A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában"

Átírás

1 F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely András, egyetemi tanár, DSc (törzstag) 2. Társadalmi, politikai és katonai konfliktusok Magyarországon Alprogramvezető: Prof. Dr. habil Szakály Sándor, egyetemi tanár, DSc. (törzstag) A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges ismeretek megszerzése szervezett doktori képzés vagy egyéni felkészülés keretében történhet. A doktori képzésre olyan magyar vagy külföldi állampolgárok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek - egyetemi oklevéllel vagy azzal egyenértékű oklevéllel, illetve mesterképzésben szerzett oklevéllel és/vagy szakképzettséggel, - egy államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsgával. A felvételre jelentkezőnek meg kell jelölnie választott kutatási témáját és a felvételi jelentkezési laphoz csatolnia kell témavezetője a témavezetői feladatok ellátásának elfogadását is tartalmazó támogató nyilatkozatát. A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok beadása szükséges: - jelentkezési lap, - leckekönyv másolatban, - egyetemi vagy MA oklevél másolatban, - szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a jelentkező szakmai érdeklődésének összefoglalását is, - nyelvismeretet bizonyító okmányok másolatban, - TDK tevékenység igazolása, (ha van) - publikációs jegyzék, (ha van) - a doktori témáról való elképzelésének leírása, 1

2 - nyilatkozat arról, hogy a jelentkező pályázik-e állami ösztöndíjra, illetve, hogy kéri-e felvételét abban az esetben, ha állami ösztöndíjban nem részesül, - a felvételi eljárási díj befizetését igazoló szelvény, - munkahelyi vezető támogató nyilatkozata (szervezett levelező és egyéni felkészülés esetében) A felvételi eljárásban a bizottság a következő négy kategóriában ad pontokat: 1. Szakmai intelligencia max. 40 pont 2. Oklevél (5 évnél nem régebbi) max. 20 pont - kitüntetéses/kitűnő 20 pont - jeles 15 pont - jó 10 pont 3. Eddigi tudományos munka max. 30 pont - OTDK-dolgozat (1. helyezés: 20 pont) - tudományos versenyen elért eredmény (Pro scientia díj: 25 pont) - publikáció, pályázat 20 pont 25 pont 4. Nyelvismeret max. 15 pont államilag elismert középfokú C típusú államilag elismert felsőfokú C típusú 5 pont 10 pont Öt évnél régebben kiállított egyetemi oklevél esetén az oklevél nem pontozható, ekkor a szakmai intelligencia és az addigi tudományos munka maximális pontszáma ponttal növekszik.,a záróvizsga előtt álló egyetemi vagy mesterképzésben résztvevő hallgatók esetén a felvételi döntés feltételes. A f e l v é t e l h e z l e g a l á b b 6 0 p o n t s z ü k s é g e s! A szervezett doktori képzés tanulmányi ideje három év (36 hónap). A képzésben való részvétellel 180 kreditet kell megszerezni I. félév díja: Ft. 2

3 A képzésben résztvevők jogai is kötelezettségei Doktori képzés ösztöndíjas (ezen belül állami vagy egyéb ösztöndíjas) és költségtérítéses formában folytatható. Az államilag finanszírozott képzésben részt vevő doktoranduszok a részükre megállapított támogatási normatíva alapján állami doktori ösztöndíjat kapnak. Állami doktori ösztöndíj: a szervezett doktori képzésben, nappali tagozaton részt vevő magyar állampolgárságú doktorandusz hallgatók, illetve jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá eső külföldi hallgatók részére nyújtható pénzbeli támogatás; Az egyéb ösztöndíjas hallgató a támogató szervezettől a támogató által meghatározott ösztöndíjat kapja. E mellett költségtérítés fizetésére is kötelezhető és a szabályzatban rögzített egyéb térítések és díjak fizetésére is köteles. A költségtérítéses képzésben részt vevő doktoranduszok állami doktori ösztöndíjat nem kaphatnak, és az évente megállapított költségtérítés fizetésére kötelesek. Teljes munkaidőben végzett munkaviszonnyal rendelkező doktorandusz állami ösztöndíjban nem részesülhet. Az ösztöndíjas félévenként (a beiratkozáskor) nyilatkozni köteles, hogy nincs teljes idejű állása, s amennyiben ilyet vállal, azt haladéktalanul köteles bejelenteni. A levelező tagozatos szervezett képzés sajátosságai Levelező tagozatos képzés: olyan részmunkaidős képzés, ahol a külön jogszabályban meghatározott tanórák (kontaktórák) a nappali tagozatos képzésben meghatározottak legfeljebb egyharmadát teszik ki; Munkaviszonnyal rendelkező jelentkezőnek a szervezett doktori képzés levelező tagozatára történő jelentkezés esetén csatolni kell a munkáltató nyilatkozatát, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a jelölt szervezett képzés foglalkozásain részt vehessen, és rendszeres kutatómunkát folytasson. A levelező tagozatos képzésben a nappali képzéssel azonos felvételi, tanulmányi- és vizsgakövetelményeket kell teljesíteni. A levelező tagozatos doktoranduszok az e képzési formára kidolgozott tanterv szerint végzik tanulmányaikat. A levelező tagozatos képzésben résztvevők állami ösztöndíjban nem részesülhetnek, a képzés időtartama alatt a Szenátus által meghatározott költségtérítést kell fizetniük. 3

4 Az egyéni felkészülés Az egyéni felkészülés célja, hogy a jelentős oktatói és/vagy kutatói gyakorlattal, valamint dokumentált tudományos teljesítménnyel (egyetemi doktori cím, megfelelő számú és minőségű publikáció) rendelkező szakemberek számára lehetővé tegye a doktori (PhD) fokozat megszerzését. Az egyéni képzésben való részvétel feltételei: - minimálisan 5 év oktatói, kutatói munka - bizonyított kezdeti tudományos kutatási eredmények (pl. egyetemi doktori fokozat/cím, publikációk, hazai és külföldi konferencián tartott előadások, könyv, jegyzet, stb.) - a jelentkező munkahelyén vagy egyéb helyen részben vagy egészben a tudományos kutatás folytatásának lehetősége. Egyebekben az egyéni felkészüléssel történő fokozatszerzésre történő jelentkezés feltételei és követelményei azonosak a szervezett doktori képzésre vonatkozókkal. Az egyéni felkészülésre felvettek munkáját témavezető irányítja, aki figyelemmel kíséri és segíti a jelölt felkészülését. Az egyéni felkészülők csak a tanulmányi kötelezettségek teljesítése alól kapnak felmentést, de a doktori (PhD) fokozatszerzés minden követelményét teljesíteniük kell. A doktori szigorlat letétele alól felmentés nem adható. Az egyéni felkészülést folytatók nem kerülnek hallgatói jogviszonyba az Egyetemmel, állami ösztöndíjat nem kaphatnak. Az egyéni felkészülésre felvettek részt vehetnek a szervezett doktori képzés keretében tartott foglalkozásokon. Az egyéni felkészülés maximálisan 5 év. Az egyéni felkészülő előrehaladását a felvételtől számított egy év elteltével a KDHT megvizsgálja és dönt arról, hogy továbbra is biztosítja a témavezetőt, vagy törli a jelöltet a nyilvántartott felkészülők sorából. Az egyéni felkészülésben való részvételre írásbeli kérelmet kell benyújtani a KDHT-hoz, egyidejűleg igazolni kell az egyéni felkészülésnek a jelen szabályzatban előírt feltételeinek fennállását. Az egyéni felkészülésben való képzésre félévenként egy alkalommal lehet felvételt kérni, a felvétel iránti kérelmeket a KDHT július és január hónapokban bírálja el. Az egyéni felkészülésben való részvétel iránti kérelemhez csatolni az alábbi dokumentumokat: a) egyetemi oklevél, b) nyelvismeretet igazoló okmányok, c) korábbi oktatói, kutatói munka igazolása, d) korábbi publikációs tevékenység igazolása, e) szakmai önéletrajz, doktori téma rövid összefoglalása, g) témavezető elfogadó nyilatkozata. 4

5 Amennyiben a jelölt felvételt nyer az egyéni felkészülésre, a Doktori Iskola Tanácsa témavezetőt jelöl ki számára. A jelölt köteles a felvételről szóló értesítés közlésétől számított 30 napon belül egyszeri regisztrációs díjként a mindenkori havi állami doktori ösztöndíj háromszorosának megfelelő összeget megfizetni az intézmény részére, amely ezt az összeget elsősorban az egyéni felkészülés feltételeinek biztosítására fordítja. 5

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben

A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1

A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1 A Történelemtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzata 1 Az Eszterházy Károly Főiskola (a továbbiakban: EKF vagy Intézmény) Történelemtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2015. január 23.)

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE Zrínyi Miklós számú melléklet Nemzetvédelmi Egyetem Jóváhagyom! Budapest, 2001. augusztus -n. Dr. Szabó Miklós rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 2001 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2014 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés... 3 I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST SZABÁLYZAT A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉSRŐL ÉS A DOKTORI FOKOZAT (DLA) MEGSZERZÉSÉRŐL 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Szabályzat Doktori Szabályzat 1

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Szabályzat Doktori Szabályzat 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ... 4 SZERVEZETI KERETEK... 4 I. fejezet... 4 Általános rendelkezések... 4 1.... 4 A Doktori Iskola (DI)... 4 2.... 4 A Doktori Iskola Tanácsa (DIT)... 5 3.... 5 A DOKTORI KÉPZÉSBEN

Részletesebben

A. A HDI szervezete B. A HDI tevékenysége C. A HDI megszüntetése

A. A HDI szervezete B. A HDI tevékenysége C. A HDI megszüntetése AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HITTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben a magasabb rendű jogszabályokkal és az útmutatásul szolgáló szabályzatokkal Budapest, 2014.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM DOKTORI KÉPZÉS ÉS DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Szeged, 2014. május 26. A Szegedi Tudományegyetem Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT SOPRON 2009 Általános rendelkezések... 3 Az Egyetemi Doktori Tanács... 3 A doktori iskola... 5 A doktori iskola tanácsa... 6 A doktori képzés formái... 8

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM INTÉZMÉNY KARAI

MISKOLCI EGYETEM INTÉZMÉNY KARAI MISKOLCI EGYETEM Az ME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár Elnökhelyettes: Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes Titkárság: Tudományos Ügyek Irodája Miskolci

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet

HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE. 1. fejezet VII. RÉSZ HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK RENDJE 1. fejezet A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK Államilag támogatott képzés 366. A jelen szabályzat alkalmazásában államilag

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/III. fejezet III/III. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségügyi Közszolgálati Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) hatálya a Semmelweis

Részletesebben

Térítési és Juttatási Szabályzat

Térítési és Juttatási Szabályzat Térítési és Juttatási Szabályzat I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Értelmező rendelkezések... 5 1.... 5 A felsőoktatási képzés költségviselésének formái... 6 2.... 6 A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1

(Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival) 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21. sz. melléklet az 1164/115. ZMNE számhoz 1. számú példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának módosító határozataival)

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYA 1. (1) A jelen

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben