BESZÁMOLÓ a évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a 2012. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról"

Átírás

1 Geoinformatikai Kar Nyugat-magyarországi Egyetem BESZÁMOLÓ a évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Székesfehérvár január 1

2 Önértékelés a évi minőségfejlesztési feladatok teljesítéséről 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások Feladat: Felkészülés az intézmény soros akkreditációjára, a szükséges dokumentumok, önértékelések elkészítése. A pénzügyi helyzet, az új szabályozás, a minőségfejlesztés folyamatos figyelemmel kísérése, a jó gyakorlatok átvétele. Az integráció hatása és eredményességének felmérése. A teljesítményrendszer átdolgozása, alkalmazása. Munkatársak rendszeres tájékoztatása, kooperációs képesség fejlesztése. A teljesítményértékelés és motivációs rendszer alkalmazásának kiterjesztése és hatékony működtetése. A belső információs rendszer, hatékony működtetetése. Az erőforrások elosztásánál teljesítményértékelési, motivációs rendszer következetes alkalmazása. Felelős: dékán, Minőségbiztosítási Bizottság elnöke Rektor úr kérésére, az intézményi akkreditációra 2013-ban kerül sor, így az önértékelést is 2013 márciusáig kell elkészíteni, erről megérkezett a MAB levele. Ettől függetlenül a minőségbiztosítási feladatokat az éves rend szerint végeztük. A soros feladatoknál felhasználtuk a NymE többi karának tapasztalatait. Ilyen volt például a kurzusértékelő lapok oktatók általi kitöltése, a hallgatói szolgáltatások, az oktatói pontrendszer, a plagizálás és más témák megvitatása. A kari tanácsüléseken rendszeresen sor került a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatóra, takarékossági tervek születtek. A szombathelyi karokkal történt integrációról külön jelentés készült az EMB számára. Karunkról egy kollégánk vett részt átoktatásban; kedvező, hogy a szombathelyi geográfus MSc-nek geoinformatikai szakiránya is van. Továbbra is kedvezőnek tartjuk, hogy az általános tendenciákkal ellentétben nincsenek problémák a beiskolázással, elegendő számú jelentkezőnk van. A belépő hallgatók pozitív benyomásokról számolnak be, a végzettek döntő részben elégedettek az intézménnyel; mindezek oktatói-nevelői munkánk eredményességére utalnak. 2. Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése Feladat: A földmérő, földrendező BSc szakon folyó oktatás tapasztalatainak megvitatása, a szükséges változtatások bevezetése. A képzések értékelése, a kurzusértékelő lapok eredményeinek hasznosítása. Feltételek megteremtése FOSZ képzés bevezetéséhez. A tantárgyi programok, tantervek karbantartása, korszerűsítése, tantárgy kínálat összehangolása. A ZV bizottságokban külső tagok jelenlétének biztosítása, a végzett hallgatókat foglalkoztató cégek, szakmai szervezetek interjúvolása. Oktatók félévente értékelik a kurzust, a szakfelelős évente a képzést. Külső, belső potenciálok folyamatos értékelése az ágazati szintű és a karok közötti illeszkedések, együttműködések erősítése, piacképes képzési programok meghirdetése Felelős: dékánhelyettesek, szakfelelős A földmérő és földrendező mérnök alapszakon folyó képzés aktuális kérdéseivel folyamatosan foglalkoztunk. Megtárgyaltuk az előző évi ún. párhuzamos szak-akkreditáció során a MAB értékelésében megfogalmazott véleményeket. Elkezdődött a tanterv-módosítást megalapozó javaslatok összegyűjtése, de ezek érvényesítése további összehangoló munkát és egyeztető megbeszéléseket igényel a következő évben. Első ízben értékelték a tárgyfelelős oktatók is (nemcsak a hallgatók) az általuk vezetett kurzusokat. Az oktatás tárgyi feltételeit az oktatók megfelelőnek tartják; a legtöbb kritikai észrevételt a hallgatók gyenge előképzettségére tették, különösen matematikából és fizikából. A BSc mintatantervhez mostanra több változtatási igény is érkezett. Ezek az igények főleg a mintatanterv feszítettségéből fakadnak. Kari Bizottság alakult a változtatási javaslatok kidolgozására, illetve a feszültségek csökkentésére. 3. A hallgatók értékelése Feladat: A felzárkóztató konzultációk tapasztalatainak sokoldalú elemzése. A hallgatói elégedettség mérése (külön az egyes tantárgyak tekintetében). A hallgatói vélemények visszacsatolása. Az elvárt hallgatói munka és a tantárgy kreditarányos összhangjának megteremtése, a hallgatói támogató programok hatékony 2

3 alkalmazása. A beiratkozott hallgatók felkészítése a képzés teljes vertikumának felvételére (alap, mester, doktori, szakirányú szakképzés). Felelős: dékánhelyettesek, tárgyfelelősök Két képzésünkhöz kapcsolódóan szerveztünk felzárkóztató konzultációkat: az alapképzésben a Földmérő/Földrendező mérnök szakon, a mesterképzésben a Birtokrendező mester szakon. Az alapképzésben matematikából és geometriából tartottak kollégáink díjtalan felzárkóztató órákat az elsőéves hallgatók részére. A tapasztalatok szerint az évfolyam döntő többsége eljárt a felzárkóztató órákra (60-80% átlagosan). A felkészítő oktatók szerint sajnos ez nem látszik meg a beszámolók színvonalán. Szerintük ennek az a fő oka, hogy a középfokon és a felsőfokon megkövetelt ismeretek között akkora a szakadék, hogy sok hallgató még a felzárkózást is reménytelennek találja. Ez lehet az egyik oka a hallgatók nagyarányú lemorzsolódásának, az első félévben a hallgatók mintegy 40%-a nem tudja megszerezni az aláírást az említett tárgyakból, emiatt kiesnek a mintatanterv ritmusából és ez akár több féléves csúszást is okozhat tanulmányaik befejezését illetően. A mesterképzésben más az oka a felzárkóztatásnak. Erre a képzésre az agrárképzések területéről lehet jelentkezni. Sok jelentkező nem tanult, vagy nem olyan mélységben tanult alapvető ismereteket, amelyek a szóban forgó képzésekhez szükségesek (pl. fotogrammetria, vetülettan, távérzékelés stb.). A felvételi elbeszélgetés és a korábbi tanulmányokról benyújtott dokumentumok tanulmányozása alapján a szakvezető előír az érintett hallgatók számára egyénekre szabott felzárkóztató tárgyakat. Tapasztalataink alapján ez a hallgatók kis részét érinti, mivel erre a képzésre most még zömében a Karon mérnöki diplomát szerzett hallgatók jelentkeznek. A felzárkóztatásban érintett hallgatók eleinte csak plusz terhelésnek tekintik a mintatanterven kívüli tárgyakat, azonban a végzéskori beszélgetések idején már mindenki hasznosnak ítéli. A hallgatói elégedettség mérése oktatásszervezési szempontból a záróvizsgákhoz, illetve a vizsgaidőszakhoz kapcsolódik. Az egyetemi minőségértékeléssel összhangban a záróvizsga bizottságok tagjai is kapnak a szakdolgozat védésére és a záróvizsgára vonatkozó kérdőívet. Ez a kérdőív már az egyetemen nemrég bevezetett EvaSys minőségértékelő rendszer mintalapja alapján készült. Kiértékelését a lapok szkennelése után szoftver végzi el. Távlatilag a hallgatói elégedettség mérésében is át kell térnünk az új rendszerre, de ez felveti azt a problémát, hogy nehéz lesz az utóbbi évek más típusú kérdőívei alapján készített elemzésekkel összehasonlítani az új rendszerből kapott következtetéseket. Ebben az évben megoldódik az oktatók hallgatók általi véleményezése a Neptun rendszeren keresztül. A felmérés kiterjed a kötelező (A) és kötelezően választható (B) tárgyak azon kurzusaira, amelyekhez oktató volt hozzárendelve a kurzus meghirdetésekor. Karunkon jelenleg 79 tárgyat lehet véleményezni. Reméljük, a hallgatók veszik a fáradtságot, és minél több tantárgy véleményezésre kerül. Ez nagyban segítené az oktatás minőségének javítását. A pályakövetést, az öregdiák kapcsolatok működtetését a Karrier Iroda végezi. Ezt a munkát a jövőben segítheti az egyetem számára egy TÁMOP pályázat keretében kifejlesztett közösségi portál, amely lehetővé teszi a volt diákok számára a virtuális közösségek létrehozását és működtetését. A portálon kívül működik még az évfolyam találkozók rendszere, ahol végzett hallgatóink sok hasznos visszajelzést adnak oktatásunk és a mérnöki gyakorlat kapcsolatáról. Sajnálatos, hogy a kreditrendszer bevezetésével az évfolyamok fogalma lényegében megszűnik, tehát az ilyen jellegű visszajelzések ritkulni fognak. További visszajelzési lehetőséget adnak a Kar által szervezett szakmai konferenciák. 4. Az oktatók minőségének biztosítása Feladat: Az oktatói pontrendszer megvitatása és bevezetésének előkészítése. Oktatói önértékelés. A teljesítmény elvárások pontosítása, az oktatói pontrendszer alkalmazása, a doktori képzésben résztvevők támogatása. Rendszeres, gyors vezetői kommunikáció, intézeti értekezletek. Az életpálya-kiválósági modell működtetése, az oktatói pontrendszer következetes alkalmazása a hatékonyság növelése érdekében. A VIR rendszer alkalmazása, indokoltság szerinti összmunkatársi értekezlet összehívása. Felelős: dékán, intézetigazgatók A minőség javításában nagy szerepet játszik a minősített oktatók aránya. Karunkon több munkatársunk folytat PhD tanulmányokat, ez intézményi érdek is. Munkájukat folyamatosan figyelemmel kísértük, támogattuk. A PhD hallgatók beszámolókat tartottak előrehaladásukról. 3

4 PhD tanulmányokat folytató munkatársaink: Kottyán László, Nagy Gábor, Katonáné Gombás Katalin, Tarsoly Péter és Katona János. Karunkon jelenleg a minősítettek aránya 39%. A fent felsorolt kollégák PhD fokozatának megszerzése után ez az arány meghaladja majd majd az 50 %-ot ben a doktori programunkban kolléganőnk, Horoszné Gulyás Margit védte meg sikeresen doktori értekezését. Az oktatói-kutatói munkát minősítő pontrendszer bevezetése előtt tisztázni szükséges, hogy a pontozás egyéni önértékeléssel indul-e, amit korrekció nélkül elfogadunk, vagy az önértékelést a munkahelyi vezető módosítja-e? További kérdés az intézeti szinten történő összegzés. Igaz, hogy jogilag ez az első szervezeti szint, de léteznek még intézeti tanszékek is, amelyek ténylegesen szervezik a munkát és ahol jobban meg tudják ítélni az egyéni munkát is. A MÉK által javasolt pontrendszerről 2010 szeptemberében megfogalmazott véleményünket és észrevételeinket továbbra is fenntartjuk. Az általunk javasolt módosítások után ennek bevezetését karunkon elképzelhetőnek tartjuk. 5. Tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások Fealadat: A tananyagfejlesztés tapasztalatainak, eredményességének megvitatása. Felmérés a hallgatói szolgáltatásokról. A TDK és a szakkollégium sikeres működtetése a TÁMOP Talentum projektzárás után is. A hallgatók kiszolgálását szolgáló infrastruktúra fejlesztése az érintettek bevonásával. A kibővített szolgáltatások rendszeres elemzése egységenként és tevékenységenként pályázatok benyújtása infrastrukturális fejlesztésekre a meglévő lehetőségek jobb kihasználása szervezési intézkedésekkel. Együttműködés a városban lévő más felsőoktatási intézményekkel az infrastruktúra kölcsönös használatára. Felelős: dékánhelyettesek, szakfelelősök A Geoinformatikai Kar a TÁMOP /A, Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre c. pályázati ablakban a Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért pályaművével volt eredményes. A pályázat során a GEO mind a földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), mind pedig a birtokrendező mesterszak (MSc) szinte teljes tananyagának kidolgozását vállalta. Összesen 59 tantárgy került fel a listára, egyes esetekben összevontunk tárgyakat "közös" jegyzetbe, így végül 42 tankönyv került megírásra. Ezek közül kiemelendő, hogy hét jegyzet angol nyelven is megjelent, segítve a külföldi diákok GEO-ban történő tanulásának lehetőségét. A hallgatói kérdőívek kiértékeléséből kitűnik, hogy a jegyzetellátás és hozzáférhetőség a hallgatói visszajelzések szerint az utóbbi évben pozitív értékelést kapott. A vezetésében és tagságában megújult Mikoviny Sámuel Szakkollégium programokban gazdag, eredményes évet zárt, amelyhez az anyagi támogatást a Talentum pályázat biztosította. Három tanulmányút (Győr, Bakonybél, Miskolc), 7 előadás és bemutató, 2 mérési program, 2 konferencia és egy tanulmánykötet az éves eredménye a szakkollégiumi tevékenységnek. A TÁMOP Talentum projektnek köszönhetően sikerült növelni az érdeklődést a TDK-tevékenység iránt, lényegesen több hallgatónk vett részt házi konferencián, mint korábban, ez több hallgatónk számára jelent OTDK-n való részvételt is. A decemberben tartott Kari TDK konferencián összesen 9 dolgozatot mutattak be, melyek közül hármat javasolt a zsűri a soron következő OTDK-n való bemutatásra, így a 2013 tavaszán megrendezésre kerülő XXXI. OTDK versenyen összesen 6 hallgatónk vesz majd részt. 6. Belső információs rendszer Feladat: A tantárgyi programok adatbázisának feltöltése, az egyetemi ütemtervnek megfelelően. A honlap színvonalának további emelése, folyamatos aktualizálás. A belső információs rendszer további területekre való kiterjesztése. Az egyéni motivációk erősítése, új munkahelyek létesítése fiatal kutatók számára nyertes pályázatokkal. Felelős: dékán, dékáni irodavezető 4

5 Tantárgyi programjaink adatbázisa megjelenik a felvételi tájékoztatóban és a Neptunban is. Ezt az adatbázist folyamatosan karban tartjuk a formai (pl. tantárgyfelelős személyének változása) és tartalmi oldalról egyaránt (pl. szakmai újdonság megjelenése a tárgyon belül). Ami a konkrét tananyagot illeti, oktatóink a tananyagfejlesztő pályázat keretében készült elektronikus jegyzeteket használják. Szervezett aktualizálása még nem tűnik sürgősnek, hiszen két éve készültek, szakmai tartalmuk a tudomány legutóbbi állását tükrözik, amit a lektorok is megerősítettek. Oktatóink részéről azonban folyamatos a tananyagfejlesztés, ami eleinte az előadásokban, majd fokozatosan az elektronikus jegyzetekben is megjelenik. A hallgatókkal való elektronikus kapcsolattartásra megvan a lehetőség a Neptun rendszeren és a Kar intranetjén keresztül. Korábban a Neptun rendszerben elküldött levelek valami miatt több napos, esetenként egy hetes késéssel jutottak el a hallgatókhoz. Tapasztalataink szerint a Neptun folyamatos fejlesztése és a szerver-park kapacitásának növelése sokat javított a helyzeten. Oktatási oldalról honlapunk aktualizálása részben kampányszerű, részben folyamatos. Kampányszerű a felvételi eljárás során a képzések meghirdetése. Folyamatos munkát jelent a hallgatókat érintő szabályok változásáról, az oktatással kapcsolatos rendezvényekről, a pályázatokról való tájékoztatás. 7. Nyilvánosság Cél: A kar ismertségének, elismertségének növelése, ennek érdekében a nyílt napok, a konferenciák, a média és a honlap adta lehetőségek kihasználása. Az elégedettségmérési eredmények közzététele a kari honlapon. A beiskolázási marketing tapasztalatainak felhasználása. A munkáltatók igényeinek felmérése, folyamatos kapcsolattartás. Felelős: dékán, dékánhelyettesek, dékáni irodavezető Egyik legfontosabb tevékenységünk a felvételi propaganda. Bekapcsolódtunk az anyaegyetem által biztosított lehetőségek kihasználásába (napilap felsőoktatási melléklete, EDUCATIO felsőoktatási kiállítás, szombathelyi képzési bemutató). Éltünk internetes lehetőségekkel is (felvi.hu nyílt nap keresője). Két Kari nyílt napot szerveztünk, ahol a képzéseinkről, illetve a felvételi eljárásról szóló szóróanyagot osztottunk az élő előadás mellett. A Tanulmányi Csoport munkatársai válaszoltak a diákok, szülők részéről felmerült gyakorlati kérdésekre. Ebben az évben először került megrendezésre a Fehérvári Felsőoktatási nap, amelyen Karunk is részt vett képzéseink és a hallgatói élet bemutatásával. A szűkös anyagi lehetőségek ellenére igyekszünk saját finanszírozású reklámot is közreadni. A frissen felvett hallgatók körében végzett felmérések szerint a beiskolázási marketing közepesen hatásos a pályaválasztók körében. Vezető helyen áll a szülők véleménye, szakmája és az intézmény földrajzi fekvése. A földmérők körében kissé más a helyzet, jelentkezőink nagy része mivel egyedi szakmáról van szó országos beiskolázású intézményben tapasztalataink szerint tudatosan készül Karunkra felvételizni, a propaganda hatása az ő körükben másodlagos. A júniusi és decemberi záróvizsgát követően megfogalmazott hallgatói véleményeket honlapunk Minőségügy oldalán ezúttal is közzétettük. A több mint évtizedes idősorból hasznos következtetéseket vonhatunk le oktatásunk erős és gyenge területeiről. Törekedtünk arra, hogy aktuális és objektív információkat adjunk közre magunkról s hogy rólunk mások által is ilyen információk jelenjenek meg. Ezt a törekvésünket behatárolja intézményünk mérete és ennélfogva lehetőségeink korlátozottsága. Olcsó és hatékony információforrásnak tekintettük a kari honlapot, amelyet folyamatosan frissítettünk, az aktualitásokról beszámoltunk. Az írott és elektronikus médiában (köztük a szaksajtóban) rendezvényeink kapcsán pozitív hírek jelentek meg rólunk. A felvételi időszakában reklámoztuk induló szakjainkat 10 városban a helyi média segítségével, részt vettünk a helyi szervezésű Felsőoktatási napok rendezvényen. Hivatalos tájékoztatót a kereskedelmi rádióban sugárzott reklám, szóróanyagok, nyílt napok és személyes beszélgetés szolgálta. Karunk 2010-óta résztvevője a Kutatók Éjszakája programnak, amelyben egyre szélesebb körben ismerteti meg az érdeklődőkkel intézményünket. Többször szerepeltünk a helyi sajtóban és televízióban a pályázatok 5

6 kapcsán. 8. Kutatás Cél: Az MTMT publikációs adatbázis folyamatos aktualizálása. Nemzetközi kapcsolatok ápolása. Nemzetközi kutatási projektek generálása. A rendelkezésre álló kutatási infrastruktúra hatékonyabb kihasználása. Regionális szinten bekapcsolódni a kutatói hálózatokba, klaszterekbe. Együttműködési lehetőségek erősítése az önkormányzattal megyei és városi szinten. Felelős: dékán, dékánhelyettesek A publikációk, a pályázatok a korábbi évek színvonalának megfelelők voltak. Összesen 11 kutatási pályázatot nyújtottunk be, melyből öt nyert, további öt elbírálás alatt van. Átlagosan több mint két publikáció jut egy oktatóra ben teljesedett ki a négy éves Marie Curie IGIT kutatói mobilitási programunk, melyben négy európai és négy kínai egyetem vesz részt Karunk koordinálásával. Ezen kívül további két nemzetközi Tempus projektben veszünk részt. Jelentős TÁMOP projektek: TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV : Szellemi, szervezeti és K+F infrastruktúra fejlesztés a Nyugatmagyarországi Egyetemen TÁMOP / : Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja TÁMOP B 10/ : TALENTUM Hallgatói tehetséggondozás komplex feltételrendszerének fejlesztése a Nyugat-magyarországi Egyetemen Karunk a TÁMOP 4.2.1/B projektben a Városok öko-környezetének komplex vizsgálata című alprojektben a Térinformatika részprojekt témafelelőse volt. A TÁMOP TALENTUM projekt a Kari TDK és szakkollégiumi tevékenységet összesen mintegy 13.5 MFtal támogatja közepe óta. Karunk az elmúlt időszakban 17 tudományos rendezvényt szervezett összesen 1150 résztvevővel. Ezek közül a legfontosabbak: Tempus GEM tanárok tanítása - rövid kurzus A képszegmentálás aktuális kihívásai - az ecognition szoftver gyakorlati alkalmazása, szakmai műhely Bányamérő konferencia - Bányamérés Selmectől napjainkig - 50 éves a fehérvári földmérőképzés, konferencia Tóth Lajos villamosmérnök előadása: A Süss-gyártól a MOM-parkig, Mikoviny Szakkollégium DigiTerra bemutatása - Mikoviny Szakkollégium, szakmai műhely Hallgatók a pulpituson - Mikoviny Szakkollégium, szakmai műhely Takács Bence és Noéh Ferenc: TDK dolgozat készítésének rejtelmei előadás, szakmai műhely TÁMOP B 11. GEO állásbörze Ökológiai modellezés - MFTTT szakmai műhely Bartos-Elekes Zsombor: Térinformatikai megoldások Románia térképészeti örökségében előadás, MFTTT szakmai műhely GISopen konferencia Kari TDK Konferencia GIS day2011 Térinformatika Világnapja, szakmai műhely Mikoviny Szakkollégiumi nap Magyar Tudomány Ünnepe, konferencia Kutatók Éjszakája, szakmai műhely A kari felelősök (dékánhelyettesek, szakfelelősök, hivatalvezetők, tárgyfelelősök) tervezete alapján összeállította: Jancsó Tamás és Busics György 6

7 A évi minőségfejlesztési feladatok, akcióterv: 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások Cél: Felkészülés az intézmény soros akkreditációjára, a szükséges dokumentumok, önértékelések elkészítése. A pénzügyi helyzet, az új szabályozás, a minőségfejlesztés folyamatos figyelemmel kísérése, a jó gyakorlatok átvétele. Az integráció hatása és eredményességének felmérése. A teljesítményrendszer átdolgozása, alkalmazása. Munkatársak rendszeres tájékoztatása, kooperációs képesség fejlesztése. A teljesítményértékelés és motivációs rendszer alkalmazásának kiterjesztése és hatékony működtetése. A belső információs rendszer, hatékony működtetetése. Az erőforrások elosztásánál teljesítményértékelési, motivációs rendszer következetes alkalmazása. Felelős: dékán, Minőségbiztosítási Bizottság elnöke 2. Programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése Cél: A földmérő, földrendező BSc szakon folyó oktatás tapasztalatainak megvitatása, a szükséges változtatások bevezetése. A képzések értékelése, a kurzusértékelő lapok eredményeinek hasznosítása. Feltételek megteremtése FOSZ képzés bevezetéséhez. A tantárgyi programok, tantervek karbantartása, korszerűsítése, tantárgy kínálat összehangolása. A ZV bizottságokban külső tagok jelenlétének biztosítása, a végzett hallgatókat foglalkoztató cégek, szakmai szervezetek interjúvolása. Oktatók félévente értékelik a kurzust, a szakfelelős évente a képzést. Külső, belső potenciálok folyamatos értékelése az ágazati szintű és a karok közötti illeszkedések, együttműködések erősítése, piacképes képzési programok meghirdetése Felelős: dékánhelyettesek, szakfelelős 3. A hallgatók értékelése Cél: A hallgatói elégedettség mérése (külön az egyes tantárgyak tekintetében). A hallgatói vélemények visszacsatolása. Az elvárt hallgatói munka és a tantárgy kreditarányos összhangjának megteremtése, a hallgatói támogató programok hatékony alkalmazása. A beiratkozott hallgatók felkészítése a képzés teljes vertikumának felvételére (alap, mester, doktori, szakirányú szakképzés). Felelős: dékánhelyettesek, tárgyfelelősök 4. Az oktatók minőségének biztosítása Cél: Az oktatói pontrendszer megvitatása és bevezetésének előkészítése. Oktatói önértékelés. A teljesítmény elvárások pontosítása, az oktatói pontrendszer alkalmazása, a doktori képzésben résztvevők támogatása. Rendszeres, gyors vezetői kommunikáció, intézeti értekezletek. Az életpálya-kiválósági modell működtetése, az oktatói pontrendszer következetes alkalmazása a hatékonyság növelése érdekében. A VIR rendszer alkalmazása, indokoltság szerinti összmunkatársi értekezlet összehívása. Felelős: dékán, intézetigazgatók 5. Tanulástámogatás, erőforrások és hallgatói szolgáltatások Cél: Felmérés a hallgatói szolgáltatásokról. A TDK és a szakkollégium sikeres működtetése a TÁMOP Talentum projektzárás után is. A hallgatók kiszolgálását szolgáló infrastruktúra fejlesztése az érintettek bevonásával. A kibővített szolgáltatások rendszeres elemzése egységenként és tevékenységenként pályázatok benyújtása infrastrukturális fejlesztésekre a meglévő lehetőségek jobb kihasználása szervezési intézkedésekkel. Együttműködés a városban lévő más felsőoktatási intézményekkel az infrastruktúra kölcsönös használatára. Felelős: dékánhelyettesek, szakfelelősök 6. Belső információs rendszer Cél: A tantárgyi programok adatbázisának feltöltése, az egyetemi ütemtervnek megfelelően. A honlap színvonalának további emelése, folyamatos aktualizálás. A belső információs rendszer további területekre való kiterjesztése. Az egyéni motivációk erősítése, új munkahelyek létesítése fiatal kutatók számára nyertes pályázatokkal. Felelős: dékán, dékáni irodavezető 7

8 7. Nyilvánosság Cél: A kar ismertségének, elismertségének növelése, ennek érdekében a nyílt napok, a konferenciák, a média és a honlap adta lehetőségek kihasználása. Az elégedettségmérési eredmények közzététele a kari honlapon. A beiskolázási marketing tapasztalatainak felhasználása. A munkáltatók igényeinek felmérése, folyamatos kapcsolattartás. Felelős: dékán, dékánhelyettesek, dékáni irodavezető 8. Kutatás Cél: Az MTMT publikációs adatbázis folyamatos aktualizálása. Nemzetközi kapcsolatok ápolása. Nemzetközi kutatási projektek generálása. A rendelkezésre álló kutatási infrastruktúra hatékonyabb kihasználása. Regionális szinten bekapcsolódni a kutatói hálózatokba, klaszterekbe. Együttműködési lehetőségek erősítése az önkormányzattal megyei és városi szinten. Felelős: dékán, dékánhelyettesek 8

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar BESZÁMOLÓ a 2010. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról Székesfehérvár 2011. január 0 Önértékelés az előző évben tervezett célok (akcióterv)

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése.

. Minoségpolitika, stratégia és minoségügyi eljárások. Programok indítása, követése és rendszeres belso értékelése. A hallgatók értékelése. . A SZOLNOKI FOISKOLA 2008. ÉVI MINOSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 1. A SZOLNOKIFOISKOLAMINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK2008. ÉVIFEJLESZTÉSI IRÁNYAI A Szolnoki Foiskola minoségfejlesztési tervének feladata, hogy

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia

Infrastruktúra-fejlesztési stratégia A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein Infrastruktúra-fejlesztési stratégia Projekt Koordinációs Értekezlet 2011.

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar minőségfejlesztési terve 2010-2011 Készült: a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar 2009. évi Szervezeti önértékelése alapján, valamint a kari fejlesztési stratégia, a módosított

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Minőségbiztosítási koncepció 2013 tavaszi és őszi félév Tartalomjegyzék 1. Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások... 2 2. Programok

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem

Nyugat-magyarországi Egyetem Diplomás Pályakövető Rendszer Nyugat-magyarországi Egyetem Szakmai beszámoló a 2010. évi Diplomás Pályakövető Rendszer tavaszi felmérésről Gyorsjelentések Nyugat-magyarországi Egyetem Intézményi rész 2007-ben

Részletesebben

Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán

Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület alapszakjaihoz Természettudományos képzés a Nyíregyházi Főiskolán Kovács Zoltán kovacsz@nyf.hu

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év

A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év 12. sz. melléklet A KRE Intézményfejlesztési Tervének ütemezése 2008-2012. 2008. év Felelős: rektorhelyettes, dékánok, intézet- és tanszékvezetők Felelős: oktatási rektorhelyettes, dékánok, intézet- és

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév)

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar JELENTÉS a minőségfejlesztési program kari megvalósításáról (2008/2009. tanév) Székesfehérvár 2010. január 0 1. táblázat A Geoinformatikai Kar jelentése

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában

A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában A minőségértékelés a hazai felsőoktatásban és az alapelvek alkalmazása a tanárképző központok akkreditációjában Bodorkós László minőségügyi szakértő OFI, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 Budapest 2015. június

Részletesebben

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció

Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció V. Minőségügyi Nap Veszprémi Egyetem 2006. február 9. Minőség a felsőoktatásban: önértékelés, értékelés, akkreditáció Tardy Pál alelnök Magyar Akkreditációs Bizottság MI A MINŐSÉG? Fitness for purpose

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2012. március 5. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Fasori Tehetséggondozó Program Eljárásrend Tartalom Tartalom...1 1. A program célja...1 2. Az FTP vezetése...1 3. A szakmai vezetők, az FTP koordinátor feladatköre...2

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2016/2017. tanév I. félévére Dátum Esemény 2016. augusztus 21. (vasárnap) augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor Regisztrációs hét augusztus 29. (hétfő): 8 órától ÁJK 2016. augusztus

Részletesebben

Tájékoztató az elmúlt időszak eredményeiről ( ) Beliczky Miklós pénzügyi vezető. 5. Projekt Irányító Testületi Értekezlet

Tájékoztató az elmúlt időszak eredményeiről ( ) Beliczky Miklós pénzügyi vezető. 5. Projekt Irányító Testületi Értekezlet A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projekt Tájékoztató az elmúlt időszak

Részletesebben

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához

Cselekvési program az Informatikai Kar dékáni pályázatához Prof. Dr. Fésüs László rektor Debreceni Egyetem Pályázat Tisztelt Rektor Úr! Alulírott megpályázom a Debreceni Egyetem Informatikai Karára meghirdetett dékán beosztást. Jelenleg az Információ Technológia

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR KARI ÉVES BESZÁMOLÓ A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2013. január 9. SZOMBATHELY A 2013-AS ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója 2014.12.03. Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Egészségügyi ügyvitelszervező szak Dr. Dinya Elek egyetemi tanár mb. igazgató

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Doktori Szabályzat. 17. sz. melléklet. A doktori iskola minőségbiztosítása

Doktori Szabályzat. 17. sz. melléklet. A doktori iskola minőségbiztosítása Doktori Szabályzat 17. sz. melléklet A doktori iskola minőségbiztosítása A Doktori Iskola (DI) minőségbiztosítási rendszerével illeszkedik a doktori képzési tervhez, amely a doktori képzés rendjét, így

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

A DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE

A DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE A DOKTORI ISKOLA MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERE A doktori iskola minőségbiztosítási rendszere Egyetem Doktori Tanácsa által meghatározott rendszerhez igazodik. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei

Részletesebben

2013-ban teljesített feladatok

2013-ban teljesített feladatok Előterjesztés Apáczai Csere János Kar Beszámoló a 2013. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról A beszámolót az Apáczai Csere János Kar Minőségbiztosítási Bizottsága 2014. február 26-i ülésén

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2015. március 2. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata

A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A Debreceni Egyetem Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) Szabályzata A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 19. (2) bekezdése rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

2011-ben teljesített feladatok

2011-ben teljesített feladatok Apáczai Csere János Kar Beszámoló a 2011. évi minőségfejlesztési feladatok végrehajtásáról 2011-ben teljesített feladatok Minőségpolitika, stratégia és minőségügyi eljárások Munkaköri leírások aktualizálása.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV

Tervek és tények. Hagyományok és kihívások IV Tervek és tények Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat kulturális szakembereinek képzése a szolgáltatások fejlesztése érdekében című TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0007 pályázat eredményei Hagyományok és kihívások

Részletesebben

statisztikai módszerekkel

statisztikai módszerekkel Statisztikai világnap 2010. október 20. Az oktatási kiválóság g mérése m statisztikai módszerekkel Sándorné dr. Kriszt Éva rektor A mérésrm sről l elméleti leti megközel zelítésben A A mérés m s fogalma,

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje

A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje A felsıoktatási intézmények minıségmenedzsmentje TÁMOP 4.1.4 Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (FEMIP nyitó rendezvény) Budapest, 2009. november 27. Topár József BME Felsıoktatási Törvény minıség?? 1.

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet

Debreceni Egyetem. Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Debreceni Egyetem Jánosy Orsolya irodavezető Nemzetközi Iroda, Rektori-Kancellári Kabinet Nemzetköziesítési audit a Debreceni Egyetemen 2016. november 09. Nemzetköziesítés a Debreceni Egyetemen - a Debreceni

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Bozóky Tamás, AVIR szakmai vezető Fejérvári Bence, informatikai folyamatmenedzser 2013. szeptember 18. AVIR I. fejlesztése 2008-2011: AVIR fejlesztése

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap

Pannon Egyetem Minıségügyi Nap Pannon Egyetem Minıségügyi Érdekeltek párbeszéde, az elvárások egyeztetése Kari minıség oktatói szemmel Dr. Csizmadia Tibor egyetemi adjunktus Minıségirányítási modell és az elıállítandó dokumentumok kapcsolata

Részletesebben

Beszámoló a minőségfejlesztési program évi végrehajtásáról

Beszámoló a minőségfejlesztési program évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2011. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 41/2012.(II.22.) számú határozatával

Részletesebben

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus

Mérés gyakorisága. Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók száma Fő Féléves ORH Neptun Automatikus A.1 Hallgatói létszám növelése A.1.1 Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók Fő Féléves ORH Neptun Automatikus Finanszírozási szempontú kimutatás, azaz kétszakos

Részletesebben

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a

(1) E törvény célja továbbá.. l) a felsőoktatási intézmény minőségbiztosítási és TÁMOP Minőségfejlesztés a 2010 július 2 Minıségmenedzsment rendszer tanácsadói lehetıségek/szükségletek a felsıoktatási intézményekben Felsıoktatási Törvény minıség?? 1 A Felsőoktatási Törvény 2 minőségmenedzsment (minőségbiztosítási)

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

2016. február 29. VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS. Dr. Gáti József Göndör Vera, Kertész Zoltán Minőségirányítási Osztály

2016. február 29. VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS. Dr. Gáti József Göndör Vera, Kertész Zoltán Minőségirányítási Osztály 2016. február 29. VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS Dr. Gáti József Göndör Vera, Kertész Zoltán Minőségirányítási Osztály Dokumentációs változások Minőségpolitika módosult Kizárás (7.5.2 Az előállítás és a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere. I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei

Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere. I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola doktori képzésének minőségirányítási rendszere I. A doktori képzés minőségirányításának alapelvei Az Egyetem legmagasabb végzettségként doktori (PhD) tudományos fokozatot

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE Az Eszterházy Károly Főiskola minőségirányítási rendszerébe épül be a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve 2011 A Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve I. Eljárás célja: Az Egyetem Doktori Szabályzata (EDSZ) rögzíti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

felvett hallgatók és és hozzátartozóik részére

felvett hallgatók és és hozzátartozóik részére A A 2014. évi évi felvételi eljárásban BSc BSc képzésre felvett hallgatók és és hozzátartozóik részére 2014. 28. 29. / 30. / 31. 2012. április 10. Tevesz Gábor 1 okt.dh. BME VIK BME 1. Alapítás éve: 1782

Részletesebben

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM

MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM 2013. március 4. 1. Bevezető Az Óbudai Egyetem az intézmény működésének folyamatait, beleértve a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési és fogyasztóvédelmi feladatok

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat)

A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) A Szolnoki Főiskola pályakövetési tevékenységének rendje (AR/DPR Szabályzat) 2012 A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a rektor kezdeményezésére a Főiskola és jogelődjeinek képzésein

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról

Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról Nyugat-magyarországi Egyetem Minőségfejlesztési Bizottság Beszámoló a minőségfejlesztési program 2014. évi végrehajtásáról A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 27/2015. (II.25.) sz. határozatával elfogadta.

Részletesebben

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév

OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév OMHV eredmények intézményi szintű összesítése, értékelése 2015/2016. tanév tavaszi félév Kedves Hallgatóink! A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterében az előző félévekhez hasonlóan az oktatói munka hallgatói

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány 1. félév Tantárgy neve Kódja Óraszám, számonkérés Kredit Felelős

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben

Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben Az EKF szerepvállalása a duális képzés fejlesztésben Az EKF TÁMOP projektjének célja, hogy a regionális vállalkozói szféra igényeit megismerjük és a Főiskolánk meglévő képzéseit részben azok fejlesztésével,

Részletesebben

Prof. Dr. Rudas Imre rektor

Prof. Dr. Rudas Imre rektor ÓBUDAI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT INFORMATIKAI ÉS ALKALMAZOTT MATEMATIKAI DOKTORI ISKOLA A Szenátus előzetesen elfogadta: 2013. július 1-én. FOLYAMATGAZDA: Prof. Dr. Galántai Aurél a doktori iskola vezetője

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben

A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben A minőség prioritása az új felsőoktatási törvényben Dr. Mang Béla felsőoktatási helyettes államtitkár Szeged, 2005. február 25. 2 Történeti áttekintés I.! 1993. évi LXXX. Törvény! Akadémiai autonómia!

Részletesebben

A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI

A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI A SOPRONI GAZDASÁGINFORMATIKUS BSC KÉPZÉS ELSŐ TAPASZTALATAI 1/11 Jereb László NYME-FMK Informatikai és Gazdasági Intézet Szeged, 2009. október 16. Tartalom Néhány képzési alapinformáció. 2/11 Tartalom

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN

A DUÁLIS KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN A DUÁLIS KÉPZÉS A FELSŐOKTATÁSBAN TAKÁCS TAMÁS POLITIKAI FŐTANÁCSADÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TAMAS.TAKACS@EMMI.GOV.HU Duális Képzés Vállalati szemmel Konstruktív vitanap és workshop MAGYAR TELEKOM

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A 2010-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése. Minőség- és környezeti cél Felelős Határidő

A 2010-es Minőségfejlesztési programban megfogalmazott célok megvalósulásának értékelése. Minőség- és környezeti cél Felelős Határidő Képzési program fejlesztésére irányuló célok TVK: 2 új alapszak, 7 új felsőfokú szakképzési szak, 1 új dékán 2010. május 31. mesterképzési szak szakindítási kérelmének benyújtása a MAB-hoz. 2 új alapszak

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben