FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája"

Átírás

1 FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója: Intézményvezető neve: Mészáros Pálné Mentor neve: dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna A fejlesztési tervet látta: 1

2 1. HELYZETELEMZÉS A teljes körű helyzetfeltárás a következő gyökérprobléma/hiányterület megállapításokat tartalmazza: Tanulók jelentős készségbeli hiányosságokkal érkeznek az iskolába. Tanulók jelentős kompetenciabeli hiányosságai a kompetenciamérések tanúsága szerint Tanulói motiválatlanság Otthoni tanulás hiánya felső tagozaton Pedagógusoknak több a kudarcélménye, mint a sikerélménye Pedagógus-kiégés Pedagógusok kevés új pedagógiai módszert használnak Belső tudásmegosztás alacsony számossága Tantestületen belüli információáramlás akadozó / székhelyintézmény és tagintézmény között; illetve tantestületen belül 2

3 Állandó szakemberek hiánya (iskolapszichológus, könyvtáros) Prevenciós szakemberek állandó jelenlétének hiánya Pedagógusoknak nincsenek hatékony módszereik konfliktusok kezelésére Az iskolával, az ott folyó munkával szemben tanúsított szülői érdektelenség magas százalékban jellemző Az iskolai nevelés-oktatásban közvetített és megszerzett ismeretek családi körben nem kapnak megerősítést, így jelentősen eltér az iskola és a család által közvetített értékrend Az igazán problémás gyermekek szüleivel nagyon ritka a valódi együttműködő kapcsolat - sokuk előtt az iskola ellenség, a gyerekeik hiányzásait fedezik 2. CÉLMEGHATÁROZÁS Rendszeres tudásmegosztás tantestületen belül, alkalmi tankerületen belül Folyamatos információ megosztás A hiánypótlás lehetőségeinek feltérképezése A meglévő problémák csökkentése (dohányzás, alkohol, személyi higiénia) Konfliktuskezelési módszerek elsajátítása Szülők bevonása az iskola életbe, partnerség kialakítása 3

4 Az iskolai követelmények megismertetése a szülőkkel, értékrendek közelítése Kapcsolatépítés a problémás szülőkkel Civil szervezetünk aktív működtetése Jó légkörű legyen az iskola Az iskola segítse a hátrányos helyzetű tanulókat és társadalmi beilleszkedésüket Segítsék a gyerekek képességeinek kibontakozását A továbbtanulási eredmények minél jobbak legyenek Tanári hatékonyság növelése, újszerű megoldások alkalmazása Tantervi alaptudás biztosítása és szilárd értékrend közvetítése Kulturált magatartásra, kulturált kommunikációra nevelés A pedagógiai programban foglaltak valósuljanak meg és a versenyszellem fokozása A lemaradás csökken az intézmények közötti összevetésben Azon tényezők kockázatának és hatásának figyelembe vétele, amelyek az intézmények hátrányát okozzák. Az eltérő oktatási igényű csoportok és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának minősége emelkedni fog és integrációjuk sikeresen mozdul előre. Hatékonyabbá válik az intézmények és a közvetlen partnerek közötti kommunikáció. Tudásbázis, létrehozása az Otthon az erdőben alapján intézmények támogatására a fenntartó központ részére Tagiskola helyi sajátosságainak megőrzése és a nyolcosztályos képzés fennmaradása Apajon Komplex fejlesztés megvalósítása. 4

5 Legalább 6 fő részesüljön továbbképzésben. Legalább 5 főt sikerül bevonni a fejlesztés által megvalósuló szakmai programokba. Legalább 7 főt fognak elérni a legjobb módszereket tartalmazó tudásmegosztó tevékenységek. A fejlesztési tevékenységekről legalább 20 szülő részesül közvetlen információkban és vehet részt tevékenyen az iskolához kötődő, számukra is nyitott munkában. A projekt egyik célja a kompetenciamérések eredményeinek javításához szükséges lépések megtétele. Az intézményi munka maga is képes legyen belsőleg megújulni és további innovációkat bevezetni. 5

6 3. A CÉLOKBÓL EREDŐ FELADATOK, INTÉZKEDÉSEK 6

7 7

8 ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ (SZÜKSÉGES ISMERETEK, KÉPESSÉGEK, ATTITŰDÖK) Megfelelő szókincs Verbális és nonverbális kommunikációs képesség Funkcionális nyelvtan Életkori sajátosságnak megfelelő nyelvi ismeretek Hallott és olvasott szöveg értése és szöveg alkotása Különböző típusú szövegekben való tájékozódás Információk feldolgozása Segédeszközök megfelelő használata (könyvtárhasználat, digitális technika, média, stb.) Érvelés képessége Empatikus képesség Esztétikai érzék Kíváncsiság Tantárgyra jellemző szaknyelv használata Analízis - szintézis Matematikai fogalmak ismerete Összefüggések felismerése tudjon érvelni, követni és értékelni tudja az érvelése folyamatát Tudja megindokolni matematikai úton az eredményeket Bizonyítások megértése Matematikai kommunikációs készség MATEMATIKA (SZÜKSÉGES ISMERETEK, KÉPESSÉGEK, ATTITŰDÖK) 8

9 Egészséges életvitel Mentális egészség Magatartási szabályok alkalmazása Kommunikációs képesség Empátia Problémamegoldó képesség Európai tudat Stressz és frusztráció kezelése Változások iránti fogékonyság Együttműködés Magabiztosság Érdeklődés Személyes előítéletek leküzdése Kompromisszumra való törekvés SZOCIÁLIS ÉS ÁLLAMPOLGÁRI KOMPETENCIA (SZÜKSÉGES ISMERETEK, KÉPESSÉGEK, ATTITŰDÖK) KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatot a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 9

10 A fejlesztési team tagjai a korábbi évek eredményei alapján a már elkészített és végrehajtott fejlesztési tervet pontosították a kompetencia mérés eredményeinek javítására. A matematikai motivációs szint mérésének kiterjesztése a tagiskolára 5-8. évfolyamon. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI INTÉZKEDÉSEI, EREDMÉNYEI, RÖVID HELYZETKÉP A fejlesztő team 2014 nyarán pontosítja a kompetencia alapú oktatás fejlesztését szolgáló tervét Folyamatos felméréseket végeztünk eddig is, amit továbbfolytatunk Nagyobb hangsúlyt fektetünk az órai differenciálásra A lemaradó tanulókat lehetőség szerint egyénileg fejlesztjük Fejlesztő pedagógusok, utazó szakemberek bevonása (a szociális és állampolgári kompetencia fejlesztése és a környezettudatosságra nevelés Apajon az ökoiskolai munkaterv alapján projektoktatással a Fontos az erdőnk program folytatásával valósul meg) Fejlesztéshez kapcsolódó módszertani továbbképzések elvégzése Fejlesztéshez illeszkedő eszközök, anyagok beszerzése ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN A tanítási órákon nagyobb arányú csoportmunka végeztetése Több szöveges feladat, problémamegoldás az egyes témakörökön belül Differenciált feladatok a tanulók képességei szerint Játékos eszközök, feladatok alkalmazása a tanítási órákon Életszerű problémák megtervezése, kidolgozása 10

11 A logikus gondolkodás erősítése más természettudományos tantárgyak oktatásával Feladatok kiválogatása, másolása tankönyvekből, segédanyagokból Minél több országos mérés feladataihoz igazodó- gyakorló teszt feladatainak megoldása, elemzése A matematikai kompetenciák fejlesztése számítógéppel (az informatika segítségül hívása) TOVÁBBI FELADATOK AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLAI EREDMÉNYEINEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A munkaközösségek (felsőben) az éves munkaterv készítésekor figyelembe kell, hogy vegyék a kompetenciamérés eredményeit. A tanmenetekben is meg kell, hogy jelenjen a matematikai és szövegértési kompetenciák fejlesztése. Olyan feladatlapokat kell kidolgozni, amelyek a kompetenciamérésen használt füzetekből lettek kiemelve és átalakítva, s ezeket a tanév során többször is kell alkalmazni évfolyam szinten. A tanulás és tanítás folyamatába egyre többször be kell kapcsolni a számítógépet, az interaktív táblát. A szaktanároknak segíteniük kell egymás munkáját, nem maradhatnak el a közös esetmegbeszélések, tapasztalatcserék. 11

12 3.1 Azonnali intézkedések / Éves munkaterv/ Tevékenységek, feladatok Teljesülési kritérium Módszer, eszköz Határidő Felelős Tanulókra is vonatkozó feladatok A HH és HHH s tanulók csoportjának megállapítása Objektív adatszolgáltatás Határozat leadása Szept.1-től folyamatos Résztvevők Osztályfőnök és tanuló Dokumentumok Határozat Tanulói szintfelmérés-tudásszint és hiányosságok különösen a HH és HHH tanulóknál Felmérésben való részvétel állapotfelmérés Szept. 2. hete Tanítók, szaktanárok Nevelői feljegyzés Tanulók órai aktivitásának növelése, motiválása Tanuló jól érezze magát felszerelés legyen folyamatosan Tanítók, szaktanárok Egyéni dokumentáció Fontos az erdőnk projekt beindítása tanórai és tanórán kívüli tevékenység minőségi javulása felszerelés legyen Szept. 1. hete Hochmanné Sitnikiewicz Szilvia, Berta Zoltán Fontos az erdőnk projekt napló 12

13 A Házirend megismerése és rögzítése a tantermekben, tájékoztatóban Meglévő problémák csökkentése, értékrendszer változása Tájékoztatás, szabályok közlése Szept. 1. hete Tanítók és szaktanárok, osztályfőnökök Tájékoztató, Haladási napló A tanulók erősségeinek fejlesztésére, az érdeklődési körüknek megfelelő foglalkozásokon: elsősegélynyújtás, természetvédelem, sport, tantárgyi foglalkozások tanórán kívül. a tanuló szívesen legyen az iskolában apró kicsi sikerek Szakkörökön való részvétel Szeptember 1. szakkörvezetők Szakköri naplók SNI és BTM tanulók felismertetése, egyéni hiányosságok feltárása. korai szakaszban fejlesztve legyen Foglalkozás szervezése folyamatosan fejlesztő team,utazó ped. Fejlesztési napló A tanulói szint mérések - Nevelési tanácsadó - Iskolai mérés ( DIFER, és Komp. Bemeneti Nevelési tanácsadóban megjelenés - szülői kommunikáció javulása Tájékoztatás, szervezés Szeptembertől folyamatosan DIFER- dec.-ig nevelők mérésben érintett jegyzőkönyv feljegyzés 13

14 Takarítási világnap: Iskola udvarunk és az iskola melletti erdő tisztítása tanórán kívüli tevékenység minőségi javulása családlátogatás szeptember minden nevelő fénykép ZÖLD DÖK Hulladékgyűjtés Környezeti és egészségnevelés, a szabadidő hasznos eltöltése szervezés szeptember minden nevelő fénykép Tanulók tájékoztatása a Történelmi futóverseny programjáról Tanulói képességek és a szülői háttér hatékony megismerése szervezés Október eleje minden nevelő fénykép Projektoktatásunk bemutatása NYÍLT NAP az osztályokban Fontos az erdőnk Tanulói képességek megjelenítése óvónőknek Tanulói önbizalom építés, sikerélmény bemutató óra terepen Október vége nevelők fényképek feljegyzés 14

15 8. osztályos tanulók beiskolázásának ütemezése, lebonyolítása Reális tanuló önértékelés tájékoztatás október osztályfőnök értékelések, statisztikák Újszerű feladatbank létrehozása Hátrányos hely. tanulók kudarcának csökkentése felmérés feladatlapok szeptembertől folyamatosan minden nevelő feladatbank Értékek közvetítése a szociálisan hátrányos tanulók közöttszínházlátogatás Ellátás minőségének javulása. Szociális kulturális hátrányok csökkentése színházlátogatás November minden nevelő élményrajzok Erdei kisokos német nyelvű környezeti nevelési vetélkedő Környezeti és egészségnevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, versenyszellem fokozása rendezvény november minden nevelő fényképek 15

16 ZÖLD DÖK Mikulás látogatása és Karácsonyi program (kézműves ajándékok és karácsonyfadíszek készítése, hagyományőrző tevékenységek, mézeskalács készítés nyugdíjasokkal, Adventi koszorú készítése és gyertyagyújtás, Karácsonyi műsor az óvodások meghívásával Motivációs lehetőségek megteremtése Tanulói sikerélmény kreatív foglalkozás, bemutatók December minden nevelő fénykép programterv A színházlátogatás szervezése Értékek közvetítése, kulturális környezet megismerése szervezés, információ gyűjtés február nevelők jegyek Használtelem gyűjtőverseny indulása Környezeti és egészségnevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, versenyszellem verseny január minden nevelő fénykép 16

17 fokozása felmérés január nevelők jelenléti ív Félévi kompetenciamérés feladatlap ZÖLD DÖK Farsang Egészség és környezet tudatosság jegyében Aktivitás növelése, környezeti és egészségnevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, rendezvény január 17. minden nevelő fénykép Tanulói teljesítmények értékelése szülőknek, nevelőkkel. Tanulói teljesítmény fokozása értekezlet Január minden nevelő fénykép, jelenléti ív A Víz világnapja: Rajzpályázat és Vízmű telep látogatása környezeti és egészségnevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, versenyszellem fokozása látogatás március minden nevelő videó és fényképek 17

18 ÖKOISKOLAI NYÍLT NAP- tanulási módszerváltás Szülők-pedagógusok közös érdeke, értékrend kreatív foglalkozás, bemutató március leendő 1. o. tanító fénykép, jelenléti ív Óvoda-iskola együttműködése: Energiakaland program Szülői kommunikáció javítása bemutató március Érintett nevelők, gyerekek fénykép, jelenléti ív Dísznövények telepítése az udvaron, Fűszerspirál betelepítése környezeti és egészségnevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, versenyszellem fokozása foglalkozás április Érintett nevelők, gyerekek fénykép 18

19 A fejlesztő játékok helyes alkalmazása Az új eszközök használat játék áprilistól Tanulók és nevelők fénykép Kimeneti kompetencia mérés Pozitív élmény szerzése Kitartás a munkában mérés Május Tanulók és nevelők felmérőlap Madarat tolláról program, Gyermeknapi Egészségverseny, Fontos az erdőnk projekt zárása TÁMOP pályázati nap tanulókkal megvalósulás és tervek, Környezeti és egészségnevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, versenyszellem fokozása, pályázat gyakorlati hasznosítása előadás, bemutató, verseny, kreativitás, játszva tanulás, workshop, filmvetítés Május 28. Tanulók, minden nevelő, civil szervezetek, partnerek, szülők fénykép, jegyzőkönyv 19

20 Országos kompetenciamérés Minőségi munka javulása mérés május felmérőlap Érintett mérésfelelősök TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK értékelése, továbbgondolás, nyári tábor előkészítése megbeszélés, elemzés, statisztika június Nevelők és fejlesztő team. fénykép, programterv feljegyzés 20

21 Pedagógusokra és tagintézmény vezetőre vonatkozó feladatok: 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 3.2 Iskolafejlesztési program (közép-és hosszú távú intézkedési terv: 3-5 éves) Feladatok, intézkedések Teljesülési kritérium Módszer Határidő Felelős Dokumentumok Tanulókra vonatkozó feladatok Beiskolázás Fejlesztési terv készítése: különös tekintettel a HHH-s és HH-s tanulókra Tanulók megismerése, és személyre szabott fejlesztése Következtetés levonása, korrigálás Tanév eleje Fejlesztő team Feljegyzés A tanulók fejlesztése A mérési eredmények alapján egyéni és kiscsoportos fejlesztés Megfelelő személyi és tárgyi és időkeret biztosítása Fejlesztő foglalkozások Folyamatos Utazó ped. Fejlesztő ped. Fejlesztési terv és naplók Motivációs szint emelése Pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, kudarc élmény csökkentése Tanulóbarát környezet további fejlesztése, bevált módszerek alkalmazása Az infrastrukturális feltételek megteremtése, Folyamatos Minden nevelő Tanulói portfólió 33

34 eszközbeszerzés Tanulás tanítása Az iskola szerepének megerősítése, a családok értékrendszerében, értékek közelítése Nyomon követése Pályaválasztás Tájékoztatás, nyílt napok, iskolanap Bemutatók, tréning Tesztek, feladatok Folyamatos Minden nevelő Nevelési tanácsadó Civil szervezetek Feladatlapok,statisz tikák, adatok A tanulók önismeretének, önértékelésének fejlesztése kudarcélmény csökkentése apróbb sikerek által, önbizalom erősödése Folyamatos Minden nevelő Tesztek, feladatlapok 34

35 Feladatok, intézkedések Teljesülési kritérium Módszer Határidő Felelős Dokumentumok Pedagógusokra vonatkozó feladatok A tanulók aktivitására épülő hatékony tanulásszervezési eljárások bevezetését segítő képzéseken való részvétel Képzési lista megismerése Tájékozódás Közbeszerzéstől függően Nevelő Tanúsítvány Pedagógusok együttműködése az eredményes kompetenciafejlesztés érdekében A tanórán kívüli kompetenciafejlesztést támogató programkínálat bővülése Tantestületen belüli tudásmegosztás, bemutatóórák, iskolák közötti munkakapcsolatok Rendszeres belső tapasztalat átadások lehetőségeinek feltérképezése, bevált jó gyakorlatok megismerése, hospitálások, esetmegbeszélése k Folyamatos Minden nevelő Feljegyzés, adatok, elemzések Az intézmény helyi tantervének felülvizsgálata Tapasztalatok értékelése és az eddigi tapasztalatok értékelése szükség szerinti kiegészítése a 35

36 kulcskompete nciák fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokkal Folyamatos Minden nevelő Feljegyzés Tankönyvek kiválasztásánál szempontként jelenjen meg a kompetenciafejlesztés segítése Eddig használt tankönyvek felülvizsgálata, az új tankönyvek megismerése Tankönyv használati kultúra kialakítása Elemzés, tájékozódás, összehasonlítás Tankönyvrendel és előtt Minden nevelő Megrendelő lap A tanórán kívüli foglalkozások tartalmi elemeinek, óraszámainak áttekintése, az adott tanulócsoporthoz való igazítása Előző tanév felülvizsgálata Elemzés m, megbeszélés Tanév elején Minden nevelő Ped. Program. Kompetenciafejlesztést segítő feladatok gyűjtése, rendszerezése A tanórán kívüli kompetenciafejlesztést támogató programkínálat bővülése Gyűjtés, rendszerezés Folyamatos 36

37 A témazáró dolgozatok tartalmának és eredményeinek összevetése Problémás területek feltárása Korrigálás, követelményének egységesítése a kompetenciaalapú megközelítés beépítése Folyamatos Minden nevelő Minden nevelő Feladatbank Dolgozatok A hatékony, tanulást segítő digitális tananyagok használata, interaktív órák A beszerzett eszközök használatának értékelése megismerés, felkészülés ezek tanórai alkalmazására. Folyamatos Minden nevelő Tanmenet Az 1-4. évfolyamon a tanulói tevékenységekre épülő készségés képességfejlesztés előtérbe állítása Tanulók képességeinek és készségeinek feltérképezése Teszt, kérdőív, beszélgetés Tanév eleje Tanítók Feljegyzés, elemzés Differenciált tanulásszervezési eljárások elsajátítása, alkalmazása A megszerzett továbbképzési ismeretek alkalmazása differenciálás folyamatos Minden nevelő Tanmenet 37

38 Feladatok, intézkedések Teljesülési kritérium Módszer Határidő Felelős Dokumentumok Iskolavezetésre vonatkozóan Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése a kulcskompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokkal Az elkészült dokumentumok felülvizsgálata szükség szerinti kiegészítés, korrekció Tanév eleje Ig, tantestület Iskolai dokumentumok Az intézkedési terv beépítése az éves munkatervbe Az eddigi dokumentumok felülvizsgálata szükség szerinti kiegészítés, korrekció Tanév eleje Ig, tantestület Iskolai dokumentumok Bemeneti, diagnosztikus mérések beépítése az iskola értékelési rendszerébe A kompetenciafejlesztést támogató tárgyi környezet biztosítása A mérés megismerése, beóvodázás egyeztetése Pályázati lehetőségek megismerése, pályázatkészítés Elemzés pályázati lehetőségek kihasználása Beiratkozás előtt Folyamatos, kiírás szerint Beiskolázási felelős Pályázatfigyelő Iskolaérettségi vizsgálat Pályázatok 38

39 A pedagógusok teljesítményértékelése során a kompetenciamérés eredményessége érdekében végzett tevékenység figyelembe vétele A korábbi látogatások értékelése a kompetencia alapú oktatás alkalmazása Megbeszélés, értékelés,korrekci ó Óralátogatás után,kompetenc ia mérés követően Ig. és nevelők Adatok Nyilvánosság, tájékoztatás: szülők, fenntartó A megvalósult programok megismertetése a partnerekkel, egyeztetés, kommunikáció javítása Tájékoztatás, adatszolgáltatás Folyamatos Igazgató és nevelők Beszámolók, suliújság Fenntarthatóság: Milyen garanciái vannak a fejlesztésnek, milyen kockázati tényezők jelenthetnek veszélyeket? A megismert módszerek alkalmazása, pedagógus fluktuáció és tárgyi és anyagi eszközök megléte Tanulói összetétel és létszám Városi infrastruktúra Beszerzés, adatok Tanév vége és tanév eleje Igazgató Iskolai dokumentumok 39

40 4.Indikátorok Indikátor megnevezése Kiinduló érték 2014/2015 I. félév 2014/2015 II. félév 2015/2016 tanév vége 2016/2017 tanév vége A HH és HHH-s tanulói arány alakulása Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat Tanév során érkező és távozó tanulók Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat száma Tanulmányi átlagok gyerekenként, Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat osztályonként, tantárgyanként, iskolai átlag Továbbtanulási mutatók alakulása Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat Hiányzási óraszámok ( napok) Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat nyilvántartása Tanulónként, osztályonként, iskolai szinten Felszólítások és feljelentések száma Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat Bukások, javítóvizsgák gyerekenként, Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat osztályonként, iskolai szinten Magántanulók száma Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat Szülői értekezleteken, fogadó órákon, nyílt Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat napokon való részvétel %-ban A gyerekek és szülők számára rendezett Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat tanórán kívüli tevékenységeken való részvétel %-os aránya Pedagógus létszám és szakos ellátottság Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat 40

41 KLIK SZMSZ szerinti létszámának és megvalósulásának eltérősége Iskolai programok és rendezvények, szabadidős tevékenységek száma Civil szervezetek közreműködése az iskolai életben, partnerkapcsolatok alakulása a tanévben. Elégedettségi kérdőív szülők, tanulók, nevelők körében Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző évi adat Előző adat Előző adat Előző adat Előző adat Apaj, augusztus 30. Fejlesztő team és Pailinger István tagintézmény - vezető 41

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA

A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA DOROGON, A ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN I. PREAMBULUM 1. Az iskola emblémája: a városi címer címerpajzsában, kettéosztott mezőben,

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Pedagógiai Program BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2011 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE 1. BEVEZETÉS... 0 1. Makláry

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben