Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve"

Átírás

1 Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38. Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Hatályos: év május hó 02. Napjától Kovács Zsuzsanna intézményvezető 1

2 Tartalom EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT...3 KERESKEDELEM MARKETING ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORT VENDÉGLÁTÁS, - IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORT BELÜGYI-RENDÉSZETI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORT ÉLELMISZERIPAR SZAKMACSOPORT

3 A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás a 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletalapján módosult időtervek: Egészségügyi szakmacsoport 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Egészségügy szakmacsoportos alapozó ismeretek Egészségfeljesztés 36 1 Tanulásmódszertan 36 1 Pszichológia 72 2 Általános kórtan 64 2 Állapotmegfigyelés 36 1 Anatómia 64 2 Egészségügy szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Egészségfeljesztés (gyakorlat) 72 2 Kommunikáció 72 2 Környezetkultúra 72 2 Ön- és társismeret 36 1 Életpálya építés 36 1 Szaknyelvi kommunikáció (latin) 36 1 Elsősegélynyújtás 36 1 Állapotmegfigyelés (gyakorlat)

4 Gondozástan Anatómia (gyakorlat) 64 2 Mentálhigiéné 32 1 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Egészségügyi szakmacsoportos alapozó ismeretek Egészségügyi szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 36 óra 144 óra 180 óra 10. évfolyam Egészségügyi szakmacsoportos alapozó ismeretek Egészségügyi szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 36 óra 144 óra 180óra 11. évfolyam Egészségügyi szakmacsoportos alapozó ismeretek Egészségügyi szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 108 óra 180 óra 288 óra 12. évfolyam Egészségügyi szakmacsoportos alapozó ismeretek Egészségügyi szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 128 óra 128 óra 256 óra EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK 4

5 Célok és feladatok A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport szakmai elméleti ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztás, illetve szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. Az oktatás céljának tekinti az alapkompetenciák fejlesztését a szakmacsoportos alapozó modulokon keresztül. Kiemelt feladata az egészségfejlesztés, az egészséges életmódra nevelés, a kommunikációs készség fejlesztése a fogyasztóvédelemre való felkészülés és a környezettudatosságra nevelés. Az oktatás lehetőséget nyújt a szakirányú moduláris szakképzés rövidítésére a szakma által meghatározott kompetenciák alapszintű elsajátítása révén. Az egészségügyi szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának megerősítése, valamint a szakmacsoport tevékenységformáinak megismertetése, tapasztalatok szerzése az egészségügyi szakterületen. Cél, hogy a tanulók konkrét ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek az emberi lélek jelenségeiről, az emberi test felépítéséről, működéséről, értsék meg mindazt, amit saját lelki életük megfigyelése során a mindennapokban tapasztalnak. Ismerjék meg az emberi pszichikum fejlődésének törvényszerűségeit, jellegzetességeit, ezek biológiai és szociális összefüggéseit. Járuljon hozzá a tanulók adekvát emberi kapcsolatainak tudatos kialakításához, valamint a humán pályákon leggyakrabban előforduló szociálpszichológiai jelenségek felismeréséhez és ezek értékeléséhez. Értsék meg az életműködéseket és szabályozásukat, ismerjék fel a test felépítése és működése közötti dinamikus összefüggéseket, azoknak az életkornak megfelelő változásait Elemezzék az emberi egészség és a környezet kölcsönhatását, ösztönözze őket a környezet megóvására, helyes higiénés magatartásra, egészséges életmódra és a környezetszennyezés megakadályozására, szemléljék az embert környezetével is egységes egészként. A tanulók ismerjék a család szerkezetét, a család életciklusait, a családszerepeket, a család ártó-védő hatásait. Legyenek tájékozottak az egészségügyi intézményrendszer céljáról. Fejlesztendő kompetenciák A tanítás-tanulás szemléleti egységének és a tanulók személyiségnevelésének eredményessége szempontjából lényeges, hogy legyenek olyan fejlesztendő kompetenciák, amelyek elősegítik a tanulók egész életen át folyó tanulásra való felkészülését, valamint jól szolgálják a testi és lelki egészségének megőrzését. Anyanyelvi Legyen képes fejleszteni írásos és szóbeli kommunikációs képességét. Hallott és olvasott szakmai szöveget megérteni, különböző fogalmak jelentéstartalmát értelmezni. Legyen képes a fontos ismereteket a kevésbé lényegestől elkülöníteni. Alkalmazza a különböző kommunikációs szándékok kifejezésekor a megfelelő nyelvi eszközöket, a korszerű szaknyelvi szókincset. 5

6 Az érveit a helyzetnek megfelelő módon tudja megfogalmazni és kifejezni. Idegen nyelvi Legyen képes szakmai idegen nyelvi kommunikációra, a gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésére, kifejezésére és értelmezésére. Tudja a szakmai témákhoz kapcsolódó kifejezéseket használni. Legyen képes a mondanivalót egyértelműen, egyszerűen, világosan közvetíteni. Tudjon különbséget tenni a lényeges és lényegtelen információk között, különös tekintettel azok továbbadására. Legyen képes alkalmazni a különböző olvasási stratégiákat a szövegek megértésénél (globális, szelektív értés). Matematikai Legyen képes alkalmazni az alapvető matematikai elveket az ismeretszerzésben, a problémák megoldásában. Matematikai úton legyen képes indokolni az eredményeket. Tudjon logikusan gondolkodni, elvégezni alapvető számításokat. Legyen képes megérteni és elfogadni a biztonságos és felelősségteljes munkavégzés követelményeit. Értse meg az emberi tevékenység okozta változásokat, és az ezzel kapcsolatos egyéni és közösségi felelősséget. Értse meg az emberi szervezet felépítését és működését, mint az ökoszisztéma részét. Digitális Számítástechnikai ismereteinek birtokában legyen képes a tanuló a munkavégzéséhez szükséges számítástechnikai eszközöket és felhasználói programokat kiválasztani és önállóan kezelni. Legyen képes az informatikai eszközöket a munka-egészségügyi, adatvédelmi, szerzői jogi előírások betartásával használni. Tudjon az interneten információt keresni barangolással, tematikus keresőprogramokkal. Tudjon elektronikusan levelezni. A hatékony, önálló tanulás A tanuló legyen képes az önálló ismeretfejlesztésre, tanulásra, használjon segédeszközöket ismereteinek bővítéséhez. Tudjon egyénileg is és csoportban is kitartóan tanulni, tudja beosztani a saját idejét a hatékony munkavégzés érdekében. Legyen képes saját tanulási stratégia kialakítására, figyelemösszpontosításra. Szociális és állampolgári Értse meg és tartsa tiszteletben a vallási és etnikai csoportok, a különböző nemzetek kulturális sokszínűségét. Ismerje a magyar jogrendszert, tudjon beszélni a jogalkotásról, a jogforrásokról. 6

7 Ismerje a polgári jog lényegét. Érezzék érdeküknek a biztonságos és felelősségteljes munkaszervezés és munkavégzés követelményeit. Kezdeményezőképesség és vállalkozói Ismerje a munkavégzés szabályait, a munkavállaló jogait, kötelességeit. Legyen képes egyszerű pénzügyi, postai, vállalati belső bizonylatokat felismerni, szerepüket ismertetni, kitölteni. Legyen képes adott szituációban az ügyfelekkel való kapcsolattartásra, konfliktuskezelésre. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az adott munkaterület elvárásaihoz igazodóan tudjon összeállítani, megszervezni kulturális programokat. Fejlesztési követelmények A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazási képessége. Fejlessze a szóbeli és írásos szakmai kommunikációs képességeket, a rajzi képességeket. Alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, munkájuk legyen átgondolt, célszerű, eredményes, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a nyelv, a szakkifejezések szabatos használatára, munkáikban az igényes külalakra. A tantárgy tevékenység során alkalmazzák a tanulók az informatikai eszközöket. Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás igénye, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. A tanuló ismerje fel saját tanulási stílusát és az önművelés fontosságát. Tudja megválasztani és alkalmazni saját tanulási stílusát, tudjon tanulási módszereket és stratégiát alkalmazni. Alakítsa ki olvasási szokásait. Fejlessze szókincsét, koncentrációs képességét, emlékező képességét, gondolkodási kultúráját, jegyzetelés gyakorlottságát. Tudja használni az értelmező szótárt, lexikont A tananyag adjon lehetőségeket arra, hogy fejlődjön a tanulók mentálhigiénés szemlélete, tudatosan alakítsák az életmódjukat, életvezetésüket. A tanulók értsék, tudják meghatározni az általános lélektani alapfogalmakat, saját lelki jelenségeikről és azok működéséről tudjanak tapasztalatokat szerezni és összevetni a tanultakkal, valamint az elsajátított pszichológiai alapfogalmakat és szakkifejezéseket alkalmazni későbbi tanulmányaik során. A tanulók tudják meghatározni az érés és fejlődés törvényszerűségeit, a tanulás és viselkedésmódosítás szerepét, az érzelmi-akarati fejlődés összefüggéseit. Ismerjék a fejlődés menetét, alkalmazzák az életkori periodizációnak megfelelő ismereteiket, és magyarázzák meg a szocializáció legfőbb területeit és ezek jellemzőit. A tanulók ismerjék az interakciók hatását, alapelveit, az individuum összetevőit és a szociálpszichológia funkcióit. 7

8 Elemezzék és értékeljék a társas kapcsolatokat elősegítő és nehezítő jelenségeket, a szerep legfőbb jellemzőit, a szocializációs folyamatra ható személyek, csoportok, eszmék és kultúrák hatásait. A tanulók tudják ismertetni a családi életciklusokhoz kötődő szerepváltozásokat, rendszerezzék a csoport jellemzőit, a csoportközi viszonyok és csoportdinamikai jelenségek összetevőit. Tudják a személyészlelés legfőbb területeit meghatározni, és alkalmazni a társas érintkezés legfőbb meghatározóit. A tanulók tudják megnevezni a mentálhigiéné alapjait és célját, a hivatásos és az önsegítő csoportok munkájának helyét, szerepét a segítő hálózatban. Ismerjék meg és értsék a mentálhigiénés konzultáció alapelveit és a mentálhigiénés módszereket, ismerjék fel ezek hatásait. Tudják felsorolni az életmód és életvitel összetevőit, ismerjék a család szerkezetét, a család életciklusait, a családi szerepeket és a család ártó-védő hatásának jellemzőit, az egészségügyi intézményrendszer célját. A tanulók tudják meghatározni az ember helyét és szerepét az ökoszisztémában. A tanulók folyamatosan fejlesszék egészségkultúrájukat. Alkalmazzák ismereteiket az egészséges életvitellel kapcsolatosan, fogadják el az élet és az egészség alapvető értékeit. A tanulók készüljenek fel az egészséges életvezetésre, az egészségfejlesztés módszereinek, lehetőségeinek megismerésére. Az egészséget, mit dinamikus, változó egyensúlyi állapotot értelmezzék. Váljanak képessé másoknak az egészségük megőrzésében és fejlesztésében segítséget nyújtani. Tudják megnevezni az emberi test szerkezeti elveit, a síkokat és az irányokat, az egyes szervrendszerek felépítését és működését, az összefüggéseket az életmóddal. Ismerjék a kóros állapot fogalmát, a kórokok csoportosítását. A tanulók tudják ismertetni a szervezetben végbemenő kórtani folyamatokat. A tanulók alkalmazzák a tárgytervezés legfontosabb szempontjait. Készítsenek egyszerű tárgyakat különböző anyagokból, ismerjenek néhány hagyományos népi játékot. Ismerjék fel a lakás, a kertje kialakításában használható esztétikai szabályokat. Ismerjék a környezetvédelem prioritásait, a környezetszennyezés egészségre gyakorolt hatásait. Ismerjék fel és tartsák be az egészséges és biztonságos munkakörülményeket. A tanulók ismerjék, jogaik érvényesítésének lehetőségeit a közéletben. Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez feladatlapok szóbeli felelet gyűjtőmunka utáni kiselőadások házi dolgozat készítése, tablók és plakátok készítése, projekt munka 8

9 esettanulmányok A minősítés szempontjai Jeles: Jó: Közepes: Elégséges: Elégtelen: alapfogalmak ismerete, használata, elemzés, összehasonlítás, elhelyezés az ismeretek rendszerében, a szerzett ismeretek önálló alkalmazása alapfogalmak ismerete, használata, elemzés, összehasonlítás alapfogalmak ismerete használata, ok okozati összefüggésekkel nincs mindig tisztában csak ismereti szinten sajátítja el a tananyagot, de azt alkalmazni nem tudja a tanuló nem teljesíti a minimumkövetelményeket, így a gyakorlatban azt alkalmazni nem tudja kérdések segítségével sem képes megoldani alapvető feladatokat 9

10 Tanulásmódszertan 9. évfolyam Tanulásmódszertan Évi óraszám: 36 óra Belépő tevékenységformák A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség felmérése után egyéni tanulástechnikai eljárások megtervezése, gyakoroltatása. Egyéni számítógép használat. Témakörök Tartalmak Fejlesztendő kulcskompetenciák Fejlesztési feladatok Fejlesztendő szakmai kompetenciák Tanulási stílus. A hatékony, önálló tanulás Énkép, önismeret Önállóság Tanulás-tudás 4 óra Tanulás technikája-tanulási stratégiák, orientáció, megtanulni tanulni, gyenge pontok a tanulásban. Gondolkodási kultúra fejlesztése, önművelés. A tanulás tanítása Lényeglátás Figyelemmegosztás Logikus gondolkodás Következtetési képesség A tanulás, mint viselkedésmódosulás 5 óra Gondolkodás intelligencia, kreativitás 2 óra A különböző tanulási formák. A tanulás viselkedés-módosító szerepe A gondolkodás fogalma, és folyamata. A probléma-megoldó gondolkodás, és annak fázisai. A hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Lényegfelismerés (lényeglátás) Logikus gondolkodás Lényeglátás Következtetési képesség Az olvasás technikája Olvasási szokások, készségek, gyakorlatok. Szókincsfejlesztési gyakorlatok. Anyanyelvi kommunikáció A tanulás tanítása Énkép, önismeret Figyelemösszpontosítás 10

11 4 óra Koncentrációs gyakorlatok 8 óra Koncentrációs gyakorlatok. Lényeg kiemelése. Jegyzetelés gyakorlása. A hatékony, önálló tanulás Anyanyelvi kommunikáció A tanulás tanítása Énkép, önismeret Figyelemösszpontosítás Lényeglátás Logikus gondolkodás Önállóság Az emlékezés technikája 7 óra A felidézés és felismerés különbsége. Memoriterek. A hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Énkép, önismeret Figyelemösszpontosítás Számítógépes programok a számítástechnikába n 6 óra A hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Önállóság Figyelemmegosztás Tanulásmódszertan A továbbhaladás feltételei A tanuló ismerje saját tanulási stílusát és az önművelés fontosságát, tudja megválasztani és alkalmazni saját tanulási stílusát. Alakítsa ki olvasási szokásait, fejlessze szókincsét, koncentrációs képességét, emlékező képességét, gondolkodási kultúráját, jegyzetelési ismereteit. Használja az értelmező szótárt, lexikont. 11

12 Egészségfejlesztés 10. évfolyam Egészségfejlesztés Évi óraszám: 36 óra Belépő tevékenységformák Az egészséges életvitellel kapcsolatos ismeretek alkalmazása. Az egészséges környezet megtervezése. Az egészséges életmód csoportmunkában történő felmérése és elemzése. Témakörök Tartalmak Fejlesztendő kulcskompetenciák Fejlesztési feladatok Fejlesztendő szakmai kompetenciák Egészségkulturáltság 10 óra Az egészségkultúra, mint az általános kultúra része. (4 óra) Az egészségkulturáltság összetevői és tényezői. (2 óra) Az egészség definíciója. (4 óra) Az egészségmegőrzés. Természettudományos Szociális és állampolgári Testi és lelki egészség Énkép, önismeret Felkészülés a felnőttlét szerepeire Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Információgyűjtés Felelősségtudat Elkötelezettség Egészséges életvitel 14 óra A higiénia fogalma és területei. A személyi és környezeti higiénia kapcsolata. (4 óra) Az egészséges táplálkozás. (2 óra) Rendszeres testedzés. (2 óra) Pihenés és szabadidő. (4 óra) Természettudományos Szociális és állampolgári Testi és lelki egészség Énkép, önismeret Felkészülés a felnőttlét szerepeire Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Felelősségtudat Elkötelezettség Döntésképesség Önfejlesztő képesség Egészség és munka. (2 óra) Az egészség fenntartását hátrányosan befolyásoló Betegségek és megelőzésük. (2 óra) A betegségek kialakulása és az elkerülésüket Természettudományos Testi és lelki egészség Énkép, önismeret Elkötelezettség Felelősségtudat 12

13 Tényezők 12 óra célzó magatartás. (4 óra) Az egészségkárosító magatartások. (2 óra) A szenvedélyek (drog, alkohol, játék, gyógyszer) ártalmai, elkerülésének lehetőségei. (4 óra) Szociális és állampolgári Felkészülés a felnőttlét szerepeire Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Döntésképesség Önfejlesztő képesség Meggyőzőkészség Problémaelemzés Egészségfejlesztés A továbbhaladás feltételei A tanuló folyamatosan fejlessze egészségkultúráját, alkalmazza ismereteit az egészséges életvitellel kapcsolatosan, tudja elfogadni az élet és az egészség alapvető értékeit. Adjon segítséget másoknak egészségük megőrzésében és fejlesztésében. 13

14 Pszichológia: 11. évfolyam Évi óraszám: 108 óra Pszichológia Évi óraszám: 72 óra Belépő tevékenységformák Az ember lelki jelenségeinek minél többoldalú és minél alaposabb megismerése. Az ember legfontosabb lelki működéseinek ismerete és a lelki működések közötti kapcsolat fejlesztése. Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése. A fejlődéslélektan és a szocializációra ható integrált hatásmechanizmus több oldalról történő megismerése, az ehhez rendelkezésre álló ismeretterjesztő kiadványok használata. Annak tudatosulása, hogy az ember biológiai, szociális és pszichológiai lény. Az életkorok szerinti fejlődés rendszerszemléletű megismerése. Egyéni és csoportos anyaggyűjtés, előadás tartása. Állapot megfigyelés: Ember és környezetének kölcsönhatása, a holisztikus szemlélet. Információs, kommunikációs technikák ismerete. Anatómiai és kórtani ismeretek. Témakörök Tartalmak Fejlesztendő kulcskompetenciák Fejlesztési feladatok Fejlesztendő szakmai kompetenciák 14

15 Bevezetés az általános lélektanba 4 óra Az általános lélektan fogalma, tárgya, jelentősége. (2 óra) A lelki jelenségekről általában. (2 óra) Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Nyitott hozzáállás Figyelemösszpontosítás Lényegfelismerés Érzékelés észlelés 12 óra Figyelem, álom, ábránd 8 óra Fiziológiai alapok. (2 óra) Külső-belső érzékelés. (2 óra) Fény, színek, pontok, csíkok, formák, komplex képek észlelése. (2 óra) A távolság, a nagyság, az idő és a mozgás észlelése. (2 óra) Konstanciák. (2 óra) A percepció jelensége és formái (a fájdalom percepciója, érzéki csalódások). (2 óra) Fiziológiai alapok és alapfogalmak. (2 óra) A figyelem fajtái és tulajdonságai. (2 óra) Figyelmi zavarok. (2 óra) Alvás, álom, ábránd. (2 óra) Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Lényegfelismerés Rendszerekben való gondolkodás Következtetési képesség Információgyűjtés Lényeglátás Következtetési képesség Emlékezet és képzelet 10 óra Érzelem 3 óra Fiziológiai alapok. (2 óra) Rövid távú, hosszú távú, és nagyon hosszú távú emlékezet. (2 óra) A memória szerkezete, modelljei, és szerepe a tanulásban. (2 óra) Észlelet - emlékezet - képzelet. (2 óra) A képzelet természete, haszna és fajtái. (2 óra) Érzelmi állapot lényege és fiziológiája (1 óra) Érzelmek osztályozása és típusai(1 óra) Érzelmi zavarok okai és megnyilvánulási formái(1 óra) Szociális és állampolgári Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Információgyűjtés Lényeglátás Következtetési képesség Rendszerekben való gondolkodás Információgyűjtés Lényeglátás Következtetési képesség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 15

16 Motiváció 1 óra Szükségletek hierarchiája(1 óra) Szociális és állampolgári Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Felkészülés a felnőttlét szerepeire Információgyűjtés Lényeglátás Következtetési képesség Rendszerekben való gondolkodás Személyiség - temperamentum jellem 7 óra Bevezetés a szociálpszichológi ába 1 óra Identitás 1 óra A társas kapcsolatokat elősegítő és nehezítő pszichológiai jelenségek 1óra A személyiség-lélektan alapfogalmai(1 óra) A személyiség összetevői és ezek összefüggései. (1 óra) Az ember viselkedését kialakító tanulási alapelvek: késztetés, vezető ingerválasz, megerősítés(1 óra) Temperamentum- és személyiségtipológia. Az érett személyiség kritériumai. (2 óra) Az egészséges személyiség. (2 óra) Szociális és állampolgári Tárgya, funkciója és rövid története. (1 óra) Szociális és állampolgári Fogalma, dimenziói. (1 óra) Együttműködés, segítségnyújtás, tolerancia, vonzalmak, konfliktusok, versengés, közöny és irigység. (1 óra) Szociális és állampolgári Szociális és állampolgári Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Információgyűjtés Lényeglátás Következtetési képesség Rendszerekben való gondolkodás Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Felkészülés a felnőttlét szerepeire Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Lényeglátás Aktív állampolgárságra, Következtetési képesség demokráciára nevelés Rendszerekben való gondolkodás Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Együttműködő készség Aktív állampolgárságra, Lényeglátás demokráciára nevelés Következtetési képesség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 16

17 A személyészlelés pontossága, illetve pontatlanságai 2 óra A szerep 4 óra Fizikai és szociális észlelés(1 óra) Pontosság az érzelmek észlelésében. A hangulat hatása. (1 óra) A szerepjátszás: harc, vita, játszma. (1 óra) Szereptanulás, szerephelyzet. (1 óra) Szerepfeszültség, szerepkonfliktus. (1 óra) Szerepfeszültség, kompenzálás. (1 óra) Szociális és állampolgári Szociális és állampolgári Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Lényeglátás Együttműködő készség Lényeglátás Következtetési képesség Önfejlesztés A tudatos fogyasztói Magatartás 2 óra A tudatos fogyasztói magatartás jellemzői (1 óra) Vásárlás és etika kapcsolata(1 óra) Szociális és állampolgári Kezdeményezőképesség vállalkozói és Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Helyzetfelismerés Információgyűjtés Döntésképesség Kapcsolat a fogyasztóvédelmi hatóságokkal 1óra A fogyasztóvédelem hatóságai(1 óra) Szociális és állampolgári Kezdeményezőképesség vállalkozói és Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Információgyűjtés Egyéb hatóságok, Kapcsolat a civilekkel 12 óra Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (1 óra) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat(1 óra) Egészségbiztosítási Felügyelet Gazdasági Versenyhivatal(1 óra) Magyar Energia Hivatal(1 óra) Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal Szociális és állampolgári Kezdeményezőképesség vállalkozói és Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Információgyűjtés Rendszerező képesség Döntésképesség 17

18 Fogyasztói panaszok intézésének módja 1 óra (1 óra) Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal(1 óra) Nemzeti Hírközlési Hatóság(1 óra) Országos Gyógyszerészeti Intézet(1 óra) Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség(1 óra) Országos Rendőr-főkapitányság(1 óra) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága(1 óra) Civil szervezetek és fogyasztói fórumok (1 óra) Fogyasztóbarát gyakorlatok: a gyermekjátékok és az energiai szolgáltatások (1 óra) Szociális és állampolgári Kezdeményezőképesség vállalkozói és Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőttét szerepeire Döntésképesség Következtetési képesség Helyzetfelismerés Fenntartható fogyasztás 1 óra A fenntartható fogyasztás jellemzői, példái (1 óra) Szociális és állampolgári Matematikai Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Környezettudatosságra nevelés Információgyűjtés Eredményorientáltság Helyzetfelismerés Rendszerekben való gondolkodás Felelős vállalat 1 óra A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (1 óra) Szociális és állampolgári Kezdeményezőképesség vállalkozói és Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Információgyűjtés Helyzetfelismerés 18

19 Állapot megfigyelés Évi óraszám: 36 óra Témakörök Tartalmak Fejlesztendő kulcskompetenciák Fejlesztési feladatok Fejlesztendő szakmai kompetenciák Általános Megfigyelés 10 óra Testtájankénti megfigyelés 10 óra Alkati típusok, egészség és alkat közötti összefüggés. (2 óra) Testtömeg, testmagasság, testkörfogat és a táplálkozás. (2 óra) Tudatállapotok és változásai. (2 óra) Módosult tudatállapotok. (2 óra) Érzelmi és értelmi változások. (2 óra) Mellkas élettani felépítése, deformitásából adódó működési problémák. (2 óra) Természettudományos Kompetencia Szociális és állampolgári A gerincoszlop élettani görbületei, helytelen életmód hatása a gerincre. (2 óra) A látószerv működése, károsító hatások következménye. (2 óra) Hallás, egyensúlyozás, halláskárosodás. (2 óra) Látási és hallási fogyatékosok életminőségének javítása (2 óra) Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepei Információgyűjtés Megbízhatóság Döntésképesség Előítélet mentesség Empátiás készség Tolerancia Rendszerező képesség Következtetési képesség Elhivatottság Körültekintés Testi és lelki egészség Információgyűjtés Felkészülés a felnőttlét szerepei Aktív állampolgárságra, Precizitás demokráciára nevelés Körültekintés Helyzetfelismerés Tolerancia Előítélet mentesség Elkötelezettség Empátiás készség 19

20 Váladékok megfigyelése 8 óra Életjelenségek, alapvető életjelek megfigyelése 8 óra Köhögés és köpet fogalma, típusai, kiváltó okok. (2 óra) Matematikai Hányás okai, mennyisége, gyakorisága hányadék tartalma. (2 óra) Székletürítés, a széklet kóros anyagai. (2 óra) Vizeletürítés mennyiségi és minőségi mutatói, kóros anyagai. (2 óra) Légzés formái. (2 óra) Pulzus fogalma, típusai. Vérnyomás fogalma, értékei, kóros vérnyomás Szociális és állampolgári kialakulásához vezető (2 óra) tényezők. Hőmérsékletszabályozás. (2 óra) Életveszélyes állapotok kialakulásához vezető tényezők és megelőzési lehetőségek. (2 óra) Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepei Információgyűjtés Precizitás Körültekintés Helyzetfelismerés Megbízhatóság Következtetési képesség Testi és lelki egészség Információgyűjtés Felkészülés a felnőttlét szerepei Aktív állampolgárságra, Precizitás demokráciára nevelés Körültekintés Helyzetfelismerés Tolerancia Előítélet mentesség Elkötelezettség A továbbhaladás feltételei Pszichológia: A tanulók tudják az általános lélektani alapfogalmakat megfogalmazni, felismerni, besorolni, az egyes lelki jelenségeket osztályozni. Tudják megnevezni az emlékezet és a képzelet alapfogalmait, az érzékelés, észlelés alapfogalmait, a gondolkodás, intelligencia és a kreativitás alapfogalmait. Szerezzenek tapasztalatokat saját lelki jelenségeikről és azok működéséről, tudják megnevezni a motiváció és az érzelem, az emberi személyiség alapfogalmait és ez utóbbit tudják összevetni saját személyiségükkel. A tanulók tudjanak a fejlődéslélektan rendszerében tájékozódni. 20

21 Értsék a fejlődéslélektan lényegét, hogy tudatosuljon bennük az emberi pszichikum fejlődésének folyamata, ismerjék fel a fejlődéslélektan biológiai és szociális összefüggéseit. A tanulók tudják megmagyarázni a szocializáció legfőbb területeit és ezek jellemzőit, meghatározni az érés és fejlődés törvényszerűségeit. A tanulók tudják meghatározni a tanulás és viselkedésmódosítás szerepét, az érzelmi és akarati fejlődés összefüggéseit, alkalmazzák az életkori periodizációnak megfelelő ismereteit. Tudják felsorolni a szenzomotoros és kognitív fejlődés menetét. Szaknyelvi kommunikáció: A tanuló tudja alkalmazni a szakmai alapozó tantárgyak tanulása során a latin szaknyelv alapvető olvasási és írási szabályait. Tudja kiejteni a latinul írt szavakat, kifejezéseket. Ismerje a testrészek, testirányok és betegségek latin megnevezéseit. Esettanulmányok A fogyasztó, mint célcsoport érdekeinek ismerete nélkülözhetetlen a sikeres vállalkozáshoz. A fogyasztóvédelmi alapismeretek segíthetik a korrekt partneri viszony kialakítását a szolgáltató és a fogyasztó között. Ez elsősorban a vállalkozó érdeke, akár mikro akár makroszinten. Állapot megfigyelés: A tanulók ismerjék a megfigyelés szempontjait, jelentőségét, alkalmazását a különböző betegségek tüneteinek felismerésében. Tudja megfigyelni és értelmezni az alapvető élettani folyamatokat. Ismerje fel az életveszélyes állapotokat és ismerje azok megelőzési lehetőségeit. Ismerje a tudatos egészséges életvitel kialakítását és a káros szenvedélyek elkerülését. 12. évfolyam Évi óraszám: 128 óra Belépő tevékenységformák Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése. 21

22 Önálló anyaggyűjtés és előadások tartása. Csoportmunkában aktív közreműködés. A csoportok működése, csoportdinamika, csoporton belüli szerepek megismerése. A lelki egészség megtartása, módszereinek megismerése. Jogi ismeretszerzés. A szervezet élettani működéstől eltérő folyamatok ismerete. Egészségmegőrző szemlélet. Kommunikációs technikák alkalmazása. A környezetkárosító hatásai az emberi szervezetre. Betegségmegelőzési lehetőségek ismerete. Orvosi latin szakkifejezések ismerete és használata. Számítógép ismerete és alkalmazása. Anatómia Évi óraszám: 64 óra Témakörök Tartalmak Fejlesztendő kulcskompetenciák Fejlesztési feladatok Fejlesztendő szakmai kompetenciák Az ember az ökoszisztéma része 1 óra Az embertan tárgya, helye, szerepe a szakmai képzésben. Az ember biológiai környezete és kölcsönhatása. (1 óra) Testi és lelki egészség Énkép, önismeret Információgyűjtés Áttekintő képesség 22

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HELYI TANTERV Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési programja (2013. Tartalom 1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Szabóné

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára 7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1 8. évfolyam

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben