Hírlevél. Tartalom évi 7. hírlevél április 11. További információért keressen minket:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket:"

Átírás

1 Hírlevél évi 7. hírlevél április 11. Tartalom Adómentes munkáltatói lakáscélú ú hitel április 4-án hatályba lépett a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú folyósításának szabályairól. Jelen körlevelünk az NGM rendeletet és a kapcsolódó szabályokat foglalja össze. Az NGM rendelet rendelkezéseit a április 4-ét követően folyósított okra kell alkalmazni, de a munkáltató választása szerint a január 1-jén vagy azt követően nyújtott okra is alkalmazhatók. A folyósításához nem szükséges elkülönített számlát nyitni, a munkáltató a t a munkavállaló által megjelölt, bármely banknál vezetett fizetési vagy hitelszámlájára, vagy a törlesztendő hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlájára utalhatja. Ehhez a munkavállalónak nyilatkoznia kell a megjelölt számla számáról és az adóhatóság részére történő adatszolgáltatás teljesítésének céljából arról, hogy hozzájárul az ügylettel összefüggő adatok átadásához hitelintézet részére. A adómentességének feltételeit utólag vagy a folyósítást megelőzően a munkáltatónak kell vizsgálnia, de javasol az előzetes vizsgálat. A szükséges igazolások hiányában a lakáscélú munkáltatói 20 százalékkal növelt összege a ban részesült magánszemélymunka viszonyból származó jövedelmének minősül. Az adómentesség lényeges feltétele, hogy a munkavállaló bármely arányban tulajdonosa vagy haszonélvezője legyen annak a lakásnak, amellyel összefüggésben ban részesül, ideértve, azt is, ha tulajdonjogot, haszonélvezetet a felhasználásával szerzi meg. (ideértve zártvégű lízing keretében történő megszerzést is.) 1

2 ú hitel ú hitel ra felvett hitel törlesztésére adott esetén a következő hitelek vehetők figyelembe: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés, ide nem értve a hitelszerződésből vagy a hiteligénylésből megállapítható módon felújítási célból felvett hitelről vagy kölcsönről szóló szerződést, hitel- vagy kölcsönszerződés, amelyet lakást terhelő jelzálogjog nem biztosít, de amelyet a hitelszerződésből vagy a hiteligénylésből megállapítható módon az Szja törvény szerinti lakáscélú felhasználás céljából kötöttek az olyan hitel- vagy kölcsönszerződés, amelyet a hitelszerződésből megállapítható módon az előzőekben említett kölcsön- vagy hitelszerződés visszafizetése, törlesztése céljából kötöttek, ideértve a gyűjtőszámlahitel-szerződést is. a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése, ideértve zártvégű lízinget, a belföldön fekvő lakás építése, építtetése, a belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítését eredményező növelése, és a lakáscélú állami okról szóló kormányrendelet szerint meghatározott korszerűsítés. Ahhoz, hogy a munkáltató által a magánszemélynek adott adómentes lehessen, a magánszemélynek a NGM rendeletben meghatározott okiratokat, bizonylatokat a munkáltató részére át kell adnia. A munkáltató részére a folyósítását követő év április 15-éig kell átadni a magánszemélynek a szükséges okiratokat, bizonylatokat, ha lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megszerzéséhez vagy lakáscélú hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kapott t. Ha lakás építésére, építtetésére, alapterületének növelésére és korszerűsítésére kapott t, akkor a követő második év április 15-éig kell átadnia az okiratokat, bizonylatokat. A munkáltató saját döntése alapján a fenti határidőket május 31-ére módosíthatja. 2

3 ú hitel A munkáltatónak kell vizsgálnia a lakáscélú adómentessége feltételeinek fennállását, de lehetőség van arra, hogy a munkáltató a hitelintézet által adott igazolást is elfogadhatja. A munkáltatónak a lakáscélú adómentessége feltételeinek fennállását utólag kell de célszerű előtte vizsgálnia. A ra való jogosultság megállapításhoz bizonyos okiratokat, bizonylatokat már a folyósítását megelőzően bekérhet. Ha a t több adóévben vagy az adóéven belül több részletben nyújtják, akkor nem szükséges az ismételt igazolás. Hitelintézeti igazolás esetén is a munkáltatónak kell beszereznie az adómentesen adható öt éven belüli 5 millió forint összeghatárának való megfelelés vizsgálatához szükséges okiratokat. A összegéről szóló, a hitelintézet vagy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban együtt: hitelintézet) által a munkáltató részére igazolást kell adnia, ezt a átutalásának évét követő év január 31-éig kell kiállítania. Ezt célszerű kérnie a munkáltatónak, lehet, hogy az igazolás kiállítása nem lesz automatikus. Az igazolás kiállításának feltétele, hogy a munkáltató előzetesen vagy az átutalással egyidejűleg nyilatkozatot tegyen a hitelintézet részére arról, hogy az általa folyósított összeget a céljából adja. Előzetesen akkor javasolt a nyilatkozatot megtenni, ha a folyósítás nem havi rendszerességű. Az Szja törvény szabálya alapján a munkáltató részéről az adómentesen adható öt éven belül összesen nem lehet több 5 millió forintnál akkor sem, ha egymást követően több munkáltató nyújt ilyen t. Az NGM rendelet szerint a korábbi munkáltatótól kapott esetében a feltételnek való megfelelést a munkaviszony megszűnésekor kiadott igazolás, vagy ha az igazolás erre vonatkozó adatot nem tartalmaz a magánszemély nyilatkozata igazolja. Célszerű tehát nyilatkoztatni a munkáltatót, hogy 5 éven belül nem vett fel munkáltatói t vagy az a jelenlegi sal sem éri el az 5 millió forintot. Ugyancsak az Szja törvény rendelkezik arról, hogy a összege nem haladhatja meg a vételár vagy a teljes építési költség, korszerűsítésre fordított költség 30 százalékát. Az NGM rendelet szerint a munkáltatónak a nak való megfelelést a szerzésre vonatkozó érvényes szerződés, vagy a költségeket tartalmazó költségvetés alapján kell vizsgálnia. 3

4 ú hitel A hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól lakáscélú felhasználásra felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott esetén a hitelintézettel, korábbi munkáltatóval fennálló hitelszerződés is elfogadható, ha az tartalmazza a lakáscélú felhasználás költségére vonatkozó adatot. A magánszemély a felhasználását a munkáltató felé eredeti dokumentumokkal vagy azok másolatával igazolhatja. A benyújtott másolatokat javasolt a munkavállalóval hitelesíttetni. Igazolásra szolgáló okiratok, bizonylatok: Lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak a megszerzése esetén az érvényes szerződés és az ingatlanügyi hatóságnak a tulajdonjog, földhasználati jog bejegyzését igazoló okirat, vagy tulajdoni lap, valamint az összeg felhasználását ideértve különösen a vételárnak az eladó részére történő kifizetését igazoló okirat. Lakás építése, építtetése és lakás alapterületének növelése esetén a jogerős építési engedély, valamint a magánszemély vagy a Polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója nevére kiállított számla. Lakás korszerűsítése esetén a magánszemély vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója nevére kiállított számla. A hitelintézettől a folyósításának évére vonatkozó az összeg felhasználását, a hitel törlesztését igazoló okirat, különösen számla-kivonat, vagy az előző pontokban említett okiratok, bizonylatok. A lakáscélú állami okról szóló 12/2001. (I. 31.) kormányrendeletben foglalt méltányolható lakásigénynek való megfelelést a munkáltatónak a lakás szobaszáma alapján kell vizsgálnia. A vizsgálat során a lakás szobáinak számát a magánszemély olyan nyilatkozata alapján kell meghatározni, amely a lakás szobáinak alapterületét szobánként külön-külön tartalmazza. Az együttköltöző, együttlakó családtagok számát érvényes lakcímet igazoló lakcímkártya másolata vagy a lakcímnyilvántartást vezető hatóság által kiállított igazolás igazolja. Ha a méltányolható lakásigénynek való megfelelést a hitelintézet vagy a munkáltató bármely oknál fogva korábbi időpontban, az akkor hatályos rendelkezések alapján már megvizsgálta és megállapította, e feltétel fennállása korábbi vizsgálatról készült okirat másolatával vagy a hitelintézet erről szóló igazolásával is igazolható. Lakás építése, építtetése esetén a magánszemély lakás szobaszámára vonatkozó nyilatkozatát a magánszemély együttköltöző családtagok várható számáról szóló nyilatkozata is pótolhatja, ha a lakásra vonatkozó használatbavételi engedély a nyilatkozat leadásnak határidejéig még nem áll a magánszemély rendelkezésére. 4

5 ú hitel Az értékhatár követelménynek való megfelelést a munkáltatói szempontjából nem kell alkalmazni. Méltányolható a lakásigény, ha a lakásigény mértéke az igénylő és a vele együttköltöző családtagok (házastárs, élettárs, gyermek, nappali tagozatos tanuló vagy hallgató gyermek illetve bizonyos feltételek esetén az igénylő vagy házastársa nyugdíjkorhatárt betöltött, vagy megváltozott munkaképességű szülője, testvére, nagyszülője) számától függően a következő: a) egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba, b) három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba, c) négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba. Minden további személy esetében fél lakószobával nő a lakásigény mértéke. Három vagy több gyermeket nevelő család esetében minden további személynél a lakásigény mértékének alsó határa fél lakószobával, de legfeljebb három lakószobáig nő, felső határa egy lakószobával nő. Kettő fél lakószobát egy lakószobaként kell figyelembe venni. A fél lakószoba hasznos alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert, a lakószoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 négyzetmétert, de a meglévő, kialakult állapotot kivéve legfeljebb 30 négyzetméter, amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobaként kell számításba venni. Amennyiben a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen meghaladja a 60 négyzetmétert, úgy egy lakás esetén egy alkalommal két szobaként kell figyelembe venni. A lakószoba legalább egy 2 méter széles ajtó és ablak nélküli falfelülettel rendelkezik. Az együttlakó fiatal gyermektelen házaspár esetében a méltányolható lakásigény meghatározásánál legfeljebb két születendő gyermeket, egygyermekes fiatal házaspárok esetében további egy születendő gyermeket is számításba kell venni. Fiatal a házaspár, ha a kölcsön vagy lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötése időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét. Felelősség kizárása A Taxcontor Kft. Hírlevelét a lehető legnagyobb gondossággal készítjük, ugyanakkor tekintetbe kell venni, hogy egy ügylet jogi megítélését számtalan egyedi, specifikus információ és körülmény befolyásolja. Ezért konkrét esetben kérjük, mindig konzultáljon velünk! A Taxcontor Kft. Hírlevelében leírtak a hírlevél jellegéből adódóan csupán általános tájékoztatásul szolgálnak. Így ezen információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, konzultációt és nem szolgálnak bármely üzleti döntés alapjául. Amennyiben a jövőben nem szeretné a Taxcontor Kft. Hírlevelének számait megkapni, kérjük, írjon az címre. 5

Fata László Lakáshitel támogatás Törvényi háttér Frissítve: 2014. 04. 04.

Fata László Lakáshitel támogatás Törvényi háttér Frissítve: 2014. 04. 04. Fata László Lakáshitel támogatás Törvényi háttér Frissítve: 2014. 04. 04. 1 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez Az adómentes bevételekről

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2014/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Idei 2. Hírlevelünkben a lakáscélú munkáltatói támogatás módosított szabályaival foglalkozunk. Mint ismeretes, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE A MÁV-START Zrt. munkavállalói a VBKJ elemeként vissza nem térítendő lakáscélú támogatást vehetnek igénybe a személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Lakáscélú hiteltörlesztési támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ A Lakáscélú hiteltörlesztési támogatásról TÁJÉKOZTATÓ A Lakáscélú hiteltörlesztési támogatásról Jogszabályi háttér: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) alapján a munkáltatónak lehetősége van arra,

Részletesebben

Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez

Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez 2014. január 1.-től az Szja tv. 1. számú melléklet 2.7. alpontja alapján adómentes: 2.7. 1 a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak

Részletesebben

OTP ADLAK ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS

OTP ADLAK ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS OTP ADLAK ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS Munkáltatói tájékoztató a lakáscélú kölcsön törlesztéséhez nyújtható vissza nem térítendő támogatáshoz 2014. január elsejétől lehetőség nyílt a munkáltatók

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2014/1 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Idei első hírlevelünkben foglalkozunk az adótörvények 2014. évi változásaival. Ezen a területen a legjelentősebb módosítás a családi adókedvezmény területén

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2010. december 11. 2 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

1/2015. (II. 16.) ORFK

1/2015. (II. 16.) ORFK 606 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 8. szám Az országos rendőrfőkapitány 1/2015. (II. 16.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról

ELŐTERJESZTÉS. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet megalkotásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása 2014. április A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása aktuális adózási kérdésekkel kapcsolatos jogértelmezési kérdésekben Tagvállalati kezdeményezésre néhány, többnyire 2014-ben hatályba lépett adózási

Részletesebben

Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás keretszerződés jóváhagyása

Adómentes Lakáshitel-támogatási Szolgáltatás keretszerződés jóváhagyása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vné Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

www.kulcsrakeszhaz.hu

www.kulcsrakeszhaz.hu SzaNaKa Kft. www.kulcsrakeszhaz.hu Családi házak kulcsrakész kivitelezése Pest megyében A leggyakoribb kérdések a szoc.pol-lal kapcsolatban Jogszabályi feltételek: Magyar vagy uniós állampolgárságú. (Utóbbi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2008. február 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! Köszönjük, hogy

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések Page 1 of 48 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról 2014.03.15 61 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről

Részletesebben

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről

Üzletszabályzat. a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a lakáscélú támogatásokról, illetve a nem konzorciális formában nyújtott OTP Lakás- és jelzálog-típusú hitelekről Érvényes: 2015. március 11. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás A szocpol egy vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege több millió forint is lehet. Az alap-szocpolt új lakás vásárlására vagy építésére lehet fordítani.

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta

2015.04.01. Előadó: Spilákné Kertész Márta Előadó: Spilákné Kertész Márta Bevételek összesen: 16 312,873 Milliárd Ft Kiadások összesen: 17.190,277 Milliárd Ft Hiány: 877,404 Milliárd Ft Államadósság: 25.100,4 Milliárd Ft. (230,2 Ft/USD, 310,2 Ft/EUR,

Részletesebben

Munkáltató által béren kívül adható juttatások köre 2006.

Munkáltató által béren kívül adható juttatások köre 2006. Munkáltató által béren kívül adható juttatások köre 2006. Munkáltató által béren kívül adható juttatás Étkezési hozzájárulás (adómentesen adható) Csekély összegű ajándék (6.250.- forint/alkalomig adómentes)

Részletesebben

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1.

1 Módosította megjelölését: 6/2010. (II. 15.) K t r. s z. rendelet 16.. (1) bekezdése 2 Módosította: 47/2009. (IX. 14.) K t r. s z. rendelet 1. 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2006. (III. 20.) önkormányzati 1 rendelete a helyi lakáscélú támogatásról A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A BŐVÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A BŐVÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A BŐVÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2008. február 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! Köszönjük, hogy megtisztelte

Részletesebben

Használt, legalább komfortos lakás vásárlása

Használt, legalább komfortos lakás vásárlása 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JCSK001_02 CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy

Részletesebben