AZ ADÓJOGSZABÁLYOK ÉVI VÁLTOZÁSAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADÓJOGSZABÁLYOK 2002. ÉVI VÁLTOZÁSAI"

Átírás

1 AZ ADÓJOGSZABÁLYOK ÉVI VÁLTOZÁSAI A KÉTÉVES KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSÁVAL AZ ADÓJOGSZABÁLYOKNAK IS NAGYOBB STABILI- TÁST KELLENE TÜKRÖZNIÜK. ENNEK ELLENÉRE KÉT NAGY TÖRVÉNYCSOMAG IS MÓDOSÍTOTTA EZEN NORMÁK KÖRÉT (2001. ÉVI L., ÉVI LXXIV.). BÁR ALAPJAIBAN NEM TÖRTÉNT VÁLTOZÁS, MÉGIS SZÁMOS RENDELKEZÉS ÚJRAFOGALMAZÁSRA KERÜLT, CSAK AZ ÁFA TÖRVÉNY MARADT MAJDNEM VÁLTOZATLAN. EGY RÉSZÜKET A DEVIZALIBERALIZÁCIÓ INDUKÁLTA, MÁS RÉSZÜKET AZ EU JOGHARMONIZÁCIÓ. SZÁMOS RENDELKEZÉS KEDVEZÔBB FELTÉTELEKET ÁLLAPÍT MEG AZ ADÓ- ZÓK SZÁMÁRA, ILYEN A NYUGDÍJ ADÓMENTESSÉ VÁLÁSA, A LAKÁSHITEL-KEDVEZMÉNYEK MÓDOSU- LÁSA. EZZEL SZEMBEN AZ EU-ELÔÍRÁSOK MIATT SZÁMOS JÖVEDÉKIADÓ-TÉTEL NÔ, S AZ ADÓZÓK ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE IS BÔVÜL. A NYUGDÍJJAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK MA- GUKKAL VONTÁK, HOGY ÚJ FOGALOMKÉNT JELENTKEZIK AZ ADÓTERHET NEM VISELÔ JÁRANDÓ- SÁG KATEGÓRIÁJA. SZÉNÁSY ÁGNES SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ADÓTÁBLA, ADÓJÓVÁÍRÁS Kedvezménynövekedés a magánszemélyek számára, hogy az adótábla alsó sávhatára 480 ezer forintról 600 ezer forintra emelkedik, viszont a felsô határ 1 millió 50 ezer forintról 1 millió 200 ezer forintra nô. Az adójóváírás megállapításának határa évi 1 millió 250 ezer forint jövedelemrôl évi 1 millió 400 ezer forintra változik. Ha az éves bevallott jövedelem 1 millió 200 ezer és 1 millió 400 ezer forint közé esik, akkor a bér alapján egyébként járó adójóváírást csökkenteni kell az 1 millió 200 ezer forint feletti jövedelemrész 18 százalékával. A módosítás eredményeként a nyugdíj nem része az adójóváírás jogosultsági határa kiszámításánál figyelembe veendô bevételeknek. Az adókulcsok változatlanok: 20, 30 és 40 százalék. CSALÁDI KEDVEZMÉNY Továbbra is cél a családok segítése, a családi jövedelmek növelésének elôsegítése, elsôsorban a gyermekeket nevelôknél. Családi kedvezmény címén a kétgyermekes családoknál , a háromgyermekeseknél forint jövedelem mentesül az adó alól. Az adókedvezmény összegei nem változtak: havi 3 ezer, 4 ezer és 10 ezer forint. Az egygyermekes családoknál változatlanul 400 ezer forint jövedelem mentesül az adó alól, három és több gyermekes családoknál az adó alól mentesített jövedelem eltartott gyermekenként továbbra is ezer forinttal nô. A családi kedvezményre jogosultság ezentúl is csak együtt élô házastársak között osztható meg. ADÓMENTES NYUGDÍJ Régi probléma oldódott meg a nyugdíjak adóztatásának megszûnésével. A nyugdíj nem egyéb jövedelemnek, hanem adómentes jövedelemnek minôsül, ezért a jövedelem számításakor nem kell figyelembe venni. A törvény részletesen felsorolja mi minôsül nyugdíjnak. Ezen túl nyugdíjnak minôsül: n a kettôs adóztatás elkerülésérôl kötött egyezmény által nyugdíjnak minôsített, továbbá egyezmény hiányában az ennek megfelelô, külföldi szervezet által folyósított bevétel is; n a január 1-jétôl a népmûvészet mestereit megilletô, törvényben meghatározott járadék is; n továbbá az árvaellátás, az árvaellátásra jogosult gyermekekre tekintettel kapott özvegyi nyugdíj, valamint a nyugdíj elôtti munkanélküli-segély (elônyugdíj). ADÓTERHET NEM VISELÔ JÁRANDÓSÁG A nyugdíj adómentessé válása következtében ezen túl a jogszabályban szereplô nyugdíjjal azonosan adózó jövedelmek kifejezésen adóterhet nem viselô járandóság értendô. Az adóterhet nem viselô járandóságok köre kibôvült: n a szakképzéssel összefüggô juttatásból a tanulót szakmai gyakorlat idejére megilletô pénzbeli díjazásnak a hónap elsô napján érvényes minimálbér 6 százalékát havi 3000 forint meg nem haladó ré- 47

2 sze függetlenül attól, hogy van-e tanulószerzôdés; n az ösztöndíj körben kedvezményezett juttatások körével, és a módosítás hatályon kívül helyezi a 2001-ig az értelmezô rendelkezések közt meghatározott ösztöndíj fogalmát. ADÓELÔLEG-SZÁMÍTÁS A kifizetônek, munkáltatónak az adóelôleg megállapításakor nem kell számolnia a nyugdíjjal, azaz az elôleget kizárólag a nyugdíjas más jövedelme alapján kell levonnia, bevallania és befizetnie. Év közbeni nyugdíjba menetel esetén nem kell figyelembe venni az év hátralévô idôszakában esedékes nyugdíjat. Ha a magánszemély nyilatkozatban közli a mástól kapott adóterhet nem viselô járandóság összegét, a kifizetônek ezt is figyelembe kell vennie az adóelôleg számításakor. LAKÁSHITEL-RÉSZLET KEDVEZMÉNYE 2002-ben a törvény új meghatározást alkalmaz a lakótelkek és a lakás fogalmánál. Eszerint: n lakás az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény, valamint az építési engedély szerint lakóház céljára létesülô építmény, ha készültségi foka eléri a szerkezetkész állapotot, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévô lakóház; n lakótelek az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló törvényben meghatározott építési telek, ha arra a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat szerint lakás építhetô, továbbá az a földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban a lakással együtt szerepel, vagy amelyen a lakáshoz tartozó földhasználati jog szerepel. Az a lakás számít újnak, amelynek elsô átruházása adókedvezményre jogosító hitellel történt, és korábban még senki nem jelentette be lakcímként. Ezen túl a törvény a lakáscélú felhasználás fogalmát az adókedvezmény-szabályok között tárgyalja. Lakáscélú felhasználásnak minôsül: n a belföldön fekvô lakótelek, lakás tulajdonjogának, valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel keretében történô megszerzése; n a belföldön fekvô lakás építése, építtetése; n a belföldön fekvô lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történô bôvítést eredményez; n valamint a hitelszerzôdés megkötése napján hatályos személyi jövedelemadó rendelkezések szerinti egyéb, az elôzôekben nem említett lakáscélú felhasználás. A lakáskorszerûsítéssel kapcsolatos adókedvezmények továbbra is érvényben maradnak. A lakáscélú hitel utáni adókedvezmény mértéke ezen túl a magánszemély által a tôke, a kamat és a járulékos költség törlesztéseként az adóévben megfizetett, hitelintézet által igazolt összeg 40 százaléka, de legfeljebb 240 ezer forint. A megemelt adókedvezmény lakótelek és új lakás vásárlása, továbbá bôvítés esetén elôször a 2001-ben fizetett, használt lakás vétele esetén pedig a január 1-je után fizetett törlesztôrészletekre érvényesíthetô. Nem terheli a társaságot 44 százalékos személyi jövedelemadó arra a kedvezményes kamatozású munkáltatói kölcsönre, amelyet a magánszemély a hitelintézettôl a méltányolható lakásigénye kielégítésére felvett lakáscélú hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez használ fel. Ez esetben azonban a magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt. Mivel a lakás fogalmába ezentúl a szerkezetkész lakás is beletartozik, az ilyen lakás is jogosít a lakásszerzési kedvezményre. A magánszemélynek vagy a lakást szerzô hozzátartozójának a korábban érvényesített lakásszerzési kedvezmény alapjával abban az esetben is növelnie kell bevételét, ha a kedvezménnyel szerzett lakás tulajdon-, haszonélvezeti, használati vagy bérleti jogát a lakásszerzési kedvezmény érvényesítésére vonatkozó bevallás benyújtása elôtt idegeníti el. Bérleti jog átruházására ezentúl nem vonatkozik szankció. A fentieknek nem megfelelô, de a hatályos törvény szerint adókedvezményre jogosító hitelek esetében a magánszemély a törlesztôrészletek 20 százalékának megfelelô, de legfeljebb évi 35 ezer forint kedvezményt változatlanul érvényesítheti. ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉS Az értékpapír-kölcsönzést a tôkepiacról szóló, január 1-jétôl hatályos törvény szabályozza. Eszerint a kölcsönbe adó a kölcsönbevevô részére azzal a kikötéssel adhat át díj ellenében értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevô azonos darabszámú, azonos névértékû, azonos fajtájú és sorozatú értékpapírt egy késôbbi idôpontban visszaad neki, vagy az általa megjelölt harmadik személynek. Értékpapír-kölcsönszerzôdés kizárólag határozott idôre köthetô, futamideje nem lehet hosszabb egy évnél. Az ügylettel összefüggésben keletkezô jövedelmek háromféle képen adóznak a kölcsönbeadó és a kölcsönbevevô személyétôl függôen. ÁRFOLYAMNYERESÉG Az árfolyamnyereségbôl származó jövedelemmel kapcsolatban a törvény újraszabályozta az árfolyamnyereség, az árfolyamveszteség, továbbá az értékpapír megszerzésére fordított érték fogalmát, valamint meghatározza az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségeket is. A törvény taxatíve sorolja fel az értékpapír megszerzésére fordított érték egyes eseteit. A felsorolásban nem szereplô esetekben a szerzési érték nulla. Ha a magánszemélynek egy megállapítási idôszakon belül egyik kifizetônél nyeresége, egy másiknál pedig vesztesége keletkezik, az árfolyamveszteség év közben nem vihetô át az egyik kifizetôtôl a másik kifizetôhöz. A bróker cégek által nem érvényesített árfolyamveszteség, illetve -nyereség az adóévi bevalláskor számolható el. A befektetési szolgáltatónak ezentúl a magánszemélyenként kiállított igazolásban összesítve fel kell tüntetnie a közremûködésével átruházott értékpapírokra az adóévben elszámolt árfolyam-különbözetet is, továbbá az adóévben keletkezett továbbvihetô árfolyamveszteségnek azt a részét, amelyet az árfolyamnyereségbôl származó jövedelem megállapításakor nem vett figyelembe. 48

3 Árfolyamveszteség csak magyar tôzsdei részvényre számolható el. A magánszemély az adóévi árfolyamnyereségbôl származó jövedelmét is csökkentheti a tôzsdei összetett vagy származtatott ügyletbôl származó veszteséggel, ha azt az adóévi tôzsdei összetett vagy származtatott ügyletbôl származó jövedelme megállapításakor nem tudta érvényesíteni. A prompt ügyletek nem érvényesített árfolyamvesztesége a bevallásban elszámolható az adóévi tôzsdei összetett vagy származtatott ügyletbôl származó jövedelem csökkentésére. Az árfolyamveszteség az adóbevallásban bármilyen árfolyamnyereséggel szemben érvényesíthetô. Ha még ezek után is marad érvényesítetlen árfolyamveszteség, az a magánszemély döntése szerinti megosztásban az adóévet követô adóévben érvényesíthetô az árfolyamnyereségbôl, illetve a tôzsdei összetett vagy származtatott ügyletbôl származó jövedelem megállapításakor. Ez a szabály csak a 2002-ben, vagy azt követôen keletkezett veszteségekre vonatkozik, visszamenôleg önellenôrzéssel azonban elsô ízben a évi beszámolóban számolható el veszteségként. Az árfolyamnyereség adója ben is 20 százalék. VÁLLALKOZÁSBÓL KIVONT JÖVEDELEM Ezentúl csak az számít vállalkozásból kivont jövedelemnek, amely abból származik, hogy társas vállalkozás jogutód nélkül megszûnik, vagy a jegyzett tôkét tôkekivonással leszállítják. Vállalkozásból kivont jövedelem keletkezik akkor is, ha a magánszemély tagi vagy jogutód jogviszonya a társas vállalkozásban nem részesedéselidegenítés, hanem például kizárás, felmondás miatt szûnik meg. A magánszemély jövedelmének minôsül a társas vállalkozás vagyonából a magánszemély tag által megszerzett bevételbôl az a rész, amely meghaladja a részesedés megszerzésére fordított érték és a társas vállalkozás kötelezettségeibôl a magánszemélyre jutó kötelezettségek együttes összegét. A bevételt és a magánszemélyre jutó kötelezettségek értékét a számviteli törvény elôírásai alapján elkészített vagyonfelosztási javaslat szerint kell megállapítani. A kötelezettségek alapján teljesített kiadást a késôbbiekben költségként semmilyen jövedelem megállapításánál nem lehet elszámolni. A jövedelemszerzés idôpontja társas vállalkozás jogutód nélküli megszûnése esetén az utolsó üzleti évrôl készített beszámoló fordulónapja. Ez azt jelenti, hogy a társaság adóbevallásában már kötelezô szerepeltetni a vagyonkivonásból származó jövedelmet terhelô adót is. ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS A munkáltató legfeljebb évi 10 ezer forint értékû adómentes természetbeni juttatást adhat iskolakezdési támogatás címén a nevelési ellátásra jogosult szülônek tanuló gyermeke után, s e szülô vele közös háztartásban élô házastársa tanuló gyermeke után is. A munkáltató adhat tankönyvet, taneszközt, ruházatot, illetve számla ellenében megtérítheti az ezekre költött pénzt. Ezen kívül bármilyen, a gyermek számára juttatott munkáltatói pénzbeli támogatás a szülô munkaviszonyból származó jövedelmének számít. Az adómentesség egyik feltétele, hogy csak a tanév elsô napját megelôzô két hónapon belüli juttatás minôsül adómentesnek. Az adómentes támogatásban részesülô szülô nyilatkozni köteles a munkáltatónak, hogy gyermeke után a másik fél ezen a jogcímen nem kap a munkáltatójától adómentes juttatást. Ha a magánszemély valótlan nyilatkozatot tesz, az adóhiány és annak jogkövetkezményei ôt terhelik. SPORTINTÉZMÉNY Ezentúl csak a kifizetô által fenntartott sportintézmény sporteseményén nyújtott ingyenes szolgáltatás adómentes. A törvény nem határozza meg, mi számít fenntartásnak, s mi ilyen szolgáltatásnak. Az 1994/263. APEH-iránymutatás eddig mûködtetésnek minôsítette, ha a kifizetô bérli a sportintézményt, vagy szabadjegyet vesz bármely magánszemélynek. Így a dolgozónak és családjának vásárolt pl. uszodabérlet az adómentes szolgáltatási körbe tartozott. TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ NEM ÉRVÉNYESÍTHETÔ RÁFORDÍTÁSOK A nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások köre kiegészül azokkal az elszámolt költségekkel, amelyekrôl utóbb a bíróságon jogerôs ítélettel bebizonyosodik, hogy vesztegetésre, befolyással üzérkedésre fordították. Ha a bíróság ezt megállapítja, a társaságnál elszámolt költség, ráfordítás összegével növelni kell a társaságiadóalapot. Ha az adózó ellenôrzött külföldi társaságtól szolgáltatást, terméket vásárol, az ellenértéket csak akkor vonhatja le társaságiadó-alapjából, ha bizonyítani tudja, hogy azok valóban vállalkozási tevékenysége érdekében merültek fel. Ha nem tudja bizonyítani, e költség, ráfordítás növeli az adózás elôtti eredményét. E szabályt kell alkalmazni akkor is, ha nem az adózó, hanem a kapcsolt vállalkozása részes adóparadicsomi társaságban. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak alapján az adóalapot akkor kell módosítani, ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerzôdésükben magasabb, vagy alacsonyabb ÁFA nélkül számított ellenértéket alkalmaznak, mint a szokásos piaci ár. Az adóalap korrekció a ténylegesen alkalmazott ellenérték és a szokásos piaci ár különbözetére vonatkozik, és eredményezhet adóalapnövelést, vagy -csökkentést tôl nem kell társaságiadóalapot növelnie annak a társaságiadó-alanynak, amely magánszeméllyel van kapcsolt vállalkozási viszonyban, ha e magánszeméllyel nem egyéni vállalkozó minôségben köt szerzôdést a szokásos piaci ártól eltérô áron, akkor sem, ha ennek következtében csökken az adózás elôtti eredménye. E módosítás oka, hogy a magánszemély a kapott ellenérték alapján adózik, nincs lehetôsége a szokásos piaci ár feletti bevétellel csökkenteni az adóköteles bevételét. A változás csak az adóalap-növelô té- 49

4 telre vonatkozik, figyelemmel arra a körülményre, hogy az adóalap-csökkentésre vonatkozó elôírások csak belföldi illetôségû adózóra, vagy olyan külföldi személyre vonatkoznak, aki illetôsége szerinti államban társasági adónak megfelelô adó alanya, vagyis az adózóval kapcsolt viszonyban álló magánszeméllyel kötött szerzôdés esetében most nincs lehetôsége az adóalap csökkentésére. BERUHÁZÁSI ADÓKEDVEZMÉNYEK A legalább 3 milliárd forint értékû, termék-elôállítást szolgáló beruházás üzembe helyezéséhez kapcsolódó adókedvezményekre a területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékérôl szóló június 23-ától érvényes új kormányrendeletben meghatározott, társadalmigazdasági szempontból elmaradott térségben székhellyel vagy cégbíróságon, helyi önkormányzatnál bejegyzett telephellyel rendelkezô, s a beruházást üzembe is helyezô adózó szerezhet jogot. Az elmaradott térségek köre kiegészült új térségekkel, egyes térségek pedig kikerültek belôle, de átmenetileg 2001-ben és 2002-ben továbbra is kedvezményezett térségnek minôsülnek. A beruházás kezdete számít annak eldöntésében, hogy a térség kedvezményezett körbe tartozik-e. Fontos változás, hogy a legalább 3 milliárd illetve a nem kedvezményezett térségekben a legalább 10 milliárd forint értékû beruházáshoz kapcsolódó adókedvezmény csak az EU-csatlakozásig megkezdett beruházás után jár. A kormány a kedvezmény érvényét csak az EU-csatlakozásig hosszabbítja meg legfeljebb 2011-ig abban az esetben, ha 3 (illetve 10) milliárd forint értékû, termék-elôállítást szolgáló beruházás után járó, tíz adóévre szóló adókedvezmény idôszaka alatt az adózó másik, legalább 60 milliárd forint értékû, a kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelkedô jelentôségûnek minôsített beruházást helyez üzembe. A beruházás megkezdését ezentúl az adózás rendjérôl szóló törvény szerint be kell jelenteni. ÚJ, FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY A CSATLAKOZÁSTÓL KEZDÔDÔEN Magyarország EU-csatlakozása után a kormány a vállalkozások számára egyedileg engedélyezhet majd adókedvezményt. Az adókedvezménnyel kapcsolatos rendelkezéseket részben a társaságiadó-törvény, részben a törvény felhatalmazása alapján kiadott (162/2001. (XI. 14.)) kormányrendelet tartalmazza, amely szintén a csatlakozáskor lép hatályba. Fontosabb elôírások: n Az adókedvezmény akkor engedélyezhetô, ha az adózó nemzetgazdasági szempontból kiemelkedô jelentôségû, vagyis legalább 10 milliárd forint értékû hátrányos térségben legalább 5 milliárd forint értékû beruházást helyez üzembe, és azt öt évig üzemelteti is. A beruházásnak emellett új létesítménynek, bôvítésnek kell lennie, vagy a termék, a termelési eljárás alapvetô változásával kell járnia. Az adókedvezmény bármely beruházáshoz igényelhetô. n A beruházásban legalább 50 százalékos arányt kell képviselnie a korábban még használatba nem vett eszközöknek, a felújítás értéke legfeljebb 20 hátrányos térségben 50 százalék lehet. n Az adózónak vagy a foglalkoztatottak létszámát kell növelnie 500 hátrányos térségben 300 fôvel, vagy a beszállítói között többségben kell lenniük a kis- és középvállalkozásoknak. n Az adókedvezmény a beruházás üzembe helyezésének adóévében és az azt követô négy adóévben, illetve az üzembe helyezést követô öt adóévben vehetô igénybe. n Az adókedvezmény a vállalkozás társasági adójának erejéig vehetô igénybe, mértéke a statisztikai régióra meghatározott, a beruházás értékének arányában kifejezett összeg. Ez, ha e kedvezményt már 2002-ben is igénybe lehetne venni, a vállalkozásnak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjérôl szóló (163/2001. [XI. 14.]) kormányrendeletben elôírt mértékkel egyezne meg. A csatlakozást követôen az Európai Unió határozza meg, mekkora lehet a kedvezmény. Az adókedvezmény iránti kérelem díjköteles lesz. A társaságiadó-törvény szabályai nyomán a kormányrendelet a törvényben foglaltakon túl további feltételeket is elôír az adókedvezményre. A környezetvédelmet szolgáló kibocsátási mutató például az üzembe helyezés évében és az azt követô öt adóévben nem lehet magasabb, mint a kérelem benyújtásakor elôírt érték 95 százaléka, a fejlesztési programnak pedig illeszkednie kell a térség fejlesztési programjához. A kormányrendelet meghatározza az adókedvezmény legkisebb mértékét, amely a beruházás értékének 0,5 százaléka, de legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelô forint. Kizárólag a legkisebb mértékû adókedvezmény jár akkor, ha az adózó csak a törvényben elôírt feltételeket teljesíti, a kormányrendeletben foglaltakat nem. A törvény és a kormányrendelet az igénybe vett adókedvezménnyel összefüggésben külön adatszolgáltatási kötelezettséget ír elô, amelyet fejlesztési programonként különkülön kell az adóbevallásban teljesíteni. Az engedélyezési eljárásra 90 nap áll rendelkezésre, ami egyszer 60 nappal meghosszabbítható. JÖVEDÉKI ADÓ ADÓMÉRTÉKEK A január 1-jétôl érvényes jövedéki adókat a évi CXIII. törvény állapította meg, 5 százalékosra tervezett inflációhoz igazodva. Január 1-jétôl csak azoknál a termékeknél nô 5 százalékosnál nagyobb mértékben a jövedéki adó, amelyeket az EU-jogharmonizáció érint. ÜZEMANYAG A november 12-ei törvénymódosítás eltörölte a nyersolajár alakulásához kötött adóemelést. Az új szabály szerint az adók július 1- jéig nem emelkednek, ekkor viszont az adónövekedés mértéke a 2001-rôl halasztott és a 2002-re elôírt 5, illetve 6, azaz összesen 11 százalék. Ezentúl a nulla adókulcs alá tartozó könnyû fûtôolajra is kivethetô annak 50

5 az üzemanyagnak az adója, amely helyett a nulla adókulcs alá tartozó könnyû fûtôolajat szabványos minôségben, tisztán, gázolajjal nem keverve értékesítették, felhasználták. A törvény a kihirdetést követô 30. naptól már nem csak a kereskedôket, hanem a végfelhasználókat is kötelezi, hogy fûtôolaj vásárlása esetén banki átutalással fizessenek. Új elôírás az is, hogy a kereskedô csak annak adhat el fûtôolajat, aki a saját bankszámlájáról fizet. HELYSZÍNI ELLENÔRZÉS A vámhatóság jövedéki ellenôrzést végzô alkalmazottja szolgálati igazolványával igazolja vagyis nem szükséges általános megbízólevéllel rendelkeznie, hogy jogában áll helyszíni ellenôrzést tartania. Megbízólevél második fél évétôl csak adóellenôrzéskor követelmény. ADÓZÁS RENDJE JOGHARMONIZÁCIÓ A törvénybe bekerültek az EU információcserére és behajtási jogsegélyre vonatkozó szabályainak alkalmazásáról szóló rendelkezések. E szabályokat csak a csatlakozásról szóló nemzetközi szerzôdést kihirdetô törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni. Kedvezményesen beruházók adatközlési kötelezettsége, hogy a beruházás megkezdését követô 30 napon belül közölniük kell az APEH-hel a beruházás helyét, várható értékét és az üzembe helyezés várható idôpontját azoknak az adózóknak, akik a társasági adó EU-csatlakozáskor megszûnô adókedvezmény-rendszerének érintettjei. E kötelezettség terheli azokat is, akik még nem éltek a kedvezménnyel, de olyan beruházásokat végeznek, amelyre késôbb igénybe kívánják venni. Azoknak, akik január 1-je elôtt fogtak ilyen beruházásba, január 31-éig kell teljesíteniük adatszolgáltatási kötelezettségüket. DEVIZALIBERALIZÁCIÓ Átutalással szabályosan csak belföldi bankszámláról fizethetô adó, és csak forintban, ahogy az adóhatóság is kizárólag belföldi bankszámlára utal át költségvetési támogatást, adó-visszaigénylést. Ha az adózó szabálytalanul, nem belföldi, hanem külföldi bankszámláról utal adót forintban, számára a teljesítés idôpontjának nem az utalás napja számít, hanem az a nap, amikor a pénz az adóhatóság számlájára érkezik. Az adóalanyok devizában nyilvántartott adóadataiból a levonható, illetve visszatéríthetô és a fizetendô forgalmi adót, továbbá a fogyasztási adót mindkét félnek egyazon napi MNBárfolyamon kell forintra átszámítania. HITELINTÉZETI BEJELENTÉS Ha a bankszámlaszám megváltozása nem az adózó döntésének következménye, a számlaszám-bejelentés nem az adózó, hanem a bank kötelessége, melyet a változást követô 15 napon belül kell teljesítenie. BEJELENTÉSEK, IGAZOLÁSOK A törvény egyértelmûvé teszi, hogy visszterhes ingatlanátruházás esetén a vagyont, vagyoni értékû jogot megszerzô magánszemély köteles az e célra szolgáló nyomtatványon bejelenteni a másik fél adóazonosító jelét a földhivatalnak. Ha a másik félnek nincs adóazonosító jele, a jogszerzônek az eladó, átruházó természetes azonosító adatait kell közölnie a nyomtatványon. Ezentúl csak a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szerepel, hogy mi az eljárás, ha az egyik házastárs adója nem nyújt fedezetet a családi adókedvezmény egészére, azaz hogyan adható át házastársnak a kedvezmény igénybe nem vett része. A munkáltatónak ezentúl nem kell igazolnia a kedvezményt. Mivel az egészségbiztosítási járulékot felsô jövedelmi korlát nélkül kell megfizetni, a magánszemély ezután csak a nyugdíjjárulék felsô határának elérésérôl köteles nyilatkozni a kifizetônek, és csak nyugdíjjárulék túlfizetését igényelheti vissza az adóbevallásban. A magánszemélyek és a társaságok adományaival kapcsolatos kedvezményre jogosító igazolásokat az adományozottnak ezentúl egységesen legkésôbb következô év január 31-én kell kiállítania. ADÓNYILVÁNTARTÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS Az önkormányzati adóhatóságoknak 2002-tôl olyan nyilvántartási rendszert kell kialakítaniuk, amely az adóalanyokat az adószám, illetve az adóazonosító jel alapján azonosítja és nyilvántartja az adózók statisztikai számjelét. Az APEH köteles az önkormányzati adóhatóságoknak átadni ezen adatokat az általa nyilvántartott adózókról. A törvény nem rögzíti az adatátadás idôpontját, de mivel az önkormányzati adóhatóságoknak január 1- jétôl át kell állniuk, legkésôbb december 31-éig ki kell alakítani a megújított nyilvántartást. Az adóhatóság hivatalból megállapíthatja az adóazonosító jelet, ha a bejelentkezési kötelezettséget elmulasztják, illetve a magánszemélyt adóhatósági eljárás miatt kell nyilvántartani. Az adóhatóság az OEP és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság igazgatási szerveitôl az általuk kezelt adatokról ezentúl nem csak akkor kérhet tájékoztatást, ha az adóhiány megállapításához szükséges, hanem végrehajtási eljáráskor is. KIEMELT ADÓZÓK Jelentôsen nônek a kiemelt adózók körét meghatározó árbevételi és adókötelezettségi értékhatárok. A naptári évtôl eltérô üzleti évet választó, jogi személyiséggel rendelkezô, havi bevallásra kötelezett fôvárosi és Pest megyei adózók ezentúl nem automatikusan tartoznak a Kiemelt Adózók Igazgatóságához, hanem közülük csak azok, amelyek megfelelnek a megemelt általános értékhatároknak. FELÜLELLENÔRZÉS Az elsôfokú adóhatóság ellenôrzésének szakszerûségét és törvényességét kizárólag a másodfokú adóhatóság alkalmazottai ellenôrizhetik. ELLENÔRZÉS- KITERJESZTÉS Az adóhatóságnak ezentúl joga lesz az ellenôrzést az elévülést megelôzô idôszakra is kiterjeszteni, feltéve, hogy a vagyongyarapodás forrását kívánja megállapítani, és az adózó azt állítja, 51

6 hogy a forrás az elévülési idôszak elôtt keletkezett. Ha bebizonyosodik, hogy ez igaz, akkor sem kell pótlólag adót fizetni, ha a forrást annak idején nem adózták le. Ha viszont kiderül, hogy a forrás nem korábban keletkezett, hanem az elévülési idôszakon belül, az adót meg kell fizetni. ELÉVÜLÉS ADÓBÛNTETTKOR Adóbûncselekménybôl származó jövedelmeknél az adómegállapítási jog elévülése ezentúl a bûncselekmény büntethetôségének elévülési idejéhez igazodik. E szabályt az adóhatóságnak akkor kell alkalmaznia, ha az adócsalót a büntetôbíróság felelôsségre vonta, és a terhére rótt elkövetési érték következtében a büntethetôségre nyitva álló idô hosszabb, mint az adómegállapítás elévülési ideje, ami rendszerint valamivel több, mint 5 év. VÉGREHAJTÁS Adó-végrehajtási kifogás esetén annak jogerôs elbírálásáig az adóhatóság nem folytathatja a végrehajtást. Az ingatlan-végrehajtást elrendelô, a kézbesítéssel jogerôssé váló adóhatósági határozat ezentúl nem fellebbezéssel, hanem végrehajtási kifogással támadható meg. Az adóhatóság ezentúl a jogerôre nem emelkedett végrehajtási határozatot is köteles elküldeni a földhivatalnak, amely ennek alapján a telekkönyvben, széljegyzetben rögzíti az ingatlanra a végrehajtási jogot. Így jóhiszemûen nem lehet az ingatlant eladni, megvenni. Az adóhatóságot az adótartozás erejéig jelzálogjog illeti meg az adózó ingatlanán, ha ingatlan-végrehajtásnak nincs helye. A jelzálogjog bejegyeztetése a végrehajtási jog bejegyzésre vonatkozó szabályokkal azonos. BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS Ha ugyanarra a vagyontárgyra adóés bírósági végrehajtási eljárás is indul, mindkettôt a bírósági végrehajtók végzik, illetve ôk veszik át az adóvégrehajtást is. A bíróság és a bírósági végrehajtó kapja meg az adókövetelés végrehajtását akkor is, ha az adóhatóság olyan vagyontárgyat foglal le eljárásban, amelyet harmadik személy zálogjoga terhel. Ilyenkor az adóhatóság hívja fel a zálogjogosult figyelmét, hogy igényét bíróságon érvényesítheti. Az adóhatósági követelést a bírósági végrehajtó csak elsôbbségi igénnyel rendelkezôk kielégítése után teljesíti. ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁS Elektronikusan is bevallhatók az állami adóhatósághoz tartozó adók és a jövedéki adó, de kizárólag minôsített elektronikus aláírás alkalmazható. Kötelezô lesz az elektronikus bevallás és adatszolgáltatás azon adózói kör számára, amelynek adóztatási feladatait az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága látja el. Ha március 1-jéig nem teszik közzé az elsô minôsített hitelesítésszolgáltatót, az APEH végezhet hitelesítô tevékenységet, vagyis a közzétételig a Kiemelt Adózók Igazgatóságához tartozókat ô látja el elektronikus aláírással ingyen, és a 10. számú melléklet 1. pontjában elôírt adókötelezettségeiket a kiemelten adózóknak ennek alapján kell majd teljesíteniük. TÁRSADALOM-BIZTOSÍTÁS JÁRULÉKFIZETÉSI FELSÔ HATÁR A nyugdíjjárulék felsô határa az egy naptári napra tervezett bruttó átlagkereset kétszerese ben a napi felsô határ 6490 forint, évi forint tôl megszûnt az egyéni egészségbiztosítási járulék és a táppénz felsô határa, vagyis a táppénz alapja az a jövedelem, amely után egészségbiztosítási járulékot fizettek, ez azonban csak jórészt 2002-tôl érvényesül, mivel a táppénz alapjaként általában az elôzô évi járulékolt jövedelmet kell figyelembe venni. MUNKÁLTATÓ A munkáltató 2002-ben 29 százalék társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni, amibôl a nyugdíjbiztosítási járulék 18 százalék, az egészségbiztosítási járulék pedig 11 százalék lesz. A foglalkoztatónak a járulékot a járulékalapot képezô jövedelem kifizetésének idôpontjában érvényes mértékek szerint kell megfizetnie. Kivétel ez alól a 2002 januárjában kifizetett, még évre járó jövedelem. Tehát a csökkentett foglalkoztatói járulék majd a februári járulékfizetésnél érvényesül. A biztosított által fizetendô járuléknál és az ellátások alapjának meghatározásánál viszont az utólagos kifizetést arra az évre kell figyelembe venni, amelyben a kifizetés eredetileg esedékes lett volna. Ezt a szabályt kell alkalmazni a járulékfizetési felsô határ megállapításánál is. TÉTELES EHO 2002-ben a tételes EHO havi összege a korábbi 4200 forintról 4500 forintra nô. A tételes EHO napi összege 2002-ben 150 forint lesz. PÉNZTÁRVÁLASZTÁS Ha valaki önként választotta a vegyes nyugdíjrendszert, további két évben, december 31-éig döntheti el, hogy magán-nyugdíjpénztári tag marad-e, vagy visszalép a társadalombiztosítás nyugdíjrendszerébe. MINIMÁLBÉR A teljes munkaidôben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezô legkisebb összege a teljes munkaidô teljesítése és havibér alkalmazása esetén 50 ezer forint. A kormányrendelet január 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit elsô ízben a január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ DEVIZALIBERALIZÁCIÓ A devizatörvény 2002-tôl hatályba lépô változása miatt az áfa-törvény 26. -át hatályon kívül helyezik és a jövôben az adózás rendjérôl szóló törvény új szakasszal egészül ki, a 28/A -sal. 52

7 Ez kimondja, hogy ha az adó megállapításához szükséges ellenértéket külföldi fizetôeszközben fejezték ki, az adó megállapításakor az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni a következô módon: n fôszabály szerint az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján közétett MNB devizaárfolyamot kell alapul venni; n a fordított adózás szabályai szerint adót fizetô adóalanyok esetében az áfa-törvény 19. szakaszában meghatározott halasztás lejáratának napján közzétett MNB árfolyam alapján kell az adót kiszámolniuk; n a folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás esetében az alapul veendô árfolyam a bizonylat kibocsátásának napján érvényes MNB devizaárfolyam. SZÁMLAHELYESBÍTÉS A számlahelyesbítés az adózó döntése, ami az ügyletet érinti, az összes számlát módosítani kell, de helyette nem számlázott engedményben is megállapodhatnak. Ha fölfelé mozdul el az adóalap, akkor célszerû módosítani a számlát és önrevíziózni. A helyesbítô számlán csak a módosult tételeket kell feltüntetni. A két számla együttesen mutatja a gazdasági eseményt. S Az elôzôekben felsorolt adójogszabály-változások többé-kevésbé minden magánszemélyt és vállalkozást érintenek, ezért ajánlatos a kiadott jogszabályok érdeklôdésre számot tartó részeit az érintetteknek alaposan áttanulmányozni. Összeállításunkat most csak figyelemfelkeltônek szántuk, de a késôbbiekben szándékozunk még foglalkozni egyes, közérdekûbb változások alaposabb elemzésével is, hogy ezek az információk minél elôbb közkinccsé váljanak a mindennapi gyakorlatban. HÍREK A KULTÚRA KÖVETEI Interjú Pomogáts Bélával Az MVM Szponzorálási Bizottsága nemrégiben döntött az Európai utas címû folyóirat támogatásáról. A 11 éve mûködô lap alcíme: az európai együttmûködés folyóirata ben, indulásakor Göncz Árpád beköszöntôjében ezt írta: Európai utas címû nemzetközi folyóiratunk létezésének célja és értelme, hogy vállalja és képviselje közös (európai) kultúránk gazdagságát és sokoldalúan közvetítsen az újra egymás kezét keresô szomszédok között. Lapozgatván a számok oldalait, nagy találkozásoknak lehetünk élvezôi: Vaclav Havel és Vujicsics Sztoján, Kováts Miklós (Kassa) és Fejtô Ferenc (Párizs), Teleki Pál és Németh László és még sokan fémjelzik az írásokat. Pomogáts Bélát, a szerkesztôbizottság elnökét még az Írószövetségben értük el, hogy néhány mondattal mutassa be lapját. Számtalan irodalmi, társadalomtudományi, kritikai folyóirat jelenik meg. Miben különbözik ezektôl az Európai utas? Alapításakor azt vállaltuk, hogy a sokszínû Középkelet-Európát mutatjuk be, minden területen profizmussal. Vállaltuk a térség kulturális együttmûködésében való részvételt, az információcserét, a szolidaritást. Kezdettôl fogva a határok nélküli kulturális Európában gondolkodunk, és itt a Németországtól Oroszországig terjedô kultúrákat értjük. Lapunk nem elméleti, hanem olvasmányos, élvezetes, kicsit népszerûsítô, színes képanyaggal. Még egy kis turisztika is belefér. Magyarországnak olyan arcát mutatja be, amelyre mindenhol szívesen néznek, amelyet örömmel tudunk mi is vállalni. Mostanában az állam lassan kivonul a kultúra támogatásából, cégek lépnek a helyébe. Mi a véleménye a vállalati mecenatúráról? Magam is sajnálattal tapasztalom ezt a folyamatot. A legnagyobb probléma az, hogy nagyon kevés cég áll az ilyen típusú kultúra mellé, a nagytôke szívesebben támogatja a sportot, a könnyûzenét. Voltak-e ezzel kapcsolatban rossz tapasztalatai? Nagyon érdekes, hogy az Írószövetség elnökeként voltak, találkoztam pökhendiséggel. De nincs ilyen élményem az Európai utas kapcsán. El kell mondanom, hogy a folyóirat körül és mögött sokszínû, támogató szellemi tábor áll, nem csak határon túli magyarok, hanem külföldiek is. Mégsem áltatjuk magunkat azzal, hogy helyzetünk könnyû lenne, mert nagyon kevés az MVM-hez hasonló támogató. (Lusztig Anna) ÖNSZERVEZÔDÔ NAPELEMEK A ma használt napelemek legnagyobb része szilíciumkristályokat tartalmaz; ez az anyag azonban annyira drága, hogy alkalmazása csupán bizonyos körülmények között kifizetôdô: manapság a napelemes áram háromszor-ötször annyiba kerül, mint a hagyományos módok valamelyikével nyert villamos energia. Ez az oka annak, hogy a napcellák még nem terjedtek el. A helyzeten változtathat a Max Planck Institute és a University of California fizikusai által kidolgozott módszer: ôk nem nem szilíciumkristályokból, hanem szerves molekulákból próbálnak a napenergia csapdázását és elvezetését megoldó anyagokat gyártani. A kutatók speciális önszervezôdô részecskékkel kísérleteznek: ha az ezeket tartalmazó oldatba mûanyaglemezeket mártanak, akkor a lap felületén vékony filmréteg alakul ki. Arról álmodoznak, hogy a film segítségével idôvel olyan vékony, összetekerhetô napcellákat készíthetnek, amelyeket elegendô plakátszerûen a napsütötte helyekre ragasztani. Ezek hatékonysága a további finomítások után akár a 20 százalékot is elérheti, vagyis a rájuk esô napsugárzás energiájának egyötödét alakítják villamos energiává, ez pedig végképp versenyképessé teszi majd a napsugarak befogását a hô-, a víz- és az atomerômûvek mellett. (Figyelô) 53

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

A 2008. évi adóváltozások

A 2008. évi adóváltozások A 2008. évi adóváltozások 1.) Személyi jövedelemadó Adótábla Azonos a 2007. évivel, a 18% adókulcs sávhatára 1.700.000 Ft, az ezt meghaladó jövedelemrész adója 36%. Az adójóváírás változása A megszerzett

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Tőkejövedelmek bevallása

Tőkejövedelmek bevallása Tőkejövedelmek bevallása 2013.05.14. tőkejövedelmek Kamat Értékpapír-kölcsönzés Csereügylet Osztalék Árfolyamnyereség Ellenőrzött tőkepiaci ügylet Tartós befektetés Vállalkozásból kivont jöv. Kamatjövedelem

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket:

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket: Hírlevél 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. Tartalom Adómentes munkáltatói lakáscélú ú hitel 2014. április 4-án hatályba lépett a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés.

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2008 10 A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelmének adókötelezettségét elsősorban a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi

Részletesebben

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1..

Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE. Helyi adókról. - egységes szerkezetben - I. Fejezet. Adóalany, adókötelezettség 1.. Dombrád Város Önkormányzata 14/2003.(XI.27.) Ör. RENDELETE Helyi adókról - egységes szerkezetben - Dombrád Város Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.)

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról 2. Kamatadó 2. Tőzsdei árfolyamnyereség adó 4. Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról 2. Kamatadó 2. Tőzsdei árfolyamnyereség adó 4. Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Általános tudnivalók az egyes adófajtákról 2 Kamatadó 2 Tőzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 8 Járulékos költség

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező!

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Kérelem lakásszerzési kedvezmény érvényesítésének engedélyezésére Kérelmező neve: Állandó lakcíme: Tartózkodási helye: Értesítési címe: Napközben elérhető telefonszáma:

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása

Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. év.. hó. nap Az adóhatóság megnevezése: Az adóhatóság azonosító száma: Az átvevő aláírása Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Telefon: 72/ 570-910 Fax: 72/570-916 HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévről Kozármisleny Város Önkormányzata illetékességi

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok 2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok Mint ahogy azt már korábbi években is megszoktuk, idén, 2010-ben is a magánszemélyek jövedelemadójának megállapítása és ellenőrzése céljából az állami

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző Adóváltozások 2016 Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértéke 2016. január 1-től az adó mértéke 15 százalék. Az adó mértékének változása miatt

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CLIII. törvény. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 1-4. 5. (1)-(2) (3) 6-9. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben