Szentlőrinci Általános Iskola Helyi tanterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentlőrinci Általános Iskola Helyi tanterv"

Átírás

1 2017 Szentlőrinci Általános Iskola Helyi tanterv Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Szentlőrinci Általános Iskola) Hatályba lépés időpontja: 2017/2018 tanév

2 1. Az általános iskola helyi tanterve Az iskola rövid bemutatása A kompetencia alapú oktatás implementációja Az alkalmazott kompetencia alapú programcsomagok a helyi tantárgyi rendszerben Óraterv a kerettantervekhez (51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet szerint) évfolyamon 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben évfolyamon 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben Óraterv a kerettantervekhez német nemzetiségi nyelvoktató képzésben 1 4. évfolyamon 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben a 17/2013 (III.1.) EMMI rendelet szerint Óraterv a kerettantervekhez német nemzetiségi nyelvoktató képzésben 5 8. évfolyamon 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben Kerettantervek Kiemelt fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai - célok, feladatok Alsó tagozat évfolyam Felső tagozat évfolyam évfolyam Tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Magasabb évfolyamra lépés feltételei Az első évfolyamon Második évfolyamtól Csoportbontás A tanuló esélyegyenlőségét biztosító intézkedések területei: Az iskolai háttérből adódó esélyegyenlőséget sértő körülmények feltárása, valamint azok kezelési módjának meghatározása: A családi háttérből fakadó esélyegyenlőséget sértő körülmények feltárása, valamint azok kezelésének módja: Iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formái, a tanulók teljesítményének értékelése Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A számonkérés gyakorisága A számonkérés formái Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Értékelés módja Értékelés az alsó tagozaton Értékelés érdemjeggyel A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A vizsgálatok megszervezése: A mérések általános szempontjai A mérés területei A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái Magatartás értékelése Szorgalom értékelése Záró rendelkezések

3 1. Az általános iskola helyi tanterve 1.1. Az iskola rövid bemutatása Intézményünk július 1-jén alakult az addigi Ifjúság Úti és Kodolányi Utcai Általános Iskolák összevonásával. A 8 évfolyamos általános iskola évfolyamonként 3 osztállyal működik. Tantárgyi rendszerünk megegyezik a NAT és a kerettantervek műveltségterületeivel és tantárgyaival. Többletként tartalmazza első évfolyamtól a német nemzetiségi és angol nyelvoktatást. 2006/2007-es tanévtől 1. és 5. évfolyamokon felmenő rendszerben két-két tanulócsoportban kompetenciaalapú oktatás folyt matematika, szövegértés A modullal, idegen nyelv B modullal. 2009/2010-es tanévtől a TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program keretében tovább bővült a kompetencia alapú oktatás. A kulcskompetenciák fejlesztését újszerű tanulás szervezési technikák és módszerek alkalmazásával kívánjuk erősíteni. A digitális tartalmak, IKT taneszközök gyakorlatban való használatát a programban érintett tanórákon valósítjuk meg. Iskolánkban az osztálytanító - lehetőség szerint 4 évig kíséri az osztályát. A kötelező tanórán kívüli tevékenységeket - informatika, német és magyar színjátszás, könyvbarát, matematika, angol és kémia, vagy más szakkörök egészíthetik ki. A délutáni sportfoglalkozásokon lehetőség volt a rendszeres testmozgásra. Ez 2016/17- es tanévtől iskolai szinten a mindennapos testnevelés keretében valósul meg. Az úszásoktatást 6. évfolyamon szervezzük meg. A Diáksport egyesület támogatásával kézilabdázni, kosárlabdázni, futballozni, teniszezni, asztaliteniszezni, korcsolyázni és túrázni is lehetett évfolyamosok részére a felvételire való felkészítést matematika és magyar tantárgyakból felvételire való előkészítő oktatás segíti. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítását a szegregáció mentes együttnevelési környezet kialakításával biztosítjuk. A szociális gondoskodást az Útravaló -MACIKA Ösztöndíj, Integrációs Pedagógiai Rendszer, a mentor tanár program, alsóban a napközi, felsőben a tanulószoba, továbbá az iskolai étkeztetés biztosítja. A tehetséggondozás megvalósításának kitűnő lehetősége a tanulmányi versenyeken való részvétel, ilyenek a házi, a járási, megyei és az országos versenyek, illetve a diákolimpia. Az intézménynek széles körű szabadidős kínálata van: helybe hozott Filharmóniai hangversenyek, orfűi táboriskola, erdei iskolai programok, nyári táboroztatás, diákcsere kapcsolatok, testvériskolai kapcsolatok. Közösségi rendezvényeink az összetartozás élményét erősítik. Rendezvényeink sajátos, egyéni arculatot adnak az iskolaközösségnek, ezek az iskolai ünnepélyek, iskolagyűlések, farsangi rendezvények, Kisdiák Fesztivál, német nemzetiségi bemutató, húsvétváró, Márton napi libaparti, gyermeknap, egészségnap, ÖKO programok. 3

4 A tanulók érdekeinek képviseletét jól működő diákönkormányzat látja el, mely negyedévente iskolagyűléseken tájékoztatja a tanulóközösséget terveiről és az elvégzett munkáról. Jelentős segítséget nyújtó támogatóink: az Általános Iskolai Szülői Szervezet, és a Szülők Egyesülete. 4

5 A kompetencia alapú oktatás implementációja Tevékenységek Kompetencia terület/tantárgy Tanév/Évf. Teljes tanórai lefedettséget biztosító programcsomag Választott kompetenciaterület Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 2009/ / / / /2014 Szövegértés-szövegalkotás HEFOP TÁMOP matematika HEFOP TÁMOP 1., 5., 7. 2., 6., 8. 3., 5., 7. 4., 6., 8. 1., 5., 7. idegennyelv HEFOP (német) TÁMOP (angol) életpálya-építés TÁMOP 4., 5. 4., 6. 4., 7. 4., 8. 4., 5. (bevont tantárgy /tantárgyak/műveltségterületek) matematika, nem követelmény szövegértésszövegalkotás 8.; fizika, kémia 7-8.; nemz. német 6-7. (szakr. össz. óraszám 5%) (bevont tantárgy /tantárgyak/műveltségterületek) magyar nyelv- és irodalom helyett magyar (szövegértés-szövegalkotás) az 5. évfolyamtól felmenő rendszerben Moduláris oktatás táboriskola az 5. évfolyamon illemtan modul az 1-4. évfolyamon, lehetőség szerint táboriskola az 5. vagy 6. évfolyamon

6 Az alkalmazott kompetencia alapú programcsomagok a helyi tantárgyi rendszerben Programcsomag Szövegértés-szövegalkotás A Tantárgy Magyar nyelv és irodalom/ Magyar Matematika A Matematika Idegennyelv A Idegennyelv B Életpálya-építés Angol Német alsó tagozat: - magyar, - környezetismeret, - technika és életvitel, - rajz és vizuális kultúra felső tagozat: - osztályfőnöki

7 1.2. Óraterv a kerettantervekhez (51/2012.(XII.21.) EMMI rendelet szerint) évfolyamon 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv (angolos)** 3, ,5+1 Irodalom (angolos)** 3, Választható (angolos)** 1 2+1,5 Magyar nyelv (nincs id. ny.)*** Irodalom (nincs idegen nyelv)*** Választható (nincs id. ny.)*** Idegen nyelvek 2 Választható angol nyelv Matematika (angolos)** Matematika (nincs id. ny.)*** Választható (nincs id. ny.)*** Etika /Hit-és erkölcstan Környezetismeret Ének-zene Rajz Technika Testnevelés Rendelkezésre álló órakeret Szabadon tervezhető órakeret A testnevelés órákból 3 a délelőtti, 2 a délutáni idősávban valósítható meg a sportcsarnok befogadóképessége miatt. Az első évfolyamon induló két osztály tanulóinak a szabadon tervezhető órakeret terhére felkínált lehetőségek: - **Első osztály első félévében minden tanuló tanulhatja az angol nyelvet (a, b osztályban) - ***Félévkor a tanuló teljesítménye, terhelhetősége, és nyelvérzéke alapján dől el, hogy a tanuló a második félévtől az angol nyelvet, vagy az 1-1 órával megemelt matematika, illetve magyar tantárgyat tanulja a 3. évfolyam végéig. - A csoportba sorolásról az osztálytanító, a nyelvtanár és a szülő véleménye alapján az intézményvezető dönt. - Magyar nyelv óraszáma tartalmazza a nyelvtan és írás tantárgy óraszámait. - Irodalom tantárgy óraszáma tartalmazza a fogalmazás óraszámait. Mindennapos testnevelés A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. (11) bekezdésében meghatározattak szerint szervezzük meg. (lásd. Egészségnevelési program) Az intézményünk egészségnevelési és környezeti nevelési elveit a Pedagógiai Program 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. 7

8 évfolyamon 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Magyar nyelv Irodalom ,5 Választható 1 0,5 Idegen nyelvek Választható angol(nívócsoport) Matematika Választható 1 1 1,5 Történelem Etika /Hit-és erkölcstan Természetismeret 2 2 Választható 1 Biológia 1+0,5 2-0,5 Fizika 1+0,5 2-0,5 Kémia 1+0,5 2-0,5 Földrajz 1+0,5 2-0,5 Ének-zene Rajz Hon-és népismeret 1 Informatika Választható 1 Technika Testnevelés Osztályfőnöki Rendelkezésre álló órakeret Szabadon tervezhető órakeret A testnevelés órákból 3 a délelőtti, 2 a délutáni idősávban valósítható meg a sportcsarnok befogadóképessége miatt. 8

9 Óraterv a kerettantervekhez német nemzetiségi nyelvoktató képzésben 1 4. évfolyamon 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben a 17/2013 (III.1.) EMMI rendelet szerint A nemzetiségi oktatás a magyar közoktatási rendszer szerves része. Ebből következik, hogy iskolánk, mint a német nemzetiségi hagyományos nyelvoktató iskola, a köznevelési törvényben meghatározott feladatokat látja el, és helyi tantervét a Nemzetiségi irányelvek alapján íródott kerettanterv alapján készítette el. A nemzetiségi oktatásban való részvételre a szülő a gyermeke első osztályba íratásánál nyilatkozik, mely nyilatkozat a 8. osztály végéig érvényes. Ezzel elfogadja a nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás óraszámait, tananyagát. A szülő a gyermek nemzetiségi hovatartozásáról is nyilatkozhat, de ha ezt nem teszi, az iskola nem köteles a tanulót a nemzetiségi csoportba sorolásnál előnybe részesíteni. Der Nationalitätenunterricht gehört eng zu dem ungarischen öffentlichen Schulsysthem. Daraus folgt es, dass unsere Schule, als traditionelle sprachunterrichtende Schule, erfüllt ihre Aufgaben nach den Bestimmungen des Erziehungswesensgesetzes, und hat ihren Lokalen Lehrplan nach den Nationalitäten Grundprinzipien geschriebener Rahmenlehrplan gemacht. Die Eltern erklären sich über das Teilnehmen an den Nationalitätenunterricht, wenn sie ihr Kind in die erste Klasse einschreiben lassen, und diese Erklärung ist bis zum Ende der achten Klasse gültig. Damit empfangen sie die Stundenzahlen und Lehrmaterial der Nationalitätenerziehung und -unterricht. Die Eltern dürfen sich über die Nationalitätenszugehörigkeit des Kindes erklären, aber wenn es sie sich nicht erklären, die Schule soll den Schüler/die Schülerin bei der Gruppierung in die Nationalitätenklasse nicht bevorzugen. 9

10 Tantárgyak/Fächer 1. évf./ Jahrgangstufe 1 2. évf./ Jahrgangstufe 2 3. évf./ Jahrgangstufe 3 4. évf./ Jahrgangstufe 4 Magyar nyelvungarische Sprache 2,5+1=3, ,5-1=2,5 Irodalom/ Literatur 3, ,5 Nemzetiségi nyelv és irodalom (német)/ Deutsche Sprache und Literatur Matematika/ Mathematik Etika/ Hit-és erkölcstan/ Sittenlehre/Religion Népismeret (német)/ Volkskunde Környezetismeret/ Umwelt- und Sachkunde Ének-zene/ Musik 2-1= Rajz/ Zeichnen Technika/ Technik Testnevelés /Turnen Szabadon tervezhető órakeret/ Frei planbare Stundenzahl Rendelkezésre álló órakeret/ Zur Verfügung stehende Stundenzahl A testnevelés órákból 3 a délelőtti, 2 a délutáni idősávban valósítható meg a sportcsarnok befogadóképessége miatt. 10

11 Óraterv a kerettantervekhez német nemzetiségi nyelvoktató képzésben 5 8. évfolyamon 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben Tantárgyak/ Fächer 5. évf./ Jahrgangstufe 5 6. évf./ Jahrgangstufe 6 7. évf./ Jahrgangstufe 7 8. évf./ Jahrgangstufe 8 Magyar nyelv / Ungarische Sprache Irodalom/Literatur ,5 Választható/ Wählbare Stunden 0,5 Nemzetiségi nyelv és irodalom (német)/ Deutsche Sprache und Literatur Matematika/ Mathematik Választható/ Wählbare Stunden 1 0,5 Történelem/ Geschichte Etika/ Hit-és erkölcstan/ Sittenlehre/Religion Népismeret (német)/ Volkskunde Természetismeret/ Naturkunde 2 2 Választható/ Wählbare Stunden 1 Biológia /Biologie 1,5 1,5 Fizika/ Physik 1,5 1,5 Kémia/ Chemie 1,5 1,5 Földrajz/ Geographie 1,5 1,5 Ének-zene/ Musik Rajz/ Zeichnen Informatika/ Informatik Technika/Technik 1 1 Testnevelés / Turnen Osztályfőnöki/Klassenlehrerstunde Szabadon tervezhető órakeret/ Frei planbare Stundenzahl Rendelkezésre álló órakeret/ Zur Verfügung stehende Stundenzahl A testnevelés órákból 3 a délelőtti, 2 a délutáni idősávban valósítható meg a sportcsarnok befogadóképessége miatt. 11

12 Kerettantervek A kerettantervek közül az alábbiakat alkalmazzuk Tantárgy megnevezése Magyar nyelv és irodalom Biológia-egészségtan Fizika Kémia Ének-zene Ének-zene (alsó tagozat) Változat A A B B B B 12

13 1.3 Kiemelt fejlesztési feladatok, kulcskompetenciák Kulcskompetenciák fejlesztése Oktató munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy tanítványaink megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. Fejlesztendő kulcskompetenciák: - Anyanyelvi kommunikáció - Idegen nyelvi kommunikáció - Matematikai kompetencia - Természettudományos és technikai kompetencia - Digitális kompetencia - Szociális és állampolgári kompetencia - Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia - Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség - A hatékony, önálló tanulás A kiemelt fejlesztési feladatok - Erkölcsi nevelés - Nemzeti öntudat, hazafias nevelés - Állampolgárságra, demokráciára nevelés - Önismeret és társas kultúra fejlesztése - Családi életre nevelés - Testi, lelki egészségre nevelés - Felelősségvállalás másokért, önkéntesség - Környezettudatosság - Pályaorientáció - Gazdasági és pénzügyi nevelés - Médiatudatosságra nevelés 13

14 1.4 Az alapfokú nevelés-oktatás szakaszai - célok, feladatok Alsó tagozat 1-2. évfolyam A bevezető szakasz két évben történő meghatározása az óvodából az iskolában való sikeres átmenet előfeltétele: az első két évet az óvodára jellemző időigényesebb tevékenység- és tanulásszervezési formák felé orientálja. A teljesítménymotiváció és a képességek fejlesztése területén a szabályozás nagy teret enged az egyéni érdeklődésnek, és lehetővé teszi az ebben az életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelését. Feladatok: - A kisgyermekek természetes érdeklődésének és nyitottságának megőrzése, orientálása és továbbfejlesztése. - A személyes képességekbe vetett hit és önbizalom megteremtése. - A mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a hallás fejlesztése, játék- és mozgásigényének kielégítése. - Az egészséges élet értékének felismertetése és tudatosítása a tanulókban. - Egyszerű minták és sokoldalú lehetőségek adása az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. - Társas kapcsolatok kialakítása és a hozzá szükséges beállítódások és képességek kialakítása és gyakoroltatása, közös tevékenységekből fakadó élmények megerősítése. - A tanulás, az elsajátítás élményének és örömének megismertetése. - Az idegen nyelvek tanulása iránti igény felkeltése évfolyam Ebben a szakaszban erőteljesebbé válnak a negyedik évfolyam végére már meghatározóak az iskolai teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-tanulási folyamatok. A motiválás és a tanulásszervezés a teljesítményekre összpontosít. Feladatok: - A megismerés, a megértés, a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság megőrzése és továbbfejlesztése. - Az önálló tanuláshoz szükséges motívumok kialakítása és megerősítése. - A mindennapi életvitellel összefüggő gyakorlati ismeretek nyújtása. - Elemi ismeretek közvetítése a természetről, a társadalomról, a művészetekről, az emberiség és a haza történelméről. 14

15 - A szóbeli és az írásbeli nyelvhasználathoz szükséges alapkészségek fejlesztése, gyakoroltatása. - Önismeret fejlesztése. - Koncentrációs képességek fejlesztése, amely a tanuláshoz való viszonyban, a közös játékokban és feladatokban jelenik meg. - Az egészséges életmód megismertetése, a mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és megerősítése Felső tagozat 5-6. évfolyam Az iskolai tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, képesség-együttesek megalapozása. Ebben a szakaszban történik az iskolai tudás erőteljes tagolódása, amely megköveteli az ilyen típusú tanuláshoz szükséges és ehhez rendeződő képességek, kompetenciák célzott megalapozása. Feladatok: - Az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak és elsajátíttatása, gyakoroltatása. - A problémamegoldó gondolkodás és a döntésképesség megalapozása. - Az értelmes tanulás feltételének megteremtése az érzékelés útján szerzett tapasztalatok gyűjtésével, rendszerezésével és sokoldalú értelmezésével. - A tanuláshoz, a feladatokban való részvételhez szükséges koncentrációs képességek és akarati tulajdonságok fejlesztése. - A kreativitás fejlesztése. - A tudományos ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges szemléletek és alapfogalmak megismertetése. - Az idegennyelv tudás mindennapi életben történő felhasználási lehetőségeinek megismertetése. - Az európai és a nemzeti azonosságtudat erősítése, ápolása. - Más népek és kultúrák megismerésének igénye. - A rendszeres testmozgás és a sport iránti igény megerősítése és kielégítése. - Az egészséges életmóddal összefüggő pozitív magatartások és szokások megerősítése. - Az önértékelés képességének kialakítása és fejlesztése, a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség értékének tudatosítása. 15

16 7-8. évfolyam Alapvető feladata a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák fejlesztése, megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságának, variabilitásának növelése. Feladatok: - Az általános műveltség megalapozásához szükséges ismeretek átadása. - Az egyetemes emberi kultúra legjellemzőbb, legnagyobb hatású eredményeinek megismerése. - A megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, értelmezése, indoklási, bizonyítási képességekre. - A kulcsfogalmak tartalmának folyamatos gazdagítása és mélyítése. - Az elvont fogalmi és elemző gondolkodás megalapozása. - Az önálló, felnőtt élettel kapcsolatos helyes döntések megalapozása, felkészítése a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra. - A szociális képességek fejlesztése, az érzelmi intelligencia mélyítése és gazdagítása. - Az emberi cselekedetek és konfliktusok értelmezése okaik, következményeik és az emberi értékekkel való összevetésük szempontjából. - Az emberiség előtt álló globális problémák megismertetése. - A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítása. - Az idegen nyelvű kommunikáció fejlesztése. - A szűkebb és tágabb környezet természeti értékeinek, történelmi, kulturális és vallási emlékeinek, hagyományainak feltárására, megóvására történő ösztönzés és nevelés. - Más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerése. - Életszerű, valóságos problémák és feladathelyzetek teremtése az önkifejezéshez, az ismeretszerzéshez, a kísérletezéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz. 1.5 Tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásában a pedagógus szabadsága érvényesül azzal a megkötéssel, hogy a tankönyv kiválasztása során egyeztetni köteles az alsós munkaközösséggel, továbbá figyelemmel kell lennie arra, hogy a felmenő rendszerű egymásra épülés (a már megkezdett tankönyvcsalád folytatódjon a magasabb évfolyamon is) biztosított legyen. A tartalmi és minőségi kritériumok között fontos, hogy - a tanulmányi segédletek és taneszközök szakmailag hiteles tananyagot közvetítsenek (ismeretekbe ágyazott képesség fejlesztés), 16

17 - feleljen meg a kompetencia fejlesztés kritériumainak, - legyen jellemzője a probléma központúság, és a tanulói felfedezést biztosító feladatok, - feleljenek meg a tanulók életkori sajátosságainak, - jól strukturált szerkezetű, megfelelő betűtípusú, betűméretű legyen, - az ábra és képanyag igazodjon a tananyag tartalmához, - a tananyag feldolgozását illetően elsősorban az induktív, a heurisztikus és a kooperatív tanulásra épülő módszereket részesítsék előnyben, - differenciált tanítást támogató legyen, - az egyéni haladást jól szolgálja, - helyezzen hangsúlyt a képességfejlesztésre, - a mindennapi élethez kapcsolódó nyelvezetű legyen, - feladatokban gazdag és változatos legyen, - ösztönözzön az önálló tanulásra, - ára elfogadható, reális legyen, - megfeleljen a tartósság kritériumának, - külső megjelenésében esztétikus legyen, - lehetőleg környezetbarát papírból készüljön. 1.6 Magasabb évfolyamra lépés feltételei Az intézmény tanulója magasabb évfolyamba akkor léphet, ha teljesítette a tantárgyi tantervekben előírt továbbhaladási követelményeket. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el Az első évfolyamon Szöveges értékelést alkalmazva, évfolyamvesztés nélkül haladnak tovább a tanulók. Ha az iskolába gyermeknek nehézségei támadnak a tanulási követelmények teljesítésében, akkor a szülő az alábbiak közül választhat: - Kéri az intézményvezetőt, mentesítse gyermekét az értékelés alól, és előkészítő évfolyamként végig járja az első évfolyamot, majd szeptemberben újra kezdi tanulmányait az általános iskolában (ez nem számít bukásnak). 17

18 - Kéri, hogy egyéni fejlesztési terv alapján évfolyamismétlés nélkül folytathassa tovább tanulmányait, és behozza lemaradását. - Kéri, hogy gyermeke évfolyamot ismételhessen. Előkészítő évfolyam: Az első évfolyamra felvett tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az intézményvezető mentesíti az értékelés és minősítés alól. Ha a tanulót mentesítették az értékelés és minősítés alól, az első évfolyamot a többi tanulóval azonos osztályban előkészítő évfolyamként végzi és fejezi be. Az előkészítő évfolyam során a tanuló játékos felkészítés keretében készül az iskolai követelmények teljesítésére. Egyéni továbbhaladás, egyéni fejlesztési terv A szülő kérésére az előkészítő év átváltoztatható egyéni továbbhaladásra. Szakértői vélemény alapján az intézményvezető az első félévet követő hónap utolsó tanítási napjáig engedélyezheti a tanuló részére az egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni továbbhaladást. Egyéni továbbhaladás esetén - a szakértői vélemény alapján - az engedélyben meg kell határozni, melyik tárgyból, melyik évfolyam utolsó tanítási napjáig kell a tanulónak utolérnie a többieket. Ha a tanulónak egyéni továbbhaladást engedélyeztek, a pedagógus - jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint - a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján egyéni fejlesztési tervet készít. Az egyéni fejlesztési tervben kell meghatározni, hogy a tanulónak az egyes évfolyamok végére milyen követelményeket kell teljesítenie, továbbá, hogy melyik évfolyam végére kell utolérnie a többi tanulót. Az egyéni továbbhaladás - valamennyi vagy egyes tantárgyakból - különböző évfolyamokig, de legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat. Egyéni továbbhaladás esetén, amennyiben a tanuló a negyedik évfolyam végéig nem teljesíti a helyi tantervben meghatározott tanulmányi követelményeket, a negyedik évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait. Évfolyamismétlés: A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. Szülő kérésére engedélyezni kell az évfolyam megismétlését. 18

19 1.6.2 Második évfolyamtól Valamennyi tantárgyból év végi osztályzatot és bizonyítványt kapnak tanulóink. Az év végi értékelésben a tanév során szerzett folyamatos értékelések alapján kialakított tanári vélekedés a döntő. A tanítói, tanári döntést az osztályozó értekezlet véleményezi. Magasabb évfolyamba lépés feltételei: - Felsőbb osztályba az a tanuló bocsátható, aki valamennyi tantárgyból legalább elégséges osztályzatot kapott. - Az a tanuló, aki legfeljebb három tárgyból elégtelen osztályzatot szerzett, felsőbb osztályba csak sikeres javítóvizsga után léphet Csoportbontás Ha nemzetiségi német nyelvet tanuló osztály létszáma meghaladja a törvényben előírt átlaglétszámot, akkor a nemzetiségi irányelvek szerint a nemzetiségi nyelvoktatást osztálybontással kell megszervezni. A csoport összetételére az osztálytanító és a nyelvtanát tesz javaslatot, az intézményvezető dönt. Csoportbontás elvei: - egyszerű szétosztás (1-3. évfolyam) - nívócsoportos oktatás (4-8. évfolyam) Az angol nyelvet 5. évfolyamtól heti három, illetve heti 4 órás nívócsoportokban oktatjuk. A csoportba sorolásra a nyelvtanárok tesznek javaslatot, az intézményvezető dönt. 7. és 8. évfolyamon matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyakból a központi írásbeli felvételire előkészítő foglalkozásokon tehetséggondozó (A) és lassabban haladó (B) csoportban készülhetnek fel a tanulók. A félévi és év végi eredmények alapján a csoportok között - szülő kérésére, szakmai munkacsoport javaslatára, az intézményvezető döntése után - biztosított az átjárás. 1.7 A tanuló esélyegyenlőségét biztosító intézkedések területei: Az iskolai háttérből adódó esélyegyenlőséget sértő körülmények feltárása, valamint azok kezelési módjának meghatározása: - Az oktatásba történő bekapcsolódás területei: a beiratkozás, az osztályba sorolás, a tanulói tankötelezettség elmulasztása, a mulasztások. 19

20 - Az iskolai teljesítmények segítése: fejlesztő foglalkozások, IPR tevékenység, Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram. - Továbbtanulásra való felkészítés: 7-8. évfolyamosok részére a felvételire való felkészítést matematika és magyar tantárgyakból felvételire való előkészítő oktatás, pályaorientációs foglalkozások A családi háttérből fakadó esélyegyenlőséget sértő körülmények feltárása, valamint azok kezelésének módja: - gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység - szociális támogatások (ingyenes tankönyv, étkezés) - napközis és tanulószobai ellátás - iskolai könyvtár szolgáltatásai - délutáni sport és kulturális programok 1.8 Iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének formái, a tanulók teljesítményének értékelése Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanév során ügyelni kell az írásbeli és a szóbeli számonkérések arányára. A tanév során minden tanuló legalább egyszer kapjon lehetőséget szóbeli beszámolóra. Azért kell minden műveltségi területen törekedni arra, hogy rendszeresen legyen szóbeli számonkérés is, mert ez egyúttal fejleszti a tanulók beszédkészségét, aktiválja a szókincsüket, s módot ad a szóbeli megnyilatkozás különböző formáinak gyakorlására. Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló tájékoztató füzetébe dátummal együtt beírni vagy beíratni, majd a tanárnak a kézjegyével kell ellátni. Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, a hiányt a naplóba dátummal ellátva be kell jegyezni A számonkérés gyakorisága A számonkérés gyakorisága legyen összhangban a heti óraszámmal: - heti egy vagy annál kevesebb óraszám esetén félévente legalább három, - minden más esetben havonta legalább egy alkalommal kerüljön rá sor. 20

21 A számonkérés formái A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult, de a tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. - Szóbeli számonkérések: o szóbeli felelet: az előző tanítási órán feldolgozott ismeretanyag rendszeres ellenőrzése, önálló feleletek és kérdésekre adott válaszok alapján, o óraközi munka: az órái munkába való bekapcsolódás, órai munkavégzés minősége, o önálló kiselőadás: egy adott téma önálló feldolgozása és előadása o projekt beszámoló o a témahét kiselőadásai - Írásbeli számonkérések: Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán keresztül. Fajtái: o írásbeli felelet (max perc időtartamban), o házi dolgozat, o témazáró dolgozat (45 perc időtartamban), o projekt munka, o a témahéttel összefüggő írásbeli munka, o erdei iskola írásbeli munkái. - Gyakorlati számonkérések: o A számonkérés ezen formája elsősorban a készségtárgyak esetében alkalmazható. o Ide tartozik az önállóan végzett gyűjtőmunkák ellenőrzése és értékelése is. (Projektben, témahéten, erdei iskolában végzett gyűjtőmunka is.) Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Írásbeli beszámoltatások formái: - írásbeli felelet: teszt, szódolgozat, tudáspróba, - házi dolgozat, - témazáró dolgozat, - év eleji és év végi felmérések, - projekt /témahét erdei iskola beszámolói, produktumai. Írásbeli beszámoltatások rendje, korlátai - Írásbeli számonkérés havonta legalább egyszer történjen. 21

22 - Írásbeli felelettel alkalomszerűen tájékozódunk a tanulók pillanatnyi tudásáról. - Házi dolgozatot egy félévben legfeljebb egyszer írassunk. - Témazáró dolgozat írására a témaköröknek megfelelően évente 3-4 alkalommal kerüljön sor. - Két témazárónál többet egy napon nem lehet íratni. - A témazáró dolgozatokat egy héttel előbb be kell jelenteni, és azokat a felső tagozaton a naplóba dokumentálni kell. - Az év eleji felmérés célja az aktuális tudásszint felmérése, a továbbhaladáshoz szükséges tudásszint ellenőrzése. Ha nem előzi meg ismétlés, akkor csak a tájékozódást szolgálja. Ilyenkor nem osztályozzuk. - Az év végi felmérés a tanév tananyagának alapkövetelményeit méri. Több órás ismétlésnek kell megelőznie, előre be kell jelenteni. Az év végi felmérések osztályzata témazáró értékű jegynek felel meg. Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe, súlya: A félévi és tanév végi osztályzatok kialakításánál kiemelt szerepe van a témazáró dolgozatnak. A témazáró dolgozatok valamint az év eleji és év végi felmérők osztályzatánál az alábbi százalékos teljesítményeket kell figyelembe venni: Alsós évfolyamon Felsős évfolyamon 0-40 % Nem felelt meg 0-30 % elégtelen (1) 41-75% Megfelelt 31-50% elégséges (2) 51-70% közepes (3) 76-90% Jól megfelelt % jó (4) % Kiváló % jeles (5) 22

23 1.8.2 Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai. A házi feladatok mind a szóbeli, mind az írásbeli a tanítási órán feldolgozott ismeretek gyakorlását, elmélyítését szolgálják. A házi feladat érdemjeggyel történő minősítése nem elfogadható. De a kiemelkedő munka, pl. önálló gyűjtőmunka, (a projekt, a témahét, az erdei iskola ideje alatt végzett munka is) szaktanári dicsérettel jutalmazható. A hiányzó házi feladat pótlólagos elvégzését szükségesnek gondoljuk, többszöri hiány esetén szaktanári figyelmeztetést javaslunk. Fontosnak tartjuk, hogy a napközis és otthoni felkészülés mellett a gyerekeknek maradjon idejük életkori sajátosságuknak, gyermeki személyiségüknek megfelelő tevékenységekre; pihenésre, regenerálódásra, mozgásra, játékra. Ennek tükrében az otthoni és napközis felkészüléshez az alábbi elveket és korlátokat alkalmazzuk. - A tanultak begyakorlása érdekében a tanulók otthoni (napközis és tanulószobai) felkészülés formájában szóbeli és írásbeli házi feladatot kapnak. - Az osztályfőnökök és szaktanárok a házi feladatok, feladásakor figyelembe veszik a tanulók egyéni képességeit, életkori sajátosságait, aktuális állapotát és ezekből kiindulva differenciált formában adnak feladatokat az otthoni és napközis felkészüléshez. - Emellett folyamatos konzultációt folytatnak a napközis nevelővel, akik visszajelzésekkel tájékoztatják a délelőttös nevelőket a házi feladatokkal kapcsolatos tapasztalataikról. - A házi feladatok mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy a szóbeli és írásbeli felkészülés tantárgyanként az alsó tagozaton napi 20 percnél, a felső tagozaton napi 35 percnél többet ne vegyen igénybe. - A tanítási szünetekre kötelező házi feladatot nem adunk, csak verstanulás, szorgalmi feladat és kötelező olvasmány elolvasása várható el a tanulótól Értékelés módja Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. Az értékelés kiterjed az iskolai élet egészére: a tanulmányi, a szabadidős, illetve a közösségi munkára. A tanulmányi munka értékelésének alapja a tantárgyanként megfogalmazott követelményrendszer. A nevelők a tanulók tanulmányi előmenetelének és teljesítményének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez. Emellett figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak fejlődtek-e, vagy hanyatlottak az előző értékelés óta. Az ellenőrzés és értékelés csak akkor tölti be szerepét, ha folyamatos, objektív és előre meghatározott, és az ismertetett követelményeken alapul. 23

24 Értékelés az alsó tagozaton Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel fejezzük ki, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Alkalmazott minősítések: Kiváló=K (5), Jó=J (4), Megfelelő=M (3,2), Felzárkóztatásra szorul=f (1) Második évfolyam második félévétől az érdemjeggyel történő értékelést alkalmazzuk. Értékelés 1. osztály, 2. osztály félév: A heti egy órás tantárgyak esetén félévente legalább 3 alkalommal %-os vagy szöveges bejegyzés a naplóba illetve a tájékoztatóba (K, J, M, F). A többi tantárgy esetén havonta %-os vagy szöveges bejegyzés a naplóba illetve a tájékoztatóba (K, J, M, F). 1. negyedévben: a magatartás és szorgalom értékelésének beírása a naplóba, tájékoztatóba (mindkettőbe piros színnel 5,4,3,2). Félév: szöveges minősítés a naplóba, tájékoztatóba + (K, J, M, F) tantárgyanként betűvel kiírva. 3. negyedévben: a magatartás és a szorgalom értékelésének beírása naplóba, tájékoztatóba (mindkettőbe piros színnel 5,4,3,2). Év vége: szöveges minősítés naplóba, bizonyítványba + (K, J, M, F) tantárgyanként betűvel kiírva. Értékelés 2. osztály év vége, 3. és 4. osztály: A heti egy órás tantárgyak esetén félévente legalább 3 alkalommal érdemjeggyel (5,4,3,2,1) történő értékelés a naplóba illetve a tájékoztatóba. A többi tantárgy esetén havonta érdemjeggyel (5,4,3,2,1) történő értékelés a naplóba illetve a tájékoztatóba. 1. negyedévben: a magatartás és szorgalom értékelésének beírása a naplóba, tájékoztatóba (piros színnel 5,4,3,2) Félév: érdemjeggyel kifejezett bejegyzés a naplóba, tájékoztatóba (5,4,3,2,1) 3. negyedévben: a magatartás és szorgalom értékelésének beírása a naplóba, tájékoztatóba (mindkettőbe piros színnel 5,4,3,2,) Év vége: érdemjeggyel kifejezett bejegyzés a naplóba, bizonyítványba (5,4,3,2,1) Témazáró dolgozatok írására a fő tantárgyakból (matematika, magyar, környezet, nyelv) a témaköröknek megfelelően, évente 3-4 alkalommal. 24

25 A témazáró dolgozatok valamint az év eleji és év végi felmérők értékelésénél az alábbi százalékos teljesítményeket kell figyelembe venni: 1. o o. félév 2. o. év vége - 3. o.,4. o. 0% - 40% = F 0% - 40% = 1 41% - 75% = M 41% - 55% = 2 56% - 75% = 3 76% - 90% = J 76% - 90% = 4 91% - 100% = K 91% - 100% = Értékelés érdemjeggyel A pedagógus a tanulók teljesítményét a tanítási év közben rendszeresen érdemjegyekkel értékeli. Az érdemjegyek tartalma: 5 (jeles): Kifogástalan tárgyi tudás, szabatos megfogalmazás, képesség az önálló ismeretszerzésre, anyagfeldolgozásra, tanórai aktivitás. 4 (jó): Megfelelő tárgyi tudás, a tananyag összefüggéseinek értése, elfogadható kifejezőkészség, az önálló ismeretszerzés képessége, tanórai aktivitás. 3 (közepes): Bizonytalan tudás, egyenetlen teljesítmény és aktivitás, önállótlanság, a beszámoltatások alkalmával tanári segítség igénylése, hiányos füzetvezetés, kifogásolható külalak. Önálló tanulásra, ismeretszerzésre csak segítséggel képes, ismereteiről nem tud összefüggő szöveg formájában számot adni. 2 (elégséges): Tudása töredékes, a tananyag összefüggéseit nem képes megérteni, ismereteinek alkalmazásában önállótlan, füzetvezetése tanulását nem segíti. Számonkérések alkalmával jelentős segítséget igényel, csak kérdésekre válaszolva tud ismereteiről számot adni. 1 (elégtelen): Tudása nagyon hiányos, a továbbhaladáshoz nem elegendő. Önálló ismeretfeldolgozásra segítséggel sem képes, taneszközei hiányosak. Füzetvezetése rendezetlen, összefüggéstelen, hanyag. Tanára segítő kérdéseire sem tud válaszolni a számonkérések alkalmával, a feladatok szövegét sem érti. A házi feladat és a felszerelés hiányára illetve a tanuló magatartására nem adható tantárgyi elégtelen, kivétel az a házi dolgozat, melynek értékelését a szaktanár előre jelzi. 25

26 - Értékelés osztályzattal A tanuló osztályzattal történő értékelésére félév végén a tájékoztató füzetben, a tanév végén a bizonyítványban kerül sor. A tanév végi osztályzat az egész tanévben nyújtott teljesítményt minősíti. Az osztályzat az érdemjegyeken alapul, melyek közül a témazáró dolgozatok, a félévi- és év végi dolgozatok súlyozottan számítanak, pozitív és negatív irányban befolyásolhatják a jegyek alakulását. A pedagógusnak lehetősége van a jegyeket eltérő színnel jelölni: a témazárót pirossal, feleletet, röpdolgozatot kékkel, szorgalmi feladatot zölddel. A pedagógus a tanév első óráján írásban tájékoztatja a szülőt és a tanulót, arról hogy a különböző színű érdemjegyek hogyan befolyásolják a félévi és év végi osztályzatot. Nevelőtestületi dicséret: tanév végén kitűnő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásért, kiemelkedő szorgalomért együttesen A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A tanulók fizikai állapotának és edzettségének (fizikai fittségének) mérése Az 5-8. évfolyamon testnevelés tantárgyat tanító pedagógus az adott tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott mérési időszakban a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) mérési módszerrel, és a hozzá kifejlesztett eszközök alkalmazásával elvégzi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérésével kapcsolatos feladatokat. A mérés eredményeit rögzíti a NETFIT informatikai rendszerbe. Tanévenként elemzik és meghatározzák az adott tanuló fizikai fittségi szintjének továbbfejlesztése szempontjából szükséges intézkedéseket. A mérések iskolai adatai alapján a testnevelés tantárgyat tanítópedagógusok tanévenként javaslatot tehetnek a nevelési program részét képező iskolai egészségfejlesztési program módosítására. A fizikai fittségi mérés eredményeit a mindenkori tanév rendéjéről szóló jogszabályban meghatározott mérési időszak utolsó napjáig az iskolának a tanuló mérési azonosítójának alkalmazásával kell feltölteni a NETFIT rendszerbe. A fizikai fittségi érés tanulót érintő eredményeiről a tanuló és a szülő a tanuló mérési azonosítójának felhasználásával a NETFIT rendszeren keresztül kap tájékoztatást. A mérés célja: a tanulók egészsége megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, és a tanulók egészségi állapotának nyomon követése, a tanulók fittségi szintjének növelésén keresztül, az egészséghez szükséges fittségi állapot fejlesztése, megőrzése, javítása (fejlesztése). A mérés megszervezése: a köznevelési intézmények rendelkezésére bocsátott útmutató ( Kézikönyv a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) alkalmazásához ) alapján az éves tervben kerül rögzítésre. 26

27 NETFIT tartalmi területei (három tartalmi területhez négy fittségi profil kapcsolódik) A NETFIT tartalmi területei és a kapcsolódó profilok Tartalmi területek Fittségi profilok Leírás 1.1 Testösszetétel és tápláltsági profil 1. A tanulók testösszetételére vonatkozó mérések az antropomertiai paraméterek mérése és a testösszetétel becslése 2. A tanulók vázizomzatának fittségére vonatkozó (pálya) tesztek 3. A tanulók aerob kapacitására vonatkozó (pálya) tesztek 2.1 Vázizomzat fittségi profil A NETFIT testösszetétel és tápláltsági profilja tartalmazza a testtömeg és a testmagasság értékéből számított testtömegindexet (BMI) és a testzsírszázalék értéket. A NETFIT tesztek közül a vázizomzat fittségével az ütemezett hasizom teszt, a törzsemelés teszt, az ütemezett fekvőtámasz teszt, a kézi szorítóerő mérés és a helyből távolugrás teszt foglalkozik. 2.2 Hajlékonysági profil A hajlékonysági teszt megbízható eredményekkel szolgál a térdhajlító izmok nyújthatóságáról. 3.1 Aerob fittségi (állóképességi) profil A tanulók testösszetételére és tápláltsági állapotára vonatkozó mérések típusai 1. Testtömeg mérése 2. Testmagasság mérése 3. BMI (az előző két érték alapján számítva) 4. Testzsírszázalék mérése Az aerob fittségi profil a 20, vagy 15 méteres állóképességi ingafutás teszt eredménye alapján becsült aerob kapacitás minősítését tartalmazza, vagyis a légzőszervrendszer és a keringési rendszer állapotának, a szervezet oxigénszállító és oxigénfelhasználási képességének mutatója. 27

28 A tanulók aerob kapacitására és vázizomzatának fittségére vonatkozó mérések, tesztek A B Mérés megnevezése Mérés célja 1. Ütemezett hasizom teszt Hasizomzat erejének és erő-állóképességének mérése. 2. Törzsemelés teszt A törzsfeszítő izmok erejének mérése. 3. Ütemezett fekvőtámasz teszt A felsőtest izomerejének és erőállóképességének mérése. 4. Kézi szorítóerő mérés Az alkar izmainak maximális erőkifejtési képességének mérése. 5. Helyből távolugrás teszt Alsó végtag dinamikus erőkifejtési képességének érése. 6. Hajlékonysági teszt. A térdhajlító izmok nyújthatóságának mérése. 7. Állóképességi ingafutás tesz 15 m, ill. 20 m Maximális oxigénfelvevő-képesség becslése A vizsgálatok megszervezése: - A vizsgálatot a testnevelő tanár végzi az osztályban, de bárki végezheti, aki a tanulók testi nevelésével foglalkozik, így más szakos tanárok is. - A teszteket évente kétszer, a tanév elején és végén kell végeztetni. - A teszteket a megadott sorrendben kell elvégeztetni. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az egyensúlyi teszt mindig a kezdő s az állóképességi futás az utolsó kell, hogy legyen; a tanulóknak mindig megfelelő pihenési időt kell hagyni a tesztek között. - A motiváció növelése miatt rendkívül fontos, hogy a teszt levezetője tisztában legyen, miért végeztetjük el a teszteket, és hogyan értelmezzük az eredményeket. - Az összehasonlíthatóság érdekében a tesztek végrehajtási körülményeinek hasonlónak kell lenniük minden diáknál, minden részletben (helyszín, eszköz, hőmérséklet, stb.) A mérések általános szempontjai - A tanulók valamennyi tesztet testnevelési felszerelésben hajtják végre. - Valamennyi tesztet tornateremben csúszásmentes padlón végeztetjük el. - A tesztek között a tanulók pihenhetnek. - A teszteket előre nem próbálhatják ki a tanulók. - A tesztre vonatkozó pontos utasítások ismertetése után ösztönözzük tanulóinkat a pontos, gyors, egyenletes végrehajtása. 28

29 A mérés területei I. Az egészséges testsúly meghatározása Az egészséges testsúlyt legegyszerűbben: a testtömeg, a testmagasság és a csuklókerület mérésével határozhatjuk meg. II. Próba az aerob állóképesség méréséhez Cooper-teszt A Cooper-teszt lényege, hogy 12 perc alatt a lehető leghosszabb távot teljesítsük futással/kocogással. III. Motorikus próbák az általános testi erő, erő-állóképesség méréséhez 1. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése: Helyből távolugrás, páros lábbal (m). 2. A vállövi és a karizmok erő-állóképességének mérése Fekvőtámaszban karhajlítás és - nyújtás folyamatosan, kifáradásig (db). Maximális időtartam: nők 1,5 perc, férfiak 3 perc. 3. A hátizmok erő-állóképességének mérése Hason fekvésből törzsemelés és - leengedés folyamatosan, kifáradásig (db). Maximális időtartam: 3 perc. 4. A hasizmok erő-állóképességének mérése Hanyattfekvésből felülés és visszaereszkedés folyamatosan, kifáradásig (db). Maximális időtartam: 3 perc. 1.9 A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei és formái Magatartáson értjük a tanuló: - iskolai közösséghez, valamint annak tagjaihoz való viszonyát, - önmagához való viszonyát, felelősségét, önállóságát, - hatását a közösségre, viselkedését a társas kapcsolatokban, - házirendben leírtak és közös iskolai szabályaink betartatását, - a közösség érdekében végzett tevékenységét, - viselkedését, hangnemét, beszédkultúráját, önfegyelmét. 29

30 Szorgalmon értjük a tanuló: - tanulmányi munkához való viszonyát, - munkavégzésének pontosságát, kötelességtudatát, - önálló feladatai elvégzésének minőségét, - rendszeretetét, pontosságát, felszerelésének rendben tartását, - többletfeladatok vállalását, teljesítését, - tanórán kívül szerzett ismereteinek felhasználását, - aktivitását. Az osztályfőnök minden tanév első napján ismerteti a tanulókkal a magatartás és szorgalom értékelésének alapelveit, az egyes minősítések feltételeit, a követelményekről a szülőket a tanév első szülői értekezletén tájékoztatja. Az értékelés formái - Az osztályfőnök a szaktanárok véleményét kikérve havonta értékeli a tanulók magatartását és szorgalmát a pedagógia programban megfogalmazott kritériumok alapján. Az osztályzatokat beíratja a tájékoztató füzetbe. - Negyedévkor és háromnegyedévkor negyedéves értékelés formájában a szaktanárokkal együtt értékeli az osztályfőnök a gyerek magatartását és szorgalmát. Ez a novemberi, illetve április havi jegy mellett jelenik meg, a naplóba és a tájékoztató füzetbe eltérő színnel kerül bejegyzésre. - Félévkor és év végén a havi jegyek és a szaktanárok véleményének figyelembevételével az osztályfőnök érdemjegyet javasol. A havi jegyek figyelembevételekor a negyedéves ill. háromnegyedéves értékelés dupla értékű jegynek számít. A félévi és év végi magatartás és szorgalom jegyekről az osztályozó konferencia dönt a havi jegyek átlagának lefelé ill. felfelé történő kerekítésével. A tantestület indokolt esetben eltérhet a matematikai kerekítés szabályától. Vitás esetekben az osztályfőnök véleményének nagyobb súlya van Magatartás értékelése A tanév során 2-től 5-ig terjedő skálán érdemjegyekkel értékelünk. A magatartás érdemjegyei és minősítései a következők: 5: példás 4: jó 3: változó 2: rossz 30

31 Iskolánkban a magatartás minősítésének követelményei a következők: Példás (5) az a tanuló, aki(nek): - Nincs igazolatlan órája. - Nincs írásbeli figyelmeztetése. - Az önként vállalt vagy rábízott közösségi feladatokat teljesíti. - A Házirendet betartja. - Nevelőivel, a felnőttekkel és társaival szemben tisztelettudó, udvarias. Jó (4) az a tanuló, aki(nek): - Nincs igazolatlan órája. - Nincs osztályfőnöki vagy annál magasabb fokozatú írásbeli figyelmeztetése. - Részt vesz a közösség életében, a rábízott feladatokat elvégzi. - A Házirendet betartja. - Nevelőivel, a felnőttekkel és társaival szemben tisztelettudó, udvarias Változó (3) az a tanuló, aki(nek): - Van igazolatlan órája. - Osztályfőnöki figyelmeztetésnél magasabb fokozatú írásbeli figyelmeztetése nincs. - A közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, a rábízott feladatokat nem mindig teljesíti. - A Házirendet többször megszegi. - Nevelőivel, a felnőttekkel és társaival szemben udvariatlan, viselkedése tiszteletlen. Rossz (2) az a tanuló, aki(nek): - Több alkalommal igazolatlanul mulaszt. - Osztályfőnöki intője, vagy ennél magasabb fokozatú büntetése van. 31

32 - Közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, a rábízott feladatokat nem teljesíti. - A Házirendet ismételt figyelmeztetések ellenére sem tartja be. - Nevelőivel, a felnőttekkel és társaival szemben tiszteletlen, udvariatlan. 32

33 A magatartás minősítésének elvei táblázatos formában Példás Jó Változó Rossz Nincs igazolatlan órája. Nincs igazolatlan órája. Van igazolatlan órája. Több alkalommal igazolatlanul mulaszt. Nincs írásbeli figyelmeztetése. Nincs osztályfőnöki vagy annál magasabb fokozatú írásbeli figyelmeztetése. Osztályfőnöki figyelmeztetésnél magasabb fokozatú írásbeli figyelmeztetése nincs. Osztályfőnöki intője, vagy ennél magasabb fokozatú büntetése van. Az önként vállalt vagy rábízott közösségi feladatokat teljesíti. Részt vesz a közösség életében, a rábízott feladatokat elvégzi. A közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, a rábízott feladatokat nem mindig teljesíti. Közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, a rábízott feladatokat nem teljesíti. A Házirendet betartja. A Házirendet betartja. A Házirendet többször megszegi. A Házirendet ismételt figyelmeztetések ellenére sem tartja be. Nevelőivel, a felnőttekkel és társaival szemben tisztelettudó, udvarias. Nevelőivel, a felnőttekkel és társaival szemben tisztelettudó, udvarias. Nevelőivel, a felnőttekkel és társaival szemben udvariatlan, viselkedése tiszteletlen. Nevelőivel, a felnőttekkel és társaival szemben tiszteletlen, udvariatlan. 33

34 1.9.2 Szorgalom értékelése A tanév során 2-től 5-ig terjedő skálán érdemjegyekkel értékelünk. A szorgalom érdemjegyei és minősítései a következők: 5: példás 4: jó 3: változó 2: hanyag Iskolánkban a szorgalom minősítésének követelményei a következők: Példás (5) az a tanuló, aki(nek): - Tanulmányi munkája kiemelkedő. - Munkavégzésében kitartó, figyelmes. - Képességeinek megfelelően teljesít. - Házi feladatait elkészíti, felszerelései rendezettek. - Többletfeladatokat szívesen vállal. Jó (4) az a tanuló, aki(nek): - Tanulmányi munkája egyenletesen jó színvonalú. - Munkavégzésében kitartó, figyelmes. - Képességeinek megfelelően teljesít. - Házi feladatait elkészíti, felszerelései rendezettek. - A rábízott feladatokat elvégzi. Változó (3) az a tanuló, aki(nek): - Tanulmányi munkájának színvonala ingadozó. - Munkavégzésében rendszertelen, figyelmetlen. - Teljesítménye elmarad a képességeitől. - Házi feladati, felszerelései időnként hiányosak. - A rábízott feladatokat nem mindig végzi el.

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 1. A számonkérés formái A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A nevelők tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik,

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Helyi tanterv TANTERV

Szentlőrinci Általános Iskola Helyi tanterv TANTERV 2013 Szentlőrinci Általános Iskola Helyi tanterv TANTERV Szentlőrinci Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci Általános Iskola)

Részletesebben

SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT

SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye 7951 Szabadszentkirály Ady Endre u. 37. Telefon: 73/472-252, e-mail: szszkaltisk@freemail.hu Helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A különböző tantervek bevezetési ütemezése Az osítása

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye. Hatályba lépés időpontja: 2017/2018 tanév

HELYI TANTERV. Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye. Hatályba lépés időpontja: 2017/2018 tanév 2017 HELYI TANTERV Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Hatályba lépés időpontja: 2017/2018 tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az általános iskola helyi tanterve... 4 1.1

Részletesebben

I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök

I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök Közzétételi lista A Szentlőrinci Általános Iskola Királyegyházai Általános Iskola Tagintézménye a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (3) bekezdése alapján nyilvánossá teszi a törvényi előírásban

Részletesebben

FÜGGELÉK XV. MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉS TELJESÍTMÉNY

FÜGGELÉK XV. MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉS TELJESÍTMÉNY FÜGGELÉK SÁIK Dornyay Béla Tagiskolája XV. MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉS TELJESÍTMÉNY Az értékelés, minősítés helyi szempontrendszere 2015. Salgótarjáni Általános Iskola Dornyay Béla Tagiskolája Értékelés,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Házi feladatok, dolgozatírások szabályai

Házi feladatok, dolgozatírások szabályai Kovács Mihály Általános Iskola 5241 Abádszalók, István király út 1. Tel.: 06/59-355-319, tel.,fax: 06/59-355-367 E-mail: kmiskola@gmail.com Házi feladatok, dolgozatírások szabályai Pedagógiai program kivonat

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 1. Az ismeretek számonkérésének formái A tanulói tudásszint ellenőrzésének, értékelésének módja a tanév során:

Részletesebben

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től 1. számú melléklet Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től Tantervek: H2010 = a 2011-ben felülvizsgált és a NAT alapján

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv

A évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv A 2017. évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv Intézményi összefoglaló Jelenlegi 11. évfolyam : 10GA, 11GA gimis része, 11KA, 11KB MATEMATIKA Gimn. Szakgimn. Összehasonlítás

Részletesebben

1.1 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

1.1 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga, javítóvizsga. 2. Osztályozó vizsgát

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Közzétételi lista. német 4 fő nemzetiségi. nemzetiségi tanító főiskola tanító-magyar, német

Közzétételi lista. német 4 fő nemzetiségi. nemzetiségi tanító főiskola tanító-magyar, német Közzétételi lista A Hetvehelyi Általános Iskola a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (3) bekezdése alapján nyilvánossá teszi a törvényi előírásban meghatározott adatait: I. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

A tanulók értékelése

A tanulók értékelése kelése A) A tantárgyi évközi értékelés, valamint a félévi és tanév végi osztályozás rendjét a szaktanár a tanév első óráján ismerteti a tanulókkal. B) A tanulók évközi teljesítményének értékelése I. Az

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2016/2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév

Felsős munkaközösség munkaterve. 2016/2017. tanév Felsős munkaterve 2016/2017. tanév Célok, feladatok A szóbeli kommunikáció erősítése A kommunikációs Az önálló ismeretszerzés képességének Önértékelés, önbecsülés Élmény alapú tanulás, tanítás alkalmazása

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2018. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kőszeg: Középiskolai tanár: Általános iskolai tanár: Tanító speciális

Részletesebben

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Tanórai számonkérés formái: - szóbeli felelet - írásbeli számonkérés - gyakorlati számonkérés Az írásbeli beszámoltatás formái,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Soproni Széchenyi István Gimnázium

Soproni Széchenyi István Gimnázium Soproni Széchenyi István Gimnázium AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS EZEK ÓRASZÁMAI A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programjának 5. sz. melléklete Elfogadta a Soproni Széchenyi

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-17267/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Koszta József Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása és a maximális létszám

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

NETFIT mérés. Az iskola eredményei 2015/16. TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL. Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) 10 évesek 0 0

NETFIT mérés. Az iskola eredményei 2015/16. TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL. Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) 10 évesek 0 0 NETFIT mérés A NETFIT egészségközpontú, és egységes formában kínál komplex, tudományosan megalapozott megoldást a tanulói fittségi állapotmérésre. A pedagógiai eszköz alkalmazásának célja az egészséghez

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI Belépés az iskolába (jogviszony létesítése) A Kertvárosi Katolikus Általános Iskola városi beiskolázású. A fenntartó határozza meg a beiskolázás mértékét.

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján

Részletesebben

13. A házi feladat, hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai

13. A házi feladat, hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai 13. A házi feladat, hétvégi házi feladat és az iskolai dolgozatok szabályai a) A házi feladat szabályai 5.16. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK

Részletesebben

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően

Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően 2-4.. osztály 1. osztály Szöveges értékelés 2011/2012-es tanévtől kezdődően Értékelési rendszer az alsó tagozat első hét félévében Magatartás, szorgalom Tantárgyak Havonta Negyedév Félév Egyéni szokás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP /

INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE TÁMOP / BESZÁMOLÓ A PÁLYÁZAT CÉLJA A gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, képességekkel rendelkező munkavállalók neveléséhez való hozzájárulás. A társadalmi, gazdasági és technológiai változásokra való

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként

KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai

Részletesebben

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE Készült: 2009. 05. 05. Módosítva: 2013. 03.31. Felülvizsgálva és módosítva: 2014. 03. 31. Felülvizsgálva és módosítva:

Részletesebben

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV SZENTLŐRINCI ÁLTALÁNOS ISKOLA KIRÁLYEGYHÁZAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE Készült: 2009. 05. 05. Módosítva: 2013. 03.31. Módosítva és felülvizsgálva: 2014. 03. 31. Felülvizsgálva és módosítva:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások 2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások Iskolánk nevelőtestülete úgy döntött, hogy a 10%-os szabad órakeretet osztálytípusoktól függően osztja fel a tantárgyak

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola Közzétételi Lista Hetes 2017/2018-as tanév

Somssich Imre Általános Iskola Közzétételi Lista Hetes 2017/2018-as tanév Somssich Imre Általános Iskola Közzétételi Lista Hetes 2017/2018-as tanév - 1 - 1. A pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége: Munkakör 1. Általános iskolai tanár,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában A nem szakrendszerű oktatás bevezetése és gyakorlata a büki Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskolában Időpont: 2010. április 9. Az iskola elérhetőségei: Helyszín: Hotel Famulus,

Részletesebben