SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam"

Átírás

1 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra 185 óra 10. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra 185 óra 11. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 111 óra 185 óra 296 óra 12. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 128 óra 128 óra 256 óra SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK évfolyam Célok és feladatok A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának megerősítése, valamint a szakmacsoport tevékenységformáinak megismertetése. Járuljon hozzá a tanulók egyénre szabott, hatékony és eredményes tanulási módszereinek és eljárásainak a kiépítéséhez, elsajátításához, valamint az önművelés igényének és szokásának a kialakításához. Segítse a tanulók tanulási problémáinak feltárását, a hiányzó készségek pótlását. Járuljon hozzá a tanulók saját egészségi magatartásának és életvitelének tudatosításához, illetve az ezzel kapcsolatos álláspontjuknak a kialakításához, valamint a saját és mások egészsége iránti felelősségvállalás kifejlesztéséhez. Motiválja a tanulókat az egészséges életmód kialakítására, és segítse őket e magatartásforma megtartásában. A tanulók konkrét ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek a társadalom működéséről, a saját és a környezetükben élők lelki jelenségeiről és személyiségéről, valamint az elsajátított szociológiai és pszichológiai alapfogalmakat, szakkifejezéseket tudják majd alkalmazni későbbi tanulmányaik során. A tanulók megismerhetik az emberi pszichikum filogenetikus és ontogenetikus fejlődésének folyamatát, annak törvényszerűségeit és jellegzetességeit, valamint ezek biológiai és szociális összefüggéseit. Ösztönözze a tanulókat az egészséges életvitelre, a természeti és a mentális környezetük védelmére és felelősségteljes cselekvő magatartásra. Járuljon hozzá a tanulók szakmai ismereteinek megalapozásához, alakítsa ki a tanulókban azt a szemléletet, hogy az embert és környezetét egységes egészként értelmezzék. Ismerjék fel az emberi magatartás társadalmi meghatározottságát.

2 Mutassák be a társadalomtudományokat, az etikát, tárjanak fel új összefüggéseket a tanultak és a valóság között. Kezdjék meg emberi kapcsolataikat tudatosan is alakítani, ismerjék fel és értékeljék a szakmacsoportban leggyakrabban előforduló társadalmi és szociálpszichológiai jelenségeket. Fejlesztési követelmények A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazási képessége. A tanulók ismerjék fel saját tanulási stílusukat és az önművelés fontosságát, tudják megválasztani és alkalmazni saját tanulási stílusukat, alakítsák ki olvasási szokásaikat. Fejlesszék szókincsüket, koncentrációs képességüket, emlékezőképességüket, gondolkodási kultúrájukat, a jegyzetelés gyakorlottságát. Tudják használni az értelmező szótárt, lexikont. Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás igénye, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. A tevékenység során folyamatosan erősödjék a tanulási és szakmai motiváció, váljon tudatos döntéssé a szakmaválasztás. A tanulók folyamatosan fejlesszék egészségkultúrájukat. Alkalmazzák ismereteiket az egészséges életvitellel kapcsolatosan, fogadják el az élet és az egészség alapvető értékeit. Értelmezzék az egészséget mint dinamikus, változó egyensúlyi állapotot. Segítsenek másoknak az egészségük megőrzésében és fejlesztésében. Ismerjék meg az elsősegélynyújtás alapismereteit, és legyenek képesek az annak megfelelő elsősegélynyújtási feladatok ellátására. A tanulók értsék meg az alapvető általános és személyiség-lélektani fogalmakat, figyeljék meg saját lelki jelenségeiket, elemezzék példaképeik személyiségjegyeit, a társadalmi mintákat, normákat, vessék ezeket össze a saját személyiségjellemzőikkel. Határozzák meg az érés és a fejlődés törvényszerűségeit, a tanulás viselkedésmódosító szerepét, a motiváció, az érzelem és az akarat fejlődésének elemeit, lényegét. Ismerjék a szenzomotoros és kognitív fejlődés menetét, a szocializáció legfontosabb területeit, megmagyarázva a fejlődést befolyásoló szerepét. A tanulók alkalmazzák megszerzett ismereteiket az életkorok jellemzőinek megítélésében. A tanulók tudják definiálni az ökológia fogalmát, felismerni az élő és élettelen környezet alapvető jellemzőit, törvényszerűségeit és ezek emberrel való kölcsönhatásait, megfigyelni az egyszerűbb környezettani jelenségeket, és önállóan írják le tapasztalataikat. Ismerjék fel a környezetszennyezés egészségkárosító hatásait, tudják alkalmazni a tanult ismereteket lakóhelyi környezetük megóvása és saját egészséges életmódjuk kialakítása érdekében, törekedjenek egészségük megőrzésére. Értsék meg a világnézet, a vallás, a politika, a jog fogalmát, tudják elemezni, hogy ezek hogyan hatnak az emberek életére, magatartására. A tanulók tudják definiálni a szociálpolitika alapvető fogalmait, ismerjék fel a társadalom működésének alapvető összefüggéseit, a társadalomban előforduló szociális problémákat és azok megoldási lehetőségeit, eljárásait. A tanulók tudják meghatározni a szociálpszichológia fogalmát, és tudják elemezni, értékelni a társas kapcsolataikban előforduló helyzeteket. Tudják megmagyarázni az identitás fogalmát, a viszonyokat, és ismerjék fel a különböző szerepeket. Tudják összevetni a segítő szakmában előforduló szociálpszichológiai jelenségeket saját tapasztalataikkal, ismereteikkel és élményeikkel, valamint tudják alkalmazni a tanultakat a szerepfeszültségek csökkentésére, a konfliktusok feloldására. 9. évfolyam Tanulásmódszertan A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség felmérése után egyéni tanulástechnikai eljárások megtervezése, gyakoroltatása.

3 Visszatekintés a tanulási előéletre A tanulási előélet felmérése. Tanulás tudás Az olvasás technikája Koncentrációs gyakorlatok Az emlékezés technikája A tanulási stílus. A tanulás technikája tanulási stratégiák, orientáció, megtanulni tanulni, gyenge pontok a tanulásban. A gondolkodási kultúra fejlesztése, önművelés. Olvasási szokások, készségek, gyakorlatok. Szókincsfejlesztési gyakorlatok. Koncentrációs gyakorlatok. A lényeg kiemelése. A jegyzetelés gyakorlása. A felidézés és felismerés különbsége. Memoriterek. A tanulók ismerjék saját tanulási stílusukat és az önművelés fontosságát, tudják megválasztani és alkalmazni saját tanulási stílusukat. Alakítsák ki olvasási szokásaikat, fejlesszék szókincsüket, koncentrációs képességüket, emlékezőképességüket, gondolkodási kultúrájukat, a jegyzetelés ismereteit. Használják az értelmező szótárt, lexikont. 10. évfolyam Egészségtan Az egészséges életvitellel kapcsolatos ismeretek alkalmazása. Az egészséges környezet megtervezése. Az egészséges életmód csoportmunkában történő felmérése és elemzése. A leggyakrabban előforduló sérülések felismerése és ellátásának gyakorlása. Egészségkulturáltság Egészséges életvitel Az egészség fenntartását hátrányosan befolyásoló tényezők Az egészségkultúra mint az általános kultúra része. Az egészségkulturáltság összetevői és tényezői. Az egészség definíciója. Az egészséges életmód. Az egészségmegőrzés. A család egészsége és az utódvállalás. A higiénia fogalma és területei. A személyi és környezeti higiénia kapcsolata. Díszítő kozmetika. Az egészséges táplálkozás. Korszerű ételkészítési eljárások. Az egészséges öltözködés. A helyes testtartás és a rendszeres testedzés. Egészséges és harmonikus életvezetés. Betegségek és megelőzésük. A betegségek kialakulása és az elkerülésüket célzó magatartás. Védőoltások. Szűrővizsgálatok.

4 Gyógyszerformák és alkalmazásuk. Az egészségkárosító magatartások, a szenvedélyek (drog, alkohol, játék, gyógyszer) ártalmai elkerülésének lehetőségei, a segítségnyújtás formái. Elsősegélynyújtás A vészhelyzetek és ezek megelőzése. Az elsősegélynyújtás alapelvei és módjai. Az újraélesztés menete. A stabil oldalfektetés. Rosszullétek. Mérgezések. Sérülések fajtái és ellátása. Elsősegélynyújtás körébe tartozó mozgatás és szállítás alapelvei és módjai. A tanulók folyamatosan fejlesszék egészségkultúrájukat, alkalmazzák ismereteiket az egészséges életvitellel kapcsolatosan, tudják elfogadni az élet és az egészség alapvető értékeit. Adjanak segítséget másoknak egészségük megőrzésében és fejlesztésében. Ismerjék fel a vészhelyzeteket, és tudjanak elsősegélyszintű ellátást nyújtani. 11. évfolyam Pszichológiai alapismeretek Tapasztalatszerzés saját lelki jelenségeikről. Az egyes lelki jelenségek felismerése, osztályozása, besorolása. A tanultak összehasonlítása saját lelki jelenségeikkel és személyiségjegyeikkel. A pszichológia törvényszerűségeinek alkalmazása az egyes életkorok fejlődési szakaszaiban. A megszerzett ismeretek alkalmazása az életkori periódusoknak megfelelően. A szocializáció jelentőségének felismerése. Általános lélektan Személyiség-lélektan Fejlődéslélektan Bevezetés az általános lélektanba. Érzékelés észlelés. Figyelem. Tanulás tudás. Emlékezet és képzelet. Gondolkodás, intelligencia és kreativitás. Motiváció, érzelem. Álom, ábránd. A személyiség-lélektan alapfogalmai. A személyiség összetevői és ezek összefüggései. Érdek, érték, érdeklődés, képesség. Irányulás és indítékok. Világnézet, meggyőződés, eszmények, beállítódás. Temperamentum- és személyiségtipológia. Személyiségprofil és stílus. Az érett személyiség kritériumai. Az érés és fejlődés fogalma, törvényszerűségei. A szenzoros és a kognitív mechanizmusok, a személyiség fejlődése. A tanulás mint viselkedésmódosulás. Az érzelmi-akarati élet fejlődése. A születés előtti fejlődés. Az újszülött- és csecsemőkor fejlődéslélektana. A kisgyermek és az óvodás pszichés jellemzői. Kisiskolás- és pubertáskor. A serdülő- és ifjúkor pszichés jellemzői.

5 Felnőttkor öregedés öregkor aggkor. A szociálizáció főbb területei. A tanulók tudják felidézni az alapvető általános és személyiség-lélektani alapfogalmakat, elemezni saját lelki jelenségeiket, összevetni a normákat, elvárásokat saját személyiségjellemzőikkel. Tudják meghatározni az érés és a fejlődés törvényszerűségeit, a tanulás viselkedésmódosító szerepét, a motiváció, az érzelem és az akarat fejlődésének lényegét. Ismerjék a szenzomotoros és kognitív fejlődés menetét, tudják alkalmazni megszerzett ismereteiket az életkorok vonatkozásában, és tudják felsorolni a szocializáció legfontosabb területeit, megmagyarázni a fejlődést befolyásoló szerepét. 12. évfolyam Társadalomismeret és szociálpolitika A társadalmi jelenségek és folyamatok megfigyelése. Az erkölcsi szabályok érvényesülésének megfigyelése a tanulók saját környezetében, a társadalomban. Az alapvető jogi szabályok értelmezése. Összefüggés felismerése a tudati folyamatok és a vallás között. A különböző vallási szokások, nézetek összehasonlítása. A politika emberi magatartást befolyásoló szerepének meghatározása. A szociális problémák felismerése a mindennapi életben. Szociálpszichológia A tanulók társas kapcsolataiban leggyakrabban előforduló helyzetek, események és viszonyok elemzése és értékelése. Pontos személyészlelés. Konkrét tapasztalatok összehasonlítása a segítő szakmákban előforduló szociálpszichológiai jelenségekkel. Társadalomismeret és szociálpolitika A társadalmi jelenségek és folyamatok megfigyelése A jog Világnézet, vallás A társadalom fogalma, működése, megismerési lehetőségei. A mai magyar társadalom. A társadalom szerkezete, társadalmi rétegződés. A társadalmi differenciálódás. Társadalmi egyenlőtlenségek. Társadalmi beilleszkedési zavarok. Az emberi magatartást kialakító és befolyásoló tényezők. A jogi szabályozás funkciója, a jogi szabályozás fejlődése. Az emberi és polgári jogok. A jogok és szankciók humanizálása. Az Alkotmány szerepe a család, a gyermek és az idős emberek jogainak megvédésében. Szociális jogok. A világnézet általános értelmezése. Vallásos és nem vallásos világnézetek. A vallás fejlődése és hatása a mindennapi életre. A vallás mint a jelenségek sajátos összefüggő rendszere és magyarázata. A vallási szabályok és a kor erkölcsi tudata. A vallási szokások és a mindennapi élet, életmód összefüggései. A világvallások, a felekezetek, a szekták közötti különbségek.

6 Világnézeti pluralizmus. A keresztény vallás szerepe a szociális szerveződések kialakulásában. Az ateizmus kialakulása és történelmi formái. A humanizmus szűkebb és tágabb értelmezése. A politika A szociálpolitika A politikai eszmék érdekkifejező szerepe. Az egyén, a csoport és a társadalmi érdekek összefüggései. Érdekérvényesítés: választások, közigazgatás. A demokrácia történeti formái, lehetőségei és korlátai. Az állami és a politikai szervezetek rendszere, általános jellemzői és eszközei. A bel- és külpolitika összefüggései. Az Európai Unió, regionális és globális politikai szervezetek. A leggyakoribb társadalmi és családi problémák A szociálpolitika fogalma. A szociálpolitikára ható értékek (szabadság, egyenlőség, szolidaritás, tolerancia, igazságosság). A szociálpolitika alapvető ellátási lehetőségei. Szociálpszichológia Bevezetés a szociálpszichológiába Az interakciók pszichológiája Identitás A társas kapcsolatokat elősegítő és nehezítő pszichológiai jelenségek A személyészlelés pontossága A szerep A társas érintkezés meghatározói A csoport jellemzői és a csoportközi viszonyok Tárgya, funkciója és rövid története. Hatása és alapelvei. Magányos, páros helyzet és szervezett csoport. Fogalma, dimenziói. Együttműködés, segítségnyújtás, tolerancia, vonzalmak, konfliktusok, versengés, közöny, irigység. Fizikai és szociális észlelés. Pontosság az érzelmek észlelésében. A hangulat hatása. A szerep lejátszása: harc, vita, játszma. Szereptanulás, szerephelyzet, szerepfeszültség, szerepkonfliktus, játszma. Attitűd, burkolt személyiségelméletek, a benyomás kialakítása benyomáskeltés; attribúció énattribúció, kommunikáció szociabilitás, társas befolyásolás. A csoport. Egyén a csoportban. Csoportközi viszonyok: kategorizáció. Sztereotípiák, előítéletek, proszociális viselkedés. Előítéletek kisebbségekkel, fogyatékosokkal, szegényekkel szemben. Társadalomismeret és szociálpolitika A tanulók értsék meg a társadalom működésének, az ember magatartásának legfontosabb összefüggéseit. A tanulók értsék meg az alapvető jogi szabályokat, mutassanak be példákat arra, hogy a jog hogyan hat az egyén életére, milyen társadalmi célokat szolgál.

7 Tudják meghatározni a világnézet és vallás fogalmát, a politika emberi magatartást befolyásoló szerepét és a szociálpolitika alapvető fogalmait. A tanulók tudják megmagyarázni, hogy a világnézet miért az ember életformáját és életszemléletét meghatározó tudatforma, a világnézet függvényében a cselekvő ember és a környező társadalmi valóság viszonyát, a politikai szervezeti rendszerek sajátosságait. A tanulók ismerjék fel a társadalomban előforduló szociális problémákat és az azokra adott alapvető szociálpolitikai intézkedéseket. Szociálpszichológia A tanulók tudják definiálni a szociálpszichológia fogalmát, elemezni és értékelni a társas kapcsolataikban előforduló helyzeteket, megmagyarázni az identitás fogalmát. Ismerjék fel a különböző szerepeket, tudják összevetni a segítő szakmában előforduló szociálpszichológiai jelenségeket saját tapasztalataikkal, ismereteikkel és élményeikkel. Tudják alkalmazni a tanultakat a szerepfeszültségek csökkentésére, a konfliktusok feloldására, tartsák meg tárgyilagosságukat az emberismeret során, tudják elemezni a társas érintkezés történéseit, rendszerezni a csoportmunkáról szerzett tapasztalataikat. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ GYAKORLATOK évfolyam Célok és feladatok A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport közös szakmai elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. A Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok tanításának célja a kommunikációs ismeretek, készségek, érzékenység aktív, tudatos fejlesztése, kitérve azokra a jellemzőkre, melyek a szociális szolgáltatásokban fontosak. Olyan korszerű ismeretek átadása, amelyek révén a tanulókban tudatosul a kommunikáció egyetemessége, a kommunikációs megnyilvánulások kulturáltságának fontossága. A hatékony kommunikációs készségek kialakítása, érzékenységének fejlesztése. A gyakorlatok elősegítik megismerni településük helyét és jellemzőit az ország viszonylatában. Célja képessé tenni a tanulókat önálló alkotómunkára. Fejleszteni manuális készségüket. Az alkotómunkában rejlő önmegvalósítási lehetőséggel gazdagítani érzelmi életüket, erősíteni pozitív személyiségjegyüket. Fejleszteni esztétikai érzéküket. Ismertetni a településük helyét az országban. A tananyag hozzájárul a tanulók ön- és társismeretének olyan irányú fejlesztéséhez, amellyel saját személyiségüket és személyközi kapcsolataikat kontrollálni, illetve befolyásolni tudják. Cél a reális ön- és társismeret kialakítása mellett a tanulók erkölcsiségének pozitív irányú fejlesztése. Cél továbbá, hogy a tanulók megalapozott döntést tudjanak hozni a szociális szakmák választásakor. Alakuljon ki a humán pályákon szükséges szemlélet, amellyel a tanulók képesek értelmezni az előző generációkéval összefüggésben is a mai magyar társadalomban élők életmódját és életszemléletét. Cél a toleráns, előítélet-mentes magatartás, a problémaérzékenység és a kapcsolatteremtő képesség kialakítása, fejlesztése, a segítő identitás megalapozása, olyan pozitív attitűdök kialakulása, amelyek segítik az életkorokból adódó problémák és nehézségek megoldását. Segítse a tanulók mentálhigiénés szemléletének, képességeinek fejlődését, fejlesztve bennük a munkájuk végzéséhez nélkülözhetetlen toleranciát, lelkierőt, önismeretet. Fejlesztési követelmények A tanulók tudjanak együttműködni a csoport tagjaival, a csoportmunka szabályainak betartásával. Alkalmazzák a kommunikációval kapcsolatos ismereteiket, és tudjanak hatékonyan közvetíteni szóbeli és írásos információt. Értsék és alkalmazzák a metakommunikációs jelzéseket, tudják megkülönböztetni a hiteles kommunikáció összetevőit, jellemzőit. Ismerjék fel a saját és társaik kommunikációs zavarait. Tudják alkalmazni a társas érintkezés szabályait. Ismerjék fel az önismeret komponenseit és az emberismeret csapdáit, a társas kapcsolatokat zavaró jelenségeket, tudják felsorolni az azokat elősegítő tényezőket. Érzékeljék és verbalizálják saját pszichohigiénés állapotukat.

8 A tanulók tudják alkalmazni a szakmai kommunikáció alapelveit szituációs helyzetekben. Tartsák meg tárgyilagosságukat az emberismeret során, elemezzék a társas érintkezés történéseit, ismerjék fel a mentálhigiénés módszerek jótékony hatását az érzelmi egyensúly megtartásában. Alakítsák ki hatékony napirendjüket, alkalmazzák a lelki egyensúly megtartását célzó módszereket. A tanulók alkalmazzák a tárgytervezés legfontosabb szempontjait. Készítsenek egyszerű tárgyakat különböző anyagokból, ismerjenek néhány hagyományos népi játékot. Ismerjék fel és tartsák be a közvetlen környezetük kialakításában fontos esztétikai, célszerűségi és egészséget biztosító szabályokat. A tanulók egyeztessék a választott szakmacsoport elvárásait egyéni képességeikkel, ismerjék fel a helyes és egészséges munkaszokások kialakításának jelentőségét. Tudják meghatározni az életmód fogalmát, az életmódkutatás technikáit, és próbáljanak ki néhányat. Tudják elemezni az életmód és életvitel összetevőit, megmagyarázni ezek kialakulását, és közeledjenek a különböző életmódú és életvitelű emberekhez, embercsoportokhoz, illetve élethelyzetekhez toleránsan és előítélet-mentesen. A tanulók mutassák be a család szerepét a társadalomban. A tanulók tudják definiálni az ökológia fogalmát, ismerjék fel az élő és élettelen környezet alapvető jellemzőit, törvényszerűségeit és ezek emberrel való kölcsönhatásait, a környezetszennyezés egészségkárosító hatásait. Tudják meghatározni a gondozási területeket, felsorolni a tevékenységek elemeit. Ismerjék a különböző életkorok testi, szellemi és szociális sajátosságait, tudják felmérni az ezekből adódó szükségleteket. Ismerjék az egészségügy és a szociális ellátórendszer alapvető intézményeit. Ismerjék a segítő szakmák körét. 9. évfolyam Kommunikáció Egyéni, páros és csoportmunka. A kommunikációs alapfogalmak definiálása. A társas érintkezés szabályainak alkalmazása szerepjátékban. Szóbeli és írásos információ közvetítésének gyakorlása. Kommunikációs zavarok felismerése és elemzése. A metakommunikációs jelzések fogadása, értelmezése. Kulturált viselkedés gyakorlása a kortárs csoportokban. Környezetkultúra Manuális készségfejlesztés (hímzés, varrás, játékkészítés stb.). Kiállítás rendezése. Az iskola környezetében fellelhető népművészeti tárgyak gyűjtése. Kommunikáció Jégtörő gyakorlatok Együttműködés a csoporttal. A kommunikáció alapfogalma és dinamikai alapelvei Az érintkezés kultúrája Verbális kommunikáció Nonverbális kommunikáció A kommunikáció fogalma, elemei. Kommunikáció a természeti népeknél és az állatvilágban. Dinamikai törvényszerűségek. Az interperszonális és multiperszonális kommunikációs helyzetek. Az őszinte kommunikáció feltételei. Érintkezési formák és ezek eltérései más kultúrákban. Az érdeklődés és az értő figyelem jelentősége. A közvetlen emberi kommunikáció formái. Nyelvi szocializációs szintek. A metakommunikáció fogalma és törvényszerűségei, jellemzői. A verbális és nonverbális közlés viszonya. A pillanatnyi és állandósult érzelmek kifejeződése. A kulturális szignálok kommunikatív jelentősége.

9 Hiteles kommunikáció Kommunikációs zavarok A kongruens és inkongruens kommunikáció fogalma, jellemzői, hitelesség. A kóros kommunikációs zavarok és okai. A nyelvi kommunikáció hiányosságai. A szégyenlősség és gátlásosság. Kommunikációs gátak és közléssorompók. A kommunikációs zavarok leküzdése. Környezetkultúra Népművészet Lakáskultúra, kertkultúra Munkakörnyezet Településismeret Magyarország egyes tájegységeinek népművészete. A magyarországi nemzetiségek népművészete. Népművészeti tárgyak készítése. Kiállítás. Lakásdíszítés. Színek és formák harmóniája. Egészséges és biztonságos munkakörülmények kialakítása. Város, falu, régiók. Kommunikáció A tanulók tudjanak együttműködni a csoport tagjaival, tudják felsorolni a kommunikációval kapcsolatos alapfogalmakat. Alkalmazzák a társas érintkezés szabályait. Hatékonyan használják a szóbeli és írásos információt. Értelmezzék és alkalmazzák a metakommunikációs jelzéseket, tudják megkülönböztetni a hiteles kommunikáció összetevőit, jellemzőit. Ismerjék fel a saját és társaik kommunikációs zavarait. Környezetkultúra A tanulók tudják alkalmazni a tárgytervezés legfontosabb szempontjait. Készítsenek egyszerű tárgyakat különböző anyagokból, ismerjenek néhány hagyományos népi játékot. Ismerjék az egészséges és biztonságos munkakörülményeket. 10. évfolyam Ön- és társismeret Együttműködés a csoporttal. Az önismereti csoportmunka szabályainak megismerése, alkalmazása. Az önismeret forrásainak megismerése. A társas kapcsolatokat segítő és zavaró jelenségek felismerése, gyakorlása szerepjátékokban. Önismeret-fejlesztő gyakorlatok útján a tanulók tanulják meg a tárgyilagos emberismeret jelentőségét és sajátítsák el a konfliktuskezelés képességét. A szociális pályák világa A tanulók legyenek képesek ismertetni a szociális szolgáltatások szakmacsoporthoz tartozó különböző gazdálkodó szervezetekben folyó szolgáltatási alaptevékenységeket, munkavédelmi, higiéniai feladatokat. A szociális pályákról egyéni és csoportos adatgyűjtés. Ember pálya megfelelése, gyakorlás szerepjátékokban, elemzés.

10 Ön- és társismeret Jégtörő gyakorlatok Együttműködés a csoporttal. Az önismeret forrásai Az önismeret komponensei Önismeret-fejlesztő gyakorlatok Társismeret Az önismeret fogalma, lényege, történeti áttekintése. Az önismereti csoportmunka szabályai. Fikció, játék, realitás a lélektani csoportmunka során. Az önismereti kerék és a Johari-ablak. A tanulás és az önismeret összefüggései. A hiányos önismeret okai és következményei. A képességek szerepe a pályaválasztásban. A változás és változtatás szükségessége. Szerep, norma, indulatáttétel, interakció. A csoportfejlődés fázisai. Testkép, énkép, énideál. Az interperszonális készségek és személyiségtulajdonságok. Konfliktus, konfliktuskezelési technikák. A tárgyilagos emberismeret jelentősége és feltételei. A társas kapcsolatokat elősegítő és zavaró jelenségek. Az empátia. A szociális pályák világa A szociális pályák ismerete A helyes pályaválasztás feltételei Tájékozódás a pályaválasztási lehetőségekről A pályaismeret elvei, szempontjai. Pályaképek, pályatükör. A pálya és személyiség. Társadalmi és csoporthatások a pályaválasztásban. A képességek szerepe. A szakmák, foglalkozások társadalmi presztízse és vonzereje. Ön- és társismeret A tanulók tudjanak együttműködni a csoport tagjaival, betartani a csoportmunka szabályait. Ismerjék az önismeret komponenseit és az emberismeret csapdáit, érzékeljék saját pszichohigiénés állapotukat. A szociális pályák világa A tanulók a megadott szempontok alapján ismerjék a szakmacsoporthoz tartozó pályák jellemzőit, tudják összeegyeztetni az önismeretre alapozott pályaelképzeléseiket a pályaelvárásokkal, egyeztetni a választott szakma elvárásait egyéni képességeikkel. 11. évfolyam Szakmai kommunikáció, mentálhigiéné A kommunikációban korábban tanultak alkalmazása a szociális szakmák területén. A mindennapi kommunikációs formák megkülönböztetése. A kommunikáció sajátosságainak felismerése segítő szituációban. Interjúk készítése.

11 A kommunikáció során fellépő problémák felismerése, kezelése. Mentálhigiénés módszerek megismerése. Hatékony napirend kialakítása. Életmód Előítélet-mentes hozzáállás tanúsítása a különböző, a megszokottól eltérő élethelyzetű emberekhez. Az életmód és az életvitel összetevőinek elemzése, a kialakulás okainak feltárása. Családfák és interjúk készítése. Szakmai kommunikáció, mentálhigiéné Bevezetés a szakmai kommunikációba Kommunikációs helyzetek Segítő beszélgetés A mentálhigiénés szemlélet alapjai és célja Az aktív tevékenység és a pihenés egyensúlyának fontossága az élővilágban A lelki egyensúly megtartásának módszerei A mentálhigiénés konzultáció A szakmai kommunikáció tárgyköre, fogalomrendszere, célja. A szakmai érintkezés kultúrája: munkatársi, kliensi kapcsolatok. A szakmai kommunikáció formái. A szakmai kommunikáció elvárásai, alapelvei, technikái. Beteg a családban. Fogyatékos a családban. Sokgyerekes család. Beszélgetés idős emberekkel. Érintkezés hátrányos helyzetű emberekkel. Alapelvei: empátia és verbalizáció, feltétel nélküli elfogadás, kongruencia. Technikái: aktív figyelem, visszatükrözés, fókuszálás. A családi mentálhigiéné alapjai. Az iskolai mentálhigiéné alapjai. Az aktív és passzív szakaszok változása. Az életmód tudatos vezetése. Megfelelő napirend. A lelki egészséget veszélyeztető körülmények, hatások. Alapfogalmak. Az önsegítő és támogató csoportok. Relaxációs tréningek. A mentálhigiénés konzultáció jelentősége. Módszerei. Alkalmazása a párbeszédben. Esetközpontú megbeszélés. Életmód Az életmódról általában Az életmódot meghatározó tényezők Az életmódot befolyásoló értékek Az életmód fogalma, befolyásoló tényezői. A 20. századi magyar történeti életmódok. Anyagi feltételek (pénz, jövedelem, ökológiai és tárgyi feltételek). Iskola munka foglalkozások. Végzettség szakképzettség munkanélküliség. Szabad idő szabadidős kultúra. Emberi közösségek emberi kapcsolatok. A siker és elismertség mint életcél. A hit eszme követése. Napi örömök és a mindennapi életvezetés. Kötetlenség, függetlenség, szabadság. Egészség. Idő, időmérleg.

12 A kulturáltság megfogalmazásának megközelítésmódjai, befolyásoló hatása. A család Az életmódkutatás módszerei A család fogalma, szerkezete, funkciói a különböző történelmi korokban. A család szerkezetének mai sajátosságai. A család életciklusai családi szerepek. A család mint az életmód kerete. A családfa. Módszerek: dokumentumelemzés, megfigyelés, interjúkészítés stb. A megfigyelés technikája. Az interjú fogalma, típusai. A kötött interjú készítésének gyakorlása. Szakmai kommunikáció, mentálhigiéné A tanulók tudják alkalmazni a szakmai kommunikáció alapelveit a szituációs helyzetekben, ismerjék fel a kommunikáció formáit. Ismerjék fel a mentálhigiénés módszerek jótékony hatását az érzelmi egyensúly megtartásában, alakítsák ki hatékony napirendjüket, tudják megőrizni a lelki egyensúlyukat. Életmód A tanulók tudják meghatározni az életmód fogalmát, az életmódkutatás technikáit, és kipróbálni néhányat. Tudják megmagyarázni a család szerepét a társadalomban, tudják elemezni az életmód és életvitel összetevőit, megmagyarázni ezek kialakulását, és alkalmazzák a különböző életmódú és életvitelű emberekhez, embercsoportokhoz, illetve élethelyzetekhez való toleráns és előítélet-mentes közelítést. 12. évfolyam Gondozástan Az egyes életkorok testi, szellemi és szociális sajátosságainak megismerése. A tanult szociológiai módszerek gyakorlása. Különböző életkorú személyek szükségleteinek felmérése. Az ember helye és szerepe az ökoszisztémában Gondozási alapfogalmak Szociológiai módszerek gyakorlása Az életkorok fejlődési szükségletei Egészségügyi intézményrendszer Az ember mint bioszociális lény. A szükségletek hierarchikus rendszere. A természetes és társadalmi környezet hatása az egészségre. A környezetszennyezés hatása az egészségre. A gondozástan fogalma, a gondozás elemei. A gondozás formái: fizikai, egészségügyi, pszichés gondozás. Hasznos, célszerű tevékenységek, foglalkozások. A gondozásra szorulók köre. A megfigyelés, dokumentumelemzés, interjúkészítés gyakorlása. Az életszakaszok meghatározása. A különböző életszakaszokban jelentkező szükségletek, azok felmérése, legalapvetőbb gondozási tevékenységek. A különböző életkorok legjellemzőbb testi, szellemi sajátosságai. Az egyes életkorok jellemző kapcsolatrendszere. Krízisek előfordulásának lehetőségei. Az egészségügyi ellátás rendszere. Elsődleges, másodlagos és harmadlagos betegellátás. Általános és szakellátások.

13 A különböző feladatok megvalósításában együttműködő intézmények. Szociális ellátórendszer Segítő foglalkozások A szociális szolgáltatás célja, a szolgáltatások hálózata. A szociális intézmények és kapcsolatrendszerük. A segítő foglalkozások rendszere. A szociális foglalkozások. Együttműködés más segítő szakmákkal. A tanulók tudják definiálni az ökológia fogalmát, ismerjék fel az élő és élettelen környezet alapvető jellemzőit, törvényszerűségeit és ezek emberrel való kölcsönhatásait, a környezetszennyezés egészségkárosító hatásait. A tanulók tudják definiálni a gondozás fogalmát, felsorolni az elemeit. Tudják meghatározni a gondozási területeket, felsorolni a tevékenységek elemeit. Ismerjék a különböző életkorok testi, szellemi és szociális sajátosságait, tudják felmérni az ezekből adódó szükségleteket. Ismerjék az egészségügy és a szociális ellátórendszer alapvető intézményeit. Tudják meghatározni a segítő szakmák körét, jellemezni a szociális szakmákat.

14 Szociális szolgáltatások szakmacsoport Tantárgy Javasolt HEMI évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti Magyar nyelv és irodalom Történelem és társadalmi ismeretek Társadalomismeret és etika Idegen nyelv Matematika Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfőnöki Testnevelés és sport 92,5 2,5 92,5 2,5 92,5 2,5 80 2, Fizika 74 2 Földünk és környezetünk Biológia Kémia 74 2 Informatika Szakmai orientáció humán szakterületre Tanulásmódszertan (elmélet) Kommunikáció (gyakorlat) 74- Környezetkultúra (gyakorlat) Szakmai gyakorlat Egészségtan (elmélet) Őn- és társismeret (gyakorlat) A szociális pályák világa (gyakorlat) Szakmai gyakorlat Szakmacsoportos alapozó oktatás a szociális szolgáltatások szakmacsoportra Pszichológiai alapismeretek (elmélet)

15 Szakmai kommunikáció, mentálhigiéné (gyakorlat) Életmód (gyakorlat) 74 2 Társadalomismeret és szociálpolitika (elmélet) Szociálpszichológia(elmélet) Gondozástan (gyakorlat) Szabadon tervezhető 18,5 0,5 16 0,5 Kötelező óraszám a törvény alapján 1017,5 27,5 1017,5 27, , ,

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN. Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN EGÉSZSÉGTAN Alapozó és fejlesztő szakasz (6. és 8. évfolyam) BEVEZETÉS A helyi tantervnek biztosítania kell, hogy a tanulók életkorához, az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek Kereskedelem

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KERESKEDELEM MARKETING, ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Kereskedelem marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos alapozó ismeretek Kereskedelem

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor Szakközépiskola 2013. 2 BEVEZETŐ RÉSZ... 7 1 AZ ISKOLA ARCULATA... 7 1.1 Az iskola rövid története... 7 1.2 Az iskolai hagyományok... 7 1.3 Képzési kínálat... 8 2 AZ ISKOLA

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK 123001. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület 2015. június 26-án jóváhagyta. KLIK Érdi Tankerület Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 037767 KIK

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 65488 Az emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 1 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) Tartalomjegyzék I. Nevelési program... 3 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. PEDAGÓGIAI PROGRAM B U D A P E S T XIV. K E RÜ L E T I HUNYAD I JÁNOS ÁLTALÁN O S ISKOL A 2014. 1 INTÉZMÉNYI ADATOK Hivatalos elnevezése: Budapest XIV. Kerületi Hunyadi János Általános Iskola Az intézmény

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

TARTALOMJEGYZÉK. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... TARTALOMJEGYZÉK KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam)... 2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 9 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK HON ÉS NÉPISMERET... 50

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra

Részletesebben