1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól"

Átírás

1 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése alapján a demonstrátori munkavégzés rendjét az alábbiak szerint szabályozom. 1. Általános szabályok (1) Demonstrátori cím csak pályázat útján nyerhető el. A Demonstrátori pályázatokat a Rektori Hivatal írja ki, a demonstrátorokat a Rektor határozott időre nevezi ki. (2) A kiírható demonstrátori pályázatok aktuális számát a rendelkezésre álló források figyelembevételével a Kancellár határozza meg. (a) A demonstrátor ösztöndíj jellegű díjazása az adott tanévre érvényes doktori ösztöndíj 50%-a, ami a demonstrátort havi rendszerességgel illeti meg. (3) Demonstrátori pályázatot nyújthat be az a nappali tagozatos hallgató, aki: (a) legalább két lezárt félévvel rendelkezik és az összes lezárt féléveinek a tanulmányi átlaga legalább 4,00, továbbá korrigált kreditindexe meghaladja a szak átlagát. (b) MA képzési szinten az I. évfolyamos hallgatók esetében az első félévben a BA diploma minősítését kell figyelembe venni. (c) a pályázat benyújtásának pillanatában aktív hallgatói státusszal rendelkezik és a pályázatban megjelölt időszakban is aktív hallgatói státuszban marad (4) A demonstrátori pályázatnak tartalmaznia kell: (a) a pályázó hallgató szakmai önéletrajzát és motivációs levelét (b) kutatási asszisztens demonstrátor esetén: - a Magyar Tudományos Művek tárának megfelelő aktuális publikációs jegyzékét - annak a szervezeti egységnek a megnevezését, ahol a demonstrátor a kutatási tevékenységbe szeretne bekapcsolódni - a pályázatban megnevezett szervezeti egység kutatási tevékenységéhez illeszkedő konkrét kutatási tervet - a pályázati időszak alatt tervezett publikációk rövid ismertetését (c) oktatási asszisztens demonstrátor esetén: - annak a szervezeti egységnek a megnevezését, ahol a demonstrátor az oktatási tevékenységbe szeretne bekapcsolódni 1

2 - a pályázatban megnevezett szak, szakirány, képzés oktatási tevékenységébe való bekapcsolódás tervét (pl. tanegység-leírások, óravázlat minták, laborgyakorlat mintafeladatok, mintatananyagok, oktatást segítő egyéb tevékenységek rövid leírása, stb.) (d) kiemelkedő szakmai teljesítményét bemutató portfoliót (pl. szemináriumi dolgozatok, TDK dolgozat, korábbi szakdolgozat, publikációk, órafelvételek, stb.) ami alapján a jelölt teljesítménye érdemben megítélhető (e) a demonstrátori tevékenységet befogadó szervezeti egység vezetőjének támogató nyilatkozatát - ha a demonstrátori tevékenységet befogadó szervezeti egység egy kar része, akkor a kar vezetőjének támogató nyilatkozatát is csatolni kell - ha az oktatási asszisztens oktatási tervében kontakt tanórai tevékenység is szerepel, akkor a szakfelelős támogató nyilatkozatát is csatolni kell (f) a pályázat szakmai teljesítéséért felelős oktató, vagy kutató befogadó nyilatkozatát, illetve rövid szakmai indoklással kiegészített ajánlását - a pályázat szakmai teljesítéséért felelős oktatónak, vagy kutatónak legalább PhD tudományos fokozattal kell rendelkeznie (g) ha volt ilyen, akkor korábbi demonstrátori pályázatok szakmai beszámolóit, illetve azokra kapott minősítő értékeléseket (5) Demonstrátori cím egy félévre (6 hónap), illetve egy évre (12 hónap) nyerhető el. Demonstrátori cím a képzés ideje alatt akár több alkalommal is elnyerhető. (6) Oktatási asszisztens demonstrátori cím az intézmény bármely szervezeti egységénél pályázható, ahol alaptevékenység szerint oktatási feladatokat látnak el (tanszék, intézet, doktori iskola, szakkollégium, stb.) (a) az oktatási asszisztens demonstrátor a szakfelelős és a kurzusfelelős engedélyével, a tanegységért felelős oktató útmutatása szerint közreműködhet a kontakt oktatási feladatok ellátásában, de vizsgáztatási, vagy egyéb minősítő értékelési jogosultsága nincsen (b) oktatási asszisztens demonstrátor oktatási tevékenységben csak MA szintű hallgatói jogviszonnyal vehet részt és csak BA szintű képzésben, illetve felsőfokú szakképzésben, szakirányú továbbképzés taníthat (7) Kutatási asszisztens demonstrátori cím az intézmény bármely szervezeti egységénél pályázható, ahol alaptevékenységként kutatási feladatot látnak el (tanszék, intézet, doktori iskola, szakkollégium, tudásközpont, kutatóintézet, kutatócsoport, laboratórium, stb.) (8) Indokolt esetben oktatási-kutatási asszisztens demonstrátori cím is pályázható és elnyerhető. Ebben az esetben a pályázatnak mindkét követelménynek meg kell felelnie. 2

3 (9) Egy hallgató egyszerre csak egy demonstrátori pályázatot adhat be. Demonstrátornak kinevezett hallgató további demonstrátori pályázatot a tevékenységének időtartama alatt nem adhat be. Kivétel képez ez alól az aktuális demonstrátori tevékenységének végén az esetleges folytatást biztosító pályázat határidőre történő beadása. (10) Egy szervezeti egységhez akár több demonstrátori pályázat is beadható, egy szervezeti egységben egyszerre akár több demonstrátor is kinevezhető. (11) A demonstrátor a tevékenységét befogadó szervezeti egységnél, illetve az intézményen belül adminisztratív feladatot nem láthat el, ilyen jellegű tevékenységre nem kötelezhető. (12) A demonstrátori tevékenységet úgy kell megtervezni, hogy az a hallgató tanulmányi- és vizsgakötelezettségeit ne veszélyeztesse, a hallgatót az alaptevékenységének ellátásban ne akadályozza. (13) A demonstrátor a kinevezésének időtartama alatt jogosult: (a) a tevékenységét befogadó szervezeti egység szakmai munkájába való interaktív bekapcsolódásra, a megbeszéléseken meghívásos alapon tanácskozási joggal való részvételre, (b) a feladatainak ellátásához a tevékenységét befogadó szervezeti egység által biztosított infrastruktúra szakszerű és gondos használatára, (14) A demonstrátor a kinevezésének időtartama alatt köteles: (a) a feladatait a pályázatban megfogalmazott tervek szerint és a pályázat szakmai teljesítéséért felelős oktató, vagy kutató iránymutatása alapján végezni, (b) a tudomására jutott személyes vagy szakmai információk bizalmas és körültekintő kezelésére, (c) az intézményen belüli, a szakterületének megfelelő konferenciákon, rendezvényeken részt venni, (d) az intézmény által szervezett és befogadott programokon a regisztrációs díj alól írásban felmentést kérhet. (15) Az oktatási és kutatási asszisztens demonstrátor a Kutatók Éjszakája rendezvényen önállóan, vagy az illetékes szervezeti egység programjába interaktívan bekapcsolódva köteles szerepelni. A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat programjain, szakterülettől függetlenül, az egyéb feladatok függvényében elvárt az általános részvétel. (16) A demonstrátori pályázatokat a pályázatot kiíró Rektori Hivatalba kizárólag elektronikusan kell benyújtani. (17) Az oktatási asszisztens demonstrátori címre beérkezett pályázatokat az oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes vezetésével az oktatási dékánhelyettesek, a 3

4 kutatási asszisztens demonstrátori címre beérkezett pályázatokat a nemzetközi és tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes vezetésével a Tudományos Tanács véleményezi és rangsorolja. A demonstrátori cím odaítéléséről a vélemények figyelembe vételével a Rektor dönt. (18) A demonstrátor a tevékenységéről legkésőbb a határozott idejű kinevezés utolsó napjáig írásos szakmai beszámolót készít, amelyet a pályázatot kiíró Rektori Hivatalban elektronikus formában kell leadnia. A Rektori Hivatal a beszámolókat továbbítja a Kancellárnak. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: (a) a tervezett és elvégzett feladatok szakmai összefoglalóját, (b) a pályázatban vállalt és esetlegesen nem teljesített feladatok rövid indoklását (c) oktatási asszisztens demonstrátor esetén: - az oktatási tevékenység dokumentációját (pl. óravázlatok, fejlesztett tananyagok, feladatok, laborgyakorlatok jegyzőkönyvei, stb.) - oktatói munkájára vonatkozó hallgatói értékelést (d) kutatási asszisztens demonstrátor esetén: - a Magyar Tudományos Művek tárának megfelelő aktuális publikációs jegyzékét, - a pályázati időszak alatt született publikációkat (közlésre szánt, vagy közlésre beadott publikációk is elfogadhatók) - a kutatási tevékenység során született bármely egyéb tanulmány jellegű dokumentumot (19) A demonstrátori tevékenységről készült lezáró szakmai beszámolókat a pályázat szakmai teljesítéséért felelős oktató (vagy kutató), a befogadó szervezeti egység vezetője, illetve a benyújtott pályázatok véleményezésben résztvevők írásban értékelik, az értékelést eljuttatják a demonstrátornak, illetve a Rektornak és a Kancellárnak. (20) Az egy évre (12 hónapra) kinevezett demonstrátornak a kinevezésétől számított 6 hónap leteltével évközi szakmai beszámolási kötelezettsége van. (a) az évközi beszámoló elemei, formai követelményei, eljárásrendje megegyezik a tevékenységet lezáró beszámoló követelményeivel, de az évközi beszámolót csak a pályázat szakmai teljesítéséért felelős oktató (vagy kutató) értékeli. (b) az évközi beszámolót a tevékenységet lezáró beszámolóhoz csatolni kell, a benne szereplő részeket nem szükséges megismételni (21) A demonstrátori kinevezések felülvizsgálatát, illetve visszavonását a tevékenységet befogadó szervezeti egység vezetője, illetve az érintett dékánok, az oktatási és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettes, vagy a nemzetközi és tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes alapos indoklással (pl. a tevékenység során vállalt feladatok sorozatos elmulasztása, a demonstrátorra vonatkozó szabályozás figyelmen kívül hagyása) a 4

5 Rektornál kezdeményezheti. A demonstrátori kinevezést a Rektor a kezdeményezések alapján felülvizsgálja és indokolt esetben visszavonhatja. (22) A demonstrátori cím megszűnhet lemondással, a szakmai teljesítési időszak elteltével, illetve Rektori visszavonással. (1) Jelen utasítás a kiadás napján hatályba lép. 2. Záró rendelkezések (2) Az utasítás módosításig vagy visszavonásig hatályos. A módosítás, illetve visszavonás a rektor jogköre. Eger, február 5. dr. Liptai Kálmán Csaba rektor 5

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2012.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI REND Jóváhagyta a TF Kari Tanácsa a 603/2009. (VI. 11.) TF KT sz. határozatával, módosította a TF Kari Tanácsa a 673/2010.

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2006 (2015.

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Érvényes: 2015. február 02-től Tartalom Tartalom 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya... 1 2. A kreditrendszer... 1 3. A tanterv,

Részletesebben

A. A HDI szervezete B. A HDI tevékenysége C. A HDI megszüntetése

A. A HDI szervezete B. A HDI tevékenysége C. A HDI megszüntetése AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HITTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben a magasabb rendű jogszabályokkal és az útmutatásul szolgáló szabályzatokkal Budapest, 2014.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA a 2012/2013-as tanévtől (a Szervezeti és működési szabályzat 3/B. számú melléklete) Elfogadva: 2012. október 16.,

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND (SZMR) 2014. augusztus 29. TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I. FEJEZET... 4 A FŐISKOLA NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA... 4 A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 II.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Térítési és Juttatási Szabályzat Módosította a Szenátus 2014. október 27-i ülésén Módosította a Szenátus 2013. június 24-i ülésén Módosította a Szenátus 2013.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZABÁLYZATA AZ ESETI HALLGATÓI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL ÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szeged, 2011. október 24. Az SZTE EHÖK Szabályzata Az eseti hallgatói

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 11. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT PÁL AKADÉMIA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom A Szabályzat hatálya 4 I. fejezet: A Szent Pál Akadémia szervezete és működése 4 A Szent Pál Akadémia alapítása és fenntartása; székhelye,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Általános Orvostudományi Kar Kari Tanulmányi Ügyrendje 22.1.A jelen szabályzat hatálya alá eső ügyekben, a jogszabályok, az egyéb egyetemi szabályzatok, valamint a jelen szabályzat

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYA 1. (1) A jelen

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben