetben a Korm. rendelet által meghatározottaknak megfelelően, helyi önkormányzat esetében, a jegyző, körjegyző felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - megfelelő a) kontrollkörnyezet, b) kockázatkezelési rendszer, c) kontrolltevékenységek,

17 17 d) információs és kommunikációs rendszer, és e) nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. A javaslatban foglalt ellenőrzési témaköröket áttekintve, az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja a jegyző meghatározni a évi ellenőrzések területeit. Fenti indokokra tekintettel javaslom az ellenőrzési terv előterjesztésben foglaltak szerinti jóváhagyását. Sajógalgóc, december 1. Jaskó Péter sk.

18 JAVASLATOK A ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ Javasolt ellenőrzés megnevezése Ellenőrzés típusa Cafeteria juttatás ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés felhasználásának vizsgálata Dologi kiadások ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Egyes feladatellátáshoz kapcsolódó szakfeladatok bevételeinek és kiadásainak ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés rendszerellenőrzés Egyes önkormányzati fenntartású intézmények átfogó ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés rendszerellenőrzés Egyes támogatások és segélynemek megállapításának és pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés kifizetésének vizsgálata Élelmezési tevékenység vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Házipénztári forgalom ellenőrzése Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés működése hatékonyságának ellenőrzése rendszerellenőrzés Gépjármű-üzemeltetés szabályosságának vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Helyi adók beszedésének vizsgálata. pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Iratkezelés-irattározás szabályosságának vizsgálata Szabályszerűségi ellenőrzés Karbantartási tevékenység vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés; rendszerellenőrzés Készletgazdálkodás ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Kintlévőségek nyilvántartásának és behajtásának pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés vizsgálata Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének, pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés bizonylatolásának ellenőrzése Kötelezettségvállalásokra vonatkozó nyilvántartás vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés; rendszerellenőrzés Köztisztviselők kinevezésének, besorolásának szabályszerűségi ellenőrzés ellenőrzése A közfoglalkoztatási programok szabályszerűségének szabályszerűségi ellenőrzés vizsgálata Közalkalmazottak kinevezésének, besorolásának szabályszerűségi ellenőrzés ellenőrzése Közbeszerzési eljárás lefolytatásának ellenőrzése szabályszerűségi ellenőrzés Leltározás szabályozottságának és végrehajtásának szabályszerűségi ellenőrzés vizsgálata Mérleg leltárral történő alátámasztásának ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Működés és gazdálkodás szabályozottságának vizsgálata szabályszerűségi ellenőrzés Nemzetiségi önkormányzatok szabályszerű pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés működésének és gazdálkodásának vizsgálata Pályázati pénzeszközök felhasználásának és pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés elszámolásának vizsgálata Pénzgazdálkodás ellenőrzése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Saját bevételek teljesítése pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Selejtezések szabályozottságának és végrehajtásának szabályszerűségi ellenőrzés vizsgálata Tárgyi eszköz gazdálkodás vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Térítési díjak beszedésének vizsgálata pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés Vagyongazdálkodási tevékenység ellenőrzése szabályszerűségi ellenőrzés

19 1. Sajógalgóc Községi Önkormányzat Ellenőrzési terv évre Az ellenőrzés tárgya: Sajógalgóc község önkormányzatánál a pénzgazdálkodás a házi pénztár kezelés folyamatának vizsgálata, különös tekintettel az alábbi területekre: - házi pénztári forgalom szabályozása - pénztári pénzforgalom bevételei - pénztári pénzforgalom kiadásai - pénzforgalomhoz kapcsolódó utalványozás Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy annak vizsgálata, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott-e, a kiadások és bevételek bizonylatolása összhangban van-e az előírásokkal, illetve az elszámolt tételek a tevékenységhez kötődnek-e? Ellenőrzött időszak: 2014 év Ellenőrzés típusa: pénzügyi - szabályszerűségi ellenőrzés Ellenőrzés ütemezése: szeptember hónap Ellenőrzési kapacitás: szükséglet szerint

20 Határozati javaslat: / (..) H at á ro z at A é v i e ll e n ő r z é s i t e r vr ő l Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat ellenőrzési tervét évre, a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint jóváhagyja. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen

21 ELŐTERJESZTÉS SAJÓGALGÓC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DECEMBER 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: /2014/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I II. N API R E N D Tárgy: Javaslat az önkormányzat évi költségvetési koncepciójára. Előterjesztő: Jaskó Péter A döntés formája: határozat Előterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Szavazás módja: Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat egyszerű többség Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. (l) bekezdésének hatályon kívül helyezésével jelenleg nem egyértelműsíthető a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésének és képviselő-testület részére történő benyújtásának a kötelezettsége. Ugyanakkor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 26. (l) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány Áht. 13. (1) bekezdése szerinti döntései figyelembevételével állítja össze. (Áht. 13. (1) Az államháztartásért felelős miniszter javaslatára a Kormány március 31-ig meghatározza a gazdaság- és pénzügypolitika fő irányait, így különösen az adópolitika és a költségvetési politika céljait, rögzíti az államadósság csökkentésével összhangban álló költségvetési egyenleg célt.) Mindezt a kettősséget figyelembe véve, az önkormányzat évi költségvetési koncepciója a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló T/1794. számú törvényjavaslat figyelembe vételével készült.

22 A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A ÉVBEN 1 A CSALÁD AZ ELSŐ Jövőre is családi adórendszerben adózunk, 240 milliárd forint marad a magyar családoknál. A kiskeresetű többgyermekes családoknak zsebében marad a teljes bruttó fizetése tól kezdve 4 év alatt fokozatosan a kétszeresére, a gyermekenkénti 10 ezer forintról 20 ezer forintra emeljük a két gyermeket nevelő szülők kedvezményét. Újdonság, hogy a házasságkötést is adókedvezménnyel ösztönözzük. A házasságkövetést követő 2 éven át havi 5 ezer, azaz évi 60 ezer forint adócsökkentést kapnak az első házasok. A gyed-extrát 2015-ben is folytatjuk, mert bebizonyította, hogy ösztönzi a gyermekvállalást és a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatását ban új otthonteremtési programok indulnak, ennek törvényi feltételeit már 2015-ben megteremtjük. Mindezek mellett a banki elszámoltatásnak köszönhetően mintegy 1000 milliárd forint járhat vissza a magyar családoknak, a törlesztő részletek pedig akár25-30%-kal is csökkenhetnek. MUNKA MINDENKINEK A Kormány azt szeretné elérni, hogy Magyarországon mindenkinek legyen munkája és ne szoruljon jövedelempótló támogatásokra. Ennek megfelelően 2015-ben még több ember számára lesz elérhető a közfoglalkoztatás. A jövő év folyamán a Kormány az eddigi 200 ezer felett további, több tízezer főnek teszi lehetővé, hogy részt vegyen a közmunka programban. Emellett folytatódnak a foglalkoztatást ösztönző kormányzati programok, így a Munkahelyvédelmi Akció. Újdonság, hogy jövőre már a kisgyermekes szülők részmunkaidős foglalkoztatása után is jár adókedvezmény. A foglalkoztatás bővülése azt eredményezi, hogy az államnak kevesebbet kell majd költenie segélyekre és jövedelempótló támogatásokra. INGYEN TANKÖNYV ÉS PEDAGÓGUS BÉREMELÉS 2015-ben a köznevelés megújításának folytatása is kiemelt feladat. Minden eddiginél több gyermek jut ingyenesen tankönyvhöz szeptemberétől a korai fejlesztés érdekében 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda. Mindezek mellett 2015-ben is folytatjuk a pedagógusbéremelést és a duális szakképzési rendszer bővítését. A Kormány már megkezdte a 2030-ig szóló felsőoktatási koncepció megalkotását is. TÖBB PÉNZ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A Kormány folytatja az egészségügy fejlesztését, az ágazat jövőre több pénzhez jut. Kiemelt cél a háziorvosi rendszer megerősítése, ennek megfelelően növeljük a háziorvosok juttatásait. Folytatjuk a fiatal orvosok itthon tartását ösztönző programokat, valamint a kórházak fejlesztését és az adósságaik rendezését. Az új egészségügyi rendszerben kiemelt szerepet játszik majd az egészségmegőrzés, valamint az előzetes szűrési rendszer megerősítése. A RENDVÉDELMI DOLGOZÓK MEGBECSÜLÉSE 2015-ben elindul a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell. Az ebben az ágazatban dolgozók illetménye 2015 júliusában 30%-kal nő. 1 Az előterjesztés címe szó szerinti idézeteket tartalmaz a T/1794. számú törvényjavaslatból.

23 23 A jövő évi illetményemelést további bérnövekedések követhetik, a Kormány emellett kidolgozza a rendvédelmi dolgozók új lakástámogatási programját is. TÁMOGATÁS A GAZDÁKNAK A Kormány úgy alakítja át az agrártámogatási rendszert, hogy a forrásokat elsősorban a munkahelyeket teremtő mezőgazdasági ágazatok kapják. Mindezek mellett több adóváltozás is segíti a mezőgazdaságból élők életét. A mezőgazdasági termelői szektor beszerző és értékesítő szövetkezeteit mentesítjük a helyi iparűzési adó alól. Az élő és félsertés áfájához hasonlóan január 1-jétől 27%-ról 5%-ra csökken a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatok (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testek értékesítésére alkalmazandó áfa kulcs. ÉRTÉKÁLLÓ NYUGDÍJAK 2015-ben is megőrizzük az időskori ellátások összegét, a nyugdíjak az infláció mértékével fognak növekedni. Az idősek terheit mérsékli a rezsicsökkentés is, amelynek eredményeit a Kormány a nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer elindításával szeretné megőrizni. Folytatjuk a Nők 40 programot, amely a nők megbecsüléséről szól. A program lehetővé teszi, hogy a 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők nyugdíjba mehessenek. Eddig 135 ezren éltek ezzel a lehetőséggel. TÖBB UNIÓS FORRÁS A korábbi sikeres tárgyalásoknak köszönhetően a következő hét évben összesen 12 ezer milliárd forint uniós forrás érkezik majd Magyarországra. A Kormány célja, hogy a fejlesztési, beruházási támogatások legalább 60%-át gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre fordítsa. Ez az elkötelezettség már a 2015-ös költségvetésben is jól tükröződik. A cél az, hogy Magyarország az összes rendelkezésre álló uniós forrást lehívja. Az eddigi eredmények jó alapot adnak a jövő évi költségvetési tervezéshez is. BÜROKRÁCIACSÖKKENTÉS Az ország gazdasági versenyképességének további javításához elengedhetetlen a bürokrácia csökkentése től tovább csökken az ügyintézési határidő a jelenlegi 21 napról, az általános 15 napra, ami legfeljebb 15 nappal hosszabbítható tól 2018-ig állami rezsicsökkentést hajtunk végre, azaz számos illeték és bírság csökken, vagy kivezetésre kerül, és számos szükségtelen szabályozás megszűnik. Jövőre 260-ra növeljük a kormányablakok számát, amelyeknek kiemelt szerepük lesz az új integrált ügyfélszolgálati rendszerben is. Jelentős fejlesztések várhatóak az IT-szektorban is: A Kormány célja, hogy 2018-ig minden háztartásban elérhető legyen szélessávú internet és a vállalkozások számára egyre nagyobb arányban legyen elérhető az elektronikus ügyintézés. Az állam működése hatékonyabbá és olcsóbbá válik, ezzel párhuzamosan 2016-ban elindul a közszolgálati életpályamodell. STABIL PÉNZÜGYEK, TARTÓS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS A Kormány továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás megőrzése és a gazdasági növekedés ösztönzése mellett. A 2015-ös költségvetés 2,5%-os gazdasági növekedéssel és 2,4%-os költségvetési hiánnyal számol.

24 24 Változatlan cél azállamadósság további csökkentése, a költségvetés 75,4%-os GDP-arányos szinttel számol. Mindezek mellett a évi költségvetés főbb célkitűzései a következők: a bankok elszámoltatása, melynek következtében csökkennek a törlesztőrészletek, így több pénz marad a magyar családoknál: cél, hogy a lakosság kikerüljön az adósságcsapdából; a pedagógus életpálya-program folytatása; a fegyveres és rendvédelmi életpálya-modell keretében 30%-os bérfejlesztés július 1-től; a feketegazdaság visszaszorítása, az eltitkolt, adózatlan jövedelmek arányának mérséklése; az Államreform 2 keretében az állami feladatellátás rendszerének áttekintése, racionalizálása, a bürokrácia csökkentése és ennek révén megtakarítások elérése; a foglakoztatás bővítése, ennek keretében minél több embert a munkaerőpiac felé kell terelni, melyben a képzésnek, illetve a szakképzésnek van nagy szerepe; a segély helyett munkát elv keretében a közmunka-programokban foglalkoztatottak létszámának és a programok forrásának bővítése; a szociális segélyezésben a helyi önkormányzatok szerepének erősítése a bevételi lehetőségeik bővítésével egyidejűleg; a demográfiai helyzet (a társadalom elöregedésének) kezelése, melynek érdekében további, születésszámot támogató intézkedések bevezetése szükséges; a vidék fejlesztése, különös tekintettel a mezőgazdaság élénkítésére, fejlesztésére, munkahelyteremtésére Új időszámítás a települések számára- Az új önkormányzati finanszírozás stabilizálása 2015 az önkormányzatok életében is új időszámítás. Ez lesz az első olyan év, hogy az önkormányzatok úgy láthatnak munkához, hogy végre már nem a terhekre, hanem a lehetőségekre koncentrálhatnak. A települések tiszta lappal indulnak. A nyomasztó adósság törlesztése helyett mostantól több pénz jut a munkahelyteremtésre, a gazdaságfejlesztésekre, az egészségügyre, a beruházásokra, a szociális programokra,a helyi közösségek számára fontos projektek megvalósítására. A kormányzati adósságrendezésnek köszönhetően összesen több mint 2000 település 1300 milliárd forintos tehertől szabadult meg. A helyi önkormányzatok 2015-ben várhatóan több mint 2500 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 690,5 milliárd forintot biztosít. A helyi önkormányzatok központi finanszírozása évben is a korábbi években kialakított az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A struktúra megszilárdítása mellett, a részletek indokolt pontosítása az idei évben is folytatódik, továbbá a év fő feladata a helyi önkormányzatok számára a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése, a kistelepülések további felzárkózásának, az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, valamint az önkormányzatok által nyújtott közfeladatok és közszolgáltatások színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten. A fenti célok elérése mellett kiemelt szerepet kap a gyermekek jövőbeli köznevelési majd foglalkoztatási lehetőségeinek szilárd alapokra helyezése, az eltérő élethelyzetből, környezetből származó gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése. Mindezek alapján 2015-től érdemben több forrás jut a gyermekek ellátásának intézményeire: emelt összegű támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez, jelentős többlet jut a gyermekétkeztetési feladatokra és a gyermekek átmeneti ellátását biztosító intézmények fenntartására, illetve tovább javul a bölcsődék finanszírozása.

25 25 A rászorulók támogatásáról szóló döntések közelebb kerülnek az érintettekhez. A segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a településeken születhet döntés. A helyi ismeretek kiaknázása, a költségvetési felelősség és a közpénzek védelme érdekében a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás jelenlegi formájában nem működik tovább, ezek a jövőben az önkormányzati segélyezésbe épülnek bele. Az önkormányzatok saját hatáskörben dönthetnek és ez a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben az ő költségvetési felelősségük lesz. Ennek érdekében nő az önkormányzatok költségvetési mozgástere is, a helyi bevételeiket terheli. Az alacsony helyi bevételi képességű önkormányzatok ugyanakkor költségvetési támogatást kapnak a segélyezési feladatok ellátásához. A legfontosabb változás a Kormány azon intézkedése lesz, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett bővülő közfoglalkoztatási programot kínál az embereknek. A Kormány jövőre a közfoglalkoztatásra 270 milliárd forintot szán, 35 milliárd forinttal többet az ideinél. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzatok működőképességét az eltérő saját bevételi lehetőségek a feladatalapú finanszírozás mellett is komolyan befolyásolják, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy a központi költségvetésnek még erőteljesebben érvényesítenie kell a szolidaritás elvét. Ennek megfelelően évben fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat évben is csökkenti az ún. beszámítás összege, ugyanakkor a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív kiegyenlítés -sel. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százalékú kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében; a jelentős iparűzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítás. Az önkormányzat évi költségvetésének tervezésére, az önkormányzati működés finanszírozására vonatkozó szabályokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. az alábbiak szerint határozza meg: 111. (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. (4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető (1) A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg. (2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a felelős (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

26 26 a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak felhasználási kötöttséggel a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. (3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. (4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását (1) A 117. (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve a központi költségvetésbe visszafizetni. A koncepció elfogadásához megfelelő támpontot adhatnak az alábbiak szerint bemutatott várható bevételek, kiadások tartalma:

27 BEVÉTELEK I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKAT MEGILLETŐ ÁTENGEDETT BEVÉTELEK A települési önkormányzatot illeti meg a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKAT MEGILLETŐ EGYÉB BEVÉTELEK A települési önkormányzatot illeti meg a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%- a, b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 252. (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, d) a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és A költségvetési törvény által meghatározott feladat-finanszírozáshoz kapcsolódó bevételekből az alábbi jogcímeken és tartalommal részesül az önkormányzat: 3. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Dédestapolcsány csatlakozásával a támogatás nagyságrendje ugyan növekszik, de értelemszerűen ahhoz megnövekedett kiadások is társulnak.

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB POLGÁRMESTERI JELENTÉS Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 2-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna 3636 Vadna,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án 14:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Boda István, Csutor László,

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2016. évi költségvetés-tervezetéről.

1.1. Tájékoztatás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély Tagóvodájának 2016. évi költségvetés-tervezetéről. IKT. SZ: 48-3/2016./Sz. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. FEBRUÁR 11-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. I. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2016. évi

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Jogtanácsos Ó z d, 2014. február 13. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. február 28-án megtartott. üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. február 28-án megtartott. üléséről 443-2/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. február 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 28-án

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. január 16-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. január 16-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel.: 592-660 Pf.: 76. Fax: 592-676 e-mail:varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2015. február

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor

Seszták Ottó polgármester Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 27-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1142-5/2016./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V. NAPIREND Tárgy: A 2015. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. janauár-iülésére Előterjesztés címe és tárgya:a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

egyszerű többség 2. sz. Határozati javaslat

egyszerű többség 2. sz. Határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 23-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 846-6/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V. NAPIREND Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 25-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/1/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. december 12-én megtartott üléséről Határozatok száma: 150-154. Rendeletek száma: 14-15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére. 9. napirend 1 ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. június 25i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

12. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

12. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-12/2014. iktatószám 12. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Döntés a helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Az előterjesztés száma: 221/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. december 22-én, 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a helyi

Részletesebben

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette:

VII. NAPIREND. Lukács László. A döntés formája: Előterjesztő: Előterjesztést készítette: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 24-EI MUNKATERV SZERINTI RENDES ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1288-8/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB VII. NAPIREND Tárgy: A járművek

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére

a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/318/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. április 29-i nyilvános ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-8/2015. iktatószám 8. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a közkifolyók használatának rendjére irányuló önkormányzati szabályozás felülvizsgálatára. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. AUGUSZTUS 29-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2809-6/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1DB V. NAPIREND Tárgy: Javaslat a közkifolyók

Részletesebben

Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt.

Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. 8200 Veszprém, Ady E. u. 78/c Tel/Fax: 88 / 401 140 Email: kissmariakonyvvizs@vnet.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Veszprém Megyei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

Jegyzıkönyv. dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére.

Jegyzıkönyv. dr. Rózsahegyi Ferenc körjegyzı a polgármester távolléte okán, az SZMSZ alapján Mikó Zoltán alpolgármestert az ülés vezetésére. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 25-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint Fekete Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. május 26-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Meghívottak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat:

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat: JEGYZŐKÖNYV 10 015-36/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 30-án de. 11,30 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 18/2015.(XII.30.) önkormányzati

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben