AZ ADÓJOGSZABÁLYOK ÉVI VÁLTOZÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ADÓJOGSZABÁLYOK 2002. ÉVI VÁLTOZÁSAI"

Átírás

1 AZ ADÓJOGSZABÁLYOK ÉVI VÁLTOZÁSAI A KÉTÉVES KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSÁVAL AZ ADÓJOGSZABÁLYOKNAK IS NAGYOBB STABILI- TÁST KELLENE TÜKRÖZNIÜK. ENNEK ELLENÉRE KÉT NAGY TÖRVÉNYCSOMAG IS MÓDOSÍTOTTA EZEN NORMÁK KÖRÉT (2001. ÉVI L., ÉVI LXXIV.). BÁR ALAPJAIBAN NEM TÖRTÉNT VÁLTOZÁS, MÉGIS SZÁMOS RENDELKEZÉS ÚJRAFOGALMAZÁSRA KERÜLT, CSAK AZ ÁFA TÖRVÉNY MARADT MAJDNEM VÁLTOZATLAN. EGY RÉSZÜKET A DEVIZALIBERALIZÁCIÓ INDUKÁLTA, MÁS RÉSZÜKET AZ EU JOGHARMONIZÁCIÓ. SZÁMOS RENDELKEZÉS KEDVEZÔBB FELTÉTELEKET ÁLLAPÍT MEG AZ ADÓ- ZÓK SZÁMÁRA, ILYEN A NYUGDÍJ ADÓMENTESSÉ VÁLÁSA, A LAKÁSHITEL-KEDVEZMÉNYEK MÓDOSU- LÁSA. EZZEL SZEMBEN AZ EU-ELÔÍRÁSOK MIATT SZÁMOS JÖVEDÉKIADÓ-TÉTEL NÔ, S AZ ADÓZÓK ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE IS BÔVÜL. A NYUGDÍJJAL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK MA- GUKKAL VONTÁK, HOGY ÚJ FOGALOMKÉNT JELENTKEZIK AZ ADÓTERHET NEM VISELÔ JÁRANDÓ- SÁG KATEGÓRIÁJA. SZÉNÁSY ÁGNES SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ADÓTÁBLA, ADÓJÓVÁÍRÁS Kedvezménynövekedés a magánszemélyek számára, hogy az adótábla alsó sávhatára 480 ezer forintról 600 ezer forintra emelkedik, viszont a felsô határ 1 millió 50 ezer forintról 1 millió 200 ezer forintra nô. Az adójóváírás megállapításának határa évi 1 millió 250 ezer forint jövedelemrôl évi 1 millió 400 ezer forintra változik. Ha az éves bevallott jövedelem 1 millió 200 ezer és 1 millió 400 ezer forint közé esik, akkor a bér alapján egyébként járó adójóváírást csökkenteni kell az 1 millió 200 ezer forint feletti jövedelemrész 18 százalékával. A módosítás eredményeként a nyugdíj nem része az adójóváírás jogosultsági határa kiszámításánál figyelembe veendô bevételeknek. Az adókulcsok változatlanok: 20, 30 és 40 százalék. CSALÁDI KEDVEZMÉNY Továbbra is cél a családok segítése, a családi jövedelmek növelésének elôsegítése, elsôsorban a gyermekeket nevelôknél. Családi kedvezmény címén a kétgyermekes családoknál , a háromgyermekeseknél forint jövedelem mentesül az adó alól. Az adókedvezmény összegei nem változtak: havi 3 ezer, 4 ezer és 10 ezer forint. Az egygyermekes családoknál változatlanul 400 ezer forint jövedelem mentesül az adó alól, három és több gyermekes családoknál az adó alól mentesített jövedelem eltartott gyermekenként továbbra is ezer forinttal nô. A családi kedvezményre jogosultság ezentúl is csak együtt élô házastársak között osztható meg. ADÓMENTES NYUGDÍJ Régi probléma oldódott meg a nyugdíjak adóztatásának megszûnésével. A nyugdíj nem egyéb jövedelemnek, hanem adómentes jövedelemnek minôsül, ezért a jövedelem számításakor nem kell figyelembe venni. A törvény részletesen felsorolja mi minôsül nyugdíjnak. Ezen túl nyugdíjnak minôsül: n a kettôs adóztatás elkerülésérôl kötött egyezmény által nyugdíjnak minôsített, továbbá egyezmény hiányában az ennek megfelelô, külföldi szervezet által folyósított bevétel is; n a január 1-jétôl a népmûvészet mestereit megilletô, törvényben meghatározott járadék is; n továbbá az árvaellátás, az árvaellátásra jogosult gyermekekre tekintettel kapott özvegyi nyugdíj, valamint a nyugdíj elôtti munkanélküli-segély (elônyugdíj). ADÓTERHET NEM VISELÔ JÁRANDÓSÁG A nyugdíj adómentessé válása következtében ezen túl a jogszabályban szereplô nyugdíjjal azonosan adózó jövedelmek kifejezésen adóterhet nem viselô járandóság értendô. Az adóterhet nem viselô járandóságok köre kibôvült: n a szakképzéssel összefüggô juttatásból a tanulót szakmai gyakorlat idejére megilletô pénzbeli díjazásnak a hónap elsô napján érvényes minimálbér 6 százalékát havi 3000 forint meg nem haladó ré- 47

2 sze függetlenül attól, hogy van-e tanulószerzôdés; n az ösztöndíj körben kedvezményezett juttatások körével, és a módosítás hatályon kívül helyezi a 2001-ig az értelmezô rendelkezések közt meghatározott ösztöndíj fogalmát. ADÓELÔLEG-SZÁMÍTÁS A kifizetônek, munkáltatónak az adóelôleg megállapításakor nem kell számolnia a nyugdíjjal, azaz az elôleget kizárólag a nyugdíjas más jövedelme alapján kell levonnia, bevallania és befizetnie. Év közbeni nyugdíjba menetel esetén nem kell figyelembe venni az év hátralévô idôszakában esedékes nyugdíjat. Ha a magánszemély nyilatkozatban közli a mástól kapott adóterhet nem viselô járandóság összegét, a kifizetônek ezt is figyelembe kell vennie az adóelôleg számításakor. LAKÁSHITEL-RÉSZLET KEDVEZMÉNYE 2002-ben a törvény új meghatározást alkalmaz a lakótelkek és a lakás fogalmánál. Eszerint: n lakás az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény, valamint az építési engedély szerint lakóház céljára létesülô építmény, ha készültségi foka eléri a szerkezetkész állapotot, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévô lakóház; n lakótelek az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló törvényben meghatározott építési telek, ha arra a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat szerint lakás építhetô, továbbá az a földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban a lakással együtt szerepel, vagy amelyen a lakáshoz tartozó földhasználati jog szerepel. Az a lakás számít újnak, amelynek elsô átruházása adókedvezményre jogosító hitellel történt, és korábban még senki nem jelentette be lakcímként. Ezen túl a törvény a lakáscélú felhasználás fogalmát az adókedvezmény-szabályok között tárgyalja. Lakáscélú felhasználásnak minôsül: n a belföldön fekvô lakótelek, lakás tulajdonjogának, valamint a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel keretében történô megszerzése; n a belföldön fekvô lakás építése, építtetése; n a belföldön fekvô lakás alapterületének növelése, ha az legalább egy lakószobával történô bôvítést eredményez; n valamint a hitelszerzôdés megkötése napján hatályos személyi jövedelemadó rendelkezések szerinti egyéb, az elôzôekben nem említett lakáscélú felhasználás. A lakáskorszerûsítéssel kapcsolatos adókedvezmények továbbra is érvényben maradnak. A lakáscélú hitel utáni adókedvezmény mértéke ezen túl a magánszemély által a tôke, a kamat és a járulékos költség törlesztéseként az adóévben megfizetett, hitelintézet által igazolt összeg 40 százaléka, de legfeljebb 240 ezer forint. A megemelt adókedvezmény lakótelek és új lakás vásárlása, továbbá bôvítés esetén elôször a 2001-ben fizetett, használt lakás vétele esetén pedig a január 1-je után fizetett törlesztôrészletekre érvényesíthetô. Nem terheli a társaságot 44 százalékos személyi jövedelemadó arra a kedvezményes kamatozású munkáltatói kölcsönre, amelyet a magánszemély a hitelintézettôl a méltányolható lakásigénye kielégítésére felvett lakáscélú hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez használ fel. Ez esetben azonban a magánszemély nem veheti igénybe az adókedvezményt. Mivel a lakás fogalmába ezentúl a szerkezetkész lakás is beletartozik, az ilyen lakás is jogosít a lakásszerzési kedvezményre. A magánszemélynek vagy a lakást szerzô hozzátartozójának a korábban érvényesített lakásszerzési kedvezmény alapjával abban az esetben is növelnie kell bevételét, ha a kedvezménnyel szerzett lakás tulajdon-, haszonélvezeti, használati vagy bérleti jogát a lakásszerzési kedvezmény érvényesítésére vonatkozó bevallás benyújtása elôtt idegeníti el. Bérleti jog átruházására ezentúl nem vonatkozik szankció. A fentieknek nem megfelelô, de a hatályos törvény szerint adókedvezményre jogosító hitelek esetében a magánszemély a törlesztôrészletek 20 százalékának megfelelô, de legfeljebb évi 35 ezer forint kedvezményt változatlanul érvényesítheti. ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉS Az értékpapír-kölcsönzést a tôkepiacról szóló, január 1-jétôl hatályos törvény szabályozza. Eszerint a kölcsönbe adó a kölcsönbevevô részére azzal a kikötéssel adhat át díj ellenében értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevô azonos darabszámú, azonos névértékû, azonos fajtájú és sorozatú értékpapírt egy késôbbi idôpontban visszaad neki, vagy az általa megjelölt harmadik személynek. Értékpapír-kölcsönszerzôdés kizárólag határozott idôre köthetô, futamideje nem lehet hosszabb egy évnél. Az ügylettel összefüggésben keletkezô jövedelmek háromféle képen adóznak a kölcsönbeadó és a kölcsönbevevô személyétôl függôen. ÁRFOLYAMNYERESÉG Az árfolyamnyereségbôl származó jövedelemmel kapcsolatban a törvény újraszabályozta az árfolyamnyereség, az árfolyamveszteség, továbbá az értékpapír megszerzésére fordított érték fogalmát, valamint meghatározza az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségeket is. A törvény taxatíve sorolja fel az értékpapír megszerzésére fordított érték egyes eseteit. A felsorolásban nem szereplô esetekben a szerzési érték nulla. Ha a magánszemélynek egy megállapítási idôszakon belül egyik kifizetônél nyeresége, egy másiknál pedig vesztesége keletkezik, az árfolyamveszteség év közben nem vihetô át az egyik kifizetôtôl a másik kifizetôhöz. A bróker cégek által nem érvényesített árfolyamveszteség, illetve -nyereség az adóévi bevalláskor számolható el. A befektetési szolgáltatónak ezentúl a magánszemélyenként kiállított igazolásban összesítve fel kell tüntetnie a közremûködésével átruházott értékpapírokra az adóévben elszámolt árfolyam-különbözetet is, továbbá az adóévben keletkezett továbbvihetô árfolyamveszteségnek azt a részét, amelyet az árfolyamnyereségbôl származó jövedelem megállapításakor nem vett figyelembe. 48

3 Árfolyamveszteség csak magyar tôzsdei részvényre számolható el. A magánszemély az adóévi árfolyamnyereségbôl származó jövedelmét is csökkentheti a tôzsdei összetett vagy származtatott ügyletbôl származó veszteséggel, ha azt az adóévi tôzsdei összetett vagy származtatott ügyletbôl származó jövedelme megállapításakor nem tudta érvényesíteni. A prompt ügyletek nem érvényesített árfolyamvesztesége a bevallásban elszámolható az adóévi tôzsdei összetett vagy származtatott ügyletbôl származó jövedelem csökkentésére. Az árfolyamveszteség az adóbevallásban bármilyen árfolyamnyereséggel szemben érvényesíthetô. Ha még ezek után is marad érvényesítetlen árfolyamveszteség, az a magánszemély döntése szerinti megosztásban az adóévet követô adóévben érvényesíthetô az árfolyamnyereségbôl, illetve a tôzsdei összetett vagy származtatott ügyletbôl származó jövedelem megállapításakor. Ez a szabály csak a 2002-ben, vagy azt követôen keletkezett veszteségekre vonatkozik, visszamenôleg önellenôrzéssel azonban elsô ízben a évi beszámolóban számolható el veszteségként. Az árfolyamnyereség adója ben is 20 százalék. VÁLLALKOZÁSBÓL KIVONT JÖVEDELEM Ezentúl csak az számít vállalkozásból kivont jövedelemnek, amely abból származik, hogy társas vállalkozás jogutód nélkül megszûnik, vagy a jegyzett tôkét tôkekivonással leszállítják. Vállalkozásból kivont jövedelem keletkezik akkor is, ha a magánszemély tagi vagy jogutód jogviszonya a társas vállalkozásban nem részesedéselidegenítés, hanem például kizárás, felmondás miatt szûnik meg. A magánszemély jövedelmének minôsül a társas vállalkozás vagyonából a magánszemély tag által megszerzett bevételbôl az a rész, amely meghaladja a részesedés megszerzésére fordított érték és a társas vállalkozás kötelezettségeibôl a magánszemélyre jutó kötelezettségek együttes összegét. A bevételt és a magánszemélyre jutó kötelezettségek értékét a számviteli törvény elôírásai alapján elkészített vagyonfelosztási javaslat szerint kell megállapítani. A kötelezettségek alapján teljesített kiadást a késôbbiekben költségként semmilyen jövedelem megállapításánál nem lehet elszámolni. A jövedelemszerzés idôpontja társas vállalkozás jogutód nélküli megszûnése esetén az utolsó üzleti évrôl készített beszámoló fordulónapja. Ez azt jelenti, hogy a társaság adóbevallásában már kötelezô szerepeltetni a vagyonkivonásból származó jövedelmet terhelô adót is. ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS A munkáltató legfeljebb évi 10 ezer forint értékû adómentes természetbeni juttatást adhat iskolakezdési támogatás címén a nevelési ellátásra jogosult szülônek tanuló gyermeke után, s e szülô vele közös háztartásban élô házastársa tanuló gyermeke után is. A munkáltató adhat tankönyvet, taneszközt, ruházatot, illetve számla ellenében megtérítheti az ezekre költött pénzt. Ezen kívül bármilyen, a gyermek számára juttatott munkáltatói pénzbeli támogatás a szülô munkaviszonyból származó jövedelmének számít. Az adómentesség egyik feltétele, hogy csak a tanév elsô napját megelôzô két hónapon belüli juttatás minôsül adómentesnek. Az adómentes támogatásban részesülô szülô nyilatkozni köteles a munkáltatónak, hogy gyermeke után a másik fél ezen a jogcímen nem kap a munkáltatójától adómentes juttatást. Ha a magánszemély valótlan nyilatkozatot tesz, az adóhiány és annak jogkövetkezményei ôt terhelik. SPORTINTÉZMÉNY Ezentúl csak a kifizetô által fenntartott sportintézmény sporteseményén nyújtott ingyenes szolgáltatás adómentes. A törvény nem határozza meg, mi számít fenntartásnak, s mi ilyen szolgáltatásnak. Az 1994/263. APEH-iránymutatás eddig mûködtetésnek minôsítette, ha a kifizetô bérli a sportintézményt, vagy szabadjegyet vesz bármely magánszemélynek. Így a dolgozónak és családjának vásárolt pl. uszodabérlet az adómentes szolgáltatási körbe tartozott. TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓ NEM ÉRVÉNYESÍTHETÔ RÁFORDÍTÁSOK A nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások köre kiegészül azokkal az elszámolt költségekkel, amelyekrôl utóbb a bíróságon jogerôs ítélettel bebizonyosodik, hogy vesztegetésre, befolyással üzérkedésre fordították. Ha a bíróság ezt megállapítja, a társaságnál elszámolt költség, ráfordítás összegével növelni kell a társaságiadóalapot. Ha az adózó ellenôrzött külföldi társaságtól szolgáltatást, terméket vásárol, az ellenértéket csak akkor vonhatja le társaságiadó-alapjából, ha bizonyítani tudja, hogy azok valóban vállalkozási tevékenysége érdekében merültek fel. Ha nem tudja bizonyítani, e költség, ráfordítás növeli az adózás elôtti eredményét. E szabályt kell alkalmazni akkor is, ha nem az adózó, hanem a kapcsolt vállalkozása részes adóparadicsomi társaságban. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak alapján az adóalapot akkor kell módosítani, ha a kapcsolt vállalkozások egymás közötti szerzôdésükben magasabb, vagy alacsonyabb ÁFA nélkül számított ellenértéket alkalmaznak, mint a szokásos piaci ár. Az adóalap korrekció a ténylegesen alkalmazott ellenérték és a szokásos piaci ár különbözetére vonatkozik, és eredményezhet adóalapnövelést, vagy -csökkentést tôl nem kell társaságiadóalapot növelnie annak a társaságiadó-alanynak, amely magánszeméllyel van kapcsolt vállalkozási viszonyban, ha e magánszeméllyel nem egyéni vállalkozó minôségben köt szerzôdést a szokásos piaci ártól eltérô áron, akkor sem, ha ennek következtében csökken az adózás elôtti eredménye. E módosítás oka, hogy a magánszemély a kapott ellenérték alapján adózik, nincs lehetôsége a szokásos piaci ár feletti bevétellel csökkenteni az adóköteles bevételét. A változás csak az adóalap-növelô té- 49

4 telre vonatkozik, figyelemmel arra a körülményre, hogy az adóalap-csökkentésre vonatkozó elôírások csak belföldi illetôségû adózóra, vagy olyan külföldi személyre vonatkoznak, aki illetôsége szerinti államban társasági adónak megfelelô adó alanya, vagyis az adózóval kapcsolt viszonyban álló magánszeméllyel kötött szerzôdés esetében most nincs lehetôsége az adóalap csökkentésére. BERUHÁZÁSI ADÓKEDVEZMÉNYEK A legalább 3 milliárd forint értékû, termék-elôállítást szolgáló beruházás üzembe helyezéséhez kapcsolódó adókedvezményekre a területfejlesztés kedvezményezett területeinek jegyzékérôl szóló június 23-ától érvényes új kormányrendeletben meghatározott, társadalmigazdasági szempontból elmaradott térségben székhellyel vagy cégbíróságon, helyi önkormányzatnál bejegyzett telephellyel rendelkezô, s a beruházást üzembe is helyezô adózó szerezhet jogot. Az elmaradott térségek köre kiegészült új térségekkel, egyes térségek pedig kikerültek belôle, de átmenetileg 2001-ben és 2002-ben továbbra is kedvezményezett térségnek minôsülnek. A beruházás kezdete számít annak eldöntésében, hogy a térség kedvezményezett körbe tartozik-e. Fontos változás, hogy a legalább 3 milliárd illetve a nem kedvezményezett térségekben a legalább 10 milliárd forint értékû beruházáshoz kapcsolódó adókedvezmény csak az EU-csatlakozásig megkezdett beruházás után jár. A kormány a kedvezmény érvényét csak az EU-csatlakozásig hosszabbítja meg legfeljebb 2011-ig abban az esetben, ha 3 (illetve 10) milliárd forint értékû, termék-elôállítást szolgáló beruházás után járó, tíz adóévre szóló adókedvezmény idôszaka alatt az adózó másik, legalább 60 milliárd forint értékû, a kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelkedô jelentôségûnek minôsített beruházást helyez üzembe. A beruházás megkezdését ezentúl az adózás rendjérôl szóló törvény szerint be kell jelenteni. ÚJ, FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY A CSATLAKOZÁSTÓL KEZDÔDÔEN Magyarország EU-csatlakozása után a kormány a vállalkozások számára egyedileg engedélyezhet majd adókedvezményt. Az adókedvezménnyel kapcsolatos rendelkezéseket részben a társaságiadó-törvény, részben a törvény felhatalmazása alapján kiadott (162/2001. (XI. 14.)) kormányrendelet tartalmazza, amely szintén a csatlakozáskor lép hatályba. Fontosabb elôírások: n Az adókedvezmény akkor engedélyezhetô, ha az adózó nemzetgazdasági szempontból kiemelkedô jelentôségû, vagyis legalább 10 milliárd forint értékû hátrányos térségben legalább 5 milliárd forint értékû beruházást helyez üzembe, és azt öt évig üzemelteti is. A beruházásnak emellett új létesítménynek, bôvítésnek kell lennie, vagy a termék, a termelési eljárás alapvetô változásával kell járnia. Az adókedvezmény bármely beruházáshoz igényelhetô. n A beruházásban legalább 50 százalékos arányt kell képviselnie a korábban még használatba nem vett eszközöknek, a felújítás értéke legfeljebb 20 hátrányos térségben 50 százalék lehet. n Az adózónak vagy a foglalkoztatottak létszámát kell növelnie 500 hátrányos térségben 300 fôvel, vagy a beszállítói között többségben kell lenniük a kis- és középvállalkozásoknak. n Az adókedvezmény a beruházás üzembe helyezésének adóévében és az azt követô négy adóévben, illetve az üzembe helyezést követô öt adóévben vehetô igénybe. n Az adókedvezmény a vállalkozás társasági adójának erejéig vehetô igénybe, mértéke a statisztikai régióra meghatározott, a beruházás értékének arányában kifejezett összeg. Ez, ha e kedvezményt már 2002-ben is igénybe lehetne venni, a vállalkozásnak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjérôl szóló (163/2001. [XI. 14.]) kormányrendeletben elôírt mértékkel egyezne meg. A csatlakozást követôen az Európai Unió határozza meg, mekkora lehet a kedvezmény. Az adókedvezmény iránti kérelem díjköteles lesz. A társaságiadó-törvény szabályai nyomán a kormányrendelet a törvényben foglaltakon túl további feltételeket is elôír az adókedvezményre. A környezetvédelmet szolgáló kibocsátási mutató például az üzembe helyezés évében és az azt követô öt adóévben nem lehet magasabb, mint a kérelem benyújtásakor elôírt érték 95 százaléka, a fejlesztési programnak pedig illeszkednie kell a térség fejlesztési programjához. A kormányrendelet meghatározza az adókedvezmény legkisebb mértékét, amely a beruházás értékének 0,5 százaléka, de legfeljebb 100 ezer eurónak megfelelô forint. Kizárólag a legkisebb mértékû adókedvezmény jár akkor, ha az adózó csak a törvényben elôírt feltételeket teljesíti, a kormányrendeletben foglaltakat nem. A törvény és a kormányrendelet az igénybe vett adókedvezménnyel összefüggésben külön adatszolgáltatási kötelezettséget ír elô, amelyet fejlesztési programonként különkülön kell az adóbevallásban teljesíteni. Az engedélyezési eljárásra 90 nap áll rendelkezésre, ami egyszer 60 nappal meghosszabbítható. JÖVEDÉKI ADÓ ADÓMÉRTÉKEK A január 1-jétôl érvényes jövedéki adókat a évi CXIII. törvény állapította meg, 5 százalékosra tervezett inflációhoz igazodva. Január 1-jétôl csak azoknál a termékeknél nô 5 százalékosnál nagyobb mértékben a jövedéki adó, amelyeket az EU-jogharmonizáció érint. ÜZEMANYAG A november 12-ei törvénymódosítás eltörölte a nyersolajár alakulásához kötött adóemelést. Az új szabály szerint az adók július 1- jéig nem emelkednek, ekkor viszont az adónövekedés mértéke a 2001-rôl halasztott és a 2002-re elôírt 5, illetve 6, azaz összesen 11 százalék. Ezentúl a nulla adókulcs alá tartozó könnyû fûtôolajra is kivethetô annak 50

5 az üzemanyagnak az adója, amely helyett a nulla adókulcs alá tartozó könnyû fûtôolajat szabványos minôségben, tisztán, gázolajjal nem keverve értékesítették, felhasználták. A törvény a kihirdetést követô 30. naptól már nem csak a kereskedôket, hanem a végfelhasználókat is kötelezi, hogy fûtôolaj vásárlása esetén banki átutalással fizessenek. Új elôírás az is, hogy a kereskedô csak annak adhat el fûtôolajat, aki a saját bankszámlájáról fizet. HELYSZÍNI ELLENÔRZÉS A vámhatóság jövedéki ellenôrzést végzô alkalmazottja szolgálati igazolványával igazolja vagyis nem szükséges általános megbízólevéllel rendelkeznie, hogy jogában áll helyszíni ellenôrzést tartania. Megbízólevél második fél évétôl csak adóellenôrzéskor követelmény. ADÓZÁS RENDJE JOGHARMONIZÁCIÓ A törvénybe bekerültek az EU információcserére és behajtási jogsegélyre vonatkozó szabályainak alkalmazásáról szóló rendelkezések. E szabályokat csak a csatlakozásról szóló nemzetközi szerzôdést kihirdetô törvény hatálybalépésének napjától kell alkalmazni. Kedvezményesen beruházók adatközlési kötelezettsége, hogy a beruházás megkezdését követô 30 napon belül közölniük kell az APEH-hel a beruházás helyét, várható értékét és az üzembe helyezés várható idôpontját azoknak az adózóknak, akik a társasági adó EU-csatlakozáskor megszûnô adókedvezmény-rendszerének érintettjei. E kötelezettség terheli azokat is, akik még nem éltek a kedvezménnyel, de olyan beruházásokat végeznek, amelyre késôbb igénybe kívánják venni. Azoknak, akik január 1-je elôtt fogtak ilyen beruházásba, január 31-éig kell teljesíteniük adatszolgáltatási kötelezettségüket. DEVIZALIBERALIZÁCIÓ Átutalással szabályosan csak belföldi bankszámláról fizethetô adó, és csak forintban, ahogy az adóhatóság is kizárólag belföldi bankszámlára utal át költségvetési támogatást, adó-visszaigénylést. Ha az adózó szabálytalanul, nem belföldi, hanem külföldi bankszámláról utal adót forintban, számára a teljesítés idôpontjának nem az utalás napja számít, hanem az a nap, amikor a pénz az adóhatóság számlájára érkezik. Az adóalanyok devizában nyilvántartott adóadataiból a levonható, illetve visszatéríthetô és a fizetendô forgalmi adót, továbbá a fogyasztási adót mindkét félnek egyazon napi MNBárfolyamon kell forintra átszámítania. HITELINTÉZETI BEJELENTÉS Ha a bankszámlaszám megváltozása nem az adózó döntésének következménye, a számlaszám-bejelentés nem az adózó, hanem a bank kötelessége, melyet a változást követô 15 napon belül kell teljesítenie. BEJELENTÉSEK, IGAZOLÁSOK A törvény egyértelmûvé teszi, hogy visszterhes ingatlanátruházás esetén a vagyont, vagyoni értékû jogot megszerzô magánszemély köteles az e célra szolgáló nyomtatványon bejelenteni a másik fél adóazonosító jelét a földhivatalnak. Ha a másik félnek nincs adóazonosító jele, a jogszerzônek az eladó, átruházó természetes azonosító adatait kell közölnie a nyomtatványon. Ezentúl csak a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szerepel, hogy mi az eljárás, ha az egyik házastárs adója nem nyújt fedezetet a családi adókedvezmény egészére, azaz hogyan adható át házastársnak a kedvezmény igénybe nem vett része. A munkáltatónak ezentúl nem kell igazolnia a kedvezményt. Mivel az egészségbiztosítási járulékot felsô jövedelmi korlát nélkül kell megfizetni, a magánszemély ezután csak a nyugdíjjárulék felsô határának elérésérôl köteles nyilatkozni a kifizetônek, és csak nyugdíjjárulék túlfizetését igényelheti vissza az adóbevallásban. A magánszemélyek és a társaságok adományaival kapcsolatos kedvezményre jogosító igazolásokat az adományozottnak ezentúl egységesen legkésôbb következô év január 31-én kell kiállítania. ADÓNYILVÁNTARTÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS Az önkormányzati adóhatóságoknak 2002-tôl olyan nyilvántartási rendszert kell kialakítaniuk, amely az adóalanyokat az adószám, illetve az adóazonosító jel alapján azonosítja és nyilvántartja az adózók statisztikai számjelét. Az APEH köteles az önkormányzati adóhatóságoknak átadni ezen adatokat az általa nyilvántartott adózókról. A törvény nem rögzíti az adatátadás idôpontját, de mivel az önkormányzati adóhatóságoknak január 1- jétôl át kell állniuk, legkésôbb december 31-éig ki kell alakítani a megújított nyilvántartást. Az adóhatóság hivatalból megállapíthatja az adóazonosító jelet, ha a bejelentkezési kötelezettséget elmulasztják, illetve a magánszemélyt adóhatósági eljárás miatt kell nyilvántartani. Az adóhatóság az OEP és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság igazgatási szerveitôl az általuk kezelt adatokról ezentúl nem csak akkor kérhet tájékoztatást, ha az adóhiány megállapításához szükséges, hanem végrehajtási eljáráskor is. KIEMELT ADÓZÓK Jelentôsen nônek a kiemelt adózók körét meghatározó árbevételi és adókötelezettségi értékhatárok. A naptári évtôl eltérô üzleti évet választó, jogi személyiséggel rendelkezô, havi bevallásra kötelezett fôvárosi és Pest megyei adózók ezentúl nem automatikusan tartoznak a Kiemelt Adózók Igazgatóságához, hanem közülük csak azok, amelyek megfelelnek a megemelt általános értékhatároknak. FELÜLELLENÔRZÉS Az elsôfokú adóhatóság ellenôrzésének szakszerûségét és törvényességét kizárólag a másodfokú adóhatóság alkalmazottai ellenôrizhetik. ELLENÔRZÉS- KITERJESZTÉS Az adóhatóságnak ezentúl joga lesz az ellenôrzést az elévülést megelôzô idôszakra is kiterjeszteni, feltéve, hogy a vagyongyarapodás forrását kívánja megállapítani, és az adózó azt állítja, 51

6 hogy a forrás az elévülési idôszak elôtt keletkezett. Ha bebizonyosodik, hogy ez igaz, akkor sem kell pótlólag adót fizetni, ha a forrást annak idején nem adózták le. Ha viszont kiderül, hogy a forrás nem korábban keletkezett, hanem az elévülési idôszakon belül, az adót meg kell fizetni. ELÉVÜLÉS ADÓBÛNTETTKOR Adóbûncselekménybôl származó jövedelmeknél az adómegállapítási jog elévülése ezentúl a bûncselekmény büntethetôségének elévülési idejéhez igazodik. E szabályt az adóhatóságnak akkor kell alkalmaznia, ha az adócsalót a büntetôbíróság felelôsségre vonta, és a terhére rótt elkövetési érték következtében a büntethetôségre nyitva álló idô hosszabb, mint az adómegállapítás elévülési ideje, ami rendszerint valamivel több, mint 5 év. VÉGREHAJTÁS Adó-végrehajtási kifogás esetén annak jogerôs elbírálásáig az adóhatóság nem folytathatja a végrehajtást. Az ingatlan-végrehajtást elrendelô, a kézbesítéssel jogerôssé váló adóhatósági határozat ezentúl nem fellebbezéssel, hanem végrehajtási kifogással támadható meg. Az adóhatóság ezentúl a jogerôre nem emelkedett végrehajtási határozatot is köteles elküldeni a földhivatalnak, amely ennek alapján a telekkönyvben, széljegyzetben rögzíti az ingatlanra a végrehajtási jogot. Így jóhiszemûen nem lehet az ingatlant eladni, megvenni. Az adóhatóságot az adótartozás erejéig jelzálogjog illeti meg az adózó ingatlanán, ha ingatlan-végrehajtásnak nincs helye. A jelzálogjog bejegyeztetése a végrehajtási jog bejegyzésre vonatkozó szabályokkal azonos. BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁS Ha ugyanarra a vagyontárgyra adóés bírósági végrehajtási eljárás is indul, mindkettôt a bírósági végrehajtók végzik, illetve ôk veszik át az adóvégrehajtást is. A bíróság és a bírósági végrehajtó kapja meg az adókövetelés végrehajtását akkor is, ha az adóhatóság olyan vagyontárgyat foglal le eljárásban, amelyet harmadik személy zálogjoga terhel. Ilyenkor az adóhatóság hívja fel a zálogjogosult figyelmét, hogy igényét bíróságon érvényesítheti. Az adóhatósági követelést a bírósági végrehajtó csak elsôbbségi igénnyel rendelkezôk kielégítése után teljesíti. ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁS Elektronikusan is bevallhatók az állami adóhatósághoz tartozó adók és a jövedéki adó, de kizárólag minôsített elektronikus aláírás alkalmazható. Kötelezô lesz az elektronikus bevallás és adatszolgáltatás azon adózói kör számára, amelynek adóztatási feladatait az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága látja el. Ha március 1-jéig nem teszik közzé az elsô minôsített hitelesítésszolgáltatót, az APEH végezhet hitelesítô tevékenységet, vagyis a közzétételig a Kiemelt Adózók Igazgatóságához tartozókat ô látja el elektronikus aláírással ingyen, és a 10. számú melléklet 1. pontjában elôírt adókötelezettségeiket a kiemelten adózóknak ennek alapján kell majd teljesíteniük. TÁRSADALOM-BIZTOSÍTÁS JÁRULÉKFIZETÉSI FELSÔ HATÁR A nyugdíjjárulék felsô határa az egy naptári napra tervezett bruttó átlagkereset kétszerese ben a napi felsô határ 6490 forint, évi forint tôl megszûnt az egyéni egészségbiztosítási járulék és a táppénz felsô határa, vagyis a táppénz alapja az a jövedelem, amely után egészségbiztosítási járulékot fizettek, ez azonban csak jórészt 2002-tôl érvényesül, mivel a táppénz alapjaként általában az elôzô évi járulékolt jövedelmet kell figyelembe venni. MUNKÁLTATÓ A munkáltató 2002-ben 29 százalék társadalombiztosítási járulékot köteles fizetni, amibôl a nyugdíjbiztosítási járulék 18 százalék, az egészségbiztosítási járulék pedig 11 százalék lesz. A foglalkoztatónak a járulékot a járulékalapot képezô jövedelem kifizetésének idôpontjában érvényes mértékek szerint kell megfizetnie. Kivétel ez alól a 2002 januárjában kifizetett, még évre járó jövedelem. Tehát a csökkentett foglalkoztatói járulék majd a februári járulékfizetésnél érvényesül. A biztosított által fizetendô járuléknál és az ellátások alapjának meghatározásánál viszont az utólagos kifizetést arra az évre kell figyelembe venni, amelyben a kifizetés eredetileg esedékes lett volna. Ezt a szabályt kell alkalmazni a járulékfizetési felsô határ megállapításánál is. TÉTELES EHO 2002-ben a tételes EHO havi összege a korábbi 4200 forintról 4500 forintra nô. A tételes EHO napi összege 2002-ben 150 forint lesz. PÉNZTÁRVÁLASZTÁS Ha valaki önként választotta a vegyes nyugdíjrendszert, további két évben, december 31-éig döntheti el, hogy magán-nyugdíjpénztári tag marad-e, vagy visszalép a társadalombiztosítás nyugdíjrendszerébe. MINIMÁLBÉR A teljes munkaidôben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezô legkisebb összege a teljes munkaidô teljesítése és havibér alkalmazása esetén 50 ezer forint. A kormányrendelet január 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit elsô ízben a január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ DEVIZALIBERALIZÁCIÓ A devizatörvény 2002-tôl hatályba lépô változása miatt az áfa-törvény 26. -át hatályon kívül helyezik és a jövôben az adózás rendjérôl szóló törvény új szakasszal egészül ki, a 28/A -sal. 52

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2013 évi változásai 2. rész Milyen törvényeket vettünk alapul: - 2012. évi CXLVI. törvény, A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes

Részletesebben

2 Személyi jövedelemadót érintő változások

2 Személyi jövedelemadót érintő változások 2 Személyi jövedelemadót érintő változások A személyi jövedelemadó változásai egyes esetekben nem tekinthetők ismeretlennek, mert az előző években már ismert előírások jöttek vissza. Egyes szja-változásokat

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról

Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról (adó)mentőöv Szereted, ha az adóü gy sim a ü gy? w w w. sinkatax.hu Hírlevél 2011. /07. 2011. december 23. Dióhéjban a 2012-évtől hatályos adó-és járulékváltozásokról Sinka Júlia 2011. www.sinkatax.hu

Részletesebben

Adójogi változások 2010

Adójogi változások 2010 2009.06.29. Adójogi változások 2010 Elfogadta a jövő évi adótörvényeket az Országgyűlés. A legfontosabb módosítások a személyi jövedelemadót, a társasági adót és a munkaadói járulékokat érintik. Bevezetésre

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

2014. évi adótörvényi változások

2014. évi adótörvényi változások 2014. évi adótörvényi változások Társasági adó 2014 Jövedelem-minimum A tagi kölcsön és a jövedelem-minimum a társasági adóban! A 2014. május 31-ei határidőig benyújtandó társasági adóbevallásban kell

Részletesebben

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok

A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2015. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2006. Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai ADÓVÁLTOZÁSOK 2006 Személyi jövedelemadó 2006. évre vonatkozó módosításai Adótábla Az adótábla 2006-ban: évi 1 millió 550 ezer Ft-ig (2005-ben 1,5 millió Ft volt) 18 % az adó mértéke, felette 36 % (2005-ben

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2012. január 2012. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2008. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2008. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2008. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlan és a vagyoni értékű jog értékesítéséből származó

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok a 2012. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító

2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító Szmicsek Sándor Szmicsek Adópartner Sándor 2012 / 25 2012. november 29-én, gyakorlatilag az utolsó pillanatban kihirdették a 2013 évi adóváltozásokat. A költségvetést kiigazító intézkedések többszöri újratervezése

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról

a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról TÁJÉKOZTATÁS a magánszemély 2014. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2014. január 1-jétől alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben