Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve"

Átírás

1 Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38. Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Hatályos: év május hó 02. Napjától Kovács Zsuzsanna intézményvezető 1

2 Tartalom EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT...3 KERESKEDELEM MARKETING ÜZLETI ADMINISZTRÁCIÓ SZAKMACSOPORT VENDÉGLÁTÁS, - IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORT BELÜGYI-RENDÉSZETI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORT ÉLELMISZERIPAR SZAKMACSOPORT

3 A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás a 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletalapján módosult időtervek: Egészségügyi szakmacsoport 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Egészségügy szakmacsoportos alapozó ismeretek Egészségfeljesztés 36 1 Tanulásmódszertan 36 1 Pszichológia 72 2 Általános kórtan 64 2 Állapotmegfigyelés 36 1 Anatómia 64 2 Egészségügy szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Egészségfeljesztés (gyakorlat) 72 2 Kommunikáció 72 2 Környezetkultúra 72 2 Ön- és társismeret 36 1 Életpálya építés 36 1 Szaknyelvi kommunikáció (latin) 36 1 Elsősegélynyújtás 36 1 Állapotmegfigyelés (gyakorlat)

4 Gondozástan Anatómia (gyakorlat) 64 2 Mentálhigiéné 32 1 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Egészségügyi szakmacsoportos alapozó ismeretek Egészségügyi szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 36 óra 144 óra 180 óra 10. évfolyam Egészségügyi szakmacsoportos alapozó ismeretek Egészségügyi szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 36 óra 144 óra 180óra 11. évfolyam Egészségügyi szakmacsoportos alapozó ismeretek Egészségügyi szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 108 óra 180 óra 288 óra 12. évfolyam Egészségügyi szakmacsoportos alapozó ismeretek Egészségügyi szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 128 óra 128 óra 256 óra EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ ISMERETEK 4

5 Célok és feladatok A szakmacsoportos alapozó oktatás lehetőséget nyújt a kiválasztott szakmacsoport szakmai elméleti ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, az érettségire való felkészülésre, a pályaválasztás, illetve szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására. Az oktatás céljának tekinti az alapkompetenciák fejlesztését a szakmacsoportos alapozó modulokon keresztül. Kiemelt feladata az egészségfejlesztés, az egészséges életmódra nevelés, a kommunikációs készség fejlesztése a fogyasztóvédelemre való felkészülés és a környezettudatosságra nevelés. Az oktatás lehetőséget nyújt a szakirányú moduláris szakképzés rövidítésére a szakma által meghatározott kompetenciák alapszintű elsajátítása révén. Az egészségügyi szakmacsoportos alapozó ismeretek tanításának célja a szakmacsoportban a tanulók pályaválasztásának megerősítése, valamint a szakmacsoport tevékenységformáinak megismertetése, tapasztalatok szerzése az egészségügyi szakterületen. Cél, hogy a tanulók konkrét ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek az emberi lélek jelenségeiről, az emberi test felépítéséről, működéséről, értsék meg mindazt, amit saját lelki életük megfigyelése során a mindennapokban tapasztalnak. Ismerjék meg az emberi pszichikum fejlődésének törvényszerűségeit, jellegzetességeit, ezek biológiai és szociális összefüggéseit. Járuljon hozzá a tanulók adekvát emberi kapcsolatainak tudatos kialakításához, valamint a humán pályákon leggyakrabban előforduló szociálpszichológiai jelenségek felismeréséhez és ezek értékeléséhez. Értsék meg az életműködéseket és szabályozásukat, ismerjék fel a test felépítése és működése közötti dinamikus összefüggéseket, azoknak az életkornak megfelelő változásait Elemezzék az emberi egészség és a környezet kölcsönhatását, ösztönözze őket a környezet megóvására, helyes higiénés magatartásra, egészséges életmódra és a környezetszennyezés megakadályozására, szemléljék az embert környezetével is egységes egészként. A tanulók ismerjék a család szerkezetét, a család életciklusait, a családszerepeket, a család ártó-védő hatásait. Legyenek tájékozottak az egészségügyi intézményrendszer céljáról. Fejlesztendő kompetenciák A tanítás-tanulás szemléleti egységének és a tanulók személyiségnevelésének eredményessége szempontjából lényeges, hogy legyenek olyan fejlesztendő kompetenciák, amelyek elősegítik a tanulók egész életen át folyó tanulásra való felkészülését, valamint jól szolgálják a testi és lelki egészségének megőrzését. Anyanyelvi Legyen képes fejleszteni írásos és szóbeli kommunikációs képességét. Hallott és olvasott szakmai szöveget megérteni, különböző fogalmak jelentéstartalmát értelmezni. Legyen képes a fontos ismereteket a kevésbé lényegestől elkülöníteni. Alkalmazza a különböző kommunikációs szándékok kifejezésekor a megfelelő nyelvi eszközöket, a korszerű szaknyelvi szókincset. 5

6 Az érveit a helyzetnek megfelelő módon tudja megfogalmazni és kifejezni. Idegen nyelvi Legyen képes szakmai idegen nyelvi kommunikációra, a gondolatok, érzések és tények szóban és írásban történő megértésére, kifejezésére és értelmezésére. Tudja a szakmai témákhoz kapcsolódó kifejezéseket használni. Legyen képes a mondanivalót egyértelműen, egyszerűen, világosan közvetíteni. Tudjon különbséget tenni a lényeges és lényegtelen információk között, különös tekintettel azok továbbadására. Legyen képes alkalmazni a különböző olvasási stratégiákat a szövegek megértésénél (globális, szelektív értés). Matematikai Legyen képes alkalmazni az alapvető matematikai elveket az ismeretszerzésben, a problémák megoldásában. Matematikai úton legyen képes indokolni az eredményeket. Tudjon logikusan gondolkodni, elvégezni alapvető számításokat. Legyen képes megérteni és elfogadni a biztonságos és felelősségteljes munkavégzés követelményeit. Értse meg az emberi tevékenység okozta változásokat, és az ezzel kapcsolatos egyéni és közösségi felelősséget. Értse meg az emberi szervezet felépítését és működését, mint az ökoszisztéma részét. Digitális Számítástechnikai ismereteinek birtokában legyen képes a tanuló a munkavégzéséhez szükséges számítástechnikai eszközöket és felhasználói programokat kiválasztani és önállóan kezelni. Legyen képes az informatikai eszközöket a munka-egészségügyi, adatvédelmi, szerzői jogi előírások betartásával használni. Tudjon az interneten információt keresni barangolással, tematikus keresőprogramokkal. Tudjon elektronikusan levelezni. A hatékony, önálló tanulás A tanuló legyen képes az önálló ismeretfejlesztésre, tanulásra, használjon segédeszközöket ismereteinek bővítéséhez. Tudjon egyénileg is és csoportban is kitartóan tanulni, tudja beosztani a saját idejét a hatékony munkavégzés érdekében. Legyen képes saját tanulási stratégia kialakítására, figyelemösszpontosításra. Szociális és állampolgári Értse meg és tartsa tiszteletben a vallási és etnikai csoportok, a különböző nemzetek kulturális sokszínűségét. Ismerje a magyar jogrendszert, tudjon beszélni a jogalkotásról, a jogforrásokról. 6

7 Ismerje a polgári jog lényegét. Érezzék érdeküknek a biztonságos és felelősségteljes munkaszervezés és munkavégzés követelményeit. Kezdeményezőképesség és vállalkozói Ismerje a munkavégzés szabályait, a munkavállaló jogait, kötelességeit. Legyen képes egyszerű pénzügyi, postai, vállalati belső bizonylatokat felismerni, szerepüket ismertetni, kitölteni. Legyen képes adott szituációban az ügyfelekkel való kapcsolattartásra, konfliktuskezelésre. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az adott munkaterület elvárásaihoz igazodóan tudjon összeállítani, megszervezni kulturális programokat. Fejlesztési követelmények A tananyag tanulása során fejlődjenek a tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, így különösen az ismeretelemző-értékelő gondolkodás, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazási képessége. Fejlessze a szóbeli és írásos szakmai kommunikációs képességeket, a rajzi képességeket. Alakuljon ki, fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége, munkájuk legyen átgondolt, célszerű, eredményes, a szóbeli kommunikációban törekedjenek a nyelv, a szakkifejezések szabatos használatára, munkáikban az igényes külalakra. A tantárgy tevékenység során alkalmazzák a tanulók az informatikai eszközöket. Alakuljon ki a tanulókban az önálló szakmai tanulás, feladatmegoldás igénye, érezzék meg a tanulási eredmények, sikerek értékét, örömét. A tanuló ismerje fel saját tanulási stílusát és az önművelés fontosságát. Tudja megválasztani és alkalmazni saját tanulási stílusát, tudjon tanulási módszereket és stratégiát alkalmazni. Alakítsa ki olvasási szokásait. Fejlessze szókincsét, koncentrációs képességét, emlékező képességét, gondolkodási kultúráját, jegyzetelés gyakorlottságát. Tudja használni az értelmező szótárt, lexikont A tananyag adjon lehetőségeket arra, hogy fejlődjön a tanulók mentálhigiénés szemlélete, tudatosan alakítsák az életmódjukat, életvezetésüket. A tanulók értsék, tudják meghatározni az általános lélektani alapfogalmakat, saját lelki jelenségeikről és azok működéséről tudjanak tapasztalatokat szerezni és összevetni a tanultakkal, valamint az elsajátított pszichológiai alapfogalmakat és szakkifejezéseket alkalmazni későbbi tanulmányaik során. A tanulók tudják meghatározni az érés és fejlődés törvényszerűségeit, a tanulás és viselkedésmódosítás szerepét, az érzelmi-akarati fejlődés összefüggéseit. Ismerjék a fejlődés menetét, alkalmazzák az életkori periodizációnak megfelelő ismereteiket, és magyarázzák meg a szocializáció legfőbb területeit és ezek jellemzőit. A tanulók ismerjék az interakciók hatását, alapelveit, az individuum összetevőit és a szociálpszichológia funkcióit. 7

8 Elemezzék és értékeljék a társas kapcsolatokat elősegítő és nehezítő jelenségeket, a szerep legfőbb jellemzőit, a szocializációs folyamatra ható személyek, csoportok, eszmék és kultúrák hatásait. A tanulók tudják ismertetni a családi életciklusokhoz kötődő szerepváltozásokat, rendszerezzék a csoport jellemzőit, a csoportközi viszonyok és csoportdinamikai jelenségek összetevőit. Tudják a személyészlelés legfőbb területeit meghatározni, és alkalmazni a társas érintkezés legfőbb meghatározóit. A tanulók tudják megnevezni a mentálhigiéné alapjait és célját, a hivatásos és az önsegítő csoportok munkájának helyét, szerepét a segítő hálózatban. Ismerjék meg és értsék a mentálhigiénés konzultáció alapelveit és a mentálhigiénés módszereket, ismerjék fel ezek hatásait. Tudják felsorolni az életmód és életvitel összetevőit, ismerjék a család szerkezetét, a család életciklusait, a családi szerepeket és a család ártó-védő hatásának jellemzőit, az egészségügyi intézményrendszer célját. A tanulók tudják meghatározni az ember helyét és szerepét az ökoszisztémában. A tanulók folyamatosan fejlesszék egészségkultúrájukat. Alkalmazzák ismereteiket az egészséges életvitellel kapcsolatosan, fogadják el az élet és az egészség alapvető értékeit. A tanulók készüljenek fel az egészséges életvezetésre, az egészségfejlesztés módszereinek, lehetőségeinek megismerésére. Az egészséget, mit dinamikus, változó egyensúlyi állapotot értelmezzék. Váljanak képessé másoknak az egészségük megőrzésében és fejlesztésében segítséget nyújtani. Tudják megnevezni az emberi test szerkezeti elveit, a síkokat és az irányokat, az egyes szervrendszerek felépítését és működését, az összefüggéseket az életmóddal. Ismerjék a kóros állapot fogalmát, a kórokok csoportosítását. A tanulók tudják ismertetni a szervezetben végbemenő kórtani folyamatokat. A tanulók alkalmazzák a tárgytervezés legfontosabb szempontjait. Készítsenek egyszerű tárgyakat különböző anyagokból, ismerjenek néhány hagyományos népi játékot. Ismerjék fel a lakás, a kertje kialakításában használható esztétikai szabályokat. Ismerjék a környezetvédelem prioritásait, a környezetszennyezés egészségre gyakorolt hatásait. Ismerjék fel és tartsák be az egészséges és biztonságos munkakörülményeket. A tanulók ismerjék, jogaik érvényesítésének lehetőségeit a közéletben. Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez feladatlapok szóbeli felelet gyűjtőmunka utáni kiselőadások házi dolgozat készítése, tablók és plakátok készítése, projekt munka 8

9 esettanulmányok A minősítés szempontjai Jeles: Jó: Közepes: Elégséges: Elégtelen: alapfogalmak ismerete, használata, elemzés, összehasonlítás, elhelyezés az ismeretek rendszerében, a szerzett ismeretek önálló alkalmazása alapfogalmak ismerete, használata, elemzés, összehasonlítás alapfogalmak ismerete használata, ok okozati összefüggésekkel nincs mindig tisztában csak ismereti szinten sajátítja el a tananyagot, de azt alkalmazni nem tudja a tanuló nem teljesíti a minimumkövetelményeket, így a gyakorlatban azt alkalmazni nem tudja kérdések segítségével sem képes megoldani alapvető feladatokat 9

10 Tanulásmódszertan 9. évfolyam Tanulásmódszertan Évi óraszám: 36 óra Belépő tevékenységformák A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség felmérése után egyéni tanulástechnikai eljárások megtervezése, gyakoroltatása. Egyéni számítógép használat. Témakörök Tartalmak Fejlesztendő kulcskompetenciák Fejlesztési feladatok Fejlesztendő szakmai kompetenciák Tanulási stílus. A hatékony, önálló tanulás Énkép, önismeret Önállóság Tanulás-tudás 4 óra Tanulás technikája-tanulási stratégiák, orientáció, megtanulni tanulni, gyenge pontok a tanulásban. Gondolkodási kultúra fejlesztése, önművelés. A tanulás tanítása Lényeglátás Figyelemmegosztás Logikus gondolkodás Következtetési képesség A tanulás, mint viselkedésmódosulás 5 óra Gondolkodás intelligencia, kreativitás 2 óra A különböző tanulási formák. A tanulás viselkedés-módosító szerepe A gondolkodás fogalma, és folyamata. A probléma-megoldó gondolkodás, és annak fázisai. A hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Lényegfelismerés (lényeglátás) Logikus gondolkodás Lényeglátás Következtetési képesség Az olvasás technikája Olvasási szokások, készségek, gyakorlatok. Szókincsfejlesztési gyakorlatok. Anyanyelvi kommunikáció A tanulás tanítása Énkép, önismeret Figyelemösszpontosítás 10

11 4 óra Koncentrációs gyakorlatok 8 óra Koncentrációs gyakorlatok. Lényeg kiemelése. Jegyzetelés gyakorlása. A hatékony, önálló tanulás Anyanyelvi kommunikáció A tanulás tanítása Énkép, önismeret Figyelemösszpontosítás Lényeglátás Logikus gondolkodás Önállóság Az emlékezés technikája 7 óra A felidézés és felismerés különbsége. Memoriterek. A hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Énkép, önismeret Figyelemösszpontosítás Számítógépes programok a számítástechnikába n 6 óra A hatékony, önálló tanulás A tanulás tanítása Önállóság Figyelemmegosztás Tanulásmódszertan A továbbhaladás feltételei A tanuló ismerje saját tanulási stílusát és az önművelés fontosságát, tudja megválasztani és alkalmazni saját tanulási stílusát. Alakítsa ki olvasási szokásait, fejlessze szókincsét, koncentrációs képességét, emlékező képességét, gondolkodási kultúráját, jegyzetelési ismereteit. Használja az értelmező szótárt, lexikont. 11

12 Egészségfejlesztés 10. évfolyam Egészségfejlesztés Évi óraszám: 36 óra Belépő tevékenységformák Az egészséges életvitellel kapcsolatos ismeretek alkalmazása. Az egészséges környezet megtervezése. Az egészséges életmód csoportmunkában történő felmérése és elemzése. Témakörök Tartalmak Fejlesztendő kulcskompetenciák Fejlesztési feladatok Fejlesztendő szakmai kompetenciák Egészségkulturáltság 10 óra Az egészségkultúra, mint az általános kultúra része. (4 óra) Az egészségkulturáltság összetevői és tényezői. (2 óra) Az egészség definíciója. (4 óra) Az egészségmegőrzés. Természettudományos Szociális és állampolgári Testi és lelki egészség Énkép, önismeret Felkészülés a felnőttlét szerepeire Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Információgyűjtés Felelősségtudat Elkötelezettség Egészséges életvitel 14 óra A higiénia fogalma és területei. A személyi és környezeti higiénia kapcsolata. (4 óra) Az egészséges táplálkozás. (2 óra) Rendszeres testedzés. (2 óra) Pihenés és szabadidő. (4 óra) Természettudományos Szociális és állampolgári Testi és lelki egészség Énkép, önismeret Felkészülés a felnőttlét szerepeire Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Felelősségtudat Elkötelezettség Döntésképesség Önfejlesztő képesség Egészség és munka. (2 óra) Az egészség fenntartását hátrányosan befolyásoló Betegségek és megelőzésük. (2 óra) A betegségek kialakulása és az elkerülésüket Természettudományos Testi és lelki egészség Énkép, önismeret Elkötelezettség Felelősségtudat 12

13 Tényezők 12 óra célzó magatartás. (4 óra) Az egészségkárosító magatartások. (2 óra) A szenvedélyek (drog, alkohol, játék, gyógyszer) ártalmai, elkerülésének lehetőségei. (4 óra) Szociális és állampolgári Felkészülés a felnőttlét szerepeire Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Döntésképesség Önfejlesztő képesség Meggyőzőkészség Problémaelemzés Egészségfejlesztés A továbbhaladás feltételei A tanuló folyamatosan fejlessze egészségkultúráját, alkalmazza ismereteit az egészséges életvitellel kapcsolatosan, tudja elfogadni az élet és az egészség alapvető értékeit. Adjon segítséget másoknak egészségük megőrzésében és fejlesztésében. 13

14 Pszichológia: 11. évfolyam Évi óraszám: 108 óra Pszichológia Évi óraszám: 72 óra Belépő tevékenységformák Az ember lelki jelenségeinek minél többoldalú és minél alaposabb megismerése. Az ember legfontosabb lelki működéseinek ismerete és a lelki működések közötti kapcsolat fejlesztése. Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése. A fejlődéslélektan és a szocializációra ható integrált hatásmechanizmus több oldalról történő megismerése, az ehhez rendelkezésre álló ismeretterjesztő kiadványok használata. Annak tudatosulása, hogy az ember biológiai, szociális és pszichológiai lény. Az életkorok szerinti fejlődés rendszerszemléletű megismerése. Egyéni és csoportos anyaggyűjtés, előadás tartása. Állapot megfigyelés: Ember és környezetének kölcsönhatása, a holisztikus szemlélet. Információs, kommunikációs technikák ismerete. Anatómiai és kórtani ismeretek. Témakörök Tartalmak Fejlesztendő kulcskompetenciák Fejlesztési feladatok Fejlesztendő szakmai kompetenciák 14

15 Bevezetés az általános lélektanba 4 óra Az általános lélektan fogalma, tárgya, jelentősége. (2 óra) A lelki jelenségekről általában. (2 óra) Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Nyitott hozzáállás Figyelemösszpontosítás Lényegfelismerés Érzékelés észlelés 12 óra Figyelem, álom, ábránd 8 óra Fiziológiai alapok. (2 óra) Külső-belső érzékelés. (2 óra) Fény, színek, pontok, csíkok, formák, komplex képek észlelése. (2 óra) A távolság, a nagyság, az idő és a mozgás észlelése. (2 óra) Konstanciák. (2 óra) A percepció jelensége és formái (a fájdalom percepciója, érzéki csalódások). (2 óra) Fiziológiai alapok és alapfogalmak. (2 óra) A figyelem fajtái és tulajdonságai. (2 óra) Figyelmi zavarok. (2 óra) Alvás, álom, ábránd. (2 óra) Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Lényegfelismerés Rendszerekben való gondolkodás Következtetési képesség Információgyűjtés Lényeglátás Következtetési képesség Emlékezet és képzelet 10 óra Érzelem 3 óra Fiziológiai alapok. (2 óra) Rövid távú, hosszú távú, és nagyon hosszú távú emlékezet. (2 óra) A memória szerkezete, modelljei, és szerepe a tanulásban. (2 óra) Észlelet - emlékezet - képzelet. (2 óra) A képzelet természete, haszna és fajtái. (2 óra) Érzelmi állapot lényege és fiziológiája (1 óra) Érzelmek osztályozása és típusai(1 óra) Érzelmi zavarok okai és megnyilvánulási formái(1 óra) Szociális és állampolgári Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Információgyűjtés Lényeglátás Következtetési képesség Rendszerekben való gondolkodás Információgyűjtés Lényeglátás Következtetési képesség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 15

16 Motiváció 1 óra Szükségletek hierarchiája(1 óra) Szociális és állampolgári Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Felkészülés a felnőttlét szerepeire Információgyűjtés Lényeglátás Következtetési képesség Rendszerekben való gondolkodás Személyiség - temperamentum jellem 7 óra Bevezetés a szociálpszichológi ába 1 óra Identitás 1 óra A társas kapcsolatokat elősegítő és nehezítő pszichológiai jelenségek 1óra A személyiség-lélektan alapfogalmai(1 óra) A személyiség összetevői és ezek összefüggései. (1 óra) Az ember viselkedését kialakító tanulási alapelvek: késztetés, vezető ingerválasz, megerősítés(1 óra) Temperamentum- és személyiségtipológia. Az érett személyiség kritériumai. (2 óra) Az egészséges személyiség. (2 óra) Szociális és állampolgári Tárgya, funkciója és rövid története. (1 óra) Szociális és állampolgári Fogalma, dimenziói. (1 óra) Együttműködés, segítségnyújtás, tolerancia, vonzalmak, konfliktusok, versengés, közöny és irigység. (1 óra) Szociális és állampolgári Szociális és állampolgári Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Információgyűjtés Lényeglátás Következtetési képesség Rendszerekben való gondolkodás Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Felkészülés a felnőttlét szerepeire Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Lényeglátás Aktív állampolgárságra, Következtetési képesség demokráciára nevelés Rendszerekben való gondolkodás Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Együttműködő készség Aktív állampolgárságra, Lényeglátás demokráciára nevelés Következtetési képesség Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 16

17 A személyészlelés pontossága, illetve pontatlanságai 2 óra A szerep 4 óra Fizikai és szociális észlelés(1 óra) Pontosság az érzelmek észlelésében. A hangulat hatása. (1 óra) A szerepjátszás: harc, vita, játszma. (1 óra) Szereptanulás, szerephelyzet. (1 óra) Szerepfeszültség, szerepkonfliktus. (1 óra) Szerepfeszültség, kompenzálás. (1 óra) Szociális és állampolgári Szociális és állampolgári Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Énkép, önismeret Testi, lelki egészség Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Lényeglátás Együttműködő készség Lényeglátás Következtetési képesség Önfejlesztés A tudatos fogyasztói Magatartás 2 óra A tudatos fogyasztói magatartás jellemzői (1 óra) Vásárlás és etika kapcsolata(1 óra) Szociális és állampolgári Kezdeményezőképesség vállalkozói és Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Helyzetfelismerés Információgyűjtés Döntésképesség Kapcsolat a fogyasztóvédelmi hatóságokkal 1óra A fogyasztóvédelem hatóságai(1 óra) Szociális és állampolgári Kezdeményezőképesség vállalkozói és Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Információgyűjtés Egyéb hatóságok, Kapcsolat a civilekkel 12 óra Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (1 óra) Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat(1 óra) Egészségbiztosítási Felügyelet Gazdasági Versenyhivatal(1 óra) Magyar Energia Hivatal(1 óra) Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal Szociális és állampolgári Kezdeményezőképesség vállalkozói és Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Információgyűjtés Rendszerező képesség Döntésképesség 17

18 Fogyasztói panaszok intézésének módja 1 óra (1 óra) Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal(1 óra) Nemzeti Hírközlési Hatóság(1 óra) Országos Gyógyszerészeti Intézet(1 óra) Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség(1 óra) Országos Rendőr-főkapitányság(1 óra) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága(1 óra) Civil szervezetek és fogyasztói fórumok (1 óra) Fogyasztóbarát gyakorlatok: a gyermekjátékok és az energiai szolgáltatások (1 óra) Szociális és állampolgári Kezdeményezőképesség vállalkozói és Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőttét szerepeire Döntésképesség Következtetési képesség Helyzetfelismerés Fenntartható fogyasztás 1 óra A fenntartható fogyasztás jellemzői, példái (1 óra) Szociális és állampolgári Matematikai Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Környezettudatosságra nevelés Információgyűjtés Eredményorientáltság Helyzetfelismerés Rendszerekben való gondolkodás Felelős vállalat 1 óra A vállalatok társadalmi felelősségvállalása (1 óra) Szociális és állampolgári Kezdeményezőképesség vállalkozói és Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés Gazdasági nevelés Információgyűjtés Helyzetfelismerés 18

19 Állapot megfigyelés Évi óraszám: 36 óra Témakörök Tartalmak Fejlesztendő kulcskompetenciák Fejlesztési feladatok Fejlesztendő szakmai kompetenciák Általános Megfigyelés 10 óra Testtájankénti megfigyelés 10 óra Alkati típusok, egészség és alkat közötti összefüggés. (2 óra) Testtömeg, testmagasság, testkörfogat és a táplálkozás. (2 óra) Tudatállapotok és változásai. (2 óra) Módosult tudatállapotok. (2 óra) Érzelmi és értelmi változások. (2 óra) Mellkas élettani felépítése, deformitásából adódó működési problémák. (2 óra) Természettudományos Kompetencia Szociális és állampolgári A gerincoszlop élettani görbületei, helytelen életmód hatása a gerincre. (2 óra) A látószerv működése, károsító hatások következménye. (2 óra) Hallás, egyensúlyozás, halláskárosodás. (2 óra) Látási és hallási fogyatékosok életminőségének javítása (2 óra) Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepei Információgyűjtés Megbízhatóság Döntésképesség Előítélet mentesség Empátiás készség Tolerancia Rendszerező képesség Következtetési képesség Elhivatottság Körültekintés Testi és lelki egészség Információgyűjtés Felkészülés a felnőttlét szerepei Aktív állampolgárságra, Precizitás demokráciára nevelés Körültekintés Helyzetfelismerés Tolerancia Előítélet mentesség Elkötelezettség Empátiás készség 19

20 Váladékok megfigyelése 8 óra Életjelenségek, alapvető életjelek megfigyelése 8 óra Köhögés és köpet fogalma, típusai, kiváltó okok. (2 óra) Matematikai Hányás okai, mennyisége, gyakorisága hányadék tartalma. (2 óra) Székletürítés, a széklet kóros anyagai. (2 óra) Vizeletürítés mennyiségi és minőségi mutatói, kóros anyagai. (2 óra) Légzés formái. (2 óra) Pulzus fogalma, típusai. Vérnyomás fogalma, értékei, kóros vérnyomás Szociális és állampolgári kialakulásához vezető (2 óra) tényezők. Hőmérsékletszabályozás. (2 óra) Életveszélyes állapotok kialakulásához vezető tényezők és megelőzési lehetőségek. (2 óra) Testi és lelki egészség Felkészülés a felnőttlét szerepei Információgyűjtés Precizitás Körültekintés Helyzetfelismerés Megbízhatóság Következtetési képesség Testi és lelki egészség Információgyűjtés Felkészülés a felnőttlét szerepei Aktív állampolgárságra, Precizitás demokráciára nevelés Körültekintés Helyzetfelismerés Tolerancia Előítélet mentesség Elkötelezettség A továbbhaladás feltételei Pszichológia: A tanulók tudják az általános lélektani alapfogalmakat megfogalmazni, felismerni, besorolni, az egyes lelki jelenségeket osztályozni. Tudják megnevezni az emlékezet és a képzelet alapfogalmait, az érzékelés, észlelés alapfogalmait, a gondolkodás, intelligencia és a kreativitás alapfogalmait. Szerezzenek tapasztalatokat saját lelki jelenségeikről és azok működéséről, tudják megnevezni a motiváció és az érzelem, az emberi személyiség alapfogalmait és ez utóbbit tudják összevetni saját személyiségükkel. A tanulók tudjanak a fejlődéslélektan rendszerében tájékozódni. 20

21 Értsék a fejlődéslélektan lényegét, hogy tudatosuljon bennük az emberi pszichikum fejlődésének folyamata, ismerjék fel a fejlődéslélektan biológiai és szociális összefüggéseit. A tanulók tudják megmagyarázni a szocializáció legfőbb területeit és ezek jellemzőit, meghatározni az érés és fejlődés törvényszerűségeit. A tanulók tudják meghatározni a tanulás és viselkedésmódosítás szerepét, az érzelmi és akarati fejlődés összefüggéseit, alkalmazzák az életkori periodizációnak megfelelő ismereteit. Tudják felsorolni a szenzomotoros és kognitív fejlődés menetét. Szaknyelvi kommunikáció: A tanuló tudja alkalmazni a szakmai alapozó tantárgyak tanulása során a latin szaknyelv alapvető olvasási és írási szabályait. Tudja kiejteni a latinul írt szavakat, kifejezéseket. Ismerje a testrészek, testirányok és betegségek latin megnevezéseit. Esettanulmányok A fogyasztó, mint célcsoport érdekeinek ismerete nélkülözhetetlen a sikeres vállalkozáshoz. A fogyasztóvédelmi alapismeretek segíthetik a korrekt partneri viszony kialakítását a szolgáltató és a fogyasztó között. Ez elsősorban a vállalkozó érdeke, akár mikro akár makroszinten. Állapot megfigyelés: A tanulók ismerjék a megfigyelés szempontjait, jelentőségét, alkalmazását a különböző betegségek tüneteinek felismerésében. Tudja megfigyelni és értelmezni az alapvető élettani folyamatokat. Ismerje fel az életveszélyes állapotokat és ismerje azok megelőzési lehetőségeit. Ismerje a tudatos egészséges életvitel kialakítását és a káros szenvedélyek elkerülését. 12. évfolyam Évi óraszám: 128 óra Belépő tevékenységformák Mindennapos élethelyzetek, döntési szituációk elemzése. 21

22 Önálló anyaggyűjtés és előadások tartása. Csoportmunkában aktív közreműködés. A csoportok működése, csoportdinamika, csoporton belüli szerepek megismerése. A lelki egészség megtartása, módszereinek megismerése. Jogi ismeretszerzés. A szervezet élettani működéstől eltérő folyamatok ismerete. Egészségmegőrző szemlélet. Kommunikációs technikák alkalmazása. A környezetkárosító hatásai az emberi szervezetre. Betegségmegelőzési lehetőségek ismerete. Orvosi latin szakkifejezések ismerete és használata. Számítógép ismerete és alkalmazása. Anatómia Évi óraszám: 64 óra Témakörök Tartalmak Fejlesztendő kulcskompetenciák Fejlesztési feladatok Fejlesztendő szakmai kompetenciák Az ember az ökoszisztéma része 1 óra Az embertan tárgya, helye, szerepe a szakmai képzésben. Az ember biológiai környezete és kölcsönhatása. (1 óra) Testi és lelki egészség Énkép, önismeret Információgyűjtés Áttekintő képesség 22

SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A HUMÁN SZAKTERÜLETRE

SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A HUMÁN SZAKTERÜLETRE 88 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A HUMÁN SZAKTERÜLETRE 9. évfolyam Humán orientációs ismeretek Humán orientációs gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra 185 óra

Részletesebben

Pedagógiai-művelődési program. Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897

Pedagógiai-művelődési program. Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 Pedagógiai-művelődési program Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2 A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Szociális szolgáltatások szakmacsoportos alapozó gyakorlatok

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A HUMÁN-GAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE

SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A HUMÁN-GAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE SZAKMAI ORIENTÁCIÓ A HUMÁN-GAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLETRE 9. évfolyam Humán-gazdasági és szolgáltatási orientációs ismeretek Humán-gazdasági és szolgáltatási orientációs gyakorlatok Elmélet és

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: 200897. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja

Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: 200897. 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-mővelıdési program Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2 A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1.1. A verseny részei Első forduló Második forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész Szóbeli versenyrész 180 perc 180 perc 20 perc 100

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, mérgezések, sebészeti beavatkozást ígénylő balesetek esetén

Elsősegélyt nyújt heveny rosszullétek, belgyógyászati kórképek, mérgezések, sebészeti beavatkozást ígénylő balesetek esetén M1851 FELADATOK Tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők értékeit, autonómiáját, identitását, érdekeiket szem előtt tartva 4 oldja meg az etikai dilemmákat Munkája során kezeli előítéleteit, a

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Pszichológia tantárgy oktatásához GIMNÁZIUM 11 12. évfolyam 1. Óraszámok: 11. osztály 111 óra (heti 3 óra ) 12. osztály 96 óra (heti 3 óra ) 2. Általános célok: Ismertesse meg a tanulókkal

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA * * 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12.

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA * * 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA * * 9. évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek Művészet, közművelődés, kommunikáció

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 203033 Pedagógiai program Szakmai orientáció és szakmacsoportos alapozó

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2011. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 165

2001/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 165 164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam Egyéb szolgáltatások szakmacsoportos alapozó ismeretek Egyéb szolgáltatások

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Ortopédiai műszerész szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Ortopédiai műszerész szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

A mérés tárgya, tartalma

A mérés tárgya, tartalma A mérés tárgya, tartalma 1 A TUDÁS Az oktatás elméletének egyik legősibb problémája az ismeretek és a képességek viszonyának értelmezése. A tudás részei, elemei tekintetében számos álláspont alakult ki,

Részletesebben

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI EROFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok

BIOLÓGIA. 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra. Célok és feladatok BIOLÓGIA 10. évfolyam /normál képzés/ 11. évfolyam /kéttannyelvű és nyelvi előkészítő évfolyamú képzés/ Óraszám: 111 óra Célok és feladatok Szakközépiskolánkban a biológiatanítás célja az elméleti ismeretátadás,

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Helyi tanterv az Emberi test tantárgy oktatásához. SZAKKÖZÉPISKOLA 12. évfolyam

Helyi tanterv az Emberi test tantárgy oktatásához. SZAKKÖZÉPISKOLA 12. évfolyam Helyi tanterv az Emberi test tantárgy oktatásához SZAKKÖZÉPISKOLA 12. évfolyam 1. A tanterv szerzıje: Kránicz Elemérné 2. Óraszámok: 12. osztály 74 óra (heti 2 óra) 3. Általános célok: Célok és feladatok:

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

M2325 FELADATOK. 18 19 Felkészíti a beteget EEG-re

M2325 FELADATOK. 18 19 Felkészíti a beteget EEG-re M2325 FELADATOK Előkészít has-, mellkas-, lumbál-, ciszterna-, csontvelő 4 punkcióhoz 5 Előkészít gyomormosáshoz, gyomorszondát levezet 6 Előkészít katéterezéshez, férfi és női beteget katéterez 7 Irrigáláshoz

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS M ÚVÉSZET, KÖZM ÚVEL ÓDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTOS

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS M ÚVÉSZET, KÖZM ÚVEL ÓDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTOS 154 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2001/28/II. szám SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A M ÚVÉSZET, KÖZM ÚVEL ÓDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 11. évfolyam M úvészet, közm úvel ódés, kommunikáció szakmacsoportos

Részletesebben