A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

2 PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék I. ELŐSZÓ... 4 II. BEVEZETŐ A BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE ISKOLÁNK ADATAI... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 7 I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 8 ISKOLÁNK SAJÁTOSSÁGAI: II. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK III. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS CÉLJA MÓDSZERTANI ELEMEK AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS TANULÓINK FIZIKAI FELMÉRÉSE KAPCSOLATAINK AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSÜNK LEGFŐBB TERÜLETEI ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA ÖSSZEGZÉS IV. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK V. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS ÉS A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGI RENDSZER ÉS SZERVEZETI FORMÁK VI. A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI VII. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI AZ OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKA TERVEZÉSE AZ OSZTÁLYFŐNÖK ÁLTAL KÉSZÍTETT STATISZTIKÁK, JELENTÉSEK AZ OSZTÁLYRÓL AZ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK TÉMÁI VIII. A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEK ENYHÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK: A TEHETSÉG, A KÉPESSÉGEK KIBONTAKOZTATÁSÁT AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK SEGÍTIK: A HÁTRÁNYOS ÉS A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁCIÓJÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK. 43 IX. AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK RENDJE AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI, EGYÜTTMŰKÖDÉSE ISKOLÁN KÍVÜLI INTÉZMÉNYEKKEL X. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI XI. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ÉS ÁTVÉTELÉNEK ELVEI HELYI TANTERV I. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMAIK KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMOK AZ 1 4. ÉVFOLYAMON KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS ÓRASZÁMOK AZ 5 8. ÉVFOLYAMON... 54

3 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI III. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE IV. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSA V. A CSOPORTBONTÁS, A VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK, FOGLALKOZÁSOK ÉS A PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI VI. A NÉMET NEMZETISÉGI KULTÚRA MEGISMERÉSE VII. AZ ISKOLA KÖRNYEZETNEVELÉSI PROGRAMJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS CÉLJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS SZÍNTEREI AZ ISKOLÁBAN A KÖRNYEZETI NEVELÉS TARTALMI ELEMEI MÓDSZERTANI ELEMEK MÓDSZEREK A KÖRNYEZETI NEVELÉSRE KÖRNYEZETVÉDELEM AZ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁKON VIII. ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK KOMPENZÁLÁSÁT SZOLGÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK: A MEGELŐZÉST SZOLGÁLÓ PEDAGÓGIAI PROGRAMOK: NAPKÖZI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK TEHETSÉGNEVELÉS, FELZÁRKÓZTATÁS A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI, TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ENYHÍTÉSE A GYERMEK ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÜNK SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE OKTATÁSA IX. FELKÉSZÜLÉS A TANÓRÁKRA X. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE:... 72

4 PEDAGÓGIAI PROGRAM Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. (Szent-Györgyi Albert) I. Előszó Köszöntöm az Olvasót! Ön a kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola Pedagógiai Programját vette kezébe, hogy megismerkedjen az iskola történetével, oktató-nevelő munkánk jelenével és tervezett jövőjével. Nagyon fontos, hogy a mindennapi munka során egy-egy pillanatra megálljunk, visszanézzünk az eltelt időszakra, megvizsgáljuk és elemezzük, hogy azt és úgy csináljuk, - vagy legalábbis szeretnénk csinálni, - ahogy a jelenkor elvárja tőlünk. Meg kell néznünk, hogy elképzeléseink azonosak-e a minket választók igényeivel, hogy meg tudunk-e felelni a mindig megújuló követelményeknek. A 2012-es törvényi változások új kihívások elé állítják a köznevelési intézményeket. Új törvények, rendeletek kerültek elfogadásra: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 110/2012. Kormányrendelet a nemzeti alaptantervről 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek bevezetéséről. A fenti törvényi háttér kapcsán vált az iskolai oktató- nevelőmunka jövőjét meghatározó feladattá a pedagógiai program átdolgozása, illetve újragondolása. Nevelőtestületünk többször értekezett azzal a céllal, hogy meghatározza, milyen legyen iskolánk, mely jelenlegi helyzetünkben, de a jövőt is tükrözve iskolahasználónak, pedagógusnak és fenntartónak a legjobban megfelel. Többféle elvárásnak is meg kell felelnünk, elsősorban a helyi igényeknek, de az iskolánkat fenntartó és működtető Klebelsberg Intézményfenntartó Központ terveinek, szándékainak is. Célunk, hogy iskolánk legyen olyan iskola, amely megfelel az iskolahasználók igényeinek, és közvetett úton - tanulóin keresztül - a település értékeit őrzi, hagyományait ápolja. Földesi János igazgató II. Bevezető

5 1. A Béri Balog Ádám Általános Iskola rövid története PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha egy idegen Kőszegre vetődik, első megállapítása az lehet, hogy e kisváros nemcsak a Dunántúl egyik gyöngyszeme, de iskolaváros is. Az aránylag kis helyen elterülő nyugatmagyarországi városkánkban meglepően sok iskolát találhatunk. Az iskolák között a város közepén, a Kelcz-Adelffy utcában kapott helyet a régi barokk kor emlékeként fennálló épületben a Balogh Ádám Általános Iskola. Az öreg falakat minden reggel vidám gyermeknevetés verte fel. De nem volt mindig ilyen boldog, gondtalan gyermekek tanulóhelye ez a nagy, komor épület ben vásárolta meg az egykori Gattermann-házat a hozzátartozó nagy kerttel együtt a város, hogy tatarozás és átalakítás után árvaházat létesítsen benne, s katolikus szellemben nevelje a jezsuita rend Kőszeg nagyszámú árváját. A rend feloszlása után Szily János szombathelyi püspök 1777-ben elhatározta, hogy újjáépíti az omladozó épületet. Ekkor nyerte el mai formáját. Az építéssel Hefele Menyhért építészt bízták meg, s ig tartott a teljesen lerombolt épület újjáépítése. Az épület sorsa, funkciója az évszázadok során sokat változott. Volt a Kerületi Tábla hivatala, tanítóképző, kollégium, és általános leányiskola is. Az épületben 1958-tól az Általános Fiúiskola kapott helyet. Az 1948-ban végrehajtott államosítás után az Általános Fiúiskola tanulócsoportjai négy épületben nyertek elhelyezést. (Várkör 37.sz., Kelcz-Adelffy u.20., Várkör 41, Kelcz-Adelffy utca 3.) től igazgatásilag a kőszegfalvi iskola is ide tartozik. A régi, már a város levéltárában elhelyezett iratokat lapozgatva meglepve és tisztelettel olvashatjuk az államosítás utáni első nevelőtestület tagjai között Budacker Gusztáv, Szendrő János, Szopos László, Szörényi Frigyes, Szövényi Gyula és mások nevét. Iskolánk a Balogh Ádám nevet május 5-én vette fel. Jogutódja a volt helybeli evangélikus, római katolikus elemi és a volt állami Széchenyi István polgári fiúiskolának. A jelentős múlttal és hagyományokkal rendelkező intézmény története után térjünk vissza a jelenkorba. A növekvő társadalmi igényeket kielégítendő vetődött fel a Városi Tanács részéről a Kiss János Lakótelepen a már meglévő óvoda és bölcsőde mellé egy iskola létesítése. Újabb fordulatot jelentett iskolánk életében az 1989-es tanév, mert ekkor már új helyünkön sokkal jobb körülmények között folytathattuk az oktatást. Az ünnepélyes átadáson Preininger Ferenc, az akkori tanácselnök, és Hidegh Lajos iskolaigazgató vágták át a nemzeti színű szalagot. E naptól Béri Balog Ádám Általános Iskola néven intézményünk a Deák Ferenc utca 6 sz. alatt működik. 2.Iskolánk adatai

6 PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény neve: Béri Balog Ádám Általános Iskola Idegen nyelvű, elnevezése németül: Béri Balog Ádám Grundschule OM azonosítója: Székhelye: 9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 6. Az alapító szerv neve: Kőszeg Város Önkormányzata Címe: 9730 Kőszeg, Jurisich tér 8. Az alapítás időpontja: Az intézmény jogelődje: Állami Polgári Fiúiskola, Kőszeg alapította: Vallás és Közoktatási Minisztérium Az intézmény működési területe: Kőszeg város közigazgatási területén a fenntartó által kijelölt körzet, a működési körzetre nézve kötelező felvételt biztosító iskola, a német nemzetiségi nyelvoktatás tekintetében Kőszeg város közigazgatási területe, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye községek közigazgatási területe Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az intézmény típusa: nyolc évfolyamos általános iskola Az intézmény tevékenységei: Alapfokú oktatás Ellátandó alaptevékenység Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás német nemzetiségi nyelvoktatás iskolaotthonos oktatás könyvtári tevékenység sajátos nevelésű tanulók integrált nevelése napköziotthonos és tanulószobai ellátás iskolai intézményi étkeztetés diáksport

7 PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

8 PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. 1. Az élet tisztelete, védelme. A természeti környezet megóvása. Az állatok és növények védelme, szeretete. Fogékonyság az élő és az élettelen természet szépsége iránt. 2. Az ember testi és lelki egészsége. Az egészség megőrzésének fontossága. Az egészséges és kulturált életmód iránti igény. A testmozgás iránti igény. Az önellátás képességeinek kialakítása (tisztálkodás, öltözködés, étkezés, környezet rendben tartása). Az egészségvédelem (az egészségre káros szokások ismerete, elutasítása; a balesetek megelőzése). 3. Az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom). Felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, szorgalom, kreativitás). Nyitottság az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. 4. Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, a barátságra. Hűség, önzetlenség, megértés, tapintat, őszinteség, egymás elfogadása, udvariasság, figyelmesség. 5. A család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése, szeretete. 6. Kulturált magatartás és kommunikáció a közösségben. Udvariasság, figyelmesség, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartása. Fegyelem és önfegyelem. Közösségi érzés, áldozatvállalás. Törekvés az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, készség a megegyezésre. 7. A világ megismerésének igénye. Igény a folyamatos önművelésre, az értékelés és önértékelés, valamint az önálló tanulás képességeinek kialakítására. 8. A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 9. A kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. A német nemzetiség kultúrájának megismerése. 10. Az alkotmányosság, a törvényesség, az állampolgári jogok tisztelete. Az emberek egyenlőségének elismerése. Az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása. Érdeklődés a társadalmi

9 PEDAGÓGIAI PROGRAM jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre. Törekvés a demokrácia érvényesítésére. Az iskolánkban folyó nevelő és oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását elősegítse. Ezt szolgálják a nevelési program különböző fejezeteiben később meghatározásra kerülő tanórai és tanórán kívüli nevelési tevékenységek, valamint az e tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. Nevelési céljaink megvalósítását segítik az iskola pedagógusai által alkalmazott személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek. Nevelési módszereink két nagy csoportra oszthatóak: 1. Közvetlen (direkt) módszerek azok, amelyeknek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes kapcsolat révén hat a tanulóra. 2. Közvetett (indirekt) módszerek azok, amelyekben a nevelő hatás áttételesen, a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése. 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása). Közvetlen módszerek - Követelés. - Gyakoroltatás. - Segítségadás. - Ellenőrzés. - Ösztönzés. - Elbeszélés. - Tények és jelenségek bemutatása. - Műalkotások bemutatása. - A nevelő személyes példamutatása. - Magyarázat, beszélgetés. - A tanulók önálló elemző munkája. Közvetett módszerek - A tanulói közösség tevékenységének megszervezése. - Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. - Hagyományok kialakítása. - Követelés. - Ellenőrzés - Ösztönzés. - A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében. - A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből. - Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról. - Vita. Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén:

10 PEDAGÓGIAI PROGRAM minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége - vagyis több mint ötven százaléka - a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) - rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, - ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, - határozott elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. Iskolánk sajátosságai: 1. Német nemzetiségi nyelvoktatás Iskolánkban immár 40 éve folyik német nemzetiségi nyelvoktatás azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a Kőszegen illetve Kőszegfalván élő németajkú nemzetiség nyelvének, kultúrájának és ezen keresztül identitásának megőrzéséhez. A nemzetiségi iskolai nevelést és oktatást a Nemzeti Alaptantervben, a kerettantervben, valamint a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelvében foglaltakkal összhangban valósítjuk meg. A kisebbségi oktatás tartalmi követelményi alapjául a kerettanterv követelményei szolgának, biztosítva ezáltal, hogy a kisebbségi oktatásban részt vevő tanulók a más iskolába járó tanulókkal azonos esélyek mellett készülhessenek a továbbtanulásra. Iskolánk a "hagyományos nyelvoktató nemzetiségi oktatás" formájában szervezi meg a német oktatást 1. osztálytól kezdődően. Alapvetően két fő célkitűzésnek kell e területen megfelelnünk, az egyik a nyelvoktatás, a másik - ezzel párhuzamosan illetve ezen keresztül - a nemzetiségi tudatformálás. A nyelv a kultúra része, s egyedül az iskolára hárul az a felelősség, hogy megfelelő alapot biztosítson a német nyelv elsajátításához, kialakítsa a tanulók kommunikációs nyelvi kompetenciáját. A családok ugyanis nem tudják biztosítani az anyanyelvi hátteret. A nyelv elsajátítása és használata pedig alapvető feltétele a német népcsoport fennmaradásának. A másik fontos célkitűzés olyan nemzetiségi népismereti tartalmak feldolgozása, amelyek által a tanulók életkoruknak megfelelő szinten megismerhetik a nemzetiségi kultúra értékeit, történelmi és népi hagyományait s a maguk módján ápolják azokat. A nemzetiségi nyelvoktatás tartalmát a tanterv két fő része foglalja össze: 1. német nemzetiségi nyelv-és irodalom

11 PEDAGÓGIAI PROGRAM német nemzetiségi népismeret Igen jelentős és sokszínű azonban az a tevékenységi terület is, amely a tanórán kívül szolgálja a nemzetiségi nevelés és tudatformálás céljait. Ide tartoznak elsősorban művészeti csoportjaink (néptánc, énekkar), a tehetséggondozás (nyelvi szakkör, felkészítők), versenyeken való részvétel (nemzetiségi nyelvi - országos, megyei, vers- és prózamondó bemutató és verseny) és a különböző nemzetiségi programokon ("Heimattreffen", Kórustalálkozó, Olvasótábor) való részvétel. Elsősorban a nyelvoktatás szempontjából rendkívül hasznosak, de a német nyelvterület kultúrájának és földrajzának megismerése tekintetében is nagyon értékesek a testvériskolai cserekapcsolataink. A nemzetiségi nyelvoktatást gondozó munkaközösség létrehozása nagyban segíti e speciális terület jobb összefogását, a különböző szintű tevékenységek jobb összehangolását. 2. Egész napos munkarendű osztály A gazdasági, társadalmi változás nehéz helyzetbe hozta a fiatal családokat, ahol az elsődleges szempont a megélhetés. Kevesebb idő marad a gyerekek nevelésére, az iskolában tanultak gyakorlására. Az egész napos oktatás ezen a téren tud jelentős segítséget nyújtani a szülőknek. Iskolánk Vas megyében elsőként, az 1970/71-es tanévben vállalta a kísérlet beindítását. Az azóta eltelt évek tapasztalatai igazolják az akkori döntés helyességét és ennek az oktatási formának a létjogosultságát. Ma egész napos osztályokat az első három évfolyamban szervezünk. Ezen osztályok napirendjében a tanórák és a napközis jellegű foglalkozások nem különülnek el mereven. Így az osztályban dolgozó pedagógusaink munkaköre is eszerint módosul. Mindketten tartanak tanórákat, és megosztják egymás között a napközis jellegű feladatokat is. - Az egész napos neveléssel a legjobb feltételeket kínáljuk a képzés, nevelés, pihenés egységének és harmóniájának megteremtésére. - Megfelelő pedagógiai irányítással, nagymértékben fejlesztjük a tanulóink öntevékenységét. - Az egész napos iskolai tartózkodás alatt a gyermekek legfontosabb tevékenysége az a tanulás, ami a tanórákon folyik. Szorosan kapcsolódnak ehhez az önálló foglalkozások, ahol a tanulók elkészítik a házi feladatot, s tanítóik segíteni tudnak az erre rászorulóknak. Az egész napos osztályok nevelői a feladatkészítés szempontjából előnyösebb helyzetben vannak, mint a napközis nevelők, mivel együtt vannak a gyerekekkel a tanórák alatt is. Ennek pedagógiai hatása jelentős, rendszeres visszajelzést ad a tanítónak, hogy mennyire volt eredményes a tanítási óra. A tanulók kellő irányítással megtanulnak tanulni, idejüket beosztani. A tanórákon kívüli időben azonban már nem a tanulásé a főszerep, hanem a szabadidős tevé-

12 PEDAGÓGIAI PROGRAM kenységeké. A harmadik évfolyam végéig el kell juttatnunk a csoportot az önállóság olyan érettségi fokára, hogy a tanulók képesek legyenek majd az együtt töltött szabad idejüket harmonikus együttműködéssel, az összetartozás kellemes tudatában eltölteni, s magatartásukban, viselkedésükben, külső ráhatás nélkül is a nevelési követelmények tükröződjenek. Pedagógiai programunk írásakor még nem áll rendelkezésünkre az egész napos iskolák számára kiadott kerettanterv, így a hagyományainkat követve az eddigi iskolaotthonos rendszert viszszük tovább. II. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk nevelő és oktató munkájának alapvető feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörűen fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A tanulók erkölcsi nevelése. Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása. 2. A tanulók értelmi nevelése. Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. 5. A tanulók akarati nevelése. Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 6. A tanulók nemzeti nevelése. Feladata: A szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése.

13 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulók állampolgári nevelése. Feladata: Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklődés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 8. A tanulók munkára nevelése. Feladata: Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 9. A tanulók egészséges életmódra történő nevelése. Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. III. Egészségnevelési program A helyi egészségnevelési program elkészítése jó alkalom arra, hogy iskolánk újragondolja, rendszerbe foglalja egészségnevelési tevékenyégét. Az egészségnevelés a helyi adottságokra, és a jövőre irányuló útmutatásokon alapszik. Elkötelezettsége miatt az egészségnevelési programunknak folyamatosan reagálnia kell a világban, és a szűkebb környezetbe bekövetkező változásokra. Ezért kellően rugalmasan alkottuk meg, és biztosítjuk a folyamatos felülvizsgálat, megújítás lehetőségét. 1. Az egészségnevelés célja Az egészségnevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék minden tagja képes legyen arra, hogy folyamatosan nyomon kövesse saját egészségi állapotát, érzékelje a belső és külső környezeti tényezők megváltozásából fakadó, az egészségi állapotot érintő hatásokat és ez által képessé váljon az egészség megőrzésére, illetve a veszélyeztető hatások csökkentésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jól-lét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy meg tudja fogalmazni, és meg tudja valósítani vágyait, hogy megtalálja a megfogalmazódott szükségleteihez vezető, egészségét védő, és a környezet védelmére is figyelő optimális megoldásokat, továbbá környezetével változzék vagy alkalmazkodjék ahhoz. Az egészséget tehát alapvetően, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig, mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége. Ebből következik az, hogy

14 PEDAGÓGIAI PROGRAM iskolánknak is ki kell venni a részét ebből a feladatból. Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődését. Személyi és tárgyi környezetével az iskola segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyerekek, a fiatalok egészségi állapotát javítják. Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére is nevel. A pedagógusainknak fel kell készíteni a gyerekeket, a fiatalokat arra, hogy önálló, felnőtt életükben legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani, konfliktusokat megoldani. Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartásukat. Ismerjék meg a környezet - elsősorban a háztartás, az iskola és a közlekedés, veszélyes anyagok - leggyakoribb, egészséget, testi épséget veszélyeztető tényezőit. Készüljenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. Az iskola feladata az is, hogy felkészítsen az önálló gyalogos közlekedésre, a tömegközlekedési eszközök használatára, a közlekedési balesetek elkerülésének módjaira. Figyelmet kell fordítani a veszélyes anyagok, illetve készítmények helyes kezelésére, legfontosabb szabályaira (felismerésére, tárolására). Nyújtsanak támogatást a gyerekeknek - különösen a serdülőknek - a káros függőségekhez vezető szokások és életmódok (pl. a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, helytelen táplálkozás, öltözködési szokások stb.) kialakulásának megelőzésében. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, és figyelmet fordítson a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítésre. Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny részvételével alakíthatók ki. Fontos, hogy az iskolai környezet is biztosítsa az egészséges testi, lelki, szociális fejlődést. Ebben a pedagógusaink életvitelének is legyen példaértékű szerepe. Olyan egészségfejlesztő programot dolgoztunk ki, amelynek eredményeként erősödnek a személyiségfejlesztő hatások, csökkennek az ártó tényezők, és hogy az iskola befejezésekor a diákok megértsék, és saját életükre alkalmazni tudják az elsajátítottakat. Képesek legyenek figyelemmel kísérni: viselkedésüket, az életvezetésük helyes alakítását, az egészségkárosító magatartásformák elkerülését, a betegségeket a korai szűrésekben való részvétel révén megelőzzék, tudjanak sajátos étrendet, mozgásprogramot kialakítani egészségük megőrzése érdekében,

15 PEDAGÓGIAI PROGRAM erősítsék a társas-kommunikációs készségeiket és a konfliktuskezelési magatartásformák fejlesztését, 2. Módszertani elemek Az egészségnevelés módszereiben jelen kell lennie az egészség állapotáról, a társadalom és az egészség viszonyáról szóló információgyűjtésnek. Biztosítani kell az információ feldolgozását, a feldolgozott információk alapján történő döntéshozatalt, a döntés alapján eltervezett egyéni és közösségi cselekvések végrehajtása módszereinek a bemutatását. Az egészségnevelés eredményességéhez az szükséges, hogy ezeket a módszereket a diákok minél többször, valós globális és helyi problémákkal, értékekkel kapcsolatban maguk alkalmazzák. Módszereink az egészségnevelésre: interjúk, felmérések készítése az iskola közvetlen partnerei és az egészség viszonyáról serdülőkori önismereti csoport-foglalkozások kortárssegítők képzése problémamegoldó gyakorlatok, értékeléssel szituációs játékok részvétel a helyi egészségvédelmi programokon sport, kirándulás szervezése az iskolai egészségügyi szolgálat tevékenységének elősegítése érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása) környezetvédelmi tevékenységek kialakítása a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésére irányuló programok szervezése az egészséges életmódra nevelés tantárgyakban történő megjelenítése 3. Az iskolai testnevelés Az iskolánkban végzett testedzés három fő területen valósul meg: 3.1. Testnevelési óra A 2012/13-as tanévtől kezdve felmenő rendszerben bevezetjük a heti 5 testnevelés órát. A tanulóink kategóriai besorolásaik szerint vesznek részt a testnevelési órákon. Gyógytestnevelési csoportot szervezünk, amennyiben ezt a résztvevők száma szükségessé teszi Iskolai sportkör Iskolánkban Iskolai Sportkör működik. Ennek keretében részt vesznek tanulóink a délutáni testedzésben. Ennek a szerveződésnek minden tanulónk tagja. Különböző versenyeken való részvételt is biztosítunk számukra. Testnevelési munkaközösségünk is szervez más iskolák részvételével különböző bajnokságokat, kupákat. Ilyekor lehetőség

16 PEDAGÓGIAI PROGRAM van arra, hogy megismerkedjenek más iskolabeli tanulókkal, és sportbarátságok szövődjenek. Figyelembe vesszük tanulóink érdeklődését sportcsoportjaink szervezésében. A sportcsoportjainkban az azonos korcsoportú tanulóink vesznek részt. Ebben az órakeretben szerveződő délutáni foglalkozásaink: labdarúgás atlétika tánc úszás kosárlabda szabadidősport 3.3. Egyéb foglalkozások Tanórákon végzett mozgások, táncok Osztálykirándulások keretében a kirándulások Iskolai túranap (Pl. március 15-e emlékére, akadályversennyel egybekötve) Tanulóink részvétele városi sportrendezvényeken A Szülői Munkaközösség és az iskola pedagógusai által szervezett Családi Sportnap 4. Tanulóink fizikai felmérése Az általános fizikai teherbíró képesség mérése során feltérképezhetők az egyes képességek területén mutatkozó hiányosságok. Ezen hiányosságok feltárására, a tanulók életmódjának ismerete kiindulási alapul szolgál mind az egyéni, mind a közösségi fejlesztő, felzárkóztató programok elkészítéséhez, lehetőséget biztosítva az egészségileg hátrányos helyzet megszüntetésére, az általános fizikai teherbíró képesség fokozatos fejlesztésére, a szükséges szint elérésére, megtartására. A felmérésre a Hungarofit tesztsort használjuk. Segédanyagként az Oktatási Minisztérium által kiadott: Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez, minősítéséhez című kiadványt használjuk. 5. Kapcsolataink Iskolánk diákságának fontos, hogy az intézményen kívüli szervezetek közül is megismerjék azokat, melyek az egészségmegőrzéssel is foglalkoznak Az ezekkel kialakított kapcsolatrendszerünk biztosíték arra, hogy ismeretüket az alábbi a színterekről is megszerezhessék. Kőszegi Sportegyesület Iskolaegészségügyi szolgálat ÁNTSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A NYERGESÚJFALUI KERNSTOK KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Törökbálint, Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Preambulum 4 Helyzetelemzés 6 Az intézmény rövid bemutatása 6 Pedagógiai program 9 1.

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A SÁGHY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Szigetszentmiklósi Tankerület OM-032 538 Szervezeti egység kód: 132002 cím: 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben